12.11.2015   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 296/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1986

av den 11 november 2015

om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 842/2011

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/665/EEG av den 21 december 1989 om samordning av lagar och andra författningar för prövning av offentlig upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten (1), särskilt artikel 3a,

med beaktande av rådets direktiv 92/13/EEG av den 25 februari 1992 om samordning av lagar och andra författningar om gemenskapsregler om upphandlingsförfaranden tillämpade av företag och verk inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna (2), särskilt artikel 3a,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG (3), särskilt artiklarna 32.1, 52.2 och 64,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner (4), särskilt artikel 33.1 och 33.2,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG (5), särskilt artiklarna 51.1, 51.2, 75.3 och 79.3,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (6), särskilt artiklarna 71.1, 71.2, 92.3 och 96.2, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 89/665/EEG och 2014/24/EU ska offentlig upphandling av kontrakt avseende byggentreprenader, varor och tjänster offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Meddelandena bör innehålla de uppgifter som anges i de direktiven.

(2)

Enligt direktiv 92/13/EEG och 2014/25/EU ska kontrakt avseende byggentreprenader och varor och tjänster inom vatten-, energi-, transport- och postsektorerna offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Meddelandena bör innehålla de uppgifter som anges i dessa direktiv.

(3)

Enligt direktiv 2009/81/EG ska vissa kontrakt avseende byggentreprenader, varor och tjänster på försvars- och säkerhetsområdet offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Meddelandena bör innehålla de uppgifter som anges i det direktivet.

(4)

Enligt direktiven 89/665/EEG, 92/13/EEG och 2014/23/EU ska byggkoncessioner och tjänstekoncessioner offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Meddelandena bör innehålla de uppgifter som anges i de direktiven.

(5)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 842/2011 (7) fastställs de standardformulär som föreskrivs i direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG, 2009/81/EG, 89/665/EEG och 92/13/EEG.

(6)

För att uppfylla kraven i direktiven 2014/23/EU, 2014/24/EU och 2014/25/EU och säkerställa att direktiven 89/665/EEG och 92/13/EEG får full verkan är det nödvändigt att anpassa standardformulären i bilagorna till genomförandeförordning (EU) nr 842/2011 och att lägga till nya standardformulär. Mot bakgrund av ändringarnas antal och omfattning bör genomförandeförordning (EU) nr 842/2011 ersättas.

(7)

Om en medlemsstat genomför direktiven 2014/23/EU, 2014/24/EU eller 2014/25/EU eller ändringarna av direktiv 89/665/EEG eller 92/13/EEG innan tidsfristen löper ut den 18 april 2016, bör emellertid dess upphandlande myndigheter och upphandlande enheter i fortsättningen endast använda de standardformulär som fastställs i denna genomförandeförordning, eftersom endast dessa har utformats för att uppfylla de rättsliga kraven enligt de nya eller ändrade direktiven.

(8)

Direktiv 2009/81/EG har inte ändrats. Standardformulären enligt det direktivet ändras därmed inte. De bör därför fortsätta att användas tills genomförandeförordning (EU) nr 842/2011 upphävs.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Rådgivande kommittén för offentlig upphandling.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Upphandlande myndigheter ska när de i Europeiska unionens officiella tidning offentliggör meddelanden enligt artiklarna 48, 49, 50, 72, 75 och 79 i direktiv 2014/24/EU använda standardformulären i bilagorna I, II, III, VIII–XI, XVII och XVIII till denna förordning.

Artikel 2

Upphandlande enheter ska när de i Europeiska unionens officiella tidning offentliggör meddelanden enligt artiklarna 67–70, 89, 92 och 96 i direktiv 2014/25/EU använda standardformulären i bilagorna IV–IX, XVII och XIX till denna förordning.

Artikel 3

Upphandlande myndigheter och upphandlande enheter ska när de i Europeiska unionens officiella tidning offentliggör meddelanden enligt artiklarna 30, 52 och 60.4 andra strecksatsen i direktiv 2009/81/EG använda standardformulären i bilagorna XIII–XVI till denna förordning.

Artikel 4

Upphandlande myndigheter och upphandlande enheter ska när de i Europeiska unionens officiella tidning offentliggör meddelanden enligt artiklarna 31, 32 och 43 i direktiv 2014/23/EU använda standardformulären i bilagorna XI, XVI, XX, XXI och XXII till denna förordning.

Artikel 5

Upphandlande myndigheter och upphandlande enheter ska när de i Europeiska unionens officiella tidning offentliggör meddelanden enligt artikel 2d.4 andra strecksatsen i direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG använda standardformuläret i bilaga XII till denna förordning.

Artikel 6

Upphandlande myndigheter och upphandlande enheter ska sända formulären till Europeiska unionens publikationsbyrå på elektronisk väg, antingen via onlinetjänsten eNotices eller via e-Sender-systemet TED.

Artikel 7

Följande standardformulär fastställs:

Förteckning över standardformulär:

Standardformulär 1

:

”Förhandsmeddelande”: Bilaga I

Standardformulär 2

:

”Meddelande om upphandling”: Bilaga II

Standardformulär 3

:

”Meddelande om tilldelning av kontrakt”: Bilaga III

Standardformulär 4

:

”Periodiskt meddelande – försörjningssektorerna”: Bilaga IV

Standardformulär 5

:

”Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna”: Bilaga V

Standardformulär 6

:

”Meddelande om tilldelning av kontrakt – försörjningssektorerna”: Bilaga VI

Standardformulär 7

:

”Kvalificeringssystem – försörjningssektorerna”: Bilaga VII

Standardformulär 8

:

”Upphandlarprofil”: Bilaga VIII

Standardformulär 12

:

”Meddelande om projekttävling”: Bilaga IX

Standardformulär 13

:

”Resultat av projekttävling”: Bilaga X

Standardformulär 14

:

”Corrigendum”: Bilaga XI

Standardformulär 15

:

”Meddelande om frivillig förhandsinsyn”: Bilaga XII

Standardformulär 16

:

”Förhandsmeddelande – Försvars- och säkerhetsområdet”: Bilaga XIII

Standardformulär 17

:

”Meddelande om upphandling – Försvars- och säkerhetsområdet”: Bilaga XIV

Standardformulär 18

:

”Meddelande om tilldelning av kontrakt – Försvars- och säkerhetsområdet”: Bilaga XV

Standardformulär 19

:

”Meddelande om underentreprenad – Försvars- och säkerhetsområdet”: Bilaga XVI

Standardformulär 20

:

”Ändringsmeddelande”: Bilaga XVII

Standardformulär 21

:

”Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt”: Bilaga XVIII

Standardformulär 22

:

”Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga försörjningssektorerna”: Bilaga XIX

Standardformulär 23

:

”Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – koncessioner”: Bilaga XX

Standardformulär 24

:

”Koncessionsmeddelanden”: Bilaga XXI

Standardformulär 25

:

”Meddelanden om koncessionstilldelning”: Bilaga XXII

Artikel 8

Genomförandeförordning (EU) nr 842/2011 ska upphöra att gälla med verkan från och med den 18 april 2016.

Artikel 9

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3 ska tillämpas från och med den 18 april 2016.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 11 november 2015.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 33.

(2)  EGT L 76, 23.3.1992, s. 14.

(3)  EUT L 216, 20.8.2009, s. 76.

(4)  EUT L 94, 28.3.2014, s. 1.

(5)  EUT L 94, 28.3.2014, s. 65.

(6)  EUT L 94, 28.3.2014, s. 243.

(7)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 842/2011 av den 19 augusti 2011 om fastställande av standardformulär för offentliggörande av meddelanden om offentlig upphandling, och om upphävande av förordning (EG) nr 1564/2005 (EUT L 222, 27.8.2011, s. 1).


BILAGA I

Image

Image

Image

Image

Image


BILAGA II

Image

Image

Image

Image

Image


BILAGA III

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAGA IV

Image

Image

Image

Image

Image


BILAGA V

Image

Image

Image

Image

Image


BILAGA VI

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAGA VII

Image

Image

Image

Image


BILAGA VIII

Image

Image


BILAGA IX

Image

Image

Image


BILAGA X

Image

Image

Image


BILAGA XI

Image

Image


BILAGA XII

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAGA XIII

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAGA XIV

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAGA XV

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAGA XVI

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAGA XVII

Image

Image

Image

Image


BILAGA XVIII

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAGA XIX

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAGA XX

Image

Image

Image

Image

Image

Image


BILAGA XXI

Image

Image

Image

Image


BILAGA XXII

Image

Image

Image

Image

Image

Image