4.6.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 165/41


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 593/2014

av den 3 juni 2014

om fastställande av tekniska standarder för genomförande vad gäller formatet för anmälan enligt artikel 16.1 i europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 om europeiska riskkapitalfonder

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 345/2013 av den 17 april 2013 om europeiska riskkapitalfonder (1), särskilt artikel 16.5, och

av följande skäl:

(1)

Artikel 16.1 i förordning (EU) nr 345/2013 innehåller krav på att den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten för en europeisk riskkapitalfond (EuVECA) ska underrätta de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) om händelser som rör pass för förvaltare av godkända riskkapitalfonder. I artikel 21.3 förordning (EU) nr 345/2013 krävs också att den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten underrättar de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaterna om att förvaltaren av en europeisk riskkapitalfond avförts från registret.

(2)

Eftersom Esma ännu inte utvecklat ett särskilt IT-verktyg för sådan anmälan är e-post det lämpligaste verktyget för denna typ av anmälan mellan behöriga myndigheter och Esma. En förteckning över relevanta e-postadresser bör utarbetas av Esma och göras tillgänglig för alla behöriga myndigheter.

(3)

Denna förordning baseras på de förslag till tekniska genomförandestandarder som Esma har lämnat till kommissionen.

(4)

Med tanke på den begränsade omfattningen och effekterna av formatet för anmälan och med beaktande av att endast behöriga myndigheter ska använda det särskilda formulär som har fastställts, genomförde Esma inte offentliga samråd om införandet av detta format för anmälan. Esma har begärt ett yttrande från intressentgruppen för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs formatet för anmälan mellan behöriga myndigheter och Esma av tillsynsinformation i fråga om de händelser som avses i artiklarna 16.1 och 21.3 i förordning (EU) nr 345/2013.

Artikel 2

Format för anmälan

Den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten för en europeisk riskkapitalfond ska via e-post underrätta de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten och Esma om de händelser som avses i artiklarna 16.1 och 21.3 i förordning (EU) nr 345/2013 genom att fylla i det formulär som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 3

Förteckning över e-postadresser

Varje behörig myndighet ska meddela Esma relevant e-postadress för anmälan av tillsynsinformation.

Esma ska meddela alla behöriga myndigheterna förteckningen över relevanta e-postadresser samt e-postadress till Esma.

Artikel 4

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 3 juni 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 115, 25.4.2013, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).


BILAGA

Anmälan om registrering av en förvaltare av en europeisk riskkapitalfond (EuVECA) eller uppdatering av redan anmäld information

Image