23.10.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 304/89


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2014/99/EU

av den 21 oktober 2014

om ändring av direktiv 2009/126/EG om återvinning av bensinångor steg II, vid tankning av motorfordon på bensinstationer för att uppnå en anpassning till den tekniska utvecklingen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/126/EG av den 21 oktober 2009 om återvinning av bensinångor steg II, vid tankning av motorfordon på bensinstationer (1), särskilt artikel 8, och

av följande skäl:

(1)

Direktiv 2009/126/EG innehåller bestämmelser om teknisk anpassning av artiklarna 4 och 5 till den tekniska utvecklingen när det är nödvändigt att säkerställa överensstämmelse med relevanta normer som Europeiska standardiseringskommittén (CEN) fastställt.

(2)

Den 25 september 2013 tillgängliggjorde CEN normerna EN 16321-1:2013 och EN 16321-2:2013. I norm EN 16321-1:2013 anges testmetoder för typgodkännande av system för återvinning av bensinångor som ska användas på bensinstationer. I norm EN 16321-2:2013 anges de testmetoder som ska användas på bensinstationer vid kontroll av sådana system för återvinning av bensinångor.

(3)

En teknisk anpassning av artiklarna 4 och 5 i direktiv 2009/126/EG är därför nödvändig för att säkerställa överensstämmelse med dessa normer.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 9.1 i direktiv 2009/126/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 2009/126/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 4.1 ska ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna ska från det datum då system för återvinning av bensinångor steg II blir obligatoriska enligt artikel 3 se till att återföringsgraden för bensinångor i sådana system är minst 85 %, vilket ska intygas av tillverkaren i enlighet med normen EN 16321-1:2013.”

2.

Artikel 5.1 ska ersättas med följande:

”1.   Medlemsstaterna ska se till att återföringsgraden, under drift, för bensinångor i system för återvinning av bensinångor steg II provas minst en gång om året i enlighet med normen EN 16321-2:2013.”

Artikel 2

1.   Medlemsstaterna ska senast den 12 maj 2016 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 13 maj 2016.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 21 oktober 2014.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 285, 31.10.2009, s. 36.