18.2.2014   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 46/10


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 14 februari 2014

om ändring av bilaga I till beslut 2004/558/EG vad gäller godkännande av ett kontrollprogram för utrotning av infektiös bovin rinotrakeit i en region i Italien

[delgivet med nr C(2014) 737]

(Text av betydelse för EES)

(2014/90/EU)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 64/432/EEG av den 26 juni 1964 om djurhälsoproblem som påverkar handeln med nötkreatur och svin inom gemenskapen (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 64/432/EEG fastställs de regler som ska tillämpas på handel med nötkreatur inom unionen. I artikel 9 i det direktivet anges det att en medlemsstat som har ett obligatoriskt nationellt kontrollprogram för någon av de smittsamma sjukdomar som förtecknas i bilaga E(II) till det direktivet får lägga fram programmet för kommissionen för godkännande. I förteckningen ingår infektiös bovin rinotrakeit. Infektiös bovin rinotrakeit är det tydligaste kliniska tecknet på infektion med bovint herpesvirus typ 1 (BHV1).

(2)

I artikel 9 i direktiv 64/432/EEG definieras också de tilläggsgarantier som får krävas i handeln inom unionen.

(3)

I kommissionens beslut 2004/558/EG (2) godkänns de program för kontroll och utrotning av BHV1 som de medlemsstater som förtecknas i bilaga I till det beslutet har lagt fram avseende de regioner som anges i den bilagan och för vilka tilläggsgarantier gäller i enlighet med artikel 9 i direktiv 64/432/EEG.

(4)

Italien har lagt fram ett program för kommissionen för kontroll och utrotning av BHV1 i den autonoma regionen Aostadalen. Programmet uppfyller de kriterier som fastställs i artikel 9.1 i direktiv 64/432/EEG. Programmet omfattar också regler för förflyttning av nötkreatur inom och till denna region som motsvarar de som tidigare tillämpats i provinsen Bolzano i Italien, och som resulterat i att sjukdomen har utrotats i den provinsen.

(5)

Det program som Italien lagt fram för den autonoma regionen Aostadalen och de tilläggsgarantier som lagts fram i enlighet med artikel 9 i direktiv 64/432/EEG bör godkännas.

(6)

Bilaga I till beslut 2004/558/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till beslut 2004/558/EG ska ersättas med bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdad i Bryssel den 14 februari 2014.

På kommissionens vägnar

Tonio BORG

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT 121, 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  Kommissionens beslut 2004/558/EG av den 15 juli 2004 om genomförande av rådets direktiv 64/432/EEG när det gäller tilläggsgarantier avseende infektiös bovin rinotrakeit i samband med handeln med nötkreatur inom gemenskapen och godkännande av de utrotningsprogram som vissa medlemsstater lagt fram (EUT L 249, 23.7.2004, s. 20).


BILAGA

Bilaga I till beslut 2004/558/EG ska ersättas med följande:

”BILAGA I

Medlemsstat

Regioner i medlemsstaterna för vilka tilläggsgarantier för infektiös bovin rhinotrakeit gäller i enlighet med artikel 9 i direktiv 64/432/EEG

Tjeckien

Samtliga regioner

Tyskland

Samtliga regioner med undantag av delstaten Bayern

Italien

Regionen Friuli-Venezia Giulia

Regionen Aostadalen

Provinsen Trento”