10.12.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 330/39


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1260/2013

av den 20 november 2013

om europeisk befolkningsstatistik

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 338.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (1), och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 16.4 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) ska kvalificerad majoritet av rådets medlemmar från och med den 1 november 2014 bland annat definieras med utgångspunkt i medlemsstaternas befolkning.

(2)

Rådet (ekonomiska och finansiella frågor) ger regelbundet kommittén för ekonomisk politik i uppdrag att bedöma den långsiktiga stabiliteten i och kvaliteten på de offentliga finanserna med Eurostats befolkningsprognoser som underlag.

(3)

I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 (2) ska all statistik som sänds från medlemsstaterna till kommissionen och som är uppdelad på territoriella enheter använda Nuts-nomenklaturen. För att jämförbar regional statistik ska kunna utarbetas bör de territoriella enheterna därför stämma överens med Nuts-nomenklaturen.

(4)

I enlighet med artikel 175 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) ska kommissionen vart tredje år lägga fram en rapport för Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om de framsteg som har gjorts för att uppnå ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. Årliga regionala uppgifter på Nuts 3-nivå är nödvändiga för utarbetandet av de rapporterna och för den regelbundna övervakningen av befolkningsutvecklingen och eventuella framtida demografiska utmaningar i unionens regioner, däribland olika typer av regioner såsom gränsregioner, storstadsregioner, landsbygdsregioner samt bergs- och öregioner. Eftersom det råder stora regionala skillnader när det gäller befolkningens åldrande, måste Eurostat regelbundet utarbeta regionala prognoser för att komplettera den bild som finns av befolkningssituationen i Nuts 2-regionerna i unionen.

(5)

I enlighet med artikel 159 i EUF-fördraget ska kommissionen årligen utarbeta en rapport om uppnåendet av de mål som anges i artikel 151 i EUF-fördraget, inbegripet den demografiska situationen inom unionen.

(6)

I sitt meddelande av den 20 oktober 2009 med titeln Solidaritet i hälsa: att minska ojämlikhet i hälsa i EU ställde sig kommissionen bakom den fortsatta utvecklingen och insamlingen av uppgifter och fortsatt utveckling av hälsoindikatorer efter ålder, kön, socioekonomisk status och geografisk dimension.

(7)

Målet för unionens strategi för hållbar utveckling, som lanserades av Europeiska rådet i Göteborg 2001 och förnyades i juni 2006, är att kontinuerligt förbättra livskvaliteten för nuvarande och kommande generationer. Kommissionens (Eurostats) övervakningsrapport, som publiceras vartannat år, ger en objektiv statistisk bild av utvecklingen, med unionens uppsättning indikatorer för hållbar utveckling som underlag.

(8)

Årlig befolkningsstatistik är avgörande för att kunna kartlägga och utforma politiken på en rad olika områden, särskilt när det gäller sociala och ekonomiska frågor, på nationell och regional nivå. Befolkningsstatistiken utgör en viktig del av en rad olika policyindikatorer.

(9)

Det strategiska målet H.3 i kapitel IV i handlingsplanen från Peking (1995) är att tillhandahålla en referensram för framtagande och spridning av könsuppdelade uppgifter och information för planering och policyutvärdering.

(10)

Befolkningsstatistiken är avgörande för skattningen av totalbefolkningen inom ramen för det europeiska nationalräkenskapssystemet. Det är viktigt att uppdatera och revidera uppgifter när statistik utarbetas på europeisk nivå.

(11)

För att säkerställa att de uppgifter som tas fram av medlemsstaterna är av tillräckligt hög kvalitet, och i synnerhet jämförbara, och för att möjliggöra tillförlitliga analyser på unionsnivå, bör uppgifterna utgå från samma begrepp och bör avse samma referensdag eller referensperiod.

(12)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 (3) utgör en referensram för den europeiska befolkningsstatistiken. Enligt den förordningen är det viktigt att statistiken styrs av principerna om yrkesmässigt oberoende, opartiskhet, objektivitet, tillförlitlighet, statistisk konfidentialitet och kostnadseffektivitet.

(13)

Befolkningsuppgifterna bör vara konsistenta med de relevanta uppgifter som samlas in i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 (4) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 763/2008 (5). Av detta skäl bör vetenskapligt baserade och väldokumenterade statistiska skattningsmetoder utvärderas och användningen av dem bör uppmuntras.

(14)

Vid utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik bör medlemsstaternas statistikmyndigheter och europeiska statistikmyndigheter, och i förekommande fall andra behöriga nationella och regionala myndigheter, beakta principerna i uppförandekoden för europeisk statistik såsom den reviderats och uppdaterats av kommittén för det europeiska statistiksystemet den 28 september 2011.

(15)

Denna förordning garanterar rätten till respekt för privatlivet och familjelivet och skydd av personuppgifter enligt artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(16)

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (6) och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 (7) är tillämpliga med avseende på behandling av personuppgifter inom ramen för den här förordningen.

(17)

Eftersom målet för denna förordning, nämligen att skapa en gemensam rättslig ram för systematisk framställning av europeisk befolkningsstatistik i medlemsstaterna, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av åtgärdens omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i EU-fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(18)

För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (8).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Genom denna förordning fastställs en gemensam rättslig ram för utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik över befolkning och demografiska händelser.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)   nationell: en medlemsstats territorium i den mening som avses i förordning (EG) nr 1059/2003 som gällde vid referenstidpunkten.

b)   regional: Nuts 1-, Nuts 2- eller Nuts 3-nivå i den mening som avses i förordning (EG) nr 1059/2003 som gällde vid referenstidpunkten; när detta begrepp används i samband med länder som inte är medlemmar av unionen avser regional de statistiska regionerna på nivå 1, 2 eller 3, enligt överenskommelse mellan de länderna och kommissionen (Eurostat) vid referenstidpunkten.

c)   stadigvarande bosatta: alla personer som har sin stadigvarande bosättning i en medlemsstat vid referenstidpunkten.

d)   stadigvarande bosättning: en plats där en person normalt har sin dygnsvila, bortsett från tillfällig frånvaro för rekreation, semester, besök hos vänner och släktingar, affärer, läkarbehandling eller religiös pilgrimsfärd. Endast följande personer ska anses vara stadigvarande bosatta i det specifika geografiska området:

i)

De som utan avbrott bott på platsen för sin stadigvarande bosättning under minst tolv månader före referenstidpunkten, eller

ii)

de som anlänt till platsen för sin stadigvarande bosättning under de tolv månader som föregick referenstidpunkten med avsikten att stanna där i åtminstone ett år.

När omständigheterna i leden i eller ii inte kan fastställas kan stadigvarande bosättning betyda folkbokföringsorten, förutom med avseende på tillämpningen av artikel 4.

När medlemsstaterna tillämpar definitionen av stadigvarande bosättning ska de behandla specialfall i enlighet med bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1201/2009 (9).

e)   födsel: födsel av ett barn som andas eller uppvisar andra livstecken, t.ex. hjärtslag, pulsslag i navelsträngen eller tydlig rörelse av viljestyrda muskler, oberoende av gestationsålder.

f)   dödsfall: permanent upphörande av alla tecken på liv vid en tidpunkt efter födseln (postnatalt upphörande av vitala funktioner utan möjlighet till återupplivande).

g)   demografiska händelser: födslar och dödsfall enligt definitionerna i leden e och f.

Artikel 3

Uppgifter om befolkning och demografiska händelser

1.   Medlemsstaterna ska till kommissionen (Eurostat) lämna uppgifter om sina stadigvarande bosatta vid referenstidpunkten. Uppgifterna ska omfatta befolkning efter ålder, kön och bosättningsregion.

2.   Medlemsstaterna ska till kommissionen (Eurostat) lämna uppgifter om sina demografiska händelser under referensperioden. Medlemsstaterna ska använda samma definition av befolkning som den de använder för de uppgifter som avses i punkt 1. Uppgifterna ska omfatta följande variabler:

a)

Födslar enligt kön, månad, födelseordning, moderns ålder, moderns födelseår, moderns födelseland, moderns medborgarskapsland och moderns bosättningsregion.

b)

Dödsfall enligt ålder, kön, födelseår, bosättningsregion, födelseland, medborgarskapsland och månad.

3.   Medlemsstaterna ska använda samma definition av befolkning för alla nationella och regionala nivåer såsom de definieras i denna förordning.

4.   Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa enhetliga villkor för uppdelningen av de uppgifter som avses i punkterna 1 och 2 samt för frister och revideringar av uppgifter. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 10.2.

Artikel 4

Totalbefolkning för särskilda unionsändamål

1.   Med avseende på rådets omröstningar då kvalificerad majoritet krävs, ska medlemsstaterna till kommissionen (Eurostat) lämna uppgifter om totalbefolkningen på nationell nivå vid referenstidpunkten, i enlighet med artikel 2 c, inom åtta månader efter referensårets utgång.

2.   Medlemsstaterna får uppskatta totalbefolkningen som avses i punkt 1 med utgångspunkt i den folkbokförda befolkningen med hjälp av vetenskapligt grundade, väldokumenterade och offentligt tillgängliga statistiska skattningsmetoder.

Artikel 5

Frekvens och referenstidpunkt

1.   Varje år ska medlemsstaterna lämna uppgifter till kommissionen (Eurostat) för föregående år om sin befolkning och om sina demografiska händelser som avses i artiklarna 3.1 och 3.2 a och b.

2.   Varje år ska medlemsstaterna lämna uppgifter till kommissionen (Eurostat) om totalbefolkningen på nationell nivå enligt artikel 4.

3.   Vid tillämpning av denna förordning ska med referenstidpunkten avses antingen den referensdag som avses i punkt 4 eller den referensperiod som avses i punkt 5, beroende på vad som är lämpligt.

4.   Referensdagen för befolkningsuppgifter ska vara slutet av referensperioden (midnatt den 31 december). Den första referensdagen ska infalla under 2013 och den sista referensdagen ska infalla under 2027.

5.   Referensperioden för demografiska händelser ska vara det kalenderår under vilket händelserna inträffade. Den första referensperioden ska vara 2013 och den sista referensperioden ska vara 2027.

Artikel 6

Tillhandahållande av data och metadata

Medlemsstaterna ska ge kommissionen (Eurostat) tillgång till de data och metadata som föreskrivs enligt denna förordning i enlighet med de standarder för utväxling av data och metadata som kommissionen (Eurostat) fastställt. Medlemsstaterna ska antingen tillhandahålla dessa data och metadata via de centrala dataportalstjänsterna så att kommissionen (Eurostat) kan komma åt dem, eller överföra dem med hjälp av den centrala dataportalstjänsten.

Artikel 7

Uppgiftskällor

Uppgifterna ska grunda sig på de källor som medlemsstaterna valt i enlighet med nationell rätt och praxis. Vetenskapligt grundade och väldokumenterade statistiska skattningsmetoder ska användas när så är lämpligt.

Artikel 8

Genomförbarhetsstudier

1.   Medlemsstaterna ska utföra genomförbarhetsstudier om användningen av definitionen av stadigvarande bosättning för befolkning och demografiska händelser i enlighet med artikel 3.1 och 3.2.

2.   Resultatet av de genomförbarhetsstudier som avses i punkt 1 ska läggas fram för kommissionen senast den 31 december 2016.

3.   För att underlätta utförandet av de genomförbarhetsstudier som avses i punkt 1 i denna artikel får unionen ge ekonomiskt stöd till de nationella statistikbyråer och andra nationella myndigheter som avses i artikel 5 i förordning (EG) nr 223/2009.

Artikel 9

Kvalitetskrav

1.   Medlemsstaterna ska säkerställa kvaliteten på de översända uppgifterna.

2.   Vid tillämpningen av denna förordning ska kvalitetskriterierna i artikel 12.1 i förordning (EG) nr 223/2009 gälla för de uppgifter som ska översändas.

3.   Medlemsstaterna ska förse kommissionen (Eurostat) med metadata med användning av det europeiska statistiksystemets standarder, och särskilt ange vilka datakällor, definitioner och skattningsmetoder som använts för det första referensåret, samt hålla kommissionen underrättad om eventuella ändringar i dessa.

4.   På begäran av kommissionen (Eurostat) ska medlemsstaterna tillhandahålla all information som behövs för att utvärdera den statistiska informationens kvalitet.

5.   Medlemsstaterna ska se till att de befolkningsuppgifter som krävs enligt artikel 3 i denna förordning är konsistenta med dem som krävs enligt artikel 3.1 c i förordning (EG) nr 862/2007.

Artikel 10

Kommittéförfarande

1.   Kommissionen ska biträdas av kommittén för det europeiska statistiksystemet, inrättad genom förordning (EG) nr 223/2009. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 11

Översynsklausul

1.   Kommissionen ska senast den 31 december 2018 lämna en första rapport till Europaparlamentet och rådet om genomförandet av denna förordning och en andra rapport senast den 31 december 2023. I de rapporterna ska kommissionen beakta relevant information från medlemsstaterna och utvärdera kvaliteten på de översända uppgifterna, de metoder som använts för uppgiftsinsamling, den ytterligare bördan för medlemsstaterna och uppgiftslämnarna och jämförbarheten när det gäller denna statistik. De rapporterna ska utvärdera användningen av vetenskapligt baserade och väldokumenterade statistiska skattningsmetoder, för skattningen av stadigvarande bosatta med utgångspunkt i den folkbokförda befolkningen. Den första rapporten ska även omfatta resultaten av de genomförbarhetsstudier som avses i artikel 8.

2.   De rapporterna ska om så är lämpligt åtföljas av förslag i syfte att ytterligare förbättra den gemensamma rättsliga ramen för utveckling, framställning och spridning av europeisk statistik över befolkning och demografiska händelser enligt denna förordning.

Artikel 12

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning ska upphöra att gälla den 31 augusti 2028.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 20 november 2013.

På Europaparlamentets vägnar

M. SCHULZ

Ordförande

På rådets vägnar

V. LEŠKEVIČIUS

Ordförande


(1)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 22 oktober 2013 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 15 november 2013.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program (EUT L 87, 31.3.2009, s. 164).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 862/2007 av den 11 juli 2007 om gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 311/76 om utarbetande av statistik beträffande utländska arbetstagare (EUT L 199, 31.7.2007, s. 23).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 763/2008 av den 9 juli 2008 om folk- och bostadsräkningar (EUT L 218, 13.8.2008, s. 14).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

(9)  Kommissionens förordning (EG) nr 1201/2009 av den 30 november 2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 763/2008 om folk- och bostadsräkningar i fråga om tekniska specifikationer för variablerna och deras indelningar (EUT L 329, 15.12.2009, s. 29).