11.7.2013   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 190/38


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 658/2013

av den 10 juli 2013

om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter (1), särskilt artikel 31.1, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1223/2009, som ersätter rådets direktiv 76/768/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter (2), börjar gälla den 11 juli 2013.

(2)

Bilagorna II och III till direktiv 76/768/EEG ändrades genom kommissionens genomförandedirektiv 2012/21/EU (3), efter att förordningen hade antagits, genom att ett hårfärgningsämne infördes i bilaga II och 26 hårfärgningsämnen i del 1 i bilaga III och genom att den maximala tillåtna koncentrationen i den kosmetiska slutprodukten ändrades i del 1 i bilaga III för två hårfärgningsämnen. Dessa ändringar bör återspeglas i förordning (EG) nr 1223/2009.

(3)

I enlighet med genomförandedirektiv 2012/21/EU ska medlemsstaterna från och med den 1 september 2013 tillämpa de bestämmelser i lagar och andra författningar som antagits för att följa det direktivet. Denna förordning bör därför tillämpas från och med det datumet.

(4)

Förordning (EG) nr 1223/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för kosmetiska produkter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 1223/2009 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 september 2013.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 juli 2013.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande


(1)  EUT L 342, 22.12.2009, s. 59.

(2)  EGT L 262, 27.9.1976, s. 169.

(3)  EUT L 208, 3.8.2012, s. 8.


BILAGA

Bilagorna II och III till förordning (EG) nr 1223/2009 ska ändras på följande sätt:

1.

I bilaga II ska följande post läggas till:

Referensnummer

Ämnesidentifiering

Kemiskt namn/INN

CAS-nummer

EG-nummer

”1373

N-(2-nitro-4-aminofenyl)-allylamin (HC Red No 16) och dess salter

160219-76-1”

 

2.

Bilaga III ska ändras på följande sätt:

a)

Följande poster med referensnummer 198–200 ska läggas till:

Referensnummer

Ämnesidentifiering

Begränsningar

Anvisningar för användning och varningstext

Kemiskt namn/INN

Beteckning enligt ordlistan över generiska namn på beståndsdelar

CAS-nummer

EG-nummer

Produkttyp, kroppsdelar

Maximal koncentration i bruksklar beredning

Övriga

”198

2,2'-[(4-Aminofenyl)imino]bis(etanol)sulfat

N,N-bis(2-Hydroxyethyl)-p-Phenylenediamine Sulfate

54381-16-7

259-134-5

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 2,5 % (beräknat som sulfat)

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

199

1,3-Bensendiol, 4-kloro-

4-Chlororesorcinol

95-88-5

202-462-0

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 2,5 %

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

ImageHårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

200

2,4,5,6-Tetraaminopyrimidinsulfat

Tetraaminopyrimidine Sulfate

5392-28-9

226-393-0

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 3,4 % (beräknat som sulfat)

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.” ”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

3,4 % (beräknat som sulfat)

b)

Följande poster med referensnummer 206–214 ska läggas till:

”206

3-(2-Hydroxietyl)-p-fenylendiammoniumsulfat

Hydroxyethyl-p-Phenylenediamine Sulfate

93841-25-9

298-995-1

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 2,0 % (beräknat som sulfat)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

ImageHårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

207

1H-indol-5,6-diol

Dihydroxyindole

3131-52-0

412-130-9

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 0,5 %

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

a) och b):

ImageHårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

0,5 %

208

5-Amino-4-kloro-2-metylfenolhydroklorid

5-Amino-4-Chloro-o-Cresol HCl

110102-85-7

 

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 1,5 % (beräknat som hydroklorid)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

209

1H-indol-6-ol

6-Hydroxyindole

2380-86-1

417-020-4

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 0,5 %

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

ImageHårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

210

1H-indol-2,3-dion

Isatin

91-56-5

202-077-8

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

1,6 %

 

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

211

2-Aminopyridin-3-ol

2-Amino-3-Hydroxypyridine

16867-03-1

240-886-8

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 1,0 %

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

212

2-Metyl-1-naftylacetat

1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene

5697-02-9

454-690-7

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 2,0 % (när en hårfärgningsblandning innehåller både 2-methyl-1-naphthol och 1-acetoxy-2-methylnaphthalene bör den maximala koncentrationen av 2-methyl-1-naphthol i håret inte överstiga 2,0 %)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

213

1-Hydroxi-2-metylnaftalen

2-Methyl-1-Naphthol

7469-77-4

231-265-2

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 2,0 % (när en hårfärgningsblandning innehåller både 2-methyl-1-naphthol och 1-acetoxy-2-methylnaphthalene bör den maximala koncentrationen av 2-methyl-1-naphthol i håret inte överstiga 2,0 %)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

ImageHårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

214

Dinatrium-5,7-dinitro-8-oxido-2-naftalensulfonat CI 10316

Acid Yellow 1

846-70-8

212-690-2

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 1,0 %

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

a) och b):

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.” ”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

0,2 %

c)

Posten med referensnummer 240 ska ersättas med följande:

”240

4-Nitro-1,2-fenylendiamin

4-Nitro-o-Phenylenediamine

99-56-9

202-766-3

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 0,5 %

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

ImageHårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.” ”

d)

Posten med referensnummer 251 ska ersättas med följande:

”251

2-(4-Amino-3-nitroanilino)etanol

HC Red No. 7

24905-87-1

246-521-9

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

1,0 %

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.” ”

e)

Posten med referensnummer 253 ska ersättas med följande:

”253

2-[Bis(2-hydroxietyl)amino]-5-nitrofenol

HC Yellow No. 4

59820-43-8

428-840-7

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

1,5 %

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare”

 

f)

Posterna med referensnummer 255 och 256 ska ersättas med följande:

”255

2-[(2-Nitrofenyl)amino]etanol

HC Yellow No. 2

4926-55-0

225-555-8

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 0,75 %

a) och b):

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

1,0 %

256

4-[(2-Nitrofenyl)amino]fenol

HC Orange No. 1

54381-08-7

259-132-4

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

1,0 %”

 

 

g)

Följande poster med referensnummer 258–264 ska läggas till:

”258

2-Nitro-N1-fenylbensen-1,4-diamin

HC Red No. 1

2784-89-6

220-494-3

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

1,0 %

 

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

259

1-Metoxi-3-(β-aminoetyl)amino-4-nitrobensenhydroklorid

HC Yellow No. 9

86419-69-4

415-480-1

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

0,5 % (beräknat som hydroklorid)

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

 

260

1-(4’-Aminofenylazo)-2-metyl-4-(bis-2-hydroxietyl)aminobensen

HC Yellow No. 7

104226-21-3

146-420-6

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

0,25 %

 

 

261

N-(2-hydroxietyl)-2-nitro-4-trifluormetylanilin

HC Yellow No. 13

10442-83-8

443-760-2

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 2,5 %

a) och b):

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

2,5 %

262

Bensenaminium, 3-[(4,5-dihydro-3-metyl-5-oxo-1-fenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-N,N,N-trimetyl-, klorid

Basic Yellow 57

68391-31-1

269-943-5

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

2,0 %

 

 

263

2,2’-[[4-[(4-Aminofenyl)azo]fenyl]imino]dietanol

Disperse Black 9

20721-50-0

243-987-5

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

0,3 % (av blandningen i förhållandet 1:1 av 2,2’-[4-(4-aminofenylazo)fenylimino]dietanol och lignosulfat)

 

 

264

9,10-Antracendion, 1,4-bis[(2,3-dihydroxipropyl)amino]-

HC Blue No. 14

99788-75-7

421-470-7

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

0,3 %

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare”

 

h)

Posterna med referensnummer 16, 22, 221 och 250 ska ersättas med följande:

Referensnummer

Ämnesidentifiering

Begränsningar

Anvisningar för användning och varningstext

Kemiskt namn/INN

Beteckning enligt ordlistan över generiska namn på beståndsdelar

CAS-nummer

EG-nummer

Produkttyp, kroppsdelar

Maximal koncentration i bruksklar beredning

Övriga

”16

1-Naftalenol

1-Naphthol

90-15-3

201-969-4

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 2,0 %

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

22

1,3-Bensendiol

Resorcinol

108-46-3

203-585-2

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

1.

Allmän användning

2.

Yrkesmässig användning

1 och 2:

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 1,25 %

a)

1.

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.

Innehåller resorcinol.

Skölj håret väl efter användning.

Skölj ögonen genast om produkten kommer i kontakt med dem.

Använd ej till färgning av ögonfransar eller ögonbryn.”

2.

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

”Endast för yrkesmässig användning.

Innehåller resorcinol.

Skölj ögonen genast om produkten kommer i kontakt med dem.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Innehåller resorcinol.

b)

Hårvatten och schampo

b)

0,5 %

221

2-(4-Metyl-2-nitroanilino)etanol

Hydroxyethyl-2-Nitro-p-Toluidine

100418-33-5

408-090-7

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 1,0 %

a) och b):

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

1,0 %

250

1-Amino-2-nitro-4-(2’,3’-dihydroxipropyl)amino-5-klorbensen + 1,4-bis(2’,3’-dihydroxipropyl)amino-2-nitro-5-klorbensen

HC Red No. 10 + HC Red No. 11

95576-89-9 + 95576-92-4

 

a)

Hårfärgningsämne i oxidationshårfärgningsmedel

 

a)

Efter blandning under oxidativa förhållanden får den maximala koncentration som används i håret inte överstiga 1,0 %

a) och b):

Använd ej med nitroserande ämnen

Högsta nitrosaminhalt: 50 μg/kg

Förvara i nitritfria behållare

a)

Ska anges på etiketten:

Blandningsförhållandet.

Image Hårfärgningsmedel kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

Läs och följ bruksanvisningen.

Produkten är inte avsedd för användning på personer under 16 år.

Temporära tatueringar med svart henna kan öka risken för allergier.

Färga inte håret om

du har utslag i ansiktet eller känslig, irriterad och skadad hårbotten,

du har reagerat på hårfärgningsmedel tidigare,

du har reagerat på en temporär tatuering med svart henna tidigare.” ”

b)

Hårfärgningsämne i icke-oxidationshårfärgningsmedel

b)

2,0 %