29.12.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 385/87


Rättelse till kommissionens förordning (EG) nr 1974/2004 av den 29 oktober 2004 om ändring av förordning (EG) nr 795/2004 om tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa system för jordbrukare

( Europeiska unionens officiella tidning L 345 av den 20 november 2004 )

På sidan 91 i artikel 2 andra stycket skall det

i stället för:

”utom artikel 1.21”

vara:

”utom artikel 1.22”.