32003R0267

Kommissionens förordning (EG) nr 267/2003 av den 13 februari 2003 om ändring av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

Europeiska unionens officiella tidning nr L 041 , 14/02/2003 s. 0004 - 0005


Kommissionens förordning (EG) nr 267/2003

av den 13 februari 2003

om ändring av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 1255/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter(1), senast ändrad genom förordning (EG) nr 509/2002(2), särskilt artikel 31.3 i denna, och

av följande skäl:

(1) De exportbidragssatser som från och med den 1 februari 2003 gäller för de produkter som förtecknas i bilagan, och som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget, fastställs i kommissionens förordning (EG) nr 185/2003(3).

(2) Tillämpningen av de bestämmelser och kriterier som fastställs i förordning (EG) nr 185/2003 på den information som kommissionen för närvarande har tillgång till, medför att de exportbidrag som för närvarande gäller bör ändras i enlighet med vad som anges i bilagan till denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De exportbidragssatser som fastställs i förordning (EG) nr 185/2003 ändras i enlighet med vad som anges i bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 14 februari 2003.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 februari 2003.

På kommissionens vägnar

Erkki Liikanen

Ledamot av kommissionen

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 48.

(2) EGT L 79, 22.3.2002, s. 15.

(3) EUT L 27, 1.2.2003, s. 9.

BILAGA

till kommissionens förordning av den 13 februari 2003 om ändring av bidragssatserna för vissa mjölkprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget

>Plats för tabell>