31993R2454

Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 253 , 11/10/1993 s. 0001 - 0766
Finsk specialutgåva Område 2 Volym 10 s. 0001
Svensk specialutgåva Område 2 Volym 10 s. 0001


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EEG) nr 2454/93 |Na øy av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om en tullkodex för gemenskapen(1), nedan kallad "kodexen", särskilt artikel 249 i denna, och

(1) Denna kolumn innehåller nummer som motsvarar "Rewe Colour Index", 3:e utgåvan, 1971, Bradford, England.

med beaktande av följande:

Kodexen samlar den befintliga tullagstiftningen i en enda rättsakt. Samtidigt medför kodexen förändringar i lagstiftningen och gör den mer enhetlig, förenklar den och avhjälper vissa brister i den. Den utgör därför en fullständig gemenskapslagstiftning på detta område.

De skäl som angavs för att anta kodexen gäller även för att anta lagstiftningen för dess genomförande. Det är därför lämpligt att samla alla tillämpningsföreskrifter som för närvarande finns i ett stort antal gemenskapsförordningar och gemenskapsdirektiv i en enda förordning.

En sådan kodex om genomförande av gemenskapens tullkodex bör innehålla de nuvarande på tullområdet. Det är dock mot bakgrund av gjorda erfarenheter nödvändigt att

- göra vissa ändringar för att anpassa dessa regler till bestämmelserna i kodexen,

- utsträcka räckvidden av vissa bestämmelser som för närvarande endast gäller vissa tullförfaranden för att ta hänsyn till kodexens generella tillämpningar,

- formulera vissa föreskrifter mer noggrant för att uppnå större rättssäkerhet vid deras tillämpning.

De ändringar som gjorts avser huvudsakligen bestämmelser som rör tullskulder.

Det är lämpligt att begränsa tillämpningen av artikel 791.2 till den 1 januari 1995 och att på nytt granska frågan med stöd av de erfarenheter som görs innan dess.

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

DEL I

ALLMÄNNA TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

AVDELNING I

ALLMÄNT

KAPITEL 1

Definitioner

Artikel 1

I denna förordning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. kodexen:

rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen.

2. ATA-carnet:

det internationella tulldokument för temporär import som upprättas genom ATA-konventionen.

3. kommittén:

den tullkodexkommitté som inrättas enligt artikel 247 i tullkodexen.

4. Tullsamarbetsrådet:

den organisation som inrättas genom Konventionen om inrättandet av ett tullsamarbetsråd undertecknad i Bryssel den 15 december 1950.

5. uppgifter som krävs för varornas identifiering:

dels de uppgifter som används för att identifiera varorna kommersiellt och genom vilka tullmyndigheterna kan bestämma klassificeringen enligt tulltaxan, dels varornas kvantitet.

6. icke-kommersiella varor:

varor vars hänförande till tullförfarandet i fråga är av tillfällig karaktär, och vilkas beskaffenhet och mängd visar att de är ämnade för privat bruk för en resenär eller mottagare personligen eller för dennes familj eller som klart är avsedda som gåvor.

7. handelspolitiska åtgärder:

icke tariffära åtgärder som fastställs som en del av den gemensamma handelspolitiken i form av gemenskapsbestämmelser som gäller import och export av varor, såsom övervaknings- eller säkerhetsåtgärder, kvantitativa restriktioner eller begränsningar samt import- eller exportförbud.

8. tullnomenklaturen:

en av de nomenklaturer som avses i artikel 20.6 i kodexen.

9. Harmoniserade systemet:

Systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering.

10. fördraget:

Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen.

KAPITEL 2

Beslut

Artikel 2

Om en person som begär ett beslut inte har möjlighet att skaffa fram alla de handlingar och uppgifter som behövs för att ett beslut skall kunna fattas, skall tullmyndigheterna tillhandahålla de handlingar och uppgifter som de har tillgång till.

Artikel 3

Ett beslut om säkerhet som är gynnsamt för en person som har förbundit sig att betala förfallna belopp så snart tullmyndigheterna skriftligen begär detta skall upphävas om denna förpliktelse inte uppfylls.

Artikel 4

Ett upphävande skall inte påverka varor som, när upphävandet träder i kraft, redan har hänförts till ett tullförfarande med stöd av det upphävda beslutet.

Tullmyndigheterna får dock kräva att dessa varor hänförs till en tillåten godkänd tullbehandling inom den tidsperiod som de fastställer.

AVDELNING II

BINDANDE TULLTAXEUPPLYSNINGAR

KAPITEL 1

Definitioner

Artikel 5

I denna avdelning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. bindande tulltaxeupplysningar:

tulltaxeupplysningar som är bindande för förvaltningarna i alla gemenskapens medlemsstater, när de i artiklarna 6 och 7 fastställda villkoren är uppfyllda.

2. sökande:

en person som har ansökt om bindande tulltaxeupplysningar hos tullmyndigheterna.

3. mottagare:

den person i vars namn de bindande tulltaxeupplysningarna är utfärdade.

KAPITEL 2

Förfarande för att erhålla bindande tulltaxeupplysningar - Underrättelse om besked till sökande och överföring till kommissionen

Artikel 6

1. Ansökan om bindande tulltaxeupplysningar skall göras skriftligen antingen till de behöriga tullmyndigheterna i medlemsstaten eller medlemsstaterna där beskedet skall användas eller till de behöriga tullmyndigheterna i den medlemsstat där den sökande är etablerad.

2. En ansökan om bindande tulltaxeupplysningar skall gälla endast en typ av vara.

3. Ansökan skall innehålla följande uppgifter:

a) Mottagarens namn och adress.

b) Sökandens namn och adress, om denna inte är samma person som mottagaren.

c) Uppgift om den tullnomenklatur enligt vilken varorna skall klassificeras. Om en sökande önskar att varorna klassificeras enligt en av de nomenklaturer som anges i artiklel 20.3 b och 20.6 b i kodexen, skall nomenklaturen i fråga uttryckligen anges i ansökan om bindande tulltaxeupplysningar.

d) En utförlig beskrivning av varorna som gör det möjligt att identifiera dem och fastställa deras klassificering enligt tullnomenklaturen.

e) Varornas sammansättning och alla metoder för att fastställa detta, om klassificeringen beror på det.

f) Prover, fotografier, ritningar, kataloger eller andra tillgängliga handlingar som kan hjälpa tullmyndigheterna att fastställa en riktig klassificering av varorna i tullnomenklaturen, skall bifogas ansökan.

g) Förslag till klassificering.

h) Ett samtycke till att tillhandahålla en översättning av bifogade dokument till det officiella språket (eller ett av de officiella språken) i den berörda medlemsstaten, om tullmyndigheterna begär detta.

i) Uppgift om vilka upplysningar som skall behandlas konfidentiellt.

j) Upplysning från sökanden om denne känner till om någon redan har ansökt om bindande tulltaxeupplysningar för identiska eller liknande varor eller om något sådant redan utfärdats i gemenskapen.

k) Ett godkännande av att de uppgifter som lämnas får lagras i en databas hos Europeiska gemenskapernas kommission. Förutom artikel 15 i kodexen skall de sekretessbestämmelser som gäller i medlemsstaterna tillämpas.

4. Om tullmyndigheterna anser att ansökan inte innehåller alla uppgifter som krävs för att de skall kunna ge ett besked, skall de begära att den sökande tillhandahåller de uppgifter som saknas.

5. Den förteckning över tullmyndigheter som medlemsstaterna utsett att ta emot eller utfärda bindande tulltaxeupplysningar skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, serie C.

Artikel 7

1. Bindande tulltaxeupplysningar skall lämnas skriftligen till sökanden så snart som möjligt. Om det inte är möjligt att utfärda bindande tulltaxeupplysningar till sökanden inom tre månader efter det att ansökan mottagits, skall tullmyndigheterna ta kontakt med den sökande, förklara orsaken till dröjsmålet och ange när de förväntas meddela beskedet.

2. Bindande tulltaxeupplysningar skall meddelas genom ett formulär som överensstämmer med den förlaga som visas i bilaga 1. Meddelandet skall ange vilka uppgifter som skall anses ha lämnats på konfidentiell grund. Upplysning skall lämnas om den möjlighet till överklagande som avses i artikel 243 i kodexen.

Artikel 8

1. En kopia av de meddelande bindande tulltaxeupplysningarna (kopia nr 2 i bilaga 1) och sakuppgifterna (kopia nr 4 i samma bilaga) skall utan dröjsmål överföras till kommissionen av tullmyndigheterna i den berörda medlemsstaten. Denna överföring skall verkställas på elektronisk väg så snart som möjligt.

2. Om en medlemsstat så begär, skall kommissionen utan dröjsmål sända de uppgifter som finns i kopian av formuläret och de övriga upplysningar som är tillämpliga. Denna överföring skall verkställas på elektronisk väg så snart som möjligt.

KAPITEL 3

Bestämmelser som skall tillämpas i händelse av avvikelse mellan utfärdade bindande tulltaxeupplysningar

Artikel 9

Om kommissionen finner att olika bindande tulltaxeupplysningar utfärdats i fråga om samma vara, skall den vid behov vidta åtgärder för att säkerställa en enhetlig tillämpning av tullnomenklaturen.

KAPITEL 4

Rättslig verkan av bindande tulltaxeupplysningar

Artikel 10

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 5 och 64 i kodexen får bindande tulltaxeupplysningar endast åberopas av mottagaren.

2. Tullmyndigheterna får begära att mottagaren vid fullgörandet av tullformaliteterna upplyser tullmyndigheterna om att han innehar ett bindande tulltaxeupplysning för de varor som tullklareras.

3. Mottagaren av ett bindande tulltaxeupplysning får endast använda detta för en viss vara, när det är nöjaktigt fastställt för tullmyndigheterna att varorna i fråga helt överensstämmer med de varor som beskrivs i de upplysningar som lämnats.

4. Tullmyndigheterna får begära att beskedet översätts till det officiella språket eller ett av de officiella språken i den berörda medlemsstaten.

Artikel 11

Bindande tulltaxeupplysning som utfärdats av tullmyndigheterna i en medlemsstat efter den 1 januari 1991 skall vara bindande för de behöriga myndigheterna i alla medlemsstater på samma villkor.

Artikel 12

1. Vid antagande av en av de rättsakter eller bestämmelser som anges i artikel 12.5 i kodexen, skall tullmyndigheterna vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att bindande tulltaxeupplysningar från och med denna dag endast utfärdas i överensstämmelse med rättsakten eller bestämmelsen i fråga.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 skall följande dagar beaktas:

- För de förordningar som avses i artikel 12.5 a i kodexen om ändringar i tullnomenklaturen, den dag då de börjar tillämpas.

- För de förordningar som avses i a i samma artikel och punkt, vilka fastställer eller påverkar klassificeringen av varor i tullnomenklaturen, den dag då de offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, serie L.

- För de åtgärder som avses i b i samma artikel och punkt om ändringar i de förklarande anmärkningarna till Kombinerade nomenklaturen, dagen då de offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, serie C.

- För de domar i EG-domstolen som avses i b i samma artikel och punkt, dagen för domen.

- För de åtgärder som avses i b i samma artikel och punkt om antagande av ett klassificeringsyttrande från Tullsamarbetsrådet eller om ändringar i de förklarande anmärkningarna till Harmoniserade systemet - nomenklaturen - dagen för kommissionens meddelande i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, serie C.

3. Kommissionen skall så snart som möjligt till tullmyndigheterna lämna upplysningar om de dagar då de i denna artikel angivna bestämmelserna och rättsakterna antas.

KAPITEL 5

Bestämmelser som skall tillämpas i händelse av att bindande tulltaxeupplysningar upphör att gälla

Artikel 13

Om en bindande tulltaxeupplysning eller upphör att gälla, enligt artikel 12.4 andra meningen och artikel 12.5 i kodexen, skall de tullmyndigheter som utfärdade det anmäla detta till kommissionen så snart som möjligt.

Artikel 14

1. Om en mottagare av en bindande tulltaxeupplysning som upphört att gälla av de skäl som anges i artikel 12.5 i kodexen önskar utnyttja möjligheten att åberopa denna upplysning under en bestämd tidsperiod enligt punkt 6 i den artikeln, skall han anmäla detta till tullmyndigheterna och tillhandahålla alla de styrkande handlingar som behövs för att göra det möjligt att kontrollera att de tillämpliga villkoren är uppfyllda.

2. Om kommissionen, i särskilda fall, enligt artikel 12.7 sista stycket i kodexen, antar en bestämmelse som avviker från bestämmelserna i punkt 6 i den artikeln eller om de i punkt 1 angivna villkoren om möjligheten att fortsätta att åberopa en bindande tulltaxeupplysning inte är uppfyllda, skall tullmyndigheterna skriftligen meddela innehavaren om detta.

KAPITEL 6

Övergångsbestämmelser

Artikel 15

Bindande tulltaxeupplysning som utfärdats nationellt före den 1 januari 1991 skall fortsätta att gälla.

Bindande tulltaxeupplysning som utfärdats nationellt och som gäller efter den 1 januari 1997 skall trots detta upphöra att gälla från den dagen.

AVDELNING III

GYNNSAM BEHANDLING I TULLHÄNSEENDE PÅ GRUND AV VARORNAS BESKAFFENHET

KAPITEL 1

Varor som omfattas av villkoret att de skall denatureras

Artikel 16

Klassificering enligt de undernummer i tulltaxan som förtecknas i kolumn 2 i tabellen nedan av de varor som finns förtecknade vid varje undernummer i kolumn 3 skall omfattas av villkoret att varorna skall denatureras för att bli olämpliga som människoföda, genom ett av de denatureringsmedel som anges i kolumn 4 i de kvantiteter som anges i kolumn 5.

>Plats för tabell>

Artikel 17

Denatureringen skall utföras på ett sådant sätt att den produkt som skall denatureras och denatureringsmedlet blandas homogent och inte kan separeras igen på ett ekonomiskt lönsamt sätt.

Artikel 18

Utan hinder av artikel 16 får en medlemsstat temporärt godkänna användningen av ett denatureringsmedel som inte finns angivet i kolumn 4 i tabellen som anges i den artikeln.

I sådant fall skall anmälan om detta göras till kommissionen inom 30 dagar med närmare uppgifter om sådana denatureringsmedel och vilka kvantiteter som använts. Kommissionen skall så snart som möjligt underrätta de övriga medlemsstaterna.

Frågan skall hänskjutas till kommittén.

Om kommittén inte har avgett ett yttrande, inom 18 månader från det att kommissionen mottagit anmälan, som innebär att denatureringsmedlet i fråga bör ingå i förteckningen i kolumn 4 i nämnda tabell, skall användningen av detta denatureringsmedel genast upphöra i alla medlemsstater.

Artikel 19

Detta kapitel skall tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av rådets direktiv 70/524/EEG(2).

(2) EGT nr L 302, 19.10.1992, s. 1.

KAPITEL 2

Villkor för klassificering enligt tulltaxan av vissa frösorter

Artikel 20

Klassificering enligt de undernummer i tulltaxan som förtecknas i kolumn 2 i tabellen nedan för de varor som förtecknas vid varje undernummer i kolumn 3 skall omfattas av villkoren i artikel 21 P24.

>Plats för tabell>

Artikel 21

Utsädespotatis skall uppfylla de villkor som fastställs på grundval av artikel 15 i rådets direktiv 66/403/EEG(3).

(3) EGT nr L 270, 14.2.1970, s. 1.

Artikel 22

Sockermajs, spält, hybridmajs, ris och sorghum för utsäde skall uppfylla de villkor som fastställs på grundval av artikel 16 i rådets direktiv 66/402/EEG(4).

(4) EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2320.

Artikel 23

Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter för utsäde skall uppfylla de villkor som fastställs på grundval av artikel 15 i rådets direktiv 69/208/EEG(5).

(5) EGT nr 125, 11.7.1966, s. 2309.

Artikel 24

Sockermajs, spält, hybridmajs, ris, hybridsorghum, oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter av de slag som inte omfattas av rådets direktiv 66/402/EEG och 69/208/EEG skall inte klassificeras enligt undernumren i artikel 20, såvida inte den berörda personen kan fastställa på ett sätt som tillfredsställer medlemssaternas behöriga myndigheter, att de verkligen är ämnade att användas som utsäde.

KAPITEL 3

Villkor för klassificering enligt tulltaxan av siktduk som styckegods

Artikel 25

Klassificering enligt tulltaxan av okonfektionerad siktduk som omfattas av KN-nummer 5911 20 00 skall ske under förutsättning att duken märks enligt de anvisningar som anges nedan.

Ett märke i form av en rektangel med diagonaler skall avbildas med jämna mellanrum utefter tygets båda sidor utan att beröra stadkanterna, på sådant sätt att avståndet mellan två på varandra följande markeringar, mätt mellan de angränsande yttersidorna på rektanglarna, är högst en meter och att märkena på en standkant är spridda, så att de är halvvägs mellan dem som finns på den andra stadkanten (mittpunkten i varje markering skall vara på samma avstånd från mittpunkterna i de två närmaste märkena på motsatta stadkanten). Varje märke skall placeras så att rektangelns långsidor är parallella med tygets varp (se skissen nedan).>Hänvisning till >

Linjernas tjocklek på rektangelns sidor skall vara 5 mm och diagonalens linjer skall vara 7 mm. Rektangeln från linjernas ytterkanter skall vara minst 8 cm lång och 5 cm bred.

Märkena skall tryckas i en enda färg som avviker från tygets färg och de skall vara outplånliga.

KAPITEL 4

Varor för vilka ett äkthetsintyg, kvalitetsintyg eller annat intyg skall uppvisas

Artikel 26

1. Vid klassificering enligt de undernummer som anges i kolumn 2 i tabellen nedan av de varor som anges vid varje undernummer i kolumn 3 och som är importerade från de länder som anges i kolumn 5 måste ett intyg som uppfyller de i artikel 27 P34 angivna villkoren uppvisas.

Intygen visas i bilaga 2 P8, enligt vad som anges i kolumn 4 i tabellen.

Äkthetsintyg gäller för druvor, whisky, vodka och tobak, ursprungsintyg gäller för vin och kvalitetsintyg gäller för natriumnitrat.

2. För portvin, madeira, sherry och Moscatel de Setubal som omfattas av KN-nummer 2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41 samt 2204 29 51 skall utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 det godkända kommersiella dokumentet, ifyllt och bestyrkt enligt bestämmelserna i artikel 9.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 986/89(6), uppvisas i stället för ursprungsintyget.

(6) EGT nr L 169, 10.7.1969, s. 3.

3. Tobak som är befriad från tull vid övergång till fri omsättning i kraft av en gemenskapsbestämmelse skall dock klassificeras enligt undernummer 2401 10 10 P2401 10 49 och 2401 20 10 P2401 20 49 utan att ett äkthetsintyg uppvisas. Om det finns fler än en tobakssort i samma förpackning skall detta intyg varken utfärdas eller godtas för dessa tobakssorter.

4. För varor som förtecknas under löpnummer 6 i tabellen nedan används i denna artikel följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) röktorkad Virginiatobak: tobak som har torkats under konstgjorda atmosfäriska förhållanden genom en process där värme och ventilation regleras utan att rök och ånga får komma i kontakt med tobaksbladen. Färgen på den torkade tobaken varierar normalt från citrongul till en mycket mörk orange eller röd färg. Andra färger och färgkombinationer uppstår ofta genom skillnader i mognadsgrad eller olika odlings- och torkningstekniker.

b) ljus lufttorkad Burleytobak (inbegripet Burleyhybrider): tobak som har torkats under naturliga atmosfäriska förhållanden och som inte luktar rök om extra värme eller luft har tillförts. Bladens färg skiftar vanligtvis från ljust brun till rödaktig färg. Andra färger och färgkombinationer uppstår ofta genom skillnader i mognadsgrad eller olika odlings- och torkningstekniker.

c) ljus lufttorkad Marylandtobak: tobak som har torkats under naturliga atmosfäriska förhållanden och som inte luktar rök om extra värme eller luft har tillförts. Bladens färg skiftar vanligtvis från ljust gul till mörkt körsbärsröd färg. Andra färger och färgkombinationer uppstår ofta genom skillnad i mognadsgrad eller olika torkningstekniker.

d) eldtorkad tobak: tobak som har torkats under konstgjorda atmosfäriska förhållanden genom användning av öppen eld från vilken tobaksbladen delvis har tagit åt sig vedröken. Eldberedda tobaksblad är vanligtvis tjockare än röktorkade blad av Burley, eller Maryland från motsvarande plats på stjälken. Bladens färg skiftar vanligtvis från gulbrun till mycket mörkbrun färg. Andra färger och färgkombinationer uppstår ofta genom skillnader i mognadsgrad eller olika odlings- och torkningstekniker.

>Plats för tabell>

Artikel 27

1. Intygen skall stämma överens med förlagorna i de tillämpliga bilagor som anges i kolumn 4 i den tabell som avses i artikel 26. De skall tryckas och ifyllas på ett av Europeiska ekonomiska gemenskapens officiella språk och, om så behövs, på ett i exportlandet officiellt språk.

2. Intygen skall vara cirka 210 × 297 mm.

Det papper som används skall uppfylla följande krav:

- För varor förtecknade under löpnummer 3 i den tabell som avses i artikel 26, vitt skrivpapper utan inblandning av mekanisk massa, och som väger minst 55 g/m² och högst 65 g/m².

Intygets framsida skall ha en tryckt rosa guillochering som bakgrund så att alla förfalskningar på mekanisk eller kemisk väg kan upptäckas.

- För varor förtecknade under löpnummer 4 och 5 i den tabell som avses i artikel 26, vitt papper som har en gul kant och väger minst 40 g/m².

- För andra varor i tabellen, vitt papper som väger minst 40 g/m².

3. För varor som är förtecknade under ordernummer 3 i den tabell som avses i artikel 26 får intyget ha dekorativa mönster längs ytterkanterna i ett band med en bredd av högst 13 mm.

4. För varor som anges under löpnummer 2 i den tabell som avses i artikel 26 skall intyget utfärdas i ett original och två kopior. Originalet skall vara vitt, den första kopian rosa och den andra kopian gul.

5. För varor som anges under löpnummer 2 i den tabell som avses i artikel 26 skall varje intyg uppvisa ett individuellt löpnummer, som fastställs av det utfärdande organet, samt den nationalitetssymbol som är tillämplig för detta organ.

Kopiorna skall ha samma löpnummer och nationalitetssymbol som originalet.

6. Tullmyndigheterna i den medlemsstat där varorna deklareras för övergång till fri omsättning får begära en översättning av intyget.

Artikel 28

Intyget skall fyllas i antingen på maskin eller för hand. I det senare fallet skall det fyllas i med bläck och med tryckbokstäver.

Artikel 29

1. Intyget eller - om det gäller uppdelade sändningar av varor angivna under löpnummer 1, 6 och 7 i den tabell som avses i artikel 26 - en kopia av intyget enligt artikel 34 skall uppvisas för tullmyndigheterna i den importerande medlemsstaten tillsammans med de varor som det omfattar inom följande tidsfrister som gäller från och med den dag som intyget utfärdades:

- Två månader, för varor som är förtecknade under löpnummer 2 i tabellen.

- Tre månader, för varor som är förtecknade under löpnummer 1, 3 och 4 i tabellen.

- Sex månader, för varor som är förtecknade under löpnummer 5 och 7 i tabellen.

- 24 månader, för varor som är förtecknade under ordningsnummer 6 i tabellen.

2. För varor som är förtecknade under löpnummer 2 i den tabell som avses i artikel 26 skall

- originalet och den första kopian av intyget uppvisas för vederbörlig myndighet,

- den andra kopian av intyget sändas av det utfärdande organet direkt till tullmyndigheterna i den importerande medlemsstaten.

Artikel 30

1. Ett intyg skall endast gälla om det är vederbörligen attesterat av ett utfärdande organ som anges i kolumn 6 i den tabell som avses i artikel 26.

2. Ett vederbörligen attesterat intyg skall innehålla ort och datum för utfärdandet och det utfärdande organets stämpel samt underskrift av den person eller de personer som är behöriga att underteckna det.

Artikel 31

1. Ett utfärdande organ får endast anges i den tabell som avses i artikel 26 om

a) det exporterande landet erkänner det som sådant organ,

b) organet åtar sig att styrka de uppgifter som anges i intygen, och

c) organet åtar sig att på kommissionens och medlemsstaternas begäran tillhandahålla alla tillämpliga upplysningar, för att göra det möjligt att bedöma uppgifterna i intygen.

2. Den tabell som avses i artikel 26 skall revideras, när de i punkt 1 a fastställda villkoren inte längre är uppfyllda eller när ett utfärdande organ inte uppfyller en eller flera av sina förpliktelser.

Artikel 32

De fakturor som uppvisas till stöd för deklarationer för övergång till fri omsättning skall ha det eller de löpnummer som finns på motsvarande intyg.

Artikel 33

De länder som är förtecknade i kolumn 5 i den tabell som avses i artikel 26 skall sända kommissionen prov på avtryck av de stämplar som deras utfärdande organ och behöriga kontor använder. Kommissionen skall underrätta tullmyndigheterna i medlemsstaterna om dessa upplysningar.

Artikel 34

Om en sändning av de varor som är förtecknade under löpnummer 1, 6 och 7 i den tabell som avses i artikel 26 är delad, skall originalintyget fotokopieras för varje delsändning. Fotokopiorna och originalintyget skall uppvisas för det tullkontor där varorna finns.

Varje fotokopia skall innehålla mottagarens namn och adress och vara märkt med röd skrift "Utdrag giltigt för ... kilogram" (med siffror och bokstäver) samt den plats där och det datum då försändelsen delades. Dessa uppgifter skall bestyrkas genom tullkontorets stämpel och den ansvarige tulltjänstemannens underskrift. Uppgifter som rör försändelsens delning skall införas i originalintyget, vilket det berörda kontoret skall behålla.

AVDELNING IV

VARORS URSPRUNG

KAPITEL 1

Ursprung som inte medför förmånsbehandling

Avsnitt 1

Behandling eller bearbetning eller behandling som ger ursprungsstatus

Artikel 35

Detta kapitel fastställer för textilvaror som omfattas av avdelning 11 i Kombinerade nomenklaturen och för vissa andra varor än textilier den behandling eller bearbetning som skall anses uppfylla de kriterier som fastställs i artikel 24 i kodexen, och som skall tilldela de berörda varorna ursprungsstatus i det land där behandlingen eller bearbetningen utförs. "Land" innebär antingen ett tredje land eller gemenskapen, beroende på omständigheterna.

Underavsnitt 1

Textilvaror som omfattas av avdelning 11 i Kombinerade nomenklaturen

Artikel 36

För textilvaror som omfattas av avdelning 11 i Kombinerade nomenklaturen skall en fullständig bearbetning, enligt artikel 37, anses vara en behandling eller bearbetning som ger ursprungsstatus enligt artikel 24 i kodexen.

Artikel 37

En behandling eller bearbetning genom vilken de erhållna varorna får en klassificering enligt ett annat nummer i Kombinerade nomenklaturen än de nummer som de olika icke- ursprungsmaterial som använts omfattas av skall anses som en fullständig bearbetning.

För varor som anges i bilaga 10 skall dock endast de särskilda bearbetningar som anges i kolumn 3 i den bilagan i samband med varje framställd vara anses som fullständiga vare sig det innebär en ändring av nummer eller ej.

Den metod som skall användas vid tillämpning av bestämmelserna i bilaga 10 beskrivs i de inledande anmärkningarna i bilaga 9.

Artikel 38

Vid tillämpningen av föregående artikel skall under alla omständigheter följande anses som otillräckliga behandlingar eller bearbetningar för att ge varor ursprungsstatus, vare sig en ändring av nummer sker eller ej.

a) Åtgärder för att bevara varan i gott skick under transport och lagring (ventilering, utspridning, torkning, borttagande av skadade delar och liknande åtgärder).

b) Enklare åtgärder som damning, siktning, sortering, klassificering, ihoppassning (inbegripet sammansättning av av varor i set), tvättning, tillskärning.

c) i) Byte av förpackningar samt uppdelning och sammansättning av varusändningar.

ii) Enkel förpackning i påsar, packlårar, lådor, fastgöring på kort eller skyltar och skivor m.m., samt alla övriga enkla packningsförfaranden.

d) Anbringande av märken, etiketter eller liknande märkning på varor eller deras förpackningar.

e) Enkel montering av delar för att skapa en komplett vara.

f) En kombination av två eller flera åtgärder angivna i a Pe.

Underavsnitt 2

Andra varor än textilvaror som omfattas av avdelning 11 i Kombinerade nomenklaturen

Artikel 39

Beträffande framställda varor som anges i bilaga 11 skall den behandling eller bearbetning som anges i kolumn 3 i bilagan anses som en behandling eller bearbetning som ger ursprungsstatus enligt artikel 24 i kodexen.

Den metod som skall användas vid tillämpning av bestämmelserna i bilaga 11 beskrivs i de inledande anmärkningarna i bilaga 9.

Underavsnitt 3

Gemensamma bestämmelser för alla varor

Artikel 40

Om det föreskrivs i förteckningarna i bilagorna 10 och 11 att ursprungsstatus ges om värdet av de använda icke-ursprungsmaterialen inte överstiger en viss procentandel av de framställda varornas pris fritt fabrik, skall denna procentandel beräknas på följande sätt:

- värde: tullvärdet den dag då de använda icke-ursprungsmaterialen importerades eller, om detta inte är känt och inte kan fastställas det första fastställbara pris som betalats för dessa material i bearbetningslandet.

- pris fritt fabrik: den framställda varans pris fritt fabrik med avdrag för alla interna avgifter som återbetalats eller får återbetalas, när denna vara exporteras.

- värde förvärvat genom montering: den värdeökning som uppstår genom själva monteringen, tillsammans med eventuella slutprocesser och kontroller, samt inmonteringen av eventuella delar med ursprung i det land där processerna i fråga ägde rum, inbegripet förtjänster och de allmänna omkostnader som uppstått i landet till följd av dessa processer.

Avsnitt 2

Tillämpningsföreskrifter för reservdelar

Artikel 41

Viktiga reservdelar som används tillsammans med en utrustning, maskin, apparat eller ett fordon som övergått till fri omsättning eller tidigare exporterats skall anses ha samma ursprung som utrustningen, maskinen, apparaten eller fordonet, under förutsättning att de villkor som fastställs i detta avsnitt är uppfyllda.

Artikel 42

Det ursprung som förutsätts i föregående artikel skall godkännas endast om

- detta behövs för import till bestämmelselandet,

- inmonteringen av denna viktiga reservdel i utrustningen, maskinen, apparaten eller fordonet i fråga vid framställningen inte skulle ha hindrat utrustningen, maskinen, apparaten eller fordonet från att ha ursprung i gemenskapen eller i tillverkningslandet.

Artikel 43

I artikel 41 används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) utrustning, maskin, apparat eller fordon: varor som omfattas av avdelningarna 16, 17 och 18 i den kombinerade nomenklaturen.

b) viktiga reservdelar: delar av varor som är

- beståndsdelar utan vilka de varor som avses i a och som har övergått till fri omsättning eller som tidigare exporterats inte kan fungera tillfredsställande och

- karakteristiska för dessa varor, och

- avsedda att användas vid normalt underhåll av dessa varor och att ersätta delar av samma slag som är skadade eller har blivit oanvändbara.

Artikel 44

Om en ansökan lämnas till de behöriga myndigheterna eller godkända organen i medlemsstaterna om ursprungsintyg för viktiga reservdelar enligt artikel 41, skall fält 6 (artikelnummer, fabrikat, nummer, antal och typ av kollin, varubeskrivning) i det intyget, och ansökan om detta innehålla en deklaration av den berörda personen om att de i ansökan upptagna varorna är avsedda att användas för normalt underhåll av en utrustning, maskin, apparat eller ett fordon som tidigare exporterats, tillsammans med exakta uppgifter om denna utrustning, maskin, apparat eller fordon.

När det är möjligt skall den berörda personen även lämna uppgifter om det ursprungsintyg (utfärdande myndighet, intygets nummer och datum) som användes vid exporten av den utrustning, maskin, apparat eller det fordon, för vars underhåll delarna är avsedda.

Artikel 45

Om ursprunget för viktiga reservdelar enligt artikel 41 skall bevisas genom uppvisande av ett ursprungsintyg för att de skall kunna övergå till fri omsättning i gemenskapen, skall intyget innehålla de uppgifter som avses i artikel 44.

Artikel 46

För att säkerställa att de bestämmelser som fastställs i detta avsnitt tillämpas, får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna begära ytterligare bevis och särskilt kräva uppvisande av

- fakturan eller en kopia av fakturan för den utrustning, maskin, apparat eller det fordon som övergått till fri omsättning eller tidigare exporterats,

- kontraktet eller en kopia av kontraktet eller någon annan handling som visar att leveransen utgör en normal del av underhållsservicen.

Avsnitt 3

Tillämpningsföreskrifter för ursprungsintyg

Underavsnitt 1

Bestämmelser om allmänna ursprungsintyg

Artikel 47

När en varas ursprung styrks eller skall styrkas vid importen genom uppvisande av ett ursprungsintyg, skall intyget uppfylla följande villkor:

a) Det skall vara utfärdat av en ansvarig myndighet eller ett organ som i det utfärdande landet givits behörighet för detta syfte.

b) Det skall innehålla alla uppgifter som behövs för att identifiera den vara som intyget omfattar, särskilt

- antalet kollin, deras beskaffenhet samt märkningar och nummer,

- typ av vara,

- varans brutto- och nettovikt, dessa uppgifter får dock ersättas av andra uppgifter, såsom antal eller volym om varan väsentligt förändrar sin vikt under transport eller om dess vikt inte kan fastställas eller om varan normalt identifieras med hjälp av dessa andra uppgifter,

- avsändarens namn.

c) Intyget skall entydigt bekräfta att den vara som det omfattar har sitt ursprung i ett visst land.

Artikel 48

1. Ett ursprungsintyg som utfärdats av behöriga myndigheter eller godkända organ i medlemsstaterna skall uppfylla de villkor som föreskrivs i artikel 47 a och 47 b.

2. Intyg och ansökningar som gäller intyg skall vara utskrivna på formulär som motsvarar de förlagor som visas i bilaga 12.

3. Sådana ursprungsintyg skall intyga att varorna har ursprung i gemenskapen.

När så krävs för exporthandeln, får de dock intyga att varorna har ursprung i en viss medlemsstat.

Om villkoren i artikel 24 i kodexen endast uppfylls som en följd av flera processer eller bearbetningar som utförts i olika medlemsstater, får intyget endast ange att varorna har ursprung i gemenskapen.

Artikel 49

Ursprungsintyg skall utfärdas på den berörda personens skriftliga begäran.

Om omständigheterna så tillåter, särskilt om den sökande bedriver en fortlöpande exporthandel, får medlemsstaterna besluta att inte begära en ansökan vid varje exporttillfälle, under förutsättning att bestämmelserna om ursprung följs.

När så krävs för handeln får en eller flera extra kopior av ett ursprungsintyg utfärdas.

Dessa kopior skall skrivas ut på formulär som motsvarar förlagan i bilaga 12.

Artikel 50

1. Intyget skall mäta 210 × 297 mm. En avvikelse på mellan minus 5 mm och plus 8 mm i längd skall tillåtas. Papperet skall vara vitt, träfritt skrivpapper och väga minst 64 gram per m² eller mellan 25 och 30 g per m² om flygpostpapper används. Papperet skall ha en tryckt, sepiafärgad guillochering som bakgrund, som gör varje förfalskning på mekanisk eller kemisk väg uppenbar.

2. Ansökningsformuläret skall vara tryckt på den exporterande medlemsstatens officiella språk eller på ett eller flera av dess officiella språk. Formuläret för ursprungsintyget skall vara tryckt på ett eller flera av gemenskapens officiella språk eller, beroende på handelsbruk eller krav från handeln, på något annat språk.

3. Medlemsstaterna får förbehålla sig rätten att själva trycka formulären för ursprungsintyg eller låta trycka dem hos godkända tryckerier. I det senare fallet skall varje intyg innehålla en hänvisning till ett sådant godkännande. Varje formulär för ursprungsintyg skall innehålla tryckeriets namn och adress eller ett kännetecken, genom vilket tryckeriet kan identifieras. Intyget skall även ha ett löpnummer, tryckt eller påstämplat, genom vilket det kan identifieras.

Artikel 51

Ansökningsformuläret och ursprungsintyget skall fyllas i på maskin eller för hand med tryckbokstäver, på samma sätt, och på ett av gemenskapens officiella språk eller, beroende på handelsbruk eller krav från handeln, på något annat språk.

Artikel 52

Varje ursprungsintyg enligt artikel 48 skall vara försett med ett löpnummer, genom vilket det kan identifieras. Ansökan om intyget och alla kopior av själva intyget skall ha samma nummer.

Dessutom får de behöriga myndigheterna eller de godkända organen i medlemsstaterna numrera dessa dokument i den ordning de utfärdas.

Artikel 53

De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna skall fastställa vilka ytterligare uppgifter som eventuellt skall lämnas i ansökan. Sådana ytterligare uppgifter ska begränsas till minsta möjliga antal.

Varje medlemsstat skall underrätta kommissionen om de bestämmelser som den fastställer enligt föregående stycke. Kommissionen skall omedelbart överlämna dessa uppgifter till de övriga medlemsstaterna.

Artikel 54

De behöriga myndigheter eller de godkända organ i medlemsstaterna som har utfärdat ursprungsintygen skall spara ansökningarna i minst två år.

Även kopior av ansökningarna får sparas under förutsättning att dessa har samma beviskraft enligt lagen i den berörda medlemsstaten.

Underavsnitt 2

Särskilda bestämmelser om ursprungsintyg för vissa jordbruksvaror som omfattas av speciella importordningar

Artikel 55

I artikel 56 P65 fastställs villkoren för användning av ursprungsintyg för jordbruksvaror med ursprung i tredje land, för vilka särskilda importordningar som inte medför förmånsbehandling har fastställts, i den mån dessa ordningar hänvisar till följande bestämmelser.

a) Ursprungsintyg

Artikel 56

1. Ursprungsintyg för jordbruksprodukter med ursprung i tredje land, för vilka särskilda importordningar som inte medför förmånsbehandling har fastställts, skall utfärdas på ett formulär som överensstämmer med förlagan i bilaga 13.

2. Dessa intyg skall utfärdas av de behöriga statliga myndigheterna i berörda tredje land, nedan kallade utfärdande myndigheter, om de varor som intygen avser kan anses som varor med ursprung i dessa länder enligt de gällande bestämmelserna i gemenskapen.

3. Dessa intyg skall även bestyrka alla uppgifter som krävs enligt gemenskapslagstiftningen som gäller de särskilda importordningar som avses i artikel 55.

4. Utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda bestämmelserna för importordningar som avses i artikel 55, skall giltighetstiden för ursprungsintyg vara tio månader från och med den dag de utfärdas av de utfärdande myndigheterna.

Artikel 57

1. Ursprungsintyg upprättade enligt bestämmelserna i detta underavsnitt skall bestå av ett enda ark där ordet "original" finns angivet bredvid dokumentets namn.

Om ytterligare kopior behövs skall ordet "kopia" finnas angivet bredvid dokumentets namn på dessa kopior.

2. De behöriga myndigheterna i gemenskapen skall endast godkänna originalexemplaret av ursprungsintyget.

Artikel 58

1. Ursprungsintyget skall mäta 210 × 297 mm. En avvikelse på mellan minus 5 mm och plus 8 mm i längd skall tillåtas. Papperet skall vara vitt, träfritt och väga minst 40 gram per m². Papperet skall ha en tryckt gul guillochering som bakgrund, som gör varje förfalskning på mekanisk eller kemisk väg uppenbar.

2. Intygen skall tryckas och fyllas i på ett av gemenskapens officiella språk.

Artikel 59

1. Intyget skall fyllas i på maskin eller med hjälp av ett databehandlingssystem eller liknande förfarande.

2. Uppgifter får inte raderas eller skrivas över. Alla ändringar skall ske genom överstrykning av de felaktiga uppgifterna och vid behov tillägg av de riktiga uppgifterna. Dessa ändringar skall vara bekräftade av den person som utfört dem och vara attesterade av de utfärdande myndigheterna.

Artikel 60

1. Fält 5 i ursprungsintyg som utfärdas enligt artikel 56 P59 skall innehålla alla ytterligare uppgifter som kan krävas för genomförandet av de särskilda importordningar som de avser, enligt artikel 56.3.

2. Oanvända utrymmen i fält 5, 6 och 7 skall strykas över på sådant sätt att ingen text kan läggas till vid ett senare tillfälle.

Artikel 61

Varje ursprungsintyg skall ha ett löpnummer, som kan vara tryckt, genom vilket det kan identifieras samt vara stämplat av den utfärdande myndigheten och undertecknat av den person eller de personer som är behöriga att göra detta.

Intyget skall utfärdas när de varor som det avser exporteras, och den utfärdande myndigheten skall behålla en kopia av varje utfärdat intyg.

Artikel 62

I undantagsfall får de ovan nämnda ursprungsintygen utfärdas efter det att de varor som de avser har exporterats, om orsaken till att de inte utfärdades vid exporttillfället var en oavsiktlig felhantering, försummelse eller särskilda omständigheter.

De utfärdande myndigheterna får inte utfärda ett ursprungsintyg enligt artikel 56 P61 i efterhand, förrän de har kontrollerat att uppgifterna i exportörens ansökan överrensstämmer med de uppgifter som finns i det tillämpliga exportdokumentet.

Intyg som utfärdas i efterhand skall innehålla en av följande texter i fältet med rubriken "Kommentarer":

- expedido a posteriori,

- udstedt efterfølgende,

- Nachträglich ausgestellt,

- ÅêäïýÝí åê ôùí õóôÝñùí,

- Issued retrospectively,

- Délivré a posteriori,

- rilasciato a posteriori,

- afgegeven a posteriori,

- emitido a posteriori.

b) Administrativt samarbete

Artikel 63

1. Om de särskilda importordningarna för vissa jordbruksvaror möjliggör användningen av de ursprungsintyg som avses i artikel 56 P62, skall rätten att använda dessa ordningar vara beroende av upprättandet av ett förfarande för administrativt samarbete, såvida inte annat närmare anges i ordningen i fråga.

I detta syfte skall berörda tredje land till Europeiska gemenskapernas kommission överlämna

- namn och adress på de myndigheter som utfärdar ursprungsintyg, tillsammans med prov på de stämplar som dessa myndigheter använder,

- namn och adress på de statliga myndigheter till vilka begäran om den efterföljande kontrollen av ursprungsintyg enligt artikel 64 skall sändas.

Kommissionen skall överlämna dessa upplysningar till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna.

2. Om tredje landet i fråga underlåter att sända de i punkt 1 angivna uppgifterna till kommissionen, skall de behöriga myndigheterna i gemenskapen vägra att ge detta land rätt att använda de särskilda importordningarna.

Artikel 64

1. Den efterföljande kontroll av ursprungsintyg som avses i artikel 56 P62 skall utföras som stickprovskontroll samt varje gång det uppstått rimligt tvivel om intygets äkthet eller om riktigheten i de lämnade uppgifterna.

I fråga om ursprungsärenden skall kontrollen ske på tullmyndigheternas initiativ.

Vid tillämpningen av jordbruksbestämmelser får kontrollen i förekommande fall utföras av andra behöriga myndigheter.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 skall de behöriga myndigheterna i gemenskapen sända tillbaka ursprungsintyget eller en kopia av detta till den av exportlandet utsedda statliga myndigheten, och i förekommande fall uppge de formella eller sakliga skälen till undersökningen. Om fakturan har uppvisats, skall originalet eller en kopia av det bifogas det återsända intyget. Myndigheterna skall även tillhandahålla alla upplysningar de erhållit som tyder på att de lämnade uppgifterna i intyget inte är riktiga eller att intyget inte är äkta.

Om tullmyndigheterna i gemenskapen skulle besluta att tills vidare upphäva tillämpningen av de särskilda importordningarna i fråga, i avvaktan på resultaten av kontrollen, skall de tillåta att varorna frigörs, under sådana försiktighetsåtgärder som de anser nödvändiga.

Artikel 65

1. Resultaten av efterföljande kontroller skall så snart som möjligt överlämnas till de behöriga myndigheterna i gemenskapen.

Dessa resultat skall göra det möjligt att fastställa om de ursprungsintyg som återsänts enligt villkoren i artikel 64 avser de varor som faktiskt exporterats, och om varorna verkligen ger anledning till tillämpning av den särskilda importordningen ifråga.

2. Om inget svar på begäran om efterföljande kontroll erhålls inom en tid av högst sex månader skall de behöriga myndigheterna i gemenskapen definitivt vägra att bevilja rätt till den särskilda importordningen.

KAPITEL 2

Ursprung som medför förmånsbehandling

Avsnitt 1

Systemet för allmän förmånsbehandling

Underavsnitt 1

Definition av begreppet ursprungsvaror

Artikel 66

Vid tillämpningen av de bestämmelser om allmän förmånsbehandling i tullhänseende som gemenskapen beviljar för vissa varor med ursprung i utvecklingsländerna, skall följande varor anses ha sitt ursprung i ett land som är berättigat till denna förmånsbehandling (nedan kallat förmånsland), under förutsättning att dessa varor har transporterats direkt till gemenskapen enligt artikel 75:

a) Varor som i sin helhet framställts i landet i fråga.

b) Varor som erhållits i landet i fråga och i vilkas tillverkning andra varor än de som avses i a använts, förutsatt att dessa varor har genomgått tillräcklig behandling eller bearbetning enligt artikel 68.1.

Artikel 67

1. Följande varor skall anses som varor som i sin helhet framställts i ett förmånsland enligt artikel 66 a:

a) Mineralvaror som utvunnits ur dess jord eller dess havsbotten.

b) Vegetabiliska varor som skördats där.

c) Levande djur som fötts och uppfötts där.

d) Varor som erhållits från levande djur där.

e) Varor från jakt och fiske som bedrivits där.

f) Varor från havsfiske och andra varor som hämtats ur havet av dess fartyg.

g) Varor som framställts ombord på dess fabriksfartyg av de varor som avses i f.

h) Begagnade varor som insamlats där och endast är lämpade för återvinning av råmaterial.

i) Avfall och skrot som härrör från tillverkningsprocesser som utförts där.

j) Varor som utvunnits från havsbottnen eller dess underliggande lager utanför dess territorialvatten, under förutsättning att det har ensamrätt på att exploatera denna havsbotten eller dess underliggande lager.

k) Varor som har tillverkats där uteslutande av sådana varor som avses i a Pj.

2. Med uttrycket dess fartyg i punkt 1 f avses endast fartyg

- som är registrerade eller anmälda för registrering i förmånslandet,

- som seglar under förmånslandets flagg,

- som till minst hälften ägs av medborgare i förmånslandet eller av ett företag med huvudkontor i landet, i vilket direktören eller direktörerna, ordföranden i bolagsstyrelsen eller i annan styrelse samt majoriteten av medlemmarna i dessa styrelser är medborgare i landet och i vilket dessutom, när det gäller handelsbolag eller bolag med begränsat ansvar, minst hälften av kapitalet tillhör landet eller dess offentliga organ eller medborgare i landet,

- vars kapten och befäl är medborgare i förmånslandet,

- vars besättning är sammansatt så att minst 75 % är medborgare i förmånslandet.

3. Med begreppet i ett förmånsland avses även landets territorialvatten.

4. Fartyg som är verksamma på öppna havet, inbegripet fabriksfartyg där den fångade fisken behandlas eller bearbetas ombord, skall anses ingå i det förmånslands territorium som de tillhör, under förutsättning att de uppfyller de villkor som fastställs i punkt 2.

Artikel 68

1. Vid tillämpningen av artikel 66 b skall icke-ursprungsmaterial anses vara tillräckligt behandlade eller bearbetade när den framställda varan klassificeras enligt ett annat nummer än de nummer, enligt vilka alla de icke-ursprungsmaterial som använts i dess tillverkning klassificeras, med beaktande av punkterna 2 och 3 nedan.

Bilaga 14 innehåller anmärkningarna om varor som är framställda av icke-ursprungsmaterial.

Med uttrycken kapitel och nummer avses i dessa bestämmelser de kapitel och nummer (fyrsiffriga nummer) som används i nomenklaturen till Harmoniserade systemet.

Med begreppet klassificerad avses klassificeringen av en vara eller ett material enligt ett bestämt nummer.

2. För en vara som anges i kolumnerna 1 och 2 i förteckningen i bilaga 15 skall de villkor som fastställs i kolumn 3 för varan i fråga vara uppfyllda i stället för bestämmelsen i punkt 1.

a) Med begreppet värde i förteckningen i bilaga 15 avses tullvärdet vid importtillfället av de använda icke-ursprungsmaterialen eller, om detta inte är känt och inte kan fastställas, det första fastställbara pris som betalats för dessa material i landet i fråga. Om värdet av de använda ursprungsmaterialen behöver fastställas, skall detta stycke gälla i tillämpliga delar.

b) Med begreppet pris fritt fabrik i förteckningen i bilaga 15 avses det pris som betalas för den framställda varan till den tillverkare vid vilkens företag den sista behandlingen eller bearbetningen utförs, under förutsättning att priset inbegriper värdet av allt material som används vid tillverkningen med avdrag för alla interna skatter som återbetalas eller får återbetalas, när den framställda varan exporteras.

3. Vid tillämpning av artikel 66 b skall under alla omständigheter följande alltid anses som otillräcklig behandling eller bearbetning för att ge en vara ursprungsstatus, vare sig en ändring av nummer sker eller ej:

a) Åtgärder för att bevara varan i gott skick under transport och lagring (ventilering, utspridning, torkning, kylning, lagring i salt, svaveldioxid eller andra vattenhaltiga lösningar, borttagande av skadade delar och liknande åtgärder).

b) Enkla åtgärder som damning, siktning eller sållning, sortering, klassificering, ihoppassning (inbegripet sammansättning av varor i set), tvättning, målning, styckning eller tillskärning:

c) i) Byte av förpackningar samt uppdelning och sammansättning av varusändningar.

ii) Enkel förpackning i flaskor, kolvar påsar, lådor, fastgöring på kort eller skyltar och skivor m.m., samt alla övriga enkla packningsförfaranden.

d) Anbringande av märken, etiketter eller liknande märkning på varor eller deras förpackningar.

e) Enkel blandning av varor, även av olika slag, om en eller flera av blandningens beståndsdelar inte uppfyller de villkor i denna avdelning som gör det möjligt att anse dem som ursprungsvaror.

f) Enkel montering av delar för att skapa en komplett vara.

g) En kombination av två eller flera åtgärder, angivna i a Pf.

h) Slakt av djur.

Artikel 69

För att bestämma om en vara har ursprung i ett förmånsland, skall det inte vara nödvändigt att fastställa om kraftkällan och bränslet, fabriken och utrustningen samt maskiner och redskap som använts för att framställa dessa varor har ursprung i tredje land eller inte.

Artikel 70

1. Utan hinder av artikel 66 skall, vid bestämmandet om en vara tillverkad i ett förmånsland som är medlem i en regional grupp har ursprung där enligt den artikeln, alla varor som har ursprung i något av länderna i den regionala gruppen och som använts vid en vidare bearbetning i ett annat land i den gruppen behandlas som om de har ursprung i det land där de vidarebearbetas.

2. Slutproduktens ursprungsland skall fastställas enligt artikel 71.

3. Regional kumulation skall tillämpas för tre olika regionala grupper av GSP-berättigade länder.

a) Den politiska och ekonomiska samarbetsorganisationen i Sydostasien (ASEAN).

b) Centralamerikas gemensamma marknad (CACM),

c) Andinska gruppen.

4. Med uttrycket regional grupp avses ASEAN, CACM eller Andinska gruppen, alltefter omständigheterna.

Artikel 71

1. Varor med ursprungsstatus med stöd av artikel 70 skall anses ha ursprung i det land i den regionala gruppen där den sista behandlingen eller bearbetningen utfördes, under förutsättning att

- värdeökningen, enligt punkt 3 i denna artikel, är större än det högsta tullvärdet av de använda varorna med ursprung i något av de andra länderna i den regionala gruppen,

- den behandling eller bearbetning som utförts där överstiger den som anges i artikel 68.3, och för textilvaror även de behandlingar som avses i bilaga 16.

2. I alla andra fall skall varor anses ha ursprung i det land i den regionala gruppen som redovisar det högsta tullvärdet på de använda ursprungsvaror som kommer från andra länder i den regionala gruppen.

3. Uttrycket värdeökning avser priset fritt fabrik med avdrag för tullvärdet på varje använd vara som har ursprung i ett annat land i den regionala gruppen.

Artikel 72

1. Artikel 70 P71 skall endast tillämpas om

a) de bestämmelser som reglerar handeln i fråga om regional kumulation, liksom mellan länderna i den regionala gruppen, är likvärdiga med dem som fastställs i detta avsnitt,

b) varje land i den regionala gruppen har åtagit sig att uppfylla eller säkerställa att villkoren i detta avsnitt uppfylls och att sörja för det administrativa samarbete som behövs, både för gemenskapen och de andra länderna i den regionala gruppen, för att säkerställa att ursprungsintyg formulär A utfärdas på ett korrekt sätt samt att ursprungsintyg, formulär A och formulär APR kontrolleras.

Detta åtagande skall meddelas kommissionen genom sekretariatet i den regionala gruppen. Sekretariaten är, följande:

- ASEAN:s generalsekretariat,

- Det ständiga sekretariatet för Centralamerikas gemensamma marknad,

- Junta del Acuerdo de Cartagena.

2. Kommissionen skall underrätta medlemsstaterna om när de i punkt 1 fastställda villkoren är uppfyllda i fråga om varje regional grupp.

Artikel 73

Tillbehör, reservdelar och verktyg som sänds tillsammans med en utrustning, maskin, apparat eller ett fordon och som är en del av deras normala utrustning och som ingår i priset/sp/ eller inte faktureras separat anses vara en del av utrustningen, maskinen, apparaten eller fordonet i fråga.

Artikel 74

Varuset skall enligt definitionen i den allmänna bestämmelsen 3 i Harmoniserade systemet anses som ursprungsvaror, när beståndsdelarna är ursprungsvaror. När ett set består av ursprungsvaror och icke-ursprungsvaror skall hela setet dock anses ha ursprungsstatus, förutsatt att värdet av icke-ursprungsvarorna inte överstiger 15 % av setets pris fritt fabrik.

Artikel 75

1. Följande varor skall anses som direkt transporterade från det exporterande förmånslandet till gemenskapen:

a) Varor som transporteras utan att passera genom något annat lands territorium utom, vid tillämpning av artikel 70, ett annat land som ingår i samma regionala grupp.

b) Varor som transporteras genom andra länders territorier än det exporterande förmånslandets eller, vid tillämpning av artikel 70, andra territorier än de som tillhör andra länder i samma regionala grupp, med eller utan omlastning eller tillfällig upplagring i dessa länder, under förutsättning att transporten genom dessa länder är berättigad av geografiska skäl eller uteslutande av transportskäl, och att varorna

- har förblivit under övervakning av tullmyndigheterna i transit eller upplagringslandet, och

- inte har kommit ut i handeln eller övergått till fri konsumtion där, och

- inte har varit föremål för andra behandlingar än lossning, omlastning eller annan behandling för att bevara dem i gott skick.

c) Varor som transporteras genom territorier som tillhör Finland, Norge, Schweiz, Sverige eller Österrike och därefter helt eller delvis återexporteras till gemenskapen, förutsatt att varorna

- har förblivit under övervakning av tullmyndigheterna i transit eller upplagringslandet, och

- inte har varit föremål för andra behandlingar än lossning, omlastning eller annan behandling för att bevara dem i gott skick där.

d) Varor som transporteras via rörledningar genom ett annat territorium än det exporterande förmånslandets territorium.

2. Bevis på att de i punkt 1 b och 1 c angivna villkoren är uppfyllda skall överlämnas till tullen i gemenskapen genom uppvisande av

a) ett enda transportdokument som utfärdats i det exporterande förmånslandet och som omfattar transporten genom transitlandet, eller

b) ett intyg, utfärdat av tullmyndigheterna i transiteringslandet, som innehåller

- en exakt beskrivning av varorna,

- uppgifter om tidpunkten för varornas lossning och omlastning eller deras inlastning eller avlastning, med angivande av de använda fartygen, och

- uppgifter om under vilka förhållanden varorna befann sig i transitlandet, eller

c) andra bestyrkande dokument, om de övriga punkterna inte kan uppfyllas.

Artikel 76

De villkor om erhållande av ursprungsstatus som anges i detta underavsnitt skall uppfyllas utan avbrott i förmånslandet.

Om ursprungsvaror som exporterats från förmånslandet till ett annan land återsänds skall de anses som icke-ursprungsvaror, såvida det inte tillfredsställande kan bevisas för de behöriga myndigheterna att de återsända varorna

- är samma varor som de som exporterades och

- inte har genomgått någon behandling utöver sådan behandling som krävs för att bevara dem i gott skick under uppehållet i landet i fråga.

Artikel 77

1. Undantag från dessa bestämmelser får göras för de minst utvecklade förmånsländerna GSP-berättigade, när de befintliga industriernas utveckling eller skapandet av nya industrier berättigar detta. De minst utvecklade länderna är angivna i de årliga förordningar från rådet och de årliga EKSG-beslut som avser allmänna tullpreferenser.

För detta ändamål skall det berörda landet överlämna en begäran till Europeiska gemenskapernas kommission om att undantag görs och samtidigt ange skälen till begäran i enlighet med punkt 3.

2. Undersökningen av denna begäran skall särskilt ta hänsyn till

a) de fall då tillämpningen av gällande ursprungsregler avsevärt skulle påverka möjligheten för en befintlig industri i det berörda landet att fortsätta att exportera till gemenskapen, särskilt i fråga om de fall då detta kan leda till att dess verksamhet upphör,

b) särskilda fall, då det klart kan visas att ursprungsreglerna kan hindra betydande investeringar i en industri, och då ett undantag som gynnar förverkligandet av investeringsprogrammet skulle göra det möjligt att uppfylla dessa regler i etapper,

c) beslutets ekonomiska och sociala inverkan, framför allt beträffande sysselsättning.

3. För att underlätta kontrollen av ansökningar om undantag skall det land som framställer en begäran tillhandahålla så fullständiga upplysningar som möjligt som styrker ansökan, framför allt vad gäller

- beskrivning av den färdiga varan,

- kvantiteten och beskaffenheten av de varor som har bearbetats där,

- tillverkningsprocessen,

- värdeökningen,

- antalet anställda i det berörda företaget,

- förväntad exportvolym till gemenskapen,

- anledning till den begärda tidsfristen

- andra anmärkningar.

Samma regler skall tillämpas för varje ansökan om förlängning.

Underavsnitt 2

Ursprungsbevis

a) Ursprungsintyg formulär A

Artikel 78

1. Ursprungsvaror enligt detta avsnitt skall vid import till gemenskapen vara berättigade till den förmånsbehandling enligt tulltaxan som avses i artikel 66 mot uppvisande av ett ursprungsintyg formulär A, av vilket en förlaga visas i bilaga 17, utfärdat antingen av tullmyndigheterna eller av någon annan statlig myndighet i förmånslandet, under förutsättning att detta land

- har överlämnat de uppgifter som krävs enligt artikel 93 till Europeiska gemenskapernas kommission, och

- biträder gemenskapen genom att tillåta tullmyndigheterna i medlemsstaterna att kontrollera att dokumentet är äkta eller att uppgifterna beträffande de ifrågavarande varornas verkliga ursprung är riktiga.

2. Ett ursprungsintyg formulär A, får endast utfärdas om det kan användas som det skriftliga bevis som krävs för den förmånsbehandling som avses i artikel 66.

3. Ett ursprungsintyg formulär A skall endast utfärdas på skriftlig ansökan av exportören eller hans bemyndigande representant.

4. Exportören eller dennes representant skall tillsammans med ansökan överlämna alla tillämpliga bestyrkande handlingar som bevisar att de varor som skall exporteras är berättigade till utfärdandet av ett ursprungsintyg formulär A.

5. Intyget skall utfärdas av den behöriga statliga myndigheten i förmånslandet, om de varor som skall exporteras kan anses ha ursprung i det landet enligt underavsnitt 1.

6. För att kunna kontrollera att de i punkt 5 angivna villkoren är uppfyllda, skall den behöriga statliga myndigheten ha rätt att begära alla de skriftliga bevis eller att utföra alla de undersökningar som den finner lämpliga.

7. De behöriga statliga myndigheterna i det exporterande förmånslandet skall ansvara för att intyg och ansökningar är korrekt ifyllda.

8. Fält 2 i ursprungsintyget formulär A behöver inte fyllas i. Följaktligen skall fält 12 fyllas i med "Europeiska ekonomiska gemenskapen" eller med namnet på en medlemsstat. Vid tillämpning av det transiteringsförfarande som avses i artiklarna 75.1 c och 80 skall dock ett av de länder som anges som importerande land i artikel 80 anges i stället, enligt det sista stycket i artikel 83.3.

9. Den dag då ursprungsintyget formulär A utfärdades skall anges i fält 11. Underskriften i detta fält, som är reserverat för den intygande myndigheten, skall vara handskriven.

10. Ett ursprungsintyg formulär A skall utfärdas av de behöriga myndigheterna i det exporterande förmånslandet, när de varor som det avser exporteras. Det skall vara tillgängligt för exportören så snart som exporten verkligen ägt rum eller när det säkert kan visas att exporten kommer att genomföras.

Artikel 79

Eftersom ursprungsintyget formulär A utgör det skriftliga beviset för tillämpningen av bestämmelserna om förmånsbehandling i tullhänseende enligt artikel 66, skall den behöriga statliga myndigheten i det exporterande landet ansvara för att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att kontrollera varornas ursprung och de övriga uppgifterna i intyget.

Artikel 80

Ursprungsvaror enligt detta avsnitt skall vid import till gemenskapen vara berättigade till den i artikel 66 angivna förmånsbehandlingen mot uppvisandet av ett ursprungsintyg formulär A, utfärdat av tullmyndigheterna i Finland, Norge, Schweiz, Sverige eller Österrike på grundval av ett ursprungsintyg, formulär A, utfärdat av de behöriga myndigheterna i det exporterande förmånslandet, förutsatt att de villkor som fastställs i artikel 75 har uppfyllts, och under förutsättning att Finland, Norge, Schweiz, Sverige och Österrike bistår gemenskapen genom att tillåta gemenskapens tullmyndigheter att kontrollera äktheten och riktigheten i ursprungsintygens period formulär A. Det kontrollförfarande som fastställs i artikel 95 skall gälla i tillämpliga delar. Den tid som fastställs i artikel 95.3 första stycket skall förlängas till åtta månader.

Artikel 81

1. I undantagsfall får ett ursprungsintyg formulär A utfärdas efter det att den faktiska exporten av de varor som intyget avser har skett, om det inte utfärdades vid exporttillfället på grund av oavsiktlig felhantering eller försummelse eller andra särskilda omständigheter, och förutsatt att varorna inte exporterades innan de uppgifter som krävs enligt artikel 93 överlämnades till Europeiska gemenskapernas kommission.

2. Den behöriga statliga myndigheten får utfärda ett intyg i efterhand endast efter att ha kontrollerat att uppgifterna i exportörens ansökan stämmer överens med uppgifterna i motsvarande exporthandlingar, och att inget ursprungsintyg, formulär A utfärdades, när varorna i fråga exporterades.

3. Ursprungsintyg formulär A som utfärdats i efterhand skall innehålla texten "Délivré a posteriori" eller "issued retrospectively" i fält 4.

Artikel 82

1. I händelse av stöld, förlust eller förstörande av ett ursprungsintyg formulär A får exportören hos den behöriga statliga myndigheten som utfärdade intyget ansöka om ett duplikat som de skall utfärda på grundval av de exportdokument som de innehar. I fält 4 på det på detta sätt utfärdade duplikatet formulär A skall "Duplicata" eller "Duplicate" anges samt dagen för utfärdandet av orginalet och dess löpnummer.

2. För ändamålen i artikel 85 skall duplikatet gälla från och med den dag då originalet utfärdades.

Artikel 83

1. Det skall alltid vara möjligt att ersätta ett eller flera ursprungsintyg, formulär A, med ett eller flera andra sådana intyg, förutsatt att det görs av de tullmyndigheter i gemenskapen som är ansvariga för kontrollen av varorna.

2. Det ersättningsintyg som utfärdas enligt denna artikel eller enligt artikel 80 skall anses som ett slutgiltigt ursprungsintyg för de angivna varorna. Ersättningsintyget skall utfärdas på grundval av en skriftlig ansökan från återexportören.

3. I det översta högra fältet på ersättningsintyget skall namnet på det transitland som utfärdat intyget anges.

Fält 4 skall innehålla en av följande påskrifter: "replacement certificate" eller "certificat de remplacement" samt det ursprungliga originalintygets datum och löpnummer.

I fält 1 skall återexportörens namn anges.

I fält 2 skall den slutliga mottagarens namn anges.

I fält 3 P9 skall uppgifterna i originalintyget om de återexporterade varorna lämnas.

I fält 10 skall hänvisningar till återexportörens faktura lämnas.

Den myndighet som utfärdade ersättningsintyget skall föra in sitt intygande i fält 11. Myndighetens ansvar omfattar endast utfärdandet av ersättningsintyget.

Uppgifterna i fält 12 om ursprungsland och bestämmelseland skall vara de uppgifter som anges på originalintyget. Detta fält skall innehålla återexportörens underskrift. En återexportör som undertecknar detta fält i god tro ansvarar inte för att de lämnade uppgifterna på originalintyget är riktiga.

4. Det tullkontor som utför uppgiften skall på originalintyget anteckna de sända varornas vikt, antal och beskaffenhet samt löpnumret på det motsvarande ersättningsintyget eller ersättningsintygen. Originalintyget skall förvaras under minst två år av tullkontoret i fråga.

5. En fotokopia av originalintyget får bifogas ersättningsintyget.

Artikel 84

1. Om inte annat följer av bestämmelserna i punkt 4 nedan skall det äkthetsintyg som föreskrivs i artikel 1.4 i rådets förordning (EEG) nr 3833/90(7) anges i fält 7 på det ursprungsintyg formulär A som föreskrivs i artikel 78.

(7) EGT nr L 106, 18.4.1989, s. 1.

2. Det i punkt 1 angivna intyget skall bestå av den varubeskrivning som fastställs i punkt 3 nedan, den behöriga statliga myndighetens stämpel samt en handskriven underskrift av den tjänsteman som är behörig att intyga äktheten av varubeskrivningen i fält 7.

3. Varubeskrivningen i fält 7 i ursprungsintyget skall, beroende på varan i fråga, anges med

- "tabac brut ou non-fabriqué du type Virginia `flue-cured` " eller "unmanufactured flue-cured tobacco Virginia type",

- "eau-de-vie d`àgave `tequila` en récipients contenant deux litres ou moins" eller "agave brandy `tequila` in containers holding two litres or less",

- "eau-de-vie à base de raisins, appeleé `Pisco` en récipients contenant deux litres ou moins" eller "spirits produced from grapes, called `Pisco` in containers holding two litres or less",

- "eau-de-vie à base de raisins, appelée `Singani` en récipients contenant deux litres ou moins" eller "spirits produced from grapes, called `Singani` in containers holding two litres or less".

4. Utan hinder av punkterna 1 och 2 ovan och utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 skall stämpeln för de myndigheter som är behöriga att intyga äktheten av varubeskrivningen enligt punkt 3 inte placeras i fält 7 på ursprungsintyget formulär A, om den myndighet som har befogenhet att utfärda ursprungsintyget är den statliga myndighet som har befogenhet att utfärda äkthetsintyget.

Artikel 85

1. Ett ursprungsintyg formulär A skall inom 10 månader efter den dag då intyget utfärdades av de statliga myndigheterna i det exporterande förmånslandet överlämnas till tullmyndigheterna i den importerande medlemsstat där varorna uppvisas.

2. Ursprungsintyg formulär A som uppvisas för tullmyndigheterna efter det att den giltighetstid som fastställs i punkt 1 har gått ut, får godkännas för den förmånsbehandling i tullhänseende som anges i artikel 66, om orsaken till att denna tid inte iakttogs var force majeure eller exceptionella omständigheter.

3. Tullen får även godkänna dessa intyg, om varorna har uppvisats för tullen innan tidsfristen gått ut.

Artikel 86

1. Varor som sänds från ett förmånsland i syfte att ställas ut i ett annat land och som säljs för att importeras till gemenskapen skall vid importen beviljas den förmånsbehandling i tullhänseende som avses i artikel 66, på villkor att varorna uppfyller de villkor i detta avsnitt som ger dem rätt att erkännas som ursprungsvaror i det exporterande förmånslandet och under förutsättning att det på ett tillfredsställande sätt kan bevisas för tullmyndigheterna att

a) en exportör har sänt varorna från det exporterande förmånslandets territorium direkt till det land i vilket utställningen äger rum,

b) varorna har sålts eller avyttrats på annat sätt av exportören till en person i gemenskapen,

c) varorna har sänts till gemenskapen i det skick i vilket de sändes till utställningen,

d) varorna inte, efter det att de sändes till utställningen, har använts för något annat ändamål än visning på utställningen.

2. Ett ursprungsintyg formulär A skall uppvisas för tullmyndigheterna på vanligt sätt. Utställningens namn och adress skall anges i intyget. Vid behov kan ytterligare skriftliga bevis begäras på varornas beskaffenhet och de villkor under vilka de har ställts ut.

3. Punkt 1 skall tillämpas för alla handels-, industri-, jordbruks- och hantverksmässor, marknader och liknande offentliga visningar eller utställningar som inte organiseras för privata ändamål i butiker eller affärslokaler för försäljning av utländska varor, och där varorna under utställningstiden befinner sig under tullmyndigheternas övervakning.

Artikel 87

Ursprungsintyget formulär A skall uppvisas för tullmyndigheterna i den importerande medlemsstaten till stöd för tulldeklarationen.

Tullmyndigheterna får även begära att deklarationen om övergång till fri omsättning åtföljs av en förklaring från importören om att varorna uppfyller de villkor som krävs för förmånsbehandling enligt artikel 66.

Artikel 88

När en omonterad eller nedmonterad vara som omfattas av kapitel 84 eller 85 i Harmoniserade systemet importeras i olika delsändningar enligt av tullmyndigheterna angivna villkor, på begäran av den person som deklarerar varorna för tullen, skall denna, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 68.3, anses som en enda vara och ett ursprungsintyg formulär A får lämnas för hela varan vid importen av den första delsändningen.

b) Formulär APR

Artikel 89

1. Utan hinder av artikel 78 skall för varor som ingår i postförsändelser (inbegripet paket) bevis på ursprungsstatus enligt denna förordning lämnas på formulär APR, av vilket en förlaga visas i bilaga 18, under förutsättning att försändelserna endast innehåller ursprungsvaror och att värdet inte överstiger 3 000 ecu per försändelse, och på villkor att den medverkan som avses i artikel 78.1 kommer att ges i fråga om detta formulär.

2. Formulär APR skall fyllas i och undertecknas av exportören eller på exportörens ansvar av hans representant. Underskriften i fält 6 i formuläret skall vara handskriven.

3. Ett APR-formulär skall fyllas i för varje postförsändelse. Vid postpaketförsändelser skall exportören efter att ha fyllt i och undertecknat formuläret fästa det vid speditionsdokumentet. Vid brevförsändelser skall exportören lägga formuläret inuti försändelsen.

4. Om de varor som ingår i försändelsen redan har blivit föremål för kontroll i det exporterande landet med avseende på begreppet ursprungsvaror får exportören hänvisa till denna kontroll i fält 7, "Anmärkningar", i APR-formuläret.

5. Dessa bestämmelser befriar inte exportörerna från förpliktelsen att uppfylla alla andra formaliteter som anges i tull- eller postföreskrifterna.

6. Artiklarna 85 och 87 skall gälla för APR-formulären i tillämpliga delar.

c) Andra bestämmelser om ursprungsbevis

Artikel 90

Varor som sänds som småpaket från privatpersoner till privatpersoner eller som en resande medför som personligt bagage skall få införas som ursprungsvaror berättigade till förmånsbehandling enligt artikel 66, utan att ett ursprungsintyg formulär A behöver uppvisas eller ett APR-formulär behöver fyllas i, under förutsättning att denna import inte är av kommersiell natur och har förklarats uppfylla de villkor som krävs för tillämpningen av den artikeln, och där det inte råder något tvivel om denna förklarings trovärdighet.

Det totala värdet av dessa varor skall inte överstiga 215 ecu för småpaket eller 600 ecu för en resandes personliga bagage.

Artikel 91

1. Vid tillämpningen av artikel 70 skall bevis fastställas på ursprungsstatus för varor som exporteras från ett land som tillhör en regional grupp till ett annat land inom samma grupp för att användas vid vidare behandling eller bearbetning eller för återexport utan ytterligare behandling eller bearbetning genom ett ursprungsintyg formulär A eller ett APR-formulär som är utfärdat eller utställt i det första landet.

2. Myndigheterna i det förmånsland som är ansvarigt för utfärdandet av ett intyg formulär A för varor vid vars tillverkning varor med ursprung i ett annat medlemsland i samma regionala grupp används, skall ta hänsyn till det ursprungsintyg formulär A som utfärdats av de behöriga myndigheterna i det andra landet eller det APR-formulär som utfärdats där. Ursprungslandet, fastställt i enlighet med artikel 71, skall anges i fält 12 på ursprungsintyget formulär A eller i fält 8 på APR-formuläret.

3. Ursprungsintyg formulär A som är utfärdade på detta sätt skall innehålla påskriften "cumul régional" eller "regional cumulation" i fält 4.

Artikel 92

Om små skillnader upptäcks mellan uppgifterna i intyget och de uppgifter som lämnats i de handlingar som uppvisats för tullkontoret vid genomförandet av formaliteterna för import av varorna, skall detta i sig inte göra intyget ogiltigt, under förutsättning att det vederbörligen kan fastställas att uppgifterna i intyget överensstämmer med de uppvisade varorna.

Underavsnitt 3

Metoder för administrativt samarbete

Artikel 93

1. Förmånsländerna skall underrätta Europeiska gemenskapernas kommission om namnen på och adresserna till de statliga myndigheter som får utfärda ursprungsintyg, formulär A, tillsammans med prov på de stämplar som dessa myndigheter använder samt namnen på och adresserna till de statliga myndigheter som ansvarar för genomförandet av kontroller av formulär A och formulär APR.

2. Förmånsländerna skall även underrätta Europeiska gemenskapernas kommission om namnen på och adresserna till de statliga myndigheter som får utfärda de äkthetsintyg som avses i artikel 84, tillsammans med prov på deras stämplar.

3. Kommissionen skall överlämna dessa uppgifter till tullmyndigheterna i medlemsstaterna.

Artikel 94

Vid tillämpningen av bestämmelserna om förmånsbehandling i tullhänseende enligt artikel 66, skall varje förmånsland följa reglerna om ifyllande och utfärdande av ursprungsintyg formulär A, villkoren för användning av APR-formulär och de bestämmelser som avser administrativt samarbete, eller säkerställa att reglerna och villkoren följs.

Artikel 95

1. Efterkontroll av ursprungsintyg formulär A och APR-formulär skall utföras som stickprovskontroller eller när tullmyndigheterna har rimlig anledning till tvivel om ett dokuments äkthet eller om att uppgifterna om de ifrågavarande varornas verkliga ursprung är riktiga.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 skall tullmyndigheterna återsända ursprungsintyget formulär A eller APR-formuläret till den behöriga statliga myndigheten i det exporterande förmånslandet och i förekommande fall uppge skälen för undersökningen. Om fakturan har uppvisats, skall fakturan eller en kopia av denna bifogas APR-formuläret. Tullmyndigheterna skall även tillhandahålla alla upplysningar som de innehar, som tyder på att de lämnade uppgifterna i intyget eller formuläret inte är äkta.

Om de berörda myndigheterna beslutar att tills vidare upphäva den förmånsbehandling som avses i artikel 66, i avvaktan på resultaten av kontrollen, skall de medge att varorna frigörs med beaktande av eventuella försiktighetsåtgärder som de anser nödvändiga.

3. När en ansökan om efterkontroll har lämnats i enlighet med bestämmelserna i punkt 1, skall denna kontroll genomföras och resultaten lämnas till tullmyndigheterna i gemenskapen inom en tid av högst sex månader. Med hjälp av de erhållna resultaten skall det vara möjligt att avgöra om det ifrågavarande ursprungsintyget formulär A eller APR-formuläret avser de varor som verkligen exporterats, och om dessa varor verkligen var berättigade till förmånsbehandling enligt artikel 66.

4. För ursprungsintyg formulär A som utfärdats enligt artikel 91 skall svaret innehålla hänvisningar till de ursprungsintyg formulär A eller APR-formulär som beaktats.

5. Om i de fall då rimliga tvivel föreligger inget svar lämnas inom de sex månader som anges i punkt 3 eller om svaret inte innehåller tillräckliga upplysningar för att fastställa det ifrågavarande dokumentets äkthet eller varornas verkliga ursprung, skall en andra förfrågan göras hos de behöriga myndigheterna. Om resultaten från kontrollen inte har överlämnats till den myndigheten som begärt detta inom fyra månader efter den andra förfrågan eller om dessa resultat inte gör det möjligt att fastställa det ifrågavarande dokumentets äkthet eller varornas verkliga ursprung, skall dessa myndigheter, utom vid force majeure eller vid särskilda omständigheter, inte bevilja rätt till allmän förmånsbehandling.

6. Om kontrollförfarandet eller några andra tillgängliga upplysningar tycks visa att bestämmelserna i detta avsnitt överträds, skall det exporterande förmånslandet på eget initiativ eller på begäran av gemenskapen göra lämpliga undersökningar eller se till att dessa undersökningar utförs med vederbörlig skyndsamhet för att fastställa och förhindra sådana överträdelser, och i detta syfte får det berörda förmånslandet erbjuda gemenskapen att medverka i dessa undersökningar.

7. För efterkontroller av ursprungsintyg formulär A skall kopior av intygen och av alla exportdokument avseende dem förvaras under minst två år av den behöriga statliga myndigheten i det exporterande förmånslandet.

Artikel 96

Bestämmelserna i artiklarna 75.1 c och 80 skall endast tillämpas i den mån Finland, Norge, Schweiz, Sverige och Österrike tillämpar bestämmelser liknande de ovan angivna inom ramen för den förmånsbehandling som dessa länder bestämmer för vissa varor med ursprung i utvecklingsländerna.

Underavsnitt 4

Slutbestämmelse

Artikel 97

Utan hinder av artikel 87 får ursprungsintyg formulär A tillsammans med skriftligt bevis på direkt transport utställas för en tid av sex månader från den dag då ett land eller territorium godkänns eller på nytt godkänns som GSP-berättigat för de varor som anges i rådets förordningar och EKSG-beslut för det ifrågavarande året och som antingen är under transitering eller under tillfällig förvaring i gemenskapen eller är hänförda till tullagerförfarandet eller är upplagda i en frizon eller ett frilager.

Avsnitt 2

Ockuperade områden

Underavsnitt 1

Definition av begreppet ursprungsvaror

Artikel 98

1. Vid tillämpningen av de bestämmelser om förmånsbehandling i tullhänseende som gemenskapen beviljar för vissa varor med ursprung i de ockuperade områdena, skall, på villkor att de transporterats direkt enligt artikel 103, följande varor anses som

a) varor med ursprung i de ockuperade områdena,

i) varor som i sin helhet framställts i dessa områden,

ii) varor framställda i dessa områden, vid vilkas tillverkning andra varor än de som i sin helhet framställts i dessa områden används, under förutsättning att dessa varor har genomgått tillräcklig behandling eller bearbetning i enlighet med artikel 100. Detta villkor skall dock inte tillämpas för varor som enligt detta underavsnitt har ursprung i gemenskapen.

b) varor med ursprung i gemenskapen,

i) varor som i sin helhet framställts inom gemenskapen,

ii) varor framställda i gemenskapen, vid vilkas tillverkning andra varor än de som i sin helhet framställts i gemenskapen används, under förutsättning att dessa varor har genomgått tillräcklig behandling eller bearbetning i enlighet med artikel 100. Detta villkor skall dock inte tillämpas för varor som enligt detta underavsnitt har ursprung i de ockuperade områdena.

2. Beteckningen ockuperade områden skall omfatta Jordanflodens västra strand samt Gazaremsan, vilka båda är ockuperade av Israel.

Artikel 99

Följande varor skall anses som varor som i sin helhet framställts i de ockuperade områdena:

a) Mineralvaror som utvunnits ur deras jord eller deras havsbotten.

b) Vegetabiliska varor som skördats där.

c) Levande djur som fötts och uppfötts där.

d) Varor som erhållits från levande djur uppfödda där.

e) Varor från jakt och fiske som bedrivits där.

f) Begagnade varor som insamlats där och endast är lämpade för återvinning av råmaterial.

g) Avfall och skrot som härrör från tillverkningsprocesser som utförts där.

h) Varor som utvunnits ur havsbottnen eller dess underliggande lager utanför deras territorialvatten, under förutsättning att området i fråga har ensamrätt på att exploatera denna havsbotten eller dess underliggande lager.

i) Varor som har framställts där uteslutande av sådana varor som avses i punkterna a Ph.

Artikel 100

1. Vid tillämpningen av artikel 98.1 a ii och 98.1 b ii skall icke-ursprungsmaterial anses vara tillräckligt behandlade eller bearbetade, när den framställda varan klassificeras enligt ett annat nummer än de nummer enligt vilka alla icke-ursprungsmaterial som används vid tillverkning av varan klassificeras, med beaktande av punkterna 2 och 3.

Artikel 68.1 andra, tredje och fjärde styckena skall tillämpas.

2. För en vara som anges i kolumnerna 1 och 2 i förteckningen i bilaga 19, skall de angivna villkoren i kolumn 3 för varan i fråga uppfyllas i stället för regeln i punkt 1.

a) Med beteckningen värde i förteckningen i bilaga 19 avses tullvärdet vid importtillfället på de använda icke-ursprungsmaterialen eller, om detta inte är känt och inte kan fastställas, det första fastställbara pris som betalats för dessa material i det berörda området.

Om värdet av använda ursprungsmaterial behöver fastställas, skall det föregående stycket gälla i tillämpliga delar.

b) Med beteckningen pris fritt fabrik i förteckningen i bilaga 19 avses det pris som betalats till tillverkaren vid vilkens företag den sista behandlingen eller bearbetningen utfördes, under förutsättning att priset inbegriper värdet av allt material som använts vid tillverkningen med avdrag för alla interna skatter som återbetalats eller kan komma att återbetalas, när den framställda varan exporteras.

3. Vid tillämpningen av artikel 98.1 a ii och 98.1 b ii skall de åtgärder som avses i artikel 68.3 a Ph anses som otillräcklig behandling eller bearbetning för att ge varorna ursprungsstatus, vare sig det har skett en ändring av nummer eller ej.

Artikel 101

För att fastställa om varor har ursprung i de ockuperade områdena, skall det inte vara nödvändigt att fastställa om kraftkällan, bränslet, fabriken och utrustningen samt maskiner och redskap som använts för att framställa dessa varor eller om några material eller varor som används under framställningen och som inte ingår eller var avsedda att ingå i den slutliga sammanställningen av varorna har sitt ursprung i ett tredje land eller inte.

Artikel 102

Bestämmelserna i artiklarna 73 och 74 skall tillämpas för detta avsnitt.

Artikel 103

1. Följande varor skall anses som direkt transporterade från de ockuperade områdena till gemenskapen och från gemenskapen till de ockuperade områdena:

a) Varor som transporteras utan att passera något annat lands territorium.

b) Varor som transporteras genom andra territorier än de ockuperade områdena eller gemenskapen, med eller utan omlastning eller tillfällig lagring, under förutsättning att transporten genom dessa territorier är berättigad av geografiska skäl eller uteslutande av transportskäl, och att varorna

- inte har övergått till fri konsumtion där, och

- inte har varit föremål för andra behandlingar än lossning, omlastning eller annan behandling för att bevara dem i gott skick.

c) Varor som transporteras via rörledningar genom andra territorier än de som tillhör de ockuperade områdena.

2. Bevis på att de i punkt 1 b angivna villkoren har uppfyllts skall lämnas till tullmyndigheterna i gemenskapen eller till handelskamrarna i de ockuperade områdena genom uppvisande av

a) ett enda transportdokument som utfärdats i de ockuperade områdena eller i gemenskapen och som omfattar transporten genom transiteringslandet, eller

b) ett intyg, utfärdat av tullmyndigheterna i transiteringslandet, som innehåller

- en exakt beskrivning av varorna,

- uppgifter om tidpunkten för varornas lossning och omlastning eller deras inlastning eller avlastning, med angivande av de använda fartygen

- uppgifter om under vilka förhållanden varorna blivit kvar i transiteringslandet, eller

c) andra bestyrkande dokument, om de övriga punkterna inte kan uppfyllas.

Artikel 104

De villkor om erhållande av som anges i detta underavsnitt ursprungsstatus skall uppfyllas utan avbrott i gemenskapen eller i de ockuperade områdena.

Om ursprungsvaror som exporterats från gemenskapen eller de ockuperade områdena till ett annat land återsänds skall de anses som icke-ursprungsvaror, såvida det inte tillfredsställande kan bevisas för de behöriga myndigheterna att de återsända varorna

- är samma varor som de varor som exporterades, och

- inte har genomgått någon behandling utöver sådan behandling som krävs för att bevara dem i gott skick under uppehållet i landet i fråga.

Underavsnitt 2

Ursprungsbevis

a) Varucertifikat EUR.1

Artikel 105

Ett varucertifikat EUR.1, av vilket en förlaga visas i bilaga 21, skall utgöra bevis på ursprungsstatus i enlighet med detta avsnitt.

Artikel 106

1. Ett varucertifikat EUR.1 skall utfärdas efter en skriftlig ansökan av exportören eller, på dennes ansvar, av dennes representant. Denna ansökan skall göras på ett formulär, av vilket en förlaga visas i bilaga 21 och som skall ifyllas i överensstämmelse med bestämmelserna i detta underavsnitt.

Ansökningar om varucertifikat EUR.1 skall förvaras under minst två år av handelskamrarna i de ockuperade områdena.

2. Exportören eller dennes representant skall tillsammans med ansökan överlämna alla tillämpliga bestyrkande dokument som bevisar att de varor som skall exporteras uppfyller kraven för utfärdandet av ett varucertifikat EUR.1.

Exportören skall förbinda sig att på begäran av de behöriga myndigheterna överlämna alla ytterligare bevis de begär för att kunna fastställa rätt ursprungsstatus för de varor som är berättigade till förmånsbehandling, och skall förbinda sig att godkänna alla kontroller av dessa myndigheter av sin bokföring och av de omständigheter under vilka varorna framställts.

3. Ett varucertifikat EUR.1 får endast utfärdas om det kan användas som det skriftliga bevis som krävs för tillämpningen av den förmånsbehandling i tullhänseende som avses i artikel 98.

4. Varucertifikat EUR.1 skall utfärdas av handelskamrarna i de ockuperade områdena eller av tullmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten, om de varor som skall exporteras kan anses som ursprungsvaror enligt detta avsnitt.

5. Eftersom varucertifikat EUR.1 utgör det skriftliga beviset för tillämpning av den fastställda tullförmånsordningen skall handelskamrarna i de ockuperade områdena eller tullmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten ansvara för att nödvändiga åtgärder vidtas för kontroll av varornas ursprung och de övriga uppgifterna i certifikatet.

6. För att kontrollera om de i punkt 4 angivna villkoren är uppfyllda skall handelskamrarna i de ockuperade områdena eller tullmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten ha rätt att begära bestyrkande handlingar eller att göra de kontroller som de anser nödvändiga.

7. Handelskamrarna i de ockuperade områdena eller tullmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten skall ansvara för att de formulär som avses i punkt 1 är rätt ifyllda. De skall särskilt kontrollera att det fält som är avsett för varubeskrivning har fyllts i på ett sådant sätt att alla möjligheter att göra bedrägliga tillägg är uteslutna. Varubeskrivningen skall därför fyllas i utan mellanrum mellan raderna. Om fältet inte är helt ifyllt skall en horisontell linje dras under den sista raden i beskrivningen, så att det tomma utrymmet stryks över.

8. Dagen för utfärdandet av varucertifikatet skall anges i den del i certifikatet som är reserverad för tullmyndigheterna.

9. Ett varucertifikat EUR.1 skall utfärdas av handelskamrarna i de ockuperade områdena eller av tullmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten, när de varor som certifikatet avser exporteras. Det skall vara tillgängligt för exportören, så snart som exporten verkligen har skett eller är säkerställd.

Artikel 107

1. I undantagsfall får ett varucertifikat EUR.1 även utfärdas efter export av de varor det gäller, om det inte har utfärdats vid exporttillfället på grund av oavsiktlig felhantering, försummelse eller särskilda omständigheter. I sådana fall skall certifikatet innehålla ett särskilt angivande av under vilka omständigheter det är utfärdat.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 skall exportörens ansökan

- ange platsen och dagen för exporten av de varor som certifikatet gäller,

- intyga att inget varucertifikat EUR.1 var utfärdat vid tidpunkten för exporten av de ifrågavarande varorna samt uppge skälen för detta.

3. Handelskamrarna i de ockuperade områdena eller tullmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten får utfärda ett varucertifikat EUR.1 i efterhand endast efter att ha kontrollerat att de uppgifter som lämnas i exportörens ansökan överensstämmer med de uppgifter som finns i motsvarande exporthandlingar.

Certifikat som utfärdas i efterhand skall ha en av följande påskrifter:

- expedido a posteriori,

- udstedt efterfølgende,

- Nachträglich ausgestellt,

- ÅêäïõÝí åê ôùí õóôÝñùí,

- Issued retrospectively,

- Délivré a posteriori,

- rilasciato a posteriori,

- afgegeven a posteriori,

- emitido a posteriori.

4. Den påskrift som avses i punkt 3 skall göras i fältet "Anmärkningar" på varucertifikat EUR.1.

Artikel 108

1. Vid eventuell stöld, förlust eller förstörande av ett varucertifikat EUR.1 får exportören ansöka hos handelskamrarna i de ockuperade områdena eller hos tullmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten som utfärdade det om ett duplikat på grundval av de exportdokument som finns hos dem.

2. Ett duplikat som utfärdas på detta sätt skall ha en av följande påskrifter:

- DUPLICADO,

- DUPLIKAT,

- DUPLIKAT,

- ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ,

- DUPLICATE,

- DUPLICATA,

- DUPLICATO,

- DUPLICAAT,

- SEGUNDA VIA.

3. Den påskrift som avses i punkt 2 skall göras i fältet "Anmärkningar" på varucertifikat EUR.1.

4. Duplikatet, som skall ha samma dag för utfärdande som originalet av varucertifikat EUR.1 skall gälla från och med den dagen.

Artikel 109

1. Det skall alltid vara möjligt att ersätta ett eller flera varucertifikat EUR.1 med ett eller flera andra varucertifikat EUR.1 förutsatt att detta sker vid det tullkontor i gemenskapen där varorna finns.

Artikel 110

1. Ett varucertifikat EUR.1 skall överlämnas till tullmyndigheterna i den medlemsstat där varorna uppvisas inom fem månader från den dag handelskamrarna i de ockuperade områdena utfärdade det.

2. Ett EUR.1-certifikat som överlämnas till tullmyndigheterna i en medlemsstat efter den sista dagen för överlämnandet enligt punkt 1 får godkännas för tillämpning av förmånsbehandlingen, om försummelsen att inge certifikatet före den fastställda sista dagen beror på force majeure eller exceptionella omständigheter.

3. I övriga fall av försenat överlämnande får tullmyndigheterna i den importerande medlemsstaten godkänna certifikaten, om varorna har uppvisats för dem före denna sista dag.

Artikel 111

1. Varor som sänds från de ockuperade områdena för att visas på en utställning i ett tredje land och som sedan säljs efter utställningen för att importeras till gemenskapen skall vid importen omfattas av förmånsbehandling i tullhänseende enligt artikel 98, på villkor att varorna uppfyller de krav i detta underavsnitt som gör att de anses ha ursprung i de ockuperade områdena, och förutsatt att det tillfredsställande kan bevisas för tullmyndigheterna att

a) en exportör har sänt dessa varor från de ockuperade områdena till det land i vilket utställningen äger rum och har ställt ut varorna där,

b) varorna har sålts eller avyttrats på annat sätt av den exportören till en person i gemenskapen,

c) varorna har sänts till gemenskapen under eller omedelbart efter utställningen i samma skick som de sändes till utställningen,

d) varorna inte, efter det att de sändes till utställningen, har använts för något annat ändamål än visning på utställningen.

2. Ett varucertifikat EUR.1 skall uppvisas för tullmyndigheterna på vanligt sätt. Utställningens namn och adress skall anges i certifikatet. Vid behov får ytterligare bevis begäras på varornas beskaffenhet och de villkor under vilka de har ställts ut.

3. Punkt 1 skall tillämpas för alla handels-, industri-, jordbruks- och hantverksmässor, marknader och liknande offentliga visningar eller utställningar, som inte organiseras för privata ändamål i butiker eller affärslokaler för försäljning av utländska varor, och där varorna under utställningstiden kvarstår under tullmyndigheternas kontroll.

Artikel 112

Varucertifikat EUR.1 skall överlämnas till tullmyndigheterna i den importerande medlemsstaten i enlighet med de förfaranden som fastställs i detta avsnitt. Dessa myndigheter får begära att certifikatet översätts.

De får även begära att deklarationen för övergång till fri omsättning skall åtföljas av en förklaring från importören att varorna uppfyller de villkor som krävs för tillämpningen av den förmånsbehandling i tullhänseende som avses i artikel 98.

Artikel 113

När en omonterad eller nedmonterade vara som omfattas av kapitel 84 eller 85 i Harmoniserade systemet importeras i olika delsändningar enligt av tullmyndigheten angivna villkor, på begäran av den person som deklararar varorna för tullen, skall denna, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 68.3, anses som en enda vara och ett ursprungsintyg formulär A får lämnas för hela varan vid importen av den första delsändningen.

Artikel 114

Varucertifikat EUR.1 skall förvaras av tullmyndigheterna i den importerande medlemsstaten enligt gällande regler.

b) Formulär EUR.2

Artikel 115

1. Utan hinder av artikel 106 skall för försändelser som endast innehåller ursprungsvaror, vilkas värde inte överstiger 2 820 ecu per försändelse, bevis på ursprungsstatus i enlighet med detta avsnitt lämnas på formulär EUR.2, av vilket en förlaga visas i bilaga 22.

2. Formulär EUR.2 skall fyllas i och undertecknas av exportören eller av dennes representant på exportörens ansvar.

3. Ett formulär EUR.2 skall fyllas i för varje försändelse.

4. Dessa bestämmelser befriar inte exportörerna från förpliktelsen att uppfylla alla andra formaliteter som tull- eller postföreskrifterna kräver.

5. Exportören som har fyllt i formulär EUR.2 skall på begäran av handelskamrarna i de ockuperade områdena överlämna alla bestyrkande dokument som avser användningen av detta formulär.

Artikel 116

Om små skillnader upptäcks mellan uppgifterna i intyget och de uppgifter som lämnats i de handlingar som uppvisats för tullkontoret vid genomförandet av formaliteterna för import av varorna, skall detta i sig inte göra intyget ogiltigt, under förutsättning att det vederbörligen kan fastställas att uppgifterna i intyget överensstämmer med de uppvisade varorna.

Artikel 117

1. Följande varor får importeras till gemenskapen som ursprungsvaror i enlighet med detta avsnitt, utan att de dokument som avses i artiklarna 105 eller 115 behöver uppvisas:

a) Varor som sänds som småpaket från privatpersoner till privatpersoner, under förutsättning att deras värde inte överstiger 200 ecu.

b) Varor i en resandes personliga bagage, under förutsättning att varornas värde inte överstiger 565 ecu.

2. Dessa bestämmelser skall endast tillämpas om denna import inte sker i kommersiellt syfte och de importerade varorna har deklarerats uppfylla de villkor som krävs för tillämpningen av den fastställda förmånsbehandlingen och när det inte finns tvivel om att deklarationen är riktig.

Underavsnitt 3

Metoder för administrativt samarbete

Artikel 118

De ockuperade områdena skall sända kommissionen prov på de stämplar som används av handelskamrarna tillsammans med adresserna till de myndigheter som är behöriga att utfärda varucertifikat EUR.1 och genomföra efterkontrollerna av dessa certifikat och av formulär EUR.2.

Kommissionen skall sända dessa uppgifter till tullmyndigheterna i medlemsstaterna.

Artikel 119

1. Efterkontroller av varucertifikat EUR.1 eller av formulär EUR.2 skall utföras som stickprovskontroller eller när tullmyndigheterna har rimlig anledning till tvivel om ett dokuments äkthet eller om att uppgifterna om de ifrågavarande varornas verkliga ursprung är riktiga.

2. För att säkerställa en riktig tillämpning av underavsnitt 1 skall de ockuperade områdena hjälpa gemenskapen genom att tillåta tullmyndigheterna i medlemsstaterna att kontrollera äktheten av varucertifikat EUR.1 och formulär EUR.2 och att uppgifterna om de ifrågavarande varornas verkliga ursprung är riktiga.

3. Vid tillämpning av punkt 1 skall tullmyndigheterna i den importerande medlemsstaten eller det importerande området sända tillbaka varucertifikat EUR.1 eller formulär EUR.2 eller en kopia av dessa till handelskamrarna i de ockuperade områdena eller till tullmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten och i förekommande fall uppge de formella eller reella skälen till undersökningen.

De begärande myndigheterna skall bifoga de tillämpliga kommersiella dokumenten eller en kopia av dessa till varucertifikat EUR.1 eller formulär EUR.2 och som underlag för begäran om en efterkontroll överlämna alla dokument och uppgifter som de erhållit och som tyder på att de lämnade uppgifterna i det angivna certifikatet eller formuläret inte är riktiga.

Om tullmyndigheterna i den importerande medlemsstaten beslutar att tills vidare upphäva tillämpningen av förmånsbehandlingen i avvaktan på resultaten av kontrollen skall de tillåta att varorna frigörs under sådana försiktighetsåtgärder som de anser nödvändiga.

4. Tullmyndigheterna i den importerande medlemsstaten eller handelskamrarna i de ockuperade områdena skall underrättas om resultaten av kontrollen inom sex månader. Dessa resultat skall göra det möjligt att fastställa om de återsända dokumenten enligt punkt 3 avser de varor som verkligen exporterats, och om dessa varor verkligen är berättigade till tillämpning av förmånsbehandling.

Bestämmelserna i artikel 95.5 skall tillämpas för denna punkt.

5. För att kunna utföra efterkontroll av certifikat EUR.1 skall handelskamrarna i de ockuperade områdena eller tullmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten förvara exportdokumenten eller kopior av de certifikat som ersätter dem under minst två år.

Avsnitt 3

Republikerna Bosnien-Herzegovina, Kroatien, Slovenien och den före detta jugoslaviska republiken Makedoniens territorium

Underavsnitt 1

Definition av begreppet ursprungsvaror

Artikel 120

Vid tillämpningen av bestämmelserna om förmånsbehandling i tullhänseende som gemenskapen beviljat vissa varor med ursprung i republikerna Bosnien-Herzegovina, Kroatien, Slovenien och den före detta jugoslaviska republiken Makedoniens territorium, nedan kallad förmånsberättigad republik skall följande varor, på villkor att de transporterats direkt i enlighet med artikel 125, anses som

1. varor med ursprung i en förmånsberättigad republik

a) varor som i sin helhet framställts i en förmånsberättigad republik,

b) varor framställda i en förmånsberättigad republik vid vilkas tillverkning andra varor än de som i sin helhet framställts i denna republik används, under förutsättning att dessa varor har genomgått tillräcklig behandling eller bearbetning i enlighet med artikel 122. Detta villkor skall dock inte tillämpas för varor som enligt detta underavsnitt har ursprung i gemenskapen, under förutsättning att de i den ifrågavarande republiken har genomgått en behandling eller bearbetning som överstiger den otillräckliga behandling eller bearbetning som avses i artikel 122.3.

2. varor med ursprung i gemenskapen

a) varor som i sin helhet framställts inom gemenskapen,

b) varor framställda inom gemenskapen vid vilkas tillverkning andra varor än de som i sin helhet framställts inom gemenskapen används, under förutsättning att dessa varor har genomgått tillräcklig behandling eller bearbetning i enlighet med artikel 122. Detta villkor skall dock inte tillämpas för varor som enligt detta underavsnitt har ursprung i en förmånsberättigad republik, under förutsättning att varorna har genomgått en behandling eller bearbet- ning i gemenskapen som överstiger den otillräckliga behandling eller bearbetning som avses i artikel 122.3.

Artikel 121

1. De varor som avses i artikel 67.1 a Pk skall anses som helt framställda antingen i en förmånsberättigad republik eller i gemenskapen.

2. Med beteckningen dess fartyg i artikel 67.1 f avses endast fartyg

- som är registrerade eller anmälda för registrering i en medlemsstat eller i den ifrågavarande förmånsberättigade republiken,

- som seglar under en medlemsstats eller den förmånsberättigade republikens flagg,

- som till minst hälften ägs av medborgare i medlemsstaten eller i den förmånsberättigade republiken i fråga eller av ett företag med huvudkontor i en medlemsstat eller i en förmånsberättigad republik i vilket företagsledaren eller företagsledarna, ordföranden i bolagsstyrelsen eller i annan styrelse samt majoriteten av medlemmarna i dessa styrelser är medborgare i medlemsstaterna eller i den förmånsberättigade republiken, och i vilket dessutom, vid delägarskap eller aktiebolag, minst hälften av kapitalet tillhör medlemsstaterna eller den förmånsberättigade republiken, statliga organ eller medborgare i medlemsstaten eller den förmånsberättigade republiken,

- vars kapten och befäl är medborgare i medlemsstaterna eller den ifrågavarande förmånsberättigade republiken,

- vars besättning är sammansatt så att minst 75 % är medborgare i medlemsstaterna eller den ifrågavarande förmånsberättigade republiken.

3. Med beteckningarna gemenskapen och förmånsberättigad republik avses även dessa områdens territorialvatten. Fartyg som befinner sig på öppna havet, inbegripet fabriksfartyg, där den fångade fisken behandlas eller bearbetas ombord, skall anses ingå i den stats territorium som de tillhör, förutsatt att de uppfyller de villkor som fastställs i punkt 2.

Artikel 122

1. Vid tillämpningen av artikel 120 skall icke-ursprungsmaterial anses vara tillräckligt behandlade eller bearbetade, när den framställda varan klassificeras enligt ett annat nummer än de nummer enligt vilka alla icke-ursprungsmaterial som används vid tillverkning av varan klassificeras, med beaktande av punkterna 2 och 3.

Bestämmelserna i artikel 68.1 andra, tredje och fjärde styckena skall tillämpas.

2. För en vara som anges i kolumnerna 1 och 2 i förteckningen i bilaga 20, skall de angivna villkoren i kolumn 3 för varan i fråga uppfyllas i stället för regeln i punkt 1.

a) Om en procentregel enligt förteckningen i bilaga 20 skall tillämpas vid fastställandet av ursprungsstatus av en vara som framställts i gemenskapen eller i en förmånsberättigad republik, skall den värdeökning som sker genom behandlingen eller bearbetningen motsvara den framställda varans pris fritt fabrik, med avdrag för tullvärdet av material som importerats från tredje land till gemenskapen eller en förmånsberättigad republik.

b) Med beteckningen värde i förteckningen i bilaga 20 avses tullvärdet vid importtillfället på de använda icke-ursprungsmaterialen eller, om detta inte är känt och inte kan fastställas, det första fastställbara pris som betalats för dessa material i det berörda territoriet.

Om värdet av de använda ursprungsmaterialen behöver fastställas, skall föregående stycke gälla i tillämpliga delar.

c) Med begreppet pris fritt fabrik i förteckningen i bilaga 20 avses det pris som betalats för varan till den tillverkare vid vilkens företag den sista bearbetningen eller behandlingen utfördes, under förutsättning att priset inbegriper värdet av alla material som använts vid tillverkningen, med avdrag för alla interna skatter som återbetalas eller får återbetalas, när den framställda varan exporteras.

3. Vid tillämpningen av punkterna 1 och 2 skall de verksamheter som avses i artikel 68.3 a Ph anses som otillräcklig bearbetning eller behandling för att tilldela varorna ursprungsstatus, vare sig det har skett en ändring av klassificeringsnumret eller inte.

Artikel 123

För att fastställa om varor har ursprung i de ockuperade områden, skall det inte vara nödvändigt att fastställa om kraftkällan, bränslet, fabriken och utrustningen samt maskiner och redskap som använts för att framställa dessa varor eller om några material eller varor som används under framställningen och som inte ingår eller var avsedda att ingå i den slutliga sammanställningen av varorna har sitt ursprung i ett tredje land eller inte.

Artikel 124

Bestämmelserna i artikel 73 P74 skall tillämpas för detta avsnitt.

Artikel 125

1. Den förmånsbehandling i tullhänseende som avses i artikel 120 skall endast tillämpas för ursprungsvaror eller urspungsmaterial som transporteras mellan en förmånsberättigad republiks territorium och gemenskapens territorium utan att passera något annat territorium. Varor med ursprung i en förmånsberättigad republik eller i gemenskapen och som består av en enda försändelse får dock transporteras genom ett annat territorium än det som tillhör en förmånsberättigad republik eller gemenskapen med eller utan omlastning eller tillfällig upplagring i tullager i ett sådant territorium, under förutsättning att varorna har befunnit sig under tullmyndigheternas övervakning i transiterings- eller upplagringslandet och inte har varit föremål för andra behandlingar än lossning, omlastning eller annan verksamhet för att bevara dem i gott skick.

Varor med ursprung i en förmånsberättigad republik eller i gemenskapen får transporteras via rörledningar genom andra territorier än de som tillhör gemenskapen eller den förmånsberättigade republiken.

2. Bevis på att de i punkt 1 b angivna villkoren har uppfyllts skall lämnas till tullmyndigheterna i gemenskapen eller till handelskamrarna i de ockuperade områdena genom uppvisande av

a) ett enda transportdokument som utfärdats i de ockuperade områdena eller i gemenskapen och som omfattar transporten genom transiteringslandet, eller

b) ett intyg utfärdat av tullmyndigheterna i transiteringslandet som innehåller

- en exakt beskrivning av varorna,

- uppgifter om tidpunkten för varornas lossning och omlastning eller deras inlastning eller avlastning, med angivande av de använda fartygen,

- uppgifter om under vilka förhållanden varorna blivit kvar i transiteringslandet, eller

c) andra bestyrkande dokument, om de övriga punkterna inte kan uppfyllas

Artikel 126

De villkor om erhållande av ursprungsstatus som anges i detta underavsnitt skall uppfyllas utan avbrott i gemenskapen eller i de ockuperade områdena.

Om ursprungsvaror som exporterats från gemenskapen eller de ockuperade områdena till ett annat land återsänds skall de anses som icke-ursprungsvaror, såvida det inte tillfredsställande kan bevisas för de behöriga myndigheterna att de återsända varorna

- är samma varor som de varor som exporterades, och

- inte har genomgått någon behandling utöver sådan behandling som krävs för att bevara dem i gott skick under uppehållet i landet i fråga.

Underavsnitt 2

Ursprungsbevis

a) Varucertifikat EUR.1

Artikel 127

I enlighet med detta avsnitt skall ett varucertifikat EUR.1, av vilket en förlaga visas i bilaga 21, skall utgöra bevis på ursprungsstatus i enlighet med detta avsnitt.

Artikel 128

1. Ett varucertifikat EUR.1 skall utfärdas på skriftlig begäran av exportören eller, på exportörens ansvar, av dennes representant. Denna ansökan skall göras på ett formulär, av vilket en förlaga visas i bilaga 21, som skall ifyllas i överensstämmelse med bestämmelserna i detta underavsnitt.

Ansökningar om varucertifikat EUR.1 skall förvaras under minst två år av handelskamrarna i de ockuperade områdena.

2. Bestämmelserna i artikel 106.2 skall tillämpas.

3. Ett varucertifikat EUR.1 får endast utfärdas om det kan användas som det skriftliga bevis som krävs för tillämpningen av den förmånsbehandling i tullhänseende som avses i artikel 120.

4. Varucertifikat EUR.1 skall utfärdas av tullmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten eller den förmånsberättigade republiken, om de varor som skall exporteras kan anses som ursprungsvaror enligt detta avsnitt.

5. I de fall då varorna anses som ursprungsvaror i enlighet med artikel 120.1 b, sista meningen, eller 120.2 b, sista meningen, skall varucertifikat EUR.1 utfärdas, under förutsättning att det ursprungsbevis som tidigare utfärdats eller utställts uppvisas. Detta ursprungsbevis skall förvaras under minst två år av tullmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten eller den förmånsberättigade republiken.

6. Eftersom varucertifikat EUR.1 utgör det skriftliga beviset för tillämpning av den fastställda tullförmånsordningen, skall handelskamrarna i de ockuperade områdena eller tullmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten ansvara för att nödvändiga åtgärder vidtas för kontroll av varornas ursprung och de övriga uppgifterna i certifikatet.

7. För att kontrollera om de i punkt 4 och 5 angivna villkoren är uppfyllda skall handelskamrarna i de ockuperade områdena eller tullmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten ha rätt att begära bestyrkande handlingar eller att göra de kontroller som de anser nödvändiga.

8. Handelskamrarna i de ockuperade områdena eller tullmyndigheten i den exporterande medlemsstaten skall ansvara för att de formulär som avses i artikel 127 är rätt ifyllda. De skall särskilt kontrollera att det fält som är avsett för varubeskrivning har fyllts i på ett sådant sätt att alla möjligheter att göra bedrägliga tillägg är uteslutna. Varubeskrivningen skall därför fyllas i utan mellanrum mellan raderna.

9. Dagen för utfärdandet av varucertifikatet skall anges i den del i certifikatet som är reserverad för tullmyndigheterna.

10. Ett varucertifikat EUR.1 skall utfärdas av tullmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten eller i den förmånsberättigade republiken, när de varor som certifikatet avser exporteras. Det skall göras tillgängligt för exportören, så snart som exporten verkligen har skett eller är säkerställd.

11. För republiken Bosnien-Herzegovina samt den före detta jugoslaviska republiken Makedoniens territorium skall hänvisningarna till tullmyndigheter i denna och följande artiklar avse deras ekonomiska kamrar så länge dessa organ utför de ifrågavarande uppgifterna.

Artikel 129

Bestämmelserna i artikel 107 P109 skall tillämpas på detta avsnitt.

Artikel 130

1. Ett varucertifikat EUR.1 skall överlämnas till tullmyndigheterna i den importerande medlemsstat eller i den importerande förmånsberättigade republik där varorna införs inom fem månader från den dag då tullmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten eller den förmånsberättigade republiken utfärdade det.

2. Ett varucertifikat EUR.1 som överlämnas till tullmyndigheterna i den importerande medlemsstaten eller den importerande förmånsberättigade republiken efter den sista dagen för överlämnandet enligt punkt 1 får godkännas för tillämpning av förmånsbehandlingen, om försummelsen att inge certifikatet före den fastställda sista dagen beror på force majeure eller exceptionella omständigheter.

3. I övriga fall av försenat överlämnande får tullmyndigheterna i den importerande medlemsstaten eller i den importerande förmånsberättigade republiken godkänna certifikaten, om varorna har uppvisats för dem före denna sista dag.

Artikel 131

1. Varor som sänds från gemenskapen eller från en förmånsberättigad republik för att visas på en utställning i ett tredje land och som sedan säljs efter utställningen för att importeras till gemenskapen skall vid importen omfattas av den förmånsbehandling i tullhänseende som avses i artikel 120, på villkor att varorna uppfyller de krav i underavsnitt 1 som gör att de avses ha ursprung i gemenskapen eller i en förmånsberättigad republik och förutsatt att det tillfredsställande kan bevisas för tullmyndigheterna att

a) en exportör har sänt dessa varor från gemenskapen eller en förmånsberättigad republik till det land i vilket utställningen äger rum och har ställt ut varorna där,

b) varorna har sålts eller avyttrats på annat sätt av den exportören till en person i en förmånsberättigad republik eller i gemenskapen,

c) varorna under eller omedelbart efter utställningen har sänts till en förmånsberättigad republik eller till gemenskapen i samma skick som de sändes till utställningen,

d) varorna, efter det att de sändes till utställningen, inte har använts för något annat ändamål än visning på utställningen.

2. Bestämmelserna i artikel 111.2 och 111.3 skall tillämpas.

Artikel 132

Varucertifikat EUR.1 skall överlämnas till tullmyndigheterna i den importerande medlemsstaten eller den importerande förmånsberättigade republiken i enlighet med de förfaranden som är fastställda av medlemsstaten eller den förmånsberättigade republiken. Dessa myndigheter får begära att certifikatet översätts.

De får även begära att importdeklarationen skall åtföljas av en förklaring från importören att varorna uppfyller de villkor som krävs för tillämpningen av den förmånsbehandling i det tullhänseende som avses i artikel 120.

Artikel 133

När en omonterad eller nedmonterad vara som omfattas av kapitel 84 eller 85 i Harmoniserade systemet importeras i olika delsändningar enligt av tullmyndigheterna angivna villkor, på begäran av den person som deklarerar varorna för tullen, skall denna, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 122.3 anses som en enda vara och ett ursprungsintyg formulär A får lämnas för hela varan vid importen av den första delsändningen.

Artikel 134

Varucertifikat EUR.1 skall förvaras av tullmyndigheterna i den importerande medlemsstaten enligt gällande regler.

b) Formulär EUR.2

Artikel 135

1. Utan hinder av artikel 127 skall för försändelser som endast innehåller ursprungsvaror, vilkas värde inte överstiger 3 000 ecu per försändelse, bevis på ursprungsstatus i enlighet med underavsnitt 1 lämnas på formulär EUR.2, av vilket en förlaga visas i bilaga 22.

2. Formulär EUR.2 skall fyllas i och undertecknas av exportören eller, på exportörens ansvar, av dennes representant. Om de varor som ingår i försändelsen redan har kontrollerats i den exporterande medlemsstaten eller i det exporterande territoriet med avseende på begreppet ursprungsvaror, får exportören hänvisa till denna kontroll i fältet "Kommentarer" på formulär EUR.2.

3. Ett formulär EUR.2 skall fyllas i för varje försändelse.

4. Dessa bestämmelser befriar inte exportörerna från förpliktelsen att uppfylla alla andra formaliteter som tull- eller postföreskrifterna kräver.

5. Exportörer som har fyllt i formulär EUR.2 skall på begäran av handelskamrarna i de ockuperade områdena överlämna alla bestyrkande dokument som avser användningen av detta formulär.

Artikel 136

Följande ursprungsvaror enligt underavsnitt 1 får vid importen till gemenskapen eller till en förmånsberättigad republik beviljas den förmånsbehandling som avses i artikel 120 utan att de dokument som avses i artiklarna 127 eller 135 behöver uppvisas:

a) Varor som sänds som småpaket från privatpersoner till privatpersoner, under förutsättning att varornas värde inte överstiger 215 ecu.

b) Varor i en resandes personliga bagage, under förutsättning att varornas värde inte överstiger 600 ecu.

Bestämmelserna i artikel 117.2 skall tillämpas för detta avsnitt.

Underavsnitt 3

Metoder för administrativt samarbete

Artikel 137

De förmånsberättigade republikerna skall sända kommissionen prov på de stämplar som används tillsammans med adresserna till de tullmyndigheter som är behöriga att utfärda varucertifikat EUR.1 och genomföra efterkontrollerna av dessa certifikat och av formulär EUR.2. Kommissionen skall sända dessa uppgifter till tullmyndigheterna i medlemsstaterna.

Artikel 138

1. Efterkontroller av EUR.1-certificat eller EUR.2-formulär skall utföras som stickprovskontroller eller när tullmyndigheterna i den importerande medlemsstaten eller den förmånsberättigade republiken har rimliga skäl att betvivla dokumentens äkthet eller att uppgifterna om de ifrågavarande varornas ursprung är riktiga.

2. För att säkerställa en riktig tillämpning av underavsnitt 1 skall de ockuperade områdena hjälpa gemenskapen genom att tillåta tullmyndigheterna i medlemsstaterna att kontrollera äktheten av varucertifikat EUR.1 och formulär EUR.2 och att uppgifterna om de ifrågavarande varornas verkliga ursprung är riktiga.

3. Vid tillämpning av punkt 1 skall tullmyndigheterna i den importerande medlemsstaten eller det importerande området sända tillbaka varucertifikat EUR.1 eller formulär EUR.2 eller en kopia av dessa till handelskamrarna i de ockuperade områdena eller till tullmyndigheterna i den exporterande medlemsstaten och i förekommande fall uppge de formella eller reella skälen till undersökningen.

De begärande myndigheterna skall bifoga de tillämpliga kommersiella dokumenten eller en kopia av dessa till varucertifikat EUR.1 eller formulär EUR.2 och som underlag för begäran om en efterkontroll överlämna alla dokument och uppgifter som de erhållit och som tyder på att de lämnade uppgifterna i det angivna certifikatet eller formuläret inte är riktiga.

Om tullmyndigheterna i den importerande medlemsstaten beslutar att tills vidare upphäva tillämpningen av förmånsbehandlingen i avvaktan på resultaten av kontrollen skall de tillåta att varorna frigörs under sådana försiktighetsåtgärder som de anser nödvändiga.

4. Tullmyndigheterna i den importerande medlemsstaten eller handelskamrarna i de ockuperade områdena skall underrättas om resultaten av kontrollen inom sex månader. Dessa resultat skall göra det möjligt att fastställa om de återsända dokumenten enligt artikel 120 avser de varor som verkligen exporteras, och om dessa varor verkligen är berättigade till tillämpning av förmånsbehandling.

Om, i de fall då rimliga tvivel föreligger, inget svar lämnas inom sex månader efter den dag då begäran om kontroll lämnades eller om svaret inte innehåller tillräckliga upplysningar för att fastställa det ifrågavarande dokumentets äkthet eller varornas verkliga ursprung, skall dessa myndigheter, utom vid force majeure eller exceptionella omständigheter, inte bevilja rätt till förmånsbehandling.

5. För att kunna utföra efterkontrollen av varucertifikaten EUR.1 skall tullmyndigheterna i det exporterande landet bevara kopior av certifikaten samt alla tillämpliga exportdokument under minst två år.

Underavsnitt 4

Ceuta och Melilla

Artikel 139

1. Beteckningen gemenskapen i detta avsnitt omfattar inte Ceuta eller Melilla. Beteckningen varor med ursprung i gemenskapen avser inte varor med ursprung i dessa områden.

2. Underavsnitt 1 P3 i detta avsnitt skall gälla i tillämpliga delar för varor med ursprung i Ceuta eller Melilla, med beaktande av de särskilda villkor som anges i artikel 140.

Artikel 140

1. Följande punkter skall tillämpas i stället för artikel 120 och hänvisningar till den artikeln skall gälla i tillämpliga delar för denna artikel.

2. Under förutsättning att varorna har transporterats direkt i enlighet med bestämmelserna i artikel 125 skall följande anses som

a) varor med ursprung i Ceuta eller Melilla

i) varor som i sin helhet framställts i Ceuta och Melilla,

ii) varor framställda i Ceuta eller Melilla vid vilkas tillverkning andra varor än de som avses under i har använts, under förutsättning att de nämnda varorna har genomgått tillräcklig behandling eller bearbetning i enlighet med artikel 122. Detta villkor skall dock inte tillämpas för varor som i enlighet med underavsnitt 1 har ursprung i gemenskapen eller i en förmånsberättigad republik, under förutsättning att de genomgår en behandling eller bearbetning i Ceuta eller Melilla som överstiger den otillräckliga behandling eller bearbetning som avses i artikel 122.3.

b) varor med ursprung i en förmånsberättigad republik

i) varor som i sin helhet framställts i en förmånsberättigad republik,

ii) varor framställda i en förmånsberättigad republik vid vilkas tillverkning andra varor än de som anges under i använts, under förutsättning att de nämnda varorna har genomgått tillräcklig behandling eller bearbetning i enlighet med artikel 122. Detta villkor skall dock inte tillämpas för varor som enligt underavsnitt 1 har ursprung i Ceuta och Melilla eller i gemenskapen, under förutsättning att de genomgår en behandling eller bearbetning i Ceuta eller Melilla som överstiger den otillräckliga behandling eller bearbetning som avses i artikel 122.3.

3. Ceuta och Melilla skall anses som ett enda territorium.

4. Exportören eller dennes representant skall ange namnet på den förmånsberättigade republiken i fråga och "Ceuta och Melilla" i fält 2 i varucertifikat EUR.1.

För varor som har ursprung i Ceuta och Melilla skall dessutom ursprungsstatus anges i fält 4 i varucertifikat EUR.1.

5. De spanska tullmyndigheterna skall ansvara för tillämpningen av dessa bestämmelser i Ceuta och Melilla.

AVDELNING V

TULLVÄRDE

KAPITEL 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 141

1. Vid tillämpningen av bestämmelserna i artikel 28 P36 i kodexen och bestämmelserna i denna avdelning skall medlemsstaterna följa de bestämmelser som anges i bilaga 23.

Bestämmelserna i den första kolumnen i bilaga 23 skall tillämpas mot bakgrund av den förklarande anmärkning som anges i den andra kolumnen.

2. Om en hänvisning behövs till allmänt godkända redovisningsprinciper vid fastställandet av tullvärdet skall bestämmelserna i bilaga 24 tillämpas.

Artikel 142

1. I denna avdelning avses med

a) avtalet: den överenskommelse om genomförandet av artikel VII i Allmänna tull- och handelsavtalet som slöts inom ramen för de multilaterala handelsförhandlingarna år 1973 till 1979, och som avses i artikel 31.1 första strecksatsen i kodexen.

b) framställda varor: odlade, tillverkade och utvunna varor.

c) identiska varor: varor som framställts i samma land och som är lika i alla avseenden, inbegripet fysiska egenskaper, kvalitet och anseende. Mindre skillnader i utseende hos en vara som annars överensstämmer med definitionen skall inte hindra att varan anses som identisk.

d) liknande varor: varor som framställts i samma land och som, även om de inte är lika i alla avseenden, har liknande egenskaper och består av liknande material, vilket gör att de kan ha samma funktioner och vara utbytbara i handeln, varornas kvalitet, deras anseende och förekomsten av ett varumärke är några av de faktorer som skall beaktas vid bedömningen av om det är fråga om liknande varor.

e) varor av samma klass och typ: varor som ingår i samma grupp eller varusortiment, framställda av en viss industri eller industrisektor, och som inbegriper identiska eller likartade varor.

2. Uttrycken Identiska varor och liknande varor, allt efter omständigheterna, inbegriper inte varor som innebär eller omfattar konstruktionsarbete, utvecklingsarbete, konstnärligt arbete eller formgivningsarbete samt ritningar och skisser, för vilka ingen anpassning har gjorts enligt artikel 32.1 b iv i kodexen, på grund av att dessa arbeten utförts i gemenskapen.

Artikel 143

1. Vid tillämpningen av artiklarna 29.1 d och 30.2 c i kodexen skall personer anses som närstående endast om

a) de är styrelseledamöter eller företagsledare i varandras företag,

b) de är juridiskt erkända kompanjoner i någon affärsverksamhet,

c) de är arbetsgivare och anställd,

d) någon person direkt eller indirekt äger, kontrollerar eller innehar 5 % eller mer av bådas utestående röstberättigande aktier eller andelar,

e) en av dem direkt eller indirekt kontrollerar den andra,

f) båda två direkt eller indirekt kontrolleras av en tredje person,

g) de tillsammans direkt eller indirekt kontrollerar en tredje person, eller

h) de är medlemmar av samma familj. Personer skall anses tillhöra samma familj endast om de står i ett av följande förhållande till varandra:

- Man och hustru.

- Förälder och barn.

- Bror och syster (helsyskon eller halv).

- Far- eller morförälder och barnbarn.

- Farbror/morbror eller faster/moster och syskonbarn.

- Svärföräldrar och svärson eller svärdotter.

- Svåger och svägerska.

2. Vid tillämpningen av detta avsnitt skall personer som har affärsförbindelser med varandra, på så sätt att den ena är enda agent, distributör eller koncessionsinnehavare eller liknande för den andra personen, anses vara närstående endast om de uppfyller kriterierna i punkt 1.

Artikel 144

1. Vid fastställandet av tullvärdet enligt artikel 29 i kodexen för varor för vilka priset ännu inte betalats vid den faktiska tidpunkten för värderingen för tulländamål skall det pris som skulle ha betalats vid denna tid vanligtvis utgöra grunden för tullvärdet.

2. Kommissionen och medlemsstaterna skall samråda inom kommittén om tillämpningen av punkt 1.

Artikel 145

Om varor som deklarerats för fri omsättning utgör en del av en större kvantitet av samma varor som inköpts i en enda transaktion, skall det pris som faktiskt betalats eller skall betalas enligt artikel 29.1 i kodexen vara det pris som motsvarar den del av det totala priset som den deklarerade kvantiteten utgör av den totala inköpta kvantiteten.

En sådan fördelning av det faktiskt betalade priset eller det pris som skall betalas skall även tillämpas vid förlust av en del av en försändelse eller när de varor som värderas har skadats före övergången till fri omsättning.

Artikel 146

Om det pris som faktiskt betalats eller som skall betalas enligt artikel 29.1 i kodexen inbegriper ett belopp som gäller någon intern skatt som tillämpas i ursprungslandet eller det exporterande landet för varorna i fråga skall detta belopp inte inräknas i tullvärdet, under förutsättning att det tillfredsställande kan bevisas för de berörda tullmyndigheterna att varorna i fråga har befriats eller kommer att befrias från detta till köparens förmån.

Artikel 147

1. Vid tillämpningen av artikel 29 i kodexen skall det faktum att de varor som skall säljas deklareras för fri omsättning anses som ett tillräckligt tecken på att de har sålts för export till gemenskapens tullområde. Detta skall även gälla vid flera på varandra följande försäljningar som sker före värderingen, i sådana fall får varje pris som erhålls vid försäljningarna, med beaktande av bestämmelserna i artikel 178 P181, ligga till grund för värderingen.

2. Om varor används i ett tredje land mellan försäljningstillfället och den tidpunkt då de övergick till fri omsättning behöver tullvärdet dock inte vara lika med transaktionsvärdet.

3. Köparen behöver inte uppfylla några andra villkor än att vara en part i köpekontraktet.

Artikel 148

Om det vid tillämpningen av artikel 29.1 b i kodexen kan fastställas att försäljningen av eller priset på importerade varor är underkastade ett villkor eller en ersättning, vars värde kan fastställas med hänsyn till de varor som värderas, skall detta värde anses som en indirekt betalning av köparen till säljaren och en del av det pris som faktiskt betalats eller skall betalas, förutsatt att villkoret eller ersättningen varken avser

a) en sådan verksamhet som artikel 29.3 b i kodexen avser, eller

b) en faktor i fråga om vilken ett tillägg skall göras till det pris som faktiskt betalats eller skall betalas enligt bestämmelserna i artikel 32 i kodexen.

Artikel 149

1. Vid tillämpningen av artikel 29.3 b i kodexen avser beteckningen marknadsföring alla aktiviteter med annonsering och marknadsföring för att sälja varorna i fråga och alla aktiviteter som avser garantier för dem.

2. De aktiviteter som företas av köparen skall anses utförda för hans egen räkning, även om de genomförs i enlighet med en skyldighet för köparen på grund av ett avtal med säljaren.

Artikel 150

1. Vid tillämpningen av artikel 30.2 a i kodexen (transaktionsvärdet på identiska varor) skall tullvärdet bestämmas som transaktionsvärdet av identiska varor vid en försäljning i samma handelsled och med i huvudsak samma kvantitet som de varor som värderas. Om ingen sådan försäljning förekommer skall transaktionsvärdet av identiska varor, sålda i ett annat handelsled eller i andra kvantiteter användas, anpassade för att ta hänsyn till skillnader som kan anses bero på handelsled eller kvantitet, förutsatt att dessa anpassningar kan ske på grundval av uppvisade bevis som klart fastställer att anpassningen är skälig och riktig, vare sig anpassningen leder till att värdet ökar eller minskar.

2. Om de kostnader och avgifter som avses i artikel 32.1 e i kodexen ingår i transaktionsvärdet skall en anpassning göras för att beakta väsentliga skillnader i dessa kostnader och avgifter mellan de importerade varorna och de identiska varorna i fråga som uppstått på grund av skillnader i avstånd och transportsätt.

3. Om mer än ett transaktionsvärde på identiska varor fastställs vid tillämpningen av denna artikel skall det lägsta av dessa värden användas för att fastställa de importerade varornas tullvärde.

4. Vid tillämpningen av denna artikel skall ett transaktionsvärde för varor framställda av en annan person endast tas med i beräkningen när inget transaktionsvärde kan fastställas enligt punkt 1 för identiska varor framställda av samma person som de varor som värderas.

5. Vid tillämpningen av denna artikel avses med transaktionsvärdet på identiska importerade varor ett tullvärde som fastställts tidigare enligt artikel 29 i kodexen, anpassat enligt punkterna 1 b och 2 i den här artikeln.

Artikel 151

1. Vid tillämpningen av artikel 30.2 b i kodexen (transaktionsvärdet på identiska varor) skall tullvärdet bestämmas som transaktionsvärdet av identiska varor vid en försäljning i samma handelsled och med i huvudsak samma kvantitet som de varor som värderas. Om ingen sådan försäljning förekommer skall transaktionsvärdet av identiska varor, sålda i ett annat handelsled eller i andra kvantiteter användas, anpassade för att ta hänsyn till skillnader som kan anses bero på handelsled eller kvantitet, förutsatt att dessa anpassningar kan ske på grundval av uppvisade bevis som klart fastställer att anpassningen är skälig och riktig, vare sig anpassningen leder till att värdet ökar eller minskar.

2. Om de kostnader och avgifter som avses i artikel 32.1 e i kodexen ingår i transaktionsvärdet skall en anpassning göras för att ta hänsyn till väsentliga skillnader i dessa kostnader och avgifter mellan de importerade varorna och de liknande varorna i fråga som uppstått på grund av skillnader i avstånd och transportsätt.

3. Om mer än ett transaktionsvärde på liknande varor fastställs vid tillämpningen av denna artikel skall det lägsta av dessa värden användas för att fastställa de importerade varornas tullvärde.

4. Vid tillämpningen av denna artikel skall ett transaktionsvärde på varor framställda av en annan person endast tas med i beräkningen när inget transaktionsvärde kan fastställas enligt punkt 1 för liknande varor framställda av samma person som de varor som värderas.

5. Vid tillämpningen av denna artikel avses med transaktionsvärdet på liknande importerade varor ett tullvärde som fastställts tidigare enligt artikel 29 i kodexen, anpassat enligt punkterna 1 b och 2 i den här artikeln.

Artikel 152

1. a) Om de importerade varorna eller identiska eller lliknande importerade varor säljs i gemenskapen i samma skick som de importerades, skall tullvärdet av de importerade varorna, fastställt enligt artikel 30.2 c i kodexen, grundas på det enhetspris för vilket de importerade varorna eller de identiska eller liknande importerade varorna säljs i den största sammanlagda kvantiteten vid eller ungefär vid den tidpunkt som de varor som skall värderas importeras till personer som inte är närstående till de personer från vilka de köper dessa varor, med avdrag för följande:

i) Antingen de provisioner som normalt betalas eller enligt överenskommelse skall betalas eller de tillägg som normalt görs för vinst och allmänna omkostnader (inbegripet direkta och indirekta kostnader för att saluföra varorna i fråga) i samband med försäljning i gemenskapen av importerade varor av samma klass eller slag.

ii) De normala kostnaderna för transport och försäkring samt därmed förbundna kostnader som uppstått inom gemenskapen.

iii) Importtullar och andra avgifter som skall betalas i gemenskapen vid importen eller försäljningen av varorna.

b) Om varken de importerade varorna eller identiska eller liknande importerade varor säljs vid eller ungefär vid den tidpunkt då de varor som skall värderas importeras, skall tullvärdet på de importerade varorna, fastställt enligt denna artikel och annars enligt bestämmelserna i punkt 1 a, grundas på det till vilket de importerade varorna eller de identiska eller liknande importerade varorna säljs i gemenskapen i samma skick som de importerades, vid första möjliga tillfälle efter det att de varor som skall värderas importerats, men före utgången av en tid av 90 dagar efter denna import.

2. Om varken de importerade varorna eller identiska eller lliknande importerade varor säljs i gemenskapen i samma skick som de importerades skall tullvärdet på importörens begäran grundas på det enhetspris till vilket de importerade varorna efter vidare bearbetning säljs i den största sammanlagda kvantiteten till personer i gemenskapen, som inte är närstående till de personer från vilka de köper dessa varor, med tillbörlig hänsyn till den värdeökning som denna bearbetning medför och de avdrag som föreskrivs i punkt 1 a.

3. Vid tillämpningen av denna artikel skall det enhetspris till vilket importerade varor säljs i den största sammanlagda kvantiteten vara det pris till vilket det största antalet enheter säljs vid försäljning till personer som inte är närstående till de personer från vilka de köper dessa varor det första handelsledet efter import som försäljningar sker.

4. Varje försäljning i gemenskapen till en person som direkt eller indirekt, utan kostnad eller till nedsatt pris, tillhandahåller något av de element som avses i artikel 32.1 i kodexen för användning i samband med framställning och försäljning för export av de importerade varorna skall inte tas med i beräkningen vid fastställandet av enhetspriset enligt denna artikel.

5. I punkt 1 b avses med första möjliga tillfälle den dag då försäljning av de importerade varorna eller identiska eller liknande importerade varor sker i tillräckliga kvantiteter för att enhetspriset skall kunna fastställas.

Artikel 153

1. Vid tillämpningen av artikel 30.2 d i kodexen (beräknat värde) får tullmyndigheterna inte kräva av en person som inte är bosatt i gemenskapen att denna för kontroll uppvisar eller ger tillgång till sin bokföring eller annat underlag för fastställandet av detta värde eller tvinga denna till detta. Upplysningar som tillverkaren av varorna lämnat för bestämmandet av tullvärdet i enlighet med denna artikel får dock kontrolleras i ett icke-gemenskapsland av tullmyndigheterna i en medlemsstat med tillverkarens medgivande och under förutsättning att de anmäler detta i tillräckligt god tid till myndigheterna i landet i fråga och att dessa inte motsätter sig undersökningen.

2. Kostnaden för eller värdet av de material och den tillverkning som avses i artikel 30.2 d första strecksatsen i kodexen skall inbegripa kostnaden för de element som anges i artikel 32.1 a ii och 32.1 a iii kodexen.

Den skall även inbegripa det vederbörligen fördelade värdet av alla varor eller tjänster som anges i artikel 32.1 b i kodexen som direkt eller indirekt levereras av köparen för att användas vid framställningen av de importerade varorna. Värdet av de element som anges i artikel 32.1 b iv i kodexen som utförts i gemenskapen skall endast inbegripa i den omfattning som dessa element belastar tillverkaren.

3. Om andra uppgifter än de som tillhandahållits av eller på uppdrag av tillverkaren används för att fastställa ett beräknat värde, skall tullmyndigheterna på deklarantens begäran underrätta denna om källan till dessa upplysningar, de underlag som använts och de beräkningar som grundar sig på dessa uppgifter, med beaktande av artikel 15 i kodexen.

4. De allmänna omkostnader som avses i artikel 30.2 d andra strecksatsen i tullkodexen omfattar de direkta och indirekta kostnaderna för att framställa och sälja de varor på export som inte inbegrips i artikel 30.2 d första strecksatsen i kodexen.

Artikel 154

Om de förpackningar som avses i artikel 32.1 a ii i kodexen skall användas vid flera importtillfällen skall kostnaderna för dem på deklarantens begäran uppdelas på lämpligt sätt i enlighet med allmänt erkända bokföringsprinciper.

Artikel 155

Vid tillämpningen av artikel 32.1 b iv i kodexen skall kostnaderna för forskning och förberedande ritningsutkast inte inräknas i tullvärdet.

Artikel 156

Artikel 33 c i kodexen skall gälla i tillämpliga delar om tullvärdet fastställs genom en annan metod än transaktionsvärdet.

KAPITEL 2

Bestämmelser om royalties och licensavgifter

Artikel 157

1. Vid tillämpningen av artikel 32.1 c i kodexen avser beteckningarna royalties och licensavgifter framför allt betalning för rättigheter som rör

- framställningen av importerade varor (särskilt patent, formgivning, modeller och tekniskt kunnande), eller

- försäljning för export av importerade varor (särskilt varumärken, patenterade modeller), eller

- användandet eller återförsäljningen av importerade varor (särskilt upphovsrätt och tillverkningsprocesser som följer av importerade varor).

2. När tullvärdet på importerade varor fastställs enligt bestämmelserna i artikel 29 i kodexen skall en royalty eller licensavgift, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 32.5 i kodexen, läggas till det pris som faktiskt betalats eller skall betalas endast när denna betalning

- avser de varor som skall värderas, och

- utgör ett villkor för försäljningen av dessa varor.

Artikel 158

1. När de importerade varorna endast är en beståndsdel eller en komponent i varor som framställts i gemenskapen, skall en anpassning till det pris som faktiskt betalats eller skall betalas för de importerade varorna endast göras när royaltyn eller licensavgiften i fråga avser dessa varor.

2. Om varor importeras i omonterat skick eller endast skall genomgå en mindre bearbetning före återförsäljning, t.ex. förtunnas eller förpackas, skall inte detta hindra att en royalty eller en licensavgift anses avse de importerade varorna.

3. Om royalties eller licensavgifter delvis avser de importerade varorna och delvis andra beståndsdelar eller komponenter som tillförts varorna efter importen, eller verksamheter eller tjänster som utförts efter importen, skall en lämplig fördelning göras endast på grundval av objektiva och beräkningsbara uppgifter i enlighet med den förklarande anmärkningen till artikel 32.2 i kodexen i bilaga 23.

Artikel 159

En royalty eller en licensavgift som avser rätten att använda ett varumärke skall endast läggas till det pris som faktiskt betalats eller skall betalas för de importerade varorna om

- royaltyn eller licensavgiften avser varor som är återförsålda i samma skick eller som är föremål för endast en mindre bearbetning efter importen,

- varorna saluförs under det varumärke, anbringat före eller efter importen, för vilket royaltyn eller licensavgiften betalats, och

- köparen inte har möjlighet att erhålla dessa varor från andra leverantörer som inte har någon anknytning till säljaren.

Artikel 160

När köparen betalar royalties eller licensavgifter till en tredje part skall de i artikel 157.2 angivna villkoren inte anses uppfyllda om säljaren eller en honom närstående person inte kräver att köparen erlägger denna betalning.

Artikel 161

Om de importerade varornas pris ligger till grund för beräkningen av beloppet för royalty eller licensavgift får det i frånvaro av bevis om motsatsen antas att betalningen av royaltyn eller licensavgiften avser de varor som skall värderas.

Om beloppet för royaltyn eller licensavgiften är beräknat oberoende av de importerade varornas pris får dock betalningen av royaltyn eller licensavgiften ändå anses avse de varor som skall värderas.

Artikel 162

Vid tillämpningen av artikel 32.1 i kodexen skall det land där mottagaren av betalningen av royaltyn eller licensavgiften är bosatt inte vara av avgörande betydelse.

KAPITEL 3

Bestämmelser om platsen för införsel till gemenskapens tullområde

Artikel 163

1. I artiklarna 32.1 e och 33 a i tullkodexen avses med platsen för införsel till gemenskapens tullområde

a) för varor som transporteras sjövägen, lossningshamnen eller omlastningshamnen, på villkor att omlastningen intygas av tullmyndigheterna i den hamnen,

b) för varor som transporteras sjövägen och därefter utan omlastning på inre vattenvägar, den första hamn där lossning har skett, antingen vid flodens eller kanalens mynning eller längre in, på villkor att tullkontoret erhåller bevis på att fraktkostnaden till lossningshamnen är högre än fraktkostnaden till den första hamnen,

c) för varor som transporteras på järnväg, inre vattenvägar eller landväg, den plats där det första tullkontoret ligger,

d) för varor som transporteras på annat sätt, den plats där landgränsen för gemenskapens tullområde passeras.

2. Tullvärdet på varor som införs till gemenskapens tullområde och sedan sänds till en bestämmelseort i en annan del av det området genom Schweiz, Ungern, Österrike och Tjeckien, Slovakien eller Jugoslaviens territorium per den 1 januari 1991 skall bestämmas med hänsyn till den första platsen för införsel till gemenskapens tullområde, under förutsättning att varorna transporteras direkt genom Schweiz, Ungern, Österrike och Tjeckien, Slovakien eller Jugoslavien enligt vad som definieras ovan via en vanlig transportväg genom dessa territorier till bestämmelseorten.

3. Tullvärdet på varor som införs till gemenskapens tullområde och sedan transporteras sjövägen till en bestämmelseort i en annan del av detta tullområde skall bestämmas på grundval av den första plats där varorna infördes till gemenskapens tullområde, under förutsättning att varorna sänds direkt via en vanlig transportväg till bestämmelseorten.

4. Punkterna 2 och 3 i denna artikel skall även tillämpas om varorna har lossats, omlastats eller tillfälligt kvarhållits i Schweiz, Ungern, Österrike, Tjeckien, Slovakien eller i Jugoslavien enligt punkt 2 av orsaker som endast gäller transporten.

5. För varor som införs till gemenskapens tullområde och transporteras direkt från ett av de franska utomeuropeiska departementen till en annan del av gemenskapens tullområde eller tvärtom skall platsen för införsel vara den i punkterna 1 och 2 fastställda plats som är belägen i den del av gemenskapens tullområde från vilken varorna anlände, om de lossats eller omlastats där, och detta intygats av tullmyndigheterna.

6. När de villkor som anges i punkterna 2, 3 och 5 inte är uppfyllda, skall platsen för införsel vara den i punkt 1 fastställda plats som är belägen i den del av gemenskapens tullområde till vilken varorna sänds.

KAPITEL 4

Bestämmelser om transportkostnader

Artikel 164

Vid tillämpningen av artiklarna 32.1 e och 33 a i kodexen gäller följande:

a) Om varor fraktas med samma transportsätt till en punkt bortom platsen för införsel i gemenskapens tullområde skall transportkostnaderna bedömas i förhållande till det avstånd som tillryggalagts utanför och innanför gemenskapens tullområde, såvida inte bevis uppvisas för tullmyndigheterna på de kostnader som skulle ha uppstått enligt en allmän bindande frakttariff för transporten av varorna till platsen för införsel till gemenskapens tullområde.

b) Om varorna faktureras till ett fast pris fritt bestämmelseorten som motsvarar priset på platsen för införsel skall transportkostnader inom gemenskapen inte dras av från priset. En sådant avdrag skall dock tillåtas om det kan bevisas för tullmyndigheterna att priset fritt gränsen skulle bli lägre än det fasta priset fritt bestämmelseorten.

c) Om transporten är kostnadsfri eller ombesörjs av köparen skall transportkostnaderna till platsen för införsel inbegripas i tullvärdet, beräknade enligt de fraktsatser som normalt tillämpas för detta transportsätt.

Artikel 165

1. Alla postavgifter fram till bestämmelseorten som påförs för varor som sänts med post skall inbegripas i tullvärdet på dessa varor, med undantag av alla ytterligare postavgifter som påförs i importlandet.

2. Ingen justering av det deklarerade värdet skall dock ske i fråga om dessa avgifter vid fastställandet av värdet på icke- kommersiella försändelser.

3. Punkterna 1 och 2 skall inte tillämpas för varor som sänds med expresspost som går under namnet EMS-Datapost (i Danmark EMS-Jetpost, i Tyskland EMS-Kurierpostsendungen, i Italien CAI-Post).

Artikel 166

De kostnader för flygtransport som skall inbegripas i varors tullvärde skall bestämmas genom tillämpning av de regler och procentsatser som anges i bilaga 25.

KAPITEL 5

Värdering av vissa datamedier för användning i databehandlingsutrustning

Artikel 167

1. Utan hinder av artikel 29 P33 i kodexen skall, vid fastställandet av tullvärdet av importerade datamedier som innehåller data eller instruktioner för användning i databehandlingsutrustning, endast kostnaden eller värdet av själva datamediet tas med i beräkningen. Tullvärdet av importerade datamedia som innehåller data eller instruktioner skall därför inte inbegripa kostnaden eller värdet av datauppgifterna eller instruktionerna, under förutsättning att denna kostnad eller detta värde kan särskiljas från kostnaderna eller värdet av datamediet i fråga.

2. I denna artikel avses inte med

a) uttrycket datamedium: inte integrerade kretsar, halvledare eller liknande anordningar eller artiklar som innehåller sådana kretsar eller anordningar,

b) uttrycket data eller instruktioner inte ljud-, film- eller videoupptagningar.

KAPITEL 6

Bestämmelser om växelkurser

Artikel 168

I artikel 169 P171 i detta kapitel avses med

a) noterad kurs:

- den senast noterade säljkursen för affärstransaktioner på den eller de mest representativa valutamarknaderna i den berörda medlemsstaten, eller

- någon annan beskrivning av en växelkurs som noterats och utsetts i medlemsstaten som noterad kurs förutsatt att den så effektivt som möjligt återger det aktuella värdet av valutan i fråga vid affärstransaktioner.

b) offentliggjord: gjord allmänt känd på ett av den berörda medlemsstaten fastställt sätt,

c) valuta: varje monetär enhet som används som betalningsmedel mellan valutamyndigheter eller på den internationella marknaden.

Artikel 169

1. Om de faktorer som används för att fastställa tullvärdet av varor vid den tidpunkt när värdet fastställs är uttryckta i en annan valuta än valutan i den medlemsstat där värderingen sker skall den växelkurs som skall användas för att bestämma värdet i den berörda medlemsstatens valuta vara den kurs som noteras den näst sista onsdagen i månaden och som offentliggörs den dagen eller den följande dagen.

2. Den noterade kursen den näst sista onsdagen i månaden skall användas under den följande kalendermånaden, såvida den inte ersätts av en kurs som fastställts genom artikel 171.

3. Om en kurs inte är noterad den näst sista onsdagen enligt punkt 1 eller om den är noterad men inte offentliggjord den dagen eller den följande dagen skall den sista noterade kursen för valutan i fråga som offentliggjorts inom de föregående 14 dagarna anses vara den på den onsdagen noterade kursen.

Artikel 170

Om en växelkurs inte kan fastställas enligt bestämmelserna i artikel 169, skall den berörda medlemsstaten fastställa den växelkurs som skall användas vid tillämpningen av artikel 35 i kodexen och denna kurs skall så effektivt som möjligt avspegla den berörda valutans aktuella värde vid affärstransaktioner med den medlemsstatens valuta.

Artikel 171

1. Om en växelkurs som är noterad den sista onsdagen i en månad och offentliggjord på den eller den följande dagen avviker med 5 % eller mer från den kurs som noterats i enlighet med artikel 169 för att börja användas under den följande månaden skall den ersätta den senare kursen från den första onsdagen i den månaden som den kurs som skall användas vid tillämpningen av artikel 35 i kodexen.

2. Om en växelkurs som är noterad en onsdag och offentliggjord den eller den följande dagen under en tillämpningstid i enlighet med de föregående bestämmelserna avviker med 5 % eller mer från den kurs som används i enlighet med detta kapitel skall den ersätta den senare kursen och börja användas den följande onsdagen som den kurs som skall användas vid tillämpningen av artikel 35 i kodexen. Ersättningskursen skall fortsätta att användas under resten av den aktuella månaden, under förutsättning att denna kurs inte ersätts med anledning av förfaranden enligt bestämmelserna i den första meningen i denna punkt.

3. Om en växelkurs inte noteras på en onsdag i en medlemsstat eller om den noteras men inte offentliggörs den eller den följande dagen skall den noterade kursen, vid tillämpningen av punkterna 1 och 2 i den medlemsstaten, vara den senast noterade kurs som offentliggjorts före den onsdagen.

Artikel 172

När tullmyndigheterna i en medlemsstat tillåter en deklarant att vid en senare tidpunkt tillhandahålla eller överlämna vissa uppgifter i deklarationen för övergång till fri omsättning av varorna i form av en periodisk deklaration får detta tillstånd på deklarantens begäran föreskriva att en enda kurs används vid omräkning till den medlemsstatens valuta av element som utgör en del av tullvärdet och som är angivna i en viss valuta. I sådana fall skall den kurs användas som fastställs i enlighet med detta kapitel och som är tillämplig den första dagen av den tid som deklarationen i fråga avser.

KAPITEL 7

Förenklade förfaranden för vissa lättförstörbara varor

Artikel 173

1. För att fastställa tullvärdet av de varor som avses i bilaga 26 skall kommissionen för varje klassificeringsnummer fastställa ett enhetsvärde per 100 kilogram netto, uttryckt i medlemsstaternas valutor.

Enhetsvärdena skall tillämpas under 14-dagarsperioder och varje period börjar på en fredag.

2. Enhetsvärdena skall fastställas på grundval av följande element, vilka medlemsstaterna skall överlämna till kommissionen för varje klassificeringsnummer:

a) Det genomsnittliga enhetspriset fritt gränsen, i oförtullat skick, angivet i valutan för medlemsstaten i fråga per 100 kilogram netto samt beräknat på grundval av priser för oskadade varor i de handelscentra som anges i bilaga 27 under den referensperiod som anges i artikel 174.1.

b) De kvantiteter som övergått till fri omsättning under ett kalenderår med betalning av importtullar.

3. Det genomsnittliga enhetspriset fritt gränsen, i oförtullat skick, skall beräknas på grundval av bruttobehållningen från försäljningarna mellan importörer och grossister. När det gäller handelscentra i London, Milano och Rungis skall bruttobehållningen dock vara den behållning som noteras för det handelsled i vilket dessa varor vanligen säljs i dessa centra.

Från de erhållna beloppen skall följande dras av:

- En försäljningsmarginal på 15 % för handelscentra i London, Milano och Rungis samt på 8 % för andra handelscentra.

- Kostnaderna för transport och försäkring inom tullområdet.

- Ett fast belopp på 5 ecu för alla andra kostnader som inte skall inbegripas i tullvärdet.

Detta belopp skall omräknas till medlemsstaternas valutor på grundval av de senaste gällande kurserna, fastställda i enlighet med artikel 18 i kodexen.

- Importtullar och andra avgifter som inte skall inbegripas i tullvärdet.

4. Medlemsstaterna får fastställa standardbelopp för avdrag för transport- och försäkringskostnader enligt punkt 3. Upplysningar om dessa standardbelopp och metoderna för att beräkna dem skall genast meddelas kommissionen.

Artikel 174

1. Referenstiden för beräkning av de genomsnittliga enhetspriser som avses i artikel 173.2 a skall vara den 14-dagarsperiod som slutar på torsdagen före den vecka under vilken nya enhetsvärden skall fastställas.

2. De genomsnittliga enhetspriserna skall anmälas av medlemsstaterna senast klockan 12 på måndagen i den vecka då enhetsvärdena fastställs i enlighet med artikel 173. Om den dagen inte är någon arbetsdag skall anmälan ske den omedelbart föregående arbetsdagen.

3. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om de kvantiteter som övergått till fri omsättning under ett kalenderår för alla klassificeringsnummer senast den 15 juni följande år.

Artikel 175

1. De enhetsvärden som avses i artikel 173.1 skall fastställas av kommissionen på tisdagar varannan vecka på grundval av ett viktat genomsnitt av de genomsnittliga enhetspriser som avses i artikel 173.2 a i förhållande till de kvantiteter som avses i artikel 173.2 b.

2. För att det skall gå att fastställa det viktade genomsnittet skall varje genomsnittligt enhetspris enligt artikel 173.2 a omräknas till ecu med användning av de senaste omräkningskurser som fastställts av kommissionen och offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning före den vecka då enhetsvärdena skall fastställas. Samma omräkningskurser skall tillämpas när de på detta sätt erhållna enhetsvärdena räknas tillbaka till medlemsstaternas valutor.

3. De senast offentliggjorda enhetsvärdena skall tillämpas tills nya värden offentliggörs. Vid större prissvängningar i en eller flera medlemsstater, på grund av t.ex. ett avbrott i den löpande importen av en bestämd vara, får nya enhetsvärden fastställas på grundval av de faktiska priser som gäller vid den tidpunkt då sådana värden fastställs.

Artikel 176

1. Försändelser som vid tiden för värdering för tulländamål innehåller minst 5 % varor som i oförändrat skick är olämpliga som människoföda eller vilkas värde har minskat med minst 20 % i förhållande till de genomsnittliga marknadspriserna för fullgoda varor skall anses som skadade.

2. Försändelser som är skadade får värderas

- antingen efter sortering med tillämpning av enhetsvärden för den oskadade delen medan den skadade delen förstörs under tullens övervakning, eller

- genom tillämpning av de enhetsvärden som fastställs för den fullgoda varan efter avdrag från försändelsens vikt av en procentandel som är lika med den procentandel som av en auktoriserad expert bedömts vara skadad och som är godkända av tullmyndigheterna, eller

- genom tillämpning av de enhetsvärden som fastställts för den fullgoda varan minskade med den procentandel som av en auktoriserad expert bedömts vara skadad och som är godkända av tullmyndigheterna.

Artikel 177

1. När en person deklarerar eller låter deklarera tullvärdet på en eller flera varor som han importerar med hänvisning till de enhetsvärden som fastställts i enlighet med detta kapitel deltar den berörda personen i ordningen med det förenklade förfarandet under det löpande kalenderåret för varan eller varorna i fråga.

2. Om den berörda personen därefter behöver använda en annan metod än det förenklade förfarandet för tullvärdering av en eller flera av de varor som han importerar skall tullmyndigheterna i den berörda medlemsstaten ha rätt att underrätta honom om att han inte kan utnyttja de förenklade förfarandena under resten av det löpande kalenderåret för varan eller varorna i fråga, denna avstängning kan förlängas till det följande kalenderåret. En sådan underrättad avstängning skall genast anmälas till kommissionen som i sin tur skall underrätta tullmyndigheterna i de andra medlemsstaterna om detta.

KAPITEL 8

Deklaration av uppgifter samt dokument som skall överlämnas

Artikel 178

1. Om ett tullvärde behöver fastställas för tillämpningen av artikel 28-36 i kodexen skall en deklaration med uppgifter om tullvärdet (värdedeklaration) åtfölja den tulldeklaration som upprättats för de importerade varorna. Värdedeklarationen skall upprättas på ett D.V.1-formulär som överensstämmer med den förlaga som visas i bilaga 28, och om så är lämpligt med tillägg av ett eller flera exemplar av tilläggsblad D.V.1 bis som överensstämmer med den förlaga som visas i bilaga 29.

2. Ett särskilt krav skall vara att den värdedeklaration som föreskrivs i punkt 1 endast får upprättas av en person som är bosatt eller har sin verksamhet i gemenskapens tullområde och innehar alla tillämpliga uppgifter.

3. Tullmyndigheterna får frångå kravet på en deklaration på det i punkt 1 angivna formuläret om tullvärdet på varorna i fråga inte kan fastställas enligt bestämmelserna i artikel 29 i kodexen. I sådana fall skall den i punkt 2 angivna personen överlämna eller låta överlämna sådan ytterligare information till tullmyndigheterna som kan behövas för att fastställa tullvärdet enligt en annan artikel i kodexen, denna ytterligare information skall lämnas i sådan form och på sådant sätt som tullmyndigheterna föreskriver.

4. Det inlämnande av en deklaration till tullkontoret som krävs enligt punkt 1 skall, utan hinder av en eventuell tillämpning av straffrättsliga bestämmelser, innebära en förbindelse för den person som avses i punkt 2 att ansvara för att

- uppgifterna i deklarationen är korrekta och fullständiga,

- de dokument som styrker uppgifterna är äkta, och

- alla ytterligare upplysningar eller handlingar som krävs för att fastställa varornas tullvärde tillhandahålls.

5. Denna artikel skall inte tillämpas för varor vilkas tullvärde fastställs enligt den ordning för förenklat förfarande som införts i enlighet med bestämmelserna i artikel 173 P177.

Artikel 179

1. Tullmyndigheterna skall, utom när det är av väsentlig betydelse för en riktig tillämpning av importtullar, frångå kravet på hela eller delar av den deklaration som föreskrivs i artikel 178.1 om

a) tullvärdet på de importerade varorna i en försändelse inte överstiger 5 000 ecu, under förutsättning att försändelsen inte är delad eller består av flera försändelser från samma avsändare till samma mottagare, eller

b) importen i fråga inte är av kommersiellt slag, eller

c) överlämnandet av uppgifterna i fråga inte behövs för tillämpningen av Europeiska gemenskapernas tulltaxa eller om de tullar som föreskrivs i tulltaxan inte skall tas ut på grund av särskilda tullbestämmelser.

2. Det belopp i ecu som avses i punkt 1 a skall omräknas i enlighet med artikel 18 i kodexen. Tullmyndigheterna får avrunda de omräknade beloppen uppåt eller nedåt.

Tullmyndigheterna bibehålla motvärdet i nationell valuta om omräkningen av detta belopp, före den avrundning som föreskrivs i denna punkt, vid tidpunkten för den årliga anpassning som föreskrivs i artikel 18 i kodexen leder till en förändring på mindre än 5 % av motvärdet uttryckt i nationell valuta eller till en minskning av värdet.

3. I de fall då samma säljare har en fortlöpande försäljning av varor till samma köpare på samma kommersiella villkor, får tullmyndigheterna frångå kravet på att alla uppgifter enligt artikel 178.1 skall tillhandahållas för att bestyrka varje tulldeklaration, men de skall alltid kräva dessa uppgifter när omständigheterna förändras och åtminstone en gång vart tredje år.

4. Ett undantag som beviljats enligt denna artikel får återkallas och överlämnas av ett D.V.1-formulär får krävas, om det visar sig att ett villkor som krävs för att bevilja detta undantag inte uppfyllts eller inte längre uppfylls.

Artikel 180

Om databehandlingssystem används eller om varorna i fråga omfattas av en allmän, periodisk eller sammanfattande deklaration får tullmyndigheterna godkänna att de uppgifter som krävs för fastställandet av tullvärdet överlämnas på andra sätt.

Artikel 181

1. Den person som avses i artikel 178.2 skall till tullmyndigheterna överlämna en kopia av fakturan på grundval av vilken de importerade varornas värde deklarerats. Om tullvärdet har deklarerats skriftligen skall denna kopia bevaras av tullmyndigheterna.

2. Vid skriftliga deklarationer av tullvärdet och när fakturan för de importerade varorna är utställd till en person som är etablerad i en annan medlemsstat än den i vilken tullvärdet deklarerats skall deklaranten överlämna två kopior av fakturan till tullmyndigheterna. En av dessa kopior skall bevaras av tullmyndigheterna, den andra, som innehåller det ifrågavarande tullkontorets stämpel och deklarationens löpnummer vid detta tullkontor, skall återlämnas till deklaranten för vidarebefordran till den person till vilken fakturan är utställd.

3. Tullmyndigheterna får utvidga räckvidden av bestämmelserna i punkt 2 till att även gälla de fall där den person till vilken fakturan är utställd är etablerad i den medlemsstat i vilken tullvärdet deklareras.

AVDELNING VI

INFÖRSEL AV VAROR I TULLOMRÅDET

KAPITEL 1

Undersökning av varor och provtagning, utförda av den person det rör

Artikel 182

1. Den person som har befogenhet att hänföra varorna till en godkänd tullbehandling skall på muntlig begäran få tillåtelse att undersöka varorna enligt artikel 42 i kodexen, såvida tullmyndigheterna inte anser att en skriftlig begäran krävs på grund av omständigheterna.

Provtagning får beviljas endast på den berörda personens skriftliga begäran.

2. En skriftlig begäran enligt punkt 1 skall undertecknas av den berörda personen och inges till de behöriga tullmyndigheterna. Den skall innehålla följande uppgifter:

- Den sökandes namn och adress.

- Platsen där varorna finns.

- Numret på den summariska deklarationen, om den redan har uppvisats, utom när tullkontoret åtar sig att föra in dessa uppgifter, eller uppgift om tidigare tullförfarande eller närmare uppgifter för identifiering av det transportmedel i vilket varorna befinner sig.

- Alla andra uppgifter som behövs för varornas identifiering.

Tullmyndigheterna skall lämna sitt godkännande på den begäran som den berörda personen uppvisar. Om begäran avser provtagning skall myndigheterna ange vilken mängd som skall tas ut.

3. Undersökning i förväg av varor samt provtagning skall genomföras under tullmyndigheternas övervakning och de skall ange vilka förfaranden som skall gälla för varje särskilt fall.

Den berörda personen skall bära alla risker och kostnader som avser uppackning, vägning, ompackning och alla övriga åtgärder som gäller varorna. Han skall även betala alla eventuella kostnader i samband med analys.

4. De tagna proverna skall bli föremål för formaliteter i syfte att hänföra dem till en godkänd tullbehandling. Om undersökningen av proverna får till följd att de förstörs eller oåterkalleligen förloras skall ingen tullskuld anses ha uppstått. Artikel 182.5 i kodexen skall tillämpas på avfall och skrot.

KAPITEL 2

Summarisk deklaration

Artikel 183

1. Den summariska deklarationen skall undertecknas av den person som upprättar den.

2. Den summariska deklarationen skall påtecknas av tullmyndigheterna och behållas av dem för att kontrollera att de varor som den avser hänförs till en godkänd tullbehandling inom den tid som är fastställd i artikel 49 i kodexen.

3. Den summariska deklarationen för varor som har befordrats enligt ett transiteringsförfarande innan de uppvisas för tullen skall utgöras av det exemplar av transiteringsdokumentet, som är avsett för bestämmelse-tullkontoret.

4. Tullmyndigheterna får tillåta att den summariska deklarationen upprättas med hjälp av databehandlingsteknik. I sådant fall skall reglerna i punkt 2 anpassas i enlighet med detta.

Artikel 184

1. Varor som omfattas av en summarisk deklaration och som inte har lossats från det transportmedel med vilket de fraktas skall visas upp på nytt i orört skick av den person, närhelst tullmyndigheterna kräver detta, fram till den tidpunkt då varorna i fråga hänförs till en godkänd tullbehandling.

2. Varje person som innehar varor för att flytta eller lagra dem efter det att de har lossats skall vara skyldig att uppfylla förpliktelsen att på nytt visa upp varorna i orört skick på begäran av tullmyndigheterna.

KAPITEL 3

Tillfällig förvaring

Artikel 185

1. Om de platser som avses i artikel 51.1 i kodexen är stadigvarande godkända för tillfällig förvaring av varor skall dessa platser betecknas som "tillfälliga lager".

2. För att säkerställa tillämpningen av tullagstiftningen, får tullmyndigheterna, om de inte själva sköter det tillfälliga lagret, kräva att

a) det tillfälliga lagret har dubbellås och att en av nycklarna förvaras hos dessa tullmyndigheterna,

b) den person som har hand om driften av det tillfälliga lagret för en lagerredovisning som gör det möjligt att följa varornas rörelser.

Artikel 186

Varor skall placeras i ett tillfälligt lager på grundval av en summarisk deklaration. Tullmyndigheterna får dock kräva att en särskild deklaration inges, upprättad på ett formulär som överensstämmer med den förlaga som de har fastställt.

Artikel 187

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 56 i kodexen eller de bestämmelser som tullmyndigheterna tillämpar vid försäljning av varor skall den person som har upprättat den summariska deklarationen eller de personer som avses i artikel 44.2 i kodexen, om en sådan deklaration ännu inte har lämnats in, ansvara för att de åtgärder som myndigheterna vidtar enligt artikel 53.1 i kodexen kan genomföra och bära kostnaderna för dessa åtgärder.

Artikel 188

Om tullmyndigheterna säljer varorna enligt artikel 53 i kodexen skall detta ske i enlighet med gällande bestämmelser i medlemsstaterna.

KAPITEL 4

Särskilda bestämmelser för varor som befordras med sjö- eller flygtransport

Avsnitt 1

Allmän bestämmelse

Artikel 189

Om varor förs in i gemenskapens tullområde från ett tredje la

nd med sjö- eller flygtransport och omfattas av ett genomgående transportdokument med samma transportsätt och utan omlastning till en annan hamn eller flygplats inom gemenskapen skall de uppvisas för tullen i enlighet med artikel 40 i kodexen endast i den hamn eller på den flygplats där de lossas eller omlastas.

Avsnitt 2

Särskilda bestämmelser för resandes handbagage eller incheckade bagage

Artikel 190

I detta avsnitt används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) gemenskapsflygplats: alla flygplatser som ligger inom gemenskapens tullområde.

b) internationell gemenskapsflygplats: alla flygplatser i gemenskapen som enligt godkännande av de behöriga myndigheterna har tillstånd för flygtrafik med tredje land.

c) flygning inom gemenskapen: flygtrafik mellan två flygplatser i gemenskapen, utan mellanlandningar, som inte startar från eller slutar på en flygplats utanför gemenskapen.

d) gemenskapshamn: alla hamnar som ligger inom gemenskapens tullområde.

e) sjöfart inom gemenskapen: regelmässig trafik mellan två hamnar i gemenskapen, utan några mellanliggande angöringar av ett fartyg som regelbundet går i trafik mellan två eller flera hamnar i gemenskapen.

f) fritidsbåt: privata båtar som är avsedda för sjöresor enligt en färdväg som användaren själv bestämmer.

g) privat- eller affärsflygplan: privata flygplan, avsedda för flygresor enligt en färdväg som användaren själv bestämmer.

h) bagage: alla föremål som en person på något sätt för med sig under sin resa.

Artikel 191

Vid tillämpningen av detta avsnitt skall bagage vid flygresor anses som

- incheckat bagage, om det har lämnats in på den flygplats där avresan sker och inte är tillgängligt för personen under flygresan och inte, om tillämpligt, under de mellanlandningar som avses i artikel 192.1 och 192.2, samt artikel 194.1 och 194.2 i detta kapitel,

- handbagage, om personen tar med sig bagaget in i flygplanets kabin.

Artikel 192

Alla kontroller och formaliteter som gäller bagage skall genomföras på följande sätt:

1. För handbagage och incheckat bagage tillhörande personer som flyger med ett flygplan som kommer från en flygplats utanför gemenskapen och som efter en mellanlandning på en gemenskapsflygplats fortsätter till en annan gemenskapsflygplats, skall de genomföras på denna sista flygplats, under förutsättning att den är en internationell gemenskapsflygplats. I detta fall skall bagaget omfattas av de regler som tillämpas för bagage som tillhör en person som kommer från ett tredje land, när den person som medför detta bagage inte tillfredsställande kan bevisa för de behöriga myndigheterna att de varor som finns i bagaget har gemenskapsstatus.

2. För handbagage och incheckat bagage tillhörande personer som flyger med ett flygplan som mellanlandar på en gemenskapsflygplats, innan det fortsätter till en flygplats utanför gemenskapen, skall de genomföras på avreseflygplatsen, under förutsättning att den är en internationell gemenskapsflygplats. I detta fall får handbagaget bli föremål för kontroll på den gemenskapsflygplats där flygplanet mellanlandar, för att fastställa att varorna i bagaget uppfyller villkoren för fri rörlighet inom gemenskapen.

3. För bagage tillhörande personer som med samma fartyg utnyttjar en sjötransport som består av flera etapper där fartyget avgår från, angör eller avslutar resan i en hamn utanför gemenskapen skall de genomföras i den hamn där bagaget i fråga lastas ombord eller lastas av, alltefter omständigheterna.

Artikel 193

Alla kontroller och formaliteter gällande bagage som tillhör personer ombord på

1) en fritidsbåt skall genomföras i någon hamn inom gemenskapen, oberoende av vilken avresehamn eller bestämmelsehamn denna fritidsbåt har,

2) privat- eller affärsflygplan skall genomföras

- på den första ankomstflygplatsen, som skall vara en internationell gemenskapsflygplats i fråga om flygplan som kommer från en flygplats utanför gemenskapen, om flygplanet efter mellanlandning fortsätter till en annan flygplats i gemenskapen,

- på den sista internationella gemenskapsflygplats, i fråga om flygplan som kommer från en gemenskapsflygplats, om flygplanet efter mellanlandning fortsätter till en flygplats utanför gemenskapen.

Artikel 194

1. Om bagage som anländer till en gemenskapsflygplats ombord på ett flygplan som kommer från en flygplats utanför gemenskapen lastas om på gemenskapsflygplats till ett annat flygplan som fortsätter på en flygning inom gemenskapen skall

- alla kontroller och formaliteter gällande incheckat bagage utföras på ankomstflygplatser inom gemenskapen avslutas, under förutsättning att den flygplatsen är en internationell gemenskapsflygplats,

- alla kontroller av handbagage utföras på den första internationella gemenskapsflygplats; ytterligare kontroller får ske på flygplatser inom gemenskapen avslutas endast i de särskilda fall då de bedöms nödvändiga till följd av kontroller av incheckat bagage,

- kontroller av incheckat bagage får genomföras på den första gemenskapsflygplatsen endast i de särskilda fall då de anses nödvändiga till följd av kontroller av handbagage.

2. Om bagage som på en gemenskapsflygplats lastas ombord på ett flygplan som fortsätter på en flygning inom gemenskapen för att lastas om vid en annan gemenskapsflygplats till ett flygplan som går till en flygplats utanför gemenskapen, skall

- alla kontroller och formaliteter gällande incheckat bagage får utföras på avgångsflygplatser där flyglinjen inom gemenskapen, under förutsättning att den flygplatsen är en internationell gemenskapsflygplats,

- alla kontroller av handbagage får utföras på den första internationella flygplatsen i gemenskapen; tidigare kontroller får ske på den flygplats där en flyglinje inom gemenskapen påbörjas endast i de särskilda fall då de bedöms nödvändiga till följd av kontroller av incheckat bagage,

- ytterligare kontroller av incheckat bagage får genomföras på den sista gemenskapsflygplatsen endast i de särskilda fall då de bedöms nödvändiga till följd av kontroller av handbagage.

3. Alla kontroller och formaliteter gällande bagage som anländer till en gemenskapsflygplats ombord på ett reguljärt flygplan eller ett charterplan från en flygplats utanför gemenskapen och som omlastas på gemenskapsflygplats till ett privat- eller affärsflygplan som fortsätter på en flygning inom gemenskapen skall genomföras på reguljärflygets eller charterflygets ankomstflygplats.

4. Alla kontroller och formaliteter gällande bagage som lastats på en gemenskapsflygplats ombord på ett privat- eller affärsflygplan som fortsätter på en flygning inom gemenskapen för omlastning på en annan gemenskapsflygplats till ett reguljär- eller charterflygplan som går till en flygplats utanför gemenskapen, skall genomföras på avgångsflygplatsen för reguljär- eller charterflyget.

5. Medlemsstaterna får utföra kontroller på internationella gemenskapsflygplatser, om omlastning av incheckat bagage avser bagage som

- kommer från en flygplats utanför gemenskapen och är omlastat på en internationell gemenskapsflygplatser till ett flygplan på väg till en internationell flygplats i samma nationella territorium,

- har lastats ombord på ett flygplan på en internationell flygplats för omlastning på en annan internationell flygplats i samma nationella territorium till ett flygplan som är på väg till en flygplats utanför gemenskapen.

Artikel 195

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att se till att

- personer vid ankomsten inte kan lasta om varor innan det handbagage som inte omfattas av artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 3925/91(8) har kontrollerats,

(8) EGT nr L 370, 31.12.1990, s. 86.

- personer vid avresan inte kan lasta om varor efter det att det handbagage som inte omfattas av artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 3925/91 har kontrollerats,

- lämpliga åtgärder har vidtagits vid ankomsten för att förhindra varje omlastning av varor innan det incheckade bagage som inte omfattas av artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 3925/91 har kontrollerats,

- lämpliga åtgärder har vidtagits vid avresan för att förhindra varje omlastning av varor efter det att det incheckade bagage som inte omfattas av artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 3925/91 har kontrollerats.

Artikel 196

Bagage som checkats in på en gemenskapsflygplats skall identifieras med en bagagelapp som fästs vid bagaget på flygplatsen i fråga. En förlaga till denna lapp och tekniska kännetecken för denna finns i bilaga 30.

Artikel 197

Alla medlemsstater skall till kommissionen överlämna en förteckning över de flygplatser som motsvarar beteckningen internationell gemenskapsflygplats enligt artikel 190 b. Kommissionen skall offentliggöra denna förteckning i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, serie C.

AVDELNING VII

TULLDEKLARATIONER - NORMALFÖRFARANDE

KAPITEL 1

Skriftliga tulldeklarationer

Avsnitt 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 198

1. Om en tulldeklaration avser två eller flera varuposter skall uppgifterna för varje varupost anses utgöra en separat deklaration.

2. Delar som ingår i en industrianläggning klassificerade enligt ett enda KN-nummer skall anses som en enda vara.

Artikel 199

Utan att det påverkar den eventuella tillämpningen av straffrättsliga bestämmelser skall ett ingivande till ett tullkontor av en deklaration som är undertecknad av deklaranten eller dennes representant innebära en förbindelse för deklaranten enligt gällande bestämmelser att ansvara för att

- uppgifterna i deklarationen är korrekta och fullständiga,

- de bifogade dokumenten är äkta, och

- alla förpliktelser uppfylls som gäller hänförandet av varorna i fråga till det berörda.

Artikel 200

De handlingar som åtföljer en deklaration skall behållas av tullmyndigheterna om inte annat föreskrivs av dessa myndigheter eller om deklaranten inte behöver dem för annan verksamhet. I det senare fallet skall tullmyndigheterna vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att handlingarna i fråga inte kan användas i ett senare skede utom för den kvantitet eller det värde av varor som de fortfarande gäller för.

Artikel 201

1. Deklarationen skall inges till det tullkontor där varorna uppvisades. Den får inges så snart varorna har uppvisats.

2. Tullmyndigheterna får tillåta att deklarationen inges innan deklaranten har möjlighet att visa upp varorna. I detta fall får tullmyndigheterna ange en tidsfrist, som skall fastställas beroende på omständigheterna, för varornas uppvisande. Om varorna inte har uppvisats inom denna tid, skall deklarationen inte anses ha ingetts.

3. Om deklarationen har ingetts innan de varor den gäller har anlänt till tullkontoret eller till en annan plats som tullmyndigheterna anvisat får den tas emot först efter det att varorna i fråga har uppvisats för tullen.

Artikel 202

1. Deklarationen skall inges till det behöriga tullkontoret under de fastställda dagar och tider då tullkontoret är öppet.

Tullmyndigheterna får dock på deklarantens begäran och på dennes bekostnad tillåta att deklarationen inges utanför de fastställda öppettiderna.

2. Alla deklarationer som inges till tjänstemännen vid ett tullkontor på någon annan plats, vederbörligen fastställd för det ändamålet genom avtal mellan tullmyndigheterna och den berörda personen, skall anses ha lämnats till detta tullkontor.

Artikel 203

Datum för mottagande av deklarationen skall antecknas på denna.

Artikel 204

Tullmyndigheterna får tillåta eller kräva att de rättelser som avses i artikel 65 i kodexen skall göras genom ingivande av en ny deklaration som skall ersätta den ursprungliga deklarationen. I detta fall skall den tillämpliga dagen för fastställandet av de tullar som skall betalas och för tillämpningen av alla övriga bestämmelser som reglerar tullförfarandet i fråga vara den dag då tullmyndigheterna tog emot den ursprungliga deklarationen.

Avsnitt 2

Formulär som skall användas

Artikel 205

1. Det administrativa enhetsdokumentet är den officiella föralagan för skriftliga tulldeklarationer enligt normalförfarandet för hänförande av varor till ett tullförfarande eller återexport enligt artikel 182.3 i kodexen.

2. Andra formulär får användas för detta ändamål om bestämmelserna för tullförfarandet i fråga tillåter det.

3. Bestämmelserna i punkterna 1 och 2 skall inte utesluta att

- undantag görs från den skriftliga deklarationen enligt vad som föreskrivs i artikel 225 P236 vid övergång till fri omsättning, export eller temporär import,

- medlemsstaterna gör undantag från det i punkt 1 angivna formuläret, vid tillämpningen av de särskilda bestämmelser som fastställs i artiklarna 237 och 238 om brevförsändelser eller paketpostförsändelser,

- särskilda formulär används för att underlätta deklarationen i vissa fall, om tullmyndigheterna tillåter detta,

- medlemsstaterna gör undantag från det i punkt 1 angivna formuläret, när det finns eller kommer att finnas ingångna avtal eller ordningar mellan två eller flera medlemsstater i syfte att förenkla formaliteterna i hela eller delar av handeln mellan dessa medlemsstater,

- de berörda personerna använder lastspecifikationer vid fullgörandet av transiteringsformaliteterna i gemenskapen i de fall då försändelserna består av mer än ett varuslag,

- utskrift görs av export-, transiterings- eller importdeklarationer och dokument som bestyrker gemenskapsstatusen för varor som inte transporteras enligt förfarandet för intern gemenskapstransitering med hjälp av databehandlingssystem inom den offentliga eller privata sektorn, vid behov på blankt papper, enligt villkor fastställda av medlemsstaterna,

- medlemsstaterna bestämmer att om ett datoriserat deklarationssystem används får deklarationen enligt punkt 1 upprättas på formuläret för enhetsdokumentet och skrivas ut av det systemet.

4. När formaliteterna genomförs med användning av offentliga eller privata databehandlingssystem med vilka även deklarationerna skrivs ut, får tullmyndigheterna föreskriva följande:

- Den handskrivna underskriften får ersättas av en annan identifieringsteknik som grundar sig på användningen av koder och som har samma juridiska verkan som en handskriven underskrift. Detta hjälpmedel skall endast beviljas om de tekniska och administrativa villkor som de behöriga myndigheterna fastställt är uppfyllda,

- De deklarationer som framställts på detta sätt får direkt bestyrkas genom dessa system i stället för genom den manuella eller mekaniska tillämpningen med tullkontorets stämpel och den behöriga tjänstemannens underskrift.

5. Om hänvisning görs i gemenskapslagstiftningen till en deklaration för export, återexport eller import eller till en deklaration som hänför varorna till ett annat tullförfarande får medlemsstaterna inte kräva andra administrativa dokument än de som

- uttryckligen införts genom gemenskapsakter eller föreskrivs genom dessa akter,

- krävs enligt villkoren i internationella konventioner som är förenliga med fördraget,

- krävs från näringsidkare för att de, på egen begäran, skall kunna bli berättigade till en förmån eller en särskild lättnad,

- med vederbörlig hänsyn till bestämmelserna i fördraget krävs vid genomförandet av särskilda bestämmelser som inte kan genomföras enbart genom användning av det i punkt 1 angivna dokumentet.

Artikel 206

Formuläret för det administrativa enhetsdokumentet skall vid behov även användas under den övergångstid som fastställs i Anslutningsakten för Spanien och Portugal i samband med handeln mellan gemenskapen, i dess sammansättning den 31 december 1985, och Spanien och Portugal samt mellan dessa två medlemsstater med varor för vilka tullar och avgifter med motsvarande verkan fortfarande skall betalas eller som omfattas av andra åtgärder enligt anslutningsakten.

Vid tillämpningen av första stycket skall kopia nr 2 eller om så är tillämpligt kopia nr 7 av de formulär som används i handeln med Spanien och Portugal eller i handeln mellan dessa medlemsstater förstöras.

Formuläret enhetsdokumentet skall även användas i handeln med gemenskapsvaror mellan de delar av gemenskapens tullområde för vilka bestämmelserna i rådets direktiv 77/388/EEG(9) gäller och de delar av det området där dessa bestämmelser inte gäller, eller i handeln mellan de delar av det området där dessa bestämmelser inte gäller.

(9) EGT nr L 374, 31.12.1991, s. 4.

Artikel 207

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 205.3 får medlemsstaternas tullmyndigheter vid genomförandet av export- eller importformaliteter i allmänhet avstå från att kräva en eller flera kopior av det administrativa enhetsdokumentet, avsedda att användas av myndigheterna i den medlemsstaten, under förutsättning att uppgifterna i fråga finns tillgängliga i ett annat medium.

Artikel 208

1. Det administrativa enhetsdokumentet skall överlämnas i set som innehåller det antal kopior som behövs för genomförandet av formaliteterna för det tullförfarande som varorna skall hänföras till.

2. Om förfarandet för gemenskapstransitering eller det gemensamma transiteringsförfarandet föregås eller följs av ett annat tullförfarande, får ett set som innehåller det antal kopior som krävs för att genomföra formaliteterna för transiteringsförfarandet och det föregående eller följande tullförfarandet uppvisas.

3. Det set som avses i punkterna 1 och 2 skall tas från

- antingen det kompletta setet med åtta kopior, enligt den förlaga som visas i bilaga 31,

- eller, framför allt vid framställning av två set med vardera fyra kopior, enligt förlagan som visas i bilaga 32, deklarationer med hjälp av databehandling,

4. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 205.3, 222 P224 eller 254 P289 får deklarationsformulären vid behov utökas med ett eller flera formulär i set som innehåller det antal deklarationskopior som behövs för att genomföra formaliteterna för det tullförfarande till vilket varorna skall hänföras. De kopior som behövs för att genomföra formaliteterna för föregående eller efterföljande tullförfaranden får i förekommande fall bifogas.

Tilläggsseten skall bestå av

- antingen ett set med åtta kopior enligt den förlaga som visas i bilaga 33,

- eller två set med fyra kopior enligt den förlaga som visas i bilaga 34.

Tilläggsformulären skall ingå som en del av det administrativa enhetsdokument som de avser.

5. Utan hinder av punkt 4 får tullmyndigheterna föreskriva att tilläggsformulären inte skall användas om ett databehandlingssystem används vid framställningen av dessa deklarationer.

Artikel 209

1. Om artikel 208.2 tillämpas skall varje berörd part vara ansvarig endast för de uppgifter som avser det förfarande om vilket han ansökte som deklarant, ansvarig eller representant för en av dessa.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 skall deklaranten vid användning av ett adminstrativt enhetsdokument som utfärdats enligt det föregående tullförfarandet innan han inger deklarationen vara skyldig att bestyrka uppgifterna i de fält som berör honom, deras tillämpning på varorna i fråga och på det ansökta förfarandet samt vid behov lämna ytterligare uppgifter.

I de fall som avses i det första stycket skall deklaranten omedelbart upplysa det tullkontor där deklarationen har ingetts om alla avvikelser som upptäckts mellan varorna i fråga och de lämnade uppgifterna. I detta fall skall deklaranten upprätta sin deklaration på nya exemplar av enhetsdokumentet.

Artikel 210

Om enhetsdokumentet används för att omfatta flera tullförfaranden som följer efter varandra skall tullmyndigheterna övertyga sig om att uppgifterna i deklarationerna för de olika förfarandena överensstämmer.

Artikel 211

Deklarationen skall upprättas på ett av de officiella språk i gemenskapen som är godtagbart för tullmyndigheterna i den medlemsstat, där formaliteterna genomförs.

Om så behövs får tullmyndigheterna i den medlemsstat där bestämmelseorten är belägen begära av deklaranten eller dennes representant i medlemsstaten att deklarationen översätts till det officiella språket eller ett av de officiella språken i medlemsstaten. Översättningen skall ersätta motsvarande uppgifter i deklarationen i fråga.

Utan hinder av det föregående stycket skall deklarationen upprättas på ett officiellt språk i gemenskapen som är godtagbart för den mottagande medlemsstaten, i alla fall då deklarationen i denna medlemsstat består av andra exemplar än de som från början uppvisades vid tullkontoret i den avsändande medlemsstaten.

Artikel 212

1. Det administrativa enhetsdokumentet skall ifyllas i enlighet med den förklarande anmärkningen i bilaga 37 och alla ytterligare bestämmelser som fastställs i annan gemenskapslagstiftning.

2. Tullmyndigheterna skall säkerställa att användare har tillgång till exemplar av den i punkt 1 angivna förklarande anmärkningen.

3. Tullmyndigheterna i varje medlemsstat får vid behov göra tillägg till den förklarande anmärkningen.

Artikel 213

De koder som skall användas när formulären enligt artikel 205.1 fylls i finns förtecknade i bilaga 38.

Artikel 214

I de fall då bestämmelserna kräver ytterligare kopior av det i artikel 205.1 angivna formuläret får deklaranten använda ytterligare blad eller fotokopior av formuläret för detta ändamål.

Dessa tilläggsblad eller fotokopior skall undertecknas av deklaranten, uppvisade för tullmyndigheterna och påtecknas av dessa enligt samma villkor som för det administrativa enhetsdokumentet. De skall godkännas av tullmyndigheterna som om de var originaldokument, under förutsättning att tullmyndigheterna anser att deras kvalitet och läsbarhet är tillfredsställande.

Artikel 215

1. De formulär som avses i artikel 205.1 skall tryckas på självkopierande skrivpapper som väger minst 40 g/m². Papperet skall vara tillräckligt genomskinligt för att uppgifterna på den ena sidan inte skall påverka läsligheten av uppgifterna på den andra sidan. Det skall vara starkt så att det inte går sönder eller skrynklas vid normal användning.

Papperet skall vara vitt i alla exemplar. På de exemplar som används för gemenskapstransitering (1, 4, 5 och 7) skall dock fält 1 (första och tredje delfälten), fält 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 31, 32, 33 (första delfältet till vänster), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 53, 55 och 56 ha en grön bakgrund.

Formulären skall tryckas med grönt bläck.

2. Fältens storlek bygger på måttenheten en tiondels tum för bredden och en sjättedels tum för längden. För underuppdelningarna är måttenheten en tiondels tum för bredden.

3. De olika exemplaren skall markeras med färg på följande sätt:

a) På formulär som överensstämmer med de förlagor som visas i bilagorna 31 och 33

- skall exemplaren 1, 2, 3 och 5 ha en sammanhängande marginal i den högra kanten i färgerna rött, grönt, gult respektive blått,

- skall exemplaren 4, 6, 7 och 8 ha en bruten marginal i den högra kanten i färgerna blått, rött, grönt respektive gult.

b) På formulär som överensstämmer med de förlagor som visas i bilagorna 32 och 34 skall exemplaren 1/6, 2/7, 3/8 och 4/5 ha en sammanhängande marginal i den högra kanten och till höger om denna en bruten marginal i färgerna rött, grönt, gult respektive blått.

Dessa marginaler skall vara ungefär 3 mm breda. Den brutna marginalen skall utgöras av en serie fyrkanter med sidmåttet 3 mm och med ett mellanrum på 3 mm mellan varje fält.

4. De exemplar på vilka uppgifterna i de formulär som visas i bilagorna 31 och 33 skall överföras genom en självkopierande process anges i bilaga 35.

De exemplar på vilka uppgifterna i de formulär som visas i bilagorna 32 och 34 skall överföras genom en självkopierande process anges i bilaga 36.

5. Formulären skall mäta 210 × 297 mm med en maximal avvikelse i längden på mellan minus 5 och plus 8 mm.

6. Tullmyndigheterna i medlemsstaterna får kräva att tryckeriets namn och adress eller ett märke genom vilket tryckeriet har identifierats anges på formulären. De får även kräva att tryckningen av formulären först skall vara tekniskt godkänd.

Avsnitt 3

Uppgifter som krävs enligt tullförfarandet i fråga

Artikel 216

1. En förteckning över det största antal fält som skall fyllas i vid deklaration om hänförande till ett visst tullförfarande vid användning av det administrativa enhetsdokumentet finns i bilaga 37.

2. Bilaga 37 innehåller även en förteckning över det minsta antal fält som skall fyllas i vid deklaration om hänförande till ett visst tullförfarande.

Artikel 217

De uppgifter som krävs när ett av de i artikel 205.2 angivna formulären används beror på formuläret i fråga. Vid behov skall de kompletteras enligt de bestämmelser som gäller för tullförfarandet i fråga.

Avsnitt 4

Dokument som skall bifogas tulldeklarationen

Artikel 218

1. Följande dokument skall bifogas tulldeklarationen för övergång till fri omsättning:

a) Den faktura som utgör grunden för varornas deklarerade tullvärde, enligt vad som krävs i artikel 181.

b) Den deklaration med uppgifter för bedömning av de deklarerade varornas tullvärde, om detta krävs enligt artikel 178, som upprättats enligt de villkor som fastställs i den nämnda artikeln.

c) De dokument som krävs för tillämpning av tullförmånsordningar eller andra åtgärder som avviker från de allmänna regler som är tillämpliga för de deklarerade varorna.

d) Övriga dokument som krävs för tillämpningen av bestämmelserna för övergång till fri omsättning av de deklarerade varorna.

2. Tullmyndigheterna får begära att transportdokument eller i förekommande fall dokument som rör tidigare tullförfaranden företes vid ingivandet av deklarationen.

Om en vara uppvisas i två eller flera förpackningar får tullmyndigheterna även begära att en packlista eller likvärdigt dokument som anger innehållet i varje förpackning uppvisas.

3. Om varor uppfyller kraven för tullar enligt artikel 81 i kodexen behöver de i punkt 1 b och 1 c angivna dokumenten inte överlämnas.

Dessutom behöver de i punkt 1 a-c angivna dokumenten inte krävas, om varor är berättigade till befrielse från importtullar, såvida inte tullmyndigheterna anser det nödvändigt för tillämpningen av bestämmelserna om de ifrågavarande varornas övergång till fri omsättning.

Artikel 219

1. Transportdokumentet skall bifogas transiterings-deklarationen. Avgångstullkontoret behöver inte kräva att detta dokument uppvisas när tullformaliteterna genomförs. Transportdokumentet skall dock uppvisas under transporten om tullkontoret eller någon annan behörig myndighet begär detta.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av några bestämmelser om förenkling som går att tillämpa skall tulldokumentet för export/avsändning eller återexport av varorna från gemenskapens tullområde eller något annat dokument med motsvarande verkan uppvisas för avgångstullkontoret tillsammans med den tillämpliga transiteringsdeklarationen.

3. Tullmyndigheterna får i förekommande fall kräva att det dokument som avser det föregående tullförfarandet företes.

Artikel 220

1. Följande dokument skall bifogas deklarationen om hänförande till ett tullförfarande med ekonomisk verkan, med undantag av förfarandet för passiv förädling:

a) De dokument som fastställs i artikel 218, med undantag för fall av hänförande till tullagerförfarandet i ett annat tullager än typ D.

b) Tillstånd för tullförfarandet i fråga eller en kopia av ansökan om tillstånd vid tillämpning av artikel 556.1 andra stycket, med undantag för fall av hänförande till tullagerförfarandet eller om artiklarna 568.3, 656.3 eller 695.3 tillämpas.

2. Följande dokument skall bifogas deklarationen om hänförande till förfarandet för passiv förädling:

a) De dokument som anges i artikel 221.

b) Tillstånd för förfarandet eller en kopia av ansökan om tillstånd vid tillämpning av artikel 751.1 andra stycket, utom i de fall då artikel 760.2 tillämpas.

3. Artikel 218.2 skall tillämpas för deklarationer om hänförande till alla tullförfaranden med ekonomisk verkan.

4. Tullmyndigheterna får godkänna att de dokument som avses i punkterna 1 b och 2 står till deras förfogande i stället för att bifogas deklarationen.

Artikel 221

1. En deklaration för export eller återexport skall åtföljas av alla dokument som behövs för en riktig tillämpning av exporttullar och bestämmelserna för export av varorna i fråga.

2. Artikel 218.2 skall tillämpas på deklarationer som avser export eller återexport.

KAPITEL 2

Datoriserade tulldeklarationer

Artikel 222

1. Tullmyndigheterna får godkänna att deklaranten ersätter alla eller delar av uppgifterna i den skriftliga deklarationen enligt bilaga 37 med motsvarande kodifierade data eller data i någon annan form som dessa myndigheter anvisar genom att sända dem till ett för detta ändamål utsett tullkontor för att databehandlas där.

2. Tullmyndigheterna skall bestämma de villkor under vilka de data som avses i punkt 1 skall översändas.

Artikel 223

Tullmyndigheterna får godkänna användning av datorer, bl.a. enligt följande:

- De får föreskriva att de uppgifter som behövs för att genomföra formaliteterna i fråga skall överföras till deras datoriserade system för behandling av deklarationer, utan att det krävs en skriftlig deklaration.

- De får föreskriva att deklarationen enligt artikel 205.1 skall utgöras av att data registreras i databehandlingssystemet, om ett dokument motsvarande en deklaration inte upprättats.

Artikel 224

1. När formaliteterna genomförs med hjälp av offentliga eller privata databehandlingssystem skall tullmyndigheterna tillåta att personer som begär detta får ersätta den handskrivna underskriften med en annan identifieringsteknik, som kan bestå av koder och som har samma rättsliga verkan som en handskriven underskrift.

2. Tullmyndigheterna får ge den berörda personen tillstånd att med hjälp av ett databehandlingssystem upprätta och överföra alla eller delar av de styrkande dokument som avses i artikel 218 P221.

3. De lättnader som avses i punkterna 1 och 2 skall endast beviljas om de av tullmyndigheterna fastställda tekniska och administrativa villkoren är uppfyllda.

KAPITEL 3

Tulldeklarationer som lämnas muntligen eller på annat sätt

Avsnitt 1

Muntliga deklarationer

Artikel 225

Tulldeklarationer får lämnas muntligen för övergång till fri omsättning av följande varor:

a) Varor av icke-kommersiell natur som

- en resande medför i sitt personliga bagage, eller

- sänds till privatpersoner, eller

- i övriga fall av obetydligt värde, om tullmyndigheterna tillåter detta.

b) Varor av kommersiell natur under förutsättning att

- det totala värdet per försändelse och per deklaration inte överstiger det statistiska tröskelvärde som fastställs i de gällande gemenskapsbestämmelserna, och

- försändelsen inte utgör en del av en regelbunden serie av liknande försändelser, och

- varorna inte befordras av ett oberoende transportföretag som en del av en större transport.

c) De varor som avses i artikel 229, om dessa uppfyller kraven för befrielse som returvaror.

d) De varor som avses i artikel 230 b och 230 c.

Artikel 226

Muntliga deklarationer får göras vid export av följande:

a) Varor av icke-kommersiell natur som

- en resande medför i sitt personliga bagage, eller

- sänds av privatpersoner.

b) De varor som avses i artikel 225 b.

c) De varor som avses i artikel 231 b och 231 c.

d) Andra varor av försumbar ekonomisk betydelse, om tullmyndigheterna tillåter dessa.

Artikel 227

1. Tullmyndigheterna får föreskriva att artiklarna 225 och 226 inte skall tillämpas om den person som klarerar varorna handlar som tullombud för någon annan persons räkning.

2. Om tullmyndigheterna inte är övertygade om att de deklarerade uppgifterna är riktiga eller fullständiga får de begära en skriftlig deklaration.

Artikel 228

Om varor som deklarerats muntligen för tullen i enlighet med artiklarna 225 och 226 är belagda med import- eller exporttull, skall tullmyndigheterna utställa ett kvitto till den berörda personen vid betalning av den tull han är skyldig.

Artikel 229

1. I enlighet med villkoren i artikel 696 får tulldeklarationer lämnas muntligen vid temporär import av följande varor:

a) - Djur och utrustning som anges i artikel 685.

- Emballage som anges i artikel 679.

- Utrustning för produktion och sändning av radio- och TV-program, fordon som är speciellt anpassade att användas för dessa ändamål samt utrustning till dessa fordon, importerade av offentliga eller privata organisationer etablerade utanför gemenskapens tullområde och godkända för import av dessa utrustningar och fordon av de tullmyndigheter som utfärdar tillstånd till förfarandet.

- Instrument och apparater som läkare behöver för att hjälpa patienter som väntar på att genomgå organ-transplantationer enligt artikel 671.2 c.

b) De varor som avses i artikel 232.

c) Andra varor, om tullmyndigheterna tillåter detta.

2. De varor som avses i punkt 1 får även omfattas av en muntlig deklaration för återexport som avslutar ett förfarande för temporär import.

Avsnitt 2

Tulldeklarationer som lämnas på annat sätt

Artikel 230

Om följande varor inte uttryckligen deklareras för tullen skall de anses ha deklarerats för övergång till fri omsättning genom den handling som avses i artikel 233:

a) Varor av icke-kommersiell natur som medförs i en resandes personliga bagage och som är berättigad till befrielse, antingen enligt kapitel 1 avdelning XI i rådets förordning (EEG) nr 918/83(10) eller som returvaror.

(10) EGT nr L 145, 13.6.1977, s. 1.

b) Varor som är berättigade till befrielse enligt kapitel 1 avdelningarna IX och X i rådets förordning (EEG) nr 918/83.

c) Transportmedel som är berättigade till befrielse som returvaror.

d) Varor som importeras i samband med trafik av försumbar ekonomisk betydelse och som är undantagna från kravet på att befordras till ett tullkontor i enlighet med artikel 38.4 i kodexen, under förutsättning att de inte är belagda med importtull.

Artikel 231

Om följande varor inte uttryckligen deklareras för tullen, skall de anses ha deklarerats för export genom den handling som avses i artikel 233 b:

a) Varor av icke-kommersiell natur som medförs i en resandes personliga bagage och som inte belagda med exporttull.

b) Transportmedel som är registrerade i gemenskapens tullområde och som är avsedda att återimporteras.

c) De varor som avses i kapitel 2 i rådets förordning (EEG) nr 918/83.

d) Andra varor av försumbar ekonomisk betydelse, om tullmyndigheterna tillåder detta.

Artikel 232

1. Om följande varor inte deklareras skriftligen eller muntligen för tullen skall de anses ha deklarerats för temporär import genom den handling som avses i artikel 233, i enlighet med artiklarna 698 och 735:

a) Resandes personliga tillhörigheter samt varor som importeras för sportändamål förtecknade i artikel 684.

b) De transportmedel som förtecknas i artikel 718 P725.

2. Om de varor som avses i punkt 1 inte deklareras skriftligen eller muntligen för tullen skall de anses ha deklarerats för återexport som avslutar förfarandet för temporär import genom den handling som avses i artikel 233.

Artikel 233

Vid tillämpningen av artikel 230 P232 får den handling som anses som en tulldeklaration bestå av följande:

a) För varor som befordras till ett tullkontor eller till någon annan plats som utsetts och godkänts i enlighet med artikel 38.1 a i kodexen

- passage genom den gröna filen eller den fil som är vid tullkontor där två filsystem förekommer,

- passage genom ett tullkontor som inte använder två filsystem, utan att spontant avge tulldeklaration,

- fastsättandet av ett självhäftande märke eller ett kort för tulldeklaration med texten "Inget att deklarera" på vindrutan i en personbil, när denna möjlighet föreskrivs i de nationella bestämmelserna.

b) Vid befrielse från skyldigheten att befordra varor till tullen i enlighet med föreskrifter för tillämpningen av artikel 38.4 i kodexen, vid export i enlighet med artikel 231 och vid återexport i enlighet med artikel 232.2

- passage över gränsen för gemenskapens tullområde.

Artikel 234

1. Om villkoren i artikel 230 P232 är uppfyllda skall varorna anses ha uppvisats för tullen enligt artikel 63 i kodexen, deklarationen anses godkänd och frigörandet av varorna anses ha beviljats vid den tidpunkt då den i artikel 233 angivna handlingen utförs.

2. Om en kontroll visar att den i artikel 233 angivna handlingen har utförts, men att de varor som importerats eller förts ut inte uppfyller villkoren i artikel 230 P232 skall varorna i fråga anses ha importerats eller exporterats olagligt.

Avsnitt 3

Gemensamma bestämmelser för avsnitt 1 och 2

Artikel 235

Bestämmelserna i artikel 225 P232 skall inte tillämpas för varor för vilka betalning av exportbidrag eller andra belopp eller återbetalning av tullar begärts eller vilka är underkastade förbud, restitution eller någon annan särskild formalitet.

Artikel 236

Vid tillämpningen av avsnitt 1 och 2 avses resande

A. vid import

1. varje person som tillfälligt kommer in i gemenskapens tullområde och som vanligtvis inte är bosatt där, och

2. varje person som återvänder till gemenskapens tullområde där personen vanligtvis är bosatt, efter att ha vistats tillfälligt i ett tredje land,

B. vid export

1. varje person som tillfälligt lämnar gemenskapens tullområde där personen vanligtvis är bosatt, och

2. varje person som lämnar gemenskapens tullområde efter en tillfällig vistelse och som vanligtvis inte är bosatt där.

Avsnitt 4

Posttrafik

Artikel 237

1. Följande postförsändelser skall anses ha deklarerats för tullen

A. för övergång till fri omsättning

a) vid den tidpunkt då de förs in i gemenskapens tullområde

- vykort och brev som endast innehåller personliga meddelanden,

- brev med blindskrift,

- trycksaker som inte är belagda med importtullar,

och

- alla övriga försändelser som sänds med brev- eller paketpost och som är befriade från skyldigheter att befordras till tullen i enlighet med bestämmelserna enligt artikel 38.4 i kodexen,

b) vid den tidpunkt då de uppvisas för tullen

- andra försändelser som sänds med brev- eller paketpost än de som avses i a, under förutsättning att de åtföljs av en C1- och/eller C2/CP3-deklaration,

B. för export

a) vid den tidpunkt då de mottagits av postmyndigheterna i fråga om försändelser med brev- och paketpost som inte är belagda med exporttullar,

b) vid den tidpunkt då de uppvisas för tullen i fråga om försändelser som sänds med brev- eller paketpost som är belagda med exporttullar, under förutsättning att de åtföljs av en C1- och/eller C2/CP3-deklaration.

2. Mottagaren, i de i punkt 1 A angivna fallen, och avsändaren, i de i punkt 1 B angivna fallen, skall anses vara deklaranten och i tillämpliga fall gäldenären. Tullmyndigheterna får föreskriva att postverket skall anses som deklarant och, i tillämpliga fall, som gäldenären.

3. Vid tillämpningen av punkt 1 skall varor som inte är belagda med tull anses ha uppvisats för tullen enligt artikel 63 i kodexen, tulldeklarationen anses ha tagits emot och frigörandet av varorna anses ha beviljats

a) vid import, när varorna överlämnas till mottagaren,

b) vid export, när varorna tas emot av postverket.

4. Om en försändelse med brev- eller paketpost som inte är befriad från skyldigheten att befordras till tullen i enlighet med bestämmelserna enligt artikel 38.4 i kodexen uppvisas utan en C1- och/eller C2/CP3-deklaration eller om denna deklaration är ofullständig skall tullmyndigheterna bestämma i vilken form tulldeklarationen skall upprättas eller kompletteras.

Artikel 238

Artikel 237 skall inte tillämpas i följande fall:

- För försändelser som innehåller varor för kommersiella ändamål av ett sammanlagt värde som överstiger det statistiska tröskelvärde som fastställs i de gällande gemenskapsbestämmelserna. Tullmyndigheterna får fastställa högre tröskelvärden.

- För försändelser som innehåller varor för kommersiella ändamål som ingår i en regelbunden serie av liknande transaktioner.

- Om en tulldeklaration lämnas skriftligen, muntligen eller med användning av databehandlingsteknik.

- För försändelser som innehåller de varor som avses i artikel 235.

AVDELNING VIII

UNDERSÖKNING AV VARORNA, RESULTAT AV TULLKONTORETS KONTROLL OCH ANDRA ÅTGÄRDER VIDTAGNA AV TULLKONTORET

Artikel 239

1. Varorna skall undersökas på de därtill avsedda platserna och under de tider som tullmyndigheterna angivit för det ändamålet.

2. Tullmyndigheterna får dock på deklarantens begäran tillåta att undersökningen av varorna sker på andra platser och under andra tider än de som avses i punkt 1.

Alla kostnader i förbindelse med detta skall bäras av deklaranten.

Artikel 240

1. Tullmyndigheterna skall underrätta deklaranten eller dennes representant om de beslutar att undersöka varorna.

2. Om tullmyndigheterna beslutar att undersöka endast en del av varorna skall de underrätta deklaranten eller dennes representant om vilka varor de önskar undersöka, utan att denne kan motsätta sig deras val.

Artikel 241

1. Deklaranten eller den person som deklaranten utsett att närvara vid undersökningen av varorna skall ge tullmyndigheterna den hjälp som behövs för att underlätta deras arbete. Om tullmyndigheterna skulle anse att den lämnade hjälpen inte är tillfredsställande får de kräva att deklaranten utser en annan person, som kan ge den hjälp som behövs.

2. Om deklaranten vägrar att närvara vid undersökningen av varorna eller att utse en person som kan ge den hjälp som tullmyndigheterna anser nödvändig, skall myndigheterna ange en tidsfrist för uppfyllandet av deras krav, såvida de inte anser att undersökningen inte behöver göras.

Om deklaranten vid tidsfristens utgång inte har uppfyllt tullmyndigheternas krav, skall tullmyndigheterna, i enlighet med artikel 75 a i kodexen, fullfölja undersökningen av varorna på deklarantens risk och bekostnad och vid behov med anlitande av expertis eller någon annan person som utsetts enligt gällande bestämmelser.

3. De resultat som erhållits vid tullmyndigheternas undersökning, genomförd enligt de villkor som anges i föregående punkt, skall ha samma giltighet som om undersökningen hade genomförts i deklarantens närvaro.

4. I stället för de åtgärder som anges i punkterna 2 och 3 skall tullmyndigheterna ha möjlighet att anse en deklaration ogiltig om det är uppenbart att deklarantens vägran att närvara vid undersökningen av varorna eller att utse en person som kan ge den hjälp som behövs varken hindrar eller söker hindra dessa myndigheter från att konstatera en överträdelse av bestämmelserna för hänförande av varorna till tullförfarandet i fråga, eller att undgå att bestämmelserna i artikel 66.1 eller artikel 80.2 i kodexen tillämpas.

Artikel 242

1. Om tullmyndigheterna beslutar att ta prover skall de underrätta deklaranten eller dennes representant om detta.

2. Proverna skall tas av tullmyndigheterna själva. De får dock begära att proverna tas under deras övervakning av deklaranten eller av en person utsedd av honom.

Proverna skall tas i enlighet med de metoder som fastställs i gällande bestämmelser.

3. De kvantiteter som tas som prover bör inte överstiga vad som behövs för analys eller en närmare undersökning, inbegripet eventuell kontrollanalys.

Artikel 243

1. Deklaranten eller den person som han utsett att närvara vid provtagningen skall ge tullmyndigheterna den hjälp som behövs för att underlätta provtagningen.

2. Om deklaranten vägrar att närvara vid provtagningen eller att utse en person som kan närvara eller om han underlåter att lämna den hjälp som behövs för att underlätta provtagningen skall bestämmelserna i artikel 241.1, 241.2 och 241.3 tillämpas.

Artikel 244

Om tullmyndigheterna tar prover för analys eller en närmare undersökning skall de tillåta att varorna i fråga frigörs utan att resultatet från analysen eller undersökningen inväntas, såvida det inte finns andra skäl för att inte göra detta och under förutsättning att, om en tullskuld har uppkommit eller troligtvis kommer att uppkomma, tullarna i fråga redan har bokförts och betalats eller säkerhet för det redan har ställts.

Artikel 245

1. De kvantiteter som tullkontoret har tagit som prover skall inte dras av från de deklarerade kvantiteterna.

2. Om det gäller en deklaration för export eller passiv förädling skall deklaranten, om omständigheterna tillåter, vara berättigad att ersätta de kvantiteter av varorna som tagits som prover med identiska varor för att komplettera sändningen.

Artikel 246

1. Om de prover som tagits inte har förstörts vid analysen eller den närmare undersökningen skall de återlämnas till deklaranten på dennes begäran och bekostnad, så snart tullmyndigheterna inte längre behöver dem, framför allt efter det att deklarantens möjligheter att överklaga tullmyndigheternas beslut på grundval av resultaten av analysen eller den närmare undersökningen har uttömts.

2. Om deklaranten inte begär att proverna skall återlämnas får de antingen förstöras eller behållas av tullmyndigheterna. I särskilda fall får dock tullmyndigheterna begära att deklaranten återtar alla överblivna prover.

Artikel 247

1. Om tullmyndigheterna kontrollerar deklarationerna och de bifogade dokumenten eller undersöker varorna skall de åtminstone på den kopia av deklarationen som behålls av dessa myndigheter eller i ett dokument som är bifogat denna ange föremålen för och resultaten av dessa kontroller eller undersökningar. Om endast en del av varorna undersöks skall även uppgifter om den sändning som undersökts lämnas.

Om så är tillämpligt skall tullmyndigheterna även ange i deklarationen att deklaranten eller dennes representant var frånvarande.

2. Om resultatet av kontrollen av deklarationen och de medföljande dokumenten eller undersökningen av varorna inte överensstämmer med uppgifterna i deklarationen skall tullmyndigheterna närmare ange de uppgifter som skall beaktas vid tillämpningen av avgifter för varorna i fråga och om så är tillämpligt vid beräkningen av eventuella exportbidrag eller andra belopp som skall betalas vid export, och vid tillämpningen av andra bestämmelser för det tullförfarande som varorna överförs till.

3. Tullmyndigheterna skall i sina resultat i förekommande fall uppge på vilket sätt identifiering har skett. Resultaten skall dateras och innehålla de uppgifter som behövs för att det skall gå att identifiera den tjänsteman som antecknat dem.

4. Om tullmyndigheterna varken kontrollerar deklarationen eller undersöker varorna, behöver de inte attestera deklarationen eller det bifogade dokument som avses i punkt 1.

Artikel 248

1. Frigörandet av varorna skall ge upphov till att de fastställda importtullarna bokförs i enlighet med uppgifterna i deklarationen. Om tullmyndigheterna anser att de kontroller som de har genomfört kan leda till ett högre tullbelopp än det som uppgifterna i deklarationen leder till skall de dessutom begära att en tillräcklig säkerhet ställs för att täcka skillnaden mellan det belopp som följer av uppgifterna i deklarationen och det belopp som varorna slutligen kan komma att vara underkastade. Deklaranten får dock begära att det tullbelopp som slutligen skall betalas för varorna bokförs i stället för att ställa denna säkerhet.

2. Om tullmyndigheterna på grundval av de kontroller som de genomfört fastställer att ett annat importtullbelopp skall betalas än det belopp som uppgifterna i deklarationen ger som resultat skall frigörandet av varorna medföra att det på så sätt fastställda beloppet omedelbart bokförs.

3. Om tullmyndigheterna tvivlar på om ett förbud eller en restriktion eventuellt skall tillämpas och detta inte kan beslutas förrän resultaten av de kontroller som myndigheterna har utfört finns tillgängliga kan de ifrågavarande varorna inte frigöras.

Artikel 249

1. Tullmyndigheterna skall bestämma formen för varornas frigörande, med beaktande av den plats där varorna finns och de särskilda åtgärderna för övervakningen av varorna.

2. Om deklarationen är skriftlig skall en hänvisning till frigörandet och dagen för detta göras i deklarationen eller, om så är tillämpligt, i en bilaga och en kopia skall lämnas tillbaka till deklaranten.

Artikel 250

1. Om tullmyndigheterna inte har haft möjlighet att bevilja att varorna frigörs av ett av de skäl som anges i artikel 75 a andra eller tredje strecksatsen i kodexen skall de ge deklaranten en tidsfrist för att reglera situationen för varorna.

2. Om deklaranten under de omständigheter som anges i artikel 75 a andra strecksatsen i kodexen inte har tillhandahållit de begärda dokumenten inom den i punkt 1 angivna tidsfristen skall deklarationen i fråga anses vara utan verkan och tullkontoret skall förklara den ogiltig. Bestämmelserna i artikel 66.3 i tullkodexen skall tillämpas.

3. Under de omständigheter som avses i artikel 75 a tredje strecksatsen i kodexen och utan hinder av alla vidtagna åtgärder enligt artikel 66.1 första stycket eller artikel 182 i kodexen får tullmyndigheterna börja de förberedande formaliteterna för försäljning av varorna, om deklaranten varken har betalat eller ställt säkerhet för de tullar som skall betalas inom den tidsfrist som avses i punkt 1. I detta fall skall varorna säljas om inte de nödvändiga villkoren har uppfyllts under tiden, om så behövs genom tvångsförsäljning om lagstiftningen i den medlemsstat där myndigheterna i fråga ligger tillåter detta. Tullmyndigheterna skall informera deklaranten om detta.

Tullmyndigheterna får på deklarantens risk och bekostnad överföra varorna i fråga till särskilda lokaler under tullmyndigheternas övervakning.

Artikel 251

Utan hinder av artikel 66.2 i kodexen får en tulldeklaration förklaras ogiltig efter det att varorna frigjorts under följande omständigheter:

1. Om det har fastställts att varorna av misstag har deklarerats för ett tullförfarande som innebär betalning av importtullar i stället för att hänföras till ett annat tullförfarande skall tullmyndigheterna ogiltigförklara deklarationen, om en begäran om detta görs inom tre månader från den dag då deklarationen mottogs och under förutsättning att

- användningen av varorna inte har stått i strid med villkoren i det tullförfarande till vilket de skulle ha hänförts,

- varorna när de deklarerades var avsedda att hänföras till ett annat tullförfarande, för vilket de uppfyllde alla villkor, och

- varorna genast deklareras för det tullförfarande till för vilket de faktiskt var avsedda.

Den deklaration som hänför varorna till det senare tullförfarandet skall ha verkan från den dag då den ogiltigförklarade deklarationen togs emot.

Tullmyndigheterna får tillåta att tremånadersperioden överskrids i undantagsfall om det finns rimlig anledning till detta.

2. Om varorna har deklarerats för export eller förfarandet för passiv förädling, skall deklarationen ogiltigförklaras i följande fall:

a) För varor som är belagda med exporttullar eller omfattas av en ansökan om återbetalning av importtullar, bidrag eller andra belopp vid export eller andra särskilda åtgärder vid export om deklaranten

- lämnar exporttullkontoret bevis på att varorna inte har lämnat gemenskapens tullområde,

- återlämnar alla exemplar av tulldeklarationen till detta tullkontor tillsammans med alla andra dokument som lämnats ut till honom efter mottagandet av deklarationen,

- till exporttullkontoret överlämnar bevis på att alla bidrag och andra belopp som beviljats i kraft av exportdeklarationen för varorna i fråga har återbetalats eller att de berörda avdelningarna har vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de inte betalas, och

- i enlighet med gällande bestämmelser uppfyller alla andra villkor som exporttullkontoret fastställt för att reglera varornas situation.

Ogiltigförklarandet av deklarationen skall innebära att alla avräkningar som gjorts i en exportlicens eller förutfastställelselicens som överlämnats som underlag till deklarationen förklaras ogiltiga.

Om de varor som är deklarerade för export måste lämna gemenskapens tullområde inom en fastställd tid skall den tillämpliga deklarationen ogiltigförklaras om tidsfristen inte iakttas.

b) För andra varor, om exporttullkontoret har meddelats i enlighet med artikel 796 att de deklarerade varorna inte har lämnat gemenskapens tullområde.

3. I den mån återexporten av varorna innebär att en deklaration skall inges skall punkt 2 ovan gälla i tillämpliga delar.

4. Om gemenskapsvaror har hänförts till tullagerförfarandet enligt artikel 98.1 b i kodexen får ogiltigförklaringen av deklarationser om hänförande till det förfarandet begäras och utföras, under förutsättning att de åtgärder som föreskrivs i den tillämpliga lagstiftningen har vidtagits i de fall där den föreskrivna behandlingen eller användningen inte uppfylls.

Om ingen ansökan har ingetts vid utgången av den tid som fastställts för varornas lagring enligt tullagerförfarandet om att varorna skall hänföras till en behandling eller användning som föreskrivs i den tillämpliga lagstiftningen skall tullmyndigheterna vidta de åtgärder som föreskrivs i den lagstiftningen.

Artikel 252

Om tullmyndigheterna säljer varorna enligt artikel 75 i kodexen skall detta ske i överensstämmelse med artikel 188.

AVDELNING IX

FÖRENKLADE FÖRFARANDEN

KAPITEL 1

Definitioner

Artikel 253

1. Förfarandet för ofullständiga deklarationer skall ge tullmyndigheterna möjlighet att i ett vederbörligen berättigat fall ta emot en deklaration som inte innehåller alla uppgifter som krävs eller som inte åtföljs av alla handlingar som behövs för tullförfarandet i fråga.

2. Det förenklade deklarationsförfarandet skall göra det möjligt att hänföra varor till tullförfarandet i fråga genom att lämna en förenklad deklaration under förutsättning att det senare inges en kompletterande deklaration som får vara av allmän, periodisk eller sammanfattande natur.

3. Det lokala klareringsförfarandet skall göra det möjligt att hänföra varor till tullförfarandet i fråga i den berörda personens lokaler eller på andra platser som tullmyndigheterna avvisat eller godkänt.

KAPITEL 2

Deklarationer för övergång till fri omsättning

Avsnitt 1

Ofullständiga deklarationer

Artikel 254

De deklarationer för övergång till fri omsättning som tullmyndigheterna, på deklarantens begäran, får ta emot utan att de innehåller vissa av de i bilaga 37 angivna uppgifterna skall innehålla minst de uppgifter som anges i fält 1 (första och andra delfälten), 14, 21, 31, 37, 40 och 54 i det administrativa enhetsdokumentet och

- en beskrivning av varorna som är tillräckligt detaljerad för att tullmyndigheterna omedelbart och entydigt skall kunna fastställa enligt vilket nummer eller undernummer de skall klassificeras i Kombinerade nomenklaturen,

- om varorna är belagda med värdetullar, deras värde för tulländamål, eller, om deklaranten inte har möjlighet att deklarera detta värde, en preliminär värdeangivelse som tullmyndigheterna kan godta, särskilt med beaktande av de uppgifter som är tillgängliga för deklaranten,

- alla ytterligare uppgifter som tullmyndigheterna anser nödvändiga för att kunna identifiera varorna, tillämpa bestämmelserna för deras övergång till fri omsättning och fastställa beloppet för eventuell säkerhet som krävs innan varorna får frigöras.

Artikel 255

1. De deklarationer för övergång till fri omsättning som tullmyndigheterna, på deklarantens begäran, får ta emot utan att vissa av de nödvändiga, stödjande handlingarna är bifogade, skall åtföljas av åtminstone de handlingar som skall upprättas innan de deklarerade varorna kan övergå till fri omsättning.

2. Utan hinder av punkt 1 får en deklaration som inte åtföljs av en eller flera av de handlingar som krävs innan varorna får övergå till fri omsättning godkännas, när det är tillfredsställande fastställt för tullmyndigheterna att

a) handlingen i fråga existerar och är giltig,

b) den inte kunde bifogas deklarationen av orsaker som låg utanför deklarantens kontroll,

c) varje försening i att ta emot deklarationen skulle hindra varornas övergång till fri omsättning eller medföra tillämpningen av en högre tullsats.

Uppgifter om saknade handlingar skall under alla omständigheter anges i deklarationen.

Artikel 256

1. Den tid som tullmyndigheterna tilldelar deklaranten för att överlämna de uppgifter eller förete de handlingar som saknades när deklarationen togs emot får inte överstiga en månad från den dag då deklarationen togs emot.

En ytterligare tidsfrist får på deklarantens begäran medges för överlämnande av en handling som krävs för tillämpning av en nedsatt importtullsats eller en nolltullsats om tullmyndigheterna har goda skäl att tro att varorna som omfattas av den ofullständiga deklarationen kan vara berättigade till denna nedsatta importtullsats eller nolltullsats. Denna ytterligare frist får inte överstiga tre månader.

Om de saknade uppgifterna eller de handlingar som skall överlämnas avser tullvärde får tullmyndigheterna om det visar sig vara absolut nödvändigt, fastställa en längre tidsfrist eller utsträcka den tidigare fastställda fristen. Vid fastställandet av den totala tillåtna fristen skall hänsyn tas till gällande preskriptionstider.

2. Om en nedsatt importtullsats eller en nollullsats är tillämplig för varor som övergått till fri omsättning endast inom vissa tullkvoter eller tak får varorna avräknas från den tillåtna mängden först när den handling verkligen uppvisas som är villkoret för en nedsatt importtullsats eller en nolltullsats. Handlingen skall under alla omständigheter överlämnas

- vid tulltak, före den dag då en gemenskapsåtgärd återinför uppbörd av normala importtullar,

- vid tullkvoter, innan de fastställda gränserna uppnåtts.

3. Om inte annat följer av punkterna 1 och 2 får handlingen som skall uppvisas som villkor för nedsatt importtullsats eller nolltullsats företes efter utgången av den tidsfrist som var fastställd för den nedsatta tullsatsen eller nolltullsatsen, förutsatt att deklarationen för varorna i fråga var mottagen före den dagen.

Artikel 257

1. Tullmyndigheternas mottagande av en ofullständig deklaration skall inte hindra eller försena frigörandet av varorna som deklarerats på det sättet, såvida inte andra skäl finns för detta. Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 248 skall frigörandet ske i enlighet med de villkor som fastställs i punkterna 2 P5 nedan.

2. Om ett senare överlämnande av uppgifter eller stödjande handling som saknades vid tiden när deklarationen togs emot inte kan påverka det tullbelopp som skall betalas för varor som omfattas av deklarationen, skall tullmyndigheterna genast bokföra den summa som skall betalas, beräknad på vanligt sätt.

3. Om, enligt artikel 254, en deklaration innehåller en preliminär värdeuppgift skall tullmyndigheterna

- genast bokföra det tullbelopp som fastställs på grundval av denna uppgift,

- vid behov kräva att en säkerhet ställs som är tillräcklig för att täcka skillnaden mellan detta belopp och det belopp som slutligen skall betalas för varorna.

4. Om det, under andra omständigheter än de som anges i punkt 3, är så att ett senare överlämnande av uppgifter eller en stödjande handling, som saknades vid tiden när deklarationen togs emot kan påverka det tullbelopp som skall betalas för varorna som omfattas av denna deklaration skall följande gälla:

a) Om ett sent överlämnande av saknade uppgifter eller dokument kan leda till att en nedsatt tullsats tillämpas skall tullmyndigheterna

- genast bokföra det importtullbelopp som beräknas enligt den nedsatta satsen,

- kräva att en säkerhet ställs som täcker skillnaden mellan det beloppet och beloppet som skulle ha betalats, om importtullarna för varorna i fråga var beräknade enligt den normala tullsatsen,

b) Om ett sent överlämnande av saknade uppgifter eller dokument kan leda till att ne varorna beviljas hel befrielse skall tullmyndigheterna kräva att en säkerhet ställs som täcker det belopp som skulle ha betalats om tullarna hade beräknats enligt den normala tullsatsen.

5. Utan att det inverkar på de ändringar som kan uppstå i efterhand, särskilt efter det slutgiltiga fastställandet av tullvärdet skall deklaranten ha möjlighet att i stället för att ställa en säkerhet begära att bokföring genast sker

- om punkt 3 i andra strecksatsen eller punkt 4 i andra strecksatsen a tillämpas, av det tullbelopp som slutligen skall betalas för varorna,

- om punkt 4 b tillämpas, av det tullbelopp som beräknats enligt den normala satsen.

Artikel 258

Om deklaranten vid utgången av den tidsperiod som avses i artikel 256 inte har överlämnat de uppgifter som behövs för det slutgiltiga fastställandet av varornas tullvärde eller har försummat att tillhandahålla de uppgifter eller dokument som saknas skall tullmyndigheterna genast som erlagda tullar för varorna i fråga bokföra beloppet på den säkerhet som ställts i enlighet med bestämmelserna i artikel 257.3 andra strecksatsen, i artikel 257.4 a andra strecksatsen eller i artikel 257.4 b.

Artikel 259

En ofullständig deklaration som tagits emot enligt villkoren i artikel 254 P257 får antingen kompletteras av deklaranten eller efter överenskommelse med tullmyndigheterna ersättas med en deklaration som uppfyller villkoren i artikel 62 i kodexen.

I båda fallen skall den gällande dagen för fastställandet av tullar och tillämpningen av övriga bestämmelser för övergång till fri omsättning vara den dag då den ofullständiga deklarationen togs emot.

Avsnitt 2

Förenklat deklarationsförfarande

Artikel 260

1. Deklaranten skall efter en skriftlig ansökan som innehåller alla nödvändiga uppgifter ges tillstånd att på de villkor och det sätt som fastställs i artikel 261 P262 upprätta deklarationen för övergång till fri omsättning i en förenklad form, när varorna uppvisas för tullen.

2. Denna förenklade deklaration får göras i form av

- antingen en ofullständig deklaration på ett administrativt enhetsdokument, eller

- ett administrativt eller kommersiellt dokument, tillsammans med en begäran om övergång till fri omsättning.

Deklarationen skall innehålla minst de uppgifter som behövs för att identifiera varorna.

3. Om omständigheterna tillåter får tullmyndigheterna tillåta att begäran om övergång till fri omsättning enligt punkt 2 i andra strecksatsen ersätts med en allmän begäran sammanfattar alla operationer rörande övergång till fri omsättning som skall genomföras under en viss period. En hänvisning till det tillstånd som beviljats som svar på denna allmänna begäran skall införas i det administrativa eller kommersiella dokument som inges enligt punkt 1.

4. Till den förenklade deklarationen skall bifogas alla dokument som i förekommande fall krävs för att säkerställa varornas övergång till fri omsättning. Artikel 255.2 skall tillämpas.

5. Denna artikel skall inte påverka tillämpningen av arti- kel 278.

Artikel 261

1. Det tillstånd som avses i artikel 260 skall beviljas deklaranten på villkor att det är möjligt att garantera en effektiv kontroll av att importförbud och importrestriktioner eller andra bestämmelser som reglerar förfarandet för övergång till fri omsättning efterlevs.

2. Detta tillstånd skall i princip avslås om den person som har gjort ansökan

- har gjort sig skyldig till en allvarlig överträdelse eller upprepade överträdelser av tullföreskrifterna,

- endast sporadiskt deklarerar varor för övergång till fri omsättning.

Det får avslås om personen i fråga handlar på uppdrag av en annan person som endast sporadiskt deklarerar varor för övergång till fri omsättning.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9 i kodexen får tillståndet återkallas i de fall som avses i punkt 2.

Artikel 262

1. Det tillstånd som avses i artikel 260 skall

- ange det eller de tullkontor som är behöriga att godkänna förenklade deklarationer,

- ange form och innehåll i den förenklade deklarationen,

- ange de varor som tillståndet omfattar samt de uppgifter som skall anges i den förenklade deklarationen för att identifiera varorna,

- hänvisa till den säkerhet som skall ställas av den berörda personen för att täcka alla tullskulder som kan uppstå.

Tillståndet skall även ange form och innehåll i de kompletterande deklarationerna och de tidsgränser inom vilka de skall inges till den tullmyndighet som är utsedd för detta ändamål.

2. Tullmyndigheterna får frångå kravet på ingivande av en kompletterande deklaration om den förenklade deklarationen avser varor vilkas värde understiger det statistiska tröskelvärde som fastställs i de gällande gemenskapsbestämmelserna och om den förenklade deklarationen redan innehåller alla upplysningar som behövs för övergång till fri omsättning.

Avsnitt 3

Lokalt klareringsförfarande

Artikel 263

Tillstånd att använda det lokala klareringsförfarandet skall på de villkor och det sätt som fastställs i artikel 264, 265 och 266 beviljas den person som önskar låta varor övergå till fri omsättning i sina lokaler eller på de andra platser som avses i artikel 253 och som till tullmyndigheterna överlämnar en skriftlig ansökan om detta innehållande alla uppgifter som behövs för att tillståndet skall kunna beviljas.

Detta gäller

- för varor som omfattas antingen av förfarandet för gemenskapstransitering eller det gemensamma transiteringsförfarandet och för vilka den person som avses ovan har tillstånd att använda de förenklade förfaranden som skall genomföras vid bestämmelsekontoret i enlighet med artikel 406 P409,

- för varor som tidigare hänförts till ett tullförfarande med ekonomisk verkan, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 278,

- för varor som efter att ha uppvisats för tullen enligt artikel 40 i kodexen sänds till dessa lokaler eller platser enligt ett annat transiteringsförfarande än det som avses i första strecksatsen,

- för varor som förs in i gemenskapens tullområde, befriade från kravet på att de skall uppvisas för tullen, i enlighet med artikel 41 b i kodexen.

Artikel 264

1. Det tillstånd som avses i artikel 263 skall beviljas under förutsättning att

- den sökandes bokföring gör det möjligt för tullmyndigheterna att göra effektiva kontroller, framför allt kontroller bakåt i tiden,

- det är möjligt att garantera en effektiv kontroll av att import- eller exportförbud eller restriktioner eller andra bestämmelser avseende övergång till fri omsättning följts.

2. Ett tillstånd skall i princip avslås om den sökande

- har gjort sig skyldig till en allvarlig överträdelse eller upprepade överträdelser av tullföreskrifterna,

- endast sporadiskt deklarerar varor för övergång till fri omsättning.

Artikel 265

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9 i kodexen får tullmyndigheterna avstå från att återkalla tillståndet om

- tillståndshavare uppfyller sina förpliktelser inom den tid som eventuellt fastställts av tullmyndigheterna, eller

- försummelsen att uppfylla ett krav inte har några faktiska följder för det korrekta genomförandet av förfarandet.

2. Ett tillstånd skall i princip återkallas, om den situation som anges i den första strecksatsen i artikel 264.2 uppstår.

3. Ett tillstånd får återkallas om det förhållande som anges i den i artikel 264.2 andra strecksatsen uppstår.

Artikel 266

1. För att göra det möjligt för tullmyndigheterna att övertyga sig om att verksamheten genomförs enligt föreskrifterna skall innehavaren av det tillstånd som avses i artikel 263 vid varornas ankomst och på den plats som utsetts för det ändamålet

a) vederbörligen anmäla varornas ankomst till tullmyndigheterna i den form och på det sätt som de har fastställt för att uppnå frigörande av varorna,

b) bokföra dessa varor. Denna bokföring får ersättas av någon annan formalitet som ger liknande garantier enligt vad tullmyndigheterna bestämmer. Bokföringen skall ange bokföringsdagen samt de uppgifter som krävs för varornas identifiering,

c) göra alla de dokument tillgängliga för tullmyndigheterna som kan krävas för tillämpningen av bestämmelserna för övergång till fri omsättning.

2. På villkor att kontrollen av att verksamheten genomförs enligt föreskrifterna inte påverkas får tullmyndigheterna

a) tillåta att den i punkt 1 a angivna anmälan görs så snart som varornas ankomst är omedelbart förestående,

b) under vissa speciella omständigheter, om de ifrågavarande varornas beskaffenhet och den snabba omsättningen motiverar det, befria tillståndshavaren från kravet att till det behöriga tullkontoret anmäla varje ankomst av varor, under förutsättning att han lämnar det kontoret alla uppgifter som tullkontoret anser nödvändiga, för att det skall kunna utöva sin rätt att undersöka varorna om detta skulle behövas.

I detta fall skall registrering av varorna i den berörda personens bokföring av varorna vara likvärdigt med ett frigörande av varorna.

Artikel 267

Det tillstånd som avses i artikel 263 skall fastställa de närmare bestämmelserna för förfarandets genomförande och särskilt fastställa

- vilka varor tillståndet omfattar,

- utformningen av de förpliktelser som avses i artikel 266 och en hänvisning till den säkerhet som skall ställas av den berörda personen,

- tidpunkten för frigörandet av varorna,

- den tidsfrist inom vilken den kompletterande deklarationen skall inges till det behöriga tullkontoret som utsetts för det ändamålet,

- de villkor under vilka varorna i förekommande fall skall omfattas av allmänna, periodiska eller sammanfattande deklarationer, beroende på omständigheterna.

KAPITEL 3

Deklarationer för ett tullförfarande med ekonomisk verkan

Avsnitt 1

Hänförande till ett tullförfarande med ekonomisk verkan

Underavsnitt 1

Hänförande till tullagerförfarandet

A. Ofullständiga deklarationer

Artikel 268

1. Deklarationer för hänförande till tullagerförfarandet som tullkontoret på deklarantens begäran får ta emot utan att deklarationen innehåller vissa av de uppgifter som anges i bilaga 37 skall innehålla åtminstone de uppgifter som behövs för att identifiera de varor som deklarationen omfattar, inbegripet deras kvantitet.

2. Artiklarna 255, 256 och 259 skall gälla i tillämpliga delar.

3. Denna artikel skall inte tillämpas på deklarationer för det förfarande för gemenskapens jordbruksprodukter som avses i artikel 529 P534.

B. Förenklat deklarationsförfarande

Artikel 269

1. Deklaranten skall på ansökan, i enlighet med de villkor och på det sätt som fastställs i artikel 270, ges tillstånd att upprätta deklarationen för förfarandet i förenklad form när varorna uppvisas för tullen.

Denna förenklade deklaration får göras i form av

- antingen en ofullständig deklaration av det slag som avses i artikel 268, eller

- ett administrativt eller kommersiellt dokument, tillsammans med en begäran om hänförande till förfarandet.

Deklarationen skall innehålla de uppgifter som avses i artikel 268.1.

2. Om detta förfarande tillämpas för tullager av typ D skall den förenklade deklarationen även ange de ifrågavarande varornas beskaffenhet tillräckligt detaljerat för att varorna genast och entydigt skall kunna klassificeras och deras tullvärde fastställas.

3. Förfarandet i punkt 1 skall varken tillämpas för tullager av typ B eller F eller vid det hänförande av gemenskapens jordbruksprodukter som avses i artikel 529 P534 till förfarandet för någon typ av tullager.

Artikel 270

1. Den ansökan som avses i artikel 269.1 skall göras skriftligen och innehålla alla uppgifter som behövs för att bevilja tillståndet.

Om omständigheterna tillåter får den ansökan som avses i artikel 269.1 ersättas med en allmän begäran avseende transaktioner som skall genomföras under en viss period.

I detta fall skall ansökan göras enligt de villkor som fastställs i artikel 497 P502 och tillsammans med ansökningen om att få driva tullagret eller som en ändring av det ursprungliga tillståndet inges till den tullmyndighet som utfärdade tillståndet för förfarandet.

2. Det tillstånd som avses i artikel 269.1 skall beviljas för personen i fråga, under förutsättning att detta inte påverkar ett korrekt genomförande av transaktionen.

3. Detta tillstånd skall i princip avslås, om

- de garantier som krävs för ett korrekt genomförande av transaktionen inte lämnats,

- den berörda personen endast sporadiskt deklarerar varor för förfarandet,

- den berörda personen har gjort sig skyldig till en allvarlig överträdelse eller upprepade överträdelser av tullföreskrifterna,

4. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 9 i kodexen får tillståndet återkallas om de situationer som avses i punkt 3 uppstår.

Artikel 271

Det tillstånd som avses i artikel 269.1 skall fastställa närmare regler för förfarandets genomförande inbegripet

- det eller de tullkontor där hänförandet till förfarandet skall äga rum,

- innehållet i och formen för de förenklade deklarationerna.

En kompletterande deklaration behöver inte inges.

C. Lokalt klareringsförfarande

Artikel 272

1. Tillstånd att använda det lokala klareringsförfarandet skall beviljas enligt de villkor och på det sätt som fastställs i punkt 2 och i artiklarna 273 och 274.

2. Artikel 269.2 och artikel 270 skall gälla i tillämpliga delar.

Artikel 273

1. För att tullmyndigheterna skall kunna säkerställa att operationen genomförs korrekt skall tillståndshavaren vid varornas ankomst till den plats som anvisats för det ändamålet

a) på vederbörligt sätt anmäla denna ankomst till det övervakande tullkontoret i den form och på det sätt som tullkontoret anger,

b) införa varorna i lagerbokföringen,

c) hålla alla dokument som avser hänförandet av varorna till förfarandet tillgängliga för det övervakande tullkontoret.

Den lagerbokföring som avses i b skall innehålla åtminstone några av de uppgifter som används för att identifiera varorna kommersiellt, inklusive uppgift om deras kvantitet.

2. Artikel 266.2 skall tillämpas.

Artikel 274

Det tillstånd som avses i artikel 272.1 skall fastställa de särskilda bestämmelserna för förfarandet och skall särskilt ange

- för vilka varor tillståndet gäller,

- formen för de förpliktelser som anges i artikel 273,

- den tid då varorna frigörs.

En kompletterande deklaration behöver inte inges.

Underavsnitt 2

Hänförande till förfarandet för aktiv förädling, bearbetning under tullkontroll eller temporär import

A. Ofullständiga deklarationer

Artikel 275

1. Deklarationer för hänförande till ett annat tullförfarande med ekonomisk verkan än passiv förädling och lagring i tullager, som det tullkontor där hänförandet till förfarandet skall äga rum får, på deklarantens begäran, mottagas utan att de innehåller vissa av de uppgifter som anges i bilaga 37 eller utan att vissa i artikel 220 angivna dokument är bifogade skall innehålla åtminstone de uppgifter som anges i fält 14, 21, 31, 37, 40 och 54 i det administrativa enhetsdokumentet och i fält 44 en hänvisning till tillståndet eller

- en hänvisning till ansökan, om artikel 556.1 andra stycket skall tillämpas, eller

- de upplysningar som avses i artiklarna 568.3, 656.3 eller 695.3 om de kan införas i detta fält när de förenklade förfarandena för utfärdandet av ett tillstånd är tillämpliga.

2. Artiklarna 255, 256 och 259 skall gälla i tillämpliga delar.

3. När det gäller ett hänförande till förfarandet för aktiv förädling, restitutionssystemet, skall artiklarna 257 och 258 gälla i tillämpliga delar.

B. Förenklat deklarationsförfarande och lokalt klareringsförfarande

Artikel 276

Bestämmelserna i artikel 260 P267 och i artikel 270 skall gälla i tillämpliga delar för varor som deklareras för de tullförfaranden med ekonomisk verkan som detta underavsnitt omfattar.

Underavsnitt 3

Varor deklarerade för förfarandet för passiv förädling

Artikel 277

Bestämmelserna i artikel 279 P289 som avser varor som deklareras för export skall gälla i tillämpliga delar för varor som deklareras för export inom ramen för förfarandet för passiv förädling.

Avsnitt 2

Avslutning av ett tullförfarande med ekonomisk verkan

Artikel 278

1. Vid avslutning av ett tullförfarande med ekonomisk verkan annat än förfarandet för passiv förädling och tullagerförfarandet får de förenklade förfarandena för övergång till fri omsättning, export och återexport tillämpas. Vid återexport skall bestämmelserna i artikel 279 P289 gälla i tillämpliga delar.

2. De förenklade förfaranden som avses i artikel 254 P267 får tillämpas vid varors övergång till fri omsättning inom ramen för förfarandet för passiv förädling.

3. Vid avslutning av tullagerförfarandet får de förenklade förfarandena för övergång till fri omsättning, export eller återexport tillämpas.

Emellertid gäller följande:

a) För varor som hänförts till förfarandet i ett tullager av typ F får inget förenklat förfarande tillåtas.

b) För varor som hänförts till förfarandet i ett tullager av typ B skall endast ofullständiga deklarationer och det förenklade deklarationsförfarandet tillämpas.

c) Utfärdandet av ett tillstånd för ett tullager av typ D skall medföra en automatisk tillämpning av det lokala klareringsförfarandet för övergång till fri omsättning.

I de fall då den berörda personen önskar dra nytta av tillämpningen av taxeringsgrunder som inte kan kontrolleras utan en fysisk undersökning av varorna får emellertid detta förfarande inte tillämpas. I sådana fall får andra förfaranden användas som innebär att varorna uppvisas för tullen.

d) Inget förenklat förfarande skall tillämpas för gemenskapens jordbruksprodukter som hänförts till tullagerförfarandet enligt artikel 529 P534.

KAPITEL 4

Exportdeklarationer

Artikel 279

De formaliteter som skall genomföras vid exporttullkontoret enligt artikel 792 får förenklas i enlighet med bestämmelserna i detta kapitel.

Bestämmelserna i artiklarna 793 och 796 skall tillämpas för detta kapitel.

Avsnitt 1

Ofullständiga deklarationer

Artikel 280

1. Exportdeklarationer som tullkontoret, på deklarantens begäran, får ta emot utan att de innehåller vissa av de uppgifter som anges i bilaga 37 skall innehålla åtminstone de uppgifter som anges i fält 1 (första delfältet), 2, 14, 17, 31, 33, 38, 44 och 54 i det administrativa enhetsdokumentet samt

- om varorna är belagda med exporttullar eller omfattas av andra åtgärder som föreskrivs enligt den gemensamma jordbrukspolitiken, alla uppgifter som krävs för en riktig tillämpning av dessa tullar eller åtgärder,

- alla ytterligare upplysningar som anses nödvändiga för att identifiera varorna, tillämpa de bestämmelser som gäller för deras export eller för att fastställa beloppet av den säkerhet som kan krävas innan varorna får exporteras.

2. Tullmyndigheterna får befria deklaranten från att fylla i fält 17 och 33 på villkor att denne förklarar att exporten av varorna i fråga inte omfattas av några förbud eller restriktioner och tullmyndigheterna inte har skäl att tvivla på detta samt att beskrivningen av varorna gör det möjligt att genast och entydigt klassificera varorna enligt tulltaxan i Kombinerade nomenklaturen.

3. Exemplar nr 3 skall innehålla en av följande påteckningar i fält 44:

- Exportación simplificada

- Forenklet udførsel

- Vereinfachte Ausfuhr

- ÁðëïõóôåõìÝíç åîáãùãÞ

- Simplified exportation

- Exportation simplifiée

- Esportazione semplificata

- Vereenvoudigde uitvoer

- Exportação semplificada

4. Artikel 255 P259 skall i tillämpliga delar gälla för exportdeklarationer.

Artikel 281

Om artikel 789 tillämpas får den kompletterande deklarationen eller ersättningsdeklarationen ges in till det behöriga tullkontoret på den plats där exportören är etablerad. Om underleverantören är etablerad i en annan medlemsstat än den där exportören är etablerad skall denna möjlighet endast tillämpas på villkor att, överenskommelse har träffats mellan de berörda medlemsstaternas förvaltningar.

Den ofullständiga deklarationen skall innehålla uppgift om det kontor där den kompletterande deklarationen kommer att ges in. Tullkontoret där den ofullständiga deklarationen ges in skall sända exemplar nr 1 och 2 till det tullkontor där den kompletterande deklarationen eller ersättningsdeklarationen ges in.

Avsnitt 2

Förenklat deklarationsförfarande

Artikel 282

1. Deklaranten skall efter en skriftlig ansökan innehållande alla uppgifter som behövs för att tillståndet skall kunna beviljas, på de villkor och det sätt som fastställs i artiklarna 261 och 262 som skall gälla i tillämpliga delar, få tillstånd att utfärda exportdeklaration i förenklad form, när varorna uppvisas för tullen.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 288 skall den förenklade deklarationen utgöras av det ofullständiga administrativa enhetsdokumentet och innehålla åtminstone de uppgifter som behövs för varornas identifiering. Punkterna 3 och 4 i artikel 280 skall gälla i tillämpliga delar.

Avsnitt 3

Lokalt klareringsförfarande

Artikel 283

Tillstånd att använda det lokala klareringsförfarandet skall på skriftlig ansökan beviljas på de villkor och det sätt som fastställs i artikel 284 för den person, nedan kallad "godkänd exportör", som vill uppfylla exportformaliteterna i sina lokaler eller på andra platser som tullmyndigheterna har anvisat eller godkänt.

Artikel 284

Artiklarna 264 och 265 skall gälla i tillämpliga delar.

Artikel 285

1. För att göra det möjligt för tullmyndigheterna att övertyga sig om att operationen genomförs enligt föreskrifterna, skall den godkända exportören innan varorna flyttas från de i artikel 283 angivna platserna

a) vederbörligen anmäla denna förflyttning till tullmyndigheterna i den form och på det sätt som tullmyndigheterna fastställt för att uppnå frigörande av varorna,

b) bokföra dessa varor. Denna bokföring får ersättas av någon annan formalitet som ger liknande garantier enligt vad tullmyndigheterna bestämmer. Bokföringen skall ange bokföringsdagen samt de uppgifter som krävs för varornas identifiering,

c) göra alla dokument tillgängliga för tullmyndigheterna som kan krävas för tillämpningen av bestämmelserna om export.

2. Under vissa särskilda omständigheter får tullmyndig-heterna, om de ifrågavarande varornas beskaffenhet och den stora mängden exportärenden motiverar detta, befria den godkända exportören från kravet att underrätta det behöriga tullkontoret varje gång som varor flyttas, under förutsättning att han lämnar det kontoret alla uppgifter som kontoret anser sig behöva för att vid behov kunna utöva sin rätt att undersöka varorna.

I detta fall skall införandet av varorna i den godkända exportörens bokföring gälla som frigörande av varorna.

Artikel 286

1. För att det skall kunna kontrolleras att varorna faktiskt lämnat gemenskapens tullområde skall exemplar nr 3 av det administrativa enhetsdokumentet användas som bevis på utförsel.

I tillståndet skall föreskrivas att exemplar nr 3 av det administrativa enhetsdokumentet skall bestyrkas i förväg.

2. Bestyrkande i förväg får göras på ett av följande sätt:

a) Fält A får stämplas i förväg med det behöriga tullkontorets stämpel och undertecknas av en tjänsteman på det kontoret.

b) Den godkända exportören får stämpla deklarationen med en speciell stämpel som överensstämmer med den förlaga som visas i bilaga 62.

Stämpelavtrycket får vara förtryckt på formulären om tryckningen utförs av ett tryckeri som är godkänt för det ändamålet.

3. Innan varornas avgång skall den godkända exportören

- fullgöra de formaliteter som anges i artikel 285,

- hänvisa till införandet i bokföringen samt dagen för denna i exemplar nr 3 av det administrativa enhetsdokumentet.

4. När exemplar nr 3 ifylls i enlighet med punkt 2 skall fält 44 innehålla

- tillståndets nummer och namnet på det tullkontor som har utfärdat det,

- en av de påteckningar som anges i artikel 280.3.

Artikel 287

1. Det tillstånd som avses i artikel 283 skall fastställa de närmare bestämmelserna för förfarandets genomförande och särskilt föreskriva

- vilka varor det avser,

- hur de förpliktelser som anges i artikel 285 skall uppfyllas,

- tidpunkten för varornas frigörande,

- vilka uppgifter som exemplar nr 3 skall innehålla och hur detta skall bestyrkas,

- förfarandet för upprättande av den kompletterande deklarationen och inom vilken tidsfrist den måste ges in.

2. Tillståndet skall innehålla en förbindelse från den godkända exportören att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den speciella stämpeln eller de formulär som innehåller ett avtryck av det exporterande tullkontorets stämpel eller avtryck av den speciella stämpeln förvaras säkert.

Avsnitt 4

Gemensamma bestämmelser för avsnitt 2 och 3

Artikel 288

1. Medlemsstaterna får tillåta att ett kommersiellt eller administrativt dokument eller något annat medium används i stället för det administrativa enhetsdokumentet om exporten i sin helhet genomförs inom en enda medlemsstats territorium eller när denna möjlighet finns genom överenskommelse mellan de berörda medlemsstaternas förvaltningar.

2. Det dokument eller det medium som avses i punkt 1 skall innehålla åtminstone de uppgifter som behövs för att identifiera varorna samt en påteckning enligt artikel 280.3 och åtföljas av en begäran om export.

Om omständigheterna medger det, får myndigheterna tillåta att denna begäran ersätts av en samlad begäran som omfattar alla exportoperationer som skall genomföras under en viss period. En hänvisning till tillståndet skall lämnas i dokumentet eller mediet i fråga.

3. Det kommersiella eller administrativa dokumentet skall utgöra ett bevis på utförsel från gemenskapens tullområde på samma sätt som exemplar nr 3 i det administrativa enhetsdokumentet. Om andra medier används skall förfaranden för påteckningen för utförseln i förekommande fall föreskrivas i den överenskommelse som träffas mellan de berörda medlemsstaternas myndigheter.

Artikel 289

Om hela exportförfarandet genomförs inom en enda medlemsstats territorium får den medlemsstaten, förutom de förfaranden som avses i avsnitt 2 och 3 och med beaktande av gemenskapspolitiken, föreskriva andra förenklingar.

DEL II

GODKÄND TULLBEHANDLING

AVDELNING 1

ÖVERGÅNG TILL FRI OMSÄTTNING

KAPITEL 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 290

1. Om gemenskapsvaror exporteras med en ATA-carnet i överensstämmelse med artikel 797 får dessa varor övergå till fri omsättning med stöd av denna ATA-carnet.

2. I detta fall skall det tullkontor där varorna övergår till fri omsättning genomföra följande formaliteter:

a) Kontrollera de lämnade uppgifterna i fält A PG i kupongen för återimport.

b) Fylla i talongen och fält H i intyget för återimport.

c) Behålla kupongen för återimport.

3. Om formaliteterna för att avsluta en temporär export för gemenskapsvaror genomförs vid ett annat tullkontor än det kontor där varorna införs i gemenskapens tullområde skall transporten av varorna från det senare kontoret till det kontor där dessa formaliteter genomförs inte kräva några speciella formaliteter.

KAPITEL 2

Import av varor med gynnsam behandling i tullhänseende på grund av deras slutanvändning

Avsnitt 1

Andra varor än hästar till slakt

Artikel 291

1. Import av varor för övergång till fri omsättning med gynnsam behandling i tullhänseende på grund av deras användning för särskilda ändamål skall ett skriftligt tillstånd beviljas den person som importerar varorna eller låter importera dem för övergång till fri omsättning.

2. Detta tillstånd skall utfärdas på skriftlig ansökan av den berörda personen av tullmyndigheterna i den medlemsstat där varorna deklareras för övergång till fri omsättning.

3. För de varor som finns angivna i bilaga 39 skall denna ansökan bl.a. innehålla följande upplysningar:

a) En kort beskrivning av den anläggning som skall användas för den föreslagna behandlingen.

b) Typ av föreslagen behandling.

c) Art och kvantitet av de varor som skall användas.

d) Vid tillämpning av de kompletterande anmärkningarna 4 n och 5 i kapitel 27 i Kombinerade nomenklaturen, de framställda varornas art, kvantitet och beskrivning i tulltaxan.

4. Den berörda personen skall göra det möjligt för tullmyndigheterna att på ett för dem tillfredsställande sätt följa varorna genom bearbetningen i företagets anläggning eller anläggningar.

Artikel 292

1. Tullmyndigheterna får begränsa giltighetstiden för det tillstånd som avses i artikel 291.

2. Om ett tillstånd återkallas skall innehavaren genast betala de importtullar som fastställs i enlighet med artikel 208 i kodexen för de varor som inte redan har hänförts till den föreskrivna användningen för särskilda ändamål.

Artikel 293

Tillståndshavaren skall vara skyldig

a) att hänföra varorna till den föreskrivna användningen för särskilda ändamål,

b) att bokföra varorna, så att tullmyndigheterna har möjlighet att genomföra alla kontroller de anser nödvändiga för att säkerställa att varorna verkligen används för de särskilda ändamål som föreskrivits samt att bevara denna bokföring.

Artikel 294

1. Alla varorna skall hänföras till den föreskrivna användningen för särskilda ändamål inom ett år från den dag då deklarationen för övergång till fri omsättning togs emot av tullmyndigheterna.

2. För de varor som anges i bilaga 40, del 2, skall den i punkt 1 angivna tidsperioden vara fem år.

3. De tidsperioder som fastställs i punkt 1 och 2 får utsträckas av tullmyndigheterna om varorna inte har hänförts till den föreskrivna användningen för slutliga ändamål antingen på grund av oförutsedda omständigheter eller force majeure eller på grund av tvingande omständigheter i samband med behandlingen eller bearbetningen av varorna.

4. För varor som anges i bilaga 39 skall punkterna 1 och 3 tillämpas utom i de fall då något annat föreskrivs i de kompletterande anmärkningarna 4 n och 5 i kapitel 27 i Kombinerade nomenklaturen.

Artikel 295

1. Varor skall anses ha använts för det särskilda ändamålet i fråga

1) när det gäller varor som endast kan användas en gång, då varorna för särskilda ändamål har hänförts till den föreskrivna särskilda användningen i sin helhet i enlighet med de fastställda tidsfristerna,

2) när det gäller varor som kan användas flera gånger, två år efter det att de första gången hänförts till den föreskrivna användningen; den dag då de första gången hänfördes till denna användning skall bokföras enligt vad som anges artikel 293 b. Dock gäller följande:

a) De material som anges i bilaga 40, del 1, och som används av flygbolag för underhåll och reparation av deras flygplan antingen enligt villkoren i handelsavtal eller för deras eget bruk skall anses ha blivit hänförda till den särskilda användningen vid den tidpunkt då de först hänfördes till den föreskrivna användningen.

b) Fordonsdelar för montering skall anses ha blivit hänförda till den särskilda användningen när fordonen överlåts till andra personer.

c) De varor som anges i bilaga 40, del 1, som är avsedda för vissa typer av flygplan för konstruktion, underhåll, ombyggnad eller utrustning skall anses ha blivit hänförda till den särskilda användningen när flygplanet överlåts till en annan person än tillståndshavaren eller på nytt ställs till förfogande för ägaren, bl.a. efter underhåll, reparation eller ombyggnad.

d) De varor som anges i bilaga 40, del 2, och som är avsedda för vissa typer av fartyg eller för borr- eller produktionsplattformar för konstruktion, reparation, underhåll, ombyggnad, utstyrsel eller utrustning av dessa skall anses ha hänförts till den särskilda användningen när fartyget eller borrplattformen överlåts till en annan person än tillståndshavaren eller på nytt ställs till förfogande för ägaren, bl.a. efter underhåll, reparation eller ombyggnad.

e) De varor som anges i bilaga 40, del 2, och som levereras direkt ombord som utrustning skall anses ha hänförts till den särskilda användningen vid tiden för denna leverans.

f) Civila flygplan skall anses ha hänförts till särskild användning när de registreras i de för detta ändamål avsedda offentliga registren.

2. Avfall och skrot från behandlingen eller bearbetningen av varorna och förluster som beror på naturligt spill skall anses som varor som har hänförts till särskild användning.

Artikel 296

1. I de fall då tillståndshavaren vederbörligen styrker behovet får tullmyndigheterna tillåta att de varor som avses i detta avsnitt lagras tillsammans med varor av samma typ och kvalitet och med samma tekniska och fysiska egenskaper.

Om varor lagras på detta sätt skall detta avsnitt tillämpas för en varumängd som är likvärdig med den varumängd som övergått till fri omsättning enligt detta avsnitt.

2. Utan hinder av punkt 1 får tullmyndigheterna tillåta att de varor som anges i bilaga 39 och som övergått till fri omsättning i enlighet med detta avsnitt lagras tillsammans med andra varor som anges i den bilagan eller med råoljor erhållna ur petroleum, enligt KN-nr 2709 00 00.

3. Blandad lagring av varor, enligt punkt 2, som inte är av samma art och kvalitet och som inte har samma tekniska eller fysiska egenskaper får endast tillåtas om hela blandningen skall genomgå en av de behandlingar som avses i de kompletterande anmärkningarna 4 och 5 till kapitel 27 i Kombinerade nomenklaturen.

Artikel 297

1. Om varor överlåts inom gemenskapen skall förvärvaren inneha ett tillstånd som utfärdas i enlighet med artikel 291.

2. Utan hinder av artikel 294 skall alla varorna ha hänförts till den föreskrivna användningen för särskilda ändamål inom ett år från dagen för överlåtelsen. Tidsperioden får dock utsträckas enligt vad som anges i artikel 294.3.

Artikel 298

1. Om varor som omfattas av artikel 297 sänds från en medlemsstat till en annan skall det kontrollexemplar T5 som föreskrivs i artikel 471 P495 användas, med beaktande av det förfarande som fastställs i punkt 2 P8.

2. Avsändaren skall fylla i kontrollexemplar T5 i sex exemplar (ett original och fem kopior). Kopiorna skall numreras på lämpligt sätt.

Kontrollexemplar T5 skall innehålla

- i fält A ("Avgångskontor") det behöriga tullkontoret i avgångsmedlemsstaten,

- i fält 2 avsändarens namn eller firma och fullständiga adress,

- i fält 8 mottagarens namn eller firma och fullständiga adress,

- i fältet "Viktigt" under fält 14 "Deklarant/representant", skall en tredje strecksats föras in mellan de två befintliga strecksatserna med följande lydelse: "- för varor som sänds enligt förfarandet för användning för särskilda ändamål till ovannämnda förvärvare/mottagare",

- i fält 31 respektive 33, beskrivning av varorna vid tiden för avsändandet, inbegripet antal artiklar och det tillämpliga numret i Kombinerade nomenklaturen,

- i fält 38 varornas nettovikt,

- i fält 103 varornas nettokvantitet, angiven med bokstäver,

- i fält 104 en markering i fältet "Annat (anges närmare)" och med stora tryckbokstäver en av följande påskrifter:

- DESTINO ESPECIAL: MERCANCÍAS QUE DEBEN PONERSE A DISPOSICIÓN DEL CESIONARIO [REGLAMENTO (CEE) NO 2454/93, ARTÍCULO 298]

- SÆRLIGT ANVENDELSEFORMÅL: SKALL STILLES TIL RÅDIGHED FÖR ERHVERVEREN (FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93, ARTIKEL 298)

- BESONDERE VERWENDUNG: WAREN SIND DEM ÜBERNEHMER ZUR VERFÜGUNG ZU STELLEN (ARTIKEL 298 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93)

- ÅÉÄÉÊÏÓ ÐÑÏÏÑÉÓÌÏÓ: ÅÌÐÏÑÅÕÌÁÔÁ ÐÏÕ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÔÅÈÏÕÍ ÓÔÇ ÄÉÁÈÅÓÇ ÔÏÕ ÅÊÄÏ×ÅÁ [ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÓ (EOK) áñéè. 2454/93, ÁÑÈÑÏ 298]

- END-USE: GOODS TO BE PLACED AT THE DISPOSAL OF THE TRANSFEREE (REGULATION (EEG) NR 2454/93, ARTICLE 298)

- DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES À METTRE À LA DISPOSITION DU CESSIONNAIRE [RÈGLEMENT (CEE) NO 2454/93, ARTICLE 298]

- DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI DA METTERE A DISPOSIZIONE DEL CESSIONARIO [REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93, ARTICOLO 298]

- BIJZONDERE BESTEMMING: GOEDEREN TER BESCHIKKING TE STELLEN VAN DE CESSIONARIS (VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93, ARTIKEL 298)

- DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS A PÔR À DISPOSIÇÃO DO CESSIONÁRIO [REGULAMENTO (CEE) No 2454/93, ARTIGO 298]

- i fält 106

a) i de fall då varorna har genomgått en behandling eller bearbetning efter det att de övergått till fri omsättning, en beskrivning av varorna vid den tidpunkt då de övergick till fri omsättning samt det tillämpliga KN-numret,

b) det registrerade numret och datum för deklarationen för övergång till fri omsättning samt namn och adress för det tullkontor där deklarationen upprättades,

- i fält E på formulärets baksida ("Att användas av avgångsmedlemsstaten")

- det behöriga tullkontoret i bestämmande medlemsstaten,

- varornas avsändningsdag.

3. Avsändaren skall behålla den första kopian för den bokföring som föreskrivs i artikel 293 b och innan varorna avsänds skicka den andra och tredje kopian till det behöriga tullkontoret på det sätt som tullkontoret föreskriver. Den fjärde och femte kopian samt originalet skall avsändaren sända med varorna till mottagaren. Det behöriga tullkontoret skall behålla den andra kopian och sända den tredje kopian till det behöriga tullkontoret i mottagarens medlemsstat.

4. Mottagaren skall vid varornas ankomst bokföra dem enligt artikel 293 b och bifoga originalet, den fjärde kopian skall utan dröjsmål sändas till det behöriga tullkontoret i bestämmande medlemsstaten på av denna medlemsstat föreskrivet sätt med angivande av ankomstdagen. Mottagaren skall genast anmäla eventuellt överskott, saknade varor, utbyte eller andra oegentligheter till tullen. Han skall dessutom sända den femte kopian till avsändaren.

5. Avsändarens förpliktelser enligt detta kapitel skall övergå till mottagaren den dag som avses i punkt 4. Fram till denna dag skall förpliktelserna vila på avsändaren.

6. Varor som sänds i enlighet med det förfarande som fastställs i denna artikel skall varken uppvisas vid avgångskontoret eller vid bestämmelsekontoret.

7. Bestämmelserna i denna artikel skall tillämpas på samma sätt för varor som under transporten mellan två punkter inom gemenskapen passerar ett EFTA-lands territorium och sedan sänds vidare från det landet.

8. Tullmyndigheterna i avgångs- och bestämmelse-medlemsstaterna skall genomföra regelbundna kontroller i avsändarens respektive mottagarens lokaler. Avsändaren och mottagaren skall samarbeta i fråga om detta och tillhandahålla alla begärda upplysningar.

Artikel 299

1. Trots artikel 298 behöver inte kontrollexemplar T5 användas vid transport av materiel som skall användas för underhåll eller reparation av flygplan för flygbolag med internationell trafik, vare sig vid handelsavtal eller för flygbolagens egna behov.

I detta fall skall varorna befordras med en flygfraktsedel eller en likvärdig handling i enlighet med villkoren i artikel 298.6.

2. Flygfraktsedeln eller den likvärdiga handlingen skall innehålla åtminstone följande uppgifter:

a) Det avsändande flygbolagets namn.

b) Namnet på avgångsflygplatsen.

c) Namnet på det mottagande flygbolaget.

d) Namnet på bestämmelseflygplatsen.

e) Beskrivning av materialet.

f) Antal artiklar.

De uppgifter som avses i föregående stycke får också lämnas i kodad form eller genom hänvisning till ett bifogat dokument.

3. Flygfraktsedelns eller den likvärdiga handlingens framsida skall innehålla en av följande påskrifter, med stora tryckbokstäver:

- DESTINO ESPECIAL

- SÆRLIGT ANVENDELSEFORMÅL

- BESONDERE VERWENDUNG

- ÅÉÄÉÊÏÓ ÐÑÏÏÑÉÓÌÏÓ

- END-USE

- DESTINATION PARTICULIÈRE

- DESTINAZIONE PARTICOLARE

- BIJZONDERE BESTEMMING

- DESTINO ESPECIAL

4. I varje medlemsstat skall varje flygbolag som sänder eller tar emot det materiel som avses i punkt 1 tillhandahålla de behöriga tullmyndigheterna den bokföring som föreskrivs i artikel 293 b för kontrolländamål.

5. Det avsändande flygbolaget skall behålla en kopia av flygfraktsedeln eller den likvärdiga handlingen för sin bokföring och tillhandahålla det behöriga tullkontoret ytterligare en kopia till det på det sätt som föreskrivs av tullmyndigheterna i avgångsmedlemsstaten.

Det mottagande flygbolaget skall behålla en kopia av flygfraktsedeln eller den likvärdiga handlingen för sin bokföring och uppvisa ytterligare en kopia för det behöriga tullkontoret på det sätt som föreskrivs av tullmyndigheterna i bestämmande medlemsstaten.

6. Materialen, i förändrat skick, och kopior av flygfraktsedeln eller den likvärdiga handlingen skall lämnas till det mottagande flygbolaget på de platser som tullmyndigheterna i den medlemsstat där flygbolaget har sitt säte anger. Materialen skall dessutom bokföras enligt vad som anges i artikel 293 b.

Leveransen av materialen och kopiorna av flygfraktsedeln eller den likvärdiga handlingen samt bokföringen enligt föregående stycke skall ske inom fem dagar från den dag då flygplanet med materielen avgick.

7. Förpliktelserna enligt denna artikel skall övergå från det avsändande flygbolaget till det mottagande flygbolaget när materielen, i oförändrat skick, och kopiorna av flygfraktsedeln eller likvärdig handling överlämnats till det mottagande flygbolaget.

Artikel 300

Alla överlåtelser av varor inom en medlemsstat skall anmälas till tullmyndigheterna. Dessa myndigheter skall fastställa formen för anmälan, inom vilken tidsperiod den skall lämnas samt alla övriga villkor. Anmälan skall tydligt uppge dagen för överlåtelsen av varorna.

Från och med denna dag skall förvärvaren av varorna överta förpliktelserna enligt detta avsnitt i fråga om de överlåtna varorna.

Artikel 301

1. På begäran av innehavaren av ett tillstånd som utfärdats i enlighet med artikel 291 skall tullmyndigheterna tillåta, enligt av dem fastställda villkor, de platser, nedan kallade "landbaserade operationsbaser", där de varor som anges i bilaga 40, del 2, avsnitt B, får lagras eller bli föremål för någon form av behandling.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 298 skall inga andra formaliteter än den tillämpliga bokföring som föreskrivs i artikel 293 b tillämpas för den transport av varor som avses i punkt 1

a) från de landbaserade operationsbaserna till plattformarna, antingen de ligger innanför eller utanför territorialvattengränsen och omvänt,

b) i tillämpliga fall, från de landbaserade operationsbaserna till skeppningsplatsen för varornas överföring till plattformarna och från den plats där varorna från plattformarna lossas till de landbaserade operationsbaserna,

c) från skeppningsplatsen till plattformarna, antingen plattformarna ligger innanför eller utanför territorialvattengränsen, i de fall då varor skeppas för att levereras direkt till plattformarna utan att passera de landbaserade operationsbaserna, och omvänt,

d) mellan plattformarna, antingen de ligger inom eller utanför territorialvattengränsen.

Artikel 302

1. Tullmyndigheterna skall inte tillåta annan användning av varorna än den som föreskrivs för den gynnsamma behandling i tullhänseende som avses i artikel 291, såvida inte tillståndshavaren på ett för tullmyndigheterna tillfredsställande sätt kan visa att det inte varit möjligt att använda varorna till den föreskrivna användningen för särskilda ändamål på grund av omständigheter som hänför sig till tillståndshavaren eller till själva varorna.

2. Utan hinder av punkt 1 skall tullmyndigheterna för de varor som anges i bilaga 40, del 1 och 2, tillåta annan användning av varorna än den som föreskrivs vid gynnsam behandling i tullhänseende, om de anser att detta är berättigat av ekonomiska skäl.

3. Det tillstånd som avses i föregående punkt skall lämnas på villkor att tillståndshavaren betalar det importtullbelopp som fastställs i enlighet med artikel 208 i kodexen.

Artikel 303

1. Tullmyndigheterna skall inte tillåta export av varorna från gemenskapens tullområde eller förstöring av varorna under tullens övervakning, såvida inte tillståndshavaren på ett för tullmyndigheterna tillfredsställande sätt kan visa att det inte varit möjligt att använda varorna till den föreskrivna användningen för särskilda ändamål på grund av omständigheter som hänför sig till tillståndshavaren eller till själva varorna.

Om export av varorna från gemenskapens tullområde tillåts skall varorna anses som icke-gemenskapsvaror från den tidpunkt då exportdeklarationen tas emot.

För jordbruksprodukter skall fält 44 i det administrativa enhetsdokumentet innehålla en av följande påteckningar, textade med stora blockbokstäver:

- DESTINO ESPECIAL: MERCANCÍAS PREVISTAS PARA LA EXPORTACIÓN [REGLAMENTO (CEE) N0 2454/93, ARTÍCULO 303]: APLICACIÓN DE LOS MONTANTES COMPENSATORIOS MONETARIOS Y RESTITUCIONES AGRARIAS EXCLUIDA

- SÆLIGT ANVENDELSESFORMÅL: VARER BESTEMT TIL UDFØRSEL I (FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93, ARTIKEL 303): ANVENDELSE AF MONETÆRE UDLIGNINGSBELØB OG LANDBRUGSRESTITUTIONER ER UDELUKKET

- BESONDERE VERWENDUNG: ZUR AUSFUHR VORGESEHENE WAREN (ARTIKEL 303 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93): ANWENDUNG DER WÄHRUNGSAUSGLEICHSBETRÄGE UND LANDWIRTSCHAFTLICHEN AUSFUHRERSTATTUNGEN AUSGESCHLOSSEN

- ÅÉÄÉÊÏÓ ÐÑÏÏÑÉÓÌÏÓ: ÅÌÐÏÑÅÕÌÁÔÁ ÐÏÕ ÐÑÏÏÑÉÆÏÍÔÁÉ ÃÉÁ ÅÎÁÃÙÃÇ [ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÓ (EOK) áñéè. 2454/93, ÁÑÈÑÏ 303]: ÁÐÏÊËÅÉÅÔÁÉ Ç ÅÖÁÑÌÏÃÇ ÔÙÍ ÍÏÌÉÓÌÁÔÉÊÙÍ ÅÎÉÓÙÔÉÊÙÍ ÐÏÓÙÍ ÊÁÉ ÔÙÍ ÃÅÙÑÃÉÊÙÍ ÅÐÉÓÔÑÏÖÙÍ

- END-USE: GOODS DESTINED FÖR EXPORTATION (REGULATION (EEC) No 2454/93, ARTICLE 303), MONETARY COMPENSATORY AMOUNTS AND AGRICULTURAL REFUNDS NOT APPLICABLE

- DESTINATION PARTICULIÈRE: MARCHANDISES PRÉVUES POUR L'EXPORTATION [RÈGLEMENT (CEE) No 2454/93, ARTICLE 303]: APPLICATION DES MONTANTS COMPENSATOIRES MONÉTAIRES ET RESTITUTIONS AGRICOLES EXCLUE

- DESTINAZIONE PARTICOLARE: MERCI PREVISTE PER L'EXPORTAZIONE [REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93, ARTICOLO 303]: APPLICAZIONE DEI MONTANTI COMPENSATORI MONETARI E RESTITUZIONE AGRICOLE ESCLUSA

- BIJZONDERE BESTEMMING: VOOR UITVOER BESTEMDE GOEDEREN (VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93, ARTIKEL 303): TOEKENNING VAN MONETAIRE COMPENSERENDE BEDRAGEN EN LANDBOUWRESTITUTIES UITGESLOTEN

- DESTINO ESPECIAL: MERCADORIAS PREVISTAS PARA A EXPORTAÇÃO [REGULAMENTO (CEE) No 2454/93, ARTIGO 303.]: APLICAÇÃO DOS MONTANTES COMPENSATÓRIOS MONETÁRIOS E RESTITUIÇÕES AGRÍCOLAS EXCLUÍDA.

2. Utan hinder av punkt 1 skall tullmyndigheterna tillåta export av de varor som anges i bilaga 40, del 1 och 2, från gemenskapens tullområde, om detta är berättigat av ekonomiska skäl.

3. Punkt 1 skall inte tillämpas på varor som lagras sammanblandade med andra varor enligt artikel 296.3 om inte hela blandningen exporteras eller förstörs.

Artikel 304

1. Om den tillämpliga importtullen enligt ordningen för varor som skall användas för ett särskilt ändamål inte är lägre än den importtull som annars skulle tillämpas på varorna skall dessa varor klassificeras enligt det KN-nummer som gäller för den särskilda användningen utan att bestämmelserna i detta avsnitt tillämpas.

2. Detta avsnitt skall inte tillämpas på de varor som anges i bilaga 41.

Avsnitt 2

Hästar till slakt

Artikel 305

1. Vid övergång till fri omsättning av hästar som är avsedda att slaktas och omfattas av KN-nr 0101 19 10 skall följande villkor gälla:

a) En säkerhet skall ställas som täcker den tullskuld som kan komma att uppstå, i enlighet med artikel 208 i kodexen,

och

b) identifiering av varje häst på ett för tullkontoret tillfredsställande sätt vid tidpunkten för övergången till fri omsättning genom ett lättläst märke, som åstadkoms genom att hår avlägsnas från vänster bog med sax eller på annat sätt och som omfattar märket "X", vilket visar att hästen är avsedd för slakt, samt ett nummer som möjliggör identifiering av hästen från tidpunkten för övergång till fri omsättning och fram till slakttidpunkten.

2. Närmare uppgifter om märkningen av hästen skall anges i deklarationen för övergång till fri omsättning av hästarna. En exemplar av deklarationen skall åtfölja hästarna och skall överlämnas till den myndighet som avses i artikel 308.1.

3. Deklarantens förpliktelser är de som anges i artikel 293.

Artikel 306

1. Efter att ha övergått till fri omsättning skall hästarna transporteras med ett transportmedel som tullkontoret vederbörligen förseglat (utan att det påverkar tillämpningen av eventuella nationella bestämmelser om brytande och ersättning av försegling vid nödläge) direkt till ett av tullmyndigheterna godkänt slakthus för att slaktas.

2. Vid ankomsten till slakthuset skall fordonets försegling brytas och hästarna lastas av i närvaro av den behöriga myndigheten.

3. Punkterna 1 och 2 skall inte tillämpas när det tullkontor som beviljade frigörandet finns i slakthuset, om hästarna genast ställs under uppsikt av den i artikel 308.1 angivna myndigheten.

Vidare får tullmyndigheterna, om det tullkontor där frigörandet beviljades ligger i omedelbar närhet av slakthuset, i stället för att använda försegling vidta lämpliga övervakningsåtgärder för att säkerställa att hästarna förs direkt till slakthuset och ställs under uppsikt av den i artikel 308.1 angivna myndigheten.

Artikel 307

Om en häst inte kan identifieras vid ankomsten till slakthuset eller om bestämmelserna i artikel 306 inte har följts skall den behöriga myndigheten genast underrätta det behöriga tullkontoret som skall vidta de åtgärder som behövs.

Artikel 308

1. Bevis på att hästarna har slaktats skall lämnas i form av antingen ett intyg som utfärdas av den myndighet som har befogenhet att göra detta eller en påteckning av den myndigheten på kopian av den i artikel 305.2 angivna deklarationen, som fastställer att de slaktade djuren är samma djur som anges i deklarationen för övergång till fri omsättning.

2. Inom 30 dagar efter det att deklarationen om övergång till fri omsättning ingavs skall slaktintyget ankomma till det tullkontor där denna deklaration ingavs, antingen direkt från den myndighet som avses i punkt 1 eller från deklaranten, i enlighet med den berörda medlemsstatens beslut.

AVDELNING II

TRANSITERING

KAPITEL 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 309

I denna avdelning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) transportmedel: särskilt

- vägfordon, släpvagnar eller påhängsvagnar,

- järnvägsvagnar,

- fartyg,

- flygplan,

- containrar enligt artikel 670 g.

b) avgångstullkontor:

det tullkontor, där en gemenskapstransitering påbörjas,

c) transiteringskontor:

- tullkontoret vid utförselplatsen från gemenskapens tullområde, när en försändelse lämnar det området under en gemenskapstransitering via en gräns mellan en medlemsstat och ett tredje land,

- tullkontoret vid införselplatsen till gemenskapens tullområde, när varorna har passerat ett tredje lands territorium under en gemenskapstransitering.

d) bestämmelsetullkontor:

det tullkontor där varor som hänförts till förfarandet för gemenskapstransitering skall uppvisas för att avsluta gemenskapstransiteringen.

e) garantitullkontor:

det tullkontor där en samlad säkerhet eller en fast säkerhet ges in.

KAPITEL 2

Räckvidd

Artikel 310

1. Gemenskapsvaror skall befordras enligt förfarandet för extern gemenskapstransitering i enlighet med artikel 91.1 b i kodexen, när det gäller varor

- som har genomgått tullformaliteter för export i syfte att erhålla bidrag vid export till tredje land enligt den gemensamma jordbrukspolitiken,

eller

- för vilka återbetalning eller eftergift av importtullar är beroende av att de återexporteras från gemenskapens tullområde eller placeras i tullager, frizon eller frilager eller hänförs till något annat tullförfarande än övergång till fri omsättning,

eller

- som övergått till fri omsättning enligt förfarandet för aktiv förädling eller restitutionssystemet, i syfte att senare exporteras som förädlingsprodukter, och för vilka en ansökan om återbetalning får lämnas i enlighet med artikel 128 i kodexen och den berörda personen avser att lämna en sådan ansökan,

eller

- som är föremål för ett system med jordbruksavgifter och andra avgifter vid export och har genomgått tullformaliteter vid export till tredje land enligt den gemensamma jordbrukspolitiken,

eller

- som kommer från interventionslager, omfattas av kontrollåtgärder avseende användning och/eller bestämmelse och har genomgått tullformaliteter vid export till tredje land enligt den gemensamma jordbrukspolitiken.

2. De varor som avses i punkt 1 och som inte har lämnat gemenskapens tullområde skall behandlas som gemenskapsvaror, under förutsättning att det har styrkts att exportdeklarationen, tullformaliteterna rörande de gemenskapsåtgärder som krävde att varorna skulle lämna detta tullområde och eventuella verkningar av dessa formaliteter har upphävts.

Artikel 311

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 310.1 skall gemenskapsvaror befordras enligt förfarandet för gemenskapstransitering om varorna sänds

a) från en plats i gemenskapens tullområde till en annan genom ett eller flera EFTA-länders territorier,

b) enligt metoderna för administrativt samarbete för att under övergångstiden garantera den fria rörligheten i handeln mellan gemenskapen, i dess sammansättning den 31 december 1985, och Spanien eller Portugal och i handeln mellan dessa två medlemsstater med varor som ännu inte omfattas av det fullständiga avskaffandet av tullar eller andra åtgärder som fastställts i anslutningsakten,

c) - från en del av gemenskapens tullområde, där bestämmelserna i rådets direktiv 77/388/EEG tillämpas till en annan del av gemenskapens tullområde, där dessa bestämmelser inte tillämpas, eller

- från en del av gemenskapens tullområde, där bestämmelserna i rådets direktiv 77/388/EEG inte tillämpas till en annan del av gemenskapen tullområde, där dessa bestämmelser tillämpas, eller

- från en del av gemenskapens tullområde, där bestämmelserna i rådets direktiv 77/388/EEG inte tillämpas till en annan del av gemenskapen tullområde, där dessa bestämmelser inte heller tillämpas.

Artikel 312

Transport av varor för vilka förfarandet för gemenskapstransitering tillämpas får genomföras mellan två platser inom gemenskapens tullområde genom ett annat tredje lands territorium än ett EFTA-land enligt förfarandet för gemenskapstransitering, under förutsättning att transporten genom det tredje landet sker med användning av ett enda transportdokument som upprättats i en medlemsstat, i detta fall skall förfarandet upphävas tills vidare i det tredje landets territorium.

KAPITEL 3

Varors status som gemenskapsvaror

Artikel 313

1. Om inte annat följer av de undantag som anges i punkt 2 skall alla varor som transporteras mellan två platser inom gemenskapens tullområde anses som gemenskapsvaror, såvida det inte är fastställt att de inte har gemenskapsstatus.

2. Följande varor skall inte anses som gemenskapsvaror, om det inte fastställs i enlighet med artikel 314 P323, att de har gemenskapsstatus:

a) Varor som befordras upptagna i ett av de dokument som avses i artiklarna 163.2 b Pe i kodexen.

b) Varor som befordras mellan två platser i gemenskapens tullområde genom ett tredje lands territorium.

c) Varor som transporteras

- med flyg från en flygplats i ett tredje land till en flygplats i gemenskapens tullområde,

- sjövägen från en hamn i ett tredje land till en hamn i gemenskapens tullområde,

- sjövägen från en frizon i en hamn som är belägen i gemenskapens tullområde, där de lastats ombord eller omlastats till en annan hamn i det området, såvida det inte, genom tullmyndigheternas anteckningar i fartyges handlingar är fastställt, att detta fartyg har kommit från en del av hamnen som ligger utanför frizonen.

d) varor i en försändelse som sänds från ett postkontor som är beläget inom gemenskapens tullområde med en etikett som överensstämmer med förlagan i bilaga 42 fastsatt på förpackningarna eller de medföljande dokumenten. Tullmyndigheterna i den avsändande medlemsstaten skall eller låta anbringa en sådan etikett på förpackningarna och de medföljande dokumenten, om varorna är icke-gemenskapsvaror.

e) varor som transporteras sjövägen från en hamn i gemenskapens tullområde till en annan hamn i det området, om de transporteras

- ombord på ett fartyg som kommer från och fraktar varor lastade i ett tredje land och som har angjort en eller flera hamnar i gemenskapen, eller

- ombord på ett fartyg på väg till ett tredje land som fraktar varor som lastats i en hamn i gemenskapen för lossning i ett tredje land och som har angjort en eller flera hamnar i gemenskapen, eller

- ombord på ett fartyg som har angjort en eller flera hamnar i tredje land mellan avgångshamnen i gemenskapen och bestämmelsehamnen i gemenskapen, eller

- ombord på ett fartyg som anländer direkt till en frizon, eller

- ombord på ett fartyg som har angjort en hamn i en frizon, såvida det inte med hjälp av tullmyndigheter- nas anteckningar i fartygets handlingar, fastställs att fartyget har kommit från en del av den hamnen som ligger utanför frizonen.

3. a) Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 170 i kodexen skall fartygets kapten eller dennes representant vara förpliktade att anmäla fartygets ankomst till tullmyndigheterna i den hamn där varorna lossas och ange från vilken hamn fartyget avgick med sin första last och alla hamnar som fartyget har angjort eller avsett att angöra innan det ankom till bestämmelsehamnen i gemenskapen. På begäran skall fartygets kapten överlämna dokument, t.ex. fartygets loggbok, för att bestyrka de lämnade uppgifterna.

Om de begärda uppgifterna inte överlämnas till tullmyndigheterna i bestämmelsehamnen på ett tillfredsställande sätt skall alla varor som fartyget transporterar anses som icke-gemenskapsvaror, om inte deras gemenskapsstatus fastställs i enlighet med artikel 314 P323.

b) För att uppfylla sina förpliktelser enligt a får fartygets kapten eller dennes representant för tullmyndigheterna i de hamnar i gemenskapen där fartygets varor lossas uppvisa en kopia av ett informationsformulär, bestyrkt av tullmyndigheterna i avgångshamnen i gemenskapens tullområde, som anger den planerade bestämmelsehamnen och alla hamnar som fartyget sannolikt kommer att anlöpa.

Användningen av detta informationsformulär skall dock vara obligatorisk, om fartyget transporterar varor enligt artikel 91.1 i kodexen.

c) Tullmyndigheterna i bestämmelsehamnen får frångå tillämpningen av a och b för fartyg

- som uppenbarligen enbart trafikerar gemenskapshamnar och inte angör hamnar i tredje land, t.ex. på grund av arter av och de geografiska förhållandena för förbindelserna, eller

- används av rederier som har fått tillstånd att använda det förenklade förfarandet enligt artikel 448.11.

Artikel 314

1. I de fall som avses i artikel 313.2 a Pc och 313.2 e skall varornas status som gemenskapsvaror fastställas med hjälp av ett av de dokument som föreskrivs i artikel 315 P318 eller i enlighet med de bestämmelser som fastställs i artikel 319 P323.

2. De dokument eller bestämmelser som avses i punkt 1 skall inte användas för varor

a) som är avsedda för export,

eller

b) som omfattas av den första strecksatsen i artikel 310.1,

eller

c) som finns i förpackningar som inte har gemenskapsstatus,

eller

d) som inte transporteras direkt från en medlemsstat till en annan.

Följande skall anses som direkt transport från en medlemsstat till en annan:

- Varor som transporteras utan att passera ett tredje lands territorium.

- Varor som transporteras genom ett eller flera tredje länders territorier, på villkor att transporten genom dessa länder sker med varorna upptagna i ett enda transportdokument som upprättats i en medlemsstat.

Artikel 315

1. Bevis på gemenskapsstatus skall tillhandahållas i enlighet med denna artikel genom uppvisande av ett T2L-dokument.

2. T2L-dokumentet skall upprättas på ett formulär som överensstämmer med exemplar 4 eller 4/5 av förlagan i bilagorna 31 och 32.

Detta formulär skall kompletteras med ett eller flera formulär som överensstämmer med exemplar 4 eller 4/5 av förlagan i bilagorna 33 och 34.

Om medlemsstaterna inte tillåter användning av kompletterande formulär när ett datoriserat system används för att framställa deklarationerna skall formuläret kompletteras med ett eller flera formulär som överensstämmer med exemplar 4 eller 4/5 av förlagan i bilagorna 31 och 32.

3. Personen i fråga skall föra in beteckningen "T2L" i det högra delfältet i fält 1 i formuläret och beteckningen "T2L a" i det högra delfältet i fält 1 i varje kompletterande formulär som används.

4. Om ett T2L-dokument skall upprättas för en försändelse som består av två eller flera slag av varor, får uppgifterna för dessa varor föras på i en eller flera lastspecifikationer i enlighet med artikel 341.2-344.2 i stället för i fält 31 "Förpackningar och varubeskrivning", 32 "Artikelnummer", 35 "Bruttovikt (kg)", och om så är tillämpligt 33, "Varukod", 38 "Nettovikt (kg)", och 44 "Ytterligare upplysningar/bifogade dokument, intyg och tillstånd" på det formulär som används för T2L-dokumentet.

Om lastspecifikationer används, skall de ifrågavarande fälten på det formulär som används för T2L-dokumenten strykas över.

5. Den övre delen av det fält som avses i artikel 342 b skall användas för beteckningen "T2L", den nedre delen av samma fält är avsedd för tulllmyndigheternas påteckning enligt artikel 316.2.

Kolumnen med rubriken "Avsändnings-exportland" på lastspecifikationen skall inte fyllas i.

6. Lastspecifikationen skall utfärdas i samma antal exemplar som det T2L-dokument som det avser.

7. Om två eller flera lastspecifikationer bifogas ett T2L-dokument skall dessa lastspecifikationer innehålla ett löpnummer som påförts av den berörda personen, antalet bifogade lastspecifikationer skall anges i fält 4 "Lastspecifi- kationer" på den blankett som används för T2L-dokumentet.

Artikel 316

1. Om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 394 skall T2L-dokumentet upprättas i ett enda original.

2. T2L dokumentet och vid behov ett eller flera T2L a dokument skall påtecknas av tullmyndigheterna i avgångs- medlemsstaten på begäran av den berörda personen. Denna påteckning skall innehålla följande uppgifter, vilka helst bör anges i fält C (avgångskontor) på dessa dokument:

a) För T2L dokument, avgångskontorets namn och stämpel, den behöriga tjänstemannens underskrift, dagen för påteckningen och antingen ett registreringsnummer eller numret på avsändningsdeklarationen, om en sådan krävs.

b) För T2L a dokument, det nummer som anges på T2L-dokumentet. Numret skall föras in antingen med en stämpel som även innehåller avgångskontorets namn eller för hand. I det senare fallet skall det kompletteras med kontorets officiella stämpel.

Dokumenten skall återlämnas till den berörda personen så snart formaliteterna i samband med avsändning av varorna till bestämmelsemedlemsstaten har uppfyllts.

Artikel 317

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 315 och 316 skall bevis på varors status som gemenskapsvaror tillhandahållas i enlighet med denna artikel genom uppvisande av fakturan eller transportdokumentet som avser varorna.

2. Den faktura eller det transportdokument som avses i punkt 1 skall innehålla åtminstone mottagarens fullständiga namn och adress eller deklarantens, om avsändare och deklarant inte är samma person, kollinas antal och slag, märken och nummer, varubeskrivning, bruttovikt angiven i kilogram och i förekommande fall containernummer.

Deklaranten skall på detta dokument tydligt ange beteckningen "T2L", åtföljd av hans handskrivna underskrift.

3. Fakturan eller transportdokumentet, vederbörligen ifyllt och undertecknat av deklaranten, skall på dennes begäran bestyrkas av tullmyndigheterna i avgångsmedlemsstaten. Detta bestyrkande skall inbegripa avgångstullkontorets namn och stämpel, den behöriga tjänstemannens underskrift, dagen för bestyrkandet och antingen ett registreringsnummer eller numret på avsändnings- eller exportdeklarationen, om en sådan deklaration krävs.

4. Om det totala värdet av de gemenskapsvaror som omfattas av fakturan eller transportdokumentet, ifyllt och undertecknat i enlighet med punkt 2 eller artikel 224.1 inte överstiger 10 000 ecu skall deklaranten inte behöva överlämna dokumentet eller fakturan för påteckning av tullmyndigheterna i avgångsmedlemsstaten.

I det fall som avses i föregående stycke skall fakturan eller transportdokumentet, förutom de upplysningar som anges i punkt 2, innehålla uppgifterna från avgångskontoret.

5. Denna artikel skall endast tillämpas om fakturan eller transportdokumentet uteslutande omfattar gemenskapsvaror.

Artikel 318

Om det dokument som används för att bevisa varornas status som gemenskapsvaror utfärdas i efterhand skall det innehålla en av följande fraser i röd skrift:

- Expedido a posteriori

- Udstedt efterfølgende

- Nachträglich ausgestellt

- ÅêäïèÝí åê ôùí õóôÝñùí

- Issued retroactively

- Délivré a posteriori

- Rilasciato a posteriori

- Achteraf afgegeven

- Emitido a posteriori.

Artikel 319

1. Om varor transporteras upptagna i en TIR-carnet eller en ATA-carnet får deklaranten i syfte att bevisa varornas status som gemenskapsvaror och om inte annat följer av artikel 314.2 tydligt föra in beteckningen "T2L" i det utrymme som är avsett för varubeskrivning tillsammans med sin underskrift på alla relevanta kuponger i det använda dokumentet innan han uppvisar det för bestyrkande hos avgångskontoret. På alla kuponger där beteckningen "T2L" har först in skall beteckningen bestyrkas med avgångskontorets stämpel samt den behörige tjänstemannens underskrift.

2. Om en TIR-carnet eller ATA-carnet omfattar både gemenskapsvaror och icke-gemenskapsvaror skall dessa två kategorier av varor anges separat och beteckningen "T2L" skall föras in på ett sådant sätt att det tydligt framgår att den endast gäller för gemenskapsvarorna.

Artikel 320

Om gemenskapsstatus behöver fastställas för motordrivna vägfordon som är registrerade i en medlemsstat skall dessa fordon anses ha gemenskapsstatus

a) om de medför sina registreringsskyltar och registreringshandlingar och de registreringsuppgifter som finns på dessa skyltar och i dessa handlingar otvetydigt fastställer deras gemenskapsstatus,

b) i övriga fall i enlighet med artikel 315 P323.

Artikel 321

Om gemenskapsstatus behöver fastställas för godsvagnar som tillhör ett järnvägsbolag i en medlemsstat skall dessa vagnar anses ha gemenskapsstatus

a) om det kodnummer och det bolagsmärke (karakteristiska kännetecken) som finns angivna på vagnarna otvetydigt fastställer deras gemenskapsstatus,

b) i övriga fall, vid uppvisande av ett av de dokument som avses i artikel 315 P318.

Artikel 322

1. Om gemenskapsstatus behöver fastställas för förpackningar som används vid varutransporter i handeln inom gemenskapen och dessa förpackningar kan identifieras som tillhörande en person som är etablerad i en medlemsstat och återsänds tomma efter användningen från en annan medlemsstat skall förpackningarna anses ha gemenskapsstatus

a) om de deklareras som gemenskapsvaror, och det inte finns något tvivel om riktigheten i deklarationen,

b) i övriga fall, i enlighet med artikel 315 P323.

2. Den förenkling som föreskrivs i punkt 1 skall beviljas för behållare, emballage, lastpallar och annan liknande utrustning, med undantag av containrar enligt artikel 670.

Artikel 323

Om gemenskapsstatus behöver fastställas för varor som medförs i resandes bagage skall varorna, förutsatt att de inte är avsedda för kommersiellt ändamål, anses ha gemenskapsstatus

a) om de deklareras som gemenskapsvaror och det inte finns något tvivel om deklarationens riktighet,

b) i övriga fall, i enlighet med artikel 315 P322.

Artikel 324

Tullmyndigheterna i medlemsstaterna skall ömsesidigt bistå varandra med att kontrollera äktheten och riktigheten av dokumenten samt den korrekta tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel som används för att bevisa varors status som gemenskapsvaror.

Artikel 325

T2M Dokument införs härmed som ett led i metoderna för administrativt samarbete enligt artikel 10.2 första stycket i fördraget. Det skall användas som bevis på att fiskfångster, gjorda av medlemsstaters fartyg, som införs till gemenskapens tullområde antingen i oförändrat skick eller efter att ha bearbetats ombord på medlemsstaternas fartyg enligt ett förfarande som inte medför att de framställda produkterna undantas från att omfattas av kapitel 3 eller KN-nr 1504 eller 2301, uppfyller de villkor som fastställs i artikel 9.2 i fördraget.

Artikel 326

De fångster och framställda produkter som avses i artikel 325 skall omfattas av ett T2M-dokument som upprättas i enlighet med artikel 329 P333 om

a) fartyget som gjorde fångsten och, om så är tillämpligt bearbetade den ombord, transporterar den direkt till en annan medlemsstat än den medlemsstat som detta fartyg tillhör,

b) ett fartyg som tillhör en medlemsstat, till vilket fångsten omlastats från det fartyg som avses i a, bearbetar fångsten ombord och transporterar de framställda varorna direkt till gemenskapens tullområde,

c) ett annat fartyg än det som avses i a eller b, tillhörande en medlemsstat och till vilket fångsten eller de framställda varorna har omlastats, transporterar fångsten eller varorna direkt till gemenskapens tullområde,

d) ett av fartygen enligt a, b eller c transporterar fångsten eller de framställda varorna till ett land eller territorium utanför gemenskapen, varifrån de förs till gemenskapens tullområde.

Artikel 327

1. Formuläret för T2M-dokumentet skall överensstämma med den förlaga som visas i bilaga 43.

2. Originalet skall tryckas på papper som inte innehåller mekanisk massa, är avsett för skrivändamål och väger minst 55g/m². Det skall ha en grön guillochering som bakgrund på bägge sidor som avslöjar förfalskning på mekanisk eller kemisk väg.

3. T2M-formulären skall mäta 210 mm × 297 mm, med en tillåten avvikelse på mellan minus 5 och plus 8 mm i längd.

4. Formuläret skall tryckas på ett av gemenskapens officiella språk, vilket skall väljas av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat som fartyget tillhör.

5. T2M-formulären skall bindas i häften med 10 formulär, med ett löstagbart original och en fast karbonkopia av varje formulär. Sidan 2 av omslaget till häftet skall innehålla de kommentarer som anges i bilaga 44.

6. Varje T2M-formulär skall vara försett med ett individuellt serienummer. Detta nummer skall vara detsamma för både originalet och kopian.

7. Medlemsstaterna får själva trycka T2M-formulären och binda in dem i häften eller låta trycka dem hos tryckerier som är godkända av dem. I det senare fallet skall en hänvisning till godkännandet anges på sidan 1 av omslaget till varje häfte och på originalet till varje formulär. Sidan 1 och originalet till varje formulär skall även innehålla tryckeriets namn och adress eller ett märke, genom vilket detta kan identifieras.

8. T2M-formulären skall fyllas i på ett av gemenskapens officiella språk, antingen på maskin eller läsligt för hand, i det senare fallet med bläck och tryckbokstäver. Inga raderingar eller ändringar får göras. Rättelser skall göras genom att de felaktiga orden kryssas över och alla nödvändiga uppgifter läggs till. Alla sådana rättelser skall ha bekräftats av den person som undertecknade deklarationen med rättelsen.

Artikel 328

Ett häfte med T2M-formulär skall utfärdas på begäran av fartygsägaren eller dennes representant av tullmyndigheterna i fartygets registreringshamn eller hemmahamn. Det skall endast utfärdas när fartygsägaren eller dennes representant har fyllt i fält 1 och 2 på alla original och kopior av de formulär som finns i häftet på det språk som formulären är tryckta på. När häftet utfärdas skall tullmyndigheterna fylla i fält 3 på alla original och kopior av formulären i häftet.

Artikel 329

Kaptenen på det fartyg som gjort fångsten skall fylla i fält 4, 5 och 8 på originalet och kopian till ett av formulären i häftet

a) varje gång som fångster tas iland i en annan medlemsstat än den medlemsstat som hans fartyg tillhör,

b) varje gång som fångster omlastas till ett annat fartyg som tillhör en medlemsstat,

c) varje gång som fångster tas iland i ett land eller territorium utanför gemenskapens tullområde.

Artikel 330

Om fångsten har bearbetats ombord på det fartyg där fångsten gjordes och de framställda produkterna klassificeras enligt KN-nr 1504 eller 2301 skall fartygets kapten fylla i fält 4 P8 på originalet och kopian av T2M-dokumentet i fråga och registrera bearbetningen i fartygets loggbok.

Artikel 331

Vid omlastning av fångsten enligt artikel 329 b eller av de framställda produkterna enligt artikel 330 skall fält 9 på originalet och kopian av T2M-dokumentet också fyllas i och omlastningsdeklarationen undertecknas av de två berörda kaptenerna. Originalet av T2M-dokumentet skall lämnas till kaptenen på det fartyg, till vilket fångsten eller de framställda produkterna omlastats och omlastningen skall registreras i loggboken på båda fartygen.

Artikel 332

Om den bearbetning som avses i artikel 330 utförs ombord på ett annat fartyg som tillhör en medlemsstat och till vilket fångsten har omlastats skall kaptenen på detta fartyg fylla i fält 6, 7 och 10 på originalet till det T2M-dokument som överlämnades till honom när fångsten omlastades samt registrera bearbetningen i sitt fartygs loggbok.

Artikel 333

Vid en andra omlastning av den fångst som avses i artikel 329 b eller av de framställda produkter som avses i artikel 330 eller vid omlastning av de framställda produkter som avses i artikel 332 skall även fält 11 på originalet till T2M-dokumentet fyllas i, och omlastningsdeklarationen skall undertecknas av de två berörda kaptenerna.

Originalet till T2M-dokumentet skall överlämnas till kaptenen på det fartyg dit fångsten eller de framställda produkterna omlastades och omlastningen skall registreras i varje fartygs loggbok.

Artikel 334

1. Originalet till T2M-dokumentet, ifyllt enligt artikel 329 och om så är tillämpligt enligt artikel 330 P333, skall uppvisas för det tullkontor där de framställda produkterna enligt artikel 325 som dokumentet omfattar deklareras för att hänföras till ett tullförfarande. Myndigheterna skall ha rätt att kräva en översättning. De får vidare begära att alla tillämpliga dokument uppvisas för att kontrollera uppgifterna i T2M-dokumentet, framför allt skeppshandlingarna för de fartyg som avses i artikel 326 a Pc.

2. Om fångsten eller de framställda varorna som avses i artikel 325 som T2M-dokumentet omfattar har förts iland i ett land eller ett territorium utanför gemenskapen skall detta dokument endast vara giltigt om det åtföljs av ett intyg från tullmyndigheterna i det landet eller territoriet.

Detta intyg skall

a) innehålla en förklaring att den fångst eller de framställda varor som dokumentet omfattar har varit under tullens kontroll under hela den tid de befunnit sig i landet eller territoriet i fråga, och att de inte har genomgått någon behandling utöver vad som behövs för att bevara dem,

b) ange ankomst- och avsändningsdagarna för fångsten eller de framställda produkterna och det transportmedel som använts för att sända dem vidare till gemenskapen.

Om detta intyg inte kan uppvisas får tullmyndigheterna i den medlemsstat dit fångsten eller de framställda produkterna förs in ta emot varje annat dokument som av tullmyndigheterna godkänns som ett dokument med motsvarande verkan.

Artikel 335

1. Om fångsten eller de framställda varor som avses i artikel 325 har transporterats till ett land eller ett territorium utanför gemenskapens tullområde, innan varorna sänds i delade sändningar till gemenskapens tullområde, skall originalet av T2M-dokumentet, upprättat i enlighet med artikel 329 och i förekommande fall i enlighet med artikel 330 P333, behållas i det landet eller territoriet av kaptenen eller dennes representant. En kopia av dokumentet skall genast sändas till tullkontoret i fiskefartygets registreringshamn eller hemmahamn.

2. För varje delsändning skall kapten eller dennes representant upprätta ett utdrag ur T2M-dokumentet med användning av ett formulär hämtat från ett häfte med T2M-formulär, som utfärdats i enlighet med artikel 328.

Varje utdrag skall inbegripa en hänvisning till originaldokumentet, och i fält 4 skall kvantiteten av varor i delsändningen och deras beskaffenhet.

Varje utdrag skall tydligt märkas med en av följande påteckningar:

- Extracto

- Udskrift

- Auszug

- Áðüóðáóìá

- Extract

- Extrait

- Estratto

- Uittreksel

- Extracto.

3. För varje delsändning skall originalet av utdraget ur T2M-dokumentet, tillsammans med det intyg som föreskrivs i artikel 334.2 uppvisas för tullkontoret i den medlemsstat där varorna i delsändningen deklareras för att hänföras till ett tullförfarande.

4. Det tullkontor som avses i punkt 3 skall genast sända en bestyrkt kopia av utdraget ur T2M-dokumentet till tullkontoret i fiskefartygets registreringshamn eller hemmahamn. Denna kopia skall även innehålla en hänvisning till tulldeklarationen för tullförfarandet i fråga.

5. Det ursprungliga T2M-dokumentet skall behållas till dess att alla varor som det omfattar har hänförts till en godkänd tullbehandling.

Kaptenen eller dennes representant skall i fältet "Anmärkningar" i det ursprungliga T2M-dokumentet för varje sådan behandling fylla i kollins antal och slag, bruttovikten (kg) och vilken behandling varorna skall hänföras till. Om denna behandling består i att delsändning sänds till gemenskapen enligt punkt 2 skall även numret och dagen för motsvarande utdrag anges. Efter det att alla de fiskeprodukter som omfattas av det ursprungliga T2M-dokumentet har hänförts till en godkänd tullbehandling skall det dokumentet genast sändas tillbaka till tullkontoret i fiskefartygets registreringshamn eller hemmahamn.

6. För att säkerställa uppbörd av eventuella tullar och andra avgifter som faller till betalning skall tullmyndigheterna på det kontor som avses i punkt 3 tillåta att fiskeprodukter klareras som gemenskapsvaror endast under förutsättning att en säkerhet ställs. Denna säkerhet skall släppas efter samtycke från tullkontoret i fiskefartygets registreringshamn eller hemmahamn. Detta medgivande skall lämnas senast en månad efter det att det ursprungliga T2M-dokument som avses i punkt 5 har mottagits.

Artikel 336

Emballage som uppvisas tillsammans med fångsten eller de framställda produkterna enligt artikel 325 och som T2M-dokumentet hänför sig till skall få gemenskapsbehandling endast om ett dokument som bevisar deras gemenskapsstatus uppvisas för tullmyndigheterna.

Artikel 337

Varje gång ett fiskefartyg återvänder till sin registreringshamn eller hemmahamn skall ägaren eller dennes representant om häftet med T2M-formulär har använts sedan fartygets avfärd, vara skyldiga att uppvisa häftet på det tullkontor som utfärdat detta, så att kopiorna kan kontrolleras.

Häftet skall även alltid uppvisas på tullmyndigheternas begäran.

Häftet skall återlämnas till innehavaren efter varje kontroll, till dess att alla formulär har använts.

Artikel 338

När ett fartyg till vilket ett häfte med T2M-formulär enligt artikel 327 har utfärdats, innan alla formulär har använts, slutar att uppfylla de nödvändiga villkoren för att dess fångst skall beviljas gemenskapsbehandling i övriga medlemsstater skall häftet genast återlämnas till det tullkontor som har utfärdat det.

Artikel 339

För att bestämmelserna i artikel 325 P340 skall kunna tillämpas på rätt sätt skall medlemsstaternas förvaltningar ömsesidigt bistå varandra med att kontrollera att T2M-dokumenten är äkta och att uppgifterna i dem är riktiga.

Artikel 340

1. Vid tillämpningen av artiklarna 325 och 326 skall fartyg som slutgiltigt registrerats hos de behöriga myndigheterna på lokal nivå (registros de base) i Ceuta eller Melilla inte anses som fartyg tillhörande en medlemsstat.

2. Tullmyndigheterna i den hamn där ett fiskefartyg som slutgiltigt har registrerats hos de behöriga lokala myndigheterna (registros de base) i Ceuta och Melilla, har registrerats eller är hemmahörande, skall inte ha rätt att utfärda häften med T2M-formulär till ett sådant fartyg.

3. Artikel 334.2 skall tillämpas för fiskefångster och framställda produkter enligt artikel 326 som förs iland i enlighet med ett T2M dokument i en hamn i Ceuta eller Melilla, för omlastning och vidare transport till gemenskapens tullområde. Särskilda kajer skall dessutom reserveras för landning, lagring och omlastning av dessa produkter och de skall vara avskilda från de kajer som används för produkter till andra bestämmelseorter.

KAPITEL 4

Extern gemenskapstransitering

Avsnitt 1

Förfarande

Artikel 341

1. Alla varor som skall befordras enligt förfarandet för extern gemenskapstransitering skall omfattas av en T1-deklaration i enlighet med detta avsnitt. En T1 deklaration är en deklaration på ett formulär som överensstämmer med de förlagor som visas i bilaga 31 P34 och som används i enlighet med anvisningarna i bilagorna 37 och 38.

2. Lastspecifikationer som upprättats enligt förlagan i bilaga 45 får användas i enlighet med artikel 343 P345 samt artikel 383 som beskrivande del av deklarationer till gemenskapstransitering. Denna användning skall inte på något sätt påverka förpliktelser i fråga om formaliteter som avser avsändnings-/exportförfarande eller annat förfarande i bestämmelse-medlemsstaten eller de formulär som skall användas för dessa formaliteter.

En lastspecifikation kan vara ett kommersiellt dokument som uppfyller villkoren i artikel 342 P345, artikel 383 samt artikel 386 P388.

Artikel 342

Lastspecifikationen skall innehålla

a) rubriken "Lastspecifikation",

b) ett fält som är 70 × 55 mm, indelad i en övre del som är 70 × 15 mm där beteckningen "T" följd av en av de påteckningar som avses i artikel 346.1 skall införas samt en undre del som är 70 × 40 mm och som skall användas till de hänvisningar som avses i artikel 345.3,

c) kolumner i följande ordning och med nedan angivna rubriker:

- Löpnummer.

- Kollinas märken, nummer, antal och slag; varubeskrivning.

- Avsändnings-exportland.

- Bruttovikt (kg).

- För myndighetens anteckningar.

Kolumnbredden får anpassas efter behov. Kolumnen "För myndighetens anteckningar" skall dock vara minst 30 mm bred. Andra utrymmen än de som avses i a Pc får också användas.

Artikel 343

1. Endast formulärens framsida får användas som lastspecifikation.

2. Varje varupost på lastspecifikationen skall föregås av ett löpnummer.

3. Varje varupost skall i tillämpliga fall följas av de särskilda hänvisningar som gemenskapslagstiftningen kräver, särskilt i fråga om den gemensamma jordbrukspolitiken, om uppvisade dokument, intyg och tillstånd.

4. En vågrät linje skall dras efter den sista posten och det outnyttjade utrymmet korsas över, så att inga ytterligare tillägg kan göras.

Artikel 344

1. Tullmyndigheterna i varje medlemsstat får tillåta att förteckningar som inte uppfyller alla kraven i artikel 341.2 andra stycket och i artikel 342 andra stycket används som lastspecifikationer enligt artikel 341.2.

Anordning av dessa listor skall endast tillåtas om

a) de upprättats av företag vars register är baserat på ett integrerat elektroniskt eller automatiskt databehandlingssystem.

b) de är utformade och ifyllda på ett sådant sätt, att de utan svårighet kan användas av tullmyndigheterna,

c) de för varje varupost anger kollins antal, slag, märken och nummer, varubeskrivning, avsändnings-/exportland och bruttovikt i kilogram.

2. Beskrivande listor som upprättats för att genomföra avsändnings-/exportformaliteter får också användas som lastspecifikationer enligt punkt 1, även när dessa listor är upprättade av företag som inte använder ett elektroniskt eller automatiskt databehandlingssystem för sin bokföring.

3. Tullmyndigheterna i varje medlemsstat får tillåta att företag som använder ett elektroniskt eller automatiskt databehandlingssystem för sin bokföring och som redan enligt punkterna 1 och 2 är berättigade att använda lastspecifikationer av en särskild typ använder dessa specifikationer för gemenskapstransitering som endast omfattar en typ av varor, om denna möjlighet är nödvändig på grund av de berörda företagens dataprogram.

Artikel 345

1. Om den huvudansvariga använder lastspecifikationer för en sändning som består av två eller flera typer av varor skall fält 15 "Avsändnings-/exportland", 33 "Varukod", 35 "Bruttovikt (kg)", 38 "Nettovikt (kg)" och vid behov 44 "Ytterligare upplysningar, bifogade dokument, intyg och tillstånd" på det formulär som används för gemenskapstransitering strykas över och fält 31 "Kollin och varubeskrivning" på det formuläret skall inte användas för att ange kollins märken och nummer, antal slag, och varubeskrivning. I detta fall skall inga kompletterande formulär användas.

2. Lastspecifikationen skall upprättas i samma antal exemplar som det motsvarande formuläret för gemenskapstransitering.

3. När deklarationen registreras, skall lastspecifikationen förses med samma registreringsnummer som det motsvarande formuläret för gemenskapstransitering. Detta nummer skall införas antingen med en stämpel som innehåller avgångskontorets namn eller för hand. I det senare fallet skall numret åtföljas av avgångskontorets officiella stämpel.

Underskrift av en tjänsteman på avgångskontoret är inte obligatorisk.

4. Om två eller flera lastspecifikationer bifogas ett enda dokument som används för gemenskapstransitering skall varje specifikation av den huvudansvariga tilldelas ett löpnummer. Antalet bifogade lastspecifikationer skall anges i fält 4 "Lastspecifikationer", i detta formulär.

5. En deklaration på ett administrativt enhetsdokument som innehåller beteckningen "T1" eller "T2" i det högra delfältet i fält 1, och som åtföljs av en eller flera lastspecifikationer skall behandlas som likvärdig med en deklaration för extern eller intern gemenskapstransitering, allt efter omständigheterna, för tillämpning av artiklarna 341.1 eller 381.

Artikel 346

1. Om varor måste befordras enligt förfarandet för extern gemenskapstransitering skall den huvudansvariga föra in "T1" i det högra delfältet i fält 1 i det använda formuläret. Om kompletterande formulär används skall den huvudansvariga föra in "T1 a" i det högra delfältet i fält 1 i de använda kompletterande formulären.

Om medlemsstaterna inte tillåter användning av kompletterande formulär, när ett datasystem används vid framställningen av deklarationerna, skall deklarationsformuläret för gemenskapstransitering kompletteras med ett eller flera formulär som överensstämmer med de förlagor som visas i bilagorna 31 och 32. I detta fall skall beteckningen "T1bis" fföras in i det högra delfältet i fält 1 på formuläret.

2. T1-deklarationen skall undertecknas av den huvudansvariga och minst tre exemplar av den skall visas upp på avgångskontoret.

3. Om förfarandet för gemenskapstransitering i avgångs- medlemsstaten följer på ett annat tullförfarande skall hänvisning göras på T1-deklarationen till det förfarandet eller till motsvarande tulldokument.

Artikel 347

1. Samma transportmedel får användas för lastning av varor vid mer än ett avgångskontor och för lossning av varor vid mer än ett bestämmelsekontor.

2. Varje T1-deklaration skall endast omfatta de varor som lastats eller som skall lastas på ett enda transportmedel för att transporteras från ett avgångskontor till ett bestämmelsekontor.

Vid tillämpningen av det första stycket skall följande anses utgöra ett enda transportmedel, på villkor att de varor som transporteras skall sändas tillsammans:

a) Ett vägfordon som medför en eller flera släpvagnar eller påhängsvagnar.

b) Ett tågsätt med järnvägsvagnar.

c) Fartyg som utgör en enhet.

d) Containrar som är lastade på ett transportmedel som anges i denna artikel.

Artikel 348

1. Avgångskontoret skall ta emot och registrera T1-deklarationen, föreskriva den tid inom vilken varorna skall uppvisas vid bestämmelsekontoret och vidta de åtgärder det anser nödvändiga för att identifiera varorna.

2. Avgångskontoret skall fylla i de nödvändiga uppgifterna på T1-deklarationen, behålla sitt eget exemplar och återlämna de andra till den huvudansvariga eller dennes ombud.

Artikel 349

1. Identifieringen av varorna skall normalt säkerställas genom försegling.

2. Följande skall förseglas:

a) Det utrymme där varorna finns, om transportmedlet har godkänts enligt andra bestämmelser eller godkänts som lämpligt att försegla av avgångskontoret.

b) Varje kolli i övriga fall.

3. Transportmedel får godkännas som lämpligt för försegling på villkor att

a) sigill på ett enkelt och effektivt sätt kan fästas på dem,

b) de är så konstruerade att inga varor kan avlägsnas eller tillföras utan att detta lämnar tydliga spår av åverkan eller utan att sigillen bryts,

c) de inte innehåller dolda utrymmen, där varor kan gömmas,

och att

d) de utrymmen som är avsedda för lasten är lättillgängliga för kontroll av tullmyndigheterna.

4. Avgångskontoret får avstå från att använda försegling, om varornas identifiering med hänsyn till eventuella andra identifieringsåtgärder kan säkras med hjälp av varubeskrivningen i T1-dokumentet eller i de kompletterande dokumenten.

Artikel 350

1. Varorna skall transporteras åtföljda av de exemplar av T1-dokumentet som återlämnats till den huvudansvariga eller dennes representant av avgångskontoret.

2. Exemplaren av T1-dokumentet skall uppvisas på begäran av tullmyndigheterna.

Artikel 351

Varje medlemsstat skall lämna kommissionen en förteckning över de tullkontor som är behöriga att handlägga gemenskapstransiteringar och uppgifter om när tullkontoren är öppna.

Kommissionen skall överlämna dessa uppgifter till de övriga medlemsstaterna.

Artikel 352

1. Försändelsen och exemplaren av T1-dokumentet skall uppvisas vid varje transiteringskontor.

2. Transportören skall till varje transiteringskontor lämna ett transiteringsintyg upprättat på ett formulär som överensstämmer med den förlaga som visas i bilaga 46.

3. Transiteringskontoren skall inte undersöka varorna, såvida inte misstanke finns om några oegentligheter som kan leda till missbruk.

4. Om varor transporteras via ett annat transiteringskontor än det kontor som anges på T1-dokumentet skall detta kontor genast sända transiteringsintyget till det i dokumentet angivna kontoret.

Artikel 353

Om varor lastas eller lossas i närvaro av tullmyndigheter under transportens gång skall de exemplar av T1-dokumentet som återlämnats av avgångskontoret eller avgångskontoren uppvisas för dessa myndigheter.

Artikel 354

1. Varor som är upptagna i ett T1-dokument får omlastas till ett annat transportmedel under övervakning av tullmyndigheterna i den medlemsstat i vars territorium omlastningen skall göras, utan att en ny deklaration behöver upprättas. I sådana fall skall de behöriga myndigheterna anteckna alla tillämpliga uppgifter om detta på T1-dokumentet.

2. Tullmyndigheterna får, på villkor som de skall bestämma tillåta att denna omlastning sker utan deras övervakning. I sådana fall skall transportören själv anteckna de tillämpliga uppgifterna på T1-dokumentet och underrätta tullmyndigheterna i den medlemsstat där omlastningen sker för att få deras påskrift.

Artikel 355

1. Om förseglingar bryts under transporten av orsaker utom transportörens kontroll skall denna genast begära att en bestyrkt rapport upprättas av tullmyndigheterna i den medlemsstat där transportmedlet befinner sig. Den berörda tullmyndigheten skall om möjligt genomföra en ny försegling.

2. I händelse av en olycka som kräver omlastning till ett annat transportmedel skall artikel 354 tillämpas.

3. I händelse av överhängande fara som kräver omedelbar avlastning av hela eller delar av lasten får transportören handla på eget initiativ. Han skall anteckna vilka åtgärder som vidtagits i T1-dokumentet. I detta fall skall punkt 1 tillämpas.

4. Om transportören på grund av olyckor eller andra händelser under transporten inte har möjlighet att iaktta den tidsfrist som anges i artikel 348, skall han underrätta den tullmyndighet som avses i punkt 1 så snart som möjligt. Den myndigheten skall sedan anteckna de tillämpliga upplysningarna på T1-dokumentet.

Artikel 356

1. Varorna och T1-dokumentet skall uppvisas vid bestämmelsekontoret.

2. Bestämmelsekontoret skall anteckna närmare uppgifter om genomförda kontroller på exemplaren av T1-dokumentet och genast sända ett exemplar till avgångskontoret och behålla det andra exemplaret.

3. En gemenskapstransitering får avslutas vid ett annat kontor än det kontor som anges i T1-dokumentet. Detta andra kontor skall därmed bli bestämmelsekontor.

4. Den tidsfrist som avgångskontoret föreskrivit inom vilken varorna skall uppvisas vid bestämmelsekontoret skall vara bindande för tullmyndigheterna i de länder vars territorier passeras under en gemenskapstransitering och får inte ändras av dessa myndigheter.

5. Om varorna uppvisas vid bestämmelsekontoret efter det att den tidsfrist som avgångskontoret fastställt har löpt ut, och försummelsen att iaktta tidsfristen beror på omständigheter som kan förklaras på ett för bestämmelsekontoret tillfredsställande sätt och inte kan anses bero på transportören eller den huvudansvariga, skall den senare anses ha iakttagit tidsfristen.

Artikel 357

1. Den person som uppvisar ett dokument för gemenskapstransitering för bestämmelsekontoret tillsammans med den försändelse som detta dokument omfattar får på begäran erhålla ett kvitto.

2. Kvittot som intygar att ett dokument för gemenskapstransitering och den tillhörande försändelsen har uppvisats vid bestämmelsekontoret skall överensstämma med den förlaga som visas i bilaga 47. Det kvitto som avser dokumentet för gemenskapstransitering får dock utställas på baksidan av returexemplaret av det dokumentet.

3. Kvittot skall fyllas i i förväg av den berörda personen. Det får innehålla andra uppgifter om försändelsen utom i det utrymme som är reserverat för bestämmelsekontoret, men bestämmelsekontorets påteckning skall endast gälla för uppgifterna i det utrymmet.

Artikel 358

Varje medlemsstat skall ha rätt att utse ett eller flera centrala kontor, till vilka dokument skall återsändas av de behöriga kontoren i bestämmelsemedlemsstaterna. Medlemsstaterna skall efter att ha utsett sådana kontor underrätta kommissionen om detta och närmare ange vilken typ av dokument som skall återsändas till dessa kontor. Kommissionen skall därefter underrätta de andra medlemsstaterna om detta.

Avsnitt 2

Säkerheter

Underavsnitt 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 359

1. Den säkerhet som avses i artikel 94.1 i kodexen skall gälla i hela gemenskapen.

2. Säkerheten får vara samlad och täcka ett antal gemenskapstransiteringar eller individuell och täcka en enda gemenskapstransitering.

3. Om inte annat följer av artikel 373.2 skall säkerheten bestå av en borgen såsom för egen skuld som ställs av någon fysisk eller juridisk person som uppfyller de villkor som anges i artikel 195 i kodexen.

4. Det dokument som avser den i punkt 3 nämnda borgen skall överensstämma med den förlaga som visas i

- bilaga 48, för en samlad säkerhet,

- bilaga 49, för en individuell säkerhet,

- bilaga 50, för en fast säkerhet.

5. Om bestämmelser fastställda enligt nationella lagar och andra författningar eller allmän sedvänja så kräver, får varje medlemsstat medge att säkerheten ställs i en annan form, på villkor att den har samma rättsliga verkan som de angivna förlagorna till dokumenten.

Underavsnitt 2

Samlad säkerhet

Artikel 360

När gemenskapstransiteringar av varor som har importerats till gemenskapens tullområde från tredje land och som har varit eller som skall bli föremål för särskilda upplysningar, framför allt vid tillämpningen av bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr 1468/81(11), innebär en ökad risk för bedrägeri, skall tullförvaltningarna i medlemsstaterna med kommissionens godkännade vidta särskilda åtgärder för att tillfälligt förbjuda användningen av den samlade säkerheten.

(11) EGT nr L 105, 23.4.1983, s. 1.

Om en medlemsstats tullförvaltning beslutar att förbjuda användning av den samlade säkerheten skall detta beslut gälla också för tullförvaltningarna i de andra medlemsstaterna.

Tullförvaltningarna i medlemsstaterna skall underrätta varandra och kommissionen om beslut som de fattar enligt denna artikel.

Kommissionen skall efter sex månader besluta om de vidtagna åtgärderna skall fortsätta att gälla eller inte.

Artikel 361

Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 360 skall beloppet för den samlade säkerheten bestämmas på följande sätt:

1. Beloppet för säkerheten skall fastställas till minst 30 % av de tullar och andra avgifter som skall betalas enligt de förfaranden som anges i punkt 4 nedan.

2. Den samlade säkerheten skall fastställas till ett belopp som är lika med det totala beloppet av de tullar och andra avgifter som skall betalas enligt bestämmelserna i punkt 4 nedan, när den är avsedd att täcka externa gemenskapstransiteringar av varor som

- importerats till gemenskapens tullområde,

- finns angivna i förteckningen i bilaga 53, och

- har varit föremål för särskilda upplysningar från kommissionen om transiteringar som innebär en ökad risk för bedrägeri, särskilt enligt bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr 1468/81.

Tullmyndigheterna får emellertid fastställa beloppet för säkerheten till 50 % av de tullar och andra avgifter som skall betalas för personer

- som är etablerade i den medlemsstat där säkerheten ställs,

- som regelbundet använder förfarandet för gemenskapstransitering,

- vars ekonomiska situation är sådan att de kan uppfylla sina åtaganden, och

- som inte har begått några allvarliga överträdelser av tull- eller skattelagar.

Om detta stycke tillämpas skall det kontor där säkerheten ställs föra in en av följande påskrifter i fält 7 på det säkerhetsintyg som föreskrivs i artikel 362.3:

- aplicación del punto 2 del artículo 361 del Reglamento (CEE) no 2454/93

- avvendelse af artikel 361, nr 2, i forordning (EØF) nr. 2454/93

- Anwendung von Artikel 361 Nummer 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93

- ÅöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 361 óçìåßï 2 äåýôåñï åäÜöéï ôïõ êáíïíéóìïý (EOK) áñéè. 2454/93

- application of Article 361 (2) of Regulation (EEC) No 2454/93

- application de l' article 361 point 2 du règlement (CEE) no 2454/93

- applicazione dell'articolo 361, punto 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93

- toepassing van artikel 361, punt 2, van Verordening (EEG) nr. 2454/93

- aplicação do ponto 2 do artigo 361o. do Regulamento (CEE) no 2454/93

3. Om deklarationen för gemenskapstransitering omfattar andra varor än de som omfattas av punkt 2 i denna artikel skall förekomsten av bestämmelser som hänför sig till säkerhetsbeloppet tillämpas som om de två kategorierna av varor omfattades av olika deklarationer.

Hänsyn skall dock inte tas till förekomsten av varor av en av de två kategorierna, om kvantiteten eller värdet av dessa varor är relativt obetydligt.

4. Vid tillämpningen av denna artikel skall en värdering göras av

- de försändelser som görs under en vecka,

- de tullar och andra avgifter som skall betalas med hänsyn tagen till den högsta tillämpliga tullsatsen i ett av de berörda länderna.

Denna värdering skall göras på grundval av den berörda personens dokument och bokföringsdokument beträffande varor som transporterats under det föregående året, och det erhållna beloppet skall sedan divideras med 52.

När det gäller nya aktörer skall säkerhetskontoret i samarbete med den berörda personen bedöma kvantitet, värde och tillämpliga skatter för de varor som transporteras under en viss tid med hjälp av de uppgifter som redan finns tillgängliga. Säkerhetskontoret skall genom extrapolering bestämma det sannolika värdet av och skatterna för de varor som skall transporteras under en vecka.

Säkerhetskontoret skall årligen revidera beloppet för den samlade säkerheten, särskilt på grundval av avgångskontorens upplysningar, och vid behov anpassa beloppet.

Artikel 362

1. En samlad säkerhet skall lämnas till ett säkerhetskontor.

2. Säkerhetskontoret skall bestämma beloppet för säkerheten ta emot borgensmannens förbindelse och utfärda ett tillstånd till den huvudansvarige att inom gränserna för säkerheten utföra alla gemenskapstransiteringar, oberoende av avgångskontor.

3. Varje person som har fått ett tillstånd skall, om inte annat följer av villkoren i artikel 363 P366, erhålla ett eller flera exemplar av ett säkerhetsintyg som är upprättat på ett formulär som överensstämmer med den förlagan som visas i bilaga 51.

4. En hänvisning till säkerhetsintyget skall göras på varje T1-dokument.

5. Säkerhetskontoret får återkalla tillståndet, om de villkor som gällde vid utfärdandet inte längre gäller.

Artikel 363

1. Vid utfärdandet av säkerhetsintyget eller vid någon annan tidpunkt under dess giltighet skall den huvudansvarige på eget ansvar på intygets baksida ange den eller de personer som är bemyndigade att underteckna deklarationer för gemenskapstransitering för hans räkning. Uppgifterna skall innefatta varje bemyndigad persons för- och efternamn samt den personens namnteckning. Varje angivande av en bemyndigad person skall bekräftas med den huvudansvariges underskrift. Den huvudansvarige skall ha rätt att stryka över de fält som inte används.

2. Den huvudansvarige får när som helst stryka namnet på en bemyndigad person på intygets baksida.

Artikel 364

Varje person som är finns angiven på baksidan av ett säkerhetsintyg som uppvisas vid ett avgångskontor skall anses som den huvudansvariges representant.

Artikel 365

Giltighetstiden för ett säkerhetsintyg skall inte överstiga två år. Den tiden får dock utsträckas av säkerhetskontoret för en ytterligare tid som inte överstiger två år.

Artikel 366

Om säkerheten upphävs skall den huvudansvarige ansvara för att alla giltiga säkerhetsintyg som utfärdats till honom genast återlämnas till säkerhetskontoret.

Medlemsstaterna skall lämna kommissionen uppgifter om alla giltiga intyg som inte återlämnats. Kommissionen skall underrätta de andra medlemsstaterna om detta.

Underavsnitt 3

Fast säkerhet

Artikel 367

1. Varje medlemsstat får tillåta att borgensmannen i ett enda dokument lämnar en fast säkerhet på 7 000 ecu, som säkerhet för betalning av tullar och andra avgifter som kan komma att debiteras under en gemenskapstransitering som genomförs på hans ansvar, oberoende av vem den huvudansvarige är. Denna bestämmelse skall tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av artikel 368.

2. Den fasta säkerheten skall lämnas till ett säkerhetskontor.

Artikel 368

1. Utom i de fall som avses i punkterna 2 och 3, skall avgångskontoret inte kräva någon säkerhet utöver den fasta säkerheten på 7 000 ecu för varje deklaration för gemenskapstransitering, oberoende av beloppet av de tullar och andra avgifter som varorna i en viss deklaration är belagda med.

2. Om en transport, på grund av vissa särskilda omständigheter som står i förbindelse med transporter, innebär ökade risker och säkerheten på 7 000 ecu av detta skäl är klart otillräcklig, får avgångskontoret kräva en säkerhet på ett högre belopp i multiplar av 7 000 ecu för att säkerställa tullarna för den totala kvantitet av varor som skall sändas.

3. Transport av de varor som anges i bilaga 52 skall föranleda en ökning av beloppet för den fasta säkerheten, om kvantiteten fraktade varor överstiger den kvantitet som den fasta säkerheten på 7 000 ecu motsvarar.

I detta fall skall den fasta säkerheten ökas till den multipel av 7 000 ecu som krävs för att säkerställa den kvantitet av varor som skall sändas.

4. I de fall som avses i punkterna 2 och 3 skall den huvudansvarige till avgångskontoret lämna intyg om den fasta säkerheten som motsvarar den multipel av 7 000 ecu som krävs.

Artikel 369

1. Om deklarationen för gemenskapstransitering omfattar andra varor än de som anges i förteckningen i bilaga 52 skall bestämmelserna om fast säkerhet tillämpas som om de två kategorierna av varor omfattades av olika deklarationer.

2. Trots punkt 1 skall hänsyn inte tas till varor av en av de två kategorierna, om kvantiteten eller värdet av dessa varor är relativt obetydliga.

Artikel 370

1. När säkerhetskontoret har mottagit borgensmannens förbindelse, får borgensmannen tillstånd att utfärda ett eller flera intyg om fast säkerhet enligt villkoren för säkerheten, till personer som avser att agera som huvudansvariga vid en gemenskapstransitering från ett avgångskontor efter eget val.

2. Intyget om den fasta säkerheten skall överensstämma med den förlaga som visas i bilaga 54. Uppgifterna på baksidan av den förlagan får dock anges på framsidan, ovanför uppgifterna om den person eller det företag som utfärdar intyget och med de följande uppgifterna oförändrade.

3. Borgensmannen skall vara skyldig att betala upp till 7 000 ecu för varje intyg om fast säkerhet.

4. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 368 och 371 får den huvudansvarige genomföra en gemenskaps-transitering för varje intyg om fast säkerhet. Intyget skall lämnas till avgångskontoret som skall behålla det.

Artikel 371

Borgensmannen får utfärda intyg om fast säkerhet

- som inte är giltiga för gemenskapstransitering av de varor som finns upptagna i bilaga 52, och

- som får användas i multiplar på upp till sju intyg per transportmedel i enlighet med artikel 347.2 för andra varor än de som avses i föregående strecksats.

För detta ändamål skall borgensmannen förse dessa intyg om fast säkerhet med en av följande påskrifter på snedden med stora bokstäver:

- VALIDEZ LIMITADA; APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 371 DEL REGLAMENTO (CEE) NO 2454/93

- BEGRÆNSET GYLDIGHED - ARTIKEL 371, I FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93

- BESCHRÄNKTE GELTUNG - ARTIKEL 371 DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 2454/93

- ÐÅÑÉÏÑÉÓÌÅÍÇ ÉÓ×ÕÓ: ÅÖÁÑÌÏÃÇ ÔÏÕ ÁÑÈÑÏÕ 371 ÔÏÕ ÊÁÍÏÍÉÓÌÏÕ (EOK) áñéè. 2454/93

- LIMITED VALIDITY - APPLICATION OF ARTICLE 371 OF REGULATION (EEC) No 2454/93

- VALIDITÉ LIMITÉE - APPLICATION DE L' ARTICLE 371 DU RÈGLEMENT (CEE) No 2454/93

- VALIDITÀ LIMITATA - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 371 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2454/93

- BEPERKTE GELDIGHEID - TOEPASSING VAN ARTIKEL 371 VAN VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93

- VALIDADE LIMITADA; APLICAÇÃO DO ARTIGO 371 O DO REGULAMENTO (CEE) NO 2454/93.

Artikel 372

Ett upphävande av en säkerhet skall genast anmälas till de andra medlemsstaterna av den medlemsstat som säkerhetskontoret tillhör.

Underavsnitt 4

Individuell säkerhet

Artikel 373

1. En enskild säkerhet som ställts för en enda gemenskapstransitering skall ges in till avgångskontoret. Avgångskontoret skall fastställa beloppet för säkerheten.

2. Den i punkt 1 angivna säkerheten får vara en kontant deposition som ges in till avgångskontoret. I detta fall skall den återbetalas när T1-dokumentet har färdigbehandlats vid avgångskontoret.

Underavsnitt 5

Gemensamma bestämmelser för underavsnitt 1 P4

Artikel 374

Borgensmannen skall befrias från sina förpliktelser enligt artikel 199.1 i kodexen och skall dessutom befrias från sina förpliktelser vid utgången av en period av tolv månader räknat från den dag då T1-deklarationen registrerades, om tullmyndigheterna i avgångsmedlemsstaten inte har underrättat honom om att T1-dokumentet inte är färdigbehandlat.

Om borgensmannen inom den period som föreskrivs i första stycket har underrättats av tullmyndigheterna om att dokumentet inte är färdigbehandlat, skall han dessutom underrättas om att han är eller kan komma att bli skyldig att betala de belopp som han ansvarar för när det gäller gemenskapstransiteringen i fråga. Denna underrättelse skall borgensmannen få senast tre år efter den dag då T1-deklarationen registrerades. Om ingen sådan underrättelse har lämnats före tidsfristens utgång, skall borgensmannen också frigöras från sina förpliktelser.

Underavsnitt 6

Befrielse från ställande av säkerhet

Artikel 375

1. För att befrielse från ställande av säkerhet för gemenskapstransitering skall kunna beviljas skall den förbindelse som den berörda personen skall lämna enligt artikel 95.2 e i kodexen upprättas i enlighet med den förlaga som visas i bilaga 55.

2. Om bestämmelser fastställda enligt nationella lagar och andra författningar eller allmän sedvänja så kräver, får varje medlemsstat låta upprätta den berörda personens förbindelse i en annan form, under förutsättning att den har samma bindande verkan som den förbindelse som överensstämmer med förlagan.

Artikel 376

1. I enlighet med artikel 95.3 i kodexen skall befrielse från ställande av säkerhet inte gälla för varor

a) vars sammanlagda värde överstiger 100 000 ecu per försändelse,

eller

b) som finns angivna i bilaga 56 som varor som innebär ökade risker.

2. Befrielse från ställande av säkerhet skall inte tillämpas om användningen av den samlade säkerheten är förbjuden enligt artikel 360.

Artikel 377

1. Om befrielse från ställande av säkerhet tillämpas skall en hänvisning till det intyg som avses i artikel 95.4 i kodexen göras på den motsvarande T1-deklarationen för transitering.

2. Intyget om befrielse från ställande av säkerhet skall överensstämma med förlagan i bilaga 57.

3. Vid utfärdandet av intyget om befrielse från ställande av säkerhet eller vid någon annan tidpunkt under dess giltighetstid skall den huvudansvarige på eget ansvar på intygets baksida ange den eller de personer som är bemyndigade att underteckna deklarationer för gemenskapstransitering för hans räkning. Uppgifterna skall innefatta varje bemyndigad persons för- och efternamn följt av den personens namnteckning. Varje angivande av en bemyndigad person skall bekräftas med den huvudansvariges underskrift. Den huvudansvarige skall ha rätt att stryka över de fält som inte används.

Den huvudansvarige får när som helst stryka namnet på en bemyndigad person på intygets baksida.

4. Varje person som är finns angiven på baksidan av ett intyg om befrielse från ställande av säkerhet som uppvisas vid ett avgångskontor skall anses som den huvudansvariges representant.

5. Giltighetstiden för ett intyg om befrielse från ställande av säkerhet skall inte överstiga två år. Den tiden får dock utsträckas av de myndigheter som beviljar befrielsen för en ytterligare period som inte överstiger två år.

6. Om befrielsen från ställande av säkerhet återkallas, skall den huvudansvarige ansvara för att alla ännu giltiga intyg om befrielse från ställande av säkerhet som utfärdats för honom genast återlämnas till de myndigheter som beviljade befrielsen.

Medlemsstaterna skall lämna kommissionen uppgifter om alla giltiga intyg som inte återlämnats.

Kommissionen skall underrätta de andra medlemsstaterna om detta.

Avsnitt 3

Oegentligheter och bevis på regelmässigt genomförande

Artikel 378

1. Om försändelsen inte har uppvisats på bestämmelsekontoret och platsen för överträdelsen eller oegentligheten inte kan fastställas och om inte inom den period som fastställs i artikel 379.2 bevis kan framläggas på ett för tullmyndigheterna tillfredsställande sätt, antingen för att transiteringen genomförts på ett regelmässigt sätt eller på vilken plats överträdelsen eller oegentligheten verkligen begicks, skall denna överträdelse eller denna oegentlighet, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 215 i kodexen, anses ha begåtts

- i den medlemsstat som avgångskontoret tillhör,

eller

- i den medlemsstat som transiteringskontoret vid införselplatsen till gemenskapen tillhör, till vilket transiteringsintyg har ingetts.

2. Om inget sådant bevis kan framläggas och denna överträdelse eller oegentlighet därför kan anses ha begåtts i avgångsmedlemsstaten eller i den införselmedlemsstat som avses i första stycket andra strecksatsen, skall tullar och andra avgifter avseende varorna i fråga debiteras av den medlemsstaten i enlighet med gemenskapsbestämmelser eller nationella bestämmelser.

3. Om det kan fastställas i vilken medlemsstat denna överträdelse eller oegentlighet verkligen begicks före utgången av en tid av tre år från den dag då T1-deklarationen registrerades, skall den medlemsstaten i enlighet med gemenskapsbestämmelser eller nationella bestämmelser driva in de tullar och andra avgifter (med undantag för de som tagits ut enligt punkt 2 som gemenskapens egna intäkter) som är tillämpliga för varorna i fråga. I detta fall skall de tullar och andra avgifter som från början togs ut för varorna (med undantag för de som tagits ut som gemenskapens egna intäkter) återbetalas, så snart bevis på denna indrivning lämnas.

4. Säkerheten för transiteringen skall inte frigöras förrän den ovan nämnda treårsperioden är slut eller förrän tillämpliga tullar och andra avgifter i den medlemsstat där överträdelsen eller oegentligheten begicks har betalats.

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att bekämpa alla överträdelser eller oegentligheter och vidta effektiva påföljder.

Artikel 379

1. Om en sändning inte har uppvisats vid bestämmelsekontoret och den plats där överträdelsen eller oegentligheten begicks inte kan fastställas, skall avgångskontoret underrätta den huvudansvarige om detta så snart som möjligt och i varje fall före slutet av den elfte månaden efter den dag då deklarationen för gemenskapstransitering registrerades.

2. Den underrättelse som avses i punkt 1 skall särskilt ange den tidsfrist inom vilken bevis kan framläggas på ett för tullmyndigheterna tillfredsställande sätt, antingen för att transiteringen genomförts på ett regelmässigt sätt eller på vilken plats överträdelsen eller oegentligheten verkligen begicks, skall framläggas för avgångskontoret på ett för tullmyndigheterna tillfredsställande sätt. Den tidsfristen skall vara tre månader från dagen då den underrättelse som avses i punkt 1 lämnades. Om detta bevis inte har lämnats vid utgången av den tidsfristen, skall den behöriga medlemsstaten vidta åtgärder för att driva in de tullar och andra avgifter som är tillämpliga. Om avgångskontoret inte ligger i den medlemsstaten skall avgångskontoret genast underrätta denna medlemsstat.

Artikel 380

Bevis för att en transitering har genomförts på ett regelmässigt sätt enligt artikel 378.1 skall framläggas, på ett för tullmyndigheterna tillfredsställande sätt bl.a genom

a) uppvisande av ett dokument, bestyrkt av tullmyndigheterna, som fastställer att de ifrågavarande varorna uppvisats vid bestämmelsekontoret eller, om artikel 406 gäller, för den godkände mottagaren. Dokumentet skall innehålla tillräckliga uppgifter för att varorna skall kunna identifieras,

eller

b) uppvisande av ett tulldokument utfärdat i ett tredje land, som visar att varorna övergått till fri konsumtion, eller en kopia eller fotokopia av detta. Denna kopia eller fotokopia skall bestyrkas av det organ som bestyrkte det ursprungliga dokumentet, av myndigheterna i det tredje landet i fråga eller av myndigheterna i en av medlemsstaterna såsom varande en riktig kopia. Dokumentet skall innehålla tillräckliga upplysningar för att varorna skall kunna identifieras.

KAPITEL 5

Intern gemenskapstransitering

Artikel 381

1. Alla varor som skall befordras enligt förfarandet för intern gemenskapstransitering skall omfattas av en T2-deklaration. En T2-deklaration är en deklaration på ett formulär som motsvarar den förlaga som visas i bilaga 31-34 och som används i enlighet med anvisningarna i bilaga 37.

2. Kapitel 4 skall tillämpas i tillämpliga delar på förfarandet för intern gemenskapstransitering.

KAPITEL 6

Gemensamma bestämmelser för kapitel 4 och 5

Artikel 382

1. Vid försändelser som består både av varor som skall befordras enligt förfarandet för extern gemenskapstransitering och varor som skall befordras enligt det förfarandet för intern gemenskapstransitering får kompletterande formulär som innehåller beteckningen "T1bis" respektive "T2bis" bifogas ett och samma deklarationsformulär för gemenskapstransitering.

I detta fall skall beteckningen "T" införas i det högra delfältet i fält 1 på detta formulär; det tomma utrymmet efter symbolen "T" skall strykas över. Dessutom skall fält 32 "Artikelnr", 33 "Varukod", 35 "Bruttovikt (kg)", 38 "Nettovikt (kg)" och 44 "Ytterligare upplysningar, bifogade dokument, intyg och tillstånd" strykas över. En hänvisning till löpnumren för de kompletterande dokumenten med beteckningen "T1bis" eller "T2bis" skall föras in i fält 31 "Kollin och varubeskrivning" på det formulär som används för deklaration för gemenskapstransitering.

2. Om en av beteckningarna "T1", "T1 bis" eller "T2", "T2 bis" inte har angetts i det högra delfältet i fält 1 på det använda formuläret eller om, vid sändningar som består av både varor som befordras enligt förfarandet för extern gemenskapstransitering och varor som befordras enligt förfarandet för intern gemenskapstransitering, bestämmelserna i punkt 1 och i artikel 383 inte har följts, skall varor som befordras upptagna i dessa dokument anses befordrade enligt förfarandet för extern gemenskapstransitering.

Vid tillämpningen av exporttullar eller de åtgärder som föreskrivs för export enligt den gemensamma handelspolitiken skall dessa varor dock anses befordade enligt förfarandet för intern gemenskapstransitering.

Artikel 383

Vid försändelser som omfattar både varor som befordras enligt förfarandet för extern gemenskapstransitering och varor som befordras enligt förfarandet för intern gemenskapstransitering skall olika lastspecifikationer upprättas och får bifogas ett och samma deklarationsformulär för gemenskapstransitering.

I det fallet skall beteckningen "T" anges i det högra delfältet i fält 1 på detta formulär. Det tomma utrymmet efter symbolen "T" skall strykas över dessutom skall fält 15 "Avsändnings-/exportland", 32 "Artikelnr", 33 "Varukod", 35 "Bruttovikt (kg)", 38 "Nettovikt (kg)" och vid behov 44 "Ytterligare upplysningar, bifogade dokument, intyg och tillstånd" strykas över. En hänvisning till löpnumren för de lastspecifikationer som avser var och en av de två varutyperna skall göras i fält 31 "Kollin och varubeskrivning" på det formulär som används.

Artikel 384

Tullmyndigheterna i medlemsstaterna skall vid behov lämna varandra upplysningar om alla undersökningsresultat, dokument, rapporter, redogörelser och upplysningar om transporter som genomförts enligt förfarandet för gemenskapstransitering samt oegentligheter och överträdelser i samband med detta förfarande.

Artikel 385

Transiteringsdeklarationerna och transiteringsdokumenten skall upprättas på ett av gemenskapens officiella språk som godkänns av tullmyndigheterna i avgångsmedlemsstaten. Denna bestämmelse skall inte gälla för dokument rörande fast säkerhet.

Tullmyndigheterna i en annan medlemsstat där deklarationerna och dokumenten skall uppvisas får vid behov begära en översättning till det officiella språket eller ett av de officiella språken i den medlemsstaten.

Tullmyndigheterna i den medlemsstat som ansvarar för säkerhetskontoret skall bestämma vilket språk som skall användas för säkerhetsintyget.

Det språk som skall användas i intyget om befrielse från ställande av säkerhet skall bestämmas av tullmyndigheterna i den medlemsstat där befrielsen från ställande av säkerhet har beviljats.

Artikel 386

1. Det papper som skall användas för lastspecifikationer, transiteringsintyg och transiteringskvitton skall vara avsett för skrivändamål och väga minst 40 g/m².; det skall vara tillräckligt starkt för att inte gå sönder eller skrynklas vid normal användning.

2. Det papper som skall användas till intyget om fast säkerhet skall inte innehålla mekanisk massa, vara avsett för skrivändamål och väga minst 55 g/m². Papperet skall ha en röd tryckt guillochering, som gör varje förfalskning på mekanisk eller kemisk väg uppenbar.

3. Det papper som skall användas till formulären för säkerhetsintyget och intyget om befrielse från ställande av säkerhet skall inte innehålla mekanisk massa och väga minst 100 g/m². Papperet skall ha en guillochering på bägge sidorna, som gör varje förfalskning på mekanisk eller kemisk väg uppenbar. Denna bakgrund skall vara

- grön för säkerhetsintygen,

- ljusblå för intygen om befrielse från ställande av säkerhet.

4. Det papper som avses i punkt 1 P3 skall vara vitt, med undantag av de lastspecifikationer som avses i artikel 341.2, för vilka de berörda personerna får välja färg.

Artikel 387

Formulären skall mäta

a) 210 × 297 mm i fråga om lastspecifikationer, med en tillåten avvikelse i längden på mellan minus 5 och plus 8 mm,

b) 210 × 148 mm för transiteringsintyg, säkerhetsintyg och intyg om befrielse från ställande av säkerhet,

c) 148 × 105 mm för kvitton och intyg om fast säkerhet.

Artikel 388

1. Intygen om fast säkerhet skall ange tryckeriets namn och adress eller ett märke som identifierar tryckeriet. Varje intyg om fast säkerhet skall innehålla ett individuellt serienummer.

2. Medlemsstaterna skall ansvara för tryckningen av säkerhetsintyg och intyg om befrielse från ställande av säkerhet eller för att denna tryckning sker. Varje intyg skall innehålla ett löpnummer för identifiering.

3. Formulären för säkerhetsintyg, intyg om befrielse från ställande av säkerhet och intyg om fast säkerhet skall fyllas i med skrivmaskin, på mekanisk väg eller på liknande sätt.

4. Lastspecifikationer, transiteringsintyg och kvitton får fyllas i med skrivmaskin på mekanisk väg eller på liknande sätt eller fyllas i med läslig handskrift; i det senare fallet skall de fyllas i med bläck och tryckbokstäver.

5. Formulären skall inte innehålla några raderingar eller ändringar. Rättelser skall göras genom att de felaktiga orden stryks över och alla nödvändiga uppgifter läggs till. Rättelserna skall bekräftas av den person som utför dem och uttryckligen bestyrkas av tullmyndigheterna.

KAPITEL 7

Förenklingar

Avsnitt 1

Förenklat förfarande för utfärdande av dokument som fastställer varors status som gemenskapsvaror

Artikel 389

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 317.4 får tullmyndigheterna i varje medlemsstat tillåta varje person, nedan kallad "godkänd avsändare", som uppfyller de villkor som fastställs i artikel 390 och som ämnar fastställa varors status som gemenskapsvaror med hjälp av ett T2L-dokument i enlighet med artikel 315.1 eller med hjälp av ett av de dokument som förskrivs i artikel 317, nedan kallade "kommersiella dokument", att använda dessa dokument utan att behöva uppvisa dem för bestyrkande hos tullmyndigheterna i avgångsmedlemsstaten.

Artikel 390

1. Det tillstånd som föreskrivs i artikel 389 skall beviljas endast till personer

a) som ofta sänder varor,

b) vars bokföring gör det möjligt för tullmyndigheterna att kontrollera deras verksamhet,

c) som inte har begått allvarliga eller upprepade överträdelser av tull- eller skattelagstiftningen.

2. Tullmyndigheterna får återkalla tillståndet, om en godkänd avsändare inte längre uppfyller de villkor som fastställs i punkt 1 eller underlåter att uppfylla de krav som fastställs i detta avsnitt eller i tillståndet.

Artikel 391

1. Tillstånd utfärdade av tullmyndigheterna skall särskilt ange

a) det kontor som är ansvarigt för att i förväg bestyrka de formulär som används för dokumenten i fråga, enligt vad som föreskrivs i artikel 392.1 a,

b) det sätt på vilket den godkände avsändaren skall bevisa att dessa formulär har använts på rätt sätt.

2. De behöriga myndigheterna skall ange inom vilken period och på vilket sätt den godkände avsändaren skall meddela det behöriga kontoret, så att det kontoret kan göra de kontroller som behövs innan varorna sänds.

Artikel 392

1. Tillståndet skall föreskriva att fält C "Avgångskontor" på framsidan av de formulär som används för T2L-dokument och, om så är tillämpligt, för T2L-bisdokument eller framsidan av det kommersiella dokument skall

a) stämplas i förväg med en stämpel som tillhör det kontor som avses i artikel 391.1 a och undertecknas av en tjänsteman på det kontoret,

eller

b) stämplas av den godkände avsändaren med en speciell metallstämpel som godkänts av tullmyndigheterna och som överensstämmer med den förlagan som visas i bilaga 62; stämpelavtrycket får vara förtryckt på formulären, om tryckningen utförs av ett tryckeri som är godkänt för det ändamålet.

2. Senast när varorna sänds skall den godkände avsändaren fylla i och underteckna formuläret. Han skall dessutom i det fält som är reserverat för avgångskontorets kontroll på T2L-dokumentet eller i ett lätt identifierbart utrymme på det kommersiella dokument som används till att föra in det behöriga tullkontorets namn, dagen då dokumentet ifylldes samt en av följande fraser:

- Procedimiento simplificado

- Forenklet fremgangsmåde

- Vereinfachtes Verfahren

- ÁðëïõóôåõìÝíç äéáäéêáóßá

- Simplified procedure

- Procédure simplifiée

- Procedura semplificate

- Vereenvoudigde regeling

- Procedimento simplificado

3. Det ifyllda formuläret innehållande den i punkt 2 angivna frasen och undertecknat av den godkände avsändaren skall vara likvärdigt med ett dokument som bestryker varornas status som gemenskapsvaror.

Artikel 393

1. Tullmyndigheterna får ge den godkände avsändaren tillstånd att inte underteckna de använda T2L-dokument eller kommersiella dokument som har den speciella stämpel som anges i bilaga 62 och som är upprättad med hjälp av ett elektroniskt eller automatiskt databehandlingssystem. Detta tillstånd skall lämnas under förutsättning att den godkände avsändaren tidigare har lämnat dessa myndigheter en skriftlig förbindelse, i vilken han erkänner sitt ansvar för de lagliga konsekvenser som följer av alla T2L-dokument eller kommersiella dokument som utfärdats med den speciella stämpeln.

2. De T2L-dokument eller de kommersiella dokument som upprättats i enlighet med punkt 1 skall i stället för den godkände avsändarens underskrift innehålla en av följande fraser:

- Dispensa de firma

- Fritaget för underskrift

- Freistellung von der Unterschriftsleistung

- Äåí áðáéôåßôáé õðïãñáöÞ

- Signature waived

- Dispense de signature

- Dispensa dalla firma

- Van ondertekening vrijgesteld

- Dispensa a assinatura.

Artikel 394

Den godkände avsändaren skall göra en kopia av varje T2L-dokument eller kommersiellt dokument som utfärdats enligt detta avsnitt. Tullmyndigheterna skall bestämma enligt vilka förfaranden de kopierade dokumenten skall uppvisas för kontroll och förvaras under minst två år.

Artikel 395

1. Den godkände avsändaren skall

a) följa bestämmelserna i detta avsnitt och i tillståndet,

b) vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den speciella stämpeln och de formulär som är försedda med avtryck av den stämpel som tillhör det kontor som avses i artikel 391.1 a eller av den speciella stämpeln, förvaras säkert.

2. I händelse att någon missbrukar de formulär för T2L-dokument eller kommersiella dokument som stämplats i förväg med den stämpel som tillhör det kontor som anses i artikel 391.1 a eller med den speciella stämpeln, skall den godkände avsändaren, utan att det påverkar tillämpningen av eventuella straffrättsliga åtgärder, ansvara för betalning av tullar och andra avgifter som inte har betalats i en medlemsstat som en följd av detta missbruk, om han inte kan övertyga de tullmyndigheter som godkände honom om att han vidtagit de åtgärder som krävs av honom enligt punkt 1 b.

Artikel 396

Tullmyndigheterna i avsändningsmedlemsstaten får undanta vissa kategorier av varor och typer av transporter från de förenklingar som föreskrivs i detta avsnitt.

Avsnitt 2

Förenkling av transiteringsformaliteterna vid avgångs- och bestämmelsekontoren

Artikel 397

Om förfarandet för gemenskapstransitering är tillämpligt, skall formaliteterna för förfarandet förenklas i enlighet med bestämmelserna i detta avsnitt.

Detta avsnitt skall dock inte gälla för varor för vilka artiklarna 463 P470 tillämpas.

Underavsnitt 1

Formaliteter vid avgångskontoret

Artikel 398

Tullmyndigheterna i varje medlemsstat får tillåta en person som uppfyller de villkor som fastställs i artikel 399 och som ämnar genomföra transiteringar (nedan kallad "godkänd avsändare") att inte behöva uppvisa varken varorna i fråga eller deklarationen för transitering för dessa varor för avgångskontoret.

Artikel 399

1. Det tillstånd som föreskrivs i artikel 389 skall beviljas endast till personer

a) som ofta sänder varor,

b) vars bokföring gör det möjligt för tullmyndigheterna att kontrollera deras verksamhet,

c) som, om en säkerhet krävs enligt förfarandet för gemenskapstransitering, ställer en samlad säkerhet, och

d) som inte har begått allvarliga eller upprepade överträdelser av tull- eller skattelagstiftningen.

2. Tullmyndigheterna får återkalla tillståndet, om den godkände avsändaren inte längre uppfyller de villkor som fastställs i punkt 1 eller underlåter att uppfylla de villkor som fastställs i detta avsnitt eller i tillståndet.

Artikel 400

Tillstånd utfärdade av tullmyndigheterna skall särskilt ange

a) det eller de kontor som är behöriga att fungera som avgångskontor för försändelserna,

b) inom vilken period och på vilket sätt den godkände avsändaren skall underrätta avgångskontoret om de försändelser som skall sändas, så att det kontoret kan göra de kontroller som behövs innan varornas avgång,

c) inom vilken period varorna skall uppvisas vid bestämmelsekontoret,

d) åtgärder som skall vidtas för varornas identifiering. För detta ändamål får tullmyndigheterna föreskriva att transportmedlet, eller kollina skall bära särskilda förseglingar som är godkända av tullmyndigheterna och som anbringas av den godkände avsändaren.

Artikel 401

1. Tillståndet skall föreskriva att de fält som är reserverade för avgångskontoret på framsidan av deklarationsformulären för gemenskapstransitering skall

a) stämplas i förväg med avgångskontorets stämpel och undertecknas av en tjänsteman på det kontoret,

eller

b) stämplas av den godkände avsändaren med en speciell metallstämpel som godkänts av tullmyndigheterna och som överensstämmer med den förlaga som visas i bilaga 62. Stämpelns avtryck får förtryckas på formulären, om ett godkänt tryckeri har fått i uppdrag att trycka dem.

Den godkände avsändaren skall fylla i avsändningsdagen för varorna i fältet och tilldela deklarationen ett nummer i enlighet med de regler som fastställs för detta i tillståndet.

2. Tullmyndigheterna får föreskriva att formulär med ett särskiljande märke skall användas för identifiering.

Artikel 402

1. Senast när varorna sänds skall den godkände avsändaren på framsidan av exemplar nr 1 och 4 av den vederbörligen ifyllda

deklarationen för gemenskapstransitering i fältet "Kontroll av avgångskontoret" ange den period, inom vilken varorna skall uppvisas för bestämmelsekontoret, de identifieringsåtgärder som vidtagits samt en av följande fraser:

- Procedimiento simplificado

- Forenklet fremgangsmåde

- Vereinfachtes Verfahren

- ÁðëïõóôåõìÝíç äéáäéêáóßá

- Simplified procedure

- Procédure simplifiée

- Procedura semplificate

- Vereenvoudigde regeling

- Procedimento simplificado.

2. Efter det att varorna avsänts skall exemplar nr 1 genast sändas till avgångskontoret. Tullmyndigheterna skall ha rätt att i tillståndet föreskriva att exemplar nr 1 sänds till avgångskontoret så snart deklarationen för gemenskaps-transitering är ifylld. De övriga exemplaren skall följa med varorna i enlighet med artikel 341 P380.

3. Om tullmyndigheterna i avgångsmedlemsstaten genomför en kontroll vid avsändandet av varorna, skall de anteckna detta i fältet "Kontroll av avgångskontoret" på framsidan av exemplar nr 1 och 4 av deklarationen för gemenskapstransitering.

Artikel 403

Deklarationen för gemenskapstransitering, vederbörligen ifylld och innehållande de uppgifter som föreskrivs i artikel 402.1 skall vara likvärdigt med ett dokument för extern eller intern gemenskapstransitering, alltefter omständigheterna, och den godkände avsändaren som undertecka nde deklarationen skall vara den huvudansvarige.

Artikel 404

1. Tullmyndigheterna får ge den godkände avsändaren tillstånd att inte underteckna deklarationer för gemenskapstransitering som innehåller den speciella stämpel som anges i bilaga 62 och som är upprättade med hjälp av ett elektroniskt eller automatiskt databehandlingssystem. Detta tillstånd skall ges under förutsättning att den godkände avsändaren tidigare har lämnat dessa myndigheter en skriftlig förbindelse, i vilken han erkänner sig vara huvudansvarig för all gemenskapstransitering som genomförs med dokument för gemenskapstransitering som bär den speciella stämpeln.

2. De dokument för gemenskapstransitering som upprättats i enlighet med punkt 1 skall i det fält som är reserverat för den huvudansvariges underskrift innehålla en av följande fraser:

- Dispensa de firma

- Fritaget for underskrift

- Freistellung von der Unterschriftsleistung

- Äåí áðáéôåßôáé õðïãñáöÞ

- Signature waived

- Dispense de signature

- Dispensa dalla firma

- Van ondertekening vrijgesteld

- Dispensa a assinatura.

Artikel 405

1. Den godkände avsändaren skall

a) följa bestämmelserna i detta avsnitt och i tillståndet, och

b) vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa förvaringen av den speciella stämpeln och av de formulär som har avtryck av avgångskontorets stämpel eller av den speciella stämpeln.

2. Om någon missbrukar formulär som stämplats i förväg med avgångskontorets stämpel eller med den speciella stämpeln skall den godkände avsändaren, utan att det påverkar tillämpningen av straffrättsliga åtgärder, vara skyldig att betala tullar och andra avgifter som skall betalas i en viss medlemsstat för varor som transporterats med sådana formulär, om han inte på ett sätt som är tillfredsställande för de tullmyndigheter som godkänt honom kan bevisa, att han vidtagit de åtgärder som krävs av honom enligt punkt 1 b.

Underavsnitt 2

Formaliteter vid bestämmelsekontoret

Artikel 406

1. Tullmyndigheterna i varje medlemsstat får utfärda ett tillstånd som upphäver kravet på att varorna skall uppvisas vid bestämmelsekontoret, om varor som transporteras enligt ett förfarande för gemenskapstransitering är avsedda för en person som uppfyller de villkor som fastställs i artikel 407 (nedan kallad "godkänd mottagare") och som tidigare godkänts av tullmyndigheterna i den medlemsstat till vilken bestämmelsekontoret hör.

2. I de fall som avses i punkt 1 skall den huvudansvarige ha uppfyllt sina förpliktelser enligt artikel 96.1 a i kodexen, när de exemplar av dokumenten för gemenskapstransitering som medföljde sändningen och de orörda varorna har levererats inom den föreskrivna tiden till den godkände mottagaren i dennes lokaler eller till en plats som angivits i tillståndet och åtgärderna för identifiering av varorna har iakttagits.

3. Den godkände mottagaren skall på begäran av transportören utfärda ett kvitto för varje försändelse som levererats i enlighet med punkt 2, i vilket anges att dokumenten och varorna har levererats.

Artikel 407

1. Det tillstånd som föreskrivs i artikel 406 skall beviljas endast till personer

a) som regelbundet tar emot försändelser som befordras enligt förfarandet för gemenskapstransitering,

b) vars bokföring gör det möjligt för tullmyndigheterna att kontrollera deras verksamhet,

c) som inte har begått allvarliga eller upprepade överträdelser av tull- eller skattelagstiftningen.

2. Tullmyndigheterna får återkalla tillståndet, om den godkände mottagaren inte längre uppfyller de villkor som fastställs i punkt 1 eller underlåter att uppfylla de villkor som fastställs i detta underavsnitt eller i tillståndet.

Artikel 408

1. Tillstånd utfärdade av tullmyndigheterna skall särskilt ange

a) det eller de kontor som är behöriga att fungera som bestämmelsekontor för försändelser till den godkände mottagaren,

b) inom vilken tid och på vilket sätt den godkände mottagaren skall meddela bestämmelsekontoret om varornas ankomst, så att kontoret kan göra de kontroller som behövs vid varornas ankomst.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 410 skall tullmyndigheterna i tillståndet ange, om någon åtgärd krävs av bestämmelsekontoret, innan den godkände mottagaren får förfoga över de ankomna varorna.

Artikel 409

1. Den godkände mottagaren skall för de försändelser som anländer till hans lokaler eller till de platser som anges i tillståndet

a) genast underrätta bestämmelsekontoret, i enlighet med det förfarande som föreskrivs i tillståndet, om alla överskott eller underskott, utbyten eller andra oegentligheter t.ex. brutna förseglingar,

b) genast sända bestämmelsekontoret kopior av det dokument för gemenskapstransitering som medföljde försändelsen, med uppgift om ankomstdag och tillståndet för eventuella förseglingar.

2. Bestämmelsekontoret skall föra in de uppgifter som krävs i dessa exemplar av dokumentet för gemenskapstransitering.

Underavsnitt 3

Andra bestämmelser

Artikel 410

Tullmyndigheterna i avgångs- eller bestämmelsmedlemsstaten får utesluta vissa kategorier av varor från de förenklingar som anges i artikel 398 och 406.

Artikel 411

1. Om deklarationen för gemenskapstransitering är undantagen från kravet på uppvisande på avgångskontoret för varor som skall befordras upptagna i en CIM-fraktsedel eller TR-överlämningssedel i enlighet med artikel 413 P442, skall tullmyndigheterna fastställa vilka åtgärder som behövs för att säkerställa att exemplar 1 P3 av fraktsedeln eller 2, 3A och 3B av TR-överlämningssedeln innehåller beteckningen "T1" eller "T2", alltefter omständigheterna.

2. Om de varor som befordras enligt artikel 413 P442 är avsedda för en godkänd mottagare, får tullmyndigheterna, utan hinder av artiklarna 406.2 och 409.1 b, föreskriva att exemplar 2 och 3 av fraktsedeln eller 1, 2 och 3A i TR-överlämningssedel skall lämnas direkt till bestämmelsekontoret av järnvägsbolagen eller transportföretaget.

Avsnitt 3

Förenkling av formaliteter för varor som transporteras med järnväg

Underavsnitt 1

Allmänna bestämmelser om transport med järnväg

Artikel 412

Artikel 352 skall inte tillämpas för varor som befordras med järnväg.

Om ett transiteringsintyg ändå skall överlämnas i enlighet med artikel 352.2, skall järnvägsbolagens anteckningar ersätta detta intyg.

Artikel 413

Om förfarandet för gemenskapstransitering skall tillämpas, skall formaliteterna enligt det förfarandet förenklas i enlighet med artiklarna 414 P425 och 441 P442 för varutransporter som genomförs av järnvägsbolagen med varorna upptagna i en CIM- och expressgodsfraktsedel nedan kallad "CIM-fraktsedel".

Artikel 414

CIM-fraktsedeln skall vara likvärdig med

a) en T1-deklaration eller ett dokument för varor som befordras enligt förfarandet för extern gemenskapstransitering,

b) en T2-deklaration eller ett dokument för varor som befordras enligt förfarandet för extern gemenskapstransitering.

Artikel 415

Järnvägsbolagen i varje medlemsstat skall hålla de anteckningar som förs vid deras bokföringskontor tillgängliga för tullmyndigheterna i landet för kontrolländamål.

Artikel 416

1. Ett järnvägsbolag som tar emot varor för transport åtföljda av en CIM-fraktsedel som gäller som en T1- eller T2-deklaration eller -dokument skall vara huvudansvarig för transporten.

2. Järnvägsbolaget i den medlemsstat genom vilkens territorium varorna införs i gemenskapen skall vara huvudansvarig för transporter av varor som mottagits för transport av ett tredje lands järnväg.

Artikel 417

Järnvägsbolagen skall säkerställa, att försändelser som transporteras enligt förfarandet för gemenskapstransitering identifieras med hjälp av etiketter som visar ett piktogram av vilket en förlaga visas i bilaga 58.

Etiketterna skall fästas på CIM-fraktsedeln och på de tillämpliga järnvägsvagnarna vid full vagnslast och i övriga fall på kollit eller kollina.

Artikel 418

Om transportavtalet ändras, skall järnvägsbolagen inte fullfölja det ändrade avtalet utan avgångskontorets godkännande i förväg i följande fall:

- Om en transport som skulle avslutas utanför gemenskapens tullområde avslutas inom gemenskapen.

- Om en transport som skulle avslutas inom gemenskapens tullområde avslutas utanför gemenskapen.

I övriga fall får järnvägsbolagen fullfölja det ändrade avtalet; de skall genast underrätta avgångskontoret om den företagna ändringen.

Artikel 419

1. CIM-fraktsedeln skall upprättas på avgångskontoret vid en transport för vilken förfarandet för gemenskapstransitering tillämpas och som börjar och slutar inom gemenskapens tullområde.

2. Avgångskontoret skall i det fält som är reserverat för tullens anteckningar på exemplar 1 P3 av CIM-fraktsedeln tydligt föra in

- beteckningen "T1", om varorna befordras enligt förfarandet för extern gemenskapstransitering,

- beteckningen "T2", "T2 ES" eller "T2 PT", alltefter omständigheterna, om varorna befordras enligt förfarandet för intern gemenskapstransitering i enlighet med artikel 311 b eller artikel 165 i kodexen.

Beteckningarna "T2", "T2 ES" eller "T2 PT" skall bestyrkas med avgångskontorets stämpel.

3. Alla exemplar av CIM-fraktsedeln skall återlämnas till den berörda personen.

4. De varor som avses i artikel 311 a skall hänföras till förfarandet för intern gemenskapstransitering för hela transporten från avgångsstationen i gemenskapen till bestämmelsestationen inom gemenskapens tullområde i enlighet med de bestämmelser som fastställs av varje medlemsstat utan att CIM-fraktsedeln för varorna uppvisas vid avgångskontoret och utan anbringande av de etiketter som avses i artikel 417. Denna befrielse skall dock inte gälla för CIM-fraktsedlar för varor som omfattas av bestämmelserna i artikel 463 P470.

5. För de varor som avses i punkt 2 skall tullkontoret vid ankomststationen fungera som bestämmelsekontor. Om varorna övergår till fri omsättning eller hänförs till ett annat tullförfarande vid en mellanliggande station, skall dock det kontor, som ansvarar för den stationen fungera som bestämmelsekontor.

Inga formaliteter behöver genomföras vid bestämmelsekontoret för de varor som avses i artikel 311 a.

6. För den kontroll som avses i artikel 415 skall järnvägsbolagen i bestämmelselandet hålla alla CIM-fraktsedlar för de transporter som avses i punkt 4 tillgängliga för tullmyndigheterna i enlighet med de bestämmelser som föreskrivs i ömsesidiga avtal med dessa myndigheter.

7. När gemenskapsvaror transporteras med järnväg från en plats i en medlemsstat till en plats i en annan medlemsstat genom ett tredje lands territorium som inte är ett EFTA-land, skall förfarandet för intern gemenskapstransitering tillämpas. I detta fall gäller bestämmelserna i punkt 4, punkt 5 andra stycket och punkt 6 i tillämpliga delar.

Artikel 420

Med beaktande av vilka åtgärder järnvägsbolagen tillämpar för identifiering av varor skall avgångskontoret normalt inte försegla transportmedlet eller kollina.

Artikel 421

1. I de fall som avses i artikel 419.5 första stycket skall järnvägsbolaget i den medlemsstat som är ansvarig för bestämmelsekontoret sända exemplar 2 och 3 av CIM-fraktsedeln till bestämmelsekontoret.

2. Bestämmelsekontoret skall genast återlämna exemplar 2 till järnvägsbolaget efter att ha stämplat det och behålla exemplar 3.

Artikel 422

1. Artiklarna 419 och 420 skall tillämpas för en transport som börjar i gemenskapens tullområde och som skall avslutas utanför detta.

2. Tullkontoret vid den gränsstation där de varor som transiteras lämnar gemenskapens tullområde skall fungera som bestämmelsekontor.

3. Inga formaliteter behöver genomföras vid bestämmelsekontoret.

Artikel 423

1. Om en transport börjar utanför gemenskapens tullområde och skall avslutas inom detta område, skall tullkontoret vid den gränsstation där varorna förs in i gemenskapens tullområde fungera som bestämmelsekontor.

Inga formaliteter behöver genomföras vid avgångskontoret.

2. Tullkontoret vid ankomststationen skall fungera som bestämmelsekontor. Om varorna övergår till fri omsättning eller hänförs till ett annat tullförfarande vid en mellanliggande station, skall tullkontoret vid den stationen fungera som bestämmelsekontor.

De formaliteter som fastställs i artikel 421 skall genomföras vid bestämmelsekontoret.

Artikel 424

1. Om en transport börjar och skall sluta utanför gemenskapens tullområde, skall de tullkontor som anges i artiklarna 423.1 och 422.2 fungera som avgångs- respektive bestämmelsekontor.

2. Inga formaliteter behöver genomföras vid avgångs- eller bestämmelsekontoret.

Artikel 425

Varor som transporteras enligt artikel 423.1 eller 424.1 skall anses befordrade enligt förfarandet för extern gemenskapstransitering, om inte varornas gemenskapsstatus fastställs i enlighet med artikel 313 P340.

Underavsnitt 2

Bestämmelser för varor som transporteras i stora containrar

Artikel 426

Om förfarandet för gemenskapstransitering är tillämpligt, skall formaliteterna enligt det förfarandet förenklas i enlighet med artikel 427 P442 för varor som befordras av järnvägvägsbolagen i stora containrar med transportföretag som mellanhand och med varorna upptagna i transportintyg, i denna avdelning kallade "TR fraktintyg". Dessa transaktioner får inbegripa befordran av försändelser av transportföretag som använder andra transportmedel än järnväg till avgångsjärnvägsstationen i avsändningslandet och från järnvägsstationen på bestämmelseorten i bestämmelselandet samt alla sjötransporter under förflyttningen mellan dessa två stationer.

Artikel 427

I artikel 426 P442 används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

1. transportföretag: företag som bildats av järnvägsbolagen som ett bolag med dem som medlemmar och som bildats för att transportera gods i stora containrar som omfattas av TR-överlämningssedlar.

2. stor container: container enligt vad som definieras i artikel 670 g som är

- så konstruerad att den kan förseglas ordentligt, om tillämpningen av artikel 435 kräver detta,

- av en sådan storlek att den yta som avgränsas av de fyra nedersta yttre hörnen är minst 7 m².

3. TR-överlämningssedel: dokument som är ett transportkontrakt med vilket /sp/transportföretaget transporterar en eller flera storcontainrar vid en internationell transport från en avsändare till en mottagare. TR-överlämningssedeln skall innehålla ett löpnummer i det övre högra hörnet, med vilket den kan identifieras. Detta nummer skall bestå av åtta siffror och föregås av bokstäverna TR.

TR-överlämningssedeln skall bestå av följande blad i nummerordning:

- 1: Exemplar för transportföretagets huvudkontor.

- 2: Exemplar för transportföretagets nationella representant vid bestämmelsestationen.

- 3A: Exemplar för tullens räkning.

- 3B: Exemplar för mottagarens räkning.

- 4: Exemplar för transportföretagets huvudkontor.

- 5: Exemplar för transportföretagets nationella representant vid avgångsstationen.

- 6: Exemplar för avsändarens räkning.

Varje exemplar av TR-överlämningssedeln med undantag av exemplar 3A skall utefter den högra kanten ha en grön bård, som är cirka 4 cm bred.

4. Specifikation över storcontainrar: nedan kallad "specifikation", är ett dokument som bifogas den TR-överlämningssedel, i vilket den ingår, och som avses omfatta sändningar av flera storcontainrar från en enda avgångsstation till en enda bestämmelsestation, och som används då tullformaliteterna genomförs vid dessa två stationer.

Specifikationen skall framställas i samma antal exemplar som den TR-överlämningssedel som den avser.

Antalet specifikationer skall anges i det övre högra hörnet av TR-överlämningssedeln i det fält som är reserverat för det ändamålet.

Dessutom skall den tillämpliga TR-överlämningssedelns löpnummer anges i det övre högra hörnet på varje specifikation.

Artikel 428

De TR-överlämningssedel som transportföretaget använder skall vara likvärdig med

a) en T1-deklaration eller ett dokument, alltefter omständigheterna, för varor som befordras enligt förfarandet för extern gemenskapstransitering,

b) en T2-deklaration eller ett dokument, alltefter omständigheterna, för varor som befordras enligt förfarandet för intern gemenskapstransitering.

Artikel 429

1. I varje medlemsstat skall transportföretaget med hjälp av sin eller sina nationella representanter se till att tullmyndigheterna för kontrolländamål får tillgång till bokföringen på företagets redovisningsavdelning(ar) eller till den bokföring som finns hos den eller de nationella representanterna.

2. På begäran av tullmyndigheterna skall transportföretaget eller dess nationella representanter till dem genast överlämna alla dokument, bokföringsuppgifter eller upplysningar om transportärenden som är slutförda eller pågår och som dessa myndigheter anser att de bör se.

3. Om, i enlighet med artikel 428, TR-överlämningssedlar behandlas som likvärdiga med T1- eller T2-deklarationer eller -dokument, skall transportföretaget eller dess nationella representant(er)

a) underrätta bestämmelsetullkontoret om alla TR-överlämningssedlar av vilka exemplar 1 har återsänts till tullkontoret utan tullens påskrift,

b) underrätta avgångstullkontoret om alla TR-överlämningssedlar av vilka exemplar 1 inte har återlämnats till tullkontoret och för vilka det inte har kunnat fastställas, om försändelsen har uppvisats på rätt sätt för bestämmelsetullkontoret eller exporterats från gemenskapens tullområde till ett tredje land enligt artikel 437.

Artikel 430

1. För de transporter som avses i artikel 426 och som tagits emot av ett transportföretag i en medlemsstat, skall järnvägsbolaget i den medlemsstaten vara huvudansvarig.

2. För de transporter som avses i artikel 426 och som tagits emot av ett transportföretag i ett tredje land, skall järnvägsbolaget i den medlemsstat, genom vilken varorna införs i gemenskapens tullområde, vara huvudansvarig.

Artikel 431

Om tullformaliteter behöver genomföras under transport med ett annat transportmedel än järnväg till avgångsstationen eller från bestämmelsestationen, får endast en stor container omfattas av varje TR-överlämningssedel.

Artikel 432

Transportföretaget skall säkerställa att transporter som genomförs enligt förfarandet för gemenskapstransitering identifieras med hjälp av etiketter som har ett piktogram, av vilket en förlaga visas i bilaga 58. Etiketterna skall fästas vid TR-överlämningssedeln och på den eller de stora containrarna i fråga.

Artikel 433

Om transportavtalet ändras enligt följande skall transportföretaget inte fullfölja det ändrade avtalet utan avgångskontorets godkännande i förväg i följande fall:

- Om en transport som skulle avslutas utanför gemenskapens tullområde avslutas inom gemenskapen,

- Om en transport som skulle avslutas inom gemenskapens tullområde avslutas utanför gemenskapen.

I övriga fall får transportföretaget fullfölja det ändrade avtalet. Företaget skall genast underrätta avgångskontoret om den företagna ändringen.

Artikel 434

1. Vid en transport för vilken förfarandet för gemenskapstransitering tillämpas och som börjar och slutar inom gemenskapens tullområde, skall TR-överlämningssedeln uppvisas vid avgångskontoret.

2. Avgångskontoret skall i det fält som är reserverat för tullens anteckningar på exemplar 2, 3A och 3B i TR-överlämningssedeln tydligt ange

- beteckningen "T1", om varorna befordras enligt förfarandet för extern gemenskapstransitering,

- beteckningen "T2", "T2 ES" eller "T2 PT", alltefter omständigheterna, om varorna befordras enligt förfarandet för intern gemenskapstransitering i enlighet med artikel 311 b och artikel 165 i kodexen,

- beteckningarna "T2", "T2 ES" eller "T2 PT" vilka skall bestyrkas med avgångskontorets stämpel.

3. Om en TR-överlämningssedel omfattar både containrar som innehåller varor befordrade enligt förfarandet för extern gemenskapstransitering och containrar som innehålller varor befordrade enligt förfarandet för intern gemenskapstransitering i enlighet med artikel 311 b och artikel 165 i kodexen, skall avgångskontoret i det fält som är reserverat för tullens anteckningar på exemplar 2, 3A och 3B på TR-överlämningssedeln föra in separata hänvisningar till varje container, beroende på vilka slags varor de innehåller och ange beteckningen "T1" och "T2", "T2 ES" respektive "T2 PT" vid hänvisningen till motsvarande container.

4. Om i de fall som avses i punkt 3 specifikationer över storcontainrar används, skall separata specifikationer upprättas för varje kategori av container och hänvisningen till denna skall göras genom att i det fält som är reserverat för tullens anteckningar på exemplar 2, 3A och 3B på TR-överlämningssedeln ange löpnumret på specifikationen eller specifikationerna. Beteckningen "T1" eller "T2", "T2 ES" eller "T2 PT" skall anges bredvid löpnumret eller löpnumren på listan respektive listorna i enlighet med den kategori av containrar som den hänför sig till.

5. Alla exemplar av TR-överlämningssedeln skall återlämnas till den berörda personen.

6. De varor som avses i artikel 311 a skall hänföras till förfarandet för interna gemenskapstransiteringen för hela transporten i enlighet med bestämmelser som fastställs av varje medlemsstat utan att TR-överlämningssedlar för varorna uppvisas vid avgångskontoret och utan anbringande av de etiketter som avses i artikel 432. Denna befrielse skall dock inte gälla TR-överlämningssedel som upprättats för varor som omfattas av bestämmelserna i artikel 463 P470.

7. För de varor som avses i punkt 2 skall TR-överlämningssedel uppvisas vid bestämmelsekontoret, om varorna deklareras för övergång till fri omsättning eller hänförs till ett annat tullförfarande.

Inga formaliteter behöver genomföras vid bestämmelsekontoret för de varor som avses i artikel 311 a.

8. För den kontroll som avses i artikel 429 skall transportföretaget i bestämmelselandet hålla alla TR-överlämningssedlar för de transporter som avses i punkt 6 tillgängliga för tullmyndigheterna i enlighet med de bestämmelser som föres- krivs i ömsesidiga avtal med dessa myndigheter.

9. När gemenskapsvaror transporteras med järnväg från en plats i en medlemsstat till en plats i en annan medlemsstat genom ett tredje lands territorium som inte är ett EFTA-land, skall förfarandet för intern gemenskapstransitering tillämpas. I detta fall gäller bestämmelserna i punkt 6, punkt 7 andra stycket och punkt 8 i tillämpliga delar.

Artikel 435

Identifiering av varor skall säkerställas i enlighet med artikel 349. Avgångskontoret skall dock normalt inte försegla stora containrar, om järnvägsbolagen vidtar identifieringsåtgärder. Om förseglingar används, skall detta uppges i det utrymme som är reserverat för tullens anteckningar på exemplar 3A och 3B på TR-överlämningssedeln.

Artikel 436

1. I de fall som aves i artikel 434.7 första stycket skall transportföretaget överlämna exemplar 1, 2 och 3A av TR-överlämningssedeln till bestämmelsekontoret.

2. Bestämmelsekontoret skall genast påteckna exemplar 1 och 2 och återlämna dem till transportföretaget och behålla exemplar 3A.

Artikel 437

1. Om en transport börjar inom gemenskapens tullområde och skall avslutas utanför detta, skall artikel 434.1 P5 och artikel 435 tillämpas.

2. Det tullkontor som ansvarar för den gränsstation där varorna lämnar gemenskapens tullområde skall fungera som bestämmelsekontor.

3. Inga formaliteter behöver genomföras vid bestämmelsekontoret.

Artikel 438

1. Om en transport börjar utanför gemenskapens tullområde och skall avslutas inom detta område, skall det tullkontor som ansvarar för den gränsstation där varorna förs in i gemenskapens tullområde fungera som avgångskontor. Inga formaliteter behöver genomföras vid avgångskontoret.

2. Det tullkontor där varorna uppvisas skall fungera som bestämmelsekontor.

De formaliteter som fastställs i artikel 436 skall genomföras vid bestämmelsekontoret.

Artikel 439

1. Om en transport börjar och skall sluta utanför gemenskapens tullområde, skall de tullkontor som anges i artiklarna 438.1 och 437.2 fungera som avgångs- respektive bestämmelsekontor.

2. Inga formaliteter behöver genomföras vid avgångs- eller bestämmelsekontoren.

Artikel 440

Varor som transporteras enligt artiklarna 438.1 eller 439.1 skall anses befordrade enligt förfarandet för extern gemenskapstransitering, om inte varornas gemenskapsstatus fastställs i enlighet med bestämmelserna i artikel 313 P340.

Underavsnitt 3

Andra bestämmelser

Artikel 441

1. Artikel 341.2 andra stycket och artikel 342 P344 skall tillämpas för alla lastspecifikationer som medföljer CIM-fraktsedeln eller TR-överlämningssedeln. Antalet sådana specifikationer skall anges i det fält som är reserverat för uppgifter om bifogade dokument på CIM-fraktsedeln eller TR-överlämningssedeln.

Dessutom skall lastspecifikationerna innehålla numret på den vagn som CIM-fraktsedeln hänvisar till eller, om så är tillämpligt, numret på den container som innehåller varorna.

2. För transporter som börjar inom gemenskapens tullområde och som omfattar både varor som befordras enligt förfarandet för extern gemenskapstransitering och varor som befordras enligt förfarandet för intern gemenskapstransitering, skall separata lastspecifikationer upprättas; för varor som transporteras i storcontainrar och är upptagna på en TR-överlämningssedel, skall dessa separata lastspecifikationer upprättas för varje storcontainer som innehåller båda kategorierna av varor.

Löpnumren på lastspecifikationerna för var och en av de två kategorierna av varor skall införas i det fält som är reserverat för varubeskrivning på CIM-fraktsedeln eller TR-överlämningssedeln.

3. I de fall som anges i punkterna 1 och 2 och för de förfaranden som föreskrivs i artikel 413 P442, skall de lastspecifikationer som medföljer en CIM-fraktsedel eller en TR-överlämningssedel utgöra en integrerad del av detta och skall ha samma rättsliga verkan.

Originalen till dessa lastspecifikationer skall stämplas av avsändningsstationen.

Underavsnitt 4

Räckvidden för normalförfaranden och förenklade förfaranden

Artikel 442

1. Om förfarandet för gemenskapstransitering är tillämpligt, skall bestämmelserna i artikel 412 P441 inte utesluta att de förfaranden används som föreskrivs i artikel 341 P380, och bestämmelserna i artiklarna 415 och 417 eller 429 och 432 skall likväl gälla.

2. I de fall som avses i punkt 1 skall en hänvisning till dokumenten för gemenskapstransitering tydligt göras i det fält som är reserverat för uppgifter om bifogade dokument vid det tillfälle då CIM-fraktsedeln eller TR-överlämningssedeln upprättas. Hänvisningen skall för varje använt dokument innefatta dokumenttyp, utfärdande kontor, dag och registreringsnummer.

Dessutom skall exemplar 2 av CIM-fraktsedeln eller exemplar 1 och 2 av TR-överlämningssedeln bestyrkas av det järnvägsbolag som ansvarar för den sista järnvägsstationen som berörs av gemenskapstransiteringen. Detta bolag skall bestyrka dokumentet, efter att ha förvissat sig om att transporten av varorna omfattas av det eller de angivna dokumenten för gemenskapstransitering.

3. Om en gemenskapstransitering genomförs med en TR-överlämningssedel enligt artikel 426 P440, skall den CIM-fraktsedel som används för transporten inte omfattas av punkterna 1 och 2 eller av artikel 413 P425. CIM-fraktsedeln skall innehålla en tydlig hänvisning till TR-överlämningssedeln i det fält som är reserverat för uppgifter om bifogade dokument. Den hänvisningen skall inbegripa orden "TR-överlämningssedel", följt av serienumret.

KAPITEL 8

Särskilda bestämmelser om vissa transportsätt

Avsnitt 1

Flygtransporter

Artikel 443

Förfarandet för gemenskapstransitering skall vara obligatoriskt för varor som transporteras med flyg, om de lastas eller omlastas på en flygplats i gemenskapen.

Artikel 444

1. Om, i enlighet med artikel 443, förfarandet för gemenskapstransitering är obligatoriskt för varor som transporteras med flyg från en flygplats i gemenskapen, skall godsspecifikationen, under förutsättning att den innehåller de uppgifter som föreskrivs i tillägg 3 till bilaga 9 i Konventionen angående internationell civil luftfart, vara likvärdig med en deklaration för gemenskapstransitering.

2. Om transporten avser både varor som skall befordras enligt förfarandet för gemenskapstransitering och varor som skall befordras enligt förfarandet för intern gemenskapstransitering skall dessa varor anges på separata godsspecifikationer.

3. Den eller de godsspecifikationer som avses i punkterna 1 och 2 skall innehålla en påteckning, som är daterad och undertecknad av flygbolaget och som identifierar specifikationen som en deklaration för gemenskapstransitering och närmare anger tullstatus för de varor som den omfattar. En godsspecifikation som är ifylld och undertecknad på detta sätt skall behandlas som en T1-deklaration eller en T2-deklaration, alltefter omständigheterna.

Den eller de godsspecifikationer som avses i punkterna 1 och 2 skall innehålla följande uppgifter:

- Namnet på det flygbolag som transporterar varorna.

- Flygningens nummer.

- Datum för flygningen.

- Namnet på den flygplats där lastningen (avgångsflygplatsen) och lossningen (bestämmelseflygplatsen) sker.

Varje försändelse i godsspecifikationen skall innehålla följande uppgifter:

- Numret på flygfraktsedeln

- Antal kollin

- Kort beskrivning av varorna eller om så är tillämpligt beteckningen "consolidated", eventuellt i förkortad form (likvärdigt med samlastning),

- Bruttovikten.

4. Ett flygbolag som transporterar varor åtföljda av de godsspecifikationer som avses i punkt 1 P3 skall vara huvudansvarigt för transporten i fråga.

5. Med undantag för de fall då flygbolaget har status som godkänd avsändare i enlighet med artikel 398, skall de godsspecifikationer som avses i punkt 1 P3 uppvisas i två eller flera exemplar för påteckning av tullmyndigheterna på avgångsflygplatsen, vilken skall behålla ett exemplar.

Dessa myndigheter får, för kontrolländamål kräva, att alla flygfraktsedlar för de försändelser som anges i godsspecifikationen uppvisas.

6. Det flygbolag som transporterar varorna skall underrätta tullmyndigheterna på bestämmelseflygplatsen om namnet avgångsflygplatsen eller avgångsflygplatserna.

Tullmyndigheterna på bestämmelseflygplatsen får frångå detta krav för flygbolag för vilka det inte råder något tvivel om avgångsflygplatsen eller avgångsflygplatserna, bl.a. på grund av den typ av flyglinjer eller de geografiska områden som de berörda flygbolagen trafikerar.

7. Ett exemplar av den godsspecifikation som föreskrivs i punkt 1-5 skall uppvisas för tullmyndigheterna på bestämmelseflygplatsen. Dessa myndigheter skall behålla ett exemplar av denna godsspecifikation.

8. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 7 får tullmyndigheterna på bestämmelseflygplatsen för kontrolländamål, kräva, att godsspecifikationer för alla varor som lossas på flygplatsen uppvisas.

Dessa myndigheter får även, för kontrolländamål, kräva att flygfraktsedlarna för de försändelser som finns upptagna på godsspecifikationen uppvisas.

9. Tullmyndigheterna på bestämmelseflygplatsen skall varje månad till tullmyndigheterna på varje avgångsflygplats överlämna en förteckning som upprättats av flygbolagen över de godsspecifikationer som avses i punkt 1 P3 och som uppvisats för dem under den föregående månaden. Denna förteckning skall vara bestyrkt av tullmyndigheterna på bestämmelseflygplatsen.

Varje godsspecifikation i denna förteckning skall innehålla följande upplysningar:

- Godsspecifikationens referensnummer.

- Namnet (eventuellt förkortat) på det flygbolag som transporterade varorna.

- Flygningens nummer

- Datum för flygningen.

På villkor som tullmyndigheterna själva skall fastställa får de genom bilaterala och multilaterala avtal ge flygbolagen tillstånd att själva överlämna uppgifterna till tullmyndigheterna på varje avgångsflygplats, i enlighet med första stycket. De tullmyndigheter som beviljar detta tillstånd skall underrätta tullmyndigheterna i de andra medlemsstaterna om detta.

I händelse av att oegentligheter upptäcks i samband med upplysningarna om de godsspecifikationer som finns upptagna på denna förteckning, skall bestämmelsekontoret underrätta avgångskontoret och särskilt hänvisa till de flygfraktsedlar som avser varorna i fråga.

10. Tullmyndigheterna i medlemsstaterna får på begäran av de berörda flygbolagen enligt bilaterala eller multilaterala avtal godkänna användning av förenklade förfarandet för gemenskapstransitering med användning av dataöverföringsteknik mellan de berörda flygbolagen i stället för den godsspecifikation som avses i punkt 1.

11. a) För internationella flygbolag som antingen är etablerade i eller har ett regionalt kontor i gemenskapens tullområde, skall det förfarande för gemenskapstransitering som anges i punkt 1 P9 på begäran förenklas, om flygbolagen

- använder dataöverföringssystem för att överföra information mellan avgångsflygplatser och bestämmelseflygplatser i detta område, och

- uppfyller villkoren i b.

När tullmyndigheterna i den medlemsstat där flygbolaget är etablerat erhåller en begäran, skall de underrätta tullmyndigheterna i de andra medlemsstaterna i vilkas territorier de avgångs- och bestämmelseflygplatser är belägna som är sammankopplade via ett dataöverföringssystem.

Under förutsättning att inga invändningar har tagits emot inom sextio dagar från dagen för underrättelsen, skall tullmyndigheterna godkänna det förenklade förfarande som beskrivs i c, med beaktande av artikel 97.2 a i kodexen.

Detta tillstånd skall vara giltigt i alla berörda medlemsstater och skall endast tillämpas vid transiteringar mellan de flygplatser som anges i tillståndet.

b) Det förenklade förfarande som föreskrivs i c skall endast beviljas flygbolag

- som utför ett betydande antal flygningar inom gemenskapen,

- som ofta sänder och mottager varor,

- vilkas manuella eller datoriserade bokföring ger tullmyndigheterna möjlighet att kontrollera deras verksamhet vid avgång och ankomst,

- som inte har begått allvarliga eller upprepade överträdelser av tull- eller skattelagstiftningen,

- som håller all bokföring tillgänglig för tullmyndigheterna,

- som förklarar sig vara fullt ansvariga inför tullmyndigheterna när det gäller att uppfylla sina förpliktelser och samarbeta för att lösa alla fall av upptäckta överträdelser och oegentligheter.

c) Det förenklade förfarandet skall tillämpas på följande sätt:

- Flygbolaget skall bevara uppgifter om status för alla försändelser i sin bokföring.

- Den godsspecifikation vid avgångsflygplatsen som överförs med dataöverföringsteknik skall användas som godsspecifikation vid bestämmelseflygplatsen.

- Flygbolaget skall ange tillämplig status för varje post på godsspecifikationen, T1, T2, TE (likvärdig med T2 ES), TP (likvärdig med T2 PT) och C (likvärdig med T2L).

- Förfarandet för gemenskapstransitering skall anses vara avslutat när den dataöverförda godsspecifikationen har gjorts tillgänglig för tullmyndigheterna på bestämmelseflygplatsen och varorna har uppvisats för dem.

- En utskrift av den dataöverförda godsspecifikationen skall på begäran uppvisas för tullmyndigheterna på avgångs- och bestämmelseflygplatsen.

- Tullmyndigheterna på avgångsflygplatsen skall i efterhand utföra systemrevision, grundade på en analys av den uppskattade risken.

- Tullmyndigheterna på bestämmelseflygplatsen skall genomföra systemrevisioner, grundade på en analys av den uppskattade risken och om så behövs sända uppgifter om dataöverförda godsspecifikationer till tullmyndigheterna på avgångsflygplatsen för kontroll.

- Flygbolaget skall ansvara för identifiering och anmälan till tullmyndigheterna av alla överträdelser och oegentligheter som upptäcks vid bestämmelseflygplatsen.

- Tullmyndigheterna på bestämmelseflygplatsen skall inom skälig tid anmäla alla överträdelser och oegentligheter till tullmyndigheterna på avgångsflygplatsen.

- Dessa fall av överträdelser och oegentligheter får lösas enligt förfaranden som flygbolagen och tullmyndigheterna på bestämmelse- och av- gångsflygplatserna kommer överens om.

Artikel 445

Om, i enlighet med artikel 443, förfarandet för gemenskapstransitering är obligatoriskt för varor som transporteras med flyg från en flygplats i gemenskapen, skall bestämmelserna i artikel 444 inte utesluta, att någon berörd person använder det förfarande för gemenskapstransitering som fastställs i artikel 341 P380. I det fallet skall det förfarande som anges i artikel 444 inte tillämpas.

Avsnitt 2

Sjötransporter

Artikel 446

Förfarandet för gemenskapstransitering skall vara obligatoriskt för varor som befordras sjövägen endast om de lastas eller omlastas i en hamn i gemenskapen.

Artikel 447

Förfarandet för gemenskapstransitering skall inte tillämpas, när de varor som avses i artikel 91.1 i kodexen lastas på ett fartyg i en hamn som ligger i gemenskapens tullområde

- för att exporteras till ett tredje land utan att lossas eller omlastas i en annan hamn som ligger i gemenskapens tullområde, eller

- för att transporteras till en frizon i en hamn. I detta fall skall det vara obligatoriskt att använda det informationsformulär som anges i artikel 313.3 b.

Artikel 448

1. Om, i enlighet med artikel 446, förfarandet för gemenskapstransitering är obligatoriskt för varor som transporteras sjövägen från en hamn i gemenskapen, får tullmyndigheterna i medlemsstaterna på begäran av de berörda rederierna och med beaktande av de villkor som fastställs i punkt 2 P10 förenkla förfarandet för gemenskapstransitering och tillåta att godsspecifikation för dessa varor används som deklaration eller dokument för gemenskapstransitering.

2. När tullmyndigheterna i den medlemsstat där rederiet är etablerat erhåller en begäran skall de underrätta tullmyndigheterna i de andra medlemsstaterna, i vilkas territorier avgångs- och bestämmelsehamnarna är belägna.

Under förutsättning att inga invändningar tagits emot inom sextio dagar från dagen för underrättelsen, skall tullmyndigheterna ge tillstånd till det berörda rederiet. Tillståndet skall vara giltigt i alla berörda medlemsstater som ett bilateralt eller multilateralt avtal enligt artikel 97.2 i kodexen.

Om detta tillstånd inte lämnas, skall förfarandet för gemenskapstransitering som fastställs i artikel 341 P380 tillämpas.

Bestämmelserna i denna artikel skall inte hindra någon berörd person, inbegripet rederier som har beviljats tillstånd, från att använda de förfaranden för gemenskapstransitering som fastställs i artikel 341 P380 om så är lämpligt.

3. Det tillstånd som avses i punkt 1 skall beviljas endast till rederier

- vilkas redovisning gör det möjligt för tullmyndigheterna att kontrollera deras verksamhet,

- som inte har begått allvarliga eller upprepade överträdelser av tull- eller skattelagstiftningen,

- som använder godsspecifikation

- som är utformat efter en förlaga som åteminstone innehåller uppgifter om det berörda rederiets namn och fullständiga adress, fartygets identitet, lastningsplats, lossningsplats, en hänvisning till konossementet och för varje försändelse kollinas antal, varubeskrivning, bruttovikt i kilogram och, om så är tillämpligt, containrarnas identifieringsnummer,

- som lätt kan kontrolleras och användas av tullmyndigheterna,

- som kan uppvisas vederbörligen ifyllda och undertecknade för tullmyndigheterna, innan det fartyg avgår som de hänvisar till.

4. Det tillstånd som avses i punkt 1 skall föreskriva, att om transporten avser både varor som skall befordras enligt förfarandet för extern gemenskapstransitering och varor som skall befordras enligt förfarandet för intern gemenskapstransitering, skall dessa varor anges i separata godsspecifikationer.

5. Den eller de godsspecifikationer som avses i punkterna 1 och 3 skall innehålla en påteckning, daterad och undertecknad av rederiet, som identifierar dem som deklarationer för gemenskapstransitering och närmare anger tullstatus för de varor som de omfattar. En godsspecifikation som är ifylld och undertecknad på detta sätt skall vara likvärdig med en T1-deklaration eller en T2-deklaration, alltefter omständigheterna.

6. Ett rederi som transporterar varor åtföljda av de godsspecifikationer som avses i punkt 1 P4 skall vara den huvudansvarige för transporten i fråga.

7. Med undantag för de fall då rederiet har status som godkänd avsändare i enlighet med artikel 398, skall de godsspecifikationer som avses i punkt 1 P4 uppvisas i två eller flera exemplar för påteckning av tullmyndigheterna i avgångshamnen, vilka skall behålla ett exemplar.

8. De godsspecifikationer som föreskrivs i punkt 1 P4 skall uppvisas för påteckning av tullmyndigheterna i bestämmelsehamnen. Dessa myndigheter skall behålla ett exemplar av godsspecifikationen, för att varorna om så behövs skall kunna placeras under tullövervakning.

9. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 8 får tullmyndigheterna i bestämmelsehamnen, för kontrolländamål, kräva, att godsspecifikationer och konossement för alla varor som lossas i hamnen uppvisas.

10. Tullmyndigheterna i bestämmelsehamnen skall varje månad till tullmyndigheterna i varje avgångshamn överlämna en förteckning som upprättats av rederierna eller deras representanter över de godsspecifikationer som avses i punkt 1 P4 och som uppvisats under den föregående månaden. Denna förteckning skall vara bestyrkt av tullmyndigheterna i bestämmelsehamnen.

För varje godsspecifikation i denna förteckning skall följande upplysningar anges:

- Godsspecifikationens referensnummer.

- Namnet (eventuellt förkortat) på det rederi som transporterade varorna.

- Datum för sjötransporten.

Om oegentligheter upptäcks i uppgifterna om godsspeci-fikationerna på denna förteckning, skall bestämmelsekontoret underrätta avgångskontoret och särskilt hänvisa till de konossement som avser varorna i fråga.

11. a) För internationella rederier som antingen är etablerade i eller har ett regionalt kontor i gemenskapens tullområde och uppfyller villkoren i b, får det förfarandet för gemenskapstransitering som anges i punkt 1 P10 på begäran förenklas ytterligare.

När tullmyndigheterna i den medlemsstat där rederiet är etablerat erhåller en begäran, skall de underrätta tullmyndigheterna i de andra medlemsstaterna, i vilkas territorier de planerade avgångs- och bestämmelsehamnarna är belägna.

Under förutsättning att inga invändningar har tagits emot inom sextio dagar från dagen för underrättelsen, skall tullmyndigheterna godkänna det förenklade förfarande som beskrivs i c, med beaktande av artikel 97.2 a i kodexen.

Detta tillstånd skall vara giltigt i alla berörda medlemsstater och skall endast tillämpas vid transiteringar mellan de hamnar som anges i tillståndet.

b) Det förenklade förfarande som anges i c skall endast beviljas rederier

- som har tillstånd att använda godsspecifikationer i enlighet med bestämmelserna i denna artikel,

- som utför ett betydande antal sjötransporter på godkända rutter inom gemenskapen,

- som ofta sänder och tar emot varor,

- som förklarar sig vara fullt ansvariga inför tullmyndigheterna när det gäller att uppfylla sina förpliktelser och samarbeta för att lösa alla fall av upptäckta överträdelser och oegentligheter.

c) Det förenklade förfarandet skall tillämpas på följande sätt:

- Rederiet skall bevara uppgifter om status för alla försändelser i sin bokföring och för kopior av godsspecifikationerna.

- Rederiet får använda en enda godsspecifikation för alla de transporterade varorna och skall ange tillämplig status T1, T2, TE (likvärdig med T2 ES), TP (likvärdig med T2 PT) och C (likvärdig med T2L) för varje post i godsspecifikationen.

- Förfarandet för gemenskapstransitering skall anses vara avslutat, när godsspecifikationen och varorna uppvisas för tullmyndigheterna i bestämmelsehamnen,

- Tullmyndigheterna i avgångshamnen skall i efterhand utföra systemrevisioner grundade på en analys av den uppskattade risken.

- Tullmyndigheterna i bestämmelsehamnen skall utföra systemrevision grundade på en analys av den uppskattade risken, och om så behövs sända uppgifter om dataöverförda godsspecifikationer till tullmyndigheterna i avgångshamnen för kontroll.

- Rederiet skall ansvara för identifiering och anmälan till tullmyndigheterna av alla överträdelser och oegentligheter som upptäcks i bestämmelsehamnen.

- Tullmyndigheterna i bestämmelsehamnen skall inom skälig tid anmäla alla överträdelser och oegentligheter till tullmyndigheterna i avgångshamnen.

Artikel 449

Utan hinder av artikel 446 skall varor som lastas eller omlastas i en frizon i en hamn belägen inom gemenskapens tullområde anses ha lastats ombord eller omlastats i ett tredje land, om det inte genom anteckning av tullmyndigheterna i skeppshandlingarna har fastställts, att detta fartyg kommer från en annan del av den hamnen än frizonen.

Avsnitt 3

Transport via rörledning

Artikel 450

1. Om förfarandet för gemenskapstransitering tillämpas, skall formaliteterna för förfarandet anpassas i enlighet med punkt 2 P6 för varor som transporteras via rörledning.

2. Varor som transporteras via rörledning skall omfattas av förfarandet för gemenskapstransitering

- vid ankomsten till gemenskapens tullområde beträffande varor som införs i området via rörledning,

- vid införandet i rörledningssystemet beträffande varor som redan finns inom gemenskapens tullområde.

Varornas status som gemenskapsvaror skall om så behövs fastställas i enlighet med artikel 313 P340.

3. Den huvudansvarige för de i punkt 2 angivna varorna, skall vara den driftsansvarige för den rörledning som är anlagd i den medlemsstat, genom vars territorium varorna införs till gemenskapens tullområde eller den driftsansvarige för rörledningen i den medlemsstat där överföringen startar.

4. Vid tillämpningen av artikel 96.2 i kodexen skall den driftsansvarige för en rörledning som är anlagd i en medlemsstat genom vars territorium varorna transporteras via rörledning anses vara transportör.

5. Gemenskapstransiteringen skall anses vara avslutad, när de varor som transporteras via rörledning ankommer till mottagarens anläggning eller tas emot i en mottagares distributionsnät och registreras i hans bokföring.

6. De företag som deltar i transporten av varorna skall föra räkenskaper och göra dem tillgängliga för tullmyndigheterna för varje kontroll de finner nödvändig i samband med de förfaranden för gemenskapstransitering som avses i punkt 2 P4.

KAPITEL 9

Transport enligt förfarandet med TIR-carnet eller ATA-carnet

Avsnitt 1

Gemensamma bestämmelser

Artikel 451

1. Vid tillämpningen av bestämmelserna om användning av TIR-carnet eller ATA-carnet skall gemenskapens tullområde anses utgöra ett enda territorium när varor i enlighet med artiklarna 91.2 b och c och 163.2 b i kodexen transporteras från en plats i gemenskapens tullområde till en annan

- enligt förfarandet för internationell transport av varor upptagna i en TIR-carnet (TIR-konventionen),

- med användning av en ATA-carnet (ATA-konventionen).

2. Vid användning av ATA-carneter som transiteringsdokument förstås med beteckningen transitering transport av varor från ett tullkontor beläget i gemenskapens tullområde till ett annat tullkontor i samma område.

Artikel 452

Om varorna under en transport från en plats i gemenskapens tullområde till en annan plats transporteras genom ett tredje lands territorium, skall kontrollerna och formaliteterna i samband med TIR- eller ATA-förfarandet genomföras på de platser där varorna temporärt lämnar gemenskapens tullområde och där de återinförs till det området.

Artikel 453

1. Varor som transporteras upptagna i en TIR-carnet eller en ATA-carnet inom gemenskapens tullområde skall anses vara icke-gemenskapsvaror, såvida inte deras gemenskapsstatus vederbörligen fastställs.

2. De i punkt 1 angivna varornas gemenskapsstatus skall fastställas i enlighet med artikel 314 P324.

Artikel 454

1. Denna artikel skall tillämpas utan att det påverkar de särskilda bestämmelserna i TIR- och ATA-konventionerna om de garanterade sammanslutningarnas ansvar vid användning av en TIR-carnet eller en ATA-carnet.

2. Om det upptäcks att en överträdelse eller oegentlighet har begåtts i en viss medlemsstat under eller i samband med en transport som genomförts med en TIR-carnet eller en transitering som genomförts med en ATA-carnet, skall den medlemsstaten uppbära tullar och andra avgifter som i förekommande fall skall tas ut i enlighet med gemenskapsbestämmelser eller nationella bestämmelser, utan att det påverkar eventuella straffrättsliga åtgärder.

3. Om det inte är möjligt att fastställa inom vilket territorium överträdelsen eller oegentligheten har begåtts, skall den anses ha blivit begången i den medlemsstat där den upptäcktes, såvida inte tullmyndigheterna på ett tillfredsställande sätt inom den period som anges i artikel 455.1 kan förses med bevis för att transporten har genomförts enligt föreskrifterna eller var överträdelsen eller oegentligheten faktiskt har begåtts.

Om inget bevis kan ges och denna överträdelse eller oegentlighet därför anses ha skett i den medlemsstat där den upptäcktes, skall den medlemsstaten uppbära tullar och andra avgifter för varorna i fråga i enlighet med gemenskapsbestämmelser eller nationella bestämmelser.

Om den medlemsstat där denna överträdelse eller oegentlighet faktiskt begicks fastställs vid ett senare tillfälle, skall de tullar och andra avgifter (med undantag av den som uppburits enligt andra stycket som gemenskapens egna intäkter) som varorna är belagda med i den medlemsstaten återlämnas till denna av den medlemsstat som ursprungligen hade uppburit dem. I detta fall skall eventuella överskjutande belopp återbetalas till den person som ursprungligen betalade avgifterna.

Om summan av de tullar och andra avgifter som ursprungligen påförts och sedan återbetalats av den medlemsstat som hade uppburit dem är lägre än summan av de tullar och andra avgifter som skall betalas i den medlemsstat där överträdelsen eller oegentligheten faktiskt begicks, skall denna medlemsstat ta ut skillnaden i enlighet med gemenskapsbestämmelser och nationella bestämmelser.

Medlemsstaternas tullförvaltningar skall vidta nödvändiga åtgärder för att bekämpa alla överträdelser eller oegentligheter och beivra dem effektivt.

Artikel 455

1. Om det upptäcks att en överträdelse eller oegentlighet har begåtts under eller i samband med en transport som genomförs med en TIR-carnet eller en transitering med en ATA-carnet, skall tullmyndigheterna anmäla detta till innehavaren av TIR-carneten eller ATA-carneten och den garanterande sammanslutningen inom den period som föreskrivs i artikel 11.1 i TIR-konventionen eller i artikel 6.4 i ATA-konventionen, alltefter omständigheterna.

2. Bevis för att transporten har genomförts enligt föreskrifterna med en TIR-carnet eller en ATA-carnet enligt i artikel 454.3 första stycket skall ges inom den period som föreskrivs i artikel 11.2 i TIR-konventionen eller i artikel 7.1 och 7.2 i ATA-konventionen, alltefter omständigheterna

3. Detta bevis får överlämnas på ett för tullmyndigheterna tillfredsställande sätt, bl.a. genom

a) uppvisande av ett dokument, bestyrkt av tullmyndigheterna, som fastställer att varorna i fråga har uppvisats vid bestämmelsekontoret. Detta dokument skall innehålla de uppgifter som behövs för varornas identifiering eller

b) uppvisande av en tullhandling, utfärdad i ett tredje land, som visar att varorna övergått till fri konsumtion eller en kopia eller fotokopia av en sådan handling. Denna kopias äkthet skall vara bestyrkt, antingen av det organ som påtecknade det ursprungliga dokumentet eller av myndigheterna i det berörda tredje landet eller av myndigheterna i en av medlemsstaterna. Detta dokument skall innehålla de uppgifter som behövs för att varorna i fråga skall kunna identifieras, eller

c) sådana bevismedel som anges i artikel 8 i ATA-konventionen vad gäller tillämpningen av denna konvention.

Avsnitt 2

Bestämmelser om förfarandet med TIR-carnet

Artikel 456

Vid tillämpningen av artikel 1 h i TIR-konventionen förstås med beteckningen mellanliggande tullkontor varje tullkontor, vid vilket ett vägfordon, en fordonskombination eller en container enligt definitionen i TIR-konventionen införs till eller utförs från gemenskapens tullområde under en TIR-transport.

Artikel 457

För en försändelse som införs till gemenskapens tullområde eller påbörjas från ett avgångstullkontor som ligger i gemenskapens tullområde skall vid tillämpningen av artikel 8.4 i TIR-konventionen den garanterande sammanslutningen bli eller vara ansvarig inför tullmyndigheterna i varje medlemsstat vars territorium TIR-transporten kommer in i fram till den plats, där den lämnar gemenskapens tullområde eller fram till bestämmelsekontoret i detta område.

Avsnitt 3

Bestämmelser om förfarandet med ATA-carnet

Artikel 458

1. Tullmyndigheterna skall utse ett samordningskontor i varje medlemsstat som skall ansvara för alla åtgärder som gäller överträdelser eller oegentligheter i samband med ATA-carneter.

Dessa myndigheter skall underrätta kommissionen om de samordningskontor som de utsett och om deras fullständiga adresser. En förteckning över dessa kontor skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, serie C.

2. För att bestämma vilken medlemsstat som skall ansvara för uppbörd av eventuella tullar och andra avgifter skall den medlemsstat i vilken det upptäcks att en överträdelse eller oegentlighet begåtts under en transitering, genomförd med en ATA-carnet enligt i artikel 454.3, andra stycket anses vara den medlemsstat där varorna påträffades eller, om de inte har påträffats, den medlemsstat vars samordningskontor innehar den senaste kupongen ur denna carnet.

Artikel 459

1. Om tullmyndigheterna i en medlemsstat fastställer att en tullskuld har uppstått skall ett krav så snart som möjligt sändas till den garanterande sammanslutning som medlemsstaten är ansluten till. Om skulden har uppstått på grund av att de varor som omfattas av ATA-carneten inte har återexporterats eller hänförts till en godkänd tullbehandling inom de perioder som fastställs i ATA-konventionen, skall detta krav sändas tidigast tre månader efter den dag då giltighetstiden för carneten går ut.

2. Det samordningskontor som reser kravet skall om möjligt samtidigt sända ett informationsformulär upprättat i enlighet med den förlaga som visas i bilaga 59, till det samordningskontor, under vars jurisdiktion kontoret för den temporära införseln är beläget.

Detta informationsformulär skall åtföljas en kopia av den kupong i carneten som inte är färdigbehandlad, om samordningskontoret är i besittning av detta. Informationsformulär får även användas så snart det bedöms vara nödvändigt.

Artikel 460

1. Storleken av de tullar och avgifter som uppstår på grund av det krav som avses i artikel 459 skall beräknas med hjälp av den förlaga till avgiftsformulär som visas i bilaga 60 och som skall fyllas i i enlighet med de bifogade anvisningarna.

Avgiftsformuläret får sändas senare än kravet, men inte senare än tre månader efter kravet och under alla omständigheter inte senare än sex månader efter den dag då tullmyndigheterna påbörjade förfarandet för uppbörd av tullskulden.

2. I enlighet med artikel 461 och enligt vad som föreskrivs i den skall översändandet av detta formulär till en garanterande sammanslutning av den tullmyndighet som denna sammanslutning är förbunden med inte befria de andra garanterande sammanslutningarna i gemenskapen från förpliktelsen att betala tullar och andra avgifter, om det upptäcks att överträdelsen eller oegentligheten begåtts i en annan medlemsstat än den, i vilken förfarandena inleddes.

3. Avgiftsformuläret skall allt efter vad som behövs ifyllas i två eller tre exemplar. Det första exemplaret är avsett för den garanterande sammanslutning som är förbunden med tullmyndigheterna i den medlemsstat där kravet reses. Det andra exemplaret skall behållas av det samordningskontor som utfärdade det. Om så behövs skall det utfärdande kontoret sända det tredje exemplaret till det samordningskontor, under vars jurisdiktion kontoret för temporär införsel är beläget.

Artikel 461

1. Om det fastställs att överträdelsen eller oegentligheten begåtts i en annan medlemsstat än den i vilken förfarandena inleddes, skall samordningskontoret i den första medlemsstaten avsluta ärendet för sitt vidkommande.

2. För att avsluta ärendet skall det till samordningskontoret i den andra medlemsstaten sända de uppgifter som det innehar och om så behövs återbetala till den garanterande sammanslutning som det är förbundet med de belopp som den sammanslutningen eventuellt har deponerat eller betalat i förväg.

Ärendet skall dock endast avslutas, om samordningskontoret i den första medlemsstaten erhåller ett intyg från samordningskontoret i den andra medlemsstaten, som visar att uppbördsförfaranden har inletts i den senare medlemsstaten i enlighet med bestämmelserna i ATA-konventionen. Detta intyg skall upprättas i enlighet med den förlaga som visas i bilaga 61.

3. Samordningskontoret i den medlemsstat där överträdelsen eller oegentligheten begicks skall överta uppbördsförfarandena och om så behövs från den garanterande sammanslutning som det är förbundet med uppbära de tullar och andra avgifter som skall betalas enligt de gällande satserna i den medlemsstat där detta kontor är beläget.

4. Uppbördsförfarandena skall överföras inom ett år, räknat från den dag då carneten upphör att gälla under förutsättning att betalningen inte har blivit definitiv enligt artikel 7.2 eller 7.3 i ATA-konventionen. Om denna tidsgräns överskrids skall i artikel 454.3 tredje och fjärde stycket tillämpas.

KAPITEL 10

Transport enligt förfarandet med formulär 302

Artikel 462

1. Om varor transporteras från en plats i gemenskapens tullområde till en annan i enlighet med artiklarna 91.2 e och 163.2 e i kodexen med formulär 302, som fastställts enligt konventionen mellan parterna i det nordatlantiska fördraget om deras styrkors status, undertecknas i London den 19 juni 1951, skall gemenskapens tullområde anses utgöra ett enda territorium vid tillämpningen av de bestämmelser som styr användningen av detta formulär för sådana transporter.

2. Om under en transport enligt punkt 1 varor transporteras genom ett tredje lands territorium, skall de kontroller och formaliteter som gäller för formulär 302 genomföras vid de platser där varorna temporärt lämnar gemenskapens tullområde och där de återinförs till det tullområdet.

3. Om det upptäcks att en överträdelse eller oegentlighet har begåtts en viss medlemsstat under eller i samband med en transport som genomförts med ett formulär 302, skall den medlemsstaten uppbära de tullar och andra avgifter som i förekommande fall skall tas ut i enlighet med gemenskapsbestämmelser eller nationella bestämmelser, utan att det påverkar eventuella straffrättsliga åtgärder.

4. Artikel 454.3 skall gälla i tillämpliga delar.

KAPITEL 11

Användning av dokument för gemenskapstransitering för tillämpning av bestämmelser om export av vissa varor

Artikel 463

1. Detta kapitel fastställer villkor för varor som befordras inom gemenskapens tullområde enligt ett förfarande för gemenskapstransitering eller annat förfarande för transitering under tullkontroll när export av varorna från gemenskapen är förbjuden eller omfattas av restriktioner, tullar eller andra avgifter.

2. Dessa villkor gäller dock endast i den mån den åtgärd som inför förbudet, restriktionen, tullen eller den andra avgiften föreskriver detta och utan att det påverkar andra särskilda regler som åtgärden kan innefatta.

Artikel 464

Om de varor som avses i artikel 463.1 hänförs till ett förfarande för gemenskapstransitering, skall den huvudansvarige i fältet "Varubeskrivning" i dokumentet för gemenskapstransitering fylla i en av följande fraser:

- Salida de la Comunidad sometida a restricciones

- Udpassage fra Fællesskabet undergivet restriktioner

- Ausgang aus der Gemeinschaft - Beschränkungen unterworfen

- ¸îïäïò áðü ôçí Êïéíüôçôá õðïêåéìÝíç óå ðåñéïñéóìïýò

- Export from the Community subject to restrictions

- Sortie de la Communauté soumise à des restrictions

- Uscita dalla Comunità assoggettata a restrizione

- Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen

- Saída da Comunidade sujeita a restrições

- Salida de la Comunidad sujeta a pago de derechos

- Udpassage fra Fællesskabet betinget af afgiftsbetaling

- Ausgang aus der Gemeinschaft - Abgabenerhebungen unterworfen

- ¸îïäïò áðü ôçí Êïéíüôçôá õðïêåéìÝíç óå åðéâÜñõíóç

- Export from the Community subject to duty

- Sortie de la Communauté soumise à imposition

- Uscita dalla Comunità assoggettata a tassazione

- Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen

- Saída da Comunidade sujeita a pagamento de imposições.

Artikel 465

1. Om de varor som avses i artikel 463.1 hänförs till ett annat transiteringsförfarande än förfarandet för gemenskapstransitering, skall det tullkontor där avsändningsformaliteterna genomförs kräva att det kontrollexemplar T5 som anges i artikel 472 fylls i. Den berörda personen skall i fält 104 på kontrollexemplar T5 fylla i en av de fraser som anges i artikel 464.

2. Det tullkontor som avses i punkt 1 skall föra in en av de fraser som anges i artikel 464 i det tulldokument med vilket varorna skall transporteras.

Artikel 466

Artiklarna 464 och 465 skall inte tillämpas när varorna deklareras för export från gemenskapens tullområde om bevis lämnas till det tullkontor där tullformaliteterna genomförs att en administrativ åtgärd som befriar varorna från restriktioner har vidtagits, att alla vederbörliga exporttullar eller avgifter har betalats eller att varorna under rådande omständigheter får lämna gemenskapens tullområde utan ytterligare formaliteter.

Artikel 467

1. Om den åtgärd som avses i artikel 463.2 föreskriver att säkerhet ställs, skall denna säkerhet ställas i de fall då, enligt uppgifterna i tulldokumentet, de varor som avses i artikel 463.1 och som befordras mellan två platser i gemenskapens tullområde under transporten skall lämna detta område på annat sätt än med flyg.

2. Säkerheten skall antingen ställas vid det kontor där de formaliteter som krävs för att sända varorna genomförs eller hos något annat organ som utsetts för det ändamålet av den medlemsstat som det kontoret tillhör, i enlighet med regler, som fastställs av tullmyndigheterna i den medlemsstaten. Vid åtgärder som föreskriver en exporttull eller annan avgift behöver säkerhet inte ställas, om varorna transporteras enligt förfarandet för gemenskapstransitering, om säkerhet ställts på annat sätt än kontant eller säkerhet inte behöver ställas på grund av den huvudansvariges identitet.

Artikel 468

1. Artikel 465 skall även tillämpas för varor enligt artikel 463.1 som under transport mellan två platser inom gemenskapens tullområde passerar ett EFTA-lands territorium och återsänds från ett sådant land.

Utan hinder av artikel 482 skall originalet av kontrollexemplaret T5 medfölja varorna till det behöriga tullkontoret i bestämmelsemedlemsstaten.

Avgångskontoret skall ange inom vilken period varorna skall återimporteras till gemenskapens tullområde.

2. Om den åtgärd som avses i artikel 463.2 föreskriver att säkerhet skall ställas, skall utan hinder av artikel 467 denna säkerhet ställas för alla transportärenden som omfattas av punkt 1.

Artikel 469

Om varorna inte återgår till fri omsättning omedelbart efter ankomsten till bestämmelsekontoret, skall det kontoret vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra de i artikel 463.2 angivna åtgärderna.

Artikel 470

Om de i artikel 463.1 angivna varorna befordras i enlighet med artikel 467, med flyg eller på annat sätt, och inte återimporteras till gemenskapens tullområde inom den föreskrivna perioden, skall de anses ha blivit exporterade på ett felaktigt sätt till ett tredje land från den medlemsstat, från vilken de sänts, såvida det inte fastställs att de gått förlorade på grund av force majeure eller oförutsebara omständigheter.

KAPITEL 12

Bestämmelser om de dokument (kontrollexemplar T5) som skall användas vid tillämpningen av gemenskapsåtgärder för kontroll av varors användning och/eller bestämmelse

Artikel 471

I detta kapitel används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) behöriga myndigheter:

tullmyndigheterna eller någon annan myndighet som ansvarar för tillämpningen av detta kapitel.

b) kontor:

det tullkontor eller den organisation som på lokal nivå ansvarar för tillämpningen av detta kapitel.

Artikel 472

1. Om tillämpningen av en gemenskapsbestämmelse förutsätter att det bevisas att de villkor som föreskrivs i den bestämmelsen i fråga om användningen av och/eller bestämmelsen för de varor som importeras till, exporteras från eller befordras inom gemenskapens tullområde är uppfyllda, skall detta bevisas genom uppvisande av kontrollexemplar T5. Ett kontrollexemplar T5 är ett T5-formulär som är ifyllt, i förekommande fall åtföljt av ett eller flera formulär T5bis enligt artikel 478 eller en eller flera lastspecifikationer T5, enligt artikel 479 eller 480.

Flera kontrollexemplar T5 kan användas samtidigt men för olika ändamål, förutsatt att vart och ett av dem är föreskrivet i gemenskapslagstiftningen.

2. Varje person som undertecknar ett kontrollexemplar T5 enligt punkt 1 skall vara förpliktad att använda de varor som beskrivs i det dokumentet för det ändamål som deklarerats och/eller sända varorna till den bestämmelse som deklarerats.

Artikel 473

De formulär som skall användas för kontrollexemplar T5 skall överensstämma med de förlagor som visas i bilaga 63 P65. De skall fyllas i i enlighet med anvisningen i bilaga 66 och eventuella ytterligare bestämmelser som fastställs i annan gemenskapslagstiftning. Varje medlemsstat får vid behov komplettera anvisningen.

Kontrollexemplar T5 skall utfärdas och användas i enlighet med artikel 476 P485.

Artikel 474

1. Det papper som används skall vara blekblått, avsett för skrivändamål och väga minst 40 g/m². Det skall vara tillräckligt ogenomskinligt för att uppgifterna på den ena sidan inte skall påverka läsligheten av uppgifterna på den andra sidan. Det skall vara starkt så att det inte går sönder eller skrynklas vid normal användning.

2. Formulärens storlek skall vara

a) 210 × 297 mm för formulär T5 (bilaga 63) och formulär T5 bis (bilaga 64) med en godkänd avvikelse i längden på minus 5 och plus 8 mm,

b) 297 × 240 mm för lastspecifikationer T5 (bilaga 65) med en godkänd avvikelse i längden på minus 5 och plus 8 mm.

3. En färgmarkering skall göras på de olika exemplaren av formulären på följande sätt:

- Originalen skall ha en obruten svart marginal i högra kanten.

- Denna marginal skall vara ungefär 3 mm bred.

4. Avsändarens adress och anmärkningen "Viktig" på formulärets framsida får tryckas med röd färg.

Artikel 475

De behöriga myndigheterna i medlemsstaterna får kräva att formulären för kontrollexemplar T5 anger tryckeriets namn och adress eller en symbol som gör det möjligt att identifiera tryckeriet.

Artikel 476

Kontrollexemplar T5 skall upprättas på ett av gemenskapens officiella språk som de behöriga myndigheterna i avsändnings-medlemsstaten godkänner.

De behöriga myndigheterna i en annan medlemsstat där ett sådant dokument uppvisas får vid behov kräva att en översättning görs till det officiella språket eller ett av de officiella språken i den medlemsstaten.

Artikel 477

1. Kontrollexemplar T5 skall fyllas i med hjälp av skrivmaskin eller på mekanisk liknande väg. Det får även ifyllas för hand, läsligt, med bläck och stora tryckbokstäver.

Formulären skall inte innehålla några raderingar eller överskrivningar. Ändringar skall göras genom att de felaktiga uppgifterna stryks över och erforderliga uppgifter läggs till, om så behövs. Alla ändringar som gjorts på detta sätt skall bekräftas av den person som gör dem och uttryckligen bestyrkas av myndigheterna.

2. Kontrollexemplar T5 får även framställas och fyllas i med hjälp av en automatisk kopieringsmetod under förutsättning att bestämmelserna om förlagorna, papperet, storleken, det språk om används, läsligheten, raderingar, överskrivningar och ändringar noggrant iakttas.

Artikel 478

1. De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat får tillåta företag som är etablerade inom deras territorium att komplettera ett kontrollexemplar T5 med ett eller flera tilläggsblad T5 bis i de fall då alla formulären avser en enda varusändning, som är lastad på ett enda transportmedel och sänds till en enda mottagare för en och samma användning och/eller bestämmelse.

2. Det antal tilläggsblad T5 bis som används skall anges i fält 3 på det tillhörande kontrollexemplaret T5. Kontrollexemplarets registreringsnummer skall anges i det fält som är avsett för uppgifter om registreringen på varje tilläggsblad T5 bis. Det totala antalet kollin som kontrollexemplaret T5 och tilläggsblad T5 bis omfattar skall anges i fält 6 på kontrollexemplar T5.

Artikel 479

1. De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat får tillåta företag som är etablerade inom deras territorium att komplettera ett kontrollexemplar T5 med en eller flera lastspecifikationer T5 som innehåller de uppgifter som normalt anges i fält 31, 33, 35, 38, 100, 103 och 105 i formulär T5, under förutsättning att alla formulären avser en enda varusändning som är lastad på ett enda transportmedel och sänds till en enda mottagare för en och samma användning och/eller bestämmelse.

2. Endast framsidan på lastspecifikation T5 får användas. Före varje varupost på lastspecifikationen skall ett löpnummer anges och alla uppgifter skall lämnas i enlighet med kolumnrubrikerna.

En vågrät linje skall dras efter den sista uppgiften och återstående icke använt utrymme skall kryssas över så att inga senare tillägg kan göras. Det totala antalet kollin som innehåller de angivna varorna och den totala brutto- och nettovikten av dessa varor skall anges längst ner i de tillämpliga kolumnerna.

3. Om lastspecifikationer T5 används skall fält 31, 33, 35, 38, 100, 103 och 105 på det kontrollexemplar T5 som de tillhör kryssas över och ett formulär T5 bis får inte bifogas kontrollexemplaret.

4. Det antal lastspecifikationer T5 som används skall anges i fält 4 på kontrollexemplar T5. Kontrollexemplarets registreringsnummer skall anges i det fält som är avsett för uppgifter om registreringen på varje lastspecifikation T5. Det totala antalet kollin som de olika lastspecifikationerna omfattar skall anges i fält 6 på kontrollexemplar T5.

Artikel 480

1. Det tillstånd som avses i artikel 479.1 kan tillåta företag som använder ett elektroniskt eller automatiskt databehandlingssystem för sin redovisning att använda lastspecifikationer T5 som upprättats av databehandlingssystemet som även om de innehåller alla uppgifter som föreskrivs i specifikationen enligt bilaga 65, inte uppfyller alla villkoren enligt artiklarna 473 P475 och 477 eller bestämmelsen i artikel 479.2 att varje varupost på specifikationen skall föregås av ett löpnummer. Dessa specifikationer skall dock vara utformade och ifyllda på ett sådant sätt att de utan svårighet kan användas av det behöriga kontoret ifråga.

2. Tillståndet skall endast beviljas de företag som uppfyller de krav som de behöriga myndigheterna anser nödvändiga.

3. Listor med varubeskrivningar som upprättats för att genomföra avsändnings-/exportformaliteter får även användas som lastspecifikationer enligt artikel 479.1, även om dessa listor framställs av företag som inte använder elektroniska eller automatiska databehandlingssystem för sin redovisning.

4. Tillståndshavaren skall vara ansvarig om någon missbrukar lastspecifikationer som han upprättar.

Artikel 481

1. Kontrollexemplar T5 och i förekommande fall tilläggsblad T5 bis eller lastspecifikationer T5 skall upprättas av den berörda personen i ett original och minst en kopia. Var och en av dessa skall innehålla en handskriven underskrift av den berörda personen.

2. Kontrollexemplar T5 och om så är tillämpligt tillägsblad T5 bis eller lastspecifikationer T5 skall innehålla alla uppgifter som avser varubeskrivning och alla ytterligare uppgifter som krävs enligt bestämmelserna i fråga om den gemenskapsåtgärd som medför kontrollen.

3. Om varor inte införs enligt förfarandet för gemenskapstransitering, skall kontrollexemplar T5 innehålla en hänvisning till det dokument som gäller det eventuellt använda transiteringsförfarandet. Om inget transiteringsförfarande används, skall kontrollexemplaret innehålla en av följande fraser:

- mercancías fuera del procedimiento de tránsito

- ingen forsendelseprocedure

- nicht im Versandverfahren befindliche Waren

- åßôå óå ìíåßá "Åìðïñåýìáôá åêôüò äéáäéêáóßáò äéáìåôáêüìéóçò"

- goods not covered by a transit procedure

- marchandises hors procédure de transit

- merci non vincolate ad una procedura de transito

- goederen niet geplaatst onder een regeling voor douanevervoer

- mercadorias não abrangidas por um procedimento de trãnsito.

4. Dokumentet för gemenskapstransitering eller det dokument som avser det använda transiteringsförfarandet skall innehålla en hänvisning till det eller de kontrollexemplar T5 som utfärdats.

Artikel 482

1. Om varorna befordras enligt ett förfarande för gemenskapstransitering eller ett annat tulltransiteringsförfarande skall kontrollexemplar T5 utfärdas av avgångskontoret.

Avgångskontoret skall behålla en kopia av kontrollexemplar T5.

Originalet av kontrollexemplar T5 skall medfölja varorna åtminstone till det kontor där varornas användning och/eller bestämmelse bestyrks enligt samma villkor som det dokument som avser det använda transiteringsförfarandet.

2. Om varor som omfattas av kontroller i fråga om användning och/eller bestämmelse inte är hänförda till ett transiteringsförfarande, skall ett kontrollexemplar T5 utfärdas av de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten. De skall behålla en kopia av kontrollexemplar T5.

Kontrollexemplar T5 skall innehålla en av de fraser som anges i artikel 481.3.

3. Kontrollexemplar T5 och om så behövs formulär T5 bis och/eller lastspecifikationer T5 skall bestyrkas av de behöriga myndigheterna i avsändningsmedlemsstaten. Detta bestyrkande skall bestå av följande uppgifter som skall anges i fält A (avgångskontor) i dessa dokument:

a) I fråga om kontrollexemplar T5, avgångskontorets namn och stämpel, den behöriga personens underskrift, dagen för bestyrkandet samt ett registreringsnummer som får vara förtryckt.

b) I fråga om formulär T5 bis och/eller lastspecifikationer T5, det nummer som är angivet på kontrollexemplar T5. Numret skall införas antingen med hjälp av en stämpel med avgångskontorets namn eller för hand. I det senare fallet skall numret åtföljas av den officiella stämpeln för det kontoret.

Originalen till dessa dokument skall återlämnas till den berörda personen, så snart alla administrativa formaliteter är genomförda.

4. Varorna och originalen av kontrollexemplar T5 skall uppvisas för bestämmelsekontoret.

Artikel 483

1. Bestämmelsekontoret skall genomföra eller på sitt ansvar låta genomföra kontroller av den användning och/eller den bestämmelse som föreskrivits eller förutsättts.

2. Bestämmelsekontoret skall registrera uppgifterna på kontrollexemplar T5, om så är lämpligt genom att behålla en fotokopia av detta dokument, samt resultatet från kontrollerna som har genomförts.

3. Utan hinder av bestämmelserna i artikel 485 skall bestämmelsekontoret, när alla nödvändiga formaliteter är genomförda och efter det att bestämmelsekontoret vederbörligen påtecknat det, sända originalet av kontrollexemplar T5 till den adress som anges under rubriken "Återsänd till".

Artikel 484

Varje person som uppvisar ett kontrollexemplar T5 samt den försändelse som detta omfattar för bestämmelsekontoret kan på begäran erhålla ett kvitto, upprättat på ett formulär som motsvarar den förlaga som visas i bilaga 47.

Kvittot får inte ersätta kontrollexemplar T5.

Artikel 485

1. Vid en försändelse av varor som åtföljs av ett kontrollexemplar T5 skall de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna tillåta att denna sändning och kontrollkopian T5 delas upp innan det för- farande för vilket formuläret utfärdats är avslutat. Försändelser som uppstår genom denna uppdelning får i sin tur delas upp på nytt.

2. Punkt 1 skall gälla utan att det påverkar tillämpningen av gemenskapsbestämmelser om interventionsvaror som skall underkastas kontroll av användning och/eller bestämmelse och som är bearbetade i en annan medlemsstat, innan de får sin slutliga användning och/eller når sin slutliga bestämmelse.

3. Den uppdelning som avses i punkt 1 skall genomföras i enlighet med punkt 4-7. Medlemsstaterna skall har rätt att avvika från dessa bestämmelser i de fall då alla försändelser som erhållits genom uppdelningen skall få sin slutliga användning eller nå sin slutliga bestämmelse i den medlemsstat där uppdelningen äger rum.

4. Det kontor där uppdelningen äger rum skall i enlighet med artikel 481 utfärda ett utdrag ur kontrollexemplar T5 för varje del av den uppdelade sändningen och använda ett kontrollexemplar T5 för detta ändamål.

Varje utdrag skall innehålla bl.a. de ytterligare uppgifter som anges i fält 100, 104, 106 och 107 i det ursprungliga kontrollexemplaret T5 och innehålla uppgifter om nettovikt och nettokvantitet av de varor som utdraget gäller. I fält 106 i varje utdrag skall anges registreringsnummer, datum, utfärdande kontor och land för det ursprungliga kontrollexemplaret T5 med användning av en av följande fraser:

- Extracto del ejemplar de control: ... (número, fecha, oficina y país de expedición)

- Udskrift af kontroleksemplar: ... (nummer, dato, udstedelsessted og land)

- Auszug aus dem Kontrollexemplar: ... (Nummer, Datum, ausstellende Stelle und Ausstellungsland)

- Áðüóðáóìá ôïõ áíôéôýðïõ åëÝã÷ïõ: ... (áñéèìüò çìåñïìçíßá, ãñáöåßï êáé ÷þñá åêäüóåùò)

- Extract of control copy: ... (Number, date, office and country of issue)

- Extrait de l' exemplaire de contrôle: ... (numéro, date, bureau et pays de délivrance)

- Estratto dell' esemplare di controllo: ... (numero, data, ufficio e paese di emissione)

- Uittreksel uit controle-exemplaar: ... (nummer, datum, kantoor en land van afgifte)

- Extracto do exemplar de controlo: ... (número, data, estância, país de emissão)

5. Det kontor där uppdelningen äger rum skall på det ursprungliga kontrollexemplaret T5 uppge att formuläret har delats upp. Detta skall göras genom att en av följande fraser införs i rutan "Kontroll av användning och/eller bestämmelse":

- . . . (número) extractos expedidos - copias adjuntas

- . . . (antal) udstedte udskrifter - kopier vedføjet

- . . . (Anzahl) Auszüge ausgestellt - Durchschriften liegen bei

- . . . (áñéèìüò) åêäïèÝíôá áðïóðÜóìáôá - óõíçììÝíá áíôßãñáöá

- . . . (number) extracts issued - copies attached

- . . . (nombre) extraits délivrés - copies ci-jointes

- . . . (numero) estratti rilasciati - copie allegate

- . . . (aantal) uittreksels afgegeven - kopieën bijgevoegd

- . . . (quantitade) extractos emitidos - cópias juntas.

Det ursprungliga kontrollexemplaret T5 skall snarast återsändas till den adress som anges under rubriken "Återsändes till" tillsammans med kopiorna av de utfärdade utdragen.

Det kontor där uppdelningen äger rum skall behålla en kopia av det ursprungliga kontrollexemplaret T5 och av de utfärdade utdragen.

6. Originalen av utdragen ur kontrollexemplaren T5 och de dokument som avser det använda förfarandet, skall medfölja varje del av den uppdelade sändningen.

7. De behöriga kontoren i bestämmelsemedlemsstaterna för delarna av försändelsen skall genomföra eller på sitt ansvar låta genomföra kontroller av den användning och/eller den bestämmelse som föreskrivits eller fastställts. De skall föra in de tillämpliga uppgifterna på utdragen och i enlighet med artikel 483.3 återsända dem till den adress som anges under rubriken "Återsändes till".

8. Vid ytterligare uppdelning enligt punkt 1 skall punkt 2 P7 gälla i tillämpliga delar.

Artikel 486

1. Kontrollexemplar T5 får utfärdas i efterhand förutsatt att

- den berörda personen inte är ansvarig för underlåtelsen att ansöka om eller utfärda det dokumentet när varorna avsändes eller på ett för de behöriga myndigheterna tillfredsställande sätt kan framlägga bevis på att underlåtelsen inte beror på försumlighet eller upprepat slarv från hans sida,

- den berörda personen tillhandahåller bevis på att kontrollexemplaret T5 avser varor för vilka alla administrativa formaliteter har uppfyllts,

- den berörda personen tillhandahåller de dokument som krävs för att kontrollexemplar T5 skall kunna utfärdas,

- det, på ett för de behöriga myndigheterna sätt, fastställs att utfärdandet i efterhand av kontrollexemplar T5 inte kan ge upphov till att ekonomiska fördelar som inte skulle vara berättigade mot bakgrund av det eventuellt använda transiteringsförfarandet, varornas tullstatus samt deras användning och/eller bestämmelse.

2. Om kontrollexemplar T5 utfärdas i efterhand, skall det innehålla en av följande påteckningar, med röd skrift:

- Expedido a posteriori

- Udstedt efterfølgende

- Nachträglich ausgestellt

- ÅêäïèÝí åê ôùí õóôÝñùí

- Issued retroactively

- Délivré a posteriori

- Rilasciato a posteriori

- Achteraf afgegeven

- Emitido a posteriori

På detta kontrollexemplar T5 skall den berörda personen dessutom ange identiteten på det transportmedel som varorna befordrades med, avsändningsdagen och om så är tillämpligt den dag då varorna uppvisades vid bestämmelsekontoret.

3. Ett kontrollexemplar T5 som utfärdats i efterhand får påtecknas av bestämmelsekontoret endast om det kontoret fastställer att de varor som omfattas av dokumentet i fråga har använts för det ändamål och/eller har nått den bestämmelse som föreskrivits eller förutsetts i gemenskapsåtgärder för import, export eller befordran inom gemenskapens tullområde av dessa varor.

4. Duplikat av kontrollexemplar T5, utdrag av kontrollexemplar T5, tilläggsblad T5 bis och lastspecifikationer T5 får utfärdas, om originalen har gått förlorade. Duplikatet skall innehålla ordet "DUPLIKAT", skrivet med stora bokstäver i rött, samt stämpeln för det kontor som utfärdat duplikatet och den behöriga tjänstemannens underskrift.

Artikel 487

Utan hinder av artikel 472 och om inte annat föreskrivs i de bestämmelser som gäller den tillämpliga gemenskapsåtgärden, skall varje medlemsstat ha rätt att kräva att bevis skall företes på att varorna har använts för det ändamål och/eller nått den bestämmelse som föreskrivits eller förutsetts i enlighet med ett nationellt förfarande, under förutsättning att varorna inte lämnar dess territorium, innan de har använts för det ändamål och/eller den bestämmelse som föreskrivits eller förutsetts.

Artikel 488

De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat får inom ramen för sin kompetens tillåta att varje person som uppfyller villkoren i artikel 489 och som ämnar sända varor för vilka ett kontrollexemplar T5 skall upprättas (nedan kallad "godkänd avsändare"), varken behöver uppvisa varorna i fråga eller det kontrollexemplar T5 som de omfattas av för avgångskontoret.

Artikel 489

1. Det tillstånd som föreskrivs i artikel 488 skall beviljas endast personer

a) som regelbundet sänder varor,

b) vars bokföring gör det möjligt för myndigheterna att kontrollera deras verksamhet,

c) som ställer säkerhet, i de fall utfärdandet av ett kontrollexemplar T5 är beroende av att säkerhet ställs,

och

d) som inte har begått allvarliga eller upprepade överträdelser av berörd lagstiftning.

2. De behöriga myndigheterna skall vidta lämpliga åtgärder för att sådan säkerhet ställs.

Artikel 490

1. Det tillstånd som de behöriga myndigheterna utfärdar skall särskilt ange

a) det eller de kontor som är behöriga att fungera som avgångskontor för försändelser,

b) inom vilken period och på vilket sätt den godkände avsändaren skall meddela avgångskontoret om försändelser som skall sändas, så att det kontoret kan utföra de kontroller som behövs, innan varorna avsänds,

c) inom vilken varorna skall uppvisas vid bestämmelsekontoret; denna period skall fastställas beroende på transportvillkoren,

d) de identifieringsåtgärder som skall vidtas. För detta ändamål får de behöriga myndigheterna föreskriva att transportmedlet eller kollit eller kollina skall vara försedda med särskilda förseglingar som är godkända av de behöriga myndigheterna och anbringas av den godkände avsändaren.

Artikel 491

1. Tillståndet skall föreskriva att det fält som är reserverat för avgångskontoret på framsidan av deklarationsformuläret kontrollexemplar T5 skall

a) stämplas i förväg med avgångskontorets stämpel och undertecknas av en tjänsteman på det kontoret,

eller

b) stämplas av den godkände avsändaren med en särskild metallstämpel som godkänts av de behöriga myndigheterna och som överensstämmer med den förlaga som visas i bilaga 62. Avtrycket av stämpeln får förtryckas på formulären, om tryckningen utförs av ett tryckeri som är godkänt för det ändamålet.

Den godkände avsändaren skall i det fältet ange avsändningsdagen för varorna och tilldela deklarationen ett nummer i enlighet med de bestämmelser som fastställts för detta i tillståndet.

2. De behöriga myndigheterna får föreskriva användning av formulär som har ett tydligt identifieringsmärke.

Artikel 492

1. Senast när varorna avsänds skall den godkände avsändaren på framsidan av det vederbörligen ifyllda kontrollexemplaret T5 i fältet "Kontroll av avgångskontoret" om så är tillämpligt ange den period, inom vilken varorna skall uppvisas vid bestämmelsekontoret och hänvisningar till exportdokumenten enligt avsändningsmedlemsstatens krav samt identifieringsåtgärder som vidtagits tillsammans med en av följande påteckningar i fältet:

- Procedimiento simplificado

- Forenklet fremgangsmåde

- Vereinfachtes Verfahren

- ÁðëïõóôåõìÝíç äéáäéêáóßá

- Simplified procedure

- Procédure simplifiée

- Procedura semplificata

- Vereenvoudigde regeling

- Procedimento simplificado

2. Efter det att varorna avsänts skall den godkände avsändaren genast sända en kopia av kontrollexemplar T5 till avgångskontoret tillsammans med alla dokument som legat till grund för upprättandet av kontrollexemplaret.

3. Om avgångskontoret genomför en kontroll vid en försändelseavgång, skall det ange detta i rutan "Kontroll av avgångskontoret" på framsidan av kontrollexemplar T5.

4. Ett kontrollexemplar T5 som är vederbörligen ifyllt och innehåller de uppgifter som avses i punkt 1 samt är undertecknat av den godkände avsändaren skall anses ha utfärdats av det avgångskontor som godkände formulären i förväg i enlighet med artikel 491.1 a eller som anges i avtrycket av den särskilda stämpel som avses i artikel 491.1 b för att bestyrka, att de varor som kontrollexemplaret avser har använts för det ändamål och/eller nått den bestämmelse som förutsetts.

Artikel 493

1. Den godkände avsändaren skall

a) följa bestämmelserna i detta kapitel och villkoren i tillståndet,

b) vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den särskilda stämpeln eller de formulär som är försedda med avtryck av avgångskontorets stämpel eller av den särskilda stämpeln förvaras säkert.

2. Den godkända avsändaren skall ansvara för alla följder, särskilt de ekonomiska konsekvenserna, eventuella misstag, utelämnade uppgifter eller andra fel på de kontrollexemplar T5 som han upprättar eller vid genomförandet av de förfaranden som åligger honom enligt det tillstånd som föreskrivs i artikel 488.

3. I händelse av att någon missbrukar formulär för kontrollexemplar T5 som stämplats i förväg med avgångskontorets stämpel eller med den särskilda stämpeln, skall den godkände avsändaren, utan att det påverkar tillämpningen av eventuella straffrättsliga åtgärder, vara skyldig att betala tullar och andra avgifter som inte har erlagts och att återbetala eventuella ekonomiska fördelar som har erhållits felaktigt till följd av detta missbruk, om han inte kan övertyga de behöriga myndigheter som utfärdade tillståndet om, att han vidtagit de åtgärder som krävs av honom enligt punkt 1 b.

Artikel 494

1. De behöriga myndigheterna får ge den godkände avsändaren tillstånd att inte underteckna formulär för kontrollexemplar T5 som är försedda med den särskilda stämpel som anges i bilaga 62 och som är upprättade med hjälp av ett elektroniskt eller automatiskt databehandlingssystem. Detta tillstånd skall ges under förutsättning att den godkände avsändaren tidigare har lämnat dessa myndigheter en skriftlig förbindelse, i vilken han erkänner sitt ansvar, utan att det påverkar tillämpningen av eventuella straffrättsliga åtgärder, att betala alla tullar och andra avgifter som inte har erlagts och att återbetala eventuella ekonomiska fördelar har uppnåtts felaktigt till följd av användningen av formulär av kontrollexemplar T5 med avtryck av den särskilda stämpeln.

2. De formulär för kontrollexemplar T5 som upprättats i enlighet med punkt 1 skall i det fält som är reserverat för deklarantens underskrift innehålla en av följande påteckningar:

- Dispensa de firma

- Fritaget for underskrift

- Freistellung von der Unterschriftsleistung

- Äåí áðáéôåßôáé õðïãñáöÞ

- Signature waived

- Dispense de signature

- Dispensa dalla firma

- Van ondertekening vrijgesteld

- Dispensa a assinatura.

Artikel 495

De formulär som visas i bilagorna 1, 2 och 3 till kommissionens förordning (EEG) nr 2823/87(12) och som användes innan denna förordning trädde i kraft får fortsätta att användas tills lagren är slut, dock senast till den 31 december 1995.

(12) EGT nr L 144, 2.6.1981, s. 1.

AVDELNING III

TULLFÖRFARANDEN MED EKONOMISK VERKAN

KAPITEL 1

Gemensamma bestämmelser

Avsnitt 1

Definitioner

Artikel 496

I denna avdelning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) kontrollkontor: tullkontor som är bemyndigat av de tullmyndigheter i varje medlemsstat som utfärdar tillståndet att övervaka det förfarande som anges i tillståndet.

b) anmälningslkontor: det eller de tullkontor som är bemyndigade av de tullmyndigheter i medlemsstater som utfärdade tillståndet att ta emot deklarationer med anmälan om hänförsel av varor till det eller de förfaranden som anges i tillståndet.

c) avslutningskontor: det eller de tullkontor som anges av tullmyndigheter i medlemsstater som utfärdade tillståndet är bemyndigat att ta emot deklarationer genom vilka varor efter att ha hänförts till ett tullförfarande med ekonomisk verkan tilldelas en av tullen godkänd tullbehandling i enlighet med vad som anges i tillståndet.

Avsnitt 2

Tillstånd att använda förfarandet - normalt förfarande

Artikel 497

1. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 och artiklarna 568, 656, 695 och 760 skall en ansökan om tillstånd att använda ett tullförfarande med ekonomisk verkan (inbegripet ansökningar om tillstånd att driva ett tullager eller använda tullagerförfarandet), nedan kallad "ansökan", upprättas skriftligen.

Ansökan skall överensstämma med den tillämpliga förlaga som visas i bilaga 67. Sökanden skall i ansökan lämna alla upplysningar som begärs enligt de olika rubriker som är förtecknade i förlagan med rubriknummer enligt bilagorna 67/A till 67/E, inbegripet anvisningen. Texten i anvisningarna behöver dock inte återges i ansökan. Ansökningarna skall undertecknas och dateras.

Om de utsedda tullmyndigheterna anser att de uppgifter som lämnas i ansökan är otillräckliga, skall ingenting i denna punkt vare sig hindra att de begär att sökanden lämnar kompletterande upplysningar eller att de begär andra upplysningar som behövs för tillämpning av bestämmelser på andra områden än de områden som ingår i denna avdelning.

2. Ansökan skall hänvisa till och åtföljas av original eller kopior av alla bevis eller dokument som avser uppgifter som skall lämnas i ansökan och som behöver uppvisas för att ansökan skall kunna bedömas. Ansökan får åtföljas av ytterligare blad om mera utförliga upplysningar skall lämnas. Alla dessa dokument, bevis eller ytterligare blad skall utgöra en integrerad del av aktuell ansökan. Antalet bilagor skall anges på ansökan.

3. Tullmyndigheterna får från fall till fall tillåta tillståndshavaren att skriftligen ansöka om förnyelse eller ändring av tillståndet med uppgifter om det föregående tillståndet och eventuella ändringar som behöver göras.

4. Utan att det påverkar tillämpningen av de förenklade förfaranden som föreskrivs i artiklarna 568, 656, 695 och 760 skall en ansökan avvisas om den inte uppfyller de krav som fastställs i denna artikel och inte inges i enlighet med artiklarna 509, 555, 651, 691 och 750.

Artikel 498

Inlämnandet av en ansökan undertecknad av den sökande skall innebära att den berörda personen önskar använda det tullförfarande som ansökan gäller, utan att det påverkar eventuella straffrättsliga bestämmelser, och han skall enligt de gällande bestämmelserna i medlemsstaterna ansvara för att

- de uppgifter som lämnas i deklarationen är riktiga,

- de dokument som bifogas är äkta, och

- alla förpliktelser i samband med det begärda tullförfarandet kommer att uppfyllas.

Artikel 499

1. Innan de tullmyndigheter som är behöriga att utfärda ett tillstånd gör detta, skall de övertyga sig om, att alla villkor som krävs för att tillståndet skall beviljas är uppfyllda.

2. Ett tillstånd skall inte beviljas, om ansökan inte kan tas emot enligt artikel 497.4.

Artikel 500

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 568, 656, 695 och 760 skall ett tillstånd att få använda ett tullförfarande med ekonomisk verkan enligt artikel 85 i kodexen (inbegripet tillstånd att driva ett tullager eller använda tullagerförfarandet) upprättas på ett formulär som överensstämmer med de tillämpliga bestämmelserna i bilagorna 68/A till 68/E. Det skall undertecknas och dateras.

2. Sökanden skall underrättas om att tillståndet har utfärdats.

3. Utan att det påverkar de möjligheter till undantag som föreskrivs i artiklarna 556.1 och 751.1 skall tillstånden börja gälla samma dag som de utfärdas.

4. Tillstånden får omfatta ett eller flera hänföranden till förfarandet i fråga, beroende på omständigheterna.

5. Utan hinder av punkt 1 får tullmyndigheterna, när det gäller förnyelse eller ändring av ett tillstånd som tidigare utfärdats efter en ansökan som ingetts i enlighet med artikel 497.3, från fall till fall antingen besluta att ge anvisning om vilka fält som skall ändras genom hänvisning till det tillstånd som ändras eller utfärda ett nytt tillstånd.

Artikel 501

1. Om någåt av villkoren för beviljande av ett tillstånd inte är uppfyllt, skall tullmyndigheterna avslå ansökan.

2. Beslutet att avslå en ansökan skall meddelas skriftligen och överlämnas till den sökande i enlighet med artikel 6.3 i kodexen.

Artikel 502

1. Tullmyndigheterna skall behålla ansökningarna och deras bilagor tillsammans med alla tillstånd som utfärdats.

2. Om ett tillstånd beviljas, skall ansökan, bilagorna och tillståndet bevaras under minst tre år från utgången av det ka- lenderår då tillståndet löper ut eller, om tillståndet avser drift av ett tullager eller användning av tullagerförfarandet, under minst tre år från slutet av det kalenderår då tillståndet upphävs eller återkallas.

3. Om en ansökan eller ett tillstånd upphävdes eller återkallas, skall ansökan och antingen beslutet som avslag av ansökan eller tillståndet, alltefter omständigheterna, samt alla bilagor bevaras under minst tre år från utgången av det kalenderår då ansökan avslogs eller tillståndet upphävdes eller återkallades.

KAPITEL 2

Lagring i tullager

Avsnitt 1

Allmänna bestämmelser

Underavsnitt 1

Definitioner och typer av tullager

Artikel 503

I detta kapitel används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) jordbruksvaror: varor som omfattas av de förordningar som avges i artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 565/80(13). Varor som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 3033/80(14) (varor som framställts genom bearbetning av jordbruksprodukter) eller (EEG) nr 3035/80(15) (jordbruksprodukter exporterade som varor som inte omfattas av bilaga ll till Fördraget) skall behandlas som jordbruksvaror.

(13) EGT nr L 270, 23.9.1987, s. 1.

(14) EGT nr l 62, 7.3.1980, s. 5.

(15) EGT nr L 323, 29.11.1980, s. 1.

b) förskottsbetalning: betalning av ett belopp som är lika stort som exportbidraget innan varorna exporteras, om denna betalning föreskrivs i rådets förordning (EEG) nr 565/80.

c) förfinansierade varor: alla varor avsedda att exporteras i oförändrat skick, som omfattas av en förskottsbetalning, på vilket sätt denna än beskrivs i de gemenskapsregler som medger denna betalning.

d) förfinansierade basprodukter: alla produkter som är avsedda för export efter en mer omfattande bearbetning än den hantering som avses i artikel 532 i form av bearbetade produkter som omfattas av en förskottsbetalning.

e) bearbetade varor: alla produkter eller varor som framställs genom bearbetning av förfinansierade basprodukter, på vilket sätt denna än beskrivs i de gemenskapsregler som medger förskottsbetalning.

Artikel 504

1. Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 2 och 3 skall tullager i vilka varor lagras enligt tullagerförfarandet klassificeras enligt följande:

- Typ A: allmänt lager som överensstämmer med artikel 99 andra stycket första strcksatsen i kodexen under lagerhavarens ansvar.

- Typ B: allmänt lager som överensstämmer med artikel 99 i kodexen under varje uppläggares ansvar i enlighet med artikel 102.1 i kodexen, med beaktande avartikel 105 andra stycket i kodexen.

- Typ C: privat lager som överensstämmer med artikel 99 andra stycket andra strecksatsen i kodexen där lagerhavaren är samma person som uppläggaren men inte nödvändigtvis ägare till varorna.

- Typ D: privat lager som överensstämmer med artikel 99 andra stycket andra strecksatsen i kodexen där lagerhavaren är samma person som uppläggaren, men inte nödvändigtvis ägare till varorna och det förfarande som avses i artikel 112.3 i kodexen tillämpas.

2. Ett tullager kan också vara ett privat lager som överensstämmer med första strecksatsen i andra stycket i artikel 99 i kodexen där lagerhavaren är samma person som uppläggaren men inte nödvändigtvis ägare till varorna får tillämpas enligt en ordning som tillåter lagring av varor i lagringsutrymmen som tillhör tillståndshavaren i enlighet med artikel 98.3 i kodexen. Denna ordning klassificeras som ett lager av typ E.

3. Om ett tullager i form av ett allmänt lager som överensstämmer med artikel 99 i kodexen drivs av tullmyndigheterna skall detta klassificeras som ett lager av typ F.

4. En kombination av de typer av tullager som anges i punkterna 1-3 i samma lokaler eller på samma plats är inte tillåten.

Underavsnitt 2

Tullagrens placering

Artikel 505

1. Med undantag av tullager av typ E och F skall ett tullager bestå av lokaler eller andra avgränsade platser som är godkända av tullmyndigheterna.

2. Om tullmyndigheterna beslutar att driva ett tullager av typ F, skall de utse de lokaler eller avgränsade platser som skall utgöra tullagret. Beslutet skall offentliggöras i den form som medlemsstaten använder för att offentliggöra sina lagar eller administrativa föreskrifter.

3. En plats som tullmyndigheterna godkänt som "tillfälligt lager" i enlighet med artikel 185 eller som drivs av tullmyndigheterna, får även godkännas som ett tullager av typ A, B, C, eller D eller drivas som ett lager av typ F.

Artikel 506

Lager av typ A, typ C, typ D och typ E får även godkännas som proviantlager i enlighet med artikel 38 i kommissionens förordning (EEG) nr 3665/87(16).

(16) EGT nr L 323, 29.11.1980, s. 27.

Underavsnitt 3

Handelspolitiska åtgärder

Artikel 507

Om gemenskapsakter föreskriver att handelspolitiska åtgärder skall tillämpas

a) vid varors övergång till fri omsättning, skall de inte tillämpas när varorna hänförs till tullagerförfarandet och inte heller under den tid de lagras där,

b) vid införsel av varor i gemenskapen tullområde, skall de tillämpas när icke-gemenskapsvaror hänförs till tullagerförfarandet,

c) vid export av varor, skall de tillämpas när gemenskapsvaror exporteras från gemenskapens tullområde efter att ha hänförts till tullagerförfarandet.

Avsnitt 2

Bestämmelser om beviljande av tillstånd

Artikel 508

Bestämmelserna i detta avsnitt skall tillämpas för alla typer av lager utom typ F.

Artikel 509

Ansökan om tillstånd skall ges in i överensstämmelse med artikel 497 och bilaga 67/A till de tullmyndigheter som är utsedda av medlemsstaten, där de platser som skall godkännas som tullager är belägna eller i fråga om ett lager av typ E, till de tullmyndigheter som utsetts av den medlemsstat där lagerhavarens huvudsakliga bokföring finns.

Artikel 510

1. Tillstånd får endast beviljas om den sökande visar att det föreligger ett ekonomiskt behov av lagring och om tullagret huvudsakligen är avsett for lagring av varor, varorna får dock genomgå, aktiv förädling eller bearbetning under tullkontroll enligt villkoren i artiklarna 106 och 109 i kodexen, under förutsättning att dessa verksamheter inte är mera omfattande än själva lagringen av varor.

2. Vid tillämpningen av artikel 86 i kodexen skall det vid bedömningen av huruvida de administrativa kostnaderna för övervakning och kontroll av tullagret står i proportion till det ekonomiska behovet av tullagring bl.a. typen av tullager beaktas och vilka förfaranden som får tillämpas där.

Artikel 511

1. Tillstånd skall utfärdas av de tullmyndigheter som utsetts av varje medlemsstat, i vilken en ansökan har getts in enligt artikel 509.

Tillstånden skall gälla från och med den dag de utfärdas eller ansökar om en senare dag om så föreskrivs i tillståndet. Om en sökande ansöker om tillstånd att driva ett privat lager och tullmyndigheterna i undantagsfall skriftligen anmäler till sökanden att de är beredda att utfärda detta tillstånd skriftligen på annat sätt än genom användning av det formulär som avses i bilaga 68/A, skall tillståndet träda i kraft den dag som anmälan äger rum. En kopia av anmälan skall bifogas tillståndet och utgöra en integrerad del av detta.

2. Utan att det påverkar de bestämmelser som gäller för upphävande, återkallande och ändring, skall tillstånd utfärdas för en obegränsad tid.

3. I tillstånden skall bl.a. anges vilket tullkontor som ansvarar för övervakningen av tullagret. De får även i förekommande fall ange att varor som utgör en fara för eller kan förstöra andra varor eller som av andra skäl kräver särskilda anordningar skall lagras i lokaler som är speciellt utrustade för lagring av sådana varor.

När det ar frågan om ett privat lager, kan tillstandet aven ange vilka varukategorier som ar tillåtna i det lagret.

4. Om den berörda personen begär tillstånd att uppvisa varorna eller deklarera dem för förfarandet vid andra tullkontor än kontroll kontoret och verksamheten inte skulle påverkas av detta, får tullmyndigheterna bemyndiga ett eller flera kontor att fungera som anmälningskontor.

Om mer än en medlemsstat berörs, skall de tullmyndigheter som utfärdade tillståndet sända en kopia till de andra berörda tullmyndigheterna.

Artikel 512

1. Det ekonomiska behov som avses i artikel 510.1 skall anses som inte längre uppfylld, om den berörda personen skriftligen begär att tillståndet skall återkallas.

2. Ett tillstånd får även återkallas, om tullmyndigheterna anser att tullagret inte används eller inte längre används i tillräcklig utsträckning för att motivera att det skall finnas kvar.

Avsnitt 3

Hänförande av varor till förfarandet

Artikel 513

1. Varor som skall hänföras till tullagerförfarandet och motsvarande deklarationer om hänförande till förfarandet skall uppvisas vid kontrollkontoret eller, om artikel 511.4 tillämpas, vid ett anmälningskontor som anges i tillståndet.

2. Vid tillämpningen av andra stycket i artikel 511.4 skall en kopia eller ett ytterligare exemplar av den deklaration som avses i punkt 1 eller en kopia av det administrativa eller kommersiella dokument som använts för att hänföra varorna till förfarandet av anmälningskontoret sändas till kontrollkontoret så snart frigörandet är beviljat. Detta kontors namn och adress skall anges i fält 44 på deklarationen eller på det kommersiella eller administrativa dokumentet.

Om kontrollkontoret anser det lämpligt, får det begära underrättelse från kontrollkontoret om varornas ankomst.

De bestämmelser om tullagerförfarandet skall tillämpas från den dag då anmälningskontoret tar emot deklarationen om hänförande till förfarandet, denna deklaration skall även användas för transporten av varorna, som skall ske så snart som möjligt, samt varornas införsel i tullagret utan att de behöver uppvisas för övervakningskontoret.

Detta förfarande skall inte tillämpas i tullager av typ B.

3. Det förfarande som avses i punkt 2 får även användas utan begäran från de berörda personerna av skäl som gäller tullkontorens interna administration, framför allt användningen av datoriserade förfaranden.

Underavsnitt 1

Normalt förfarande

Artikel 514

Den deklaration som avses i artikel 513 skall upprättas i enlighet med artikel 198 P52.

Underavsnitt 2

Förenklade förfaranden

Artikel 515

De förenklade förfaranden som föreskrivs i artikel 76 i kodexen skall tillämpas i enlighet med artikel 268 P274.

Artikel 516

De förfaranden som föreskrivs i artikel 514 och 515 skall även tillämpas i fråga om den överföring av varor som befinner sig i ett tillfälligt lager enligt artikel 505.3 till tullagerförfarandet.

Avsnitt 4

Driften av tullagren och tullagerförfarandet

Underavsnitt 1

Lagerbokföring

Artikel 517

1. l lager av typ A, C, D och E skall tullmyndigheterna utse lagerhavaren som den person som skall sköta lagerbokföringen enligt artikel 105 i kodexen.

Lagerbokföringen skall vara tillgänglig för kontrollkontoret, så att det kan utföra sina kontroller.

2. I ett tullager av typ B skall kontrollkontoret bevara de deklarationer eller administrativa dokument som använts till förfarandet för att kunna övervaka att dessa avslutas. Ingen lagerbokföring skall ske.

Utan hinder av andra gemenskapsbestämmelser som reglerar bevarande av tulldokument, får kontrollkontoret som en del i sin interna administration besluta, hur länge dessa deklarationer skall bevaras där. Denna tidsfrist får förlängas.

Om de varor som deklarationen eller dokumentet omfattar inte har hänförts till en godkänd tullbehandling inom tidsfristen, skall kontrollkontoret kräva att varorna hänförs till sådan tullbehandling eller att den ursprungliga deklarationen eller det ursprungliga dokumentet om hänförande till förfarandet ersätts av en ny deklaration, på vilken alla uppgifterna i den gamla deklarationen eller det gamla dokumentet återges.

3. I ett lager av typ F skall tullmyndigheternas bokföring innehålla alla de uppgifter som anges i artikel 520. Denna bokföring skall ersätta den lagerbokföring som anges i artikel 105 i kodexen.

Artikel 518

Utan hinder av artikel 517.3 skall kontrollkontoret inte hålla lagerbokföring.

Kontrollkontoret får dock för administrativa ändamål föra ett register över alla deklarationer som tagits emot.

Artikel 519

Om den lagerbokföring som uppläggaren bevarar för kommersiella ändamål eller skatteändamål innehåller alla uppgifter som behövs för övervakningen, med beaktande av typen av tullager och tillämpliga förfaranden för hänförande och avslutning, och dessa uppgifter är användbara för övervakningsändamål, skall tullmyndigheterna godkänna denna bokföring som lagerbokföring enligt artikel 105 i kodexen.

Artikel 520

1. Den lagerbokföring som avses i artikel 105 i kodexen skall innehålla alla upplysningar som behövs för en riktig tillämpning och övervakning av förfarandet.

Den skall innehålla

a) de uppgifter som anges i fält 1, 31, 37 och 38 i deklarationen för hänförande till förfarandet,

b) hänvisning till de deklarationer genom vilka varorna hänförs till en godkänd tullbehandling som avslutar tullagerförfarandet,

c) datum för och hänvisning till andra tulldokument och alla andra dokument som avser hänförandet till och avslutningen av tullagerförfarandet,

d) uppgifter som gör det möjligt att kontrollera varorna, inbegripet den plats där de förvaras och uppgifter om varje överföring av varor mellan tullager utan att tullagerförfarandet avslutas,

e) uppgifter om gemensam lagring av varor enligt artikel 524,

f) eventuella närmare uppgifter som kan behövas för att identifiera varorna,

g) uppgifter om de vanliga formerna av hantering som varorna är föremål för,

h) uppgifter om tillfälligt bortförande av varor från tullagrets lokaler.

2. Lagerbokföringen för lager av typ D skall förutom de uppgifter som anges i punkt 1 innehålla de uppgifter som avses i minimiförteckningen i bilaga 37.

3. Lagerbokföringen skall alltid visa det aktuella lagret av varor som fortfarande är hänförda till tullagerförfarandet Lagerhavaren skall vid de tidpunkter som tullmyndigheterna fastställer inge en förteckning över varorna i detta lager till kontrollkontoret.

4. Om artikel 112.2 i kodexen tillämpas, skall varornas tullvärde före hantering anges i lagerbokföringen.

5. Om de förenklade förfarandena (för hänförande eller avslutning) tillämpas, skall bestämmelserna i denna artikel gälla i tillämpliga delar.

Artikel 521

1. Varor som hänförs till tullagerförfarandet i ett lager av typ A, C eller D skall bokföras i enlighet med artikel 107 i kodexen vid den tidpunkt då de fysiskt lagras i tullagret, på grundval av uppgifter som konstaterats eller godkänts av kontrollkontoret eller anmälningskontoret, i enlighet med artikel 513.2.

2. Om varor hänförs till förfarandet i ett lager av typ E, skall den bokföring som avses i punkt 1 äga rum när varorna anländer till tillståndshavarens lagerutrymmen.

3. Om tullagret även används som tillfälligt lager i enlighet med artikel 505.3, skall bokföringen enligt punkt 1 ske

- före utgången av den tidsfrist som fastställs enligt artikel 49 i kodexen, om det lokala klareringsförfarande som avses i artikel 272 tillämpas vid överföring från tillfällig lagring till tullagerförfarandet,

- i andra fall, vid den tidpunkt då varorna frigörs efter det att deklarationen för hänförande av varorna till tullagerförfarandet getts in.

4. Uppgifter om avslutning av förfarandet skall bokföras

- när varorna lämnar tullagrets område, om ett av de förenklade förfarandena tillämpas,

- i övriga fall när varorna frigörs efter ingivande av en deklaration som hänför den till en godkänd tullbehandling.

Underavsnitt 2

Vanliga former av hantering

Artikel 522

1. Utan att det påverkar tillämpning av punkterna 2 och 3 är de vanliga former av hantering som icke-gemenskapsvaror får genomgå angivna i bilaga 69.

2. Om en hantering kan ge upphov till en fördel i fråga om de importtullar som är tillämpliga på varorna efter hanteringen, jämfört med de importtullar som är tillämpliga före hanteringen, får hanteringen endast godkännas på villkor att den begäran som avses i artikel 112.2 i kodexen inges vid samma tillfälle som ansökan om tillstånd att genomföra vanliga former av hantering.

I så fall kan en begäran om att mer gynnsamma taxeringsgrunder skall gälla för ett tullager av typ D enligt artikel 112.3 i kodexen inte godkännas.

3. Om en hantering skulle leda till högre importtullar än de som gäller för varorna före hanteringen, skall den berörda personen inte lämna den begäran som avses i artikel 112.2 i kodexen.

I detta fall skall lagerhavaren av ett lager av typ D avsäga sig varje fördel han kan vinna genom tillämpning av de taxeringsgrunder som konstaterats eller godkänts för de hanterade varorna, när de hänfördes till förfarandet.

4. Om varor som hänförts till tullagerförfarandet deklareras för en annan godkänd tullbehandling än övergång till fri omsättning och punkt 2 tillämpas, skall fält 31 på deklarationen för hänförande till godkänd tullbehandling innehålla en av följande påskrifter:

- Mercancías MU

- SB varer

- UB-Waren

- Åìðïñåýìáôá ÓÅ,

- UFH goods

- Marchandises MU

- Merci MU

- GB-goederen

- Mercadorias MU.

Denna påteckning skall överföras till varje dokument som avser det tullförfarande eller den tillfälliga lagring som varorna därefter hänförs till.

5. Om varor för vilka punkt 2 tillämpas och som har hänförts till ett tullförfarande övergår till fri omsättning eller hänförs till ett annat tullförfarande som skulle kunna ge upphov till en tullskuld, skall informationsformulär INF 8 användas. Det skall ifyllas i ett original och en kopia på ett formulär som överensstämmer med den förlaga och de bestämmelser som fastställs i bilaga 70.

De tullmyndigheter, till vilka deklarationen för övergång till fri omsättning eller för hänförande till ett annat tullförfarande som kan ge upphov till en tullskuld inges, skall använda ett informationsformulär INF 8, som de skall påteckna, för att begära att kontrollkontoret för tullagret där de vanliga formerna för hantering genomfördes skall lämna upplysningar om den beskaffenhet, det tullvärde och den kvantitet för de deklarerade varorna som skulle ha beaktats, om de inte hade genomgått denna hantering.

Originalet av INF 8 formuläret skall sändas till kontrollkontoret för tullagret; kopian skall behållas av de tullmyndigheter som påtecknade fält 14 på formuläret. Kontrollkontoret för tullagret skall lämna de upplysningar som begärs i fält 11 P13, påteckna fält 15 och sända originalet av INF 8 formuläret tillbaka till det tullkontor som anges i fält 4.

6. Deklaranten får begära att INF 8 formuläret upprättas, när den deklaration, som avses i punkt 4, ges in.

I så fall skall kontrollkontoret lämna de uppgifter som avses i fält 11 P13, påteckna fält 15 och återsända originalet av INF 8 formuläret till deklaranten.

Artikel 523

1. Den berörda personen skall, i varje enskilt fall, skriftligen ansöka hos kontrollkontoret om tillstånd att genomföra vanliga former av hantering innan denna hantering utförs.

2. Ansökningar om tillstånd att genomföra vanliga former av hantering skall innehålla alla uppgifter som behövs för tillämpning av de bestämmelser som reglerar tullagerförfarandet, särskilt artikel 522.2 och 522.3.

Om ansökan bifalles, skall kontrollkontoret bevilja tillstånd genom att göra en påteckning om detta i ansökan och stämpla den. I det fallet skall artikel 502 gälla i tillämpliga delar.

3. Utan hinder av artikel 522 får ett tillstånd att driva ett tullager eller, i fråga om ett lager av typ E, ett tillstånd att använda förfarandet ange de vanliga former av hantering som förväntas bli genomförda under förfarandet. I detta fall skall en anmälan till kontrollkontoret, på det sätt som detta skall bestämma om, att hantering skall genomföras, ersätta den ansökan som avses i punkt 1.

Underavsnitt 3

Gemensam lagring av varor med olika tullstatus

Artikel 524

1. Under förutsättning att verksamhetens korrekta genomförande inte påverkas negativt av detta, skall kontroll kontrollkontoret medge att andra gemenskapsvaror än de som avses i artikel 98.1 b i kodexen och icke-gemenskapsvaror lagras tillsammans i samma lagringsutrymmen.

2. Om gemensam lagring enligt punkt 1 gör det omöjligt att alltid fastställa tullstatus för varje typ av varor, skall sådan lagring endast medges om varorna är likvärdiga.

Likvärdiga varor är varor som omfattas av samma nummer i Kombinerade nomenklaturen och som har samma handelskvalitet och samma tekniska egenskaper.

Underavsnitt 4

Tillfälligt bortförande

Artikel 525

1. Innan varor tillfälligt förs bort från tullagrets lokaler, skall den berörda personen i varje enskilt fall skriftligen ansöka hos kontrollkontoret om tillstånd att föra bort varorna.

2. Ansökningar om tillstånd att tillfälligt föra bort varor skall innehålla alla uppgifter som behövs för tillämpningen av de bestämmelser som reglerar tullagerförfarandet. Om ansökan bifalles, skall kontrollkontoret bevilja tillstånd genom att göra en påteckning om detta i ansökan och stämpla den.

I det fallet skall artikel 502 ha motsvarande tillämpning.

3. Tillstånd att driva tullager får innebära att varor kan föras bort. I detta fall skall den ansökan som avses i punkt 1 ersättas av en anmälan, ingiven till kontrollkontoret, på det sätt som kontoret bestämmer om, att varorna skall föras bort.

4. Artiklarna 522 och 523 skall tillämpas, om vanliga former av hantering skall genomföras medan varorna är bortförda från tullagret.

Underavsnitt 5

Överföring av varor mellan tullager utan att tullförfarandet avslutas

Artikel 526

1. Vid överföring av varor mellan tullager utan att tullagerförfarandet avslutas skall ett formulär som motsvarar en förlaga, upprättad enligt artikel 205, användas i enlighet med det förfarande som beskrivs i bilaga 71.

2. Det förenklade förfarande som beskrivs i bilaga 72 skall tillämpas

- om det tullager, från vilket varorna sänds har tillstånd att använda det lokala klareringsförfarandet enligt artikel 253.3, och det tullager i vilket varorna skall lagras har tillstånd att använda det lokala klareringsförfarandet för hänförande till förfarandet enligt artikel 272,

eller

- om samma person ansvarar för båda tullagren,

eller

- om lagerbokföringen är sammankopplad på elektronisk väg.

3. Ansvaret för varor som överförs mellan tullager skall övergå till lagerhavaren i det tullager där varorna skall lagras, när han tar emot varorna och registrerar dem i sin lagerbokföring.

4. När de varor som skall överföras har genomgått vanliga former av hantering och artikel 522.2 är tillämplig, skall de i punkt 1 angivna dokumenten innehålla uppgifter om beskaffenhet, tullvärde och kvantitet för de överförda varorna, som skulle ha beaktats i händelse av att en tullskuld hade uppstått, om varorna i fråga inte hade genomgått denna hantering.

Artikel 522.4 P522.6 skall i förekommande fall tillämpas för dessa varor.

5. Varor som hänförts till förfarandet kan inte föras över från ett tullager till ett annat utan att förfarandet avslutas, om det lager från vilket eller till vilket överföringen sker är ett lager av typ B.

Underavsnitt 6

Inventering

Artikel 527

Om kontrollkontoret anser det nödvändigt för att säkerställa att tullagret drivs på ett riktigt sätt, får det kräva att en inventering görs av alla eller några av de varor som hänförts till tullagerförfarandet, regelbundet eller på annat sätt.

Avsnitt 5

Förfarandets avslutning

Artikel 528

1. Om likvärdiga varor lagras gemensamt enligt artikel 524.2, får varor som deklarerats för en godkänd tullbehandling anses vara antingen gemenskapsvaror eller icke-gemenskapsvaror enligt den berörda personens val.

Tillämpningen av första stycket i denna punkt får under inga omständigheter leda till att en viss tullstatus tilldelas en större kvantitet av varor än den kvantitet som faktiskt har denna status och som är lagrade i tullagret, när de varor som deklarerats för en godkänd tullbehandling förs bort.

2. I händelse av fullständig förstöring eller definitiv förlust av varor, skall den del av de till förfarandet hänförda varorna, som har förstörts eller förlorats fastställas med beaktande av andelen varor av samma typ som är hänförda till förfarandet i tullagrets lokaler vid den tidpunkt då förstöringen eller förlusten skedde, om inte lagerhavaren kan lägga fram bevis på den verkliga kvantiteten av till förfarandet hänförda varor som förstörts eller förlorats.

Avsnitt 6

Särskilda bestämmelser om gemenskapens jordbruksprodukter

Artikel 529

Avsnitt 1 P5 skall med undantag av artiklarna 522 och 524 gälla för förfinansierade varor som hänförs till tullagerförfarandet enligt artikel 98.1 b i kodexen.

Artikel 530

1. Om deklarationen enligt artikel 513.1 avser förfinansierade varor, skall den upprättas på det formulär som föreskrivs i artikel 205.

2. En kopia av det dokument som avses i punkt 1 skall utgöra den "betalningsdeklaration" som föreskrivs i artikel 25.1 i kommissionens förordning (EEG) nr 3665/87.

3. Deklarationen skall åtföljas av alla dokument som behöver uppvisas för att de förfinansierade varorna skall kunna hänföras till förfarandet, inbegripet exportlicenser eller förutfastställelselicenser enligt kommissionens förordning (EEG) nr 3719/88(17).

(17) EGT nr L 351, 14.12.1987, s. 1.

Artikel 531

1. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 får deklarationen enligt artikel 530 om hänförande av förfinansierade varor till tullagerförfarandet endast tas emot efter det att en säkerhet har ställts i enlighet med artikel 6 i rådets förordning (EEG) nr 565/80 och artikel 31.1 och 31.2. i kommissionens förordning (EEG) nr 3665/87. Kommissionens förordning (EEG) nr 2220/85(18) skall tillämpas.

(18) EGT nr L 331, 2.12.1988, s. 1.

2. Tullmyndigheterna får medge att den säkerhet som avses i punkt 1 ställs efter det att deklarationen om hänförande till förfarandet har mottagits enligt de villkor som fastställs i artikel 31.3 i kommissionens förordning (EEG) nr 3665/87.

Artikel 532

Utan att det påverkar tillämpningen av kommissionens förordning (EEG) nr 815/89(19) beträffande färgat korn får förfinansierade varor som hänförs till tullagerförfarandet genomgå de former av hantering som föreskrivs i artikel 28.4 i kommissionens förordning (EEG) nr 3665/87; formerna för hanteringen är angivna i bilaga 73.

(19) EGT nr L 205, 3.8.1985, s. 5.

Artikel 533

1. Tullagerförfarandet skall avslutas, när en exportdeklaration tas emot.

2. När exportdeklarationen har tagits emot skall varorna förbli under tullkontroll, tills de lämnar gemenskapens tullområde.

Under denna tid får varorna lagras i ett tullagers lokaler utan att vara hänförda till tullagerförfarandet.

3. Kontrollkontorets tillämpning av denna artikel skall inte påverka de kontroller som skall genomföras av de behöriga myndigheterna som ett led i den gemensamma jordbrukspolitiken.

Artikel 534

1. Förfinansierade varor som hänförts till tullagerförfarandet skall deklareras för export med användning av det formulär som föreskrivs i artikel 205.

2. Deklarationen skall åtföljas av alla dokument som anges i artikel 221, inbegripet den exportlicens eller förutfastställelselicens som anges i kommissionens förordning (EEG) nr 3719/88.

3. Den dag då varorna lämnar gemenskapens tullområde skall antecknas på baksidan av det i punkt 1 angivna dokumentet.

Om varor för vilka en exportdeklaration har mottagits innan de lämnar gemenskapens tullområde transiteras genom en del av det området, skall de förfaranden som fastställs i artiklarna 6, 6a och 7 i kommissionens förordning (EEG) nr 3665/87 tillämpas.

4. Varor som har hänförts till en tullbehandling som anses likvärdig med export enligt artiklarna 34 och 42 i kommissionens förordning (EEG) nr 3665/87 skall anses ha lämnat gemenskapens tullområde.

Avsnitt 7

Användning av ett tullager utan att varorna hänförs till tullagerförfarandet

Underavsnitt 1

Gemenskapsvaror

Artikel 535

Bearbetning av förfinansierade basprodukter i ett tullagers lokaler skall genomföras i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EEG) nr 565/80.

Artikel 536

1. Om tullmyndigheterna kräver att andra gemenskapsvaror än de som anges i artikel 98.2 b och 98.3 i kodexen och som lagras i ett tullagers lokaler skall tas upp i den lagerbokföring som avses i artikel 105 i kodexen i enlighet med artikel 106.3 i kodexen, skall deras tullstatus tydligt framgå av påteckningen.

2. Utan hinder av artikel 524 får kontrollkontoret fastställa särskilda metoder för att identifiera dessa varor för att kunna skilja dem från varor som hänförts till tullagerförfarandet och som lagras i samma lokaler.

3. De varor som avses i punkt 1 får användas för vanliga former av hantering, aktiv förädling eller bearbetning under tullkontroll.

Artikel 537

Följande varor får lagras i ett tullagers lokaler utan att hänföras till tullagerförfarandet:

- Varor som skall förbli under tullkontroll i enlighet med artikel 3.6 i kommissionens förordning (EEG) nr 3665/87.

- Varor som tillfälligt befinner sig i gemenskapens tullområde för att omlastas enligt artikel 6a i nämnda förordning.

Artikel 536.1 och 536.2 skall tillämpas för sådana varor.

Underavsnitt 2

Icke-gemenskapsvaror

Artikel 538

1. Detta underavsnitt skall tillämpas för aktiv förädling (suspensionssystemet) eller bearbetning under tullkontroll som genomförs i lokaler som tillhör lager av typ A, C och D i vilka användning av det lokala klareringsförfarandet är tillåtet för hänförande till förfarandet, återexport eller övergång till fri omsättning.

2. Om inte annat anges i detta underavsnitt, skall de bestämmelser som är fastställda för aktiv förädling och bearbetning under tullkontroll tillämpas för

- aktiv förädling med användning av restitutionssystemet,

- aktiv förädling (suspensions- eller restitutionssystemet) eller bearbetning under tullkontroll som genomförs i lokaler som tillhör lager av typ B eller F eller i lokaler som används för lagring av varor som hänförts till tullagerförfarandet i ett lager av typ E,

- verksamhet som skall genomföras i lager av typ A, C eller D och som inte uppfyller de villkor som fastställs i punkt 1.

Artikel 539

Tullmyndigheterna skall vägra att ge tillstånd att använda de förenklade förfaranden som avses i detta underavsnitt, om de garantier som behövs för ett riktigt genomförande av verksamheten inte lämnas. Tullmyndigheterna får utan hinder av artikel 510 vägra att ge tillstånd till personer som inte regelbundet genomför aktiv förädling eller bearbetning under tullkontroll.

Artikel 540

Förädlingsprocesser som utförs enligt förfarandet för aktiv förädling eller förfarandet för bearbetning under tullkontroll i ett tullagers lokaler enligt artikel 538.1 får inte utföras förrän det tillstånd som anges i artikel 556 eller 651 har beviljats.

Tillståndet skall närmare ange det tullager (med angivande av typen av tullager) där verksamheten skall genomföras.

Artikel 541

1. För att använda de förfaranden som föreskrivs i detta underavsnitt, skall tillståndshavaren beroende på omständigheterna, hålla antingen bokföring för aktiv förädling eller bokföring för bearbetning under tullkontroll, enligt artiklarna 556.3 och 651.3 och denna bokföring skall innehålla hänvisningar till tillståndet.

2. För att upprätta den avslutningsnota som anges i artikel 595 eller artikel 664 skall en hänvisning till de uppgifter som anges i punkt 1 ersätta hänvisningen till de deklarationer och dokument som avses i artikel 595.3 eller artikel 664.3.

3. Registrering i bokföringen för aktiv förädling eller för bearbetning under tullkontroll skall göra det möjligt för tullmyndigheterna att hela tiden noga övervaka situationen för alla varor och produkter som är hänförda till något av dessa förfaranden.

Artikel 542

1. Om varor hänförs till förfarandet för aktiv förädling eller förfarandet för bearbetning under tullkontroll, vid den tidpunkt då de förs in i tullagrets lokaler, skall det lokala klareringsförfarandet enligt artikel 276 tillämpas.

2. Registreringen i bokföringen för aktiv förädling eller för bearbetning under tullkontroll skall hänvisa till det dokument enligt vilket varorna transporterades.

Artikel 543

1. Om varor som redan befinner sig i ett tullager hänförs till förfarandet för aktiv förädling eller för bearbetning under tullkontroll, skall det lokala klareringsförfarandet enligt artikel 276 tillämpas.

2. Tullagerförfarandet skall avslutas genom registrering i bokföringen för aktiv förädling eller för bearbetning under tullkontroll, alltefter omständigheterna. Dessa uppgifter skall införas i tullagrets lagerbokföring.

Artikel 544

1. Om förädlingsprodukter eller varor i oförändrat skick som har hänförts till förfarandet för aktiv förädling i ett tullagers lokaler eller bearbetade produkter eller varor i oförändrat skick som har hänförts till förfarandet för bearbetning under tullkontroll i ett tullagers lokaler hänförs till tullagerförfarandet, skall det lokala klareringsförfarandet enligt artikel 272 tillämpas.

2. Förfarandet för aktiv förädling och förfarandet för bearbetning under tullkontroll skall avslutas genom registrering i tullagrets lagerbokföring. Uppgifterna i denna registrering skall införas i bokföringen för aktiv förädling eller i bokföringen för bearbetning under tullkontroll, alltefter omständigheterna.

3. De beteckningar som föreskrivs i artikel 610 skall anges i tullagrets lagerbokföring.

Artikel 545

1. Om förfarandet för aktiv förädling eller förfarandet för bearbetning under tullkontroll är avslutat vid den tidpunkt då substitutprodukterna, de förädlade produkterna eller varorna i oförändrat skick förs bort från tullagretslokaler för återexport av dessa produkter eller varor, skall det lokala klareringsförfarandet enligt artikel 283 tillämpas.

2. Om förfarandet för aktiv förädling och förfarandet för bearbetning under tullkontroll är avslutat vid den tidpunkt då förädlingsprodukterna, de bearbetade produkterna eller varorna i oförändrat skick förs bort från tullagret för övergång till fri omsättning av dessa produkter eller varor, skall det lokala klareringsförfarandet enligt artikel 263 P267 tillämpas.

3. Om förfarandet för aktiv förädling och förfarandet för bearbetning under tullkontroll är avslutat vid den tidpunkt då förädlingsprodukterna, de bearbetade produkterna eller varorna i oförändrat skick förs bort från tullagret för hänförande till ett annat förfarande än övergång till fri omsättning eller återexport, skall de normala eller förenklade förfaranden som är fastställda för det ändamålet tillämpas.

4. Bortförande av förädlingsprodukter, bearbetade produkter eller varor i oförändrat skick från tullagrets lokaler behöver inte registreras i tullagrets lagerbokföring.

Artikel 546

Artiklarna 544.2 och 545.2 och 545.4 skall inte påverka till- lämpningen av artiklarna 122, 135 och 136 i kodexen beträffande tillämpningen av avgifter för varor eller produkter som hänförts till förfarandet för aktiv förädling eller förfarandet för bearbetning under tullkontroll.

Artikel 547

1. Under förutsättning att det inte påverkar verksamheten, skall tullmyndigheterna tillåta att icke-gemenskapsvaror som hänförts till tullagerförfarandet och importerade varor eller förädlingsprodukter som hänförts till förfarandet för aktiv förädling lagras tillsammans i samma lagerutrymmen.

2. Om varor får status som ursprungsvaror som hänförts till tullagerförfarandet eller som förädlingsprodukter eller varor i oförändrat skick som hänförda till förfarandet för aktiv förädling, skall dessa varor omfattas av alla bestämmelser som reglerar förfarandet i fråga, inbegripet framför allt de bestämmelser som avser avgifter och uppbörd av kompensationsränta.

3. Artiklarna 524.2 och 528.1 och 528.2 skall gälla i tillämpliga delar.

Avsnitt 8

Utbyte av information

Artikel 548

Enligt detta kapitel skall varje medlemsstat underrätta kommissionen om allmänna åtgärder avseende

- utsedda tullmyndigheter enligt artikel 509,

- artikel 104 i kodexen,

- artikel 106.3 i kodexen,

- artikel 513.3.

Kommissionen skall offentliggöra dessa uppgifter i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, serie C.

KAPITEL 3

Aktiv förädling

Avsnitt 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 549

I detta kapitel används följande betecknar med de betydelser som här anges:

a) primära förädlingsprodukter: förädlingsprodukter för vilkas framställning förfarandet för aktiv förädling beviljats.

b) sekundära förädlingsprodukter: andra förädlingsprodukter primära förädlingsprodukter vilka är en nödvändig biprodukt från förädlingsprocessen.

c) förluster: den andel importvaror som förstörts och förlorats under förädlingsprocessen, särskilt genom avdunstning, torkning, gasutsläpp eller urlakning.

d) kvantitativ fördelningsmetod: beräkning av den andel importvaror som inarbetats i de olika förädlingsprodukterna med hänsyn till kvantiteten importvaror.

e) värdemässig fördelningsmetod: beräkning av den andel importvaror som inarbetats i de olika förädlingsprodukterna med hänsyn till värdet av förädlingsprodukterna.

f) operatörer: personer som utför alla eller delar av förädlingsprocesserna.

g) likvärdig ersättning: den ordning som i enlighet med artikel 115.1 a i kodexen medger att förädlingsprodukter ersätts av likvärdiga varor, som skall uppfylla de villkor som fastställs i artikel 569.1.

h) export i förväg: den ordning som i enlighet med artikel 115.1 b i kodexen medger att förädlingsprodukter som framställts av likvärdiga varor exporteras från gemenskapens tullområde, innan importvarorna har hänförts till förfarandet enligt suspensionssystemet.

i) tresidig trafik: den ordning genom vilken importvarorna hänförs till förfarandet i gemenskapen vid ett annat tullkontor än det tullkontor där exporten i förväg av förädlingsprodukterna ägde rum.

j) tidsfrist för återexport: den tidsperiod inom vilken produkterna skall ha hänförts till en av de godkända tullbehandlingar som föreskrivs i artikel 89 i kodexen.

k) månadsuppgörelse: tillämpning av artikel 118.2 andra stycket i kodexen avseende tidsperioder för återexport som börjar under en viss kalendermånad.

l) kvartalsuppgörelse: tillämpning av artikel 118.2 andra stycket i kodexen avseende tidsperioder för återexport som börjar under ett visst kvartal.

Artikel 550

De varor som avses i artikel 114.2 c i kodexen som kan användas som produktionstillbehör är angivna i bilaga 74.

Avsnitt 2

Tillstånd att använda förfarandet - normalt förfarande

Artikel 551

1. Tillstånd att använda suspensionssystemet skall endast beviljas, om sökanden verkligen avser att återexportera de primära förädlingsprodukterna från gemenskapens tullområde. I det fallet får användning av suspensionssystemet beviljas för alla varor som skall förädlas.

2. Tillstånd att använda restitutionssystemet skall endast beviljas i de fall som anges i artikel 124 i kodexen, om möjligheter finns att exportera de primära förädlingsprodukterna från gemenskapens tullområde.

3. Om villkoren för användning av båda systemen är uppfyllda, får sökanden begära att tillståndet skall gälla för antingen suspensionssystemet eller restitutionssystemet.

Artikel 552

1. De ekonomiska villkor som fastställs i artikel 117 c i kodexen skall anses uppfyllda i bl.a. följande fall:

a) Om förädlingsprocessen består av en av följande processer, angiven med tillämplig kod:

i) Processer som utförs enligt ett lönbearbetningsavtal som slutits med en person som är etablerad i ett tredje land. Lönbearbetning innebär all förädling av importvaror som direkt eller indirekt ställs till tillståndshavarens förfogande och som utförs i enlighet med specifikationer och på uppdrag av en huvudansvarig som är etablerad utanför tullområdet, vanligtvis mot betalning endast av bearbetningskostnaderna (kod 6201).

ii) Processer som avser varor av icke-kommersiell beskaffenhet (kod 6202).

iii) Reparationer, inbegripet översyn och justering (kod 6301).

iv) Vanliga former av hantering, avsedda att bevara varorna, förbättra deras yttre egenskaper eller handelskvalitet eller förbereda dem för distribution eller återförsäljning (kod 6302).

v) Processer vid vilka värdet av varje typ av varor enligt det åttasiffriga KN-numret, importerade enligt tillståndet, inte överstiger 200 000 ecu per sökande och kalenderår, oberoende av det antal operatörer som utför förädlingsprocessen.

Värdegränsen för de varor och produkter som anges i bilaga 75 skall dock vara 100 000 ecu. Detta värde skall vara varornas tullvärde, beräknat på grundval av kända uppgifter och de dokument som uppvisas när ansökan ges in.

Undantag från denna punkt får göras i fråga om särskilda importvaror i enlighet med kommittéförfarandet (kod 6400).

b) Om inga varor som är jämförbara med de som skall förädlas framställs i gemenskapen (kod 6101),

"Jämförbara varor" avser varor som klassificeras enligt samma åttasiffriga KN-nummer och har samma handelskvalitet och samma tekniska egenskaper med avseende på de förädlingsprodukter som skall framställas.

c) Om jämförbara varor enligt punkt b inte framställs i gemenskapen i tillräcklig kvantitet (kod 6102),

d) Om jämförbara varor enligt punkt b inte, inom en rimlig tid, kan göras tillgängliga för sökanden från tillverkare som är etablerade i gemenskapen. Dessa varor skall anses som icke tillgängliga inom rimlig tid, om tillverkare som är etablerade i gemenskapen inte kan göra dem tillgäng liga för operatören i tid för den planerade affärstransaktionen, trots att en begäran framställts i god tid (kod 6103).

e) Om jämförbara varor enligt punkt b framställs i gemenskapen men inte kan användas på grund av en av följande orsaker:

i) deras pris skulle göra den planerade affärstransaktionen ekonomiskt olönsam (kod 6104).

För att kunna bestämma om priset för jämförbara varor framställda i gemenskapen, skulle göra den planerade affärstransaktionen ekonomiskt olönsam, är det nödvändigt att bl.a. ta hänsyn till den verkan som användningen av i gemenskapen framställda varor skulle ha på förädlingsproduktens tillverkningspris och följaktligen på avsättningen av produkten på marknaden i ett tredje land med beaktande av följande:

- priset före tull för de varor som skall förädlas och priset för jämförbara varor framställda i gemenskapen, med avdrag för interna avgifter som återbetalats eller kommer att återbetalas vid export, inbegripet alla exportbidrag eller andra belopp som tillämpas enligt den gemensamma jordbrukspolitiken,

Försäljningsvillkoren, särskilt betalningsvillkoren, och de föreslagna leveransvillkoren för gemenskapsvaror skall också beaktas vid en prisjämförelse.

- det pris som kan erhållas för förädlingsprodukterna på marknaden i tredje land enligt vad som fastställts genom handelskorrespondens eller andra uppgifter.

ii) varorna har inte den kvalitet eller de egenskaper som behövs för att operatören skall kunna framställa de önskade förädlingsprodukterna (kod 6105).

iii) varorna överensstämmer inte med de uttryckligen angivna kraven från köparen av förädlingsprodukterna i tredje land (kod 6106).

iv) förädlingsprodukterna måste för att uppfylla bestämmelserna om skydd av industriell eller kommersiell äganderätt skall framställas av importvaror(kod 6107).

f) Om den som söker ett tillstånd för en särskild typ av varor som skall hänföras till förfarandet inom en viss tidsperiod

i) under den aktuella tidsperioden erhåller 80 % av hela sitt behov av dessa varor som inarbetas i förädlingsprodukter inom gemenskapens tullområde, i form av jämförbara varor enligt punkt b som är framställda i gemenskapen; för att kunna använda denna bestämmelse skall sökanden till tullmyndigheterna överlämna bestyrkande dokument som gör att dessa myndigheter kan övertyga sig om, att det planerade inköpet av gemenskapsvaror rimligen kan genomföras. Dessa bestyrkande dokument som skall bifogas ansökan kan vara t.ex. kopior av kommersiella dokument eller administrativa dokument som avser inköp som gjorts under en tidigare referensperiod, order eller planerade inköp för tiden i fråga.

Utan hinder av artikel 87.2 i kodexen skall tullmyndigheterna om så är tillämpligt kontrollera att procentandelen är riktig vid slutet av perioden i fråga (kod 7001).

ii) för samma slags varor försöker säkra sig mot faktiska leveransproblem och detta är bevisat för tullmyndigheterna på ett tillfredsställande sätt, och om den andel av leveranserna som utgörs av varor framställda i gemenskapen är lägre än den procentandel som anges i punkt i (kod 7002),

iii) kan bevisa för tullmyndigheterna att han vidtagit nödvändiga åtgärder för att erhålla varor för bearbetning i gemenskapen men inte har fått gensvar från tillverkare i gemenskapen kod 7003),

iv) tillverkar civila flygplan för leverans till flygbolag (kod 7004),

v) utför reparationer, ändringar eller ombyggnad av civila flygplan (kod 7005).

2. Punkt 1 f i skall inte tillämpas för de varor som anges i bilaga 2 till Fördraget.

3. Sökanden skall i sin ansökan ange av vilka orsaker de ekonomiska villkoren kan anses vara uppfyllda enligt punkt 1.

Artikel 553

1. Under särskilda omständigheter, skall sökanden om han anser att de ekonomiska villkoren är uppfyllda av andra orsaker än de som anges i artikel 552, uppge dessa orsaker i sin ansökan (kod 8000).

2. Om tullmyndigheterna anser att de ekonomiska villkoren är uppfyllda i andra fall än de som föreskrivs i artikel 552, skall tillståndet beviljas för en begränsad tidsperiod, som inte får överstiga nio månader.

De uppgifter i ansökan som gäller de ekonomiska villkoren skall överlämnas till kommissionen inom en månad efter det att tillståndet utfärdats. Kommissionen skall underrätta de andra medlemsstaterna om detta.

Tullmyndigheterna får på begäran av tillståndshavaren utsträcka giltighetstiden för tillståndet, om tillämpliga bestämmelser inte har fastställts i god tid i enlighet med kommittéförfarandet.

3. Om tullmyndigheterna anser att samråd på gemenskapsnivå är tillrådligt, för att säkerställa att de ekonomiska villkor är uppfyllda som möjliggör utfärdandet av ett tillstånd, skall den medlemsstat till vilken myndigheterna hör, hänföra fallet till kommissionen som skall underrätta de andra medlemsstaterna om detta.

Om tullmyndigheterna inte anser det tillrådligt att utfärda ett tillstånd, innan samråd har skett på gemenskapsnivå, skall de överlämna upplysningar om ansökan så snart som möjligt.

Om tullmyndigheterna anser att tillståndet kan utfärdas före samrådet, får punkt 2 tillämpas efter vederbörliga anpassningar.

Artikel 554

Vid bedömning av de ekonomiska villkoren skall följande i sig inte tas som grund för att tillståndet skall beviljas:

a) Det faktum att gemenskapsproducenten av jämförbara varor som skulle kunna användas för att utföra förädlingsprocessen är ett företag som konkurrerar med den person som ansöker om att få använda förfarandet.

b) Det faktum att varorna framställs av ett enda företag i gemenskapen.

Artikel 555

1. Ansökan skall upprättas i överensstämmelse med artikel 497 och i enlighet med förlagan i bilaga 67/B och överlämnas av personen, för vilken tillståndet får beviljas enligt artiklarna 86, 116 och 117 i kodexen.

2. a) Ansökan skall inges till de tullmyndigheter som utsetts av den medlemsstat där förädlingsprocessen skall utföras.

b) Om det förväntas att på varandra följande förädlingsprocesser skall utföras av sökanden eller för dennes räkning i olika medlemsstater, får ansökan om ett enda tillstånd göras.

I detta fall skall ansökan, som skall innehålla alla uppgifter om i vilken ordning processerna skall utföras och de exakta platser där de skall utföras, inges till tullmyndigheterna i den medlemsstat där den första av dessa processer skall utföras.

3. Om förädlingsprocessen skall utföras enligt ett lönbearbetningsavtal mellan två personer som är etablerade i gemenskapen, skall ansökan ges in av den huvudansvarige eller för den huvudansvariges räkning.

4. Vid tillämpningen av artikel 117 a andra meningen i kodexen innebär beteckningen "import av icke-kommersiell natur" import av varor enligt artikel 1.6.

Artikel 556

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 568 skall tillståndet utfärdas av de myndigheter till vilka ansökan har ingetts enligt artikel 555.2 och upprättas i överensstämmelse med artikel 500 och i enlighet med förlagan i bilaga 68/B.

Utan hinder av artikel 500.3 och i vederbörligen grundade särskilda fall får tullmyndigheterna utfärda ett tillstånd i efterhand. Detta tillstånds retroaktiva verkan får dock inte sträcka sig längre tillbaka än till den tidpunkt då ansökan ingavs.

2. Om artikel 555.2 b tillämpas, får tillståndet inte utfärdas, utan samtycke av de tullmyndigheter som utsetts av de medlemsstater i vilka de platser som anges i ansökan är belägna. Följande förfarande skall tillämpas:

a) De tullmyndigheter till vilka ansökan ingavs skall, efter att ha övertygat sig om att de ekonomiska villkoren kan anses uppfyllda ifråga om den planerade processen, underrätta tullmyndigheterna i de andra berörda medlemsstaterna om ansökan och tillståndsförslaget; detta förslag skall minst ange avkastningsgrad, godkända identifieringsmetoder, de tullkontor som avses i punkt 12 i förlagan för tillståndet i bilaga 68/B, eventuella förenklade förfaranden som används för hänförande till förfarandet, överföring eller avslutning samt de bestämmelser som skall följas bl.a. beträffande anmälan till kontrollkontoret.

b) När tullmyndigheterna har tagit emot anmälan, skall de så snart som möjligt meddela eventuella invändningar, senast inom två månader från den dag då de underrättades om ansökan och tillståndsförslaget.

c) De tullmyndigheter som avses i a får efter det att de har vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa betalning av den tullskuld som kan uppstå för importvarorna utfärda tillståndet, om de inte har mottagit några upplysningar om att invändningar har gjorts mot tillståndsförslaget inom den tidsperiod som anges i b.

d) Den medlemsstat som utfärdar tillståndet skall sända en kopia av detta till alla de medlemsstater som anges ovan.

Tillstånd som utfärdats på detta sätt skall endast vara giltiga i de medlemsstater som anges ovan.

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna namn och adress för de tullmyndigheter som utsetts för att ta emot den ansökan och det tillståndsförslag som anges i a. Kommissionen skall underrätta de andra medlemsstaterna om detta.

3. För att säkerställa en riktig tillämpning av de bestämmelser som reglerar förfarandet, får tullmyndigheterna kräva att innehavaren för att underlätta kontroller, håller eller säkerställer hållande av lagerbokföring, nedan kallad "bokföring för aktiv förädling" som visar vilka kvantiteter importvaror som hänförts till förfarandet, vilka kvantiteter förädlingsprodukter som framställts och alla uppgifter som behövs för att övervaka förädlingsprocesserna och göra en riktig beräkning av de importtullar som eventuellt skall betalas.

Bokföringen för aktiv förädling skall hållas tillgänglig för kontrollkontoret, så att detta kan genomföra de kontroller som behövs för ett riktigt genomförande av förfarandet. Om förädlingsprocesserna utförs i två eller flera företag, skall bokföringen vid varje tillfälle visa uppgifter om genomförandet av förfarandet i varje företag.

Om den bokföring som tillståndshavaren håller för kommersiella ändamål kan användas för övervakning av förfarandet, skall den godkännas av tullmyndigheterna som giltig bokföring för aktiv förädling enligt föregående stycke.

Artikel 557

Om artikel 556.2 inte är tillämplig och förädlingsprodukter skall framställas av andra förädlingsprodukter som framställts enligt ett tillstånd som redan utfärdats, skall den person som genomför ytterligare förädlingsprocesser eller låter utföra dem inge en ny ansökan som överensstämmer med bilaga 67/B med en hänvisning till det redan utfärdade tillståndet. I detta fall skall de ekonomiska villkoren anses uppfyllda och inte bedömas på nytt (kod 6303).

Artikel 558

1. Tillståndets giltighetstid skall fastställas av tullmyndigheterna med hänsyn till de ekonomiska villkoren och sökandens särskilda behov.

Om giltighetstiden överstiger två år, skall de villkor på grundval av vilka tillståndet utfärdades regelbundet granskas med de intervaller som anges i tillståndet.

2. Utan hinder av punkt 1 skall giltighetstiden för ett tillstånd att använda förfarandet för de produkter som avses i artikel 560.2 inte överstiga tre månader.

Artikel 559

1. När de utsedda tullmyndigheterna utfärdar tillståndet skall de närmare ange den period inom vilken förädlingsprodukterna skall återexporteras i enlighet med artikel 118 i kodexen, med beaktande av den tid som behövs för att genomföra de förädlingsprocesser som anges i tillståndet för en viss kvantitet varor, den kvantitet importvaror som beviljats för förfarandet och den tid som krävs för att hänföra förädlingsprodukterna till en godkänd tullbehandling.

2. Om omständigheterna berättigar till det, får den fastställda tidsfristen för återexport utsträckas även efter det att den ursprungligen fastställda tidsperioden har löpt ut.

Artikel 560

1. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 skall tidsfristen för återexport inte överstiga sex månader när det gäller jordbruksprodukter av det slag som avses i artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 565/80 och som skall återexporteras i form av förädlade produkter eller varor enligt artikel 2 b eller 2 c i den förordningen.

2. För de produkter som avses i artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 804/68(20) och som är avsedda att användas vid framställning av de produkter som avses i den artikeln eller de varor som anges i bilagan till den förordningen, skall tidsfristen för återexport inte överstiga fyra månader.

(20) EGT nr L 86, 31.3.1989, s. 34.

Artikel 561

1. Vid export i förväg skall tullmyndigheterna ange den tidsperiod som avses i artikel 118.3 i kodexen med beaktande av den tid som krävs för anskaffande av och transport till gemenskapen av importvarorna.

2. Den tidsperiod som avses i punkt 1 skall inte överstiga

- tre månader för varor som är föremål för prisreglering,

- giltighetstiden för den importlicens som utfärdats i enlighet med kommissionens förordning (EEG) nr 2639/81(21) för råsocker enligt KN-nummer 1701 11 eller 1701 12,

(21) EGT Nr L 148, 28.6.1968, s. 13.

- sex månader för alla andra varor. Denna tidsperiod får dock utsträckas, om tillståndshavaren lämnar en välgrundad begäran om detta, förutsatt att den sammanlagda perioden inte överstiger tolv månader. Om omständigheterna berättigar till det får förlängning medges även efter det att den ursprungliga tidsperioden har löpt ut.

Artikel 562

1. De perioder som avses i artiklarna 559 och 560 skall gälla från den dag då deklarationen för hänförande av varorna till förfarandet eller, enligt restitutionssystemet, den dag då deklarationen för övergång till fri omsättning togs emot.

2. De perioder som anges i enlighet med artikel 561 skall gälla från den dag då exportdeklarationen togs emot.

Artikel 563

1. Månads- eller kvartalsuppgörelse skall godkännas av de tullmyndigheter som är vederbörligen bemyndigade av den medlemsstat där tillståndet begärs, om det kan förväntas att importvarorna regelbundet kommer att hänföras till förfarandet för förädling och återexport i form av förädlingsprodukter, så att tidsperioden för återexport mer eller mindre kommer att vara konstant.

2. Vid månadsuppgörelse skall alla tidsperioder för återexport som börjar i en viss månad löpa ut sista dagen i den kalendermånad under vilken den period för återexport som gäller det sista hänförandet till förfarandet i månaden i fråga skulle löpa ut.

3. Vid kvartalsuppgörelse skall alla tidsperioder för återexport som börjar i ett visst kvartal löpa ut sista dagen i det kvartal under vilket tidsperioden för återexport som gäller det sista hänförandet till förfarandet i kvartalet i fråga skulle löpa ut.

4. Månads- och kvartalsuppgörelse skall tillämpas med beaktande av exemplen i bilaga 76.

Artikel 564

1. Om månadsuppgörelse tillåts för de jordbruksprodukter som avses i artikel 560.1 skall tidsperioderna för återexport enligt artikel 563.2 löpa ut senast den sista dagen i den femte kalendermånad som följer efter den månad för vilken uppgörelsen godkändes.

2. Om månadsuppgörelse godkänns för jordbruksprodukter enligt artikel 560.2 skall tidsfristerna för återexport upphöra senast den sista dagen i den fjärde kalendermånaden som följer efter den månad för vilket uppgörelsen godkändes.

3. Om kvartalsuppgörelse tillåts för de jordbruksprodukter som avses i artikel 560.1 skall tidsperioderna för återexport enligt artikel 563.3 löpa ut senast den sista dagen i det kvartal som följer efter det kvartal för vilket uppgörelsen godkändes.

4. Kvartalsuppgörelse skall inte godkännas för de varor som anges i artikel 560.2.

Artikel 565

De tidsperioder som avses i artikel 563 P564 skall gälla från den dag då deklarationen för hänförande av varorna till förfarandet togs emot.

Artikel 566

1. Med beaktande av artikel 567 skall avkastningsgraden enligt artikel 114.2 f i kodexen eller metoden för att fastställa denna grad enligt vad som anges i artikel 119 i kodexen såvitt möjligt fastställas på grundval av produktionsuppgifter och den skall kunna framgå i bokföringen vid operatörens företag.

2. Graden eller metoden för att bestämma graden skall fastställas i enlighet med punkt 1 och omfattas av en retroaktiv kontroll av tullmyndigheterna.

Artikel 567

1. Schablonavkastningsgraden enligt punkt 2 skall endast tillämpas för importvaror av god, äkta och säljbar kvalitet som överensstämmer med den standardkvalitet som är fastställd i gemenskapslagstiftningen.

2. De schablonavkastningsgrader som visas i kolumn 5 i bilaga 77 skall tillämpas för aktiv förädling som utförs på de importvaror som är upptagna i kolumn 1 i den bilagan och ger som resultat de i kolumn 3 och 4 angivna förädlingsprodukterna.

Avsnitt 3

Tillstånd att använda förfarandet - förenklat förfarande

Artikel 568

1. Denna artikel skall tillämpas om förädlingsprocesser skall genomföras i en enda medlemsstat, med undantag av de fall, när systemet för likvärdig ersättning skall användas.

2. Om förenklade förfaranden för hänförande till förfarandet enligt artikel 76 i kodexen inte tillämpas och i de fall som avses i artikel 552.1 a, skall varje tullkontor, bemyndigat av tullmyndigheterna att bevilja tillstånd för användning av det förenklade förfarandet, tillåta att ingivandet av en deklaration för förfarandet enligt suspensionssystemet eller en deklaration för övergång till fri omsättning enligt restitutionssystemet utgör en ansökan om tillstånd.

I detta fall skall mottagandet av deklarationen utgöra tillståndet och detta mottagande skall under alla omständigheter omfattas av de villkor som reglerar beviljandet av tillstånd.

3. Deklarationer som lämnas enligt punkt 2 skall åtföljas av ett dokument som deklaranten upprättat och som innehåller följande uppgifter, såvida inte denna information kan lämnas i fält 44 på det formulär som används för själva deklarationen:

a) Om den person som ansöker om att använda förfarandet inte är samma person som deklaranten, sökandens namn eller företagsnamn samt adress.

b) Om operatören inte är densamma som sökanden eller deklaranten, operatörens namn eller företagsnamn samt adress.

c) Typ av förädlingsprocess.

d) Förädlingsprodukternas handelsbeskrivning och/eller tekniska beskrivning.

e) Den beräknade avkastningsgraden eller, om så är tillämpligt, den metod enligt vilken graden skall fastställas.

f) Den beräknade tidsperioden för återexport.

g) Den plats där förädlingsprocessen är planerad att genomföras.

Artikel 498 skall tillämpas efter vederbörliga anpassningar.

4. Artikel 502 skall tillämpas efter vederbörliga anpassningar.

Avsnitt 4

Likvärdig ersättning och export i förväg

Underavsnitt 1

Likvärdig ersättning enligt suspensionssystemet och restitutionssystemet

Artikel 569

1. Utan hinder av punkt 2 och artikel 570.2 skall likvärdiga varor, om likvärdig ersättning skall användas, klassificeras enligt samma åttasiffriga KN-nummer, ha samma handelskvalitet och samma tekniska egenskaper som importvarorna.

2. Särskilda bestämmelser, angivna i bilaga 78, skall till- lämpas för de varor som anges i den bilagan.

3. Likvärdig ersättning skall endast kunna användas, om den har begärts av den berörda personen i ansökan och om tillståndet anger att de faktorer som anges i punkt 1 är gemensamma för de likvärdiga varorna och importvarorna samt på vilket sätt dessa kan kontrolleras.

4. Om tillståndet föreskriver användning av likvärdig ersättning, skall de särskilda åtgärder som skall vidtas för att säkerställa att de bestämmelser som tillämpas för att det systemet följs, anges i tillståndet.

5. Om tillståndet inte anger användning av likvärdig ersättning, men tillståndshavaren önskar använda det systemet, skall denna innehavare ansöka om ändring av det ursrpungligen beviljade tillståndet. Ansökan skall upprättas i enlighet med artikel 497.

Artikel 570

1. Om omständigheterna berättigar till det, får tullmyndigheterna tillåta att de likvärdiga varorna har uppnått ett längre framskridet tillverkningssstadium än importvarorna, under förutsättning att den väsentliga delen av den förädling som dessa likvärdiga varor är föremål för utförs av tillståndshavarens företag eller av det företag som utför bearbetningen på dennes uppdrag.

2. Den berörda personen skall alltid göra det möjligt för tullmyndigheterna att identifiera de i artikel 569.1 angivna faktorerna, innan han kan använda systemet för likvärdig ersättning.

Artikel 571

1. Om det gäller likvärdig ersättning utan export i förväg skall ändring av tullstatus för importvarorna och de likvärdiga varorna enligt artikel 115.3 i kodexen ske, när deklarationen om avslutande av förfarandet mottas. Om tillståndshavaren släpper ut importvarorna på gemenskapsmarknaden antingen i oförändrat skick eller i form av förädlingsprodukter innan förfarandet har avslutats, skall ändringen av tullstatus på importvarorna och de likvärdiga varorna dock ske, när varorna släpps på marknaden.

2. Ändringen av tullstatus enligt punkt 1 skall inte förändra de exporterade varornas ursprung.

3. I händelse av total förstörelse eller oåterkallelig förlust av varor i oförändrat skick eller förädlingsprodukter skall andelen förstörda eller förlorade importvaror beräknas med hänsyn till den andel importvaror, som finns i lager av varor av samma typ, och som tillståndshavaren innehar vid den tidpunkt då förstörelsen eller förlusten skedde, såvida han inte kan uppvisa bevis på den faktiska kvantiteten importvaror som förstörts eller förlorats.

Underavsnitt 2

Export i förväg enligt suspensionssystemet

Artikel 572

1. Om likvärdig ersättning används enligt suspensionssystemet skall artiklarna 569, 570, 571.2 och 571.3 tillämpas i tillämpliga delar.

2. Vid export i förväg skall den ändring av tullstatus som avses i artikel 115.3 i kodexen ske

- för exporterade förädlingsprodukter, när exportdeklarationen tas emot och på villkor att importvarorna hänförs till förfarandet.

- för importvaror och likvärdiga varor, när de importvaror frigörs som deklarerats för förfarandet.

Avsnitt 5

Bestämmelser som gäller för suspensionssystemet

Underavsnitt 1

Hänförande av varor till förfarandet

Artikel 573

1. Förfarandena som reglerar hänförandet av varor till förfarandet för aktiv förädling (suspensionssystemet) skall även tillämpas för importvaror enligt systemet för likvärdig ersättning, med eller utan export i förväg.

2. Utan hinder av artikel 570.2 skall likvärdiga varor som använts enligt systemet för likvärdig ersättning, med eller utan export i förväg, inte behöva underkastas de förfaranden som gäller för hänförande till förfarandet.

a) Normalt förfarande

Artikel 574

1. Deklarationen av importvaror för aktiv förädling (suspensionssystemet) skall, utom när artikel 568 tillämpas, inges vid ett av de anmälningskontor för förfarandet som anges i tillståndet.

2. Om artikel 568 tillämpas, skall deklarationen enligt punkt 1 inges till ett vederbörligen bemyndigat tullkontor.

Artikel 575

1. Den deklarationen som avses i artikel 574 skall upprättas i enlighet med artikel 198 P252.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 568 skall den varubeskivning som lämnas i deklarationen enligt punkt 1 motsvara uppgifterna i tillståndet.

Om systemet för likvärdig ersättning används, skall uppgifterna i deklarationen vara så detaljerade, att det är möjligt att fastställa de uppgifter som avses i artikel 569.1.

3. Vid tillämpningen av artikel 62.2 i kodexen skall deklarationen åtföljas av de dokument som föreskrivs i artikel 220. Om systemet för tresidig trafik används, skall deklarationen i enlighet med artikel 604 även åtföljas av ett INF S-dokument, utom när artikel 605 tillämpas,

b) Förenklade förfaranden

Artikel 576

1. De förenklade förfaranden som föreskrivs i artikel 76 i kodexen skall tillämpas i enlighet med artiklarna 275 och 276.

2. Tullmyndigheterna skall vägra att utfärda tillstånd att använda det lokala klareringsförfarande som föreskrivs i artikel 276 till personer, vilkas lagerbokföring enligt artikel 556.3 inte kan fastställas.

3. Den kompletterande deklaration som avses i artikel 76.2 i kodexen skall lämnas inom den föreskrivna tiden och i varje fall inte senare än när avräkningsnotan lämnas.

Underavsnitt 2

Avslutning av förfarandet

Artikel 577

1. Enligt artikel 89 i kodexen skall förfarandet för aktiv förädling (suspensionssystemet) avslutas för importvarorna, när förädlingsprodukterna eller varorna i oförändrat skick har deklarerats för en annan godkänd tullbehandling och alla övriga villkor för att använda förfarandet har uppfyllts.

Om artikel 115.1 b i kodexen tillämpas, skall förfarandet avslutas när tullmyndigheterna har tagit emot deklarationen för icke-gemenskapsvarorna.

2. För att avsluta förfarandet för aktiv förädling skall följande anses som export från gemenskapens tullområde:

a) Leverans av förädlingsprodukter till personer i tredje land som är berättigade till befrielse enligt antingen Wienkonventionen av den 18 april 1961 om diplomatiska förbindelser, Wienkonventionen av den 24 april 1963 om konsulära förbindelser eller andra konsulära konventioner eller New Yorkkonventionen av den 16 december 1969 om särskilda uppdrag.

b) Leverans av förädlingsprodukter till tredje lands väpnade styrkor, vilka är stationerade i en medlemsstats territorium i enlighet med artikel 136 i rådets förordning (EEG) nr 918/83.

c) Leverans av civila flygplan till flygbolag som är etablerade i gemenskapens tullområde.

d) Reparation, ändring eller ombyggnad av civila flygplan som utförs enligt förfarandet för aktiv förädling.

3. Avslutning av förfarandet skall genomföras antingen enligt de kvantiteter importprodukter som motsvarar de förädlingsprodukter som hänförts till en av de behandlingar som anges i punkt 1 eller punkt 2 eller enligt de kvantiteter av varor i oförändrat skick som hänförts till sådan behandling.

Artikel 578

Deklarationen för att hänföra förädlingsprodukter eller varor i oförändrat skick till en av de godkända tullbehandlingarna skall innehålla alla uppgifter som behövs för att avsluta förfarandet.

Artikel 579

1. När importvaror förändras i fråga om beskaffenhet eller tekniska egenskaper till följd av oförutsedda omständigheter eller force majeure, så att det blir omöjligt att framställa de förädlingsprodukter för vilka ett tillstånd för aktiv förädling (suspensionssystemet) har utfärdats, skall tillståndshavaren underrätta kontrollkontoret om detta.

2. Artikel 571.3 skall tillämpas efter vederbörliga anpassningar.

3. I de fall då förändringen i fråga kan påverka den fortsatta verksamheten eller förutsättningarna för tillståndet, skall punkterna 1 och 2 inte påverka tillämpningen av artiklarna 9 och 87.2 i kodexen.

4. Denna artikel skall tillämpas för förädlingsprodukter i tillämpliga delar.

Artikel 580

1. Villkoren för övergång till fri omsättning av varor i oförändrat skick eller primära förädlingsprodukter skall anses vara uppfyllda, om den berörda personen förklarar att han inte kan hänföra dessa produkter eller varor till en godkänd tullbehandling enligt vilken importullar inte skulle betalas.

2. Tullmyndigheterna får ge ett generellt tillstånd till övergång till fri omsättning. De skall göra detta endast om det inte står i strid med andra gemenskapsbestämmelser som gäller övergång till fri omsättning.

3. Importvaror får släppas ut på gemenskapsmarknaden i form av antingen förädlingsprodukter eller varor i oförändrat skick, utan att formaliteterna för övergång till fri omsättning har uppfyllts, när de släpps ut på marknaden.

Vid tillämpningen av punkt 4 skall varor som släpps på marknaden på det sättet inte anses ha blivit hänförda till hägon tull behandling.

4. Importvaror, antingen i form av förädlingsprodukter eller varor i oförändrat skick, som omfattas av ett generellt tillstånd för övergång till fri omsättning och som, när tidsfristen för återexport löper ut (i tillämpliga fall enligt artikel 561), inte har hänförts till någon godkänd tullbehandling skall anses ha övergått till fri omsättning och deklarationen för övergång till fri omsättning skall anses ha ingivits och mottagits och frigörande vara beviljat, när denna tidsfrist löper ut.

5. Varor som släppts ut på marknaden i enlighet med punkt 3 skall genast anses som gemenskapsvaror.

Artikel 581

Utan att det påverkar användningen av de förenklade förfarandena skall alla förädlingsprodukter eller varor i oförändrat skick som skall hänföras till en godkänd tullbehandling uppvisas vid bestämmelsekontoret för att genomgå de tullformaliteter som är fastställda för behandlingen i fråga enligt de till- lämpliga allmänna betämmelserna.

Kontrollkontoret får dock tillåta att produkterna eller varorna i fråga uppvisas vid ett annat tullkontor än det som anges i första stycket.

a) Normalt förfarande

Artikel 582

1. Deklarationen för avslutning av förfarandet för aktiv förädling (suspensionssystemet) skall inges till ett av de kontor som anges i tillståndet, utom när artikel 568 tillämpas.

2. Om artikel 568 tillämpas, skall deklarationen som avses i punkt 1 inges till det tullkontor som utfärdade tillståndet.

3. Kontrollkontoret får dock tillåta att deklarationen enligt punkt 1 uppvisas för ett annat tullkontor än de som avses i punkterna 1 och 2.

Artikel 583

1. Den deklaration som avses i artikel 582 skall upprättas i enlighet med de fastställda bestämmelserna för den godkända tullbehandlingen i fråga.

2. Beskrivningen av förädlingsprodukterna eller varorna i oförändrat skick i deklarationen enligt punkt 1 skall överensstämma med de uppgifter som anges i tillståndet.

3. Vid tillämpningen av artikel 62.2 i kodexen skall de dokument som skall medfölja deklarationen för avslutning vara de som behöver framläggas för att hänföra varorna till det begärda förfarandet, enligt artikel 218 P221.

b) Förenklade förfaranden

Artikel 584

De förenklade förfaranden som föreskrivs i artikel 76 i kodexen skall tillämpas i enlighet med artikel 278.

c) Bestämmelser om tillämpning av avgifter

Artikel 585

1. Om importvarorna är olivoljor som klassificeras enligt nummer 1509 eller 1510 i Kombinerade nomenklaturen och de är godkända för övergång till fri omsättning antingen i oförändrat skick eller i form av förädlingsprodukter enligt KN-nummer 1509 90 00 eller 1510 00 90, skall den jordbruksavgift som skall påläggas vara

- den jordbruksavgift som anges i importlicensen som är utfärdad enligt anbudsförfarandet, om inte annat följer av bestämmelserna i artikel 4.2 i kommissionens förordning (EEG) nr 3136/78(22),

(22) EGT Nr L 258, 11.9.1981, s. 16.

eller

- den sista lägsta jordbruksavgift som fastställts av kommissionen före den dag då deklarationen för fri omsättning mottogs, när licensen som avses i artikel 6 i den förordningen har uppvisats eller när kvantiteten som övergår till fri omsättning inte överstiger 100 kilogram.

2. Punkt 1 skall även tillämpas, om importvarorna är oliver enligt KN-nummer 0709 90 39 eller 0711 20 90 och övergång till fri omsättning av förädlingsprodukter enligt KN-nummer 1509 90 00 eller 1510 00 90 har godkänts.

Artikel 586

Om varor i oförändrat skick eller förädlingsprodukter övergår till fri omsättning i en annan medlemsstat än den där varorna hänfördes till förfarandet, skall denna medlemsstat uppbära de importtullar som anges i informationsformulär INF 1, föreskriven i artikel 611, i enlighet med de angivna villkoren.

Artikel 587

1. Om förädlingsprodukterna övergått till fri omsättning och tullskulden beräknas på de taxeringsgrunder som är till- lämpliga på importvarorna, i enlighet med artikel 121 i kodexen, skall fält 15, 16, 34, 41 och 42 i deklarationen gälla varorna i oförändrat skick.

2. De uppgifter som avses i punkt 1 behöver inte lämnas, om informationsformulär INF 1 enligt artikel 611 eller ett annat dokument innehållande samma uppgifter som INF 1 formuläret åtföljer deklarationen för övergång till fri omsättning.

Artikel 588

1. Förteckningen över förädlingsprodukter och förädlingsprocesser för vilka första strecksatsen i artikel 122 a i kodexen tillämpas finns i bilaga 79.

Vid tillämpningen av denna artikel skall förstöring av andra förädlingsprodukter än de som avses i artikel 122 a första strecksatsen i kodexen behandlas som export från gemenskapens tullområde.

2. Den dag som skall användas för att fastställa importtullar för förädlingsprodukterna enligt punkt 1 skall vara den dag då deklarationen för övergång till fri omsättning tas emot.

3. Kontrollkontoret får godkänna att artikel 122 a första strecksatsen i kodexen tillämpas för andra avfall, skrot, återstoder och spill än de som anges i den förteckning som avses i punkt 1.

Medlemsstaterna skall varje halvår anmäla de fall för vilka denna punkt har tillämpats till kommissionen.

Artikel 589

1. Om en tullskuld uppstår i fråga om förädlingsprodukter eller varor i oförändrat skick, skall kompensationsränta på den tillämpliga importtullen betalas.

2. Punkt 1 skall inte tillämpas

- om en tullskuld uppstår enligt artikel 216 i kodexen,

- om avfall och skrot från förstöring enligt artikel 182 i kodexen övergår till fri omsättning,

- om sekundära förädlingsprodukter enligt bilaga 79 övergår till fri omsättning, under förutsättning att de står i proportion till de exporterade kvantiteterna av primära förädlingsprodukter,

- om kompensationsräntan beräknad i enlighet med punkt 4 inte överstiger 20 ecu per deklaration för övergång till fri omsättning,

- om tillståndshavaren begär övergång till fri omsättning och lämnar bevis på att särskilda omständigheter som inte uppstått på grund av någon försumlighet eller bedrägeri från hans sida gör det omöjligt eller oekonomiskt att genomföra exporten under de villkor han hade angivit och vederbörligen bestyrkt, när han ansökte om tillståndet.

3. En begäran om beaktande av ett fall enligt villkoren i punkt 2 femte strecksatsen skall överlämnas till de tullmyndigheter som anges av den medlemsstat som utfärdade tillståndet. Den skall mottagas för behandling endast om den åtföljs av alla bestyrkande dokument som behövs för att göra en fullständig undersökning av fallet.

Om en tullmyndighet erhåller en begäran om kompensationsränta för ett belopp av 3 000 ecu eller mindre per avräkningsnota och finner att grunderna för begäran av det slag som föreskrivs i punkt 2 femte strecksatsen, skall de frångå tillämpning av punkt 1. I detta fall skall de bestyrkande dokumenten bevaras under tre år av tullmyndigheterna.

När de i alla övriga fall ämnar godkänna en begäran, skall de överlämna denna begäran till kommissionen tillsammans med det underlag som innehåller allt material som behövs för en fullständig undersökning av fallet. Frigörande som beviljats av tullmyndigheterna för övergång till fri omsättning av förädlingsprodukter eller varor i oförändrat skick får göras beroende av att en säkerhet ställs, vars belopp skall fastställas i enlighet med punkt 4.

Kommissionen skall genast underrätta de berörda medlemsstaterna, när den mottagit underlagen.

Den medlemsstat som sände begäran skall frångå tillämpning av punkt 1, om kommissionen inte har underrättat den om eventuella invändningar inom två månader från dagen då mottagandet bekräftades.

Kommissionen skall underrätta medlemsstaterna om mottagna ansökningar och åtgärder som vidtagits avseende dem.

4. a) De årliga räntesatserna skall fastställas av kommissionen och grunda sig på det aritmetiska genomsnittet av representativa kortfristiga räntor för varje medlemsstat under samma kalenderhalvår under det föregående året.

De skall tillämpas för alla tullskulder som uppstått under en halvårsperiod.

Den tillämpliga räntan skall vara den som gäller för den medlemsstat där förädlingsprocesserna eller den första av dessa ägde rum eller skulle ha ägt rum.

Räntorna skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, serie L, minst en månad innan de träder i kraft.

b) Ränta skall tillämpas per kalendermånad för den period som sträcker sig från den första dagen i den månad som följer den månad då importvarorna för vilka förfarandet är avslutat först hänfördes till förfarandet till den sista dagen i den månad i vilken tullskulden uppstår.

För att förenkla fastställandet av den period som skall tas i beaktan vid tillämpning av kompensationsräntor, särskilt då det rör sig om verksamheter där antalet importvaror och/eller förädlingsprodukter gör det ekonomiskt omöjligt att tillämpa de normala bestämmelserna, får tullmyndigheterna på begäran av den berörda personen tillåta att den period för vilken räntorna skall tillämpas grundar sig på perioden för lageromsättningen av de varor som används för att framställa förädlingsprodukterna.

Med period för lageromsättning avses den genomsnittliga tiden från den tidpunkt då varorna som skall användas för att framställa förädlingsprodukterna införs i fabriken fram till den tidpunkt då de lämnar fabriken. Denna period skall fastställas genom förhållandet vid tillverkningspris mellan värdet av det genomsnittliga lagret av varor som behövs för att framställa förädlingsprodukterna och den årliga omsättningen.

Det erhållna talet, multiplicerat med 12 och avrundat till närmaste heltal, skall utgöra antalet månader för vilka kompensationsränta skall tillämpas.

Den förenkling som anges ovan skall beviljas av tullmyndigheterna endast, på villkor att perioden för lageromsättning kan kontrolleras.

Den tid som skall tas i beaktande vid tillämpning av kompensationsräntor skall inte vara mindre än en månad.

c) Räntebeloppet skall beräknas på grundval av importtullarna, räntesatsen angiven ovan under a samt den period som avses i b ovan.

Artikel 590

1. I speciella fall, särskilt vid förädlingsprocesser där två eller flera medlemsstater är inblandade, får förenklade metoder användas på begäran av de berörda personerna för beräkning och redovisning av kompensationsränta.

2. När de berörda medlemsstaterna har förvissat sig om att de föreslagna förfarandena kan genomföras, skall de underrätta kommissionen om detta och kommissionen skall underrätta de andra medlemsstaterna. De förfaranden som meddelats till kommissionen får tillämpas, såvida kommissionen inte meddelar de berörda medlemssstaterna inom två månader från den dag då förslaget mottogs om alla invändningar mot denna ansökan.

Artikel 591

1. Andelen importvaror som införlivats i förädlingsprodukterna skall vid behov beräknas för att fastställa de importtullar som skall debiteras. Denna beräkning skall bl.a. inte göras när skuldbeloppet bestäms endast på grundval av artikel 122 i kodexen.

2. Beräkningarna skall göras i enlighet med de metoder som anges i artikel 592 P594 eller med varje annan metod som ger samma resultat.

Artikel 592

Den kvantitativa fördelningsmetoden (förädlingsprodukter) skall användas, när endast ett slag av förädlingsprodukter framställts vid de aktiva förädlingsprocesserna. I det fallet skall kvantiteten av importvaror motsvarande kvantiteten av förädlingsprodukter för vilka en tullskuld uppstår beräknas genom att på den totala kvantiteten av dessa varor tillämpa en koefficient som motsvarar förhållandet mellan kvantiteten av förädlingsprodukter för vilka en tullskuld uppstår och den totala kvantiteten av förädlingsprodukter.

Artikel 593

1. Den kvantitativa fördelningsmetoden (importvaror) skall tillämpas, om alla beståndsdelar i importvarorna finns i var och en av fördelningsprodukterna.

Vid fastställandet av om denna metod skall tillämpas, skall förluster inte beaktas.

Kvantiteten av importvaror som använts vid framställningen av varje förädlingsprodukt skall bestämmas genom att i tur och ordning på den totala kvantiteten av importvaror tillämpa en koefficient som motsvarar förhållandet mellan kvantiteten av dessa varor i

varje typ av förädlingsprodukt och den totala kvantiteten av dessa varor i förädlingsprodukterna som helhet.

Kvantiteten av importvaror som motsvarar kvantiteten av förädlingsprodukter för vilka en tullskuld uppstår skall fastställas genom att tillämpa den koefficient som erhållits genom den i artikel 592 angivna metoden på kvantiteten av importvaror som använts i framställningen av denna produkt beräknad i enlighet med tredje stycket.

2. Utan hinder av punkt 1 skall den kvantitativa fördelningsmetoden (importvaror) även tillämpas för förädlingsprocesser i vilka durumvete förädlas för att erhålla couscousmjöl, gryn och annat mjöl.

Artikel 594

1. Om artiklarna 592 och 593 inte tillämpas skall den värdemässiga fördelningsmetoden alltid tillämpas. Tullmyndigheterna får dock med tillståndshavarens medgivande och för förenkling tillämpa den kvantitativa fördelningsmetoden (importvaror) i stället för den värdemässiga fördelningsmetoden, om båda metoderna skulle ge liknande resultat.

2. För att bestämma kvantiteten av importvaror som använts i framställningen av varje slag av förädlingsprodukt skall en koefficient som motsvarar förhållandet mellan värdet av varje förädlingsprodukt och det totala värdet av dessa produkter beräknat enligt punkt 3 i tur och ordning tillämpas på den totala kvantiteten av importvaror.

3. Enligt artikel 36.1 i kodexen skall värdet av var och en av de olika förädlingsprodukter som skall användas vid tillämpning av den värdemässiga fördelningen vara

- det senaste försäljningspriset i gemenskapen för identiska eller liknande produkter, under förutsättning att detta inte har påverkats av förhållandet mellan köpare och säljare, eller, om detta inte är känt

- det senaste priset fritt fabrik i gemenskapen, under förutsättning att detta inte har påverkats av förhållandet mellan köpare och säljare.

Om värdet inte kan fastställas enligt första stycket skall det fastställas av kontrollkontoret med hjälp av någon rimlig metod.

4. Kvantiteten av importvaror som motsvarar kvantiteten av förädlingsprodukter för vilka en tullskuld uppstår skall beräknas med tillämpning av den koefficient som erhållits genom den i artikel 592 angivna metoden på kvantiteten av importvaror som använts i framställningen av produkterna i fråga, beräknad i enlighet med punkt 2.

d) Avräkningsnota

Artikel 595

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 596.3 skall tillståndshavaren tillhandahålla kontrollkontoret en avräkningsnota.

2. Avräkningsnotan skall bl.a.innehålla följande uppgifter:

a) Hänvisning till tillståndet.

b) Kvantiteten av varje slag av importvaror och hänvisning till deklarationerna för hänförande av dem till förfarandet.

c) Importvarornas KN-nummer.

d) Tullvärdet på importvarorna och den importtullsats som gäller för dem.

e) Den fastställda avkastningsgraden.

f) Förädlingsprodukternas beskaffenhet och kvantitet och den godkända tullbehandling som de är hänförda till samt hänvisning till de deklarationer som hänför dessa produkter till en godkänd tullbehandling.

g) Förädlingsprodukternas värde om den värdemässiga fördelningsmetoden används för avslutandet.

h) Det importtullbelopp som skall betalas för den kvantitet av importvaror som anses ha övergått till fri omsättning enligt artikel 580.3.

i) De importvaror som hänförts till förfarandet enligt systemet fär tresidig trafik.

3. Om förenklade förfaranden används för hänförande till ett avslutande av förfarandet, skall de deklarationer och dokument som föreskrivs i artikel 76.2 i kodexen användas. Avräkningsnotan skall även innehålla den kvantitet av varor som anses ha övergått till fri omsättning enligt artikel 580.

Artikel 596

1. Avräkningsnotan skall tillhandahållas inom 30 dagar efter det att tidsfristen för återexport löpt ut, beräknad, om tillämpligt, i enlighet med artikel 565. Om månads- eller kvartalsuppgörelse används skall en avräkningsnota uppvisas för varje månad eller kvartal.

2. Om export i förväg används, skall avräkningsnotan lämnas inom 30 dagar efter det att den fastställda tidsfristen enligt artikel 561 har löpt ut, med beaktande av punkt 3 och artikel 597.4.

3. Kontrollkontoret får själv upprätta avräkningsnotan med beaktande av samma tidsfrister som avses i punkterna 1 och 2. Detta faktum skall anges i tillståndet.

Artikel 597

1. Importtullar på importvaror, i form av antingen förädlingsprodukter eller varor i oförändrat skick, som anses ha övergått till fri omsättning enligt artikel 580.3, skall betalas senast vid uppvisandet av avräkningsnotan, som får grunda sig på en summarisk deklaration.

2. Om andra taxeringsgrunder som gäller importvarorna behöver fastställas för att bestämma importtullbeloppet, skall avräkningsnotan dessutom innehålla dessa grunder och, om tillämpligt, andelen importvaror som är införlivade med förädlingsprodukterna, vilket skall fastställas i enlighet med artikel 592 P594.

3. Tillståndshavaren skall hålla alla dokument som gäller varor som anses ha övergått till fri omsättning i enlighet med artikel 580.3 och som behöver framläggas för en riktig tillämpning av de bestämmelser som reglerar varors övergång till fri omsättning tillgängliga för kontrollkontoret.

4. Kontrollkontoret får tillåta att

a) avräkningsnotan enligt artikel 595.1 upprättas med hjälp av databehandling eller på annat sätt som detta kontor föreskriver,

b) avräkningsnotan upprättas vid deklarationen för hänförande av varorna till förfarandet.

Artikel 598

Kontrollkontoret skall anteckna resultatet av den kontroll som har genomförts på avräkningsnotan och, om nödvändigt, upplysa tillståndshavaren om resultatet av kontrollen och bevara avräkningsnotan och därtill hörande dokument under minst tre kalenderår från slutet av det år under vilket avräkningsnotan upprättades. Detta tullkontor får dock besluta att dokument som avser avräkningsnotan skall behållas av tillståndshavaren. I det fallet skall dessa dokument bevaras under samma tid.

Artikel 599

1. Om importvaror har hänförts till förfarandet med stöd av ett enda tillstånd men enligt flera deklarationer, skall förädlingsprodukterna eller varorna i oförändrat skick som hänförts till en godkänd tullbehandling anses ha framställts från de importvaror som hänfördes till förfarandet enligt den tidigaste deklarationen.

2. Om tillståndshavaren kan visa de specifika importvaror från vilka förädlingsprodukterna eller varorna i oförändrat skick enligt punkt 1 har framställts, skall punkt 1 inte tillämpas.

Avsnitt 3

Tresidig trafik

Artikel 600

De tullmyndigheter som avses i artikel 556 får tillåta tresidig trafik endast som en del av ordningen för export i förväg.

Artikel 601

1. För tresidig trafik skall det informationsformulär som benämns "informationsformulär INF 5" användas.

2. Informationsformulär INF 5 skall upprättas på ett formulär som överensstämmer med förlagan och anvisningarna i bilaga 81 i ett original och tre kopior som skall överlämnas tillsammans till det tullkontor där exportformaliteterna genomförs.

Informationsformulär INF 5 skall upprättas för den kvantitet av importvaror som motsvarar kvantiteten av exporterade förädlingsprodukter. Vid import i flera försändelser, får fler än ett INF 5 formulär upprättas.

3. I händelse av stöld, förlust eller förstöring av informationsformulär INF 5, får importören begära att tullmyndigheterna som påtecknade det utfärdar ett nytt. Detta kontor skall uppfylla denna begäran, förutsatt att det kan konstateras att de importvaror för vilka duplikat begärs inte har hänförts till förfarandet.

Originalet och de kopior av informationsformulär INF 5 som utfärdas skall innehålla en av följande beteckningar:

- DUPLICADO

- DUPLIKAT

- DUPLIKAT

- ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ,

- DUPLICATE

- DUPLICATA

- DUPLICATO

- DUPLICAAT

- SEGUNDA VIA.

Artikel 602

1. När exportdeklarationen för förädlingsprodukterna uppvisas vid tullkontoret där exportformaliteterna genomförs, skall en INF 5 formulär upprättat i enlighet med artikel 601.2 uppvisas.

2. Om förädlingsprodukterna lämnar gemenskapens tullområde via det tullkontor där exportdeklarationen mottogs, skall detta kontor påteckna fält 9 och 10 i INF 5 formuläret, behålla kopia nr 1 och återlämna originalet och de andra kopiorna till deklaranten.

Om det tullkontoret inte är kontrollkontoret, skall det påteckna kopia 1 och sända den till kontrollkontoret.

3. Om förädlingsprodukterna lämnar gemenskapens tullområde via ett annat tullkontor än det tullkontor där exportdeklarationen mottogs, skall de befordras från gemenskapens tullområde enligt förfarandet för extern gemenskapstransitering.

Det fält som är reserverat för varubeskrivning på transiteringsdokumentet skall innehålla en av de beteckningar som anges i artikel 610.1 samt bokstäverna EX-IM.

I de fall som föreskrivs i denna punkt skall tullkontoret där exportdeklarationen mottogs fylla i fält 9 med uppgifter om T1 dokumentet samt beteckningen T1. Tullkontoret där utförseln sker skall fylla i fält 10, sända kopia 1 till kontrollkontoret och återlämna originalet och de andra kopiorna till deklaranten.

4. Förädlingsprodukterna som avses i punkt 3 får inte hänföras till någon annan tullbehandling än direkt export till tredje land.

Artikel 603

Importvaror får hänföras till förfarandet vid ett annat kontor än det som ursprungligen angivits, om ändringen beviljas av det kontrollkontor eller av det tullkontor där anmälningsformaliteterna verkligen genomförs, som i så fall skall anmäla ändringen till kontrollkontoret.

Artikel 604

1. Deklarationen för hänförande av importvaror till förfarandet skall åtföljas av originalet och kopia 2 och 3 av informationsformulär INF 5.

2. Tullkontoret där deklarationen för hänförande uppvisas skall anteckna kvantiteten av importvaror som hänförts till förfarandet och dagen när deklarationen mottogs på originalet och kopia 2 och 3 av informationsformulär INF 5. Det skall genast sända kopia 3 till kontrollkontoret, återlämna originalet till deklaranten och behålla kopia 2.

3. Vid mottagandet av kopia 3 skall kontrollkontoret genast meddela tillståndshavaren kvantiteten av importvaror som hänförts till förfarandet och dagen för detta hänförande.

Artikel 605

Om anmälningskontoret och kontoret där exportformaliteterna genomförs är belägna i samma medlemsstat, får tullmyndigheterna föreskriva andra förfaranden.

Underavsnitt 4

Särskilda handelspolitiska åtgärder

Artikel 606

Om ansökan om tillstånd avser varor som omfattas av handelspolitiska åtgärder enligt artikel 607.1 a behöver en licens, ett tillstånd eller annat liknande dokument inte uppvisas när ansökan inges.

Artikel 607

1. Om gemenskapsrättsakter föreskriver särskilda handelspolitiska åtgärder för

a) varors övergång till fri omsättning, skall dessa åtgärder varken tillämpas vid hänförande av varorna till förfarandet för aktiv förädling eller den tid som de är hänförda till förfarandet,

b) varor som förs in i gemenskapens tullområde, skall dessa åtgärder tillämpas, när importvarorna hänförs till förfarandet för aktiv förädling.

2. Icke-gemenskapsvaror, även om de inte omfattas av importtullar, får även hänföras till förfarandet enligt suspensionssystemet

a) i syfte att frångå de handelspolitiska åtgärder som tillämpas vid varors övergång till fri omsättning,

b) i syfte att frångå de handelspolitiska åtgärder som tillämpas vid export av varor i oförändrat skick eller förädlingsprodukter, utan att det påverkar handelspolitiska åtgärder som tillämpas vid export av varor med ursprung i gemenskapen.

3. Om punkt 1 a eller punkt 2 tillämpas, behöver en licens, ett tillstånd eller något annat liknande dokument inte uppvisas vid hänförandet till förfarandet.

Artikel 608

Om inte annat följer av de tillämpliga bestämmelserna, skall återexport av icke-gemenskapsvaror som hänförts till förfarandet inte ge upphov till tillämpning av de handelspolitiska åtgärder som är fastställda för export av varor i oförändrat skick eller förädlingsprodukter, utan att det påverkar handelspolitiska åtgärder som tillämpas vid export av varor med ursprung i gemenskapen.

Artikel 609

1. Tullmyndigheterna skall för importvaror som övergår till fri omsättning i form av antingen varor i oförändrat skick eller andra förädlingsprodukter än sekundära förädlingsprodukter som anges i bilaga 79, tillämpa varje handelspolitisk åtgärd som gällde för importvaror vid den tid då deklarationen för övergång till fri omsättning mottogs.

2. Om övergång till fri omsättning begärs i en annan medlemsstat än den där importvarorna hänfördes till förfarandet skall denna övergång vara föremål för alla handelspolitiska åtgärder som gäller i den medlemsstat där varorna hänfördes till förfarandet vid den tidpunkt då deklarationen för övergång till fri omsättning tas emot.

Underavsnitt 5

Administrativt samarbete

Artikel 610

1. Om förädlingsprodukter eller varor i oförändrat skick lagras i en frizon eller ett frilager eller hänförs till ett suspensionförfarande, varigenom förfarandet för aktiv förädling avslutas, skall det fält som är reserverat för varubeskrivningen i det dokument som används för den godkända tullbehandlingen eller, om förenklade förfaranden används, i det kommersiella dokument eller den bokföring som används förutom de uppgifter som skall anges enligt förfarandet i fråga innehålla en av följande beteckningar:

- Mercancías PA/S

- A.F./S-varer

- A.V./S-Waren

- Åìðïñåýìáôá ÅÔ/Á

- I.P./S.goods

- Marchandises PA/S

- Merci PA/S

- AV/S-goederen

- Mercadorias AA/S.

2. Om importvaror som hänförts till förfarandet enligt suspensionssystemet omfattas av särskilda handelspolitiska åtgärder och dessa åtgärder fortfarande är tillämpliga, vid den tidpunkt då varorna antingen i oförändrat skick eller som förädlingsprodukter hänförs till ett tullförfarande eller en frizon eller ett frilager, skall den beteckning som anges i punkt 1 kompletteras med en av följande beteckningar:

- Política comercial

- Handelspolitik

- Handelspolitik

- ÅìðïñéêÞ ðïëéôéêÞ

- Commercial policy

- Politique commerciale

- Politica commerciale

- Handelspolitiek

- Política comercial.

3. Avslutningskontoret skall övertyga sig om att beteckningarna i punkt 1 och 2 har införts riktigt i alla dokument som utfärdats för att ersätta eller färdigbehandla de dokument som avses i dessa punkter.

Artikel 611

1. Det informationsformulär som kallas INF 1 formulär skall bestå av ett original och två kopior utställda på ett formulär som överensstämmer med förlagan och bestämmelserna i bilaga 82.

2. Det INF 1 formulär som avses i punkt 1 skall användas för

a) fastställande av beloppet för den säkerhet som avses i artikel 88 i kodexen,

b) övergång till fri omsättning av förädlingsprodukter eller varor i oförändrat skick vid ett annat tulllkontor än ett avslutningskontor.

Artikel 612

Om INF 1 formuläret används för det ändamål som avses i artikel 611.2 a, skall en lämplig notering göras i fält 2.

Artikel 613

1. Om enligt artikel 611.2 b övergång till fri omsättning av alla eller delar av förädlingsprodukterna eller varorna i oförändrat skick begärs, skall de tullmyndigheter som är ansvariga för mottagandet av deklarationer med användning av INF 1 formuläret påtecknad av dem begära att kontrollkontoret anger

- i fält 9 a, beloppet på de importtullar som skall uppbäras enligt artikel 121 eller 128.4 i kodexen,

- i fält 9 b, beloppet på den kompensationsränta som skall uppbäras enligt artikel 589,

- kvantitet, KN-nummer och ursprung vad gäller de importvaror som använts vid framställningen av de förädlingsprodukter som övergått till fri omsättning.

Importtullbeloppet skall även visa eventuella skillnader mellan

- det importtullbelopp som fastställts genom tillämpning av artikel 121 i kodexen eller beloppet på återbetalda eller efterskänkta importtullar,

och

- det importtullbelopp som redan konstaterats eller som skall återbetalas eller efterskänkas.

2. Om deklarationen för övergång till fri omsättning avser produkter eller varor enligt artikel 610.2 och de handelspolitiska åtgärderna skall tillämpas i medlemsstaten där användningen av förfarandet var godkänd, skall de tullmyndigheter som är ansvariga för mottagandet av denna deklaration, med användning av INF 1 formuläret påtecknat av dem, begära att kontrollkontoret uppger om de handelspolitiska åtgärder som gäller för varor som hänförts till förfarandet för aktiv förädling verkligen har tillämpats.

3. Originalet och en kopia av INF 1 formuläret skall sändas till kontrollkontoret och en kopia skall behållas av de myndigheter som påtecknade formuläret.

4. Om INF 1 formuläret används vid ansökan om handelpolitiska åtgärder, skall det kontrollkontor som mottar den underrätta tillståndshavaren om denna begäran.

5. Det kontrollkontor till vilket INF 1 formuläret sänts skall lämna de uppgifter som begärs i fält 8-10 i formuläret, påteckna det, behålla kopian och återlämna originalet. Det skall dock inte vara förpliktat att lämna dessa uppgifter efter det att den tid som det är förpliktat att bevara sin bokföring har löpt ut.

6. För att beräkna det belopp som avses i punkt 1 och endast för det ändamålet, skall de produkter som INF 1 formuläret avser anses ha övergått till fri omsättning den dag då fält 2 påtecknades.

Artikel 614

Om en begäran görs om övergång till fri omsättning och INF 1 formulär upprättats enligt artikel 612, får samma INF 1 formulär användas under förutsättning att det innehåller

- i fält 9 a, det importtullbelopp som skall betalas enligt artikel 121 eller 128.4 i kodexen,

- i fält 11, dagen då importvarorna i fråga först hänfördes till förfarandet.

Om dessa upplysningar inte finns tillgängliga, skall ett nytt INF 1 formulär påtecknas i enlighet med artikel 613.

Artikel 615

1. Tillståndshavaren får begära att ett INF 1 formulär påtecknas, när förädlingsprodukterna eller varorna överförs till en ny tillståndshavare eller till en annan godkänd operatörs fabrik.

2. I detta fall skall kontrollkontoret lämna de uppgifter som avses i artikel 614.

Underavsnitt 6

Överföring av varor

Artikel 616

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 617-623 skall produkter eller varor, när de skall befordras inom gemenskapens tullområde antingen enligt en överföring av tillstånd eller enligt ett enda tillstånd transporteras i enlighet med de bestämmelser som gäller för extern transitering.

2. Dokumentet för extern gemenskapstransitering eller det dokument som gäller som dokument för extern transitering skall innehålla de påteckningar som anges i artikel 610.

3. Om tillåtelse ges att använda dessa överföringsförfaranden, skall de fastställas i tillståndet. De skall ersätta förfarandena för befordran enligt förfarandet för extern gemenskapstransitering. Om produkter eller varor överförs från tillståndshavaren till en annan tillståndshavare, skall båda dessa tillstånd föreskriva de förfaranden som skall gälla för överföringen.

Tillstånd att använda förfarandena i fråga får lämnas endast, om tillståndshavaren håller eller låter hålla bokföring för aktiv förädling enligt artikel 556.3.

a) Bestämmelser om överföring av varor eller produkter med ett enda tillstånd

Artikel 617

Tullmyndigheterna skall tillåta att förädlingsprodukter eller varor i oförändrat skick överförs utan tullformaliteter och utan att förfarandet för aktiv förädling avslutats från en operatörs fabrik till en annan operatörs fabrik för ytterligare förädling, under förutsättning att överföringen registreras i bokföringen för aktiv förädling.

Artikel 618

Tillståndshavaren skall behålla ansvaret för de överförda varorna eller produkterna.

b) Bestämmelser om överföring av varor eller produkter från en tillståndshavare till en annan tillståndshavare

Artikel 619

Tullmyndigheterna skall tillåta att förädlingsprodukter eller varor i oförändrat skick överförs från innehavaren av ett tillstånd till innehavaren av ett annat tillstånd, under förutsättning att överföringen registreras i bokföringen för aktiv förädling hos den första innehavaren i enlighet med det förfarande som beskrivs i bilaga 83.

Artikel 620

1. Ansvaret för de överförda varorna eller produkterna skall övergå till innehavaren av det andra tillståndet vid den tidpunkt när han tar emot dessa varor eller produkter och registrerar dem i sin bokföring för aktiv förädling.

2. Denna registrering skall medföra att varorna eller produkterna hänförs till förfarandet på nytt i den andra tillståndshavarens namn.

c) Allmänna bestämmelser

Artikel 621

1. Under förutsättning att det inte påverkar verksamhetens korrekta genomförande, skall tullmyndigheterna, på andra villkor som de skall fastställa, tillåta

a) dels att importvaror befordras utan tullformaliteter från anmälningskontoret för förfarandet till operatörens fabrik dels att förädlingsprodukter eller varor i oförändrat skick befordras från operatörens fabrik till avslutningskontoret,

b) dels att de formulär som avses i bilaga 83 bestyrks på förhand eller att operatören fyller i de formulär som anges i bilaga 83, vilka skall stämplas av honom med hjälp av en speciell metallstämpel som är godkänd av tullmyndigheterna,

c) att formaliteterna uppfylls med hjälp av ett datoriserat system, under förutsättning att detta system kan garantera ett riktigt genomförande av bestämmelserna i detta kapitel.

2. Om punkt 1 a tillämpas, skall kontrollkontoret underrättas av anmälningskontoret, om att importvarorna har hänförts till förfarandet och av avslutningskontoret, om att förädlingsprodukterna eller varorna i oförändrat skick har exporterats genom att sända extra kopior av den deklaration som utfärdas för detta samt de medföljande dokumenten.

Artikel 622

Tillståndshavaren skall ansvara för att förse tullmyndigheterna med en förhandsanmälan om de överföringar som skall genomföras, i den form och på det sätt som dessa myndigheter bestämmer.

Artikel 623

1. Om överföringsförfarandena enligt detta underavsnitt tillämpas, får bestämmelserna i artikel 580 avseende varor som anses ha övergått till fri omsättning tillämpas vid uppvisande av avräkningsnotan, under förutsättning att andra gemenskapsbestämmelser som gäller övergång till fri omsättning inte hindrar detta.

2. Kontrollkontoret skall underrätta anmälningskontoret eller anmälningskontoren om beviljade avslutningar och hänvisa till de deklarationer för hänförande till förfarandet som det har mottagit.

Avsnitt 6

Bestämmelser som gäller för restitutionssystemet

Underavsnitt 1

Övergång till fri omsättning enligt restitutionssystemet

Artikel 624

De förfaranden som fastställts för övergång till fri omsättning enligt restitutionssystemet skall tillämpas för importvaror, inbegripet importvaror enligt systemet för likvärdig ersättning utan export i förväg (särskild övergång till fri omsättning utan tillämpning av importtullar).

a) Normalt förfarande

Artikel 625

1. Deklarationen för övergång till fri omsättning enligt restitutionssystemet skall utom när artikel 568 tillämpas inges vid ett av de anmälningskontor för förfarandet som anges i tillståndet.

2. Om artikel 568 tillämpas skall den i punkt 1 angivna deklarationen inges vid ett av de vederbörligen bemyndigade tullkontoren.

Artikel 626

1. Den deklaration som avses i artikel 625 skall upprättas i enlighet med artikel 198-252.

2. Artikel 575.2 och 575.3 skall tillämpas.

b) Förenklade förfaranden

Artikel 627

1. De förenklade förfaranden som föreskrivs i artikel 76 i kodexen för övergång till fri omsättning enligt restitutionssystemet skall tillämpas i enlighet med artikel 275-276.

2. Artikel 575.2 skall tillämpas.

3. Den kompletterande deklaration som avses i artikel 76.2 i kodexen skall lämnas inom den fastställda tidsfristen och i varje fall inte senare än vid tidpunkten för ingivandet av begäran om återbetalning.

Underavsnitt 2

Återbetalning eller eftergift av tullar

Artikel 628

De fall som anges i artikel 577.2 skall anses motsvara export av förädlingsprodukter från gemenskapen.

Artikel 629

Deklarationen eller ansökan om att hänföra förädlingsprodukter till en av de godkända tullbehandlingarna enligt artikel 128 i kodexen skall innehålla alla uppgifter som behövs för att styrka en begäran om återbetalning.

Artikel 630

Utan att det påverkar användningen av de förenklade förfarandena skall alla förädlingsprodukter som skall hänföras till en godkänd tullbehandling uppvisas vid avslutningskontoret och underkastas de tullformaliteter som är fastställda för behandlingen i fråga i enlighet med de tillämpliga allmänna bestämmelserna.

Artikel 631

1. Deklarationen som hänför förädlingsprodukterna till en av de godkända tullbehandlingarna enligt artikel 128 i kodexen skall utom när artikel 568 tillämpas inges till ett av de avslutningskontor som anges i tillståndet.

2. Om artikel 568 tillämpas, skall den i punkt 1 angivna deklarationen inges till det kontor som utfärdade tillståndet.

3. Kontrollkontoret får dock tillåta att den i punkt 1 angivna deklarationen uppvisas för ett annat tullkontor än de som avses i punkt 1 och 2.

Artikel 632

1. Deklarationen som avses i artikel 631 skall upprättas i enlighet med de bestämmelser som fastställts för den godkända tullbehandlingen i fråga.

2. Artikel 583.2 och 583.3 skall tillämpas.

Artikel 633

De förenklade förfaranden som föreskrivs i artikel 76 i kodexen för avslutning av förfarandet skall tillämpas i enlighet med artikel 278.

Artikel 634

1. Andelen importvaror som införlivats i förädlingsprodukterna skall vid behov beräknas för att fastställa vilken importtull som skall återbetalas eller efterges. Denna beräkning skall inte utföras när alla förädlingsprodukterna är hänförda till en av de behandlingar som anges i artikel 128 i kodexen.

2. Beräkningarna skall göras i enlighet med de metoder som anges i artikel 635-637 eller med varje annan metod som ger samma resultat.

Artikel 635

Den kvantitativa fördelningsmetoden (förädlingsprodukter) skall användas, när endast ett slag av förädlingsprodukter framställs vid de aktiva förädlingsprocesserna. I det fallet skall den kvantitet av importvaror som motsvarar kvantiteten av förädlingsprodukter för vilka återbetalning eller eftergift får begäras beräknas genom att på hela mängden av dessa varor tillämpa en koefficient, som motsvarar förhållandet mellan kvantiteten av förädlingsprodukter för vilka återbetalning eller eftergift får begäras och den totala kvantiteten av förädlingsprodukter.

Artikel 636

1. Den kvantitativa fördelningsmetoden (importvaror) skall tillämpas, om alla beståndsdelarna i varorna som övergått till fri omsättning finns i var och en av förädlingsprodukterna.

Vid fastställandet av eventuell tillämpning av denna metod, skall förluster inte beaktas.

Den kvantitet av importvaror enligt restitutionssystemet som använts vid framställningen av varje förädlingsprodukt skall bestämmas genom att gradvis på den totala kvantiteten av importvaror tillämpa en koefficient, som motsvarar förhållandet mellan kvantiteten av dessa varor i varje typ av förädlingsprodukt och den totala kvantiteten av dessa varor i förädlingsprodukterna som helhet.

Den kvantitet av importvaror enligt restitutionssystemet som motsvarar kvantiteten av förädlingsprodukter för vilka återbetalning eller eftergift får begäras skall fastställas genom att tillämpa den koefficient som erhållits genom den i artikel 635 angivna metoden på kvantiteten av importvaror som använts i framställningen av denna produkt, beräknad i enlighet med tredje stycket.

Artikel 637

1. Om artiklarna 635 och 636 inte kan tillämpas skall den värdemässiga fördelningsmetoden tillämpas. Tullmyndigheterna får dock med tillståndshavarens medgivande och i förenklingssyfte tillämpa den kvantitativa fördelningsmetoden (importvaror) i stället för den värdemässiga fördelningsmetoden, om båda metoderna skulle ge likvärdiga resultat.

2. För att bestämma kvantiteten av importvaror som använts i framställningen av varje typ av förädlingsprodukt skall en koefficient som motsvarar förhållandet mellan värdet av varje förädlingsprodukt och det totala värdet av dessa produkter och beräknat enligt punkt 3 gradvis tillämpas på den totala kvantiteten av importvaror.

3. Artikel 594.3 skall tillämpas.

4. Kvantiteten av importvaror som motsvarar kvantiteten av förädlingsprodukter för vilka återbetalning eller eftergift kan begäras skall beräknas med tillämpning av den koefficient som erhållits genom den i artikel 635 angivna metoden på den kvantitet av importvaror som använts i framställningen av produkterna i fråga, beräknad enligt punkt 2.

Artikel 638

1. Återbetalning eller eftergift av importtullar skall vara beroende av att tillståndshavaren inger ett krav, nedan kallat återbetalningskrav till kontrollkontoret. Kravet skall överlämnas i två exemplar.

2. Om ett tillstånd utfärdades enligt artikel 556.2, får återbetalningskravet/IP endast lämnas till kontrollkontoret i den medlemsstat som utfärdade tillståndet, om inte annat följer av punkt 4.

3. Om artikel 557 tillämpas, får återbetalning begäras endast av en enda innehavare.

4. Om, i särskilda fall och efter en skriftlig begäran från de berörda personerna, två eller flera medlemsstater som är inblandade i förädlingsprocesserna ämnar tillåta att återbetalningskrav/IP inges till tullmyndigheterna i en annan medlemsstat än den som anges i punkt 2, skall de först underrätta kommissionen om begäran samt överlämna ett förslag på de förfaranden som planeras för att säkerställa, att det i artikel 640 angivna kravet är korrekt upprättat. Kommissionen skall underrätta de andra medlemsstaterna om detta. De förfaranden som meddelats kommissionen får tillämpas, såvida kommissionen inte underrättar de berörda medlemsstaterna inom två månader från mottagandet av förslaget, om varje invändning mot tillämpningen av dessa.

Artikel 639

1. Den tidsperiod som avses i artikel 128.3 i kodexen inom vilken återbetalningskrav/IP skall inges skall vara högst sex månader från den dag då förädlingsprodukterna hänfördes till en godkänd tullbehandling enligt artikel 128.1 i kodexen.

2. Om särskilda omständigheter berättigar till det får tullmyndigheterna förlänga den i punkt 1 angivna perioden, även efter det att den har löpt ut.

Artikel 640

1. Återbetalningskravet/ IP skall innehålla bl.a. följande uppgifter:

a) Hänvisning till tillståndet.

b) Kvantiteten av varje slag av importvaror för vilka återbetalning eller eftergift begärs.

c) Importvarornas KN-nummer.

d) Tullvärdet på importvarorna och den importtullsats som de omfattas av enligt tullmyndigheternas fastställande den dag då deklarationen för övergång till fri omsättning enligt restitutionssystemet togs emot.

e) Dagen då varorna övergick till fri omsättning enligt restitutionssystemet.

f) Hänvisning till de deklarationer enligt vilka importvarorna övergick till fri omsättning enligt restitutionssystemet.

g) Förädlingsprodukternas slag och kvantitet och den godkända tullbehandling som de skall hänföras till.

h) Förädlingsprodukternas värde om den den värdemässiga fördelningsmetoden används för att avsluta förfarandet.

i) Den fastställda avkastningsgraden.

j) Hänvisning till de deklarationer enligt vilka förädlingsprodukterna hänfördes till en av de godkända tullbehandlingar som avses i artikel 128 i kodexen.

k) Det importtullbelopp som skall återbetalas eller efterges och eventuella uppburna kompensationsräntor, med hänsyn bl.a. till importtullar på andra förädlingsprodukter.

2. Om det förenklade förfarandet för formaliteterna vid övergång till fri omsättning enligt restitutionssystemet och vid export tillämpas, skall de deklarationer och handlingar som avses i artikel 76.2 i kodexen användas.

Artikel 641

1. Om kontrollkontoret beslutar, att de i artikel 640.1 f och j angivna deklarationerna och andra handlingar som detta kontor skall föreskriva skall behållas av tillståndshavaren, skall dessa deklarationer och handlingar hållas tillgängliga för det kontoret.

2. Om artikel 646 tillämpas skall dock kraven åtföljas av originalhandlingarna av INF 7 formulären, vederbörligen påtecknade.

Artikel 642

1. Kontrollkontoret får tillåta att vissa av de uppgifter som anges i artikel 640.1 utelämnas i kraven, om dessa inte påverkar beräkningen av det belopp som skall återbetalas eller efterges.

2. Kontrollkontoret får bevilja, att återbetalningskrav/IP enligt artikel 640.1 upprättas med hjälp av databehandling eller på annat sätt som detta kontor skall föreskriva.

Artikel 643

Kontrollkontoret skall göra en anteckning på återbetalningskravet/IP på grundval av den genomförda kontrollen och upplysa tillståndshavaren om resultatet av kontrollen; det skall bevara kravet på återbetalning och därtill hörande dokument under minst tre kalenderår från slutet av det år då det fattar ett beslut om kravet.

Kontrollkontoret får dock besluta, att de handlingar som gäller kravet skall behållas av tillståndshavaren. I det fallet skall dessa handlingar bevaras under samma tidsperiod.

Underavsnitt 3

Administrativt samarbete

Artikel 644

1. Om förädlingsprodukter enligt restitutionssystemet hänförs till en av de godkända tullbehandlingar som anges i artikel 128.1 andra strecksatsen i kodexen, som ger möjlighet till återbetalning, skall det fält som är reserverat för varubeskrivning i det dokument som används för förfarandet eller i det dokument som används för uppläggning i frizon eller frilager innehålla en av följande beteckningar:

- Mercancías PA/R

- A.F./R-varer

- A.V./R-Waren

- Åìðïñåýìáôá ÅÔ/E

- I.P./D.goods

- Marchandises PA/R

- Merci PA/R

- AV/T-goederen

- Mercadorias AA/D.

2. Avslutningskontoret skall övertyga sig om att beteckningarna i punkt 1 har införts riktigt i alla dokument som utfärdats för att ersätta eller avsluta de dokument som avses i den punkten.

Artikel 645

Om de förädlingsprodukter som har framställts vid aktiva förädlingsprocesser enligt restitutionssystemet sänds till ett annat kontrollkontor i samma eller i en annan medlemsstat enligt förfarandet för extern gemenskapstransitering, vilket kan utgöra grund för en begäran om återbetalning, och de är föremål för en ny ansökan om aktiv förädling, skall de vederbörligen bemyndigade tullmyndigheterna som ansvarar för att utfärda nya tillstånd enligt antingen suspensionssystemet eller restitutionssystemet använda det INF 1 formulär som avses i artikel 611, för att fastställa beloppet på alla importtullar som skall uppbäras eller beloppet på de tullskulder som kan förväntas uppstå.

Artikel 646

1. Det informationsformulär som kallas INF 7 formulär skall bestå av ett original och två kopior, utfärdade på ett formulär som överensstämmer med förlagan och bestämmelserna i bilaga 84.

2. Det INF 7 formulär som avses i punkt 1 skall användas, om de förädlingsprodukter som framställts vid förädlingsprocesser enligt restitutionssystemet är överförda, utan att ett krav om återbetalning har ingetts, till ett annat kontrollkontor än det där varorna övergick till fri omsättning och är hänförda där, antingen i oförändrat skick eller efter ytterligare vederbörligen godkänd förädling till en av de godkända tullbehandlingar som tillåter återbetalning eller eftergift, i enlighet med artikel 128.1 i kodexen. Tullkontoret där varorna hänfördes till denna behandling skall vid behov och på begäran av den berörda personen utfärda informationsformulär INF 7.

Artikel 647

1. Informationsformuläret skall uppvisas av den berörda personen vid samma tid som tulldeklarationen som används för att hänföra varorna till den godkända tullbehandling som ansökts om.

2. Kontoret där deklarationen enligt punkt 1 uppvisas skall påteckna informationsformulär INF 7, lämna tillbaka originalet och en kopia till innehavaren och behålla den andra kopian.

Avsnitt 7

Informationsutbyte med kommissionen

Artikel 648

1. Medlemsstaterna skall meddela kommissionen följande:

a) De uppgifter som anges i bilaga 85, för varje tillstånd där värdet av importvaror per operatör och kalenderår överstiger de gränser som fastställs i artikel 552.1 a och v; dessa uppgifter behöver inte meddelas, om ett tillstånd för aktiv förädling har utfärdats på grundval av ett eller flera av de ekonomiska villkor som följande koder hänvisar till: 6106, 6107, 6201, 6202, 6301, 6302, 6303, 7004 eller 7005.

För de varor som avses i artikel 560.2 skall dock uppgifterna lämnas för varje beviljat tillstånd, oberoende av produkternas värde eller vilken kod som använts för att hänvisa till de ekonomiska villkoren.

b) De uppgifter som anges i bilaga 86, för varje ansökan om tillstånd som avslagits på grund av att de ekonomiska villkoren inte anses uppfyllda,

c) Uppgifter om de fall, i vilka den schablon- avkastningsgrad som avses i artikel 567 inte har tillämpats, därför att även om den aktiva förädlingen avser importvaror som är förtecknade i kolumn 1 i bilaga 77 är de framställda förädlingsprodukterna inte de som anges i kolumn 3 eller 4 i samma tillverkningsstadium.

2. De uppgifter som avses i punkt 1 a och b skall meddelas månaden efter den i vilken tillståndet utfärdades eller ansökan avslogs, alltefter omständigheterna. Kommissionen skall sända uppgifterna till de andra medlemsstaterna och de skall undersökas av kommittén, i de fall där det bedöms nödvändigt.

Artikel 649

1. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna

a) en förteckning över tullmyndigheter till vilka ansökningar om tillstånd skall inges, utom vid tillämpning av artikel 568,

b) en förteckning över tullkontor som är bemyndigade att ta emot deklarationer för hänförande av varor till förfarandet enligt suspensionssystemet eller deklarationer för övergång till fri omsättning enligt restitutionssystemet enligt artikel 568.

2. De upplysningar som avses i punkt 1 skall överlämnas två månader innan denna förordning börjar tillämpas och därefter under den månad som följer efter den i vilken en medlemsstat ändrar tullkontorens behörighet.

3. Till gagn för affärsmännen kommer kommissionen att offentliggöra upplysningarna i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, serie C.

KAPITEL 4

Bearbetning under tullkontroll

Avsnitt 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 650

Enligt artikel 131 i kodexen får förfarandet för bearbetning under tullkontroll användas för de varor i kolumn 1 i förteckningen i bilaga 87 som skall genomgå den bearbetning som anges i kolumn 2.

Underavsnitt 1

Tillstånd - normalförfarande

Artikel 651

1. Ansökan skall upprättas i överensstämmelse med artikel 497 och i enlighet med förlagan i bilaga 67/C och inges av den person för vilken tillståndet får beviljas enligt artiklarna 86, 132 och 133 i kodexen.

2. a) Ansökan skall inges till de tullmyndigheter som utsetts av medlemsstaten där bearbetningen skall genomföras.

b) Om det förväntas att på varandra följande bearbetningsprocesser skall genomföras av sökande eller för den sökandes räkning i olika medlemsstater, får ansökan om ett enda tillstånd göras.

I detta fall skall ansökan, som skall innehålla alla uppgifter om i vilken ordning och på vilka platser processerna skall genomföras, inges till tullmyndigheterna i den medlemsstat där den första av dessa processer skall genomföras.

Artikel 652

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 656 skall tillståndet utfärdas av de myndigheter till vilka ansökan har ingivits enligt artikel 651.2 och det skall upprättas i överensstämmelse med artikel 500 och i enlighet med förlagan i bilaga 68/C.

2. Om artikel 651.2 b tillämpas, får tillståndet inte utfärdas, utan medgivande av de tullmyndigheter som utsetts av medlemsstaten i vilken de angivna platserna i ansökan är belägna. Följande förfarande skall tillämpas:

a) De tullmyndigheter till vilka ansökan ingavs skall, efter att de övertygat sig om att de ekonomiska villkoren kan anses uppfyllda, underrätta tullmyndigheterna i de andra berörda medlemsstaterna om ansökan och tillståndsförslaget; detta förslag skall innehålla åtminstone avkastningsgraden, de godkända identifieringsmetoderna, de tullkontor som avses i punkt 9 i förlagan i bilaga 68/C, eventuella förenklade förfaranden som använts vid hänförandet till förfarandet, överföringen eller avslutningen av förfarandet och de regler som skall följas, bl.a. beträffande anmälan till kontrollkontoret.

b) När tullmyndigheterna har mottagit anmälan, skall de så snart som möjligt sända eventuella invändningar, i varje fall inom två månader från dagen då de underrättades om ansökan och tillståndsförslaget.

c) De tullmyndigheter som avses i a får utfärda tillståndet, efter det att de vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa betalningen av den tullskuld som kan uppstå för importvarorna, om de inte har mottagit upplysningar om att invändningar gjorts mot tillståndsförslaget inom den tid som anges i b.

d) Den medlemsstat som utfärdar tillståndet skall sända en kopia av det till alla de medlemsstater som anges ovan.

Tillstånd som utfärdas på detta sätt skall endast vara giltiga i de medlemsstater som anges ovan.

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna namn och adress på de tullkontor som utsetts att ta emot den ansökan och det tillståndsförslag som anges i a Kommissionen skall underrätta de andra medlemsstaterna om detta.

3. För att säkerställa en korrekt tillämpning av de bestämmelser som reglerar förfarandet, får tullmyndigheterna kräva att tillståndshavaren för att underlätta kontroller håller eller låter hålla lagerbokföring som visar kvantiteterna av importvaror som hänförts till förfarandet, bearbetade produkter som framställts och alla uppgifter som behövs för att övervaka verksamheten och göra en korrekt beräkning av de importtullar som eventuellt skall betalas.

Bokföringen för bearbetning under tullkontroll skall hållas tillgänglig för kontrollkontoret, så att de kan genomföra de kontroller som är nödvändiga för att säkra att förfarandet genomförs på ett riktigt sätt.

Om den bokföring som den sökande håller för kommersiella ändamål tillåter övervakning av förfarandet, skall de godkännas av tullmyndigheterna som giltig bokföring för bearbetning under tullkontroll.

Artikel 653

Tillståndets giltighetstid skall fastställas från fall till fall av tullmyndigheterna med hänsyn till den sökandes särskilda behov.

Om giltighetstiden överstiger två år, skall villkoren som tillståndet grundar sig på regelbundet tas upp till förnyad undersökning enligt de intervaller som är fastställda i tillståndet.

Artikel 654

1. När tullmyndigheterna utfärdar tillståndet, skall de ange den period inom vilken de bearbetade produkterna skall hänföras till en godkänd tullbehandling i enlighet med artikel 134 i kodexen, med hänsyn tagen till den tid som behövs för att genomföra bearbetningsprocesserna och den tid som krävs för att hänföra de bearbetade produkterna till en godkänd tullbehandling.

2. Om omständigheterna berättigar till det, får den period som anges i tillståndet förlängas även när den ursprungligen fastställda perioden har löpt ut.

Artikel 655

1. Avkastningsgraden eller metoden för att bestämma graden enligt artikel 134 i kodexen skall såvitt möjligt fastställas på grundval av produktionsuppgifter och kunna identifieras i tillståndshavarens bokföring.

2. Graden eller metoden för att bestämma graden skall fastställas i enlighet med punkt 1, med förbehåll för tullmyndigheternas kontroll i efterhand.

Underavsnitt 2

Tillstånd att använda förfarandet - förenklat förfarande

Artikel 656

1. Denna artikel skall tillämpas om bearbetningsprocesserna genomförs i en enda medlemsstat.

2. Om förenklade förfaranden för hänförande till förfarandet enligt artikel 76 i kodexen inte tillämpas, skall varje tullkontor som är bemyndigat av tullmyndigheterna att bevilja tillstånd för användning av det förenklade förfarandet tillåta att ingivande av deklarationen för hänförande av varor till förfarandet utgör en ansökan om tillstånd.

I detta fall skall mottagandet av denna deklaration utgöra tillståndet och detta mottagande skall under alla omständigheter omfattas av de villkor som gäller för att bevilja tillståndet.

3. Deklarationer som inges enligt punkt 2 skall åtföljas av en handling som deklaranten upprättat och som om tillämpligt består av följande uppgifter, såvida denna information inte kan lämnas i fält 44 i det formulär som används för själva deklarationen:

a) Om den person som ansöker om att använda förfarandet inte är samma person som deklaranten, den sökandes namn eller firmanamn samt adress.

b) Om den person som genomför bearbetningen inte är samma person som den sökande eller deklaranten, den personens namn eller firmanamn samt adress.

c) Typ av bearbetning.

d) De bearbetade produkternas handelsbeskrivning och/eller tekniska beskrivning.

e) Avkastningsgraden eller, om tillämpligt, den metod med vilken graden skall fastställas.

f) Den anslagna tiden för att hänföra importvarorna till en godkänd tullbehandling.

g) Platsen där bearbetningsprocessen är planerad att genomföras.

Artikel 498 skall tillämpas i tillämpliga delar.

4. Artikel 502 skall tillämpas i tillämpliga delar.

Avsnitt 2

Hänförande av varor till förfarandet

Artikel 657

1. Deklarationen för hänförande av varor till bearbetning under tullkontroll skall inges vid ett av de anmälningskontor som angivits i tillståndet utom när artikel 656 tillämpas.

2. Om artikel 656 tillämpas, skall deklarationen enligt punkt 1 inges till ett vederbörligen bemyndigat tullkontor.

Artikel 658

1. Den deklaration som avses i artikel 657.1 skall upprättas i enlighet med artikel 198-252.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 656 skall den varubeskrivning som lämnas i deklarationen enligt punkt 1 motsvara specifikationerna i tillståndet.

3. Vid tillämpning av artikel 62.2 i kodexen skall deklarationen åtföljas av de dokument som föreskrivs i artikel 220.

Artikel 659

1. De förenklade förfaranden som föreskrivs i artikel 76 i kodexen skall tillämpas i enlighet med artiklarna 275 och 276.

2. Tullmyndigheterna skall inte bevilja tillstånd att använda det lokala klareringsförfarande som föreskrivs i artikel 276 till personer vilkas lagerbokföring enligt artikel 652.3 inte kan kontrolleras.

3. Den kompletterande deklaration som avses i artikel 76.2 i kodexen skall lämnas inom den föreskrivna tiden och i varje fall inte senare än när avräkningsnotan inges.

Avsnitt 3

Avslutning av förfarandet

Artikel 660

1. Avslutningen av förfarandet skall grundas antingen på den kvantitet av importvaror som genom tillämpning av avkastningsgraden motsvarar de bearbetade produkterna eller på den kvantitet av varor i oförändrat skick som har hänförts till en godkänd tullbehandling.

2. Enligt artikel 135 i kodexen skall vid behov reglerna i artikel 591-594 om andelen importvaror som är införlivade i produkterna gälla i tillämpliga delar.

Artikel 661

1. Deklarationen som avslutar förfarandet för bearbetning av varor under tullkontroll skall inges vid ett av de avslutningskontor som anges i tillståndet utom när artikel 656 tillämpas.

2. Om artikel 656 tillämpas, skall deklarationen enligt punkt 1 inges till det tullkontor som utfärdade tillståndet.

3. Kontrollkontoret får dock tillåta att den i punkt 1 angivna deklarationen uppvisas vid ett annat tullkontor än det som avses i punkterna 1 och 2.

Artikel 662

1. Den deklaration som avses i artikel 661 skall upprättas i enlighet med de bestämmelser som är fastställda för den godkända tullbehandlingen i fråga.

2. Beskrivningen av de bearbetade produkterna eller importvarorna i deklarationen enligt punkt 1 skall motsvara specifikationerna i tillståndet.

3. Bestämmelserna i artikel 583.3 skall tillämpas.

Artikel 663

De förenklade förfaranden som föreskrivs i artikel 76 i kodexen för avslutning av förfarandet skall tillämpas i enlighet med artikel 278.1.

Artikel 664

1. Tillståndshavaren skall lämna en avräkningsnota till kontrollkontoret inom trettio dagar efter det att tidsfristen för att avsluta förfarandet har löpt ut.

2. Avräkningsnotan skall bl.a. innehålla följande uppgifter:

a) Hänvisning till tillståndet.

b) Kvantiteten av varje slag av importvaror och hänvisning till de deklarationer som hänför dem till förfarandet.

c) Importvarornas KN-nummer.

d) Importvarornas tullvärde.

e) Den fastställda avkastningsgraden.

f) De bearbetade varornas beskaffenhet och kvantitet och den godkända tullbehandling som de är hänförda till samt hänvisning till de deklarationer som hänför dessa varor till en godkänd tullbehandling.

g) Bearbetningskostnaderna, om artikel 666 fjärde strecksatsen skall tillämpas.

h) De bearbetade produkternas KN-nummer.

3. Om ett förenklat förfarande tillämpas för hänförande till eller avslutning av förfarandet, skall de deklarationer och handlingar som föreskrivs i artikel 76.3 i kodexen användas.

Artikel 665

1. Kontrollkontoret får godkänna att

a) avräkningsnotan enligt artikel 664.2 får upprättas med hjälp av databehandling eller på något annat sätt som detta kontor skall föreskriva,

b) avräkningsnotan upprättas på deklarationen för hänförande av varorna till förfarandet.

2. Bestämmelserna i artikel 598 skall tillämpas.

3. Kontrollkontoret får själv upprätta avräkningsnotan med beaktande av den tidsfrist som fastställs i artikel 664.1. Detta faktum skall anges i tillståndet.

Artikel 666

Enligt artikel 36.1 i kodexen skall de bearbetade produkternas tullvärde om de övergår till fri omsättning vara ett av följande värden enligt den berörda personens val, och valet skall göras den dag då deklarationen för övergång till fri omsättning tas emot:

- Tullvärdet, fastställt vid eller omkring samma tid för identiska eller liknande varor som framställts i något tredje land.

- Deras försäljningspris, under förutsättning att detta inte påverkas av förhållandet mellan köpare och säljare.

- Försäljningspriset i gemenskapen för identiska eller liknande varor, under förutsättning att detta inte påverkas av förhållandet mellan köpare och säljare.

- Tullvärdet för importvarorna med tillägg av tillverkningskostnaderna.

Artikel 667

Om handelspolitiska åtgärder gäller för importvarorna vid tiden för mottagandet av deklarationen för övergång till fri omsättning, skall dessa åtgärder inte tillämpas för de bearbetade produkterna, såvida de inte också gäller för varor som är identiska med de bearbetade produkterna.

I detta fall skall åtgärderna tillämpas för den kvantitet importvaror som verkligen använts vid framställningen av de bearbetade produkter som övergår till fri omsättning.

Avsnitt 4

Informationsutbyte med kommissionen

Artikel 668

1. Medlemsstaterna skall meddela kommissionen

a) de uppgifter som anges i bilaga 88, för varje tillstånd, där värdet av de varor som hänförts till förfarandet per operatör och per kalenderår överstiger 100 000 ecu,

b) de uppgifter som anges i bilaga 89, för varje ansökan om tillstånd som inte avslås på grund av att de ekonomiska villkor som avses i artikel 133 e i kodexen inte anses uppfyllda.

2. De uppgifter som avses i punkt 1 skall meddelas månaden efter den i vilken tillståndet utfärdades eller ansökan avslogs, alltefter omständigheterna. Kommissionen skall sända uppgifterna till de andra medlemsstaterna och de skall undersökas av kommittén, i de fall där det bedöms nödvändigt.

Artikel 669

1. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna

a) en förteckning över de tullmyndigheter till vilka ansökningar om tillstånd skall inges, utom vid tillämpning av artikel 656,

b) en förteckning över tullkontor som är bemyndigade att ta emot deklarationer för hänförande av varor till förfarandet enligt artikel 656.

2. Bestämmelserna i artiklarna 649.2 och 649.3 skall tillämpas.

KAPITEL 5

Förfarandet för temporär import

Avsnitt 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 670

I detta kapitel används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) införselkontor: det tullkontor där varor som åtföljs av en ATA-carnet förs in till gemenskapens tullområde.

b) utförselkontor: det tullkontor där varor som åtföljs av en ATA-carnet förs ut från gemenskapens tullområde.

c) transportmedel: varje transportmedel som används för att transportera personer eller varor. Beteckningen omfattar reservdelar och normala tillbehör och normal utrustning, inbegripet utrustning för att stuva, fastgöra eller skydda varor som importeras med ett transportmedel.

d) person etablerad utanför gemenskapen tullområde: en fysisk person som normalt är bosatt utanför gemenskapens tullområde eller en juridisk person som har sitt säte utanför det territoriet.

e) kommersiellt bruk: användning av ett transportmedel för transport av personer mot ersättning eller transport av varor i industriellt eller kommersiellt syfte, mot ersättning eller utan.

f) privat bruk: användning av ett transportmedel enbart för personligt bruk av den berörda personen och utan kommersiellt syfte.

g) container: en transportanordning (lyftbart godsutrymme, flyttbar tank, demonterbar stomme eller annan liknande konstruktion)

- helt eller delvis tillsluten för att utgöra en avdelning som är avsedd att innehålla gods,

- av stadigvarande beskaffenhet och därför tillräckligt stark för upprepad användning,

- särskilt konstruerad för att underlätta godstransport med ett eller flera transportmedel utan omlastning,

- konstruerad för att kunna hanteras bekvämt, framförallt när den lastas om från ett transportmedel till ett annat,

- konstruerad så att den är lätt att fylla och tömma med en inre volym av minst en kubikmeter.

Lastplattformar skall behandlas som containrar.

Beteckningen container skall inbegripa de tillbehör och utrustningar som är normala för den ifrågavarande typen, förutsatt att de transporteras tillsammans med containern. Beteckningen container skall inte inbegripa fordon, tillbehör eller reservdelar till fordon, emballage eller lastpallar.

Utan hinder av den sista strecksatsen skall beteckningen container tillämpas för containrar som används vid flygtransport och som har en invändig volym av mindre än en kubikmeter.

h) transport under tullförsegling: användning av en container för transport av varor som identifieras genom containerns försegling.

i) nedmonterbart lastrum: ett lastrum som inte är flyttbart och som är specialkonstruerat för att transporteras på ett vägfordon vars underrede och karosseriram är särskilt utformade för detta ändamål. Denna definition omfattar även flyttbara lådor som utgör lastrum som är särskilt utformade för kombitransport.

j) delvis tillsluten container: utrustning som vanligtvis består av ett golv och en överbyggnad som avgränsar ett lastutrymme motsvarande det i en stängd container. Överbyggnaden är vanligtvis tillverkad av metalldelar som utgör ramen till en container. Containrar av detta slag får även bestå av en eller flera sidoväggar eller framväggar. I vissa fall finns endast ett tak som uppbärs av stolpar i golvet. Detta slag av container används framförallt för att transportera skrymmande gods (t.ex. bilar).

k) lastplattformar: plattformar för lastning utan överbyggnad eller med endast en partiell överbyggnad, med samma längd och bredd som en container och med beslag för de övre och nedre hörnen på lastplattformens sidor, för att samma utrustning för fastgörande och lyftning som de som används för containrar skall kunna användas.

l) tillbehör och utrustning för containern: särskilt följande anordningar, även om de är löstagbara:

i) Utrustning för att kontrollera, ändra eller bibehålla temperaturen inuti containern.

ii) Små apparater t.ex. för registrering av temperatur eller stötar, utformade för att visa eller registrera förändringar i den omgivande miljön och stötar.

iii) Inre skiljeväggar, lastpallar, hyllor, stöd, krokar och liknande anordningar som används för att fastgöra gods.

m) lastpall: en anordning på vilken en kvantitet av gods kan samlas för att forma en lastenhet för transport eller för hantering eller stuvning med hjälp av mekaniska anordningar. Denna anordning består av två plattformar åtskilda av stöd eller av en enkel plattform med sockel eller en specialplattform för flygtransport; dess höjd är reducerad till minsta möjliga för att den skall kunna hanteras med hjälp av gaffel- eller lastpalltruckar; den får även ha en överbyggnad.

n) operatör av en container eller en lastpall: den person som kontrollerar dess rörelse vare sig han är dess ägare eller inte.

o) användare av förfarandet för en container eller lastpall: operatören av en container eller en lastpall eller dennes representant.

p) intern trafik: transport av personer eller varor som tas upp eller lastas i gemenskapens tullområde för att släppas av eller avlastas på en plats inom detta område.

Avsnitt 2

Temporär import av andra varor än transportmedel

Underavsnitt 1

Temporär import med fullständig befrielse: räckvidd och villkor

a) Yrkesutrustning

Artikel 671

1. Förfarandet för temporär import med hel befrielse från importtullar skall beviljas för yrkesmässig utrustning.

2. Med yrkesutrustning förstås följande:

a) Utrustning för press, radio eller television som är nödvändig för representanter för pressen eller för radio- eller televisionsföretag som är etablerade utanför gemenskapens tullområde, som besöker detta område för att rapportera eller för att sända eller spela in material för särskilda program.

b) Kinematografisk utrustning som är nödvändig för en person som är etablerad utanför gemenskapens tullområde och som besöker detta område för att framställa en eller flera särskilda filmer.

c) Varje annan utrustning för handels- eller yrkesverksamhet som är nödvändig för en person etablerad utanför gemenskapens tullområde och som besöker detta område för att utföra en särskild uppgift. Den inbegriper inte utrustning som skall användas i industritillverkning eller till förpackning av varor eller (med undantag av handverktyg) för att utvinna naturresurser, för konstruktion, reparation eller underhåll av byggnader eller för schaktning och liknande projekt.

d) Apparater som tillhör utrustning som uppges i a Pc i denna punkt samt tillbehör till dessa.

En exempelförteckning över de varor som skall anses som yrkesmässig utrustning ges i bilaga 90.

3. Förfarandet för temporär import enligt punkt 1 skall beviljas under förutsättning att den yrkesmässiga utrustningen

a) ägs av en person som är etablerad utanför gemenskapens tullområde,

b) importeras av en person som är etablerad utanför detta territorium,

c) används enbart av eller under personlig övervakning av den person som besöker detta territorium.

Villkoret i c skall dock inte tillämpas för kinematografisk utrustning som importeras för att framställa film, televisionsprogram eller audivisuella verk enligt ett avtal om samproduktion som slutits med en person som är etablerad i gemenskapens tullområde.

Vid samproduktioner av radio- eller televisionsprogram får yrkesmässig utrustning omfattas av ett hyreskontrakt eller liknande arrangemang i vilket en person som är etablerad i gemenskapens tullområde är part.

Artikel 672

Reservdelar som senare importeras för reparation av yrkesmässig utrustning som temporärt importerats skall ha rätt till lättnaderna i fråga om temporär import på samma villkor som själva utrustningen.

b) Varor som skall visas eller användas på utställningar, mässor, möten eller liknande evenemang

Artikel 673

1. Förfarandet för temporär import med hel befrielse från importtullar skall beviljas för

a) varor som är avsedda att ställas ut eller demonstreras vid ett evenemang,

b) varor som är avsedda att användas i samband med utställning av importerade produkter vid ett evenemang, inbegripet

- varor som behövs för att demonstrera importerade maskiner eller apparater som skall ställas ut,

- bygg- och dekorationsmaterial, inbegripet elektriska tillbehör, som skall användas i tillfälliga stånd tillhörande personer som är etablerade utanför gemenskapen,

- reklam- och demonstrationsmaterial och annan utrustning som utgör reklammaterial för de utställda importerade varorna, t.ex. ljud- och bildinspelningar, filmer och diabilder samt apparater som behövs för att använda dessa,

c) utrustning, inbegripet tolkningsutrustning, ljud- och bildinspelningsapparater och filmer av utbildande vetenskaplig eller kulturell karaktär, avsedd att användas vid internationella möten, konferenser eller kongresser,

d) levande djur avsedda att ställas ut eller delta vid ett evenemang,

e) produkter som framställts under ett evenemang från varor, maskiner, apparater eller djur som importerats temporärt.

2. Med evenemang förstås med undantag av utställningar som organiseras privat i affärer eller affärslokaler i syfte att sälja importvaror,

a) utställning, mässa, visning eller liknande evenemang inom handel, industri, jordbruk eller hantverk,

b) utställning eller möte som huvudsakligen organiseras för välgörande ändamål,

c) en utställning eller ett möte som huvudsakligen organiseras i vetenskapligt, tekniskt, hantverksmässigt, konstnärligt, utbildningsmässigt, kulturellt, idrottsligt, religiöst, kultiskt, fackförenings- eller turistmässigt syfte eller för främjande av internationell förståelse,

d) möte mellan representanter för internationella organisationer eller grupper,

e) representativt möte av officiell karaktär eller minneskaraktär.

c) Undervisningsmateriel och vetenskaplig utrustning

Artikel 674

1. Förfarandet för temporär import med hel befrielse från importtullar skall beviljas för

a) undervisningsmateriel,

b) reservdelar och tillbehör till sådant materiel,

c) verktyg som är specialkonstruerade för underhåll, kontroll, kalibrering eller reparation av sådant materiel.

2. Med undervisningsmateriel förstås varje hjälpmedel som är avsett endast för undervisning eller yrkesutbildning, och framför allt modeller, instrument, apparater och maskiner.

En förteckning över varor som skall anses som läromedel ges i bilaga 91.

3. Det förfarande för temporär import som avses i punkt 1 skall beviljas, under förutsättning att undervisningsmaterielet, reservdelarna, tillbehören eller verktygen

a) importeras av godkända företag och används under dessa företags övervakning och ansvar,

b) används för icke-kommersiella ändamål,

c) importeras i rimliga kvantiteter, med hänsyn till det avsedda ändamålet med importen,

d) under hela vistelsen i gemenskapens tullområde ägs av en person som är etablerad utanför detta område.

4. Detta undervisningsmateriel får vara hänfört till förfarandet för temporär import under en tid av tolv månader.

Artikel 675

1. Förfarandet för temporär import med hel befrielse från importtullar skall beviljas för

a) vetenskaplig utrustning,

b) reservdelar och tillbehör till sådan utrustning,

c) verktyg som är specialkonstruerade för underhåll, kontroll, kalibrering eller reparation av vetenskaplig utrustning som används i gemenskapens tullområde enbart för vetenskaplig forskning eller undervisning.

2. Med vetenskaplig utrustning förstås varje instrument, apparat eller maskin som används för vetenskaplig forskning eller undervisning.

3. Det förfarande för temporär import som avses i punkt 1 skall beviljas, under förutsättning att den vetenskapliga utrustningen, tillbehören, reservdelarna och verktygen

a) importeras av godkända företag och används under dessa företags övervakning och ansvar,

b) används för icke-kommersiella ändamål,

c) importeras i rimliga kvantiteter, med hänsyn till det avsedda ändamålet med importen,

d) under hela vistelsen i gemenskapens tullområde ägs av en person som är etablerad utanför detta område.

4. Denna vetenskapliga utrustning får vara hänförd till förfarandet för temporär import under en tid av tolv månader.

Artikel 676

1. Vid tillämpning av artikel 674.3 a förstås med godkända företag sådana offentliga eller privata företag för undervisning eller yrkesutbildning som huvudsakligen inte har något vinstsyfte och av de utsedda myndigheterna i den medlemsstat som utfärdade tillståndet är godkända att motta undervisningsmaterial enligt förfarandet för temporär import.

2. Vid tillämpning av artikel 675.3 a förstås med godkända företag sådana offentliga eller privata företag som bedriver vetenskaplig verksamhet eller undervisning och som huvudsakligen inte har något vinstsyfte och av de utsedda myndigheterna i den medlemsstat som utfärdade tillståndet är god kända att ta emot vetenskaplig utrustning enligt förfarandet för temporär import.

d) Medicinsk och kirurgisk utrustning samt laboratorieutrustning

Artikel 677

1. Förfarandet för temporär import med hel befrielse från importtullar skall beviljas för medicinsk och kirurgisk utrustning samt laboratorieutrustning som är avsedd att användas vid sjukhus och andra medicinska institutioner.

2. Det förfarande för temporär import som avses i punkt 1 skall beviljas under förutsättning att denna utrustning

a) har sänts tillfälligtvis, som ett kostnadsfritt lån,

b) är avsedd för diagnostiska eller terapeutiska ändamål.

3. Med utrustning som sänds tillfälligtvis förstås varje medicinsk eller kirurgisk utrustning eller laboratorieutrustning som sänds på begäran av ett sjukhus eller en annan medicinsk institution som på grund av särskilda omständigheter har akut behov av denna utrustning för att komplettera sin egen otillräckliga utrustning.

e) Utrustning för katastrofhjälp

Artikel 678

1. Förfarandet för temporär import med hel befrielse från importtullar skall beviljas för utrustning som skall användas i samband med åtgärder som vidtas föra att motverka följderna av katastrofer som påverkar gemenskapens tullområde.

2. Det förfarande för temporär import som avses i punkt 1 skall beviljas, under förutsättning att denna utrustning

- importeras som ett kostnadsfritt lån,

- är avsedd för statliga organ eller organ som är godkända av de behöriga myndigheterna.

f) Emballage

Artikel 679

1. Förfarandet för temporär import med hel befrielse från importtullar skall beviljas för emballage.

2. Med emballage förstås, med undantag av förpacknings-material såsom halm, papper, glasull och spån när de importeras i stora mängder

a) containrar som används eller kommer att användas som ytter- eller inneremballage för varor i det skick i vilket de importeras,

b) underlag på vilka varor är eller kommer att rullas, lindas eller fästas.

3. Förfarandet för temporär import som avses i punkt 1 skall beviljas, under förutsättning att emballagen deklareras för återexport

a) som tomma eller fyllda, om de är fyllda vid importen,

b) som fyllda, om de är tomma vid importen.

4. Emballage som hänförts till förfarandet för temporär import får inte ens tillfälligt användas i intern trafik utom i syfte att exportera varor från gemenskapens tullområde. I de fall emballage importeras med innehåll, skall detta förbud endast gälla från den tidpunkt då de är tömda.

5. Dessa emballage får förbli hänförda till förfarandet för temporär import under sex månader.

g) Andra varor som är berättigade till temporär import med hel befrielse

Artikel 680

Förfarandet för temporär import med hel befrielse från importtullar skall beviljas för

a) formar, matriser, block, ritningar, skisser, och andra liknande artiklar avsedda för en person som är etablerad i gemenskapens tullområde, om minst 75 % av de produkter som framställs genom deras användning exporteras från detta område,

b) instrument för mätning, kontroll och test och andra liknande artiklar som är avsedda för en person som är etablerad i gemenskapens tullområde för att användas i en tillverkningsprocess, om minst 75 % av de produkter som framställs genom deras användning exporteras från detta område,

c) specialverktyg och specialinstrument som hålls tillgängliga för en person som är etablerad i gemenskapens tullområde för att användas vid tillverkning av varor som skall exporteras i sin helhet, på villkor att äganderätten för dessa specialverktyg och specialinstrument förblir hos en person som är etablerad utanför gemenskapens tullområde,

d) varor av alla slag som skall användas för tester, experiment eller demonstrationer, inbegripet de tester och experiment som krävs för typgodkännande, men med undantag av sådana tester, experiment eller demonstrationer som utgör en vinstgivande verksamhet,

e) varor av alla slag som skall användas för att utföra tester, experiment eller demonsrationer med undantag av sådana tester, experiment eller demonstrationer som utgör en vinstgivande verksamhet,

f) prover som är representativa för en särskild kategori av varor och som är avsedda att demonstreras i syfte att få beställningar på dylika varor.

Artikel 681

1. Förfarandet för temporär import med hel befrielse från importtullar skall beviljas för ersättningsutrustning.

2. Ersättningsutrustning får vara hänförd till förfarandet för temporär import under sex månader.

3. Med ersättningsutrustning förstås instrument, apparater och maskiner som kostnadsfritt hålls tillfälligt tillgängliga för en kund av en leverantör eller reparatör i avvaktan på leverans eller reparation av liknande varor.

Artikel 682

1. Förfarandet för temporär import med hel befrielse från importtullar skall beviljas för

a) begagnade varor som importeras i syfte att säljas på auktion,

b) varor som importeras enligt ett försäljningskontrakt och är föremål för tester innan de godkänns,

c) konstverk som importeras för att visas på utställning i syfte att eventuellt säljas,

d) försändelser för påseende av tillverkade artiklar av pälsskinn, ädla stenar, äkta mattor samt juveler, under förutsättning att de har egenskaper som gör det omöjligt att importera dem som prover.

2. Varorna enligt punkt 1 får vara hänförda till förfarandet för temporär import under sex månader i fråga om a-c och fyra veckor för i fråga om d.

3. I dessa punkter förstås med

- begagnade varor: andra varor än nytillverkade varor,

- försändelser för påseende: sändningar av varor som avsändaren för sin del önskar sälja och mottagaren eventuellt beslutar sig för att köpa efter granskning.

Artikel 683

1. Förfarandet för temporär import med hel befrielse från importtullar skall beviljas för

a) positiv kinematografisk film, exponerad och framkallad, samt andra inspelade bildmedier som är avsedda att granskas innan de används för kommersiellt bruk,

b) film, magnetband och magnettråd och andra ljud- eller bildmedier, som är avsedda att förses med ett ljudspår, dubbat eller kopierat,

c) filmer som visar hur produkter eller utrustning från utlandet fungerar, under förutsättning att de inte är avsedda för offentlig visning mot ersättning,

d) media för datalagring som sänds kostnadsfritt för att användas i automatisk databehandling.

Artikel 684

1. Förfarandet för temporär import med hel befrielse från importtullar skall beviljas för personliga tillhörigheter och varor som importeras för sportändamål.

2. I denna punkt förstås med

a) personliga tillhörigheter: alla artiklar, nya eller begagnade som en resande rimligen kan behöva för sitt personliga bruk under resan, med hänsyn till alla omständigheter under resan, men med undantag av alla varor som importeras i kommersiellt syfte,

b) varor som importeras för sportändamål: sportartiklar och andra artiklar för resandes bruk vid sporttävlingar eller uppvisningar eller vid träning som äger rum i gemenskapens tullområde.

3. En exempelförteckning över dessa varor ges i bilaga 92.

Artikel 685

Förfarandet för temporär import med hel befrielse från importtullar skall beviljas för

a) levande djur av alla arter som importeras för dressyr, träning eller avel eller för att ges veterinärbehandling,

b) levande djur av alla arter som importeras för transhumans eller för bete,

c) dragdjur och utrustning som tillhör personer som är etablerade utanför men i närheten av gemenskapens tullområde, under förutsättning att de importeras av dessa personer för att bearbeta mark som ligger innanför gemenskapens tullområde, en bearbetning som innebär jordbruks- eller skogsbruksarbete inbegripet röjning eller bortforsling av timmer eller fiskodling.

d) material för turistreklam. En förteckning över varor som kan anses som material för turistreklam visas i bilaga 93.

Artikel 686

1. Förfarandet för temporär import med hel befrielse från importtullar skall beviljas för välfärdsmateriel för sjöfolk.

2. I denna artikel förstås med

- välfärdsmateriel: materiel för sjöfolks utövande av aktiviteter som avser kultur, utbildning, fritid, religion eller sport,

- sjöfolk: alla personer som befinner sig ombord på ett fartyg och ansvarar för uppgifter som rör driften eller underhållet av fartyget till sjöss.

3. En förteckning över varor som anses som välfärdsmateriel för sjöfolk ges i bilaga 94.

4. Det förfarandet för temporär import som avses i punkt 1 skall beviljas på villkor att materialet är

a) lossat från ett fartyg som går i internationell sjötrafik för att tillfälligt användas i land av besättningen under en period som inte överskrider fartygets uppehåll i hamn,

b) importerat för tillfällig användning vid kulturella eller sociala institutioner under en period av tolv månader. Med kulturella eller sociala institutioner förstås härbärgen, klubbar eller fritidslokaler för sjöfolk, som sköts antingen av officiella organ eller av religiösa eller andra ideella organisationer, samt platser där gudstjänster regelbundet hålls för sjömän.

Artikel 687

Förfarandet för temporär import med hel befrielse från importtullar skall beviljas för diverse utrustning som används under en offentlig myndighets övervakning och ansvar för att bygga, reparera eller underhålla infrastruktur av allmän betydelse i gränsområden.

Artikel 688

1. Förfarandet för temporär import med hel befrielse från importtullar skall beviljas för varor som tillfälligt importeras till gemenskapens tullområde i en särskild situation som inte har någon ekonomisk betydelse.

2. Temporär import till gemenskapens tullområde på tillfällig grund för en tid av högst tre månader av varor vilkas värde är mindre än 4 000 ecu skall anses som en särskild situation som inte har någon ekonomisk betydelse.

Artikel 689

1. Varje medlemsstat får besluta att bevilja hel befrielse i stället för den partiella befrielse som avses i artikel 142 i kodexen för varor som tillfälligt importeras till dess territorium för en period av högst tre månader.

2. Efter kommitténs behandling av upplysningarna enligt artikel 746.1 c skall bestämmelser fastställas för att undanta sådana verksamheter från räckvidden av punkt 1 som har visat sig påverka konkurrensvillkoren i gemenskapen negativt eller skada de intressen som de aktörer som är etablerade där har.

Underavsnitt 2

Särskilda bestämmelser för varor som är berättigade till partiell befrielse

Artikel 690

I enlighet med artikel 142.2 i kodexen ges en förteckning över de varor för vilka förfarandet för temporär import med partiell befrielse från importtullar inte får användas i bilaga 95.

Underavsnitt 3

Tillstånd att använda förfarandet

a) Normalt förfarande

Artikel 691

1. Ansökan skall upprättas i överensstämmelse med artikel 497 och i enlighet med förlagan i bilaga 67/D, och den skall inges av den person till vilken tillståndet får beviljas enligt artiklarna 86 och 138 i kodexen.

2. a) Ansökan skall inges till de tullmyndigheter som utsetts av den medlemsstat där varorna skall användas.

b) Om det förväntas att varorna kommer att användas i flera medlemsstater, får ansökan om ett enda tillstånd göras. Denna ansökan skall inges hos de tulllmyndigheter som utsetts av den medlemsstat där varorna skall användas först.

I så fall skall ansökan innehålla uppgifter om ordningsföljden för hur de temporärt importerade varorna skall användas och de platser där de skall användas.

Artikel 692

1. Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 695 skall tillståndet utfärdas av de myndigheter till vilka ansökan har ingivits enligt artikel 691.2 och det skall upprättas i överensstämmelse med artikel 500 och i enlighet med förlagan i bilaga 68/D.

2. Om artikel 691.2 b tillämpas, får tillståndet inte utfärdas utan medgivande från de tullmyndigheter som utsetts av den medlemsstat i vilken de angivna platserna i ansökan är belägna. Följande förfarande skall tillämpas:

a) Den tullmyndighet till vilken ansökan gavs in skall överlämna ansökan och tillståndsförslaget till de andra berörda tullmyndigheterna; förslaget skall åtminstone ange de platser där varorna skall användas, produktbeskrivning och/eller teknisk beskrivning av varorna, den förväntade kvantiteten och värdet, den artikel enligt vilken tillståndet söks, de föreslagna identifieringsmetoderna, de tullkontor som avses i punkt 8 i förlagan till tillståndet i bilaga 68/D och om tillämpligt de regler som skall följas, bl.a. beträffande anmälan till kontrollkontoret.

b) De andra berörda tullmyndigheterna skall meddela eventuella invändningar så snart som möjligt och i varje fall inom två månader från den dag då de underrättades om ansökan och tillståndsförslaget.

c) De tullmyndigheter som avses i a får utfärda tillståndet, om de inte har underrättats om några invändningar mot tillståndsförslaget inom den period som avses i b.

d) Den medlemsstat som utfärdar tillståndet skall sända en kopia av det till alla medlemsstater som anges ovan.

Tillstånd som utfärdas på detta sätt skall endast vara giltiga i de medlemsstater som anges ovan.

Medlemsstaterna skall överlämna namn och adress på de tullkontor som utsetts att ta emot den ansökan och det tillståndsförslag som avses i a till kommissionen. Kommissionen skall underrätta de övriga medlemsstaterna om detta.

Artikel 693

Tillståndets giltighetstid skall fastställas av tullmyndigheterna från fall till fall och med hänsyn till den sökandes särskilda behov.

Artikel 694

1. När de utsedda tullmyndigheterna utfärdar tillståndet, skall de ange den tidsperiod inom vilken importvarorna skall hänföras till en godkänd tullbehandling, med hänsyn till de perioder som föreskrivs i artikel 140.2 i kodexen samt artiklarna 674, 675, 677, 679, 681, 682 och 688 och den tid som behövs för att uppnå syftet med den temporära importen.

2. Med beteckningen särskilda omständigheter förstås vid tillämpning av artikel 140.3 i kodexen varje händelse som får till följd att varorna måste användas under en ytterligare period för att uppfylla ändamålet med den temporära importen.

3. Om en förlängning beviljas som överskrider den period som föreskrivs, skall den fastställas med hänsyn till de omständigheter som hindrade tillståndshavaren från att uppfylla sina förpliktelser att återexportera inom denna period.

b) Förenklade förfaranden

Artikel 695

1. Denna artikel får tillämpas om varorna skall användas i en enda medlemsstat eller i flera medlemsstater. Den skall tillämpas när artikel 142.1 i kodexen eller artiklarna 688 och 689 inte behöver tillämpas.

2. Om de förenklade förfarandena för hänförande till det förfarande som föreskrivs i artikel 76 i kodexen inte tillämpas, skall ett tullkontor som är bemyndigat av tullmyndigheterna att bevilja tillstånd genom användning av det förenklade förfarandet tillåta att en deklaration för hänförande av varor till förfarandet skall utgöra en ansökan om tillstånd.

I detta fall skall mottagandet av deklarationen utgöra tillståndet och detta mottagande skall under alla omständigheter omfattas av de villkor som gäller för beviljande av tillstånd, inbegripet beslutet från kontrollkontoret som anges i fält 44 i formuläret.

3. En deklaration som inges enligt punkt 2 skall åtföljas av en handling som deklaranten upprättat och som innehåller följande uppgifter, såvida dessa uppgifter är nödvändiga och inte kan föras in i fält 44 i det formulär som används för själva deklarationen:

a) Den sökandes namn eller firmanamn och adress, samt vid behov ägaren till varorna, om den person som ansöker om att använda förfarandet inte är samma person som deklaranten.

b) Användarens namn eller firmanamn samt adress, om användaren inte är samma person som den sökande eller deklaranten.

c) Den artikel enligt vilken ansökan görs.

d) Den period under vilken varorna förväntas vara hänförda till förfarandet.

e) Platsen där varorna skall användas.

f) Huruvida de förfaranden som fastställs i artiklarna 713 och 714 används.

Artikel 498 skall gälla i tillämpliga delar.

4. Artikel 502 skall gälla i tillämpliga delar.

Artikel 696

1. De fall som föreskrivs i artikel 229.1 a och 229.1 c skall tillämpas, på villkor att deklaranten som stöd för sin muntliga deklaration upprättar en inventarieförteckning med följande upplysningar:

a) Sitt namn och sin adress

b) En produktbeskrivning av varorna

c) Varornas värde

d) Under hur lång tid dessa varor är avsedda att stanna i den berörda medlemsstaten

e) Exakta uppgifter om antalet artiklar av varje typ av varor

f) De platser där varorna skall användas i de fall som anges i artikel 229.1 a fjärde strecksatsen.

2. Inventarieförteckningen skall vara daterad och undertecknad av den sökande och inges i två exemplar till tullkontoret; en kopia skall attesteras av tullkontoret och lämnas till den berörda personen och den andra kopian skall kontoret behålla.

En attestering på inventarieförteckningen skall vara likvärdigt med ett tillstånd.

3. Inventarieförteckningar över djur och utrustning enligt artikel 229.1 första strecksatsen får användas under ett år för all införsel i gemenskapens tullområde.

De skall inges varje år till det behöriga tullkontoret innan den första temporära importen genomförs.

Artikel 697

1. Uppvisande av en ATA-carnet vid ett av tullmyndigheterna vederbörligen bemyndigat tullkontor i syfte att använda förfarandet för temporär import skall vara likvärdigt med uppvisande av en ansökan om tillstånd och mottagande av en carnet (kupong för temporär import) skall vara likvärdigt med ett tillstånd att använda förfarandet.

2. De varor som får importeras temporärt i enlighet med det i punkt 1 beskrivna förfarandet finns angivna i bilaga 96.

3. ATA-carneter skall tas emot av tullkontor endast om de uppfyller följande villkor:

a) De är utfärdade i ett land som är avtalsslutande part till ATA-konventionen och är attesterade och garanterade av en sammanslutning som ingår i en internationell garantikedja.

Kommissionen skall överlämna en förteckning över de berörda länderna och sammanslutningarna till medlemsstaterna.

b) De är bestyrkta av tullmyndigheterna på därför avsedd plats på omslagssidan.

c) De är giltiga i hela gemenskapens tullområde.

Artikel 698

Resandes personliga tillhörigheter och varor som importeras för sportändamål enligt artikel 684 skall få hänföras till förfarandet för temporär import utan en skriftlig ansökan eller ett skriftligt tillstånd, utom vid tullmyndigheternas uttryckliga begäran.

I det fallet skall den handling som föreskrivs i artikel 223 anses vara en ansökan om temporär import och, om tullmyndigheterna inte ingriper, ett tillstånd.

Underavsnitt 4

Hänförande av varor till förfarandet

Artikel 699

1. Utom vid tillämpning av artikel 695-697 skall deklarationen om hänförande av varor till förfarandet för temporär import inges vid ett av de anmälningskontor som anges i tillståndet.

2. Om artiklarna 695 eller 696 tillämpas, skall den deklaration som avses i artikel 701 eller inventarieförteckningen inges hos ett vederbörligen bemyndigat tullkontor.

3. Om artikel 697 tillämpas, skall ATA-carneten uppvisas för att hänföra varor till förfarandet för temporär import vid följande tullkontor:

a) För de varor som avses i punkterna 2-9, 11 och 20 i bilaga 95, vid ett anmälningskontor med territoriell behörighet på de platser där varorna skall användas.

b) I övriga fall, vid varje införselkontor som är bemyndigat att tjänstgöra som anmälningskontor. I det fallet skall införselkontoret tjänstgöra som anmälningskontor.

I undantagsfall skall, om det införselkontor som är bemyndigat att tjänstgöra som anmälningskontor, inte kan kontrollera att alla villkor som gäller för användning av förfarandet för temporär import är uppfyllda, det tillåta att varorna transporteras med en ATA-carnet som transiteringshandling till det bestämmelsekontor som har möjlighet att utföra dessa kontroller.

4. Medlemsstaternas tullmyndigheter skall bemyndiga tullkontor att tjänstgöra som anmälningskontor.

Artikel 700

Vid tillämpning av artikel 88 i kodexen är de fall för vilka en säkerhet inte skall krävas för hänförande av varor till förfarandet för temporär import angivna i bilaga 97.

a) Normalt förfarande

Artikel 701

1. Den deklaration som avses i artikel 699.1 och 669.2 skall upprättas i enlighet med artikel 198 P252.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 695 skall varubeskivningen i den i punkt 1 angivna deklarationen motsvara specifikationerna i tillståndet.

3. Om artikel 699.3 tillämpas, skall anmälningskontoret utföra följande uppgifter:

a) Kontrollera de uppgifter som lämnats i fält A PG på importkupongen.

b) Fylla i talongen och fält H på importkupongen; det slutdatum för varornas återexport som skall anges i fält H b får inte vara senare än den dag då giltighetstiden för carneten upphör, utan att det påverkar tillämpningen av de särskilda tider som anges i artikel 140.2 i kodexen.

c) Fylla i anmälningskontorets namn och adress i fält H i återexportkupongen.

d) Behålla importkupongen.

b) Förenklade förfaranden

Artikel 702

De förenklade förfaranden som föreskrivs i artikel 76 i kodexen skall tillämpas i enlighet med artiklarna 275 och 276.

Underavsnitt 5

Avslutning av förfarandet

a) Allmänna bestämmelser om godkända tullbehandlingar enligt artikel 89 i kodexen

Artikel 703

Hänförande till en godkänd tullbehandling av varor som redan är underkastade förfarandet för temporär import med partiell befrielse skall vara beroende av betalning av varje belopp som skall betalas enligt artikel 143 i kodexen.

Artikel 704

1. Förfarandet för temporär import skall anses avslutat för varor som importeras enligt artikel 673 och som har konsumerats, förstörts eller lämnats ut gratis till allmänheten vid ett evenemang.

Beskaffenheten av dessa varor och de produkter som avses i artikel 673.1 e skall dock överensstämma med typen av evenemang, antal besökare och graden av utställarens medverkan däri.

2. Punkt 1 skall inte gälla alkoholdrycker, tobaksvaror eller bränsle.

b) Normalt förfarande

Artikel 705

1. Utom vid tillämpning av artikel 695-697 skall deklarationen för avslutning av förfarandet för temporär import inges vid ett av de avslutningskontor som anges i tillståndet.

2. Om artikel 695 tillämpas, skall antíngen den i punkt 1 angivna deklarationen eller inventarieförteckningen, alltefter omständigheterna, inges vid det tullkontor som utfärdade tillståndet.

3. Om artikel 697 tillämpas, skall ATA-carneten uppvisas hos ett vederbörligen bemyndigat avslutningskontor.

4. Kontrollkontoret får dock tillåta att den i punkterna 1 och 2 angivna deklarationen uppvisas vid ett annat tullkontor än de som anges i dessa punkter.

Artikel 706

1. Den deklaration som avses i artikel 705.1 och 705.2 skall upprättas i enlighet med de fastställda bestämmelserna för den godkända tullbehandlingen i fråga.

2. Beskrivningen av importvarorna i deklarationen enligt punkt 1 skall överensstämma med specifikationerna i tillståndet.

3. Om artikel 705.3 tillämpas, skall avslutningskontoret

a) fylla i talongen och fält H i återexportkuppongen,

b) behålla återexportkupongen och genast återsända den till det tullkontor som anges i fält H e.

c) Förenklade förfaranden

Artikel 707

De förenklade förfaranden som föreskrivs i artikel 76 i kodexen skall tillämpas i enlighet med artikel 278.

Underavsnitt 6

Bestämmelser om tillämpning av avgifter

Artikel 708

Enligt artikel 144.1 i kodexen skall den avgörande tidpunkten för de varor som avses i artiklarna 673 och 682.1 a , 682.1 c och 682.1 d för att fastställa tullskulden vara tidpunkten för mottagandet av deklarationen för övergång till fri omsättning.

Artikel 709

1. Om importvaror som tidigare hänförts till förfarandet för temporär import övergår till fri omsättning skall kompensationsränta betalas på hela den tillämpliga importtullen.

2. Punkt 1 skall inte tillämpas vid övergång till fri omsättning av varor som hänfördes till förfarandet för temporär import enligt artiklarna 673, 678, 682, 684 och 685 d.

3. a) De årliga räntesatserna skall vara de som fastställs enligt artikel 589.4 a.

b) Ränta skall tillämpas per kalendermånad för den period som sträcker sig från den första dagen i den månad som följer på den månad då de importvaror som förfarandet avslutas för först hänfördes till förfarandet fram till den sista dagen i den månad då de övergick till fri omsättning. Den avgörande perioden för tillämpning av kompensationsräntor skall inte vara mindre än en månad.

c) Räntebeloppet skall beräknas på grundval av importtullarna, den räntesats som avses i a ovan och den period som avses i b ovan.

Artikel 710

I händelse av en överträdelse eller en oegentlighet som begås under eller i samband med en temporär import med en ATA-carnet, skall bestämmelserna i artiklarna 454 och 455 samt artikel 458 P461 om användning av en ATA-carnet som transiteringshandling gälla i tillämpliga delar för uppbörd av de importtullar som skall betalas.

Underavsnitt 7

Administrativt samarbete

Artikel 711

Om importvarorna läggs upp i en frizon eller frilager eller hänförs till ett av de tillåtna villkorliga förfarandena med befrielse som gör det möjligt att avsluta förfarandet för temporär import, skall det fält som är reserverat för varubeskrivningen i den handling som avser denna godkända tullbehandling eller, om förenklade förfaranden används, i de kommersiella handlingar eller den bokföring som används, förutom de upplysningar som fastställts för förfarandet i fråga, innehålla en av följande beteckningar:

- Mercancías IT

- MI-varer

- V.V.-Waren

- Åìðïñåýìáôá ÐÅ

- T.A. goods

- Marchandises AT

- Merci A.T

- TI-goederen

- Mercadorias I.T.

Underavsnitt 8

Överföring av varor

Artikel 712

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 713 och 714 skall berörda varor, när de kommer att befordras inom gemenskapens tullområde antingen med hjälp av en tillståndsöverlåtelse eller ett enskilt tillstånd, transporteras i enlighet med de bestämmelser som gäller för extern transitering.

2. Handlingen för extern transitering eller handlingen som gäller som ett dokument för extern transitering skall innehålla sista datum för återexport och en av de beteckningar som anges i artikel 711.

Artikel 713

1. På begäran av den berörda personen får de i artikel 712.1 angivna varorna även transporteras med hjälp av ett enkelt tillstånd i enlighet med de överföringsförfaranden som avses i punkterna 3 och 4 i denna artikel.

2. Om tillåtelse ges att använda dessa överföringsförfaranden, skall detta anges i tillståndet. De skall sedan ersätta befordringsförfarandena enligt förfarandet för extern gemenskapstransitering.

3. Tullmyndigheterna skall tillåta att varor överförs från anmälningskontoret till avslutningskontoret utan andra tullformaliteter än de som föreskrivs i artikel 715.3 och utan förfarandet för temporär import avslutas.

4. Tillståndshavaren skall behålla ansvaret för de överförda varorna.

5. Tillståndshavaren skall på förhand underrätta tullmyndigheterna om de överföringar som kommer att genomföras, i den form och på det sätt som dessa myndigheter bestämmer.

Artikel 714

1. Under förutsättning att det korrekta genomförandet av verksamheten inte påverkas skall tullmyndigheterna, på andra villkor som den skall fastställa, tillåta befordran av importvaror utan tullformaliteter från anmälningskontoret till platsen där varorna används och från platsen där varorna används till avslutningskontoret.

2. Den berörda personen skall informera kontrollkontoret om återexporten av varorna som hänförts till förfarandet för temporär import genom att sända den kopia av exportdeklarationen som han erhållit.

Artikel 715

1. Om artikel 712 tillämpas, när varorna hänförs till förfarandet för extern transitering, skall de behöriga myndigheterna på tillståndshavarens begäran attestera det informationsformulär som föreskrivs i punkt 3.

2. Om artikel 713 tillämpas, skall det informationsformulär som föreskrivs i punkt 3 attesteras antingen vid hänförandet av varorna till förfarandet eller i början av transiteringen.

3. Informationsformuläret, nedan kallat "formulär INF 6", skall bestå av ett original och två kopior. Det skall upprättas på ett formulär som överensstämmer med förlagan i bilaga 98.

Artikel 716

1. Formulär INF 6 skall innehålla alla uppgifter som behövs för att upplysa tullmyndigheterna om

- den dag då importvarorna hänfördes till förfarandet temporär import,

- de taxeringsgrunder som fastställdes den dagen,

- beloppet på alla importtullar som redan uppburits enligt ordningen för partiell befrielse och den period som tagits i beräkning för detta syfte.

2. Originalet och en kopia av formulär INF 6 skall återlämnas till den berörda personen; en kopia skall behållas av det tullkontor som attesterade handlingen; den andra kopian skall den berörda personen lämna till avslutningskontoret och efter attestering återlämna till det tullkontor som ursprungligen attesterade den.

Avsnitt 3

Temporär import av transportmedel

Underavsnitt 1

Temporär import med hel befrielse: räckvidd och villkor

Artikel 717

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 718.7, 719.10 b, 719.11, 721.5, 722.3, 723.3 och 723.7 skall de transportmedel som anges i a Pd nedan inte lånas ut, hyras ut, pantsättas, överlåtas eller lämnas till förfogande för någon person som är etablerad i gemenskapen.

a) Transportmedel för vägtrafik

Artikel 718

1. Förfarandet för temporär import skall tillämpas för vägfordon för kommersiellt bruk.

2. Vid tillämpning av denna artikel förstås med fordon alla vägfordon och alla släpvagnar som kan kopplas till sådana fordon.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4 skall införsel enligt förfarandet för temporär import enligt punkt 1 omfattas av villkoret att fordonen

a) importeras av en person som är etablerad utanför gemenskapens tullområde eller för dennes räkning,

b) används för kommersiellt bruk av en sådan person eller för dennes räkning, och

c) registreras utanför gemenskapens tullområde i en persons namn som är etablerad utanför detta område; om fordonen inte registreras skall dock det nämnda villkoret anses vara uppfyllt om fordonen i fråga tillhör en person som är etablerad utanför gemenskapens tullområde,

d) används uteslutande för transporter som börjar eller slutar utanför gemenskapens tullområde.

4. Om en släpvagn är kopplad till ett motorfordon som är registrerat i gemenskapens tullområde, får förfarandet för temporär import beviljas, även om de i punkt 3 a och 3 b fastställda villkoren inte är uppfyllda.

5. De fordon som avses i punkt 1 får stanna i gemenskapens tullområde enligt de i punkt 3 fastställda villkoren under den tid som behövs för att utföra de ärenden för vilka förfarandet för temporär import begärs, t.ex. befordran, hämtning och lämning av passagerare, lastning och lossning av varor, transport och underhåll.

6. Vid tillämpning av punkt 3 a och 3 b skall personer som handlar för en persons räkning som är etablerad utanför gemenskapens tullområde vara vederbörligen bemyndigade av personen i fråga.

7. Utan hinder av punkt 3 skall följande gälla:

a) Med förbehåll för kraven i punkt 6 får fordon för kommersiellt bruk köras av fysiska personer som är etablerade i gemenskapens tullområde.

b) Tullmyndigheterna får

- i undantagsfall tillåta en person som är etablerad i gemenskapens tullområde att importera och använda fordon för kommersiellt bruk enligt förfarandet för temporär import under en begränsad period som de fastställer beroende på omständigheterna i det ifrågavarande fallet,

- tillåta en fysisk person som är etablerad i gemenskapens tullområde och anställd av en person som är etablerad utanför detta område att importera och använda ett fordon som tillhör den senare för kommersiellt bruk i detta område. Det fordon som införs enligt förfarandet för temporär import får även användas för privat bruk, om denna användning är tillfällig, och av underordnad betydelse i förhållande till det kommersiella bruket och detta är föreskrivet i anställningskontraktet.

c) Fordon för kommersiellt bruk får användas i intern trafik, om de gällande bestämmelserna inom transportområdet, särskilt de som rör införsel och verksamhet, föreskriver detta.

Artikel 719

1. Förfarandet för temporär import skall tillämpas för vägfordon för privat bruk.

2. Vid tillämpning av denna artikel förstås med fordon alla vägfordon, inbegripet husvagnar och släpvagnar som kan kopplas till motorfordon.

3. Förfarandet för temporär import enligt punkt 1 skall omfattas av villkoret att fordonen

a) importeras av personer som är etablerade utanför gemenskapens tullområde,

b) används för privat bruk av personen i fråga,

c) är registrerade utanför gemenskapens tullområde i en persons namn som är etablerad utanför territoriet. Om fordonen inte är registrerade skall dock det nämnda villkoret anses vara uppfyllt om fordonen i fråga tillhör en person som är etablerad utanför gemenskapens tullområde.

4. Utan hinder av punkt 3

a) skall förfarandet även beviljas för icke-gemenskapsfordon som registreras i gemenskapens tullområde i en provisorisk nummerserie i syfte att återexporteras och som är försedda med en registreringsskylt som är utfärdad till en person som är etablerad utanför detta område,

b) får tullmyndigheterna tillåta en fysisk person som är etablerad i gemenskapens tullområde och anställd av en person som är etablerad utanför detta område att importera och använda ett fordon som tillhör den senare för privat bruk eller under utövande av en aktivitet som utförs mot ersättning, annan än de som anges som kommersiellt bruk, på villkor att detta finns föreskrivet i anställningskontraktet.

5. Förfarandet för temporär import skall även tillämpas i följande fall:

a) Om ett privat fordon, som är registrerat i det land där användaren normalt är bosatt, regelbundet används i gemenskapens tullområde vid resa från dennes hem till arbetsplatsen och vice versa. Tillstånd att använda förfarandet skall inte omfattas av några andra tidsbegränsningar.

b) Om en studerande använder ett privat fordon, som är registrerat i det land där han normalt är bosatt, i gemenskapens tullområde, där studenten endast uppehåller sig för att bedriva studier.

6. Utan hinder av punkt 5 a får det fordon som avses i punkt 1 stanna i gemenskapens tullområde under

a) en period av sex månader för varje tolvmånadersperiod, antingen i följd eller i etapper,

b) den period som den studerande uppehåller sig i gemenskapens tullområde, i de fall som avses i punkt 5 b.

7. Punkterna 5 b och 6 b skall gälla i tillämpliga delar för personer som fullföljer uppdrag under en bestämd tid.

8. Vid tillämpning av punkt 3 a och 3 b skall fordon för privat bruk inte hyras ut, lånas ut eller ställas till förfogande efter importen eller, om de var hyrda, lånade eller ställda till för- fogande när de importerades, skall de inte återuthyras eller hyras eller lånas ut i andra hand eller ställas till förfogande för någon annan person i gemenskapens tullområde för något annat ändamål än omedelbar återexport.

9. I enlighet med punkt 8 får fordon för privat bruk som tillhör en hyrfirma som har sitt säte utanför gemenskapens tullområde återuthyras till en fysisk person som är etablerad utanför detta område i syfte att återexporteras inom en period som tullmyndigheterna skall fastställa, om fordonen befinner sig inom gemenskapens tullområde vid utgången av ett hyresavtal.

10. Trots punkt 8 får

a) äkta make/maka och släktingar i direkt uppstigande eller nedstigande led till en fysisk person som är etablerad utanför gemenskapens tullområde, när dessa normalt är bosatta utanför detta område, använda ett privat fordon som redan införts enligt förfarandet för temporär import,

b) en fysisk person som är etablerad i gemenskapens tullområde tillfälligt använda ett fordon för privat bruk, om denna person handlar på uppdrag av och enligt anvisningar från den person som använder förfarandet och om denne själv befinner sig i detta område.

11. Utan hinder av artikel 717 skall följande gälla:

a) Det förfarande för temporär import som föreskrivs i punkt 9 skall kunna användas av fysiska personer som är etablerade i gemenskapens tullområde; fordon får även föras ut från gemenskapens tullområde av en anställd i en hyrfirma som är bosatt i detta område.

b) En fysisk person som är etablerad i gemenskapens tullområde får för att återvända till den medlemsstat där han är bosatt hyra eller låna ett fordon för privat bruk utanför detta område med uppfyllande av de i punkt 3 c fastställda villkoren. Den period inom vilken fordonet skall återexporteras skall fastställas av tullmyndigheterna i enlighet med omständigheterna i varje enskilt fall.

c) Tullmyndigheterna får tillåta att förfarandet för temporär import enligt punkt 4 används av fysiska personer som är etablerade i gemenskapens tullområde och som planerar att flytta sin permanenta bostad till ett ställe utanför detta område, på följande villkor:

- Den berörda personen skall lämna bevis på ändring av bosättning på ett sätt som dessa myndigheter kan godta.

- Fordonet skall exporteras inom tre månader efter registreringsdagen.

12. Vid tillämpning av punkt 6 a skall användaren av förfarandet för temporär import för att avbryta den period under vilken ett fordon som importerats enligt förfarandet stannar i gemenskapens tullområde underrätta tullmyndigheterna om detta och följa de bestämmelser som dessa myndigheter anser lämpliga för att förhindra temporär användning av fordonet.

Artikel 720

1. Artikel 719 skall med undantag av punkt 12 i denna gälla i tillämpliga delar för de rid- eller dragdjur och de fordon som dessa djur drar som införs i gemenskapens tullområde.

2. De djur och de fordon som de drar som avses punkt 1 får stanna i gemenskapens tullområde under en period av tre månader.

b) Transportmedel för trafik på räls

Artikel 721

1. Förfarandet för temporär import skall tillämpas för transportmedel på räls.

2. Vid tillämpning av denna artikel förstås med transportmedel på räls alla lokomotiv, motorvagnar och vagnset samt rullande järnvägsmateriel i alla former som används för transport av personer och gods.

3. Förfarandet för temporär import enligt punkt 1 skall omfattas av villkoret att transportmedlet på räls

a) tillhör en person som är etablerad utanför gemenskapens tullområde,

b) är registrerat i ett järnvägsnät utanför gemenskapens tullområde.

4. Transportmedel på räls får stanna i gemenskapens tullområde under tolv månader.

5. Utan hinder av artikel 717

a) får transportmedel på räls ställas till förfogande för en person som är etablerad i gemenskapens tullområde, på villkor att de används gemensamt enligt ett avtal i enlighet med vilket varje järnvägsnät får använda de andra nätens rullande järnvägsmateriel såsom sin egen materiel,

b) får tullmyndigheterna i undantagsfall tillåta en person som är etablerad i gemenskapens tullområde att importera och använda vagnar avsedda för godstransport vilka har hänförts till förfarandet för temporär import under en begränsad period som dessa myndigheter fastställer beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

c) Transportmedel för trafik i luften

Artikel 722

1. Förfarandet för temporär import skall tillämpas för transportmedel för trafik i luften.

2. De transportmedel som avses i punkt 1 får stanna i gemenskapens tullområde under den tid som behövs för genomförandet av den verksamhet för vilken temporär import begärs, t.ex befordran, hämtning och avlämning av passagerare, lastning och lossning av gods, transport och underhåll.

3. Artikel 718.6 och 718.7 skall gälla i tillämpliga delar för flygplan för kommersiellt bruk. Tullmyndigheterna får i undantagsfall tillåta en person som är etablerad i gemenskapens tullområde att importera och använda flygplan som hänförts till förfarandet för temporär import under en begränsad period som dessa myndigheter fastställer beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

4. Om de i punkt 1 angivna transportmedlen används för privat bruk skall villkoren som fastställs i artikel 719.3 tillämpas.

5. De transportmedel som avses i punkt 4 får stanna i gemenskapens tullområde under en period av sex månader för varje tolvmånadersperiod antingen i följd eller i etapper.

6. Artikel 719.8 P12 skall gälla i tillämpliga delar för flygplan för privat bruk.

d) Transportmedel för trafik till sjöss eller på inre vattenvägar

Artikel 723

1. Förfarandet för temporär import skall tillämpas för transportmedel för trafik till sjöss eller på inre vattenvägar.

2. De transportmedel som avses i punkt 1 får stanna i gemenskapens tullområde under den tid som behövs för genomförande av den verksamhet för vilken temporär import begärs, t.ex. befordran, hämtning och avlämning av passagerare, lastning och lossning av gods, transport och underhåll.

3. Artikel 718.6 och 718.7 skall gälla i tillämpliga delar för fartyg för kommersiellt bruk till sjöss eller på inre vattenvägar. Tullmyndigheterna får i undantagsfall framförallt tillåta en person som är etablerad i gemenskapens tullområde att importera och använda fartyg som hänförts till förfarandet för temporär import under en begränsad period som dessa myndigheter fastställer beroende på omständigheterna i det enskilda fallet.

4. Om de i punkt 1 angivna transportmedlen används för privata transporter till sjöss eller på inre vattenvägar skall de villkor som fastställs i artikel 719.3 tillämpas.

5. De transportmedel som avses i punkt 4 får stanna i gemenskapens tullområde under en period av sex månader för varje tolvmånadersperiod antingen i följd eller i etapper.

6. Artikel 719.8 P12 skall gälla i tillämpliga delar för fartyg för privat bruk till sjöss eller på inre vattenvägar.

7. Utan hinder av artikel 717 får tullmyndigheterna i undantagsfall, om hamninfrastrukturen vid sjöar utanför gemenskapens tullområde inte möjliggör förtöjning av privata transportmedel för inre vattenvägar, tillåta en fysisk person som är etablerad i gemenskapens tullområde att importera ett fartyg som hänförts till förfarandet för temporär import och som används på en till gemenskapen hörande del av en sjö som är belägen både inom detta område och i det land där fartyget är registrerat. Den berörda personen skall bevisa att hamninfrastrukturen är otillräcklig på ett sätt som tullmyndigheterna kan godta.

e) Lastpallar

Artikel 724

1. Förfarandet för temporär import skall tillämpas för lastpallar.

2. Lastpallar som kan identifieras får stanna i gemenskapens tullområde under en period av tolv månader vilken får minskas på begäran av den berörda personen.

3. Andra lastpallar än de som anges i punkt 2 får stanna i gemenskapens tullområde under en period av sex månader vilken får minskas på begäran av den berörda personen.

f) Containrar

Artikel 725

1. Förfarandet för temporär import skall tillämpas för containrar som är godkända för transport under tullförsegling eller som endast är försedda med märken när de förs in i gemenskapens tullområde på uppdrag av ägarna, deras operatörer eller någon av deras representanter.

2. Andra containrar än de som avses i punkt 1 skall få införas enligt förfarandet för temporär import, om tullmyndigheterna i den medlemsstat där hänförandet till förfarandet begärs godkänner det.

3. Containrar som hänförts till förfarandet för temporär import får stanna i gemenskapens tullområde under en period av 12 månader.

4. Containrar som hänförts till förfarandet för temporär import får användas i intern trafik innan de återexporteras från gemenskapens tullområde. Containrarna får dock användas endast en gång under varje uppehåll i en medlemsstat för att transportera varor som lastas i den medlemsstatens territorium och är avsedda att lossas inom samma medlemsstats territorium, om containrarna i annat fall skulle behöva fraktas tomma inom det territoriet.

5. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 729.1 får tillbehör och normal utrustning till containrar importeras antingen tillsammans med en container för att därefter återexporteras separat eller med en annan container, eller separat för att därefter återexporteras med en container.

Artikel 726

1. Artikel 725.1 skall tillämpas för containrar, vare sig de är godkända eller inte för transport under tullförsegling, som är hållbart märkta med följande uppgifter på en lämplig och tydligt synlig plats:

a) Ägarens eller operatörens identitet.

b) De identifieringsmärken och -nummer som ägaren eller operatören har tilldelat containern.

c) Containerns tara, inbegripet all fast utrustning.

d) Det land som containrarna tillhör.

De uppgifter som avses i c skall dock inte anges på utbytescontainrar som används för kombinerad transport på räls och landsväg, och upplysningarna som avses i d skall inte anges på containrar som används för flygtransport.

2. Det land som containern tillhör får antingen anges med hela namnet eller med landskod ISO-alfa-2 som föreskrivs i Internationell standard ISO 3166 eller med de igenkänningsbara initialer som används för att ange registreringslandet på motorfordon i internationell vägtrafik eller med nummer när det gäller utbytescontainrar som används för kombinerad transport på räls och landsväg. Ägarens eller operatörens identitet får antingen anges med dennes fullständiga namn eller med en vedertagen identifiering, med undantag av symboler sådana som emblem eller flaggor.

3. Om en container som är märkt i enlighet med punkterna 1 och 2 visar att den tillhör en medlemsstat, skall den anses uppfylla villkoren i artiklarna 9 och 10 i fördraget.

Den person som använder förfarandet skall dock på begäran av tullmyndigheterna i den medlemsstat där containern befinner sig lämna upplysningar om containerns tullstatus.

Artikel 727

1. Containrar som uppfyller villkoren nedan skall anses godkända för transport under tullförsegling.

a) Följande uppgifter, förutom den information som föreskrivs i artikel 726.1, skall lämnas på godkännandeskylten i enlighet med reglerna i punkt 2:

- Tillverkarens serienummer (tillverkningsnummer).

- Om de omfattas av typgodkännande, typens identifieringsnummer eller -bokstäver.

b) De skall uppfylla de tekniska villkor som avses i punkt 2.

c) De skall vara godkända av medlemsstaten eller av ett av de länder som är förtecknade i bilaga 99 i enlighet med de förfaranden som föreskrivs i punkt 2.

2. De tekniska regler som skall gälla för containrar som får godkännas för transport under tullförsegling och förfaranden för detta godkännande skall överensstämma med de som finns i del I och del II i bilaga 7 till TIR-konventionen, som är en bilaga till rådets förordning (EEG) nr 2112/781(23). Alla ändringar som har trätt i kraft avseende bilaga 7 till TIR-konventionen skall även gälla för denna förordning.

(23) EGT nr L 370, 30.12.1978, s. 72.

Dessa regler skall tillämpas i enlighet med de förklarande anmärkningarna i del III i nämnda bilaga 7.

3. Om det konstateras att containrar som har godkänts inte följer de tekniska reglerna enligt punkt 2 eller om en container har ett större fel och därför inte längre uppfyller den standard enligt vilken den godkändes för transport under tullförsegling, skall tullkontoret handla i enlighet med bilaga 100.

Artikel 728

Artikel 725.4 skall tillämpas i enlighet med de förklarande anmärkningarna i bilaga 101.

g) Reservdelar, tillbehör och normal utrustning

Artikel 729

1. Förfarandet för temporär import skall beviljas för normala reservdelar, tillbehör och utrustning, inbegripet anordningar för att stuva, fastgöra eller skydda gods och som importerats tillsammans med eller avskilt från det transportmedel för vilket de är avsedda.

2. Reservdelar som importeras tillsammans med eller avskilt från de transportmedel för vilka de är avsedda skall användas endast för att utföra mindre reparationer och vanligt underhåll av dessa transportmedel.

3. Vanligt underhåll och reparationer av transportmedel som uppstår under resan till eller inom gemenskapens tullområde skall inte utgöra en ändring enligt artikel 137 i kodexen, utan får genomföras under den temporära importen.

Underavsnitt 2

Tillstånd att använda förfarandet

a) Allmänt

Artikel 730

Utom i fall då artiklarna 724 och 725 tillämpas och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 728 skall införsel av transportmedel enligt förfarandet tillåtas utan en skriftlig ansökan eller ett skriftligt tillstånd.

I det fallet skall den handling som föreskrivs i artikel 233 anses vara en ansökan om temporär import och om tullmyndigheterna inte ingriper skall det anses som ett tillstånd.

Artikel 731

Användningen av förfarandet får tillåtas för lastpallar enligt artikel 724.2 och för containrar enligt artikel 725.1 i enlighet med det förfarande som avses i artikel 730, under förutsättning att användaren av förfarandet

a) är representerad i gemenskapens tullområde och ger de utsedda tullmyndigheterna i varje medlemsstat i vilken lastpallar eller containrar befinner sig uppgifter med vilka hans representant kan identifieras och omfattningen av dennes befogenheter,

b) på begäran av de utsedda tullmyndigheterna i den medlemsstat i vilken lastpallarna eller containrarna befinner sig ger upplysningar om den plats där och den dag då lastpallarna eller containrarna infördes i gemenskapens tullområde, om den plats där och den dag då de förs ut från detta område och om lastpallarnas eller containrarnas förflyttning inom detta område.

b) Särskilda fall

Artikel 732

1. Om artiklarna 724.3 och 725.2 tillämpas skall operatören eller dennes representant ansöka om att få använda förfarandet för temporär import hos det behöriga tullkontoret i den medlemsstat där containrarna eller lastpallarna som skall hänföras till förfarandet förs in i gemenskapens tullområde.

2. Ansökan skall göras skriftligen i en form som tullmyndigheterna kan godkänna. Den skall innehålla följande uppgifter:

a) Operatörens eller dennes representants namn, företagsnamn och adress.

b) En förbindelse att följa bestämmelserna i artikel 731 b.

c) Numren på och en beskrivning av lastpallarna, om artikel 724.3 tillämpas.

3. Ansökan får vara av allmänt slag och omfatta mer än en temporär import.

4. För en enda temporär import skall i stället för en ansökan förteckningen som föreskrivs i artikel 736.1 b uppvisas.

Artikel 733

1. Det tullkontor till vilket en ansökan lämnas skall besluta om denna och om så är tillämpligt utfärda ett tillstånd för temporär import, nedan kallat tillstånd.

2. Tillstånd skall endast beviljas för containrar som kan identifieras när de återexporteras.

3. Tillståndet skall undertecknas av det behöriga tullkontoret, som skall behålla en kopia. Tillståndet skall bl.a. innehålla uppgifter om den metod genom vilken operatören skall tillhandahålla de i artikel 731 b föreskrivna upplysningarna.

4. Tillståndet får vara av allmän art och omfatta mer än en temporär import.

5. Vid en enda temporär import skall tullmyndigheternas mottagande av den förteckning som föreskrivs i artikel 736.1 b vara likvärdigt med ett tillstånd.

c) Tider som avses i artikel 140 i kodexen

Artikel 734

Vid tillämpning av artikel 140.3 i kodexen skall artikel 694.2 tillämpas för transportmedel. Om användaren av förfarandet kan visa att de lastpallar som avses i artikel 724.2 och 724.3 eller de containrar som avses i artikel 725.1 och 725.2 inte har använts under en viss tid, skall detta anses utgöra särskilda omständigheter och berättiga till en förlängning av tidsperioden.

Underavsnitt 3

Hänförande av varor till förfarandet

Artikel 735

1. Transportmedel skall hänföras till förfarandet för temporär import enligt artikel 232.1.

2. I enlighet med artikel 88 i kodexen skall hänförande till förfarandet för temporär import av transportmedel som inte är deklarerade inte omfattas av ett villkor om ställande av säkerhet.

Artikel 736

1. Om kontrollkontoret vid hänförandet till förfarandet eller vid genomförande av kontroller anser att det finns en allvarlig risk för att förpliktelsen att återexportera ett transportmedel inte uppfylls, skall förfarandet för temporär import utan hinder av artikel 735.1 tillämpas under förutsättning att

a) en deklaration upprättad i enlighet med artikel 205.1 eller en handling som föreskrivs i en internationell konvention enligt artikel 205.3 uppvisas,

b) i fråga om containrar, en muntlig deklaration görs enligt artikel 229.1 åtföljd av en förteckning.

Förteckningen skall innehålla

i) operatörens eller dennes representants namn, firmanamn och adress,

ii) uppgifter om hur av containrarna kan identifieras,

iii) uppgifter om antal containrar samt kvantitet och typ av normala reservdelar, tillbehör och utrustning.

2. Utan hinder av artikel 735.1 skall de artiklar enligt artikel 729.1 som är importerade avskilda från det transportmedel för vilket de är avsedda, omfattas av de formaliteter som fastställs i punkt 1 a, utan att det påverkar tillämpningen av mer omfattande lättnader som föreskrivs i gällande avtal.

3. Utan hinder av artikel 735.2 skall ställande av säkerhet krävas om kontrollkontoret anser att punkt 1 är tillämplig och att betalning av den tullskuld som kan uppstå inte är säkerställd.

Artikel 737

1. Transportmedel som hänförs till förfarandet för temporär import efter det att förfarandet för aktiv förädling är avslutat skall behandlas som transportmedel som har förts in i gemenskapens tullområde.

2. Dagen då de i punkt 1 angivna transportmedlen hänförs till förfarandet för temporär import skall vara den dag då de första gången används enligt förfarandet.

3. För att upprätta den avräkningsnota som föreskrivs enligt förfarandet för aktiv förädling, skall användaren av förfarandet för temporär import utfärda ett certifikat som ersätter de handlingar som föreskrivs i artikel 595.3 till tillståndshavaren för aktiv förädling.

Underavsnitt 4

Avslutning av förfarandet

Artikel 738

Delar som ersatts efter reparationer eller underhåll och nya reservdelar som är skadade eller felaktiga skall hänföras till en godkänd tullbehandling som är tillåten för importvarorna.

Artikel 739

När det gäller transportmedel på räls enligt artikel 721 och lastpallar enligt artikel 724 som används gemensamt enligt ett avtal, skall förfarandet även avslutas när transportmedel på räls av samma typ eller lastpallar av samma typ eller av motsvarande värde som de som ställts till en persons förfogande som är etablerad i gemenskapens tullområde hänförs till en godkänd tullbehandling.

Artikel 740

1. Om transportmedel hänförs till förfarandet för temporär import enligt artikel 735, skall förfarandet avslutas

a) i fråga om återexport på det sätt som anges i artikel 232.2,

b) i fråga om deklaration för någon annan godkänd tullbehandling, på det sätt som är fastställt för deklarationer för behandlingen i fråga.

2. Om artikel 736 har tillämpats, skall förfarandet för temporär import avslutas för det ifrågavarande transportmedlet genom att transportmedlet uppvisas för en godkänd tullbehandling tillsammans med den deklaration eller den handling som avses i artikel 736 inom den tidsfrist som fastställts av det tullkontor där denna handling uppvisades eller deklarationen ingavs.

Underavsnitt 5

Slutbestämmelser

Artikel 741

Detta avsnitt skall inte påverka de bestämmelser som gäller på transportområdet, framförallt inte de som reglerar villkoren för tillgänglighet och genomförande.

Artikel 742

Tullmyndigheterna får återkalla ett tillstånd för temporär import av transportmedel om de, utan att det påverkar tillämpningen av de undantag som detta kapitel föreskriver eller av mera omfattande lättnader som föreskrivs i gällande avtal, bl.a. finner att

- transportmedel för vägtrafik för kommmersiellt bruk har använts i intern trafik,

- transportmedel för privat bruk har använts för kommersiella syften i intern trafik,

- transportmedel har hyrts ut, lånats ut eller ställts till förfogande efter deras import eller, om de var hyrda, lånade eller ställda till förfogande vid tiden för import, har återuthyrts eller hyrts ut i andra hand eller lånats ut eller ställts till förfogande för en annan person i gemenskapens tullområde för något annat ändamål än omedelbar återexport.

Avsnitt 4

Särskilda avslutningsförfaranden

Artikel 743

Vid tillämpning av detta kapitel skall det alltid vara möjligt att med tullmyndigheternas godkännande överlåta varor till statskassan i behörigen styrkta undantagsfall.

Avsnitt 5

Handelspolitiska åtgärder

Artikel 744

Om gemenskapsrättsakter föreskriver handelspolitiska åtgärder för

a) varors övergång till fri omsättning, skall dessa åtgärder varken tillämpas vid hänförande av varorna till förfarandet för temporär import eller under den tid som de är hänförda till förfarandet,

b) varor som förs in i gemenskapens tullområde, skall dessa åtgärder tillämpas när varorna hänförs till förfarandet för temporär import,

c) exporter, skall dessa åtgärder inte tillämpas, när icke- gemenskapsvaror återexporteras från gemenskapens tullområde efter det att de hänförts till förfarandet för temporär import.

Artikel 745

Vid importvarors övergång till fri omsättning skall tullmyndigheterna tillämpa varje handelspolitisk åtgärd som gällde för dessa varor vid den tid då deklarationen för övergång till fri omsättning togs emot.

Avsnitt 6

Utbyte av information

Artikel 746

1. Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om

a) de fall i vilka artikel 696 tillämpas enligt artikel 229.1 c,

b) de upplysningar som anges i bilaga 102 i fråga om varje tillstånd där värdet på importvarorna överstiger 4 000 ecu och temporär import har godkänts enligt artikel 688,

c) de upplysningar som anges i bilaga 103 i fråga om varje tillstånd där temporär import har godkänts enligt artikel 689.

2. De upplysningar som avses i punkt 1 b och c skall lämnas senast den 15 mars och 15 september varje år för tillstånd som utfärdats under det föregående halvåret. De skall överlämnas till de andra medlemsstaterna av kommissionen och de skall undersökas av kommittén i de fall där det bedöms som nödvändigt.

Artikel 747

1. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna

a) en förteckning över de tullmyndigheter till vilka ansökningar skall inges, utom då artikel 695, 696 och 697 tillämpas,

b) en förteckning över de tullkontor som är bemyndigade att ta emot deklarationer för förfarandet enligt artikel 695, 696 och 697.

2. Bestämmelserna i artikel 649.2 och 649.3 skall tillämpas.

KAPITEL 6

Passiv förädling

Avsnitt 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 748

I detta kapitel används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) primära förädlingsprodukter: förädlingsprodukter för vilkas framställning förfarandet för passiv förädling har beviljats.

b) sekundära förädlingsprodukter: andra förädlingsprodukter än de som förfarandet har beviljats för och vilka är en nödvändig biprodukt från förädlingsprocessen.

c) förluster: den andel temporärt exporterade varor som förstörts och förlorats under förädlingsprocessen, särskilt genom avdunstning, torkning, gasutsläpp eller urlakning.

d) kvantitativ fördelningsmetod: beräkning av den andel temporärt exporterade varor som inarbetats i de olika förädlingsprodukterna med hänsyn till kvantiteten av dessa varor.

e) värdemässig fördelningsmetod: beräkning av den andel temporärt exporterade varor som inarbetats i de olika förädlingsprodukterna med hänsyn till värdet av dessa förädlingsprodukter.

f) import i förväg: den ordning som föreskrivs i artikel 154.4 i kodexen.

g) tresidig trafik: den ordning enligt vilken förädlingsprodukterna övergår till fri omsättning med partiell eller hel befrielse från importtullar vid ett tullkontor i en annan medlemsstat än den där det tullkontor är beläget från vilket varorna temporärt exporterades.

h) avdragsgillt belopp: de importtullar som skulle ha tillämpats för de temporärt exporterade varorna om de hade importerats till gemenskapen tullområde från det land i vilket de genomgick förädlingsprocessen eller den sista bearbetningen.

i) kostnader för lastning, transport och försäkring: alla kostnader som uppstår i samband med lastning, transport och försäkring av varorna, inbegripet

- provisioner och mäklararvoden, med undantag av inköpsprovisioner,

- kostnaden för förpackningar som inte ingår i de temporärt exporterade varorna,

- emballeringskostnader, inbegripet arbetskostnader och materialkostnader,

- hanteringskostnader som uppstår i samband med transporten av varorna.

Underavsnitt 1

Tillstånd för användning av förfarandet - normalförfarande

Artikel 749

1. Vid tillämpning av artikel 148 b i kodexen skall tullmyndigheterna övertyga sig om att det är möjligt att fastställa att förädlingsprodukterna har framställts från temporärt exporterade varor, framförallt med hjälp av

a) förklaring eller beskrivning av särskilda märken eller tillverkningsnummer,

b) anbringande av förseglingar, sigill, klämmor eller andra särskiljande märken,

c) provtagning, illustrationer eller tekniska beskrivningar,

d) utförande av analyser,

e) undersökning av de bestyrkande handlingar som gäller ärendet i fråga (såsom kontrakt, korrespondens eller fakturor) och som tydligt visar att förädlingsprodukterna kommer att framställas från de temporärt exporterade varorna.

Tullmyndigheterna får även använda det informationsdokument för underlättande av temporär export av varor som sänds från ett land för att framställas, bearbetas eller repareras i ett annat land som fastställs genom Tullsamarbetsrådets rekommendation av den 3 december 1963 och som visas i bilaga 104.

2. Om förfarandet begärs för att reparera varor, med eller utan användning av standardutbytessystemet, skall tullmyndigheterna övertyga sig om att de temporärt exporterade varorna kan repareras. Om tullmyndigheterna anser att detta villkor inte är uppfyllt, skall de inte bevilja tillståndet.

3. Om standardutbytessystemet begärs, skall tullmyndigheterna bl.a. använda de kontrollmetoder som anges i 1 a, 1 c, 1 d eller 1 e. I fråga om 1 e skall de bestyrkande handlingarna tydligt visa att reparationen i fråga skall utföras genom leverans av en ersättningsprodukt som uppfyller de villkor som avses i artikel 155.1 i kodexen.

4. Vid tillämpning av punkt 3 skall tullmyndigheterna särskilt övertyga sig om att användningen av förfarandet för att ersätta en produkt enligt artikel 154.1 i kodexen inte tillåts som ett medel för att förbättra varornas tekniska prestanda.

För att uppnå detta skall de kontrollera

- kontrakten och andra bestyrkande handlingar som avser reparationen, och

- försäljnings- eller leasingkontrakt och/eller fakturor som gäller de temporärt exporterade varorna eller de varor som inarbetats i de temporärt exporterade varorna, framförallt de villkor som är angivna i dem.

5. Om det inte är möjligt att fastställa om förädlingsprodukterna kommer att framställas från de temporärt exporterade varorna och en begäran framställs till tullmyndigheterna om ett undantag enligt artikel 148 b i kodexen, skall myndigheterna överlämna ansökan till kommissionen.

Artikel 750

1. Ansökan skall upprättas i överensstämmelse med artikel 497 och i enlighet med förlagan i bilaga 67/E och inges av den person till vilken tillståndet får beviljas enligt artiklarna 86, 147 och 148 i kodexen.

2. a) Ansökan skall inges till de tullmyndigheter som utsetts av den medlemsstat där varorna för temporär export befinner sig.

b) Om det förväntas att varorna skall exporteras från flera medlemsstater, får ansökan om ett enda tillstånd göras. Denna ansökan skall inges till de tullmyndigheter som utsetts av den medlemsstat där en del av varorna befinner sig.

I detta fall skall ansökan innehålla uppgifter om i vilken ordning förädlingarna skall ske och de platser dit varorna beräknas exporteras temporärt.

Artikel 751

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 760 och 761 skall tillstånd utfärdas av de tullmyndigheter till vilka ansökan ingavs enligt artikel 750.2 och de skall upprättas i överensstämmelse med artikel 500 och i enlighet med förlagan i bilaga 68/E.

Utan hinder av artikel 500.3 och i vederbörligen motiverade undantagsfall får tullmyndigheterna utfärda ett retroaktivt tillstånd. Detta tillstånds retroaktiva verkan får dock inte gå längre tillbaka än till den tidpunkt då ansökan ingavs. Detta undantag skall inte gälla standardutbyte med import i förväg.

2. Om artikel 750.2 b tillämpas, får tillståndet inte utfärdas utan medgivande från de tullmyndigheter som utsetts av den medlemsstat i vilken de angivna platserna i ansökan är belägna. Följande förfarande skall tillämpas:

a) De tullmyndigheter till vilka ansökan ingavs skall, efter det att de övertygat sig om att de ekonomiska villkoren kan anses uppfyllda i fråga om den planerade verksamheten, underrätta de andra berörda tullmyndigheterna om ansökan och tillståndsförslaget; detta förslag skall minst innehålla avkastningsgrad, godkända identifieringsmetoder, de tullkontor som avses i punkt 11 i förlagan till tillståndet i bilaga 68/E, om så är tillämpligt det tullkontor som ansvarar för förfarandet ("kontrollkontor") och alla förenklade förfaranden som använts vid hänförande till förfarandet, eller vid övergång till fri omsättning enligt förfarandet, liksom alla regler som skall iakttas bl.a. beträffande anmälan till kontrollkontoret.

b) De andra berörda tullmyndigheterna skall så snart som möjligt och i varje fall inom två månader från den dag då de underrättades om ansökan och tillståndsförslaget anmäla eventuella invändningar.

c) De tullmyndigheter som avses i a får utfärda tillståndet, om de inte har mottagit någon upplysning om att invändningar gjorts mot tillståndsförslaget inom den tid som avses i b.

d) Den medlemsstat som utfärdar tillståndet skall sända en kopia av detta till alla de ovan angivna medlemsstaterna.

Tillstånd som utfärdats på detta sätt skall endast vara giltiga i de medlemsstater som anges ovan.

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna namn och adress på de tullmyndigheter som utsetts att ta emot den ansökan och det tillståndsförslag som anges i a. Kommissionen skall underrätta de andra medlemsstaterna om detta.

Artikel 752

1. Ett tillstånd för att använda standardutbytessystemet utan import i förväg får även användas vid återimport av förädlingsprodukter i stället för ersättningsprodukterna, under förutsättning att alla villkor är uppfyllda.

2. Om omständigheterna berättigar till det och alla villkor för att bevilja användning av standardutbytessystemet utan import i förväg är uppfyllda, får tullmyndigheterna tillåta innehavaren av ett tillstånd för passiv förädling i vilket det inte föreskrivs om användning av detta system att importera ersättningsprodukter.

De berörda personerna skall lämna en begäran om detta senast när produkterna importeras.

Artikel 753

1. Tillståndets giltighetstid skall fastställas av tullmyndigheterna med hänsyn till de ekonomiska villkoren och den sökandes särskilda behov.

Om giltighetstiden överskrider två år, skall de ekonomiska villkor på grundval av vilka tillståndet utfärdats regelbundet ses över i intervaller vilka fastställs i tillståndet.

Artikel 754

1. Den tidsperiod inom vilken förädlingsprodukterna skall återimporteras till gemenskapens tullområde skall fastställas med hänsyn till den tid som behövs för att genomföra förädlingsprocesserna och att transportera de temporärt exporterade varorna och förädlingsprodukterna. Denna period skall beräknas från den dag då deklarationen för hänförande till förfarandet togs emot.

2. Enligt standardutbytessystemet utan import i förväg skall den period inom vilken ersättningsprodukter skall importeras till gemenskapens tullområde fastställas med hänsyn till den tid som behövs för att ersätta de temporärt exporterade varorna och att transportera de temporärt exporterade varorna och ersättningsprodukterna. Denna period skall beräknas från den dag då deklarationen för hänförande till förfarandet togs emot.

3. Återimporten av de förädlingsprodukter som avses i punkt 1 och importen av de ersättningsprodukter som avses i punkt 2 skall anses genomförd, när produkterna

- övergått till fri omsättning, eller

- har lagts upp i en frizon eller ett frilager eller har hänförts till tullagerförfarandet eller förfarandet för aktiv förädling, eller

- har hänförts till förfarandet för extern gemenskapstransitering.

4. Den dag som skall tas i beräkning vid tillämpningen av denna artikel skall vara dagen för mottagande av deklarationen för övergång till fri omsättning eller deklarationen som hänför produkterna till en av de godkända tullbehandlingar som anges i punkt 3 eller dagen för uppläggning i en frizon eller ett frilager.

Artikel 755

Om omständigheterna berättigar till det, får den i artikel 754 angivna perioden förlängas, även om den ursprungliga perioden redan har löpt ut.

Artikel 756

1. Om omständigheterna berättigar till det får den i artikel 157 i kodexen angivna perioden förlängas, även om den ursprungliga perioden redan har löpt ut.

2. Vid tillämpning av artikel 157.1 i kodexen skall uppläggning av varor i en frizon eller ett frilager eller hänförande till tullagerförfarandet för efterföljande export anses som export.

Artikel 757

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 758 skall avkastningsgraden enligt artikel 149.2 i kodexen fastställas senast vid den tidpunkt då varorna hänförs till förfarandet, med beaktande av teknisk information om den eller de förädlingsprocesser som skall genomföras, om dessa finns tillgängliga, eller, om de inte finns tillgängliga, information som finns tillgänglig i gemenskapen avseende förädlingsprocesser av samma typ.

Artikel 758

Om omständigheterna berättigar till det, får tullmyndigheterna fastställa avkastningsgraden efter det att varorna har hänförts till förfarandet, men inte senare än den tidpunkt då deklarationen om övergång till fri omsättning av förädlingsprodukterna tas emot.

Artikel 759

1. Vid tillämpning av artikel 147.2 i kodexen, skall det tillstånd som anges i artikel 751 utfärdas på begäran av den person som exporterar de temporärt exporterade varorna, även om han inte är den person som genomför förädlingsprocesserna. Detta undantag skall begäras i den ansökan som inges till tullmyndigheterna i den medlemsstat där den sökande är etablerad. Det skall även tillämpas i fråga om tresidig trafik.

Tillståndet skall utfärdas till den sökande.

Undantaget skall göra det möjligt för en annan person än tillståndshavaren att deklarera förädlingsprodukter för övergång till fri omsättning och att få tillstånd att använda förfarandet.

2. Ansökan skall åtföljas av alla bestyrkande handlingar som behövs för att kontrollera den. I dessa handlingar skall särskilt anges

- de fördelar som tillämpningen av artikel 147.2 i kodexen skulle ge i form av en försäljningsökning av exportvarorna jämfört med försäljningen under normala förhållanden,

- bevis på att det begärda undantaget inte kan komma att allvarligt skada väsentliga intressen hos tillverkare i gemenskapen som framställer varor som är identiska med eller liknar de förädlingsprodukter som skall återimporteras.

3. När tullmyndigheterna har alla uppgifter de behöver, skall de sända ansökan till kommissionen tillsammans med sitt yttrande.

Vid mottagandet av ansökan skall kommissionen överlämna uppgifterna till medlemsstaterna.

Kommissionen skall i enlighet med kommittéförfarandet besluta om och på vilka villkor ett tillstånd får utfärdas, och den skall framförallt fastställa kontrollåtgärder för att säkerställa att den befrielse som anges i artikel 151 i kodexen beviljas endast för de förädlingsprodukter i vilka de temporärt exporterade varorna verkligen är inarbetade.

Underavsnitt 2

Tillstånd för användning av förfarandet - förenklade förfaranden

Artikel 760

1. Om de förenklade förfaranden för hänförande till det förfarande som fastställs i artikel 76 i kodexen inte tillämpas och förädlingsprocesserna avser reparation av varor, skall ett tullkontor bemyndigat av tullmyndigheterna att utfärda tillstånd med användning av det förenklade förfarandet godkänna att ingivandet av en deklaration för hänförande av varor till förfarandet skall utgöra en ansökan om tillstånd.

I detta fall skall mottagandet av deklarationen utgöra tillståndet, och detta mottagande skall omfattas av de villkor som gäller för att bevilja tillståndet.

2. Deklarationer som inges enligt punkt 1 skall åtföljas av en handling som deklaranten upprättat och som innehåller följande uppgifter, såvida dessa upplysningar är nödvändiga och inte kan lämnas i fält 44 i det formulär som används för själva deklarationen:

a) om den person som ansöker om att använda förfarandet inte är samma person som deklaranten, den sökandes namn eller firmanamn samt adress.

b) Handelsbeskrivning och/eller teknisk beskrivning av förädlingsprodukterna.

c) Typ av förädlingsprocess.

d) Den tid som behövs för att återimportera förädlingsprodukterna.

e) Avkastningsgraden eller, om så är tillämpligt, den metod enligt vilken avkastningsgraden skall fastställas.

f) Identifieringsmedel.

Artikel 498 skall gälla i tillämpliga delar.

3. Artikel 502 skall gälla i tillämpliga delar.

Artikel 761

1. Om förädlingsprocesserna avser reparationer av icke-kommersiell natur, antingen mot ersättning eller kostnadsfritt, skall det av tullmyndigheterna utsedda tullkontoret på begäran av deklaranten tillåta att deklarationen för övergång till fri omsättning utgör ansökan om tillstånd. I dessa fall skall mottagandet av deklarationen utgöra tillståndet och detta mottagande skall omfattas av de villkor som reglererar beviljandet av tillståndet.

2. Vid tillämpning av punkt 1 förstås med "reparationer av icke-kommersiell natur" reparation av varor, inbegripet återställande av dem till deras ursprungliga skick och iordningställande av dem, vilket

- utförs på tillfällig grund, och

- endast gäller sådana varor för personligt bruk av importören och dennes familj som inte genom sin beskaffenhet eller kvantitet återspeglar något kommersiellt syfte.

3. Det är den sökandes ansvar att bevisa att varorna är av icke-kommersiell natur. Tullkontoret skall inte bevilja de lättnader som föreskrivs i punkt 1, såvida inte alla villkor är uppfyllda.

Avsnitt 2

Hänförande av varor till förfarandet

Artikel 762

De förfaranden som reglerar hänförande av varor till förfarandet för passiv förädling skall tillämpas för temporärt exporterade varor, inbegripet temporärt exporterade varor som används enligt standardutbytessystemet, med eller utan import i förväg.

Underavsnitt 1

Normalförfarande

Artikel 763

1. Deklarationen för hänförande av temporärt exporterade varor till förfarandet för passiv förädling (exportdeklaration) skall inges vid ett av de anmälningskontor som anges i deklarationen, utom vid tillämpning av artiklarna 760 och 761.

2. Om artikel 760 tillämpas skall den i punkt 1 angivna deklarationen lämnas till ett vederbörligen bemyndigat tullkontor.

Artikel 764

1. Den deklaration som anges i artikel 763 skall upprättas i enlighet med de bestämmelser som fastställts för export.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 761, skall varubeskrivningen i deklarationen enligt punkt 1 överensstämma med specifikationerna i tillståndet.

3. Bestämmelserna i artikel 658.3 skall tillämpas.

Underavsnitt 2

Förenklade förfaranden

Artikel 765

De förenklade förfaranden som föreskrivs i artikel 76 i kodexen skall tillämpas i enlighet med artikel 277.

Avsnitt 3

Rätt till befrielse enligt förfarandet

Artikel 766

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 754 (tidsperiod enligt artikel 149.1 i kodexen) skall rätt till befrielse enligt förfarandet för passiv förädling vara beroende av ingivandet av en deklaration för övergång till fri omsättning.

Artikel 767

1. Utom vid tillämpning av artiklarna 760 och 761 skall deklarationen för övergång till fri omsättning lämnas till ett av de avslutningskontor som anges i tillståndet.

2. Om artikel 760 tillämpas, skall den deklaration som avses i punkt 1 inges till det tullkontor som utfärdade tillståndet.

3. Om artikel 761 tillämpas, skall deklarationen för övergång till fri omsättning inges till ett tullkontor som är vederbörligen bemyndigat av tullmyndigheterna.

4. Kontrollkontoret får dock tillåta att den i punkt 1 angivna deklarationen uppvisas vid ett annat tullkontor än de som anges i punkterna 1 och 2.

Artikel 768

1. Den i artikel 767 angivna deklarationen skall upprättas i enlighet med artikel 198 P252.

2. Beskrivningen av förädlingsprodukterna eller ersättningsprodukterna i den deklaration som avses i punkt 1 skall, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 761, överensstämma med specifikationerna i tillståndet.

3. Vid tillämpning av artikel 62.2 i kodexen skall de handlingar som krävs för att varorna skall övergå till fri omsättning enligt artikel 218-221 åtfölja deklarationen, samt

- en kopia av deklarationen för hänförande till förfarandet eller, i fråga om tresidig trafik formulär INF 2 enligt artikel 781, och

- om deklarationen för övergång till fri omsättning inges efter utgången av de tidsfrister som fastställts i enlighet med artikel 149.1 i kodexen och artikel 754.3 tillämpas, varje bestyrkande handling som gör det möjligt att kontrollera att förädlingsprodukterna eller ersättningsprodukterna hänförts till de godkända tullbehandlingarna inom denna tidsperiod.

Artikel 769

De förenklade förfaranden som föreskrivs i artikel 76 i kodexen skall tillämpas för övergång till fri omsättning enligt förfarandet i enlighet med artiklarna 254 P267 och 278.

Avsnitt 4

Bestämmelser om tillämpning av avgifter

Artikel 770

Vid beräkning av det belopp som skall dras av enligt artikel 151.2 första stycket i kodexen skall ingen hänsyn tas till följande avgifter och tullar om de

a) skulle ha tillämpats för temporärt exporterade varor om dessa hade importerats till den ifrågavarande medlemsstaten från det land där de genomgick förädlingsprocessen eller den sista av dessa processer:

- artikel 14.2 i rådets förordning (EEG) nr 2727/75 om marknaden för spannmål(24),

(24) EGT nr L 252, 28.9.1978, s. 1

- artikel 13.1 i rådets förordning (EEG) nr 2759/75 om marknaden för griskött(25),

(25) EGT nr L 281, 1.11.1975, s. 1.

- artikel 8.1 i rådets förordning (EEG) nr 2771/75 om marknaden för ägg(26),

(26) EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 1.

- artikel 8.1 i rådets förordning (EEG) nr 2777/75 om marknaden för fjäderfäkött(27),

(27) EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 49.

- artiklarna 25 och 25a i rådets förordning (EEG) nr 1035/72 om marknaden för frukt och grönsaker(28),

(28) EGT nr L 282, 1.11.1975, s. 77.

- artikel 53.3 i rådets förordning (EEG) nr 822/87 om marknaden för vin(29).

(29) EGT nr L 118, 20.5.1972, s. 1.

b) Antidumpningstullar och utjämningstullar.

Artikel 771

1. Om artikel 151.2 andra stycket i kodexen tillämpas, skall kostnaderna för lastning, lossning och försäkring för de temporärt exporterade varorna till den plats där förädlingsprocessen eller den sista av dessa processer sker inte räknas med i

- värdet av de temporärt exporterade varorna som tas i beräkning när tullvärdet på förädlingsprodukterna fastställs enligt artikel 32.1 b i i kodexen,

- förädlingskostnaderna, om värdet på de temporärt exporterade varorna inte kan fastställas genom tillämpning av artikel 32.1 b i enligt första strecksatsen.

2. I de i punkt 1 angivna förädlingskostnaderna skall medräknas kostnaderna för lastning, lossning och försäkring för förädlingsprodukterna från den plats där förädlingsprocessen eller den sista av dessa processer sker till den plats där de förs in i gemenskapens tullområde.

3. De reparationskostnader som avses i artikel 153 i kodexen skall bestå av den totala betalning som har gjorts eller skall göras av tillståndshavaren till eller till förmån för den person som utför reparationerna, för de utförda reparationerna, och de skall inbegripa alla betalningar som har gjorts eller skall göras som ett villkor för reparationen av de temporärt exporterade varorna av tillståndshavaren till den person som utför reparationerna eller av tillståndshavaren för att uppfylla ett åtagande av den person som utför reparationerna.

Denna betalning behöver inte nödvändigtvis ha formen av en överföring av pengar. Betalning får fullgöras direkt eller indirekt med hjälp av bankkreditiv eller överlåtbara värdepapper.

Artikel 143 skall tillämpas vid bedömningen av förhållandet mellan tillståndshavaren och operatören.

Artikel 772

1. Andelen temporärt exporterade varor som inarbetats i förädlingsprodukterna skall beräknas med hjälp av en av de metoder som anges i artikel 773 P775, om alla förädlingsprodukter, andra än de sekundära förädlingsprodukter som avses i artikel 774.3, som härrör från en bestämd förädlingsprocess inte övergår till fri omsättning vid samma tidpunkt.

2. De beräkningar som anges i artiklarna 773 P775 skall göras enligt de exempel som visas i bilaga 105 eller med hjälp av någon annan metod som ger samma resultat.

Artikel 773

1. När endast ett slag av förädlingsprodukter framställts vid de passiva förädlingsprocesserna, från ett eller flera slag av temporärt exporterade varor, skall den kvantitativa fördelningsmetoden (förädlingsprodukter) användas för att fastställa det belopp som skall dras av vid förädlingsprodukternas övergång till fri omsättning.

2. Vid tillämpning av punkt 1 skall den kvantitet av varje slag av temporärt exporterade varor som motsvarar den kvantitet av förädlingsprodukter som övergått till fri omsättning som skall tas i beräkning vid fastställandet av det avdragsbara beloppet beräknas genom att på den totala kvantiteten av varje slag av dessa varor tillämpa en koefficient som motsvarar förhållandet mellan den kvantitet av förädlingsprodukter som övergått till fri omsättning och den totala kvantiteten av förädlingsprodukter.

Artikel 774

1. Den kvantitativa fördelningsmetoden (temporärt exporterade varor) skall tillämpas för att fastställa avdragsbeloppet vid förädlingsprodukternas övergång till fri omsättning, om flera slag av förädlingsprodukter framställts vid de passiva förädlingsprocesserna från ett eller flera slag av temporärt exporterade varor, och alla beståndsdelar i dessa varor finns i var och en av de olika slagen av förädlingsprodukter.

2. Vid fastställandet av om metoden i punkt 1 skall tillämpas, skall förluster inte beaktas.

3. Vid fastställandet av andelen temporärt exporterade varor skall sekundära förädlingsprodukter som utgör avfall, skrot, återstoder, spill och restprodukter behandlas som förluster.

4. Om punkt 1 tillämpas, skall kvantiteten av varje slag av temporärt exporterade varor som använts vid framställningen av varje slag av förädlingsprodukt bestämmas genom att i tur och ordning på den totala kvantiteten av varje slag av temporärt exporterade varor tillämpa en koefficient som motsvarar förhållandet mellan kvantiteten av dessa varor som finns i varje slag av förädlingsprodukter och den totala kvantiteten av dessa varor i förädlingsprodukterna som helhet.

5. Kvantiteten av varje slag av temporärt exporterade varor som motsvarar kvantiteten av varje slag av förädlingsprodukter som övergått till fri omsättning skall fastställas genom att tillämpa den koefficient som erhållits genom den i artikel 773.2 angivna metoden på den kvantitet av varje slag av temporärt exporterade varor som använts i framställningen av varje slag av dessa produkter, beräknad i enlighet med punkt 4.

Artikel 775

1. Om artiklarna 773 och 774 inte tillämpas, skall den värdemässiga fördelningsmetoden tillämpas.

Tullmyndigheterna får dock med tillståndshavarens samtycke och för förenkling tillämpa den kvantitativa fördelningsmetoden (temporärt exporterade varor) i stället för den värdemässiga fördelningsmetoden, om båda metoderna skulle ge liknande resultat.

2. För att bestämma kvantiteten av varje slag av temporärt exporterade varor som använts i framställningen av varje typ av förädlingsprodukt skall en koefficient som motsvarar förhållandet mellan tullvärdet av varje förädlingsprodukt och det totala tullvärdet av dessa produkter i tur och ordning tillämpas på den totala kvantiteten av de temporärt exporterade varorna.

3. Om ett slag av förädlingsprodukter inte återimporteras, skall det värde av dessa produkter som skall användas vid till- lämpning av den värdemässiga fördelningen vara det senaste försäljningspriset i gemenskapen för identiska eller liknande varor, under förutsättning att detta pris inte påverkas av förhållandet mellan köpare och säljare.

Artikel 143 skall tillämpas vid bedömningen av förhållandet mellan köparen och säljaren.

Om värdet inte kan fastställas med tillämpning av ovannämnda bestämmelser, skall det fastställas av tullmyndigheterna med hjälp av en rimlig metod.

4. Den kvantitet av varje slag av temporärt exporterade varor som motsvarar kvantiteten av varje slag av förädlingsprodukter som övergått till fri omsättning som skall användas vid beräkningen av det belopp som skall dras av skall fastställas genom att tillämpa den koefficient som erhållits genom den i artikel 773.2 angivna metoden på kvantiteten av varje slag av temporärt exporterade varor som använts vid framställningen av dessa varor, beräknad i enlighet med punkt 2.

Artikel 776

1. Om ett tillstånd för passiv förädling utfärdas som inte föreskriver en reparation och tullmyndigheterna med tillståndshavarens medgivande kan fastställa ett ungefärligt belopp för den tull som skall betalas enligt bestämmelserna om partiell befrielse, får denna myndighet bestämma ett genomsnittligt värde som gäller för alla förädlingsprocesser som skall genomföras enligt det tillståndet (samlad avslutning) för företag som ofta genomför passiv förädling.

2. Den sats som avses i punkt 1 skall fastställas för varje period som inte överstiger sex månader på grundval av

- en ungefärlig uppskattning som görs i förväg av det belopp som skall betalas för den perioden, eller

- de erfarenheter som gjorts vid uppbörd av det belopp som betalats för en tidigare likvärdig period.

Tullsatsen skall ökas efter vad som är lämpligt för att säkerställa att det importtullbelopp som bokförs inte är högre än det belopp som lagligen skall betalas.

3. Den tullsats som anges i punkt 1 skall tillämpas tillfälligt på förädlingsavgifterna för förädlingsprodukter som övergått till fri omsättning under en referensperiod som är identisk med den som använts för de i punkt 2 angivna beräkningarna, och det skall inte vara nödvändigt att exakt beräkna det importtullbelopp som skall betalas varje gång artiklar övergår till fri omsättning.

4. Det importtullbelopp som erhållits vid tillämpning av denna artikel skall bokföras enligt de villkor och inom de tidsperioder som förskrivs i artikel 217-232 i kodexen.

5. Vid slutet av varje referensperiod skall tullmyndigheterna genomföra en samlad avslutning av förfarandet och göra den slutliga beräkningen i enlighet med bestämmelserna om partiell befrielse från importtullar.

6. Om den slutliga beräkningen visar, att det importtullbelopp som har bokförts är för högt eller att trots den ökning som gjorts enligt punkt 2 det importtullbelopp som bokförts är mindre än det belopp som enligt lag skall betalas, skall en justering göras.

Avsnitt 5

Tresidig trafik

Artikel 777

1. De tullmyndigheter som avses i artikel 751 skall tillåta tresidig trafik antingen

a) i samband med det tillstånd som anges i artikel 147 eller 152 i kodexen, eller

b) på särskild begäran av tillståndshavaren, som lämnas efter det att tillståndet har beviljats men innan förädlingsprodukterna eller ersättningsprodukterna har övergått till fri omsättning.

2. Tresidig trafik skall inte tillåtas när standardutbytessystemet med import i förväg används.

Artikel 778

1. Om tresidig trafik används skall, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 783, informationsformulär INF 2 användas.

2. Informationsformuläret INF 2, som överensstämmer med förlagan och anvisningarna i bilaga 106, skall bestå av ett original och en kopia, som skall överlämnas samtidigt vid anmälningskontoret.

Informationsformulär INF 2 skall upprättas för den kvantitet av varor som hänförs till förfarandet. Om förädlingsprodukterna eller ersättningsprodukterna planeras att återimporteras i mer än en försändelse vid olika tullkontor, skall anmälningskontoret på begäran av tillståndshavaren utfärda det antal formulär INF 2 som erfordras för den kvantitet av varor som hänförs till förfarandet.

3. I händelse av stöld, förlust eller förstöring av informationsformulär INF 2, får innehavaren av tillståndet för passiv förädling begära att tullkontoret som påtecknade den utfärdar ett duplikat. Detta kontor skall uppfylla denna begäran, förutsatt att det kan fastställas att de temporärt exporterade varorna för vilka duplikatet begärs inte har återimporterats.

Det utfärdade duplikatet skall innehålla en av följande beteckningar:

- DUPLICADO

- DUPLIKAT

- DUPLIKAT

- ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ,

- DUPLICATE

- DUPLICATA

- DUPLICATO

- DUPLICAAT

- SEGUNDA VIA.

4. En begäran om utfärdande av informationsformulär INF 2 skall innebära tillståndshavarens samtycke enligt artikel 150.1 b i kodexen.

Artikel 779

1. Anmälningskontoret skall påteckna originalet och kopian av informationsformulär INF 2. Det skall behålla kopian och återlämna originalet till deklaranten.

2. Om anmälningskontoret finner, att det tullkontor för vilket deklarationen om övergång till fri omsättning kommer att uppvisas kräver vissa uppgifter i tillståndet som inte finns angivna på informationsformuläret, skall det fylla i dessa uppgifter på informationsformuläret.

3. Originalet av informationsformulär INF 2 skall uppvisas för det tullkontor där varorna lämnar gemenskapens tullområde. Det kontoret skall intyga på originalet att varorna har lämnat detta territorium och skall återlämna originalet till den person som visade upp det.

Artikel 780

1. Om anmälningskontoret skall påteckna informationsformulär INF 2, skall det i fält 16 ange de medel som använts för att identifiera de temporärt exporterade varorna.

2. Om prover tas eller illustrationer eller tekniska beskrivningar används, skall det i punkt 1 angivna kontoret bestyrka dessa prover, illustrationer eller tekniska beskrivningar genom att fästa sitt tullsigill antingen på varorna, om deras beskaffenhet gör detta möjligt, eller på emballaget på sådant sätt att det inte kan brytas.

En etikett med kontorets stämpel och referensuppgifter om exportdeklarationen skall fästas vid proverna, illustrationerna eller de tekniska beskrivningarna på ett sätt som förhindrar att utbyte sker.

3. Proverna, illustrationerna eller de tekniska beskrivningarna, bestyrkta och förseglade i enlighet med punkt 2, skall återlämnas till exportören som skall uppvisa dem med sigillen orörda, när förädlingsprodukterna eller ersättningsprodukterna återimporteras.

4. Om en analys krävs och resultaten av denna inte kommer att vara kända förrän efter det att tullkontoret har påtecknat informationsformulär INF 2, skall den handling som innehåller analysresultaten lämnas till exportören i ett förseglat kuvert, som är skyddat mot åverkan.

Artikel 781

1. Importören av förädlingsprodukterna eller ersättningsprodukterna skall uppvisa originalet av informationsformulär INF 2 och om tillämpligt uppge de identifieringsmedel som avses i artikel 780.3 och 780.4 till avslutningskontoret, när han inger deklarationen för övergång till fri omsättning.

2. Om förädlingsprodukterna eller ersättningsprodukterna övergår till fri omsättning i en enda försändelse eller i mer än en försändelse men vid samma tullkontor, skall det kontoret anteckna på originalet av informationsformulär INF 2 de kvantiteter av temporärt exporterade varor som motsvarar kvantiteten av förädlingsprodukter eller ersättningsprodukter som övergått till fri omsättning. När informationsformulär INF 2 är färdigbehandlat skall det bifogas den motsvarande deklarationen. I annat fall skall det återlämnas till deklaranten och detta faktum noteras i fält 44 i det formulär som föreskrivs i artikel 205.

3. Om förädlingsprodukterna eller ersättningsprodukterna övergår till fri omsättning i mer än en försändelse vid mer än ett tullkontor och artikel 779.2 inte har tillämpats, skall det tullkontor där den första deklarationen om övergång till fri omsättning ingavs, på begäran av deklaranten, ersätta det ursprungliga informationsformuläret INF 2 med ytterligare INF 2 formulär, upprättade för den kvantitet av temporärt exporterade varor som ännu inte övergått till fri omsättning. Tullkontoret skall på ersättningsformuläret eller - formulären ange numret på det ursprungliga informationsformuläret och det tullkontor som utfärdade det. De kvantiteter som införs på ersättningsformuläret eller - formulären skall beräknas efter de kvantiteter som finns angivna på det ursprungliga informationsformuläret INF 2, vilket, när det väl är färdigbehandlat på detta sätt, skall bifogas den ursprungliga deklarationen för övergång till fri omsättning. Varje ersättningsformulär som är färdigbehandlat skall bifogas den deklaration för fri omsättning som det avser.

Artikel 782

Avslutningskontoret skall vara bemyndigat att begära, att det tullkontor som påtecknade informationsformulär INF 2 gör en kontroll efter klareringen, att informationsformuläret är äkta och att uppgifterna i det och all övrig information som lämnats i det är riktiga.

Det senare tullkontoret skall uppfylla denna begäran så snart som möjligt.

Artikel 783

Förenklade förfaranden får användas för information och kontroll i fråga om flöden av tresidig trafik.

De berörda medlemsstaterna skall i förväg sända kommissionen ett förslag på hur dessa förenklade förfaranden skall hanteras. Kommissionen skall meddela de andra medlemsstaterna.

De förenklade förfaranden som kommissionen underrättats om får genomföras såvida kommissionen inte meddelar den berörda medlemsstaten inom två månader från den dag då förslaget togs emot att det finns invändningar mot att genomföra dessa förenklade förfaranden.

Avsnitt 6

Handelspolitiska åtgärder

Artikel 784

1. Handelspolitiska åtgärder för export skall tillämpas vid den tidpunkt då deklarationen för hänförande till förfarandet tas emot.

2. Punkt 1 skall inte påverka beslut som tillåter att aska och återstoder av koppar och kopparlegeringar enligt KN-nr 2620 och avfall av koppar och kopparlegeringer enligt KN-nr 7404 00 inte skall avräknas mot exportkvoter.

Artikel 785

1. När de förädlingsprodukter som avses i artikel 145.1 i kodexen övergår till fri omsättning, skall de särskilda handelspolitiska åtgärder som gäller för sådana produkter vid den tidpunkt då deklarationen för övergång till fri omsättning tas emot endast gälla, om dessa varor inte har ursprung i gemenskapen enligt artikel 23 och 24 i kodexen.

2. Handelspolitiska åtgärder för import skall inte tillämpas i samband med reparationer, när standardutbytessystemet används och inte heller vid sådan ytterligare förädling som genomförs i enlighet med artikel 123 i kodexen.

Avsnitt 7

Administrativt samarbete

Artikel 786

1. Medlemsstaterna skall sända kommissionen de uppgifter som anges i bilaga 107 för varje ansökan om tillstånd som avslås på grund av att de ekonomiska villkoren inte anses uppfyllda.

2. De upplysningar som avses i punkt 1 skall sändas under månaden efter den i vilken ansökan avslogs. Kommissionen skall sända dessa upplysningar till de andra medlemsstaterna, och de skall vid behov undersökas av kommittén

Artikel 787

1. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna

a) en förteckning över de tullmyndigheter till vilka ansökan om tillstånd skall inges, utom när det gäller artiklarna 760 och 761,

b) en förteckning över de tullkontor som är bemyndigade att utfärda tillstånd enligt artiklarna 760 och 761.

2. Bestämmelserna i artikel 649.2 och 649.3 skall tillämpas.

AVDELNING IV

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR EXPORT

KAPITEL 1

Slutgiltig export

Artikel 788

1. Exportör i enlighet med artikel 161.5 i kodexen skall den person anses vara för vilkens räkning exportdeklarationen upprättas och som är ägare till varorna eller har en liknande rätt att disponera dem vid den tidpunkt då deklarationen tas emot.

2. Om äganderätten eller liknande rätt att disponera varorna innehas av en person som är etablerad utanför gemenskapen enligt det kontrakt som utgör grunden för exporten, skall exportören anses vara den avtalspart som är etablerad i gemenskapen.

Artikel 789

I fall som innefattar kontrakt med underleverantörer får exportdeklarationen även inges till det tullkontor som är behörigt på den plats där underleverantören är etablerad.

Artikel 790

Om första meningen i artikel 161.5 i kodexen av administrativa skäl inte kan tillämpas, får deklarationen inges till varje tullkontor i den berörda medlemsstaten som är behörigt för ärendet i fråga.

Artikel 791

1. Om det finns välgrundade och styrkta skäl, får en exportdeklaration tas emot

- vid ett annat tullkontor än det som anges i första meningen i artikel 161.5 i kodexen,

eller

- vid ett annat tullkontor än det som anges i artikel 790.

Kontroller av tillämpning av förbud och restriktioner skall i detta fall ta hänsyn till situationens särskilda karaktär.

2. Om i de fall som avses punkt 1 exportformaliteterna inte genomförs i den medlemsstat där exportören är etablerad, skall det tullkontor där exportdeklarationen givits in sända en kopia av det administrativa enhetsdokumentet till ett utsett kontor i den medlemsstat där exportören är etablerad.

Artikel 792

Om exportdeklarationen är upprättad med det administrativa enhetsdokumentet som grund, skall exemplar 1, 2 och 3 användas, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 207. Det tullkontor där exportdeklarationen har givits in (exporttullkontoret) skall stämpla fält A och om tillämpligt fylla i fält D. Vid frigörandet av varorna skall det behålla exemplar 1, sända exemplar 2 till statistikkontoret i den medlemsstat där exporttullkontoret ligger och återlämna exemplar 3 till den berörda personen.

Artikel 793

1. Exemplar 3 av det administrativa enhetsdokumentet och varorna som frigjorts för export skall uppvisas för tullen vid utfartstullkontoret.

2. Med beteckningen utfartstullkontor förstås

a) för varor som exporteras med järnväg, post, flyg eller båt, det tullkontor som är behörigt på den plats där varorna övertas av järnvägsbolag, postmyndigheter, flygbolag eller rederier, för att enligt ett enda transportavtal transporteras till ett tredje land,

b) för varor som exporteras via rörledning och för elektricitet, det kontor som är utsett av den medlemsstat där exportören är etablerad,

c) för varor som exporteras på annat sätt eller under omständigheter som inte omfattas av a och b, det sista tullkontoret innan varorna lämnar gemenskapens tullområde.

3. Utfartstullkontoret skall övertyga sig om att de uppvisade varorna överensstämmer med de som deklarerats och skall övervaka och bestyrka deras fysiska utförsel genom en påskrift på baksidan av exemplar 3. Påskriften skall utgöras av en stämpel som visar kontorets namn och datum. Utfartstullkontoret skall återlämna exemplar 3 till den person som överlämnar det för återlämnande till deklaranten.

Vid export i flera sändningar skall påskriften endast göras för de varor som verkligen exporteras. Vid export i flera sändningar via flera olika tullkontor skall det utfartstullkontor där originalet av exemplar 3 uppvisades, vid mottagandet av en vederbörligen bestyrkt begäran bestyrka en kopia av exemplar 3 för varje del av de ifrågavarande varorna för att denna skall kunna uppvisas för ett annat tillämpligt utfartstullkontor. På originalet av exemplar 3 skall en anteckning om detta göras.

När hela förfarandet genomförs i en och samma medlemsstat, får den medlemsstaten föreskriva att exemplar 3 inte skall påtecknas, och i detta fall skall detta exemplar inte återlämnas.

4. Om utfartstullkontoret fastställer att varor fattas, skall det anteckna detta på det uppvisade exemplaret av deklarationen och meddela exporttullkontoret.

Om utfartstullkontoret fastställer att det finns för många varor, skall det vägra utförsel av dessa varor till dess att exportformaliteterna har genomförts.

När utfartstullkontoret upptäcker en avvikelse i varornas beskaffenhet, skall det vägra utförsel till dess att exportformaliteterna har genomförts och även meddela exporttullkontoret.

5. I de fall som avses i punkt 2 a skall utfartstullkontoret påteckna exemplar 3 av exportdeklarationen i enlighet med punkt 3 efter att ha skrivit beteckningen "Export" med röd färg på transporthandlingen och stämplat den med sin stämpel. Om det, i fråga om reguljära sjöfartslinjer eller direkt transport eller flyglinjer till tredje land, kan garanteras på annat sätt att verksamheten är regelmässig, skall påteckningen "Export" inte krävas.

6. När det gäller varor som sänds till ett tredje land eller till ett utfartstullkontor under transiteringsförfarande, skall utfartstullkontoret påteckna exemplar 3 i enlighet med punkt 3 och återlämna det till deklaranten efter att ha påtecknat alla kopior av transiteringshandlingen eller varje annan handling som ersätter den med "Export" i röd färg. Utfartstullkontoret skall kontrollera att varorna fysiskt förs ut.

Det första stycket skall inte tillämpas vid de tillfällen då det inte krävs uppvisande av dokument vid utfartstullkontoret enligt artikel 419.4 och 419.7 och artikel 434.6 och 494.9.

7. Utfartstullkontoret får begära att exportören lämnar bevis på att varorna har lämnat gemenskapens tullområde.

Artikel 794

1. Varor som inte omfattas av förbud eller restriktioner och vars värde inte överstiger 3 000 ecu per sändning och per deklarant får deklareras vid utfartstullkontoret.

Medlemsstaterna får föreskriva att denna bestämmelse inte skall tillämpas, när den person som upprättar exportdeklarationen handlar yrkesmässigt som tullombud för andra personers räkning.

2. Muntliga deklarationer får lämnas endast vid utfartstullkontoret.

Artikel 795

Om varor lämnar gemenskapens tullområde utan en exportdeklaration, skall denna deklaration inges i efterhand av exportören till det tullkontor som är behörigt för den plats där han är etablerad. Bestämmelserna i artikel 790 skall tillämpas vid dessa omständigheter.

Deklarationen skall tas emot endast på villkor att exportören lämnar tillfredsställande bevis till det berörda tullkontoret avseende de ifrågavarande varornas beskaffenhet och kvantitet samt under vilka förhållanden de lämnade gemenskapens tullområde. Tullkontoret skall även påteckna exemplar 3 av det administrativa enhetsdokumentet.

Ett godkännande i efterhand av deklarationen skall varken hindra tillämpningen av gällande påföljder eller de konsekvenser som kan uppstå med avseende på den gemensamma jordbrukspolitiken.

Artikel 796

1. Om varor som frigjorts för export inte lämnar gemenskapens tullområde, skall exportören genast underrätta exporttullkontoret. Exemplar 3 av deklarationen skall lämnas tillbaka till det kontoret.

2. Om i de fall som avses i artikel 793.5 eller 793.6 en ändring i transportavtalet har som följd att en transport som skulle ha avslutats utanför gemenskapens tullområde i stället avslutas innanför detta, får företagen eller myndigheterna i fråga endast genomföra det ändrade avtalet efter medgivande från det tullkontor som avses i artikel 793.2 a eller, i fråga om transiteringar av utfartstullkontoret. I detta fall skall exemplar 3 återlämnas.

KAPITEL 2

Temporär export med användning av en ATA-carnet

Artikel 797

1. En ATA-carnet får användas för export om följande villkor är uppfyllda:

a) Den skall utfärdas i en medlemsstat i gemenskapen och påtecknas och garanteras av en sammanslutning som är etablerad i gemenskapen och är part i en internationell garantikedja.

Kommissionen skall offentliggöra en förteckning över sammanslutningarna.

b) Den skall endast gälla för gemenskapsvaror

- som vid export från gemenskapens tullområde inte har omfattats av exporttullformaliteter i syfte att erhålla exportbidrag eller andra exportbelopp enligt den gemensamma jordbrukspolitiken,

- för vilka inga andra ekonomiska förmåner har beviljats enligt den gemensamma jordbrukspolitiken på villkor att dessa varor exporteras,

- för vilka ingen begäran om återbetalning har givits in.

c) De handlingar som avses i artikel 221 skall inges. Tullmyndigheterna får begära att transporthandlingen uppvisas.

d) Varorna skall vara avsedda att återimporteras.

2. Om de varor som omfattas av en ATA-carnet anmäls till temporär export, skall exporttullkontoret genomföra följande formaliteter:

a) Kontrollera att de uppgifter som lämnats i fält A till G i exportkupongen överensstämmer med de varor som omfattas av carneten.

b) Om tillämpligt fylla i fältet med rubriken "Intyg av tullmyndigheterna" på omslaget av carneten.

c) Fylla i talongen och fält H i exportkupongen.

d) Fylla i sitt namn i fält H b i återimportkupongen.

e) Behålla exportkupongen.

3. Om exporttullkontoret inte är samma kontor som utfartstullkontoret, skall exporttullkontoret genomföra de i punkt 2 angivna formaliteterna, men det skall inte fylla i fält 7 på exporttalongen, vilket skall fyllas i av utfartstullkontoret.

4. Den tidsgräns för återimport av varorna som tullmyndigheterna fastställt i fält H b i exportkupongen får inte överskrida giltighetstiden för carneten.

Artikel 798

Om varor som lämnat gemenskapens tullområde med en ATA-carnet inte längre är avsedda att återimporteras, skall en exportdeklaration innehållande de uppgifter som anges i bilaga 37 inges för exporttullkontoret.

Vid avlämnandet av carneten i fråga skall exporttullkontoret påteckna exemplar 3 av exportdeklarationen och göra återimportkupongen och -talongen ogiltiga.

AVDELNING V

ANDRA GODKÄNDA TULLBEHANDLINGAR

KAPITEL 1

Frizoner och frilager

Avsnitt 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 799

1. Vid tillämpning av detta kapitel förstås med operatör varje person som genomför en verksamhet som innefattar lagring, behandling, bearbetning, försäljning eller inköp av varor i en frizon eller ett frilager.

2. Definitionerna i artikel 503 skall tillämpas även för detta kapitel.

Artikel 800

Om gemenskapsrättsakter föreskriver att handelspolitiska åtgärder skall tillämpas vid

a) varors övergång till fri omsättning, skall dessa åtgärder inte tillämpas när varorna läggs upp i en frizon eller ett frilager och inte heller under den tid de stannar där,

b) införsel av varor till gemenskapens tullområde, skall dessa åtgärder tillämpas när icke-gemenskapsvaror läggs upp i en frizon eller ett frilager,

c) export av varor, skall dessa åtgärder tillämpas när gemenskapsvaror i en frizon eller ett frilager exporteras från gemenskapens tullområde. Dessa varor skall övervakas av tullmyndigheterna.

Artikel 801

Vem som helst får ansöka om att en del av gemenskapens tullområde utses till en frizon eller att ett frilager inrättas.

De frizoner som finns i gemenskapen och som är i drift finns förtecknade i bilaga 108.

Artikel 802

Avgränsningen av frizoner och lokalerna i ett frilager skall vara sådan att tullmyndigheternas övervakning utanför frizonen eller frilagret underlättas och inga varor i strid mot reglerna förs ut från frizonen eller frilagret.

Området omedelbart utanför avgränsningen skall vara sådant, att det tillåter en fullgod övervakning av tullmyndigheterna. Tillträde till området skall kräva medgivande av dessa myndigheter.

Artikel 803

1. Tillstånd att bygga i en frizon skall ansökas om skriftligen.

2. Den i punkt 1 angivna ansökan skall ange den verksamhet som byggnaden skall användas till och innehålla alla andra uppgifter som gör det möjligt för tullmyndigheterna att bedöma skälen för att bevilja tillståndet.

3. Tullmyndigheterna skall bevilja tillstånd om tillämpningen av tullagstiftningen inte hindras.

4. Punkt 1, 2 och 3 skall även tillämpas om en byggnad i en frizon eller en byggnad som utgör ett frilager byggs om.

Artikel 804

Utan att det påverkar den övervakning som avses i artikel 168.1 i kodexen skall tullmyndigheterna genomföra de kontroller som avses i artikel 168.2 och 168.4 i kodexen endast som stickprovskontroller eller när det finns rimligt tvivel om att den tillämpliga lagstiftningen följs.

Avsnitt 2

Verksamhet som utförs i en frizon eller ett frilager och godkännande av lagerbokföring

Artikel 805

I fråga om de verksamheter som avses i artikel 176.1 i kodexen, skall den anmälan som avses i artikel 172.1 i kodexen utgöras av inlämnandet av en ansökan om godkännande av lagerbokföringen enligt artikel 808.

Artikel 806

Operatören skall vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder för att säkerställa att de personer som han anställer för att bedriva verksamheten iakttar tullagstiftningen.

Artikel 807

1. Innan operatören påbörjar verksamheter i en frizon eller ett frilager, skall han erhålla tullmyndigheternas godkännande av den lagerbokföring som avses i artikel 176 i kodexen.

2. Det godkännande som avses i punkt 1 skall endast ges till personer som lämnar alla nödvändiga garantier avseende tillämpningen av bestämmelserna om frizoner och frilager.

Artikel 808

1. Den ansökan om godkännande som avses i artikel 807, nedan kallad "ansökan" skall inges skriftligen till de tullmyndigheter som utsetts av den medlemsstat där frizonen eller frilagret ligger.

2. I ansökan skall uppges vilken av verksamheterna i artikel 176.1 i kodexen som är planerad. Den skall innehålla en detaljerad beskrivning av den gällande eller framtida bokföringen av lagret, beskaffenhet och tullstatus för de varor som verksamheten avser, det tullförfarande enligt vilket verksamheten i förekommande fall skall genomföras, samt all annan information som tullmyndigheterna behöver för att säkerställa en korrekt tillämpning av bestämmelserna som reglerar frizoner och frilager.

3. Ansökningar och tillhörande dokument skall bevaras av tullmyndigheterna under minst tre år från utgången av det kalenderår under vilket operatören upphör med verksamheten i frizonen eller frilagret.

Artikel 809

Ett godkännande av lagerbokföringen skall utfärdas skriftligen och skall vara daterat och undertecknat.

Den sökande skall underrättas om godkännandet.

En kopia skall behållas under den tidsperiod som avses i artikel 808.3.

Artikel 810

1. Tullmyndigheterna skall ändra eller återkalla godkännandet, om de förbjuder den person till vilken godkännandet utfärdades att fortsätta med en verksamhet i frizonen eller frilagret enligt artikel 172.2 eller 172.3 i kodexen.

2. Ett godkännande skall återkallas av tullmyndigheterna, om de upptäcker att varor upprepade gånger försvinner, och detta inte kan förklaras på ett tillfredsställande sätt för dem.

3. När ett godkännande har återkallats, får den verksamhet som lagerbokföringen avser inte längre drivas i frizonen eller frilagret.

Avsnitt 3

Införsel av varor till en frizon eller ett frilager

Artikel 811

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 812 och 813 behöver varken varorna eller en tulldeklaration uppvisas, när varorna anländer till en frizon eller ett frilager.

Vid ankomsten till de platser som används för verksamheten skall alla varor omedelbart registreras i lagerbokföringen enligt artikel 807.

Artikel 812

De transporthandlingar som avses i artikel 168.4 i kodexen skall utgöras av varje handling som avser transport, såsom en fraktsedel, följesedel, manifest eller speditionsdokument, under förutsättning att den innehåller alla upplysningar som behövs för att identifiera varorna.

Artikel 813

1. Om varor som är hänförda till ett tullförfarande behöver uppvisas för tullmyndigheterna enligt artikel 170.2 a i kodexen, skall de relevanta handlingarna uppvisas tillsammmans med varorna, utan att detta påverkar tillämpningen av de eventuella förenklade förfaranden som är fastställda för det tullförfarande som skall avslutas.

2. Om förfarandet för aktiv förädling eller temporär import avslutas genom att hänföra förädlingsprodukterna eller importvarorna till förfarandet för extern gemenskapstransitering som följs av införsel i en frizon eller ett frilager i syfte att därefter exportera varorna från gemenskapens tullområde, skall tullmyndigheterna utföra stickprovskontroller för att övertyga sig om, att de uppgifter som avses i artikel 817.3 f är registrerade i lagerbokföringen.

De skall även förvissa sig om att, om varor överförs från en operatör till en annan inom en frizon, detta registreras i lagerbokföringen hos den operatör som tar emot dem.

Artikel 814

Om ett beslut att återbetala eller efterge importtullar tillåter att varorna läggs upp i en frizon eller ett frilager, skall tullmyndigheterna utfärda det intyg som anges i artikel 887.5.

Artikel 815

Utan att det påverkar artikel 823 skall för införsel i en frizon eller ett frilager av varor som omfattas av exporttullar eller andra exportbestämmelser och som omfattas av ett krav från tullmyndigheterna enligt artikel 170.3 i kodexen att meddela detta till tullkontoret, varken krävas uppvisandet av en handling vid uppläggningen eller en systematisk och allmän kontroll av alla upplagda varor.

Artikel 816

Om tullmyndigheterna intygar varornas gemenskapsstatus eller icke-gemenskapsstatus i enlighet med artikel 170.4 i kodexen, skall de använda ett formulär som överensstämmer med förlagan och bestämmelserna i bilaga 109.

Avsnitt 4

Driften av en frizon eller ett frilager

Artikel 817

1. Den operatör som sköter lagerbokföringen i enlighet med artikel 807 skall där föra in alla uppgifter som behövs för att kontrollera att tullagstiftningen tillämpas riktigt.

2. Om operatören upptäcker, att varor försvinner av andra än naturliga orsaker, skall han meddela tullmyndigheterna.

3. Utan att det påverkar artikel 824 skall lagerbokföringen innehålla

a) uppgifter om kollinas märkning, nummer, antal och slag, kvantitet och sedvanlig handelsbeskrivning av varorna och, om tillämpligt, containerns identifieringsmärken,

b) uppgifter som gör det möjligt att övervaka varorna, framförallt i fråga om platsen där de finns,

c) hänvisning till de transporthandlingar som används vid införseln och bortförseln av varorna,

d) uppgifter om varornas tullstatus och om tillämpligt hänvisning till intyget om denna status enligt artikel 816,

e) uppgifter om vanliga former av hantering,

f) om införseln av varor i en frizon eller ett frilager avslutar antingen ett förfarande för aktiv förädling, temporär import eller lagring i tullager eller ett förfarande för extern gemenskapstransitering som i sig avslutar ett av dessa förfaranden, de uppgifter som anges i

- artikel 522.4,

- artikel 610.1 och artikel 644.1,

- artikel 711,

g) om varor har hänförts till förfarandet för extern gemenskapstransitering efter det att de flyttats från en frizon eller ett frilager och det förfarandet avslutas genom att de förs in i en frizon eller ett frilager, de uppgifter som föreskrivs i artikel 818.4,

h) uppgifter om varor som vid övergång till fri omsättning eller temporär import inte skulle omfattas av importtullar eller handelspolitiska åtgärder, och vars användning eller bestämmelse skall kontrolleras.

4. Om räkenskaper måste föras på grund av ett tullförfarande, behöver uppgifterna i denna bokföring inte anges i den i punkt 1 angivna lagerbokföringen.

Artikel 818

1. De vanliga former för hantering som avses i artikel 173 b i kodexen är de som definieras i bilaga 69.

2. Om en hantering kan ge upphov till en fördel i fråga om de tillämpliga importtullarna för icke-gemenskapsvaror efter hantering jämfört med de som är tillämpliga före hantering, får denna hantering endast utföras på villkor att den begäran som avses i artikel 178.2 i kodexen inges vid samma tid som ansökan om tillstånd i enlighet med artikel 523.1 och 523.2.

3. Om en hantering skulle ge upphov till högre importtullar för varorna än de som tillämpas för varorna före hanteringen, skall den genomföras utan tillstånd och den berörda personen får inte längre inge den begäran som avses i artikel 178.2 i kodexen.

4. Om varor som är upplagda i en frizon eller ett frilager deklareras för en annan godkänd tullbehandling än övergång till fri omsättning eller återexport eller placeras i tillfällig förvaring, och punkt 2 är tillämplig, skall fält 31 i deklarationen som hänför varorna till den ifrågavarande hanteringen eller det fält som är avsett för varubeskrivning i den handling som används för tillfällig förvaring innehålla en av följande beteckningar:

- Mercancías MU

- SB varer

- UB-Waren

- Åìðïñåýìáôá ÓÅ,

- UFH goods

- Marchandises MU

- Merci MU

- GB-goederen

- Mercadorias MU.

5. Om varor, för vilka punkt 2 gäller och som har hänförts till ett tullförfarande, övergår till fri omsättning eller hänförs till ett annat tullförfarande som kan ge upphov till en tullskuld, skall informationsformulär INF 8 enligt bilaga 70 användas.

De tullmyndigheter till vilka deklarationen för övergång till fri omsättning eller för ett annat tullförfarande som kan ge upphov till en tullskuld inges skall använda informationsformulär INF 8, som de skall påteckna, för att begära att de tullmyndigheter, som är behöriga att övervaka frizonen eller frilagret där de vanliga formerna för hantering genomfördes, lämnar upplysningar om de deklarerade varornas beskaffenhet, tullvärde och kvantitet som skulle ha beaktats, om varorna i fråga inte hade genomgått denna hantering.

Originalet av formulär INF 8 skall sändas till de tullmyndigheter som är behöriga att övervaka frizonen eller frilagret; kopian skall behållas av de tullmyndigheter som påtecknade fält 14 i formuläret.

De tullmyndigheter som är behöriga att övervaka frizonen eller frilagret skall lämna den information som begärs i fält 11-13, påteckna fält 15 och sända originalet av INF 8 formuläret tillbaka till det tullkontor som anges i fält 4.

6. Deklaranten får begära att INF 8 formuläret utfärdas, vid den tidpunkt då varorna förs ut ur frizonen eller frilagret för att hänföras till ett annat tullförfarande än fri omsättning eller återexport.

I detta fall skall den tullmyndighet som är behörig att övervaka frizonen eller frilagret lämna de uppgifter som avses i fält 11-13, påteckna fält 15 och återlämna originalet av formulär INF 8 till deklaranten.

Artikel 819

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 175.2 i kodexen skall det förfarande som föreskrivs i artikel 253.3 till- lämpas utan tillstånd i förväg från tullmyndigheterna, om icke-gemenskapsvaror övergår till fri omsättning inom en frizon eller ett frilager. I detta fall skall ett godkännande av den lagerbokföring som avses i artikel 809 även omfatta användningen av denna lagerbokföring för kontroll av det förenklade förfarandet för övergång till fri omsättning.

2. Ett intyg om gemenskapsstatus för de varor som övergått till fri omsättning i enlighet med punkt 1 skall lämnas med hjälp av den handling som anges i bilaga 109 och skall utfärdas av operatören.

Avsnitt 5

Bortförande av varor från en frizon eller ett frilager

Artikel 820

Uppgifter om bortförande av varor från de platser som använts för verksamheten skall registreras omedelbart i lagerbokföringen enligt artikel 807 för att skapa ett underlag för tullmyndigheternas kontroller enligt artikel 822.

Artikel 821

Utan att det påverkar de förfaranden som skall tillämpas i de fall då export omfattas av exporttullar eller handelspolitiska åtgärder eller bestämmelserna i avsnitt 6, behöver varken varorna uppvisas eller någon tulldeklaration lämnas om varorna förs direkt från gemenskapens tullområde.

Artikel 822

För att övertyga sig om att bestämmelserna om export, återexport eller avsändning gällande varor som förs ut ur en frizon eller ett frilager har följts skall tullmyndigheterna, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 827, genomföra stickprovs- kontroller av operatörens lagerbokföring.

Avsnitt 6

Särskilda bestämmelser om jordbruksvaror i gemenskapen

Artikel 823

1. Förfinansierade varor som lagts upp i en frizon eller ett frilager enligt artikel 5 i rådets förordning (EEG) nr 565/80 skall uppvisas och en tulldeklaration inges.

2. Deklarationen enligt punkt 1 skall upprättas i enlighet med artikel 530.

Artikel 824

Den lagerbokföring som avses i artikel 807 skall förutom de uppgifter som anges i artikel 817 innehålla uppgift om det datum då de förfinansierade varorna lades upp i frizonen eller frilagret samt en hänvisning till deklarationen för detta.

Artikel 825

Artikel 532 skall tillämpas vid hantering av de förfinansierade varorna.

Artikel 826

Förädlingen av förfinansierade basprodukter i en frizon eller ett frilager skall utföras i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EEG) nr 565/80.

Artikel 827

1. Förfinansierade varor skall deklareras för export och lämna gemenskapens tullområde inom de tidsgränser som fastställs i gemenskapens jordbrukslagstiftning.

2. Den i punkt 1 angivna deklarationen skall upprättas i enlighet med artikel 534.

3. Utan att det påverkar bestämmelserna i rådets förordning (EEG) nr 386/90(30) skall tullmyndigheterna genomföra stickprovskontroller som grundar sig på lagerbokföringen för att säkerställa att de i punkt 1 angivna tidsgränserna iakttas.

(30) EGT nr L 84, 27.3.1987, s. 1.

Artikel 828

Ett proviantlager får inrättas i en frizon eller ett frilager i enlighet med artikel 38 i kommissionens förordning (EEG) nr 3665/87(31).

(31) EGT nr L 42, 16.2.1990, s. 6.

Avsnitt 7

Förfaranden som skall tillämpas vid aktiv förädling (suspensionssystem) eller bearbetning under tullkontroll i en frizon eller ett frilager

Artikel 829

Förädlingsprocesser som utförts enligt förfarandet för aktiv förädling (suspensionssystem) eller förfarandet för bearbetning under tullkontroll i en frizon eller ett frilager får inte utföras förrän det tillstånd som avses i artikel 556 eller artikel 651 har beviljats.

Tillståndet skall ange den frizon eller det frilager där verksamheten kommer att genomföras.

Artikel 830

Tullmyndigheterna skall inte bevilja tillstånd att använda de förenklade förfaranden som avses i detta avsnitt, om de garantier som behövs för att genomföra verksamheten på ett riktigt sätt inte ställs.

Tullmyndigheterna får vägra tillstånd för de personer som inte regelbundet utför aktiva förädlingar eller bearbetning under tullkontroll.

Artikel 831

1. Tillståndshavaren skall hålla bokföring för aktiv förädling eller bearbetning under tullkontroll enligt artikel 556.3 respektive 652.3, vilka även skall innehålla en hänvisning till tillståndet.

2. För att upprätta avräkningsnota enligt artikel 595 eller artikel 664 skall en hänvisning till den bokföring som avses i punkt 1 ersätta den hänvisning till deklarationerna och dokumenten som avses i artikel 595.3 eller artikel 664.3.

Artikel 832

1. Om varor hänförs till förfarandet för aktiv förädling eller förfarandet för bearbetning under tullkontroll vid den tidpunkt då de förs in i frizonen eller frilagret, skall det lokala klareringsförfarandet enligt artikel 276 tillämpas.

2. Operatören får dock begära att normalförfarandet till- lämpas för att hänföra varor till aktiv förädling eller bearbetning under tullkontroll.

3. Om det lokala klareringsförfarandet tillämpas i enlighet med artikel 276, skall bokföringen för aktiv förädling eller bearbetning under tullkontroll ersätta den lagerbokföring som avser frizonen eller frilagret.

4. Bokföringen för aktiv förädling eller bearbetning under tullkontroll skall hänvisa till de handlingar enligt vilka varorna transporterades.

Artikel 833

1. Om varor som redan befinner sig i en frizon eller frilager hänförs till förfarandet för aktiv förädling eller bearbetning under tullkontroll, skall det lokala klareringsförfarandet enligt artikel 276 tillämpas.

2. Referensuppgifter om bokföringen för aktiv förädling eller bearbetning under tullkontroll skall registreras i lagerbokföringen för frizonen eller frilagret.

Artikel 834

1. Förfarandet för aktiv förädling och förfarandet för bearbetning under tullkontroll skall avslutas för förädlingsprodukter, bearbetade produkter eller varor i oförändrat skick som befinner sig i en frizon eller ett frilager genom registrering i lagerbokföringen för frizonen eller frilagret. Uppgifterna om denna registrering skall registreras i bokföringen för aktiv förädling eller bokföringen för bearbetning under tullkontroll, alltefter omständigheterna.

2. De uppgifter som avses i artikel 610 skall registreras i bokföringen för frizonen eller frilagret.

Artikel 835

1. Om förfarandet för aktiv förädling i fråga om förädlingsprodukter eller varor i oförändrat skick eller förfarandet för bearbetning under tullkontroll i fråga om bearbetade produkter eller varor i oförändrat skick avslutas vid tidpunkten för bortförandet från frizonen eller frilagret genom återexport av dessa produkter eller varor, skall det lokala klareringsförfarandet enligt artikel 283 tillämpas.

Utan att det påverkar de förfaranden som skall tillämpas om exporten omfattas av exporttullar eller handelspolitiska åtgärder, skall någon exportdeklaration inte krävas, om produkterna eller varorna förs direkt från en frizon eller ett frilager ut ur gemenskapens tullområde.

2. Om förfarandet för aktiv förädling i fråga om förädlingsprodukter eller varor i oförändrat skick eller förfarandet för bearbetning under tullkontroll i fråga om bearbetade produkter eller varor i oförändrat skick avslutas vid tidpunkten för bortförandet från frizonen eller frilagret genom övergång till fri omsättning av dessa produkter eller varor, skall det lokala klareringsförfarandet enligt artikel 263 P267 tillämpas.

3. Om förfarandet för aktiv förädling eller bearbetning under tullkontroll avslutas när förädlingsprodukterna, de bearbetade produkterna eller varorna i oförändrat skick förs ut ur frizonen eller frilagret för att hänföras till ett annat förfarande än övergång till fri omsättning eller export, skall de normala eller förenklade förfaranden som är fastställda för det ändamålet tillämpas.

4. Bestämmelserna i artikel 832.2 skall tillämpas i tillämpliga delar.

5. Om punkt 1 och 2 tillämpas behöver bortförandet av förädlingsprodukter, bearbetade produkter eller varor i oförändrat skick från en frizon eller ett frilager inte registreras i bokföringen för frizonen eller frilagret.

Artikel 836

Artikel 835.2 och 835.5 skall inte påverka tillämpningen av artiklarna 122, 135 och 136 i kodexen om taxering av varor eller produkter som hänförs till förfarandet för aktiv förädling eller bearbetning under tullkontroll.

Artikel 837

Före utgången av den månad som följer efter varje kvartal, skall tullmyndigheterna i Tyskland sända kommissionen de upplysningar som avses i bilaga 85 om tillstånd för aktiv förädling, som utfärdats eller ändrats i Hamburgs gamla frihamn under det föregående kvartalet, och som inte omfattas av de ekonomiska villkor som fastställts för förfarandet för aktiv förädling.

Artikel 838

Gemenskapsstatus för förädlingsprodukter eller bearbetade produkter eller varor i oförändrat skick som övergår till fri omsättning när de befinner sig i eller vid bortförande från en frizon eller ett frilager skall bestyrkas med de handlingar som avses i bilaga 109 och som operatören skall utfärda.

Det första stycket skall även tillämpas för förädlingsprodukter eller varor i oförändrat skick som släpps ut på gemenskapsmarknaden enligt artikel 580.3.

Artikel 839

Den registrering som görs i bokföringen för aktiv förädling eller bearbetning under tullkontroll skall göra det möjligt för tullmyndigheterna att när som helst kontrollera den exakta situationen för alla varor eller produkter, som hänförts till ett av förfarandena i fråga eller lagts upp i en frizon eller ett frilager.

Avsnitt 8

Information

Artikel 840

1 Tullmyndigheterna i medlemsstaterna skall överlämna följande upplysningar till kommissionen:

a) De frizoner som de har utsett eller som redan har utsetts och som påbörjar sin verksamhet samt de frilager vilkas upprättande och verksamhet de har givit tillstånd till, hur dessa frizoner eller frilager än kan betecknas.

b) De utsedda tullmyndigheter till vilka ansökan enligt artikel 808 skall inges.

c) Ändringar i arrangemangen för kontroll av förfarandet för aktiv förädling eller bearbetning under tullkontroll enligt artikel 173 i kodexen.

2. Kommissionen skall offentliggöra den information som avses i punkt 1 a och 1 b i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, serie C.

KAPITEL 2

Återexport, förstöring och överlåtelse

Artikel 841

Om återexport är beroende av att det görs en tulldeklaration, gäller bestämmelserna i artikel 788 P796 i tillämpliga delar utan att detta påverkar de särskilda bestämmelser som eventuellt är tillämpliga när det föregående tullförfarandet med ekonomisk verkan avslutas.

Artikel 842

1. Vid tillämpning av artikel 182.3 i kodexen skall en anmälan om förstöring av varor göras skriftligen och undertecknas av den berörda personen. Anmälan skall lämnas i tillräckligt god tid för att tullmyndigheterna skall kunna övervaka förstöringen.

2. Om varorna i fråga redan omfattas av en deklaration som tullmyndigheterna tagit emot, skall de göra en hänvisning till förstöringen på deklarationen och ogiltigförklara deklarationen i enlighet med artikel 66 i kodexen.

De tullmyndigheter som är närvarande när varorna förstörs skall på formuläret eller deklarationen ange vilket slag och vilken kvantitet av avfall eller skrot som följer av förstöringen för att kunna fastställa vilka taxeringsgrunder som skall gälla för det och som skall användas när de hänförs till en annan godkänd tullbehandling.

3. Bestämmelserna i punkt 2 första stycket skall gälla i tillämpliga delar för varor som överlåts till statskassan.

AVDELNING VI

VAROR SOM FÖRS UT UR GEMENSKAPENS TULLOMRÅDE

Artikel 843

1. Om varor som inte omfattas av ett tullförfarande och vilkas export är förbjuden eller omfattas av restriktioner, exporttullar eller andra avgifter vid export förs ut ur gemenskapens tullområde i syfte att återinföras i en annan del av detta, skall utförseln av detta ge upphov till att ett kontrollexemplar T5 upprättas i enlighet med de regler som fastställs i artikel 472 P495.

2. Bestämmelserna i punkt 1 skall inte tillämpas vid transport med ett flygbolag eller ett rederi, under förutsättning att sjötransporten sker via en direktlinje och med reguljär sjöfart utan uppehåll utanför gemenskapens tullområde.

3. Kontrollexemplar T5 får upprättas av varje tullkontor där varorna i fråga uppvisas och det skall uppvisas tillsammans med varorna i fråga vid utfartstullkontoret.

4. Detta exemplar skall innehålla

- i fält 31 respektive fält 33, varubeskrivning och tillämpliga KN-nummer,

- i fält 38, varornas nettovikt,

- i fält 104, en bock i fält "Annat (redogör)" och textat med versaler en av följande meningar:

- "Utförsel från gemenskapen på vissa villkor - varor avsedda att återinföras till gemenskapens territorium"

- "Utförsel från gemenskapen under förutsättning att tull erlagts på vissa villkor - varor avsedda att återinföras till gemenskapens territorium"

5. Originalet av kontrollexemplar T5 skall uppvisas tillsammans med varorna för det tullkontor som är behörigt på den plats där varorna återinförs till gemenskapens tullområde.

6. Kontrollexemplar T5 skall genast återlämnas till det tullkontor som upprättade det av det tullkontor som avses i punkt 5 efter det att det senare har påtecknat fält "J: Kontroll av användning och/eller bestämmelse" genom att sätta ett kryss i det första fältet och ange dagen då varorna återinfördes till gemenskapens tullområde.

Vid oegentligheter skall dock en lämplig notering göras i fältet "Anmärkningar".

DEL III

RETURVAROR

Artikel 844

1. I enlighet med artikel 185.2 b i kodexen skall följande varor befrias från importtullar

- varor som tidigare exporterats från gemenskapens tullområde och för vilka exporttullformaliteterna har fullgjorts i syfte att erhålla bidrag eller andra belopp som föreskrivs vid export enligt den gemensamma jordbrukspolitiken, eller

- varor för vilka en annan ekonomisk fördel än dessa bidrag eller andra belopp har beviljats enligt den gemensamma jordbrukspolitiken med förpliktelse att exportera dessa varor.

Det ovan nämnda skall ske under förutsättning att det är fastställt, beroende på omständigheterna, att bidragen eller andra belopp som har betalats är återbetalda eller att nödvändiga åtgärder har vidtagits av de behöriga myndigheterna för att hålla inne dessa belopp eller att de andra beviljade ekonomiska fördelarna har upphävts, och att varorna

i) inte kunde övergå till fri konsumtion i det land dit de sändes på grund av gällande lagar i det landet,

ii) returnerades av mottagaren på grund av att de var felaktiga eller inte i enlighet med bestämmelserna i det tillämpliga kontraktet,

iii) återimporterades till gemenskapens tullområde för att de inte kunde användas för de avsedda ändamålen på grund av omständigheter utanför exportörens kontroll.

2. De omständigheter som avses i punkt 1 iii skall innefatta följande:

a) Varor som returneras till gemenskapens tullområde efter skador som uppstått före leverans till mottagaren, antingen på själva varorna eller på det transportmedel som de transporterades med.

b) Varor som ursprungligen exporterades för konsumtion eller försäljning under en handelsmässa eller ett liknande arrangemang och som inte har konsumerats eller sålts.

c) Varor som inte kunde levereras till mottagaren på grund av dennes fysiska eller juridiska oförmåga att fullfölja det avtal enligt vilket varorna exporterades.

d) Varor som till följd av naturliga, politiska eller sociala störningar inte kunde levereras till sin mottagare eller som nådde denne efter den obligatoriska leveransdagen som föreskrivits i det avtal enligt vilket varorna exporterades.

e) Produkter som omfattas av den gemensamma organisationen av marknaden för frukt och grönsaker, som exporterats och sänts för försäljning i konsignation men som inte såldes på marknaden i det tredje land som var bestämmelselandet.

3. Varor som exporterats enligt den gemensamma jordbrukspolitiken med en exportlicens eller en förutfastställelselicens skall inte vara befriade från importtullar, om det inte är fastställt, att de tillämpliga gemenskapsbestämmelserna har följts.

4. De varor som avses i punkt 1 skall inte vara befriade från importtullar såvida de inte deklareras för övergång till fri omsättning i gemenskapens tullområde inom tolv månader från den dag då tullformaliteterna för deras export fullgjordes.

Artikel 845

Returvaror skall befrias från importtullar, även om de endast utgör en del av de varor som tidigare exporterades från gemenskapens tullområde.

Detta gäller också om varorna består av delar eller tillbehör till maskiner, instrument, apparater eller andra produkter som tidigare har exporterats från gemenskapens tullområde.

Artikel 846

1. Utan hinder av artikel 186 i kodexen skall returvaror i en av följande situationer vara befriade från importtullar:

a) Varor som efter att ha exporterats från gemenskapens tullområde inte har erhållit någon annan behandling än den som behövs för att bevara dem i gott skick eller hantering som endast förändrar deras utseende.

b) Varor som efter att de har exporterats från gemenska-pens tullområde erhållit annan behandling än den som behövs för att bevara dem i gott skick eller annan hantering än den som förändrar deras utseende, men som visade sig vara felaktiga eller olämpliga för deras avsedda användning, under förutsättning att ett av följande villkor är uppfyllda:

- Varorna underkastades denna behandling eller hantering endast i syfte att bli reparerade eller återställda i gott skick,

- Det blev uppenbart först efter det att denna behandling eller hantering hade påbörjats, att de var olämpliga för den avsedda användningen.

2. Om returvaror har genomgått en behandling eller hantering som är tilllåten enligt punkt 1 b och denna behandling skulle ha inneburit att de påförts importtullar om de hade hänförts till förfarandet för passiv förädling, skall de gällande reglerna för att debitera tull enligt detta förfarande tillämpas.

Om varor har genomgått en behandling som innebär reparation eller återställande i gott skick vilken blev nödvändig till följd av oförutsebara omständigheter som uppstod utanför gemenskapens tullområde, och detta tillfredsställande fastställs för tullmyndigheterna, skall emellertid befrielse från importtullar beviljas under förutsättning att värdet på returvarorna inte är högre, som en följd av denna behandling, än deras värde vid tidpunkten för export från gemenskapens tullområde.

3. Vid tillämpning av punkt 2 andra stycket gäller följande:

a) Med reparation eller återställande i gott skick som blev nödvändig förstås behandlingar för att avhjälpa funktionsfel eller materiella skador som uppstått på varor, när de befann sig utanför gemenskapens tullområde, och utan vilka varorna inte längre kan användas på normalt sätt för de ändamål som de är avsedda.

b) Värdet av returvarorna skall inte anses vara högre som en följd av den behandling de genomgått än deras värde vid tidpunkten för export från gemenskapens tullområde, om behandlingen inte omfattar mer än det som är absolut nödvändigt, för att de skall kunna fortsätta att användas på samma sätt som vid den tidpunkten.

När reservdelar behöver införlivas vid reparation eller återställande i gott skick av varor, skall detta begränsas till de delar som är absolut nödvändiga för att varorna skall kunna användas på samma sätt som vid exporttillfället.

Artikel 847

När tullformaliteterna genomförs, skall tullmyndigheterna på begäran av den berörda personen utfärda en handling som innehåller de upplysningar som behövs för att identifiera varorna i den händelse de skall återinföras till gemenskapens tullområde.

Artikel 848

1. Följande varor skall accepteras som returvaror:

- Varor för vilka följande handlingar uppvisas till stöd för deklarationen för övergång till fri omsättning.

a) det exemplar av exportdeklarationen som återlämnats av tullmyndigheterna till exportören eller en kopia av denna handling, bestyrkt som äkta av dessa myndigheter, eller

b) det informationsformulär som föreskrivs i artikel 850.

Om det bevismaterial som tullmyndigheterna har att tillgå vid tullkontoret för återimport eller som de kan fastställa med hjälp av den berörda personen visar, att varorna som deklarerats för övergång till fri omsättning ursprungligen exporterades från gemenskapens tullområde, och att de vid den tidpunkten uppfyllde villkoren för att tas emot som returvaror, skall de handlingar som avses i a och b inte krävas.

- Varor som omfattas av en ATA-carnet som utfärdats i gemenskapen.

Dessa varor får tas emot som returvaror inom de gränser som fastställs i artikel 185 i kodexen, även sedan giltighetstiden för ATA-carneten har löpt ut.

Under alla omständigheter skall de formaliteter som fastställs i artikel 290.2 uppfyllas.

2. Punkt 1 första strecksatsen skall inte tillämpas för internationell befordran av emballage, transportmedel eller vissa varor som förs in enligt särskilda tullförfaranden, om autonoma eller konventionella bestämmelser fastställer, att tullhandlingar inte krävs under dessa omständigheter.

Den skall inte heller tillämpas i de fall där varor får deklareras muntligen eller genom någon annan handling för övergång till fri omsättning.

3. Om tullmyndigheterna vid tullkontoret för återimport anser det nödvändigt, får de begära att den berörda personen lämnar ytterligare bevis för att identifiera returvarorna.

Artikel 849

1. En deklaration om övergång till fri omsättning avseende returvaror som vid exporten kan ha givit anledning till uppfyllande av exporttullformaliteter i syfte att erhålla bidrag eller andra belopp som föreskrivs vid export enligt den gemensamma jordbrukspolitiken, skall åtföljas inte bara av de handlingar som avses i artikel 848 utan av ett intyg som utfärdats av de myndigheter som är ansvariga för att bevilja dessa bidrag eller belopp i den exporterande medlemsstaten. Detta intyg skall innehålla de upplysningar som behövs för att tullkontoret där de ifrågavarande varorna deklarerades för övergång till fri omsättning skall kunna kontrollera att det avser dessa varor.

2. När tullformaliteter för export inte fullgjordes för att erhålla bidrag eller andra belopp som föreskrivs vid export enligt den gemensamma jordbrukspolitiken, skall intyget innehålla en av följande texter:

- Sin concesión de restituciones u otras cantidades a la exportación

- Ingen restitutioner eller andra beløp ydet ved udførslen

- Keine Ausfuhrerstattungen oder sonstige Ausfuhrvergünstigungen

- Äåí Ýôõ÷áí åðéäïôÞóåùí Þ Üëëùí ÷ïñçãÞóåùí êáôÜ ôçí åîáãùãÞ

- No refunds or other amounts granted on exportation

- Sans octroi de restitutions ou autres montants à l'exportation

- Senza concessione di restituzioni o altri importi all'esportazione

- Geen restituties of andere bij de uitvoer verleende bedragen

- Sem concessão de restituições ou outros montantes na exportação.

3. När tullformaliteter för export fullgjordes för att erhålla bidrag eller andra belopp som föreskrivs vid export enligt den gemensamma jordbrukspolitiken, skall intyget innehålla en av följande texter, beroende på om bidragen eller andra belopp som föreskrivs vid export redan har betalts av de behöriga myndigheterna eller ej:

- Restituciones y otras cantidades a la exportación reintegradas por . . . (cantidad)

- De ved udførslen ydede restitutioner eller andre beløp er tilbagebetalt for . . . (mængde)

- Ausfuhrerstattungen und sonstige Ausfuhrvergünstigungen für . . . (Menge) zurückbezahlt

- ÅðéäïôÞóåéò êáé Üëëåò ÷ïñçãÞóåéò êáôÜ ôçí åîáãùãÞ åðåóôñÜöçóáí ãéá . . . (ðïóüôçò)

- Refunds and other amounts on exportation repaid for . . . (quantity)

- Restitutions et autres montants à l'exportation remboursés pour . . . (quantité)

- Restituzioni e altri importi all'esportazione rimborsati per . . . (quantità)

- Restituties en andere bedragen bij de uitvoer voor . . . (hoeveelheid) terugbetaald

- Restituições e outros montantes na exportação reembolsados para . . . (quantidade)

eller

- Título de pago de restituciones u otras cantidades a la exportación anulado por . . . (cantidad)

- Ret til udbetaling af restitutioner eller andre beløp ved udførslen er annulleret for . . . (mængde)

- Auszahlungsanordnung über die Ausfuhrerstattungen und sonstigen Ausfuhrvergünstigungen für . . . (Menge) ungültig gemacht

- Áðïäåéêôéêü ðëçñùìÞò åðéäïôÞóåùí Þ Üëëùí ÷ïñçãÞóåùí êáôÜ ôçí åîáãùãÞ áêõñùìÝíï ãéá . . . (ðïóüôçò)

- Entitlement to payment of refunds or other amounts on exportation cancelled for . . . (quantity)

- Titre de paiement des restitutions ou autres montants à l'exportation annulé pour . . . (quantité)

- Titulo di pagamento delle restituzioni o di altri importi all'esportazione annullato per . . . (quantità)

- Aanspraak op restituties of andere bedragen bij de uitvoer vervallen voor . . . (hoeveelheid)

- Título de pagamento de restituições ou outros montantes na exportação anulado para . . . (quantidade).

4. I det fall som avses i artikel 848.1 b första strecksatsen skall det intyg som avses i punkt 1 upprättas på det informationsformulär INF 3 som föreskrivs i artikel 850.

5. När tullmyndigheterna vid det tullkontor där varorna deklareras för övergång till fri omsättning har möjlighet att fastställa att inget bidrag eller annat belopp som föreskrivs vid export enligt den gemensamma jordbrukspolitiken har beviljats och inte senare kan beviljas, skall det i punkt 1 angivna intyget inte begäras.

Artikel 850

Informationsformulär INF 3 skall upprättas i ett original och två kopior på formulär som överensstämmer med förlagorna som visas i bilaga 110.

Artikel 851

1. Om inte annat följer av punkt 3 skall informationsformulär INF 3 utfärdas på exportörens begäran av tullmyndigheterna vid exporttullkontoret, vid den tidpunkt då exportformaliteterna för varorna i fråga uppfylls, om exportören förklarar att det är troligt att dessa varor kommer att återsändas via ett annat tullkontor än exporttullkontoret.

2. Informationsformulär INF 3 får utfärdas på exportörens begäran av tullmyndigheterna vid exporttullkontoret även efter det att exportformaliteterna för varorna i fråga har upp- fyllts, under förutsättning att dessa myndigheter på grundval av de upplysningar som de har tillgång till, kan fastställa att uppgifterna i exportörens begäran avser de exporterade varorna.

3. När det gäller de varor som avses i artikel 849.1, får informationsformulär INF 3 utfärdas endast efter det att de tillämpliga exporttullformaliteterna har uppfyllts och med förbehåll för bestämmelserna i punkt 2.

Dessutom får det endast utfärdas på villkor att

a) fält B har fyllts i och påtecknats av tullmyndigheterna på förhand, och

b) fält A har fyllts i och påtecknats av tullmyndigheterna på förhand, om uppgifterna i detta fält behöver anges.

Artikel 852

1. Informationsformulär INF 3 skall innehålla alla de uppgifter som tullmyndigheterna behöver, för att identifiera de exporterade varorna.

2. Om det förväntas att de exporterade varorna kommer att återinföras till gemenskapens tullområde via flera andra tullkontor än exporttullkontoret, får exportören begära att flera informationsformulär INF 3 utfärdas för att täcka den totala kvantiteten av de exporterade varorna.

På liknande sätt får exportören begära att de tullmyndigheter som utfärdade ett informationsformulär INF 3, skall ersätta det med flera informationsformulär INF 3, vilka tillsammans omfattar den totala kvantitet av varor som ingick i det ursprungligen utfärdade informationsformuläret INF 3.

Exportören får även begära att ett informationsformulär INF 3 utfärdas endast för en del av de exporterade varorna.

Artikel 853

Originalet och en kopia av informationsformulär INF 3 skall lämnas tillbaka till exportören för att uppvisas vid tullkontoret för återimporten. Det andra exemplaret skall arkiveras av de tullmyndigheter som utfärdade det.

Artikel 854

Tullkontoret för återimport skall på originalet och kopian av informationsformulär INF 3 anteckna den kvantitet av returvaror som är befriade från importtullar, samt behålla originalet och sända kopian med referensnummer och datum för deklarationen för övergång till fri omsättning till de utfärdande tullmyndigheterna.

Dessa tullmyndigheter skall jämföra denna kopia med den som de innehar och arkivera den.

Artikel 855

I händelse av stöld, förlust eller förstörelse av originalet av informationsformulär INF 3 får den berörda personen begära ett duplikat av de tullmyndigheter som utfärdade det. Det skall bevilja denna begäran, om omständigheterna berättigar till det. Ett duplikat som utfärdas på detta sätt skall innehålla en av följande påteckningar:

- DUPLICADO,

- DUPLIKAT,

- DUPLIKAT,

- ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ,

- DUPLICATE,

- DUPLICATA,

- DUPLICATO,

- DUPLICAAT,

- SEGUNDA VIA.

Tullmyndigheterna skall anteckna på sin kopia av informationsformulär INF 3, att ett duplikat har utfärdats.

Artikel 856

1. På begäran av tullmyndigheterna vid det tullkontor där återimporten sker skall tullmyndigheterna vid det exporttullkontoret lämna de förra alla uppgifter som de innehar, för att de skall kunna fastställa om varorna uppfyller de nödvändiga villkoren för att dra nytta av bestämmelserna i denna del.

2. Informationsformulär INF 3 får användas för denna begäran och för överföring av de upplysningar som avses i punkt 1.

DEL IV

TULLSKULD

AVDELNING I

SÄKERHET

Artikel 857

1. Andra former av säkerhet än kontant deposition eller borgensman enligt artikel 193, 194 och 195 i kodexen och kontant deposition eller ställande av säkerhet som medlemsstaterna får välja, även om de inte uppfyller de villkor som fastställs i artikel 194.1 i kodexen, skall vara följande:

a) Pantförskrivning, fastighetsinteckning eller någon annan rätt som är likvärdig en rätt som angår fast egendom.

b) Överlåtelse av en fordran, pantsättning av lös egendom, med eller utan överföring av besittningen eller pantförskrivning av säkerheter eller fordringar i synnerhet sparbanksböcker, eller av införingar i statsskuldregistret.

c) Antagandet om solidariskt betalningsansvar för hela skuldbeloppet av en tredje part, som tullmyndigheterna godkänt för detta ändamål, och särskilt ingivande av en skuldväxel för vilken betalning garanteras av denna tredje part.

d) En kontant deposition eller säkerhet som bedöms vara likvärdig denna och som lämnas i en annan valuta än den som gäller i den medlemsstat där säkerheten ställs.

e) Deltagande i ett allmänt garantisystem som innebär betalning av ett bidrag och som administreras av tullmyndigheterna.

2. Tullmyndigheterna skall bestämma under vilka omständigheter eller enligt vilka villkor de olika formerna av säkerhet enligt punkt 1 får användas.

Artikel 858

Om en säkerhet lämnas genom en kontant deposition, skall ingen ränta för denna betalas av tullmyndigheterna.

AVDELNING II

UPPKOMST AV TULLSKULD

KAPITEL 1

Försummelser som inte har någon avgörande inverkan på verksamheten med tillfällig förvaring eller på tullförfarandet

Artikel 859

Följande försummelser skall inte anses ha någon avgörande inverkan på det korrekta genomförandet av den tillfälliga förvaringen eller på tullförfarandet i fråga enligt artikel 204.1 i kodexen, under förutsättning att

- de inte utgör ett försök att föra bort varorna olagligt från tullens övervakning,

- de inte innebär en uppenbar försumlighet av personen i fråga, och

- alla formaliteter som krävs för att åtgärda förhållandena kring varorna därefter genomförs:

1) Överskridande av den tillåtna tidsfristen för att hänföra varorna till en av de godkända tullbehandlingar som är föreskrivna i samband med tillfällig förvaring eller tullförfarandet i fråga, om tidsgränsen skulle ha utsträckts om ansökan om förlängning gjorts i tid,

2) För varor som hänförts till ett transiteringsförfarande, överskridande av tidsgränsen för uppvisande av varorna på bestämmelsekontoret, om varorna uppvisas senare.

3) För varor som hänförts till tillfällig förvaring eller till förfarandet för lagring i tullager, hantering som inte godkänts i förväg av tullmyndigheterna, under förutsättning att denna hantering skulle ha godkänts om ansökan därom hade gjorts.

4) För varor som hänförts till förfarandet för temporär import, annan användning av varan än den som föreskrivs i tillståndet, under förutsättning att denna användning skulle ha godkänts enligt det förfarandet, om ansökan därom hade gjorts.

5) För varor i tillfällig förvaring eller vilka hänförts till ett tullförfarande, förflyttning av varorna utan tillstånd, under förutsättning att varorna kan uppvisas för tullmyndigheterna på deras begäran.

6) För varor i tillfällig förvaring eller vilka hänförts till ett tullförfarande, bortförande av varorna från gemenskapens tullområde eller deras införande i en frizon eller frilager utan att de nödvändiga formaliteterna har fullgjorts.

7) För varor som erhållit gynnsam behandling i tullhänseende på grund av deras användning för särskilda ändamål, överföring av varorna utan underrättelse till tullmyndigheterna, innan de utnyttjats för den avsedda användningen, föutsatt att

a) överföringen registrerats i den överförande partens lagerbokföring, och

b) den som tar emot varorna är tillståndshavaren för varorna i fråga.

Artikel 860

Tullmyndigheterna skall anse att en tullskuld har uppstått enligt artikel 204.1 i kodexen, såvida inte den person som skulle vara gäldenären visar, att de villkor som anges i artikel 859 är uppfyllda.

Artikel 861

Det faktum, att de försummelser som avses i artikel 859 inte ger upphov till en tullskuld, skall inte utesluta tillämpning av gällande strafflag eller bestämmelser som gör det möjligt att annullera eller dra tillbaka ett tillstånd som utfärdats enligt tullförfarandet i fråga.

KAPITEL 2

Naturligt svinn

Artikel 862

1. Vid tillämpning av artikel 206 i kodexen skall tullmyndigheterna på begäran av den berörda personen ta hänsyn till de kvantiteter som fattas, när det kan fastställas att de konstaterade förlusterna enbart beror på varornas beskaffenhet och inte på försumlighet eller fusk av den berörda personen.

2. Försumlighet eller fusk skall framförallt innebära varje försummelse att iaktta de regler för transport, lagring, hantering, bearbetning eller behandling av varorna i fråga som tullmyndigheterna ålägger eller som följer av normal praxis för de aktuella varorna.

Artikel 863

Tullmyndigheterna får frångå kravet att den berörda personen skall visa att varorna oåterkalleligen gått förlorade på grund av varans egen beskaffenhet, om de är övertygade om att det inte finns någon annan förklaring till förlusten.

Artikel 864

De nationella bestämmelser som gäller i de olika medlemsstaterna beträffande schablontullsatser vid oåterkallelig förlust på grund av varans egen beskaffenhet skall tillämpas, om den berörda personen inte kan visa att den verkliga förlusten överstiger den som beräknats genom tillämpning av schablontullsatsen för varorna i fråga.

KAPITEL 3

Tullstatus för varor i vissa regelvidriga situationer

Artikel 865

Ingivandet av en tulldeklaration för varorna i fråga eller någon annan handling med samma rättsliga verkan och uppvisandet av en handling för påteckning av de behöriga myndigheterna skall anses som ett undandragande av varor från övervakning enligt artikel 203.1 i kodexen, om dessa handlingar resulterar i att varorna felaktigt får tullstatus som gemenskapsvaror.

Artikel 866

Om en tullskuld vid import har uppstått enligt artikel 202, 203, 204 eller 205 i kodexen och importtularna har betalats skall dessa varor, utan att det påverkar tillämpningen av de bestämmelser som fastställts om förbud eller restriktioner som kan tillämpas på varorna i fråga, anses som gemenskapsvaror och behöver inte deklareras för övergång till fri omsättning.

Artikel 867

Beslag av varor enligt artikel 233 c och 233 d i kodexen skall inte påverka dessa varors tullstatus.

AVDELNING III

BOKFÖRING OCH UPPBÖRD I EFTERHAND

Artikel 868

Medlemsstaterna behöver inte bokföra tullbelopp som är mindre än 10 ecu.

Det skall inte ske någon uppbörd i efterhand av importtullar eller exporttullar, om beloppet per uppbörd är mindre än 10 ecu.

Artikel 869

Tullmyndigheterna skall själva besluta att inte registrera obetalda tullar i bokföringen

a) i de fall när en förmånsbehandling i tullhänseende har tillämpats i samband med en tullkvot, ett tulltak eller annat förfarande när rätten till denna behandling hade upphört vid tidpunkten för mottagandet av tulldeklarationen utan att detta faktum hade offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, innan varorna i fråga frigjordes eller, om detta faktum inte offentliggörs, utan att det hade meddelats på lämpligt sätt i den berörda medlemsstaten och den person som är skyldig att betala för sin del hade handlat i god tro och följt alla bestämmelser som den gällande lagstiftningen fastställer i fråga om tulldeklarationen,

b) i de fall de anser att de villkor som fastställs i artikel 220.2 b i kodexen är uppfyllda, förutsatt att det belopp som inte har tagits ut av den ifrågavarande gäldenären för en eller flera import- eller exportärenden men till följd av ett enda misstag är mindre än 2 000 ecu,

c) i de fall när den medlemsstat som dessa myndigheter tillhör har bemyndigats detta i enlighet med artikel 875.

Artikel 870

1. Varje medlemsstat skall sända kommissionen en förteckning över de fall för vilka bestämmelserna i artiklarna 869 a, 869 b eller 869 c har tillämpats tillsammans med en kort beskrivning av varje fall.

2. Den förteckning som avses i punkt 1 skall sändas under det första och tredje kvartalet varje år för alla ärenden som enligt beslut inte skall registreras som obetalda tullskulder i bokföringen under det föregående halvåret.

3. Kommissionen skall sända förteckningarna till de andra medlemsstaterna.

4. Förteckningarna skall granskas periodiskt av kommittén.

Artikel 871

I andra fall än de som avses i artikel 869, om vilka tullmyndigheterna antingen anser att de villkor som fastställs i artikel 220.2 b i kodexen är uppfyllda eller tvekar om den riktiga omfattningen av den bestämmelsens villkor för ett särskilt fall, skall dessa myndigheter hänföra ärendet till kommissionen, så att ett beslut kan fattas i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 872-876. De fall som hänförs till kommissionen skall innehålla alla uppgifter som behövs för en fullständig utredning.

Så snart som kommissionen tagit emot ärendet, skall den underrätta den berörda medlemsstaten om detta.

Om det visar sig, att de uppgifter som medlemsstaten lämnat inte är tillräckliga för att kunna fatta ett beslut om ärendet i fråga med fullständig kännedom om fakta, får kommissionen begära att kompletterande uppgifter lämnas.

Artikel 872

Kommissionen skall inom 15 dagar efter mottagandet av ärendet som avses i artikel 871 första stycket överlämna en kopia av ärendet till medlemsstaterna.

En behandling av ärendet i fråga skall så snart som möjligt införas på dagordningen för ett möte i den kommitté som avses i artikel 247 i kodexen.

Artikel 873

Efter samråd med en grupp av experter som består av företrädare från alla medlemsstaterna och som sammanträder inom kommitténs ramar för att bedöma ärendet i fråga, skall kommissionen besluta om omständigheterna i fråga är eller inte är sådana att tullbeloppet i fråga inte behöver registreras i bokföringen.

Detta beslut skall fattas inom sex månader från den dag då det ärende som avses i artikel 871 första stycket tas emot av kommissionen. Om kommissionen har funnit det nödvändigt att begära kompletterande uppgifter från medlemsstaten för att kunna fatta ett beslut, skall dessa sex månader förlängas med en tidsperiod som motsvarar den dag då kommissionen sände en begäran om kompletterande upplysningar och den dag då den erhöll dessa upplysningar.

Artikel 874

Den berörda medlemsstaten skall underrättas om det beslut som avses i artikel 873 så snart som möjligt och i alla händelser inom 30 dagar efter utgången av den i nämnda artikel angivna tidsperioden.

En kopia av beslutet skall sändas till de andra medlemsstaterna.

Artikel 875

Om det genom det beslut som anges i artikel 873 fastställs att de omständigheter som varit under bedömning är sådana att tullarna i fråga inte behöver registreras i bokföringen, får kommissionen, enligt villkor som den skall fastställa, bemyndiga en eller flera medlemsstater att avstå från registrering i efterhand i sådana fall där sakfrågorna och rättsfrågorna är jämförbara.

I sådana fall skall det beslut som avses i artikel 873 även anmälas till varje medlemsstat som är bemyndigad för detta.

Artikel 876

Om kommissionen inte fattar ett beslut inom den tidsperiod som anges i artikel 873 eller underlåter att meddela ett beslut till den berörda medlemsstaten inom den tidsperiod som avses i artikel 874, skall tullmyndigheterna i den medlemsstaten inte registrera de ifrågavarande tullarna i bokföringen.

AVDELNING IV

ÅTERBETALNING ELLER EFTERGIFT AV IMPORT- ELLER EXPORTTULLAR

KAPITEL 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 877

1. I denna avdelning används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a) bokförande tullkontor: det tullkontor där de import- eller exporttullar bokfördes som skall återbetalas eller efterges,

b) beslutande tullmyndighet: den bokförande tullmyndighet som är behörig att besluta om återbetalning eller eftergift av import- eller exporttullar i den medlemsstat där de ifrågavarande tullbeloppen bokfördes,

c) kontrollerande tullkontor: det tullkontor i vars distrikt de varor som gav upphov till registrering i bokföringen av de import - eller exportullar vilkas återbetalning eller eftergift begärs befinner sig och som gör vissa kontroller som krävs för att bedöma ansökan.

d) verkställande tullkontor: det tullkontor som vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att beslutet att återbetala eller efterge import- eller exporttullar genomförs på ett riktigt sätt.

2. De olika funktionerna att vara bokförande tullkontor, beslutande tullmyndighet, kontrollerande tullkontor och verkställande tullkontor får utföras helt eller delvis av samma tullkontor.

KAPITEL 2

Tillämpningsföreskrifter för artiklarna 236-239 i kodexen

Avsnitt 1

Ansökan

Artikel 878

1. En ansökan om återbetalning eller eftergift av import- eller exporttullar, nedan kallad "ansökan om återbetalning eller eftergift", skall göras av den person som betalade eller är skyldig att betala dessa tullar eller de personer som har övertagit dennes rättigheter och förpliktelser.

En ansökan om återbetalning eller eftergift får även göras av en representant för den person eller de personer som avses i första stycket.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 882 skall en ansökan om återbetalning eller eftergift upprättas i ett original och en kopia på ett formulär som överensstämmer med den förlaga och de bestämmelser som anges i bilaga 111.

En ansökan om återbetalning eller eftergift får dock göras på begäran av den person eller de personer som avses i punkt 1 på vanligt papper, under förutsättning att den innehåller de uppgifter som anges i denna bilaga.

Artikel 879

1. Ansökningar om återbetalning eller eftergift åtföljda av de handlingar som avses i artikel 6.1 i kodexen skall inges till det bokförande tullkontoret, såvida inte tullmyndigheterna utser något annat kontor för detta ändamål; detta kontor skall genast efter mottagandet sända ansökan till den beslutande tullmyndigheten, om det inte själv är en sådan myndighet.

2. Det tullkontor som avses i punkt 1 skall anteckna mottagningsdagen på originalet och kopian av ansökan. Det skall återlämna kopian till den sökande.

Om artikel 878.2 andra stycket tillämpas, skall detta tullkontor skriftligen bekräfta mottagandet till den sökande.

Artikel 880

Utan att det påverkar tillämpningen av särskilda bestämmelser som antagits denna fråga enligt den gemensamma jordbrukspolitiken skall en ansökan rörande varor för vilka en import- eller exportlicens eller förutfastställelselicens avlämnades, när den relevanta tulldeklarationen ingavs, även åtföljas av ett intyg utfärdat av den myndighet som är ansvarig för utfärdandet av sådana licenser i vilket bekräftas att nödvändiga åtgärder har vidtagits för att upphäva verkan av nämnda licens.

Detta intyg skall emellertid inte krävas

- om den tullmyndighet till vilken ansökan ingavs själv utfärdade licensen i fråga,

- om det som ansökan grundar sig på är ett faktiskt fel som inte har någon verkan på licensen i fråga.

Artikel 881

1. Det tullkontor som avses i artikel 879 får ta emot en ansökan som inte innehåller alla upplysningar som föreskrivs i formuläret enligt artikel 878.2. Ansökan skall dock innehålla åtminstone de uppgifter som skall anges i fält 1 P3 och fält 7.

2. Om punkt 1 tillämpas, skall detta tullkontor fastställa en tidsgräns för att inlämna alla ytterligare uppgifter och/eller handlingar som fattas.

3. Om den tidsgräns som fastställts av tullkontoret enligt punkt 2 inte beaktas, skall ansökan anses ha återkallats.

Den sökande skall genast underrättas om detta.

Artikel 882

1. För returvaror för vilka exporttullar har uppburits när de exporterades från gemenskapens tullområde skall återbetalning eller eftergift av dessa tullar ske, på villkor att en begäran inges till tullmyndigheterna åtföljd av

a) det dokument som utfärdades som betalningsbevis, om beloppen i fråga redan har uppburits,

b) originalet eller kopian, bestyrkt av tullkontoret vid återimporten, av deklarationen för övergång till fri omsättning som avser returvarorna.

Denna handling skall innehålla en av följande påteckningar gjord av tullkontoret vid återimporten:

- Mercancías de retorno en aplicación de la letra b) del apartado 2 del artículo 185 del Código

- Returvarer i henhold till kodeksens artikel 185, stk. 2 litra b)

- Rückwaren gemäss Artikel 185 Absatz 2 Buchstabe b) des Zolltullkodex

- Åìðïñåýìáôá åðáíåéóáãüìåíá êáô`åöáñìïãÞ ôïõ Üñèñïõ 185 ðáñÜãñáöïò 2 óôïé÷åßï 6) ôïõ êþäéêá

- Goods admitted as returned goods under Article 185.2 b of the Code

- Marchandises en retour en application de l'article 185 paragraphe 2 point b) du code

- Merci in reintroduzione in applicazione dell'articolo 185, paragrafo 2, lettera b) del codice

- Goederen die met toepassing van artikel 185, lid 2, onder b), van het Wetboek kunnen worden toegelaten als terugkerende goederen

- Mercadorias de retorno por aplicação da alínea b) do n° 2 do artigo 185° do código.

c) kopian av exportdeklarationen som återlämnats till exportören, när exportformaliteterna för varorna var fullgjorda eller en kopia av denna som är bestyrkt av exporttullkontoret.

Om den beslutande tullmyndigheten redan innehar alla uppgifter som finns i en eller flera av de deklarationer som avses i a, b eller c ovan, behöver deklarationen eller deklarationerna i fråga inte uppvisas.

2. Den begäran som avses i punkt 1 skall inges till det tullkontor som avses i artikel 879 inom 12 månader från den dag då exportdeklarationen togs emot.

Avsnitt 2

Förfarande för beviljande av återbetalning eller eftergift

Artikel 883

Den beslutsfattande tullmyndigheten får godkänna, att de tullformaliteter som kan vara en förutsättning för återbetalning eller eftergift genomförs, innan den har fattat ett beslut om återbetalning eller eftergift. Detta godkännande skall inte på något sätt påverka det beslut den skall fatta avseende ansökan.

Artikel 884

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 883 och till dess att ett beslut har fattats avseende ansökan om återbetalning eller eftergift, får de varor för vilka återbetalning eller eftergift av tullar har begärts inte transporteras till en annan plats än den som anges i ansökan, såvida inte den sökande anmäler detta i förväg till det tullkontor som avses i artikel 879, som i så fall skall meddela den beslutande tullmyndigheten.

Artikel 885

1. Om en ansökan om återbetalning eller eftergift avser ett ärende där kompletterande uppgifter behöver erhållas eller om varorna måste undersökas för att säkerställa att de villkor för återbetalning eller eftergift som fastställs i kodexen och i denna avdelning är uppfyllda, skall den beslutande tullmyndigheten vidta de åtgärder som är nödvändiga för detta, om så behövs genom att begära hjälp av det kontrollerande tullkontoret med angivande av vilken typ av information som behövs eller vilka kontroller som skall genomföras.

Det kontrollerande tullkontoret skall skyndsamt uppfylla denna begäran och överlämna den erhållna informationen och resultaten av de kontroller som genomförts till den beslutande tullmyndigheten.

2. Om ansökan avser varor som finns i en annan medlemsstat än den i vilken import- eller exporttullarna bokfördes, skall bestämmelserna i kapitel 4 i denna avdelning tillämpas.

Artikel 886

1. När den beslutande tullmyndigheten innehar alla nödvändiga uppgifter, skall den skriftligen meddela sitt beslut om ansökan om återbetalning eller eftergift i enlighet med artikel 6.2 och 6.3 i kodexen.

2. Om ansökan bifalles, skall beslutet innehålla alla uppgifter som behövs för dess verkställande.

Beroende på omständigheterna skall några eller alla av följande uppgifter anges i beslutet:

a) De uppgifter som behövs för att identifiera de varor som omfattas av ansökan.

b) Grunderna för återbetalning eller eftergift av import- eller exporttullar och en hänvisning till den motsvarande artikeln i kodexen och, i förekommande fall, den motsvarande artikeln i denna avdelning.

c) Den användning som varorna är godkända för eller den bestämmelse till vilken de får sändas beroende på de möjligheter som står till buds i varje enskilt fall enligt kodexen och i förekommande fall på grundval av ett särskilt tillstånd av den beslutande tullmyndigheten.

d) Tidsgränsen för att genomföra de tullformaliteter som krävs för återbetalning eller eftergift av import- eller exporttullarna.

e) En förklaring om att import- eller exporttullarna inte kommer att återbetalas eller efterges, förrän det verkställande tullkontoret har meddelat den beslutande tullmyndigheten, att de formaliteter som krävs för återbetalning eller eftergift har uppfyllts.

f) Uppgifter om varje villkor som varorna är underkastade i avvaktan på verkställandet av beslutet.

g) Ett meddelande som upplyser mottagaren om att han skall lämna originalet av beslutet till de verkställande tullkontor som han valt, när han uppvisar varorna.

Artikel 887

1. Det verkställande tullkontoret skall vidta åtgärder för att säkerställa

- i förekommande fall, att de villkor som avses i artikel 886.2 f är uppfyllda,

- att varorna i samtliga fall verkligen används på det sätt eller sänds till den bestämmelse som anges i beslutet om återbetalning eller eftergift av import- eller exporttullar.

2. Om beslutet anger att varor får läggas upp i ett tullager, en frizon eller ett frilager och mottagaren utnyttjar denna möjlighet, skall de nödvändiga formaliteterna genomföras hos det verkställande tullkontoret.

3. Om beslutet om återbetalning eller eftergift av tullar anger att varorna skall användas på ett särskilt sätt eller sändas till en bestämmelse som endast kan fastställas i en annan medlemsstat än den där det verkställande kontoret är beläget, skall ett kontrollexemplar T5 uppvisas som visar att bestämmelserna följts och som utfärdas och används i enlighet med bestämmelserna i artikel 471-495 och i denna artikel.

Kontrollexemplar T5 skall innehålla följande uppgifter:

a) Fält 33 skall innehålla varornas nummer enligt Kombinerade nomenklaturen.

b) I fält 103 skall varornas nettokvantitet anges med bokstäver.

c) Fält 104 skall i förekommande fall innehålla antingen orden "utförsel från gemenskapens tullområde" eller en av följande texter under rubriken "annat":

- Leverans utan kostnad till följande välgörenhets- inrättning . . ..

- Förstöring under tullkontroll.

- Hänförd till följande tullförfarande . . ..

- Uppläggning i frizon eller frilager.

d) Fält 106 skall innehålla en hänvisning till det beslut som beviljar återbetalning eller eftergift av tullar.

e) Fält 107 skall innehålla texten "Artikel 877 P912 i förordning (EEG) nr 2454/93".

4. Det kontrollerande tullkontor som fastställer eller som ansvarar för att det fastställs att varorna verkligen har använts för det angivna ändamålet eller att de har ankommit till den föreskrivna bestämmelsen skall fylla i fältet "Kontroll av användning och/eller bestämmelse" i kontrollhandlingen genom att kryssa för "har erhållit den användning och/eller den bestämmelse som anges på omstående sida" och ange tillämpligt datum.

5. När det verkställande tullkontoret har försäkrat sig om, att de villkor som fastställs i punkt 1 har uppfyllts, skall det sända ett intyg om detta till den beslutande tullmyndigheten.

Artikel 888

En beslutande tullmyndighet som har godkänt en ansökan om återbetalning eller eftergift av tullar skall återbetala eller efterge denna tull endast efter det att den mottagit det intyg som avses i artikel 887.5.

Artikel 889

1. Om begäran om återbetalning eller eftergift som grundar sig på att det vid den tidpunkt då deklarationen för övergång till fri omsättning togs emot kunde tillämpas en nedsatt tullsats eller en nolltullsats för varorna enligt en tullkvot, ett tulltak eller andra förmånsarrangemang, skall återbetalning eller eftergift beviljas endast på villkor att då ansökan om återbetalning eller eftergift ingavs tillsammans med de nödvändiga handlingarna,

- i fråga om en tullkvot, denna inte har uttömts,

- i övriga fall, den normala tullsatsen inte har återinförts.

Om de villkor som fastställs i det föregående stycket inte är uppfyllda, skall återbetalning eller eftergift i alla fall beviljas, om den nedsatta tullsatsen eller nolltullsatsen inte kunde till- lämpas för varorna på grund av ett fel som tullmyndigheterna själva begick, och deklarationen för övergång till fri omsättning innehöll alla de uppgifter och åtföljdes av alla de handlingar som krävdes för tillämpning av den nedsatta tullsatsen eller nolltullsatsen.

2. Varje medlemsstat skall sända kommissionen en förteckning över de fall för vilka bestämmelserna i punkt 1 andra stycket har tillämpats tillsammans med en kort sammanfattning av varje fall.

Artikel 870.2, 870.3 och 870.4 skall tillämpas.

Artikel 890

Om ett ursprungsintyg, ett varucertifikat, ett dokument för intern gemenskapstransitering eller annan tillämplig handling uppvisas som stöd för en ansökan om återbetalning eller eftergift och som anger att de importerade varorna vid den tidpunkt då deklarationen för övergång till fri omsättning inges var berättigade till gemenskapsbehandling eller förmånsbehandling i tullhänseende, skall den beslutande tullmyndigheten bevilja denna ansökan endast, om det är vederbörligen fastställt att

- detta dokument verkligen avser varorna i fråga och att alla villkor som gäller mottagandet av denna handling är uppfyllda,

- alla andra villkor för att bevilja förmånsbehandling är uppfyllda.

Återbetalning eller eftergift skall ske när varorna uppvisas. Om varorna inte kan uppvisas för det verkställande tullkontoret, skall detta bevilja återbetalning eller eftergift endast om det har uppgifter som entydigt visar att det intyg eller den handling som lämnats i efterhand avser dessa varor.

Artikel 891

Återbetalning eller eftergift av tull skall inte beviljas om förutfastställelselicens inges som stöd för ansökan.

Artikel 892

Importtullar skall inte återbetalas eller efterges enligt artikel 238 i kodexen om

- defekter hos varorna har beaktats vid fastställande av villkoren i det kontrakt, särskilt när det gäller priset, enligt vilket varorna hänfördes till ett tullförfarande som innebär en förpliktelse att betala importtull,

- varorna säljs av importören, efter det att det har konstaterats, att de är defekta eller att de inte uppfyller villkoren i avtalet.

Artikel 893

1. Utan hinder av artikel 900.1 c skall den beslutande tullmyndigheten fastställa en tidsfrist för att fullgöra de tullformaliteter som är en förutsättning för återbetalning eller eftergift av tullar, som inte får vara längre än två månader från den dag då beslutet att återbetala eller efterge import- eller exporttullar meddelades.

2. Försummelse att iaktta den i punkt 1 angivna tidsfristen skall innebära att rätten till återbetalning eller eftergift förloras, utom när den berörda personen bevisar att han var förhindrad att fullgöra dessa formaliteter inom denna tidsfrist på grund av oförutsebara händelser eller force majeure.

Artikel 894

Om det vid förstöring av varor som medgivits av den beslutande tullmyndigheten erhålls avfall eller skrot till följd av denna, skall avfallet eller skrotet anses som icke-gemenskapsvaror, när ett beslut väl har fattats att bifalla ansökan om återbetalning eller eftergift.

Artikel 895

Om den ansökan som avses i artikel 238.2 b andra stycket i kodexen beviljas, skall tullmyndigheterna vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att varor som lagts upp i ett tullager, en frizon eller ett senare kan identifieras som icke-gemenskapsvaror.

Artikel 896

1. Varor, som enligt den gemensamma jordbrukspolitiken hänförs till ett tullförfarande som innebär en förpliktelse att betala importtullar enligt en importlicens eller en förutfasttällelselicens, skall dra nytta av artikel 237 P239 i kodexen endast om det visas på nöjaktigt sätt för det tullkontor som avses i artikel 879 att de åtgärder som krävs för att upphäva verkan av den licens med vilken importen skedde har vidtagits av de behöriga myndigheterna.

2. Punkt 1 skall även tillämpas vid återexport, uppläggning i ett tullager, en frizon eller ett frilager eller förstöring av varor.

Artikel 897

Om inte är hela artikeln som exporteras, återexporteras eller förstörs eller hänförs till en annan godkänd tullbehandling utan endast en eller flera delar eller beståndsdelar av den artikeln, skall det belopp som skall återbetalas eller efterges vara skillnaden mellan importtullbeloppet för hela artikeln och det importtullbelopp som skulle ha debiterats för resten av artikeln, om den senare har hänförts i oförändrat skick till ett tullförfarande som innefattar en förpliktelse att betala dessa tullar den dag då hela artikeln hänfördes till förfarandet.

Artikel 898

Det belopp som avses i artikel 240 i kodexen fastställs härmed till 10 ecu.

KAPITEL 3

Särskilda bestämmelser för tillämpning av artikel 239 i kodexen

Avsnitt 1

Beslut som skall fattas av tullmyndigheterna i medlemsstaterna

Artikel 899

Med förbehåll för andra situationer som skall bedömas från fall till fall i enlighet med förfarandet i artikel 905-909, och när den beslutande tullmyndigheten, till vilken den i artikel 239.2 i kodexen omtalade ansökan om återbetalning eller eftergift lämnats in, konstaterar

- att de grunder som framförs till stöd för ansökan motsvarar en av de omständigheter som avses i artikel 900-903 och att dessa omständigheter inte är ett uttryck för att den berörda personen har handlat bedrägligt eller gjort sig skyldig till uppenbar försumlighet, skall myndigheten återbetala eller efterge importtullbeloppet i fråga;

med "den berörda personen" förstås den eller de personer som anges i artikel 878.1 eller deras representanter, och varje annan person som har varit medverkande vid fullgörandet av tullformaliteterna för varorna i fråga eller som har lämnat de nödvändiga instruktionerna för fullgörandet av dessa formaliteter,

- att de grunder som framförs till stöd för ansökan motsvarar en av de omständigheter som avses i artikel 904, skall den inte återbetala eller efterge importtullbeloppet i fråga.

Artikel 900

1. Importtullar skall återbetalas eller efterges om

a) icke-gemenskapsvaror som hänförts till ett tullförfarande som innefattar hel eller partiell befrielse från importtullar för varor som övergått till fri omsättning med gynnsam behandling i tullhänseende på grund av deras särskilda användning stjäls, under förutsättning att varorna genast återfinns och på nytt hänförs till den ursprungliga tullbehandlingen i det skick som de var när de stals,

b) icke-gemenskapsvaror av misstag avförs från det tullförfarande med hel eller partiell befrielse från dessa tullar som de hänförts till, under förutsättning att varorna genast när misstaget uppdagas på nytt hänförs till den ursprungliga tullbehandlingen i det skick som de var när de avfördes,

c) det är omöjligt att öppna det transportmedel med vilket varor som tidigare övergått till fri omsättning transporteras, och det därför inte är möjligt att lossa dem vid ankomsten till deras bestämmelse, under förutsättning att de genast återexporteras,

d) varor som ursprungligen övergått till fri omsättning därefter återsänds till sin leverantör utanför gemenskapen enligt förfarandet för passiv förädling, för att denne - utan kostnad - skall kunna rätta till felaktigheter som fanns innan varorna övergick till fri omsättning (även om de upptäcktes efter varornas frigörande) eller för att denna skall anpassa dem till bestämmelserna i det avtal som övergången till fri omsättning grundade sig på, och denne leverantör beslutar att behålla varorna för gott, därför att han inte kan åtgärda felen eller för att det inte skulle löna sig att göra det,

e) det upptäcks när tullmyndigheterna beslutar om registrering i efterhand i bokföringen av de importtullar som verkligen skall betalas för varor som övergått till fri omsättning med fullständig befrielse från dessa tullar, att varorna i fråga har återexporterats från gemenskapens tullområde utan tullens övervakning, under förutsättning att det fastställs att de materiella villkor som fastställs i kodexen för återbetalning eller eftergift av dessa importtullar verkligen skulle ha uppfyllts vid tidpunkten för återexporten, om beloppet hade påförts när varorna övergick till fri omsättning,

f) en juridisk instans har förbjudit försäljning av en artikel som tidigare hänförts till ett tullförfarande vilket förpliktar den berörda personen att betala importtullar enligt normala villkor, och denna artikel återexporteras från gemenskapens tullområde eller förstörs under tullmyndigheternas övervakning, under förutsättning att det fastställs att artikeln i fråga faktiskt inte har använts i gemenskapen,

g) varorna har hänförts till ett tullförfarande som innebär en förpliktelse att betala dessa tullar av en deklarant som har fullmakt att göra detta på eget initiativ, och det på grund av fel som inte har begåtts av deklaranten inte har varit möjligt att leverera dem till mottagaren,

h) avsändaren har adresserat varorna av misstag till mottagaren,

i) varorna inte passar för den användning som mottagaren avsåg, på grund av ett klart sakfel i hans order,

j) efter det att varorna har frigjorts för ett tullförfarande som innebär en förpliktelse att betala importtullar, det upptäcks att varorna vid tidpunkten för frigivandet inte uppfyllde gällande föreskrifter i fråga om deras användning eller avsättning och därför inte kan användas för det ändamål som mottagaren avsåg,

k) den användning som mottagaren avsåg med varorna förhindras eller väsentligen begränsas till följd av åtgärder med allmän räckvidd som en myndighet eller ett annat organ som har beslutsbefogenhet på det aktuella området vidtar efter den dag då varorna frigjordes för ett tullförfarande som innebär en förpliktelse att betala importtullar,

l) hel eller partiell befrielse från importtullar som den berörda personen ansöker om i enlighet med gällande bestämmelser inte kan beviljas av tullmyndigheterna, trots att den berörda personen inte kan rå för det, och skall därför bokföra de importtullar som skall betalas,

m) varorna ankom till mottagaren efter det bindande leveransdatum som föreskrivits i det avtal enligt vilket de hänfördes till ett tullförfarande med förpliktelse att betala importtullar,

n) det inte har varit möjligt att sälja varorna i gemenskapens tullområde, och de levereras utan kostnad till välgörenhetsinrättningar

- som finns representerade i tredje land, förutsatt att de finns representerade i gemenskapen,

eller

- som utövar sin verksamhet i gemenskapens tullområde, förutsatt att de har rätt till befrielse vid import för fri omsättning av liknande varor från tredje land.

2. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 skall återbetalning eller eftergift av importtullar ske i de fall som avses i punkt 1 c och 1 f P 1n, utom när varorna förstörs på begäran av en offentlig myndighet eller levereras utan kostnad till välgörenhetsinrättningar som utövar sin verksamhet i gemenskapen, på villkor att de återexporteras från gemenskapens tullområde under tullmyndigheternas övervakning.

Om så begärs skall den beslutande tullmyndigheten tillåta att återexport av varorna ersätts med förstöring av dem eller med att, i syfte att återexportera dem, hänföra dem till förfarandet för extern gemenskapstransitering, förfarandet för tullagring, uppläggning i en frizon eller ett frilager.

Varor som hänförs till en av dessa behandlingar skall anses som icke-gemenskapsvaror.

I detta fall skall tullmyndigheterna vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de varor som läggs upp i en frizon eller ett frilager senare kan identifieras som icke-gemenskapsvaror.

3. I de fall som avses i punkt 1 h och 1 i skall återbetalning eller eftergift av importtullar ske på villkor att varorna återexporteras till den ursprunglige leverantören eller till en annan adress som han bestämmer.

4. Dessutom skall det kontrollerande tullkontoret ha övertygat sig om att varorna varken har använts eller sålts, innan de återexporteras.

Artikel 901

1. Importtullar skall återbetalas eller efterges om

a) varor som felaktigt hänförts till ett tullförfarande med förpliktelse att betala importtullar har återexporterats från gemenskapens tullområde utan att dessförinnan ha hänförts till det tullförfarande till vilket de skulle har hänförts, under förutsättning att de andra villkoren som fastställs i artikel 237 i kodexen är uppfyllda,

b) varorna har återexporterats eller förstörts i enlighet med artikel 238.2 b i kodexen utan tullövervakning, under förutsättning att de andra villkoren som fastställs i denna artikel är uppfyllda,

c) varorna har återexporterats eller förstörts utan tullövervakning i enlighet med artikel 900.1 c och 900.1 f -900.1n, under förutsättning att de villkor som fastställs i artikel 900.2 och 900.4 är uppfyllda.

2. Återbetalning eller eftergift av importtullar under de i punkt 1 nämnda omständigheterna skall vara beroende av

a) uppvisande av alla bevis som behövs för att den beslutsfattande myndigheten skall kunna övertyga sig om att de varor för vilka återbetalning eller eftergift begärs

- verkligen har återexporterats från gemenskapens tullområde, eller

- har förstörts under övervakning av myndigheter eller personer som är officiellt bemyndigade att intyga denna förstöring,

b) återlämnande till den beslutande tullmyndigheten av varje handling som bestyrker de ifrågavarande varornas gemenskapsstatus och enligt vilka dessa varor kan ha lämnat gemenskapens tullområde eller uppvisande av något bevis som dessa myndigheter kräver, för att de skall kunna övertyga sig om att handlingen i fråga inte kan användas senare i samband med import av varor till gemenskapen.

Artikel 902

1. Vid tillämpning av artikel 901.2 gäller följande:

a) de bevis som behövs för att den beslutande tullmyndigheten skall kunna övertyga sig om, att de varor för vilka återbetalning eller eftergift begärs verkligen har återexporterats från gemenskapens tullområde skall bestå av att den sökande uppvisar

- originalet eller ett bestyrkt exemplar av deklarationen för export av varorna från gemenskapens tullområde,

och

- ett intyg utfärdat av det tullkontor från vilket varorna faktiskt lämnade gemenskapens tullområde.

Om sådant intyg inte kan inges, får ett bevis på att varorna har lämnat gemenskapens tullområde uppvisas i form av

- ett intyg av tullkontoret i det tredje land som är bestämmelseland, som bekräftar att varorna har ankommit, eller

- originalet eller ett bestyrkt exemplar av tulldeklarationen för varorna, upprättad i det tredje land som är bestämmelseland.

Dessa handlingar skall åtföljas av administrativa och kommersiella handlingar som gör det möjligt för den beslutande tullmyndigheten att kontrollera, att de varor som exporterades från gemenskapens tullområde är samma varor som de som har deklarerats för ett tullförfarande med en förpliktelse att betala importtullar, nämligen

- originalet eller ett bestyrkt exemplar av deklarationen för detta förfarande,

och

- om detta anses nödvändigt av den beslutande tullmyndigheten, kommersiella eller administrativa handlingar (t.ex. fakturor, packsedlar, transiteringshandlingar eller sundhetsintyg) som innehåller en fullständig varubeskrivning (handelsbeskrivning, kvantitet, märken och andra identifieringsuppgifter) som ingavs med deklarationen för detta förfarande eller med deklarationen för export från gemenskapens tullområde eller tulldeklarationen som upprättades för varorna i det tredje land som var bestämmelseland, allt efter omständigheterna.

b) Det bevis som behövs för att den beslutande tullmyndigheten skall kunna övertyga sig om att de varor för vilka återbetalning eller eftergift begärts verkligen har förstörts under övervakning av myndigheter eller personer som är bemyndigade att officiellt bestyrka sådan förstöring skall bestå av att den sökande inger

- en rapport eller deklaration om förstöring som de myndigheter som övervakade förstöringen upprättat eller ett bestyrkt exemplar av denna handling, eller

- ett intyg som upprättats av den person som är bemyndigad att bestyrka förstöringen, åtföljd av ett bevis på dennes behörighet.

Dessa handlingar skall innehålla tillräckligt med uppgifter om de förstörda varorna (handelsbeskrivning, kvantitet, märke och andra identifieringsuppgifter) för att tullmyndigheterna skall kunna övertyga sig om, genom jämförelse med uppgifterna i deklarationen för ett tullförfarande med förpliktelse att betala importtullar och de kommersiella dokument som medföljer (fakturor, packlistor m.m.), att de förstörda varorna är de som hade deklarerats för detta förfarande.

2. Om det bevis som avses i punkt 1 är otillräckligt för att den beslutande tullmyndigheten skall kunna fatta ett beslut om det inlämnade ärendet med fullständig kännedom om fakta eller om vissa bevis inte finns tillgängliga, får detta bevis kompletteras eller ersättas av varje annan handling som denna myndighet anser nödvändig.

Artikel 903

1. För returvaror för vilka en exporttull påfördes när de exporterades från gemenskapens tullområde skall övergång till fri omsättning ge rätt till återbetalning av de påförda beloppen.

2. Punkt 1 skall tillämpas endast för varor som befinner sig i en av de situationer som anges i artikel 844.

Det skall tillfredsställande bevisas för det tullkontor där varorna deklareras för övergång till fri omsättning, att varorna befinner sig i en av de situationer som avses i artikel 185.2 b i kodexen.

3. Punkt 1 skall tillämpas även, om returvarorna endast utgör en del av de varor som tidigare exporterades från gemenskapens tullområde.

Artikel 904

Importtullar skall inte återbetalas eller efterges, om de enda grunder som ansökan om återbetalning eller eftergift baserar sig på, alltefter omständigheterna, är

a) återexport från gemenskapens tullområde av varor som tidigare hänförts till ett tullförfarande som innebär förpliktelse att betala importtullar av andra skäl än de som anges i artikel 237-238 i kodexen eller i artiklarna 900 eller 901, i synnerhet för att de inte har blivit sålda,

b) förstöring av vilken orsak som helst, utom i de fall som uttryckligen föreskrivs av gemenskapslagstiftningen, av varor som hänförs till ett tullförfarande som innebär en förpliktelse att betala importtullar efter det att de har frigjorts av tullmyndigheterna,

c) ingivande av handlingar, som sedan visar sig vara förfalskade eller inte giltiga för det ändamålet, för att erhålla förmånsbehandling i tullhänseende av varor som deklarerats för övergång till fri omsättning, även om dessa handlingar ingivits i god tro.

Avsnitt 2

Beslut som skall fattas av kommissionen

Artikel 905

1. Om den beslutande tullmyndighet till vilken en ansökan om återbetalning eller eftergift enligt artikel 239.2 i kodexen har ingivits inte kan fatta ett beslut på grundval av artikel 899, men ansökan är bestyrkt med bevis som kan ge upphov till en särskild situation till följd av omständigheter under vilka inget bedrägeri eller klar försumlighet kan tillskrivas personen i fråga, skall den medlemsstat som denna myndighet tillhör överlämna ärendet till kommissionen för ett avgörande enligt det förfarande som fastställs i artikel 906 P909.

Beteckningen "den berörda personen" skall tolkas på samma sätt som i artikel 899.

I alla andra fall skall den beslutande tullmyndigheten avslå ansökan.

2. Det ärende som hänförs till kommissionen skall innehålla alla fakta som behövs för en fullständig utredning av det överlämnade ärendet.

Så snart som kommissionen tar emot ärendet, skall den underrätta de berörda medlemsstaterna om detta.

Om det visar sig, att de upplysningar som medlemsstaten lämnat inte är tillräckliga för att ett beslut skall kunna fattas om ärendet i fråga med fullständig kännedom om fakta, får kommissionen begära kompletterande upplysningar.

3. Utan att avvakta att det förfarande som fastställs i artikel 906 P909 avslutas, får den beslutande tullmyndigheten, om så begärs, tillåta att tullformaliteterna som gäller återexport eller förstöring av varorna genomförs innan kommissionen har fattat ett beslut om ansökan i fråga. Detta tillstånd skall inte ha någon inverkan på det slutliga beslutet om ansökan.

Artikel 906

Kommissionen skall inom 15 dagar efter mottagandet av det ärende som avses i artikel 905.2 överlämna ett exemplar av ärendet till medlemsstaterna.

En behandling av ärendet i fråga skall så snart som möjligt införas på dagordningen för ett möte i den kommitté som avses i artikel 247 i kodexen.

Artikel 907

Efter samråd med en grupp av experter som består av företrädare från alla medlemsstaterna som sammanträder inom ramen för kommittén för att behandla ärendet i fråga, skall kommissionen besluta, om den särskilda situation som har behandlats berättigar till återbetalning eller eftergift.

Beslutet skall fattas inom sex månader från den dag då kommissionen tog emot det ärende som avses i artikel 905.2. Om kommissionen har funnit det nödvändigt att begära ytterligare upplysningar från medlemsstaten för att kunna fatta sitt beslut, skall de sex månaderna förlängas med en tidsperiod som motsvarar tiden mellan den dag då kommissionen överlämnade sin begäran om ytterligare upplysningar och den dag då den erhöll dessa upplysningar.

Artikel 908

1. Den berörda medlemsstaten skall underrättas om det beslut som avses i artikel 907 så snart som möjligt och i alla händelser inom 30 dagar efter utgången av den i artikel 907 angivna tidsfristen.

Ett exemplar av beslutet skall lämnas till de andra medlemsstaterna.

2. Den beslutande myndigheten skall besluta, om den skall bevilja eller avslå ansökan som ingivits till den på grundval av det beslut som kommissionen meddelat i enlighet med punkt 1.

3. Om det fastställs genom det beslut som avses i artikel 907, att de behandlade omständigheterna berättigar till återbetalning eller eftergift, får kommissionen på villkor som den skall fastställa, bemyndiga en eller flera medlemsstater att återbetala eller efterge tullar i fråga om sådana ärenden som innehåller jämförbara sakfrågor och lagfrågor.

I sådana fall skall det beslut som avses i artikel 907 även delges varje medlemsstat som är bemyndigad på detta sätt.

Artikel 909

Om kommissionen inte fattar ett beslut inom den tidsfrist som fastställs i artikel 907 eller inte meddelar ett beslut till den berörda medlemsstaten inom den tidsfrist som fastställs i artikel 908, skall den beslutande tullmyndigheten bevilja ansökan.

KAPITEL 4

Administrativt samarbete mellan tullmyndigheterna i medlemsstaterna

Artikel 910

I de fall som avses i artikel 885.2 skall den beslutande tullmyndigheten sända det kontrollerande tullkontoret två exemplar av sin begäran upprättad skriftligen på ett formulär som överensstämmer med den förlaga som visas i bilaga 112. Begäran skall åtföljas av original eller kopior av ansökan om återbetalning eller eftergift och alla handlingar som behövs för att det koontrollerande tullkontoret skall ha möjlighet att inhämta de upplysningar och göra de kontroller som begärs.

Artikel 911

1. Det kontrollerande tullkontoret skall inom två veckor från den dag då det tog emot begäran inhämta de upplysningar eller genomföra de kontroller som den beslutande tullmyndigheten begärt. Det skall registrera de erhållna resultaten i den för detta ändamål reserverade delen av den originalhandling som avses i artikel 910 och återlämna denna handling till den beslutande tullmyndigheten tillsammans med alla handlingar som den erhållit.

2. Om det inte kan inhämta de upplysningar eller utföra de kontroller som begärts inom de två veckor som avses i punkt 1, skall det kontrollerande tullkontoret bekräfta mottagandet av erhållna begäran inom den tidsperioden genom att återsända ett exemplar av den handling som avses i artikel 910 försedd med egna kommentarer till den beslutande tullmyndigheten.

Artikel 912

Den verkställande tullkontoret skall sända det intyg som avses i artikel 887.5 till den beslutande tullmyndigheten med användning av ett formulär som överensstämmer med förlagan i bilaga 113.

DEL V

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 913

Följande förordningar och direktiv skall upphöra att gälla:

- Kommissionens förordning (EEG) nr 37/70 av den 9 januari 1970 om fastställande av ursprung av viktiga reservdelar avsedda för tidigare avsända utrustningar, maskiner, apparater eller fordon)(32),

(32) EGT nr L 351, 14.12.1987, s. 1.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 2632/70 av den 23 december 1970 om fastställande av ursprung av radio- och televisionsmottagare(33),

(33) EGT nr L 7, 10.1.1970, s. 6.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 315/71 av den 12 februari 1971 om fastställande av ursprung av basviner avsedda att användas vid beredning av vermouth, samt ursprung av vermouth(34),

(34) EGT nr L 279, 24.12.1970, s. 35.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 861/71 av den 27 april 1971 om fastställande av ursprung av bandspelare(35),

(35) EGT nr L 36, 13.2.1971, s. 10.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 3103/73 av den 14 november 1973 om ursprungsintyg och ansökningar om dessa intyg i handeln inom gemenskapen(36),

(36) EGT nr L 95, 28.4.1971. s. 11.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 2945/76 av den 26 november 1976 om bestämmelser för genomförandet av rådets förordning (EEG) nr 754/76 om tullbehandling av varor som återinförs till gemenskapens tullområde(37), senast ändrad genom Anslutningsakten för Spanien och Portugal,

(37) EGT nr L 315, 16.11.1973, s. 34.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 137/79 av den 19 december 1978 om införande av en särskild metod för administrativt samarbete vid gemenskapsbehandling av fiskefångster av medlemsstaternas fartyg(38), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3999/91(39),

(38) EGT nr L 335, 4.12.1976, s. 1.

(39) EGT nr L 20, 27.1.1979, s. 1.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 1494/80 av den 11 juni 1980 om förklarande anmärkningar och all- mänt erkända redovisningsprinciper rörande tull- värde(40),

(40) EGT nr L 320, 22.11.1991, s. 19.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 1495/80 av den 11 juni 1980 om genomförande av vissa bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 1224/80 om värdering av varor för tulländamål(41), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 558/91(42),

(41) EGT nr L 154, 21.6.1980, s. 3.

(42) EGT nr L 154, 21.6.1980, s. 14.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 1496/80 av den 11 juni 1980 om deklaration av uppgifter avseende tullvärde och om dokument som skall framläggas(43), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 979/93(44),

(43) EGT nr L 62, 8.3.1991, s. 24.

(44) EGT nr L 154, 21.6.1980, s. 16.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 1574/80 av den 20 juni 1980 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för artiklarna 16 och 17 i rådets förordning (EEG) nr 1430/79 om återbetalning eller eftergift av import- eller exporttullar(45),

(45) EGT nr L 101, 27.4.1993, s. 7.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 3177/80 av den 5 december 1980 om den införselplats som skall tas i beaktande vid tillämpning av artikel 14.2 i rådets förordning (EEG) nr 1224/80 om värdering av varor för tulländamål(46), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2779/90(47),

(46) EGT nr L 161, 26.6.1980, s. 3.

(47) EGT nr L 335, 12.12.1980, s. 1.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 3179/80 av den 5 december 1980 om de postavgifter som skall tas i beaktande vid fastställande av tullvärdet av varor som sänds per post(48), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1264/90(49),

(48) EGT nr L 267, 29.9.1990, s. 36.

(49) EGT nr L 335, 12.12.1980, s. 62.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 553/81 av den 12 februari 1981 om ursprungsintyg och ansökningar om dessa intyg(50),

(50) EGT nr L 124, 15.5.1990, s. 32.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 1577/81 av den 12 juni 1981 om införande av ett system med förenklade förfaranden vid fastställande av tullvärdet av vissa lättfördärvliga varor(51), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3334/90(52),

(51) EGT nr L 59, 5.3.1981, s. 1.

(52) EGT nr L 154, 13.6.1981, s. 26.

- Kommissionens direktiv 82/57/EEG av den 17 december 1981 om vissa genomförandebestämmelser till rådets direktiv 79/695/EEG om harmonisering av förfaranden vid varors övergång till fri omsättning(53), senast ändrat genom direktiv 83/371/EEG(54),

(53) EGT nr L 321, 21.11.1990, s. 6.

(54) EGT nr L 28, 5.2.1982, s. 38.

- Kommissionens direktiv 82/347/EEG av den 23 april 1982 om vissa genomförandebestämmelser till rådets direktiv 81/177/EEG om harmonisering av förfaranden vid export av gemenskapsvaror(55),

(55) EGT nr L 204, 28.7.1983, s. 63.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 3040/83 av den 28 oktober 1983 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för artiklarna 2 och 14 i rådets förordning (EEG) nr 1430/79 om återbetalning eller eftergift av import- eller exporttullar(56),

(56) EGT nr L 156, 7.6.1982, s. 1.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 3158/83 av den 9 november 1983 om betydelsen av royalties och licensavgifter för tullvärdet(57),

(57) EGT nr L 297, 29.10.1983, s. 13.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 1751/84 av den 13 juni 1984 om fastställande av vissa tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 3599/82(58), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3693/92(59),

(58) EGT nr L 309, 10.11.1983, s. 19.

(59) EGT nr L 171, 29.6.1984, s. 1.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 3548/84 av den 17 december 1984 om fastställande av vissa tillämpningsföreskrifter till förordning (EEG) nr 2763/83 om tillstånd att bearbeta varor under tullkontroll före övergång till fri omsättning(60), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2361/87(61),

(60) EGT nr L 374, 22.12.1992, s. 28.

(61) EGT nr L 331, 19.12.1984, s. 5.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 1766/85 av den 27 juni 1985 om de växelkurser som skall användas vid fastställande av tullvärdet(62), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 593/91(63),

(62) EGT nr L 215, 5.8.1987, s. 9.

(63) EGT nr L 168, 28.6.1985, s. 21.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 3787/86 av den 11 december 1986 om upphävande eller återkallelse av tillstånd som utfärdats i samband med vissa tullförfaranden med ekonomisk verkan(64),

(64) EGT nr L 66, 13.3.1991, s. 14.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 3799/86 av den 12 december 1986 om fastställande av tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 1430/79 om återbetalning eller eftergift av import- eller exporttullar(65),

(65) EGT nr L 350, 12.12.1986, s. 14.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 2458/87 av den 31 juli 1987 om fastställande av tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 2473/86 om passiv förädling och standardutbytessystemet(66), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3692/92(67),

(66) EGT nr L 352, 13.12.1986, s. 19.

(67) EGT nr L 230, 17.8.1987, s. 1.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 4128/87 av den 9 december 1987 om fastställande av villkor för hänförande av röktorkad Virginia-tobak, ljus lufttorkad Burley-tobak (inbegripet Burley-hybrider), ljus lufttorkad Maryland-tobak samt eldtorkad tobak till undernummer 2401 10 10 -l 2401 10 49 och 2401 10 49 och 2401 20 10 - 2401 20 49 i Kombinerade nomenklaturen(68),

(68) EGT nr L 374, 22.12.1992, s. 26.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 4129/87 av den 9 december 1987 om fastställande av villkoren för hänförande av vissa levande tamdjur av arten nötkreatur och vissa slag av nötkött till de undernummer i Kombinerade nomenklaturen som avses i bilaga C till avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Jugoslavien(69),

(69) EGT nr L 387, 31.12.1987, s. 1.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 4130/87 av den 9 december 1987 om fastställande av villkoren för hänförande av färska bordsdruvor av varieteten Emperor (Vitis vinifera cv) till undernummer 0806 10 11 i Kombinerade nomenklaturen(70),

(70) EGT nr L 387, 31.12.1987, s. 9.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 4131/87 av den 9 december 1987 om fastställande av villkoren för hänförande av viner av typen port, madeira, sherry, Moscatel de Setubal och tokajer (Aszu och Szamorodni) till undernummer 2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41, 2204 29 45, 2204 29 51 och 2204 29 55 i Kombinerade nomenklaturen(71), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2490/91(72),

(71) EGT nr L 387, 31.12.1987, s. 16.

(72) EGT nr L 387, 31.12.1987, s. 22.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 4132/87 av den 9 december 1987 om fastställande av villkoren för hänförande av bourbon-whisky till undernummer 2208 30 11 och 2208 30 19 i Kombinerade nomenklaturen(73),

(73) EGT nr L 231, 20.8.1991, s. 1.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 4133/87 av den 9 december 1987 om fastställande av villkoren för hänförande av vodka till undernummer 2208 90 31 och 2208 90 59 i Kombinerade nomenklaturen vid import till gemenskapen, enligt de tulltaxevillkor som föreskrivs i överenskommelsen mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Finland om ömsesidig handel med vin och spritdrycker(74),

(74) EGT nr L 387, 31.12.1987, s. 36.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 4134/87 av den 9 december 1987 om fastställande av villkoren för hänförande av beredningar med beteckningen ostfondue till undernummer 2106 90 10 i Kombinerade nomenklaturen(75),

(75) EGT nr L 387, 31.12.1987, s. 42.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 4135/87 av den 9 december 1987 om fastställande av villkoren för hänförande av naturligt natriumnitrat och naturligt kaliumnatriumnitrat till undernummer 3102 50 10 respektive 3105 91 10 i Kombinerade nomenklaturen(76),

(76) EGT nr L 387, 31.12.1987, s. 48.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 4136/87 av den 9 december 1987 om fastställande av villkoren för hänförande av hästar avsedda för slakt till undernummer 0101 19 10 i Kombinerade nomenklaturen(77),

(77) EGT nr L 387, 31.12.1987, s. 54.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 4137/87 av den 9 december 1987 om fastställande av villkoren för hänförande av varor till undernummer 0408 11 90, 0408 91 90, 0408 99 90, 1106 20 10, 2501 00 51, 3502 10 10 och 3502 90 10 i Kombinerade nomenklaturen(78),

(78) EGT nr L 387, 31.12.1987, s. 60.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 4138/87 av den 9 december 1987 om fastställande av villkoren för berättigande till en gynnsam ordning i tullhänseende vid import av potatis, sockermajs, viss spannmål, vissa oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter, på grund av deras användning för särskilda ändamål(79),

(79) EGT nr L 387, 31.12.1987, s. 63.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 4139/87 av den 9 december 1987 om fastställande av villkoren för berättigande till en gynnsam ordning i tullhänseende vid import av vissa petroleumprodukter på grund av deras användning för särskilda ändamål(80),

(80) EGT nr L 387, 31.12.1987, s. 67.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 4140/87 av den 9 december 1987 om fastställande av villkoren för hänförande av siktduk, ej konfektionerad, till undernummer 5911 20 00 i Kombinerade nomenklaturen(81),

(81) EGT nr L 387, 31.12.1987, s. 70.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 4141/87 av den 9 december 1987 om fastställande av villkoren för berättigande till en gynnsam ordning i tullhänseende vid import av flygplan och fartyg på grund av deras användning för särskilda ändamål(82), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 1418/81(83),

(82) EGT nr L 387, 31.12.1987, s. 74.

(83) EGT nr L 387, 31.12.1987, s. 76.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 4142/87 av den 9 december 1987 om fastställande av villkoren för berättigande till en gynnsam ordning i tullhänseende vid import av vissa varor på grund av deras användning för särskilda ändamål(84), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3803/92(85),

(84) EGT nr L 135, 30.5.1991, s. 28.

(85) EGT nr L 387, 31.12.1987, s. 82.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 693/88 av den 4 mars 1988 om definition av begreppet ursprungsvaror vid tillämpning av de tullpreferenser som beviljas av Europeiska ekonomiska gemenskapen för vissa varor från utvecklingsländer(86), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3660/92(87),

(86) EGT nr L 384, 30.12.1992, s. 15.

(87) EGT nr L 77, 22.3.1988, s. 77.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 809/88 av den 14 mars 1988 om definition av begreppet ursprungsvaror och metoder för administrativt samarbete vid import till gemenskapen av varor med ursprung i de ockuperade områdena(88), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2774/88(89),

(88) EGT nr L 370, 19.12.1992, s. 11.

(89) EGT nr L 86, 30.3.1988, s. 1.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 4027/88 av den 21 december 1988 om bestämmelser för temporär import av containrar(90), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3348/89(91),

(90) EGT nr L 249, 8.9.1988, s. 5.

(91) EGT nr L 355, 23.12.1988, s. 22.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 288/89 av den 3 februari 1989 om fastställande av integrerade kretsars ursprung(92),

(92) EGT nr L 323, 8.11.1989, s. 17.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 597/89 av den 8 mars 1989 om fastställande av tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 2144/87 om tullskuld(93),

(93) EGT nr L 33, 4.2.1989, s. 23.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 2071/89 av den 11 juli 1989 om fastställande av ursprung av fotokopieringsapparater med ett system för optisk läsning eller kontakt(94),

(94) EGT nr L 65, 9.3.1989, s. 11.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 3850/89 av den 15 december 1989 om fastställande av tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 802/68 av den 27 juni 1968 om den gemensamma definitionen av begreppet varors ursprung med avseende på vissa jordbruksprodukter som omfattas av särskilda importbestämmelser(95),

(95) EGT nr L 196, 12.7.1989, s. 24.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 2561/90 av den 30 juli 1990 om fastställande av tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 2503/88 om tullager(96), senast ändrad genom kommissionens förordning (EEG) nr 3001/92(97),

(96) EGT nr L 374, 22.12.1989, s. 8.

(97) EGT nr L 246, 10.9.1990, s. 1.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 2562/90 av den 30 juli 1990 om fastställande av tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 2504/88 om frizoner och frilager(98), senast ändrad genom kommissionens förordning (EEG) nr 2485/91(99),

(98) EGT nr L 301, 17.10.1992, s. 16.

(99) EGT nr L 246, 10.9.1990, s. 33.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 2883/90 av den 5 oktober 1990 om fastställande av ursprung av druvsaft(100),

(100) EGT nr L 228, 17.8.1991, s. 34.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 2884/90 av den 5 oktober 1990 om fastställande av ursprung av vissa varor som framställts från ägg(101),

(101) EGT nr L 276, 6.10.1990, s. 13.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 3561/90 av den 11 december 1990 om fastställande av ursprung av vissa keramikprodukter(102),

(102) EGT nr L 276, 6.10.1990, s. 14.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 3620/90 av den 14 december 1990 om fastställande av ursprung av kött och slaktbiprodukter, av vissa tamdjur, färskt, kylt eller fruset(103),

(103) EGT nr L 347, 12.12.1990, s. 10.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 3672/90 av den 18 december 1990 om fastställande av ursprung av kullager, rullager eller nållager(104),

(104) EGT nr L 351, 15.12.1990, s. 25.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 3716/90 av den 19 december 1990 om fastställande av tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 4046/89 om den säkerhet som skall ställas för att säkerställa betalning av en tullskuld(105),

(105) EGT nr L 356, 19.12.1990, s. 30.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 3796/90 av den 21 december 1990 om fastställande av tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 1714/90 om upplysningar från medlemsstaternas tullmyndigheter avseende klassificering av varor i tullnomenklaturen(106), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 2674/92(107),

(106) EGT nr L 358, 21.12.1990, s. 48.

(107) EGT nr L 365, 28.12.1990, s. 17.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 1364/91 av den 24 maj 1991 om fastställande av ursprung av textilier och textilvaror enligt avdelning 11 i Kombinerade nomenklaturen(108),

(108) EGT nr L 271, 16.9.1992, s. 5.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 1365/91av den 24 maj 1991 om fastställande av ursprung av bomullslinters, impregnerad filt och bondad duk, kläder av läder, skodon och urarmband av textilier(109),

(109) EGT nr L 130, 25.5.1991, s. 18.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 1593/91 av den 12 juni 1991 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 719/91 om användning i gemenskapen av TIR-carnet och ATA-carnet som transiteringshandlingar(110),

(110) EGT nr L 130, 25.5.1991, s. 28.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 1656/91 av den 13 juni 1991 om särskilda bestämmelser för vissa former av aktiv förädling eller bearbetning under tullkontroll(111),

(111) EGT nr L 148, 13.6.1991, s. 11.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 2164/91 av den 23 juli 1991 om tillämpningsföreskrifter till artikel 5.2 i rådets förordning (EEG) nr 1697/79 om uppbörd i efterhand av import- eller exporttullar, som inte har krävts av den betalningsskyldiga personen för varor som hänförts till ett tullförfarande som innebär en förpliktelse att betala sådana tullar(112),

(112) EGT nr L 151, 15.6.1991, s. 3.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 2228/91 av den 26 juni 1991 om fastställande av tillämpningsföreskrifter till förordning (EEG) nr 1999/85 om förenklad behandling vid aktiv förädling(113), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3709/92(114),

(113) EGT nr L 201, 24.7.1991, s. 16.

(114) EGT nr L 210, 31.7.1991, s. 1.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 2249/91 av den 25 juli 1991 om fastställande av tillämpningsföreskrifter till förordning (EEG) nr 1855/89 om temporär import av transportmedel(115),

(115) EGT nr L 378, 23.12.1992, s. 6.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 2365/91 av den 31 juli 1991 om fastställande av villkoren för användning av ATA-carnet vid temporär import av varor till gemenskapens tullområde eller vid temporär export från detta område(116),

(116) EGT nr L 204, 27.7.1991, s. 31.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 3717/91 av den 18 december 1991 om upprättande av en förteckning över de varor som får hänföras till den ordning som tillåter att varor bearbetas under tullkontroll innan de övergår till fri omsättning(117), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 209/93(118),

(117) EGT nr L 216, 3.8.1991, s. 24.

(118) EGT nr L 351, 20.12.1991, s. 23.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 343/92 av den 22 januari 1992 om definition av begreppet ursprungsvaror och metoder för administrativt samarbete vid import till gemenskapen av varor med ursprung i republikerna Kroatien och Slovenien och de jugoslaviska republikerna Bosnien-Hercegovina och Makedonien(119), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3660/92(120),

(119) EGT nr L 25, 2.2.1993, s. 18.

(120) EGT nr L 38, 14.2.1992, s. 1.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 1214/92 av den 12 april 1992 om tillämpningsföreskrifter till förfarandet för gemenskapstransitering och vissa förenklingar av det förfarandet(121), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 3712/92(122),

(121) EGT nr L 370, 19.12.1992, s. 11.

(122) EGT nr L 132, 16.5.1992, s. 1.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 1823/92 av den 3 juli 1992 om närmare tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 3925/91 om avskaffande av kontroller och formaliteter för handbagage och incheckat bagage tillhörande personer som flyger inom gemenskapen samt för bagage tillhörande personer som reser sjöledes inom gemenskapen(123),

(123) EGT nr L 378, 23.12.1992, s. 15.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 2453/92 av den 31 juli 1992 om tillämpning av rådets förordning (EEG) nr 717/91 om det administrativa enhetsdokumentet(124), senast ändrad genom förordning (EEG) nr 607/93(125),

(124) EGT nr L 185, 4.7.1992, s. 8.

(125) EGT nr L 249, 28.8.1992, s. 1.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 2674/92 av den 15 september 1992 om kompletterande bestämmelser för tillämpningsföreskrifterna till rådets förordning (EEG) nr 1715/90 om upplysningar från medlemsstaternas tullmyndigheter avseende klassificering av varor i tullnomenklaturen(126),

(126) EGT nr L 65, 17.3.1993, s. 5.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 2713/92 av den 17 september 1992 om varors förflyttning mellan vissa delar av gemenskapens tullområde(127),

(127) EGT nr L 271, 16.9.1992, s. 1.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 3269/92 av den 10 november 1992 om vissa tillämpningsföreskrifter till artiklarna 161, 182 och 183 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen avseende förfarandet för export och återexport och varor som lämnar gemenskapens tullområde(128),

(128) EGT nr L 275, 18.9.1992, s. 11.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 3566/92 av den 8 december 1992 om de handlingar som skall användas för genomförandet av gemenskapsåtgärder som medför kontroll av varors användning och/eller bestämmelse(129),

(129) EGT nr L 326, 12.11.1992, s. 11.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 3689/92 av den 21 december 1992 om närmare tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 719/91 om användning i gemenskapen av TIR-carnet och ATA-carnet som transiteringshandlingar och till rådets förordning (EEG) nr 3599/82 om ordningen för temporär import(130),

(130) EGT nr L 362, 11.12.1992, s. 11.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 3691/92 av den 21 december 1992 om tillämpningsföreskrifter till rådets förordning (EEG) nr 719/91 om användning i gemenskapen av TIR-carnet och ATA-carnet som transiteringshandlingar och rådets förordning (EEG) nr 3599/82 om ordningen för temporär import(131),

(131) EGT nr L 374, 22.12.1992, s. 14.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 3710/92 av den 21 december 1992 om fastställande av förfaranden för överföring av varor eller produkter som omfattas av förfarandet för aktiv förädling (suspensionssystemet)(132),

(132) EGT nr L 374, 22.12.1992, s. 25.

- Kommissionens förordning (EEG) nr 3903/92 av den 21 december 1992 om flygtransportkostnader som skall innefattas i tullvärdet(133).

(133) EGT nr L 378, 23.12.1992, s. 9.

(134) EGT nr L 393, 31.12.1992, s. 1.

Artikel 914

Hänvisningar till de upphävda bestämmelserna skall anses som en hänvisning till denna förordning.

Artikel 915

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 1994.

Artikel 791.2 skall upphöra att gälla från och med den 1 januari 1995.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 juli 1993.

På kommissionens vägnar

Christiane SCRIVENER

Ledamot av kommissionen

>Hänvisning till >