31990R3037

Rådets förordning (EEG) nr 3037/90 av den 9 oktober 1990 om statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 293 , 24/10/1990 s. 0001 - 0026
Finsk specialutgåva Område 2 Volym 7 s. 0152
Svensk specialutgåva Område 2 Volym 7 s. 0152


RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3037/90 av den 9 oktober 1990 om statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

i samarbete med Europaparlamentet(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

För att kunna fungera behöver den inre marknaden en standard för insamling, överföring och publicering av nationell statistik och gemenskapsstatistik så att företag, finansiella institut, regeringar och alla andra aktörer på den inre marknaden kan förses med tillförlitliga och jämförbara statistiska uppgifter.

Sådan information behövs för att företag skall kunna bedöma sin konkurrensförmåga och är till nytta för gemenskapsinstitutionerna när dessa skall söka förebygga snedvriden konkurrens.

Endast om medlemsstaterna tillämpar näringsgrensindelningar som är kopplade till gemenskapsindelningen blir det möjligt att tillhandahålla enhetlig information med den tillförlitlighet, snabbhet, flexibilitet och detaljeringsgrad som behövs för den inre marknaden.

För att uppfylla nationella krav skall medlemsstaterna erbjudas möjligheter att behålla eller införa extra undergrupper i nationella indelningar som bygger på Europeiska gemenskapernas statistiska näringsgrensindelning.

För att den ekonomiska statistiken skall medge internationella jämförelser måste medlemsstaterna och gemenskapsinstitutio nerna tillämpa näringsgrensindelningar som är direkt kopplade till Förenta nationernas internationella näringsgrensindelning, ISIC.

Användning av näringsgrensindelningen i gemenskapen kräver att kommissionen biträds av Kommittén för ett statistiskt program, som inrättades genom beslut 89/382/EEG, Euratom(4), i varje fråga som berör denna förordnings tillämpning, i synnerhet vid tolkning av denna indelning, mindre justeringar av denna, utformning och aktualisering av tillhörande förklarande anmärkningar och utarbetande av riktlinjer för klassificering av statistiska enheter enligt denna indelning.

Det är viktigt att innehållet i de olika kategorierna i näringsgrensindelningen tolkas enhetligt i alla medlemsstaterna.

Införandet av en ny indelning kräver en övergångsperiod.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Syftet med denna förordning är att införa en gemensam statistisk näringsgrensindelning inom Europeiska gemenskaperna för att säkerställa jämförbarhet mellan nationella indelningar och gemenskapsindelningar och därmed även mellan nationell statistik och gemenskapsstatistik.

2. Denna förordning gäller endast klassificering för statistiska ändamål.

3. Förordningen i sig ålägger inte medlemsstaterna att samla in, publicera eller tillhandahålla statistiska uppgifter och berör inte medlemsstaternas skyldigheter i fråga om detaljeringsgrad och typ av statistiska mått vid statistiska undersökningar och analyser.

Artikel 2

1. En grundläggande statistisk indelning i näringsgrenar inom Europeiska gemenskaperna, nedan kallad NACE Rev. 1, införs härmed och skall omfatta

- en första nivå bestående av rubriker som betecknas med en alfabetisk kod (avdelningar),

- en mellannivå bestående av rubriker betecknade med en tvåställig alfabetisk kod (underavdelningar),

- en andra nivå bestående av rubriker betecknade med en tvåställig numerisk kod (huvudgrupper),

- en tredje nivå bestående av rubriker betecknade med en treställig numerisk kod (grupper),

- en fjärde nivå bestående av rubriker betecknade med en fyrställig numerisk kod (undergrupper).

2. NACE Rev. 1 fogas som bilaga till denna förordning.

Artikel 3

1. NACE Rev. 1 skall användas av kommissionen för all statistik som innefattar näringsgrensindelning.

2. Nationell statistik med näringsgrensindelning skall sammanställas med användning av NACE Rev. 1 eller en nationell näringsgrensindelning som är härledd ur denna och som uppfyller följande villkor:

a) Den innehåller nivåer som svarar mot nivåerna i NACE Rev. 1, i den meningen att var och en av dess nivåer består antingen av samma rubriker som motsvarande nivå i NACE Rev. 1 eller av rubriker som gör en exakt uppdelning av dessa.

b) Ytterligare nivåer får införas.

c) Varje nivå, utom den högsta, skall exakt summeras till närmaste högre nivå i NACE Rev. 1.

d) Kodningen kan vara en annan.

3. Medlemsstaterna skall för godkännande före publicering lämna kommissionen förslag till definitioner eller justeringar av nationella indelningar. Kommissionen skall kontrollera att förslagen uppfyller villkoren i punkt 2 i denna artikel. Den nationella indelningen skall sedan den godkänts av kommissionen överlämnas till övriga medlemsstater för kännedom. Medlemsstaternas publikationer skall innehålla en nyckel som anger hur den nationella klassifikationen förhåller sig till NACE Rev. 1.

4. Medlemsstater som önskar använda en nationell indelning härledd ur NACE Rev. 1 skall så snart som möjligt och senast den 31 december 1992 besluta om de åtgärder som är nödvändiga för att upprätta en nationell indelning enligt denna artikel.

Artikel 4

Förutom att upprätta en nationell indelning enligt reglerna i artikel 3 kan en medlemsstat för den händelse att vissa rubriker i NACE Rev. 1 inte passar landets ekonomiska struktur efter medgivande av kommissionen för viss sektor på viss nivå slå samman rubriker i NACE Rev. 1.

För att få ett sådant medgivande måste medlemsstaten i fråga lämna kommissionen alla upplysningar som kommissionen behöver för att pröva medlemsstatens begäran.

Oavsett bestämmelserna i artikel 3.2 a berättigar ett sådant medgivande inte medlemsstaten till att dela upp de sammanslagna rubrikerna på ett sätt som skiljer sig från NACE Rev. 1.

Kommissionen skall tillsammans med medlemsstaten i fråga med jämna mellanrum granska tillämpningen av dessa bestämmelser för att bedöma om det fortfarande finns skäl för dem.

Artikel 5

Kommissionen skall vidta alla åtgärder som behövs för att genomföra och underhålla NACE Rev. 1.

Artikel 6

Kommissionen skall på en medlemsstats begäran eller på eget initiativ och efter att ha rådfrågat den kommitté som föreskrivs i artikel 7 vidta de åtgärder som krävs för att NACE Rev. 1 skall tillämpas enhetligt.

Artikel 7

Kommissionen skall biträdas av Kommittén för ett statistiskt program, nedan kallad kommittén, som skall bestå av företrädare för medlemsstaterna och ha en företrädare för kommissionen som ordförande.

Artikel 8

Kommittén kan behandla alla frågor om NACE Rev. 1 som tas upp av ordföranden, antingen på hans eget initiativ eller på begäran av företrädaren för en medlemsstat, och som har samband med denna förordnings tillämpning, särskilt frågor om

a) tolkning av NACE Rev. 1,

b) sådana mindre justeringar i NACE Rev. 1

- som föranleds av den tekniska och ekonomiska utvecklingen,

- gör texten enhetligare och tydligare,

- motiveras av ändringar i andra näringsgrensindelningar, i synnerhet ändringar i ISIC Rev. 3,

c) förberedelser för och samordning av arbetet med att revidera NACE Rev. 1,

d) utformning och aktualisering av förklarande anmärkningar till NACE Rev. 1,

e) utarbetande av riktlinjer för klassificering av statistiska enheter enligt NACE Rev. 1,

f) behandling av problem vid införlivandet av NACE Rev. 1 med medlemsstaternas näringsgrensindelningar,

g) strävanden att, när så är lämpligt, enas om en gemensam ståndpunkt i internationella organisationers arbete med frågor om näringsgrensindelningar, särskilt ISIC och därtill hörande förklarande anmärkningar.

Åtgärder enligt a Pg skall beslutas i enlighet med det förfarande som anges i artikel 9.

Artikel 9

1. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med hänsyn till hur brådskande frågan är. Kommittén skall fatta beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på förslag av kommissionen, varvid medlemsstaternas röster skall vägas enligt fördragets artikel 148.2. Ordföranden får inte rösta.

2. Kommissionen skall besluta om åtgärder, som skall till- lämpas omedelbart. Om dessa åtgärder avviker från kommitténs yttrande, skall kommissionen dock genast underrätta rådet om detta. I så fall skall kommissionen uppskjuta genomförandet av de beslutade åtgärderna tre månader från dagen för underrättelsen.

3. Rådet kan med kvalificerad majoritet inom den tid som avses i punkt 2 fatta ett annat beslut.

Artikel 10

1. Statistik som av medlemsstaterna samlats in efter den 1 januari 1993 och som är uppdelad efter näringsgrenar skall sammanställas med tillämpning av NACE Rev. 1 eller en nationell indelning som härletts ur NACE Rev. 1 i enlighet med artikel 3.

2. Medlemsstaterna skall använda NACE Rev. 1 vid rapportering till kommissionen av statistik som är insamlad efter den 1 januari 1993 och som är uppdelad efter näringsgrenar.

Artikel 11

1. En övergångsperiod skall börja löpa den 1 januari 1993 och gå ut den 31 december 1994. Under den perioden kan kommissionen för vissa uppgifter som samlats in efter den 1 januari 1993, av väsentliga tekniska eller administrativa skäl medge att en medlemsstat får använda en indelning av annat slag än vad som föreskrivs i artikel 3.

2. Kommissionen får förlänga övergångsperioden, om en medlemsstat begär det.

Artikel 12

1. Vid rapportering till kommissionen av uppgifter som avses i artikel 11 skall medlemsstaterna sträva efter att lämna uppgifterna i en form som är anpassad till NACE Rev. 1, om kommissionen begär det.

2. Medlemsstaterna skall förse kommissionen (Eurostat) med all nödvändig information om de nycklar som anger hur den nationella klassifikationen förhåller sig till NACE Rev. 1 och som har använts för att ta fram dessa uppgifter. Kommissionen skall publicera dessa nycklar.

Artikel 13

Kommissionen skall publicera den nyckel som anger hur den nu gällande NACE förhåller sig till NACE Rev. 1 inom sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft.

Artikel 14

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 oktober 1990.

På rådets vägnar

P. ROMITA

Ordförande

(1) EGT nr C 58, 8.3.1990, s. 25.

(2) EGT nr C 175, 16.7.1990, s. 84, och beslut av den

12 september 1990.

(3) EGT nr C 182, 23.7.1990, s. 1.

(4) EGT nr L 181, 28.6.1989, s. 47.

BILAGA

Klassifikationer

>Plats för tabell>