12008E018

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt - ANDRA DELEN: ICKE-DISKRIMINERING OCH UNIONSMEDBORGARSKAP - Artikel 18 (f.d. artikel 12 FEG)

Europeiska unionens officiella tidning nr 115 , 09/05/2008 s. 0056 - 0056


Artikel 18

(f.d. artikel 12 FEG)

Inom fördragens tillämpningsområde och utan att det påverkar tillämpningen av någon särskild bestämmelse i fördragen, ska all diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden.

Europaparlamentet och rådet kan i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet anta bestämmelser i syfte att förbjuda sådan diskriminering.

--------------------------------------------------