1980L0068 — SV — 22.12.2013 — 002.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS DIREKTIV

av den 17 december 1979

om skydd för grundvatten mot förorening genom vissa farliga ämnen

(80/68/EEG)

(EGT L 020, 26.1.1980, p.48)

upphävd genom:

 

 

Officiella tidningen

nr

sida

datum

 

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000

L 327

1

22.12.2000