1973R0706 — SV — 24.04.1986 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 706/73

av den 12 mars 1973

om gemenskapsåtgärder för Kanalöarna och Isle of Man i handeln med jordbruksprodukter

(EGT L 068, 15.3.1973, p.1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

Rådets förordning (EEG) nr 1174/86 av den 21 april 1986 

  L 107

1

24.4.1986
▼B

RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 706/73

av den 12 mars 1973

om gemenskapsåtgärder för Kanalöarna och Isle of Man i handeln med jordbruksprodukterEUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av Fördraget om nya medlemsstaters anslutning till Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen ( 1 ) som undertecknades i Bryssel den 22 januari 1972, särskilt artikel 1.2 tredje stycket i protokoll nr 3 i den tillhörande rättsakten,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

Enligt artikel 1.2 i ovannämnda protokoll är samma gemenskapsordning som gäller för Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland tillämplig på Kanalöarna och Isle of Man, i det följande kallat ”öarna”, vid import från tredje land av jordbruksprodukter som omfattas av bilaga 2 till Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, samt produkter som omfattas av rådets förordning nr 170/67/EEG av den 27 juni 1967 ( 2 ) om ett gemensamt handelssystem för äggalbumin och mjölkalbumin, ändrad genom förordning (EEG) nr 1081/71 ( 3 ), och av förordning (EEG) nr 1059/69 ( 4 ) av den 28 maj 1969 om en handelsordning tillämplig för vissa varor som framställts genom bearbetning av jordbruksprodukter, senast ändrad genom förordning (EEG) nr 609/72 ( 5 ). Andra gemenskapsbestämmelser som är nödvändiga för att möjliggöra fri rörlighet och beaktande av allmänna konkurrensvillkor i handeln med dessa produkter är också tilllämpliga. Det är rådets uppgift att, på kommissionens förslag, fastställa villkoren för tillämpningen av ovannämnda bestämmelser i dessa områden.

För att möjliggöra fri rörlighet för ovannämnda produkter bör i regel samma handelsbestämmelser som gäller för Förenade kungariket tillämpas, och Förenade kungariket och öarna bör betraktas som en enda medlemsstat vid tillämpningen av dessa bestämmelser.

De belopp som utkrävs på dessa öar i form av tullar, avgifter, importavgifter eller annat ingår emellertid inte i gemenskapens budget. Gemenskapens finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken är därför inte tillämplig. Exportfrämjande bestämmelser bör inte tillämpas, eftersom de belopp som beviljas av gemenskapen endast utgör en övre gräns för det stödbelopp som kan beviljas av öarna.

Åtgärder bör vidtas för att förhindra att produkter som ursprungligen kommer från dessa öar exporteras till tredje land av en medlemsstat som vill dra nytta av den ersättning som finansieras över gemenskapens budget.

I de gemenskapsbestämmelser som gäller för handeln inom gemenskapen föreskrivs i vissa fall beviljande av belopp för export från Förenade kungariket till andra medlemsstater. Dessa belopp bör utgöra en övre gräns för det stöd som kan beviljas av öarna. När det gäller andra former av stöd än de som beviljas inom handeln kan tillämpningen av gemenskapsbestämmelserna begränsas till anmälningsordningar och till möjlighet för kommissionen att framföra anmärkningar.

För att undanröja alla hinder för produkternas fria rörlighet bör andra bestämmelser — om veterinär- och växtskyddslagstiftning, saluföring av utsäde och plantor, livsmedels- och foderlagstiftning, kvalitets- och saluföringsnormer — tillämpas, men endast i den mån de berör handeln.

På veterinärområdet liknar situationen på öarna den på Nordirland. Öarna kan därför tillåtas följa den ordning på området som gäller för Nordirland utan att det uppstår svårigheter i handeln.

Den således definierade ordningen förefaller vara tillräcklig för att uppnå de mål som fastställts i ovannämnda protokoll.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

1.  De gemenskapsbestämmelser som gäller för Förenade kungariket för handeln med de jordbruksprodukter som omfattas av bilaga 2 till Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen, samt för handeln med de varor som omfattas av förordning nr 170/67/EEG och förordning (EEG) nr 1059/69 skall tillämpas på öarna, med undantag för bestämmelser om bidrag eller utjämningsbelopp som Förenade kungariket beviljar vid export.

2.  Vid tillämpningen av bestämmelserna som avses i punkt 1 skall Förenade kungariket och öarna betraktas som en enda medlemsstat.

3.  Bidrag eller utjämningsbelopp skall inte beviljas för produkterna som avses i punkt 1, och som har sitt ursprung i eller kommer från öarna och för vilka tullformaliteterna vid export fullgörs i en medlemsstat.

4.  Vid export till tredje land av de produkter som avses i punkt 1 får öarna inte bevilja stödbelopp som är högre än det bidrag eller de utjämningsbelopp som Förenade kungariket, enligt gemenskapsbestämmelserna, får bevilja vid export till tredje land.

5.  Vid export till medlemsstaterna av produkterna i punkt 1 får öarna inte bevilja stödbelopp som är högre än de belopp som Förenade kungariket, enligt gemenskapsbestämmelserna, får bevilja vid export till andra medlemsstater.

Artikel 2

När det gäller andra stödbelopp än de som avses i punkt 1 skall föreskrifterna i artikel 93.1 och första meningen i artikel 93.3 i Fördraget om upprättandet av den Europeiska ekonomiska gemenskapen gälla.

Rådet skall, på kommissionens förslag och med kvalificerad majoritet, utsträcka tillämpningen av de andra föreskrifterna i artiklarna 92, 93 och 94 i fördraget i den mån det är nödvändigt.

▼M1

Artikel 3

Från och med den 1 september 1973 skall gemenskapens bestämmelser tillämpas på samma villkor som gäller i Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland för de produkter som avses i artikel 1 och som importeras till öarna eller exporteras från dessa till gemenskapen, när bestämmelserna avser följande områden:

 Veterinärlagstiftning.

 Zooteknisk lagstiftning.

 Växtskyddslagstiftning.

 Saluföring av utsäde och plantor.

 Livsmedelslagstiftning.

 Foderlagstiftning.

 Kvalitets- och saluföringsnormer.

Kanalöarna och Isle of Man får emellertid behålla sina särskilda importbestämmelser i fråga om mul- och klövsjuka, inom handeln med levande djur, färskt kött och köttprodukter. Dessa bestämmelser skall inte vara mer restriktiva än de som var i kraft den 30 september 1985.

▼B

Artikel 4

Tillämpningsföreskrifter för artikel 1, särskilt föreskrifter för att förhindra snedvridning av handeln, skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 26 i rådets förordning nr 120/67/EEG av den 13 juni 1967 om den gemensamma organisationen av marknaden för spannmål ( 6 ), senast ändrad genom anslutningsakten, eller i motsvarande artikel i andra förordningar om den gemensamma organisationen av marknader.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.( 1 ) EGT nr L 73, 27.3.1972, s. 5.

( 2 ) EGT nr L 130, 28.6.1967, s. 2596/67.

( 3 ) EGT nr L 116, 28.5.1971, s. 9.

( 4 ) EGT nr L 141, 12.6.1969, s. 1.

( 5 ) EGT nr L 75, 23.3.1972, s. 6.

( 6 ) EGT nr L 117, 19.6.1967, s. 2269/67.