01968L0193 — SV — 16.02.2020 — 018.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

RÅDETS DIREKTIV

av den 9 april 1968

om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar

(68/193/EEG)

(EGT L 093 17.4.1968, s. 15)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

RÅDETS DIREKTIV 71/140/EEG av den 22 mars 1971

  L 71

16

25.3.1971

►M2

RÅDETS DIREKTIV 74/648/EEG av den 9 december 1974

  L 352

43

28.12.1974

 M3

KOMMISSIONENS FÖRSTA DIREKTIV 77/629/EEG av den 28 september 1977

  L 257

27

8.10.1977

 M4

RÅDETS DIREKTIV 78/55/EEG av den 19 december 1977

  L 16

23

20.1.1978

 M5

RÅDETS DIREKTIV 78/692/EEG av den 25 juli 1978

  L 236

13

26.8.1978

 M6

KOMMISSIONENS DIREKTIV 82/331/EEG av den 6 maj 1982

  L 148

47

27.5.1982

 M7

RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3768/85 av den 20 december 1985

  L 362

8

31.12.1985

 M8

RÅDETS DIREKTIV 86/155/EEG av den 22 april 1986

  L 118

23

7.5.1986

►M9

RÅDETS DIREKTIV 88/332/EEG av den 13 juni 1988

  L 151

82

17.6.1988

►M10

RÅDETS DIREKTIV 90/654/EEG av den 4 december 1990

  L 353

48

17.12.1990

►M11

RÅDETS DIREKTIV 2002/11/EG av den 14 februari 2002

  L 53

20

23.2.2002

►M12

RÅDETS DIREKTIV 2003/61/EG av den 18 juni 2003

  L 165

23

3.7.2003

►M13

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003

  L 268

1

18.10.2003

►M14

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/43/EG av den 23 juni 2005

  L 164

37

24.6.2005

►M15

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEDIREKTIV (EU) 2020/177 Text av betydelse för EES av den 11 februari 2020

  L 41

1

13.2.2020


Ändrat genom:

 A1

AKT om anslutningsvillkoren och anpassningarna av fördragen

  L 73

14

27.3.1972

 

  L 002

1

..

 A2

AKT om anslutningsvilloren för Hellenska republiken samt om anpassningarna av fördragen

  L 291

17

19.11.1979

 A3

AKT om villkoren för Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen och om anpassning av fördragen

  C 241

21

29.8.1994

 

  L 001

1

..
▼B

RÅDETS DIREKTIV

av den 9 april 1968

om saluföring av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar

(68/193/EEG)Artikel 1

▼M2

Detta direktiv skall tillämpas i fråga om vegetativt förökningsmaterial av vinstockar (nedan kallat ”förökningsmaterial”) som saluförs inom gemenskapen.

▼B

Artikel 2

▼M11

1.  I detta direktiv avses med

A) 

Vinstockar: Växter av släktet Vitis (L.) som är avsedda för produktion av vindruvor eller för användande som förökningsmaterial för sådana växter.

AA. 

Sort: En grupp växter av ett och samma botaniska taxon på lägsta kända nivå som kan

a) 

definieras genom de kännetecken som är ett resultat av en bestämd genotyp eller kombination av genotyper,

b) 

särskiljas från varje annan växtgrupp genom minst ett av dessa kännetecken, och

c) 

betraktas som en enhet beträffande dess stabilitet vid förökning.

AB. 

Klon: En vegetativ avkomma av en sort som motsvarar en vinstock som valts med utgångspunkt i dess olikartade identitet, dess fenotypiska egenskaper och dess sundhetstillstånd.

B) 

Förökningsmaterial:

i) 

Vinstocksplantor

a) 

rotade sticklingar: Delar av rotade skott, eller delar av örtartade sticklingar av rotade skott, som inte ympats och som är avsedda att användas som rotäkta plantor eller grundstammar.

b) 

rotad ympkvist: Delar av skott, eller delar av örtartade sticklingar, som sammanfogats genom ympning och som har en rotad underjordisk del.

ii) 

Delar av vinstocksplantor

a) 

skott: Ettåriga skott.

b) 

örtartade sticklingar: Ej förvedade skott.

c) 

rotade grundstamssticklingar: Delar av skott, eller delar av örtartade sticklingar, som är avsedda att utgöra den underjordiska delen av rotade ympkvistar.

d) 

ympkvistar: Delar av skott, eller delar av örtartade sticklingar, som är avsedda att utgöra den övre delen vid produktion av rotade ympkvistar eller vid ympning på plats.

e) 

sticklingar utan rot: Delar av skott, eller delar av örtartade sticklingar, avsedda för produktion av rotade sticklingar.

C) 

Moderkvarter: Plantskolor för produktion av grundstamssticklingar för ympning, sticklingar utan rot eller ympkvistar.

D) 

Plantskolor för sticklingar: Plantskolor för odling av rotade sticklingar eller rotade ympkvistar.

DA. 

Ursprungligt förökningsmaterial: Förökningsmaterial

a) 

som har producerats på odlarens ansvar enligt allmänt erkända metoder för bevarande av sortens eller, i tillämpliga fall, klonens identitet samt för att förebygga sjukdomar,

b) 

som är avsett för produktion av elitmaterial eller certifierat förökningsmaterial,

c) 

som uppfyller villkoren i bilagorna 1 och 2 för elitmaterial, där enligt förfarandet i artikel 17.2 dessa bilagor kan ändras för att fastställa kompletterande eller strängare villkor för certifiering av ursprungligt förökningsmaterial, och

d) 

som vid officiell kontroll har befunnits uppfylla ovannämnda villkor.

E) 

Elitmaterial: Förökningsmaterial

a) 

som har producerats på odlarens ansvar enligt allmänt erkända metoder för bevarande av sortens eller, i tillämpliga fall, klonens identitet samt för att förebygga sjukdomar och som erhållits direkt från ursprungligt förökningsmaterial genom vegetativ förökning,

b) 

som är avsett för produktion av certifierat förökningsmaterial,

c) 

som uppfyller villkoren för elitmaterial i bilagorna 1 och 2, och

d) 

som vid officiell kontroll har befunnits uppfylla ovannämnda villkor.

F) 

Certifierat material: Förökningsmaterial

a) 

som härrör direkt från elitmaterial eller ursprungligt förökningsmaterial,

b) 

som är avsett för

— 
produktion av växtmaterial eller växtdelar som skall användas för produktion av vindruvor, eller
— 
produktion av vindruvor,
c) 

som uppfyller villkoren i bilagorna 1 och 2 för certifierat material, och

d) 

som vid officiell kontroll har befunnits uppfylla ovannämnda villkor.

G) 

Standardförökningsmaterial: Förökningsmaterial

a) 

som är sortäkta och sortrent,

b) 

som är avsett för

— 
produktion av växtmaterial eller växtdelar
— 
eller som skall användas för produktion av vindruvor,
c) 

som uppfyller villkoren i bilagorna 1 och 2 för standardförökningsmaterial, och

d) 

som vid officiell kontroll har befunnits uppfylla ovannämnda villkor.

H) 

Officiella åtgärder: Åtgärder som vidtas

a) 

av statliga myndigheter, eller

b) 

av en juridisk person som handlar på statens ansvar med stöd av offentlig eller privat rätt, eller

c) 

i fråga om bisysslor som också är under statlig kontroll, av en edsvuren fysisk person,

förutsatt att de i b och c nämnda personerna inte drar någon egen fördel av dessa åtgärder.

I) 

Saluföring:

Försäljning, lagerhållning i försäljningssyfte, erbjudande till försäljning samt varje avyttrande, leverans eller distribution av förökningsmaterial för kommersiellt bruk till tredje part, mot eller utan ersättning.
Utbyte av förökningsmaterial som inte syftar till kommersiell användning av sorten, betraktas inte som saluföring när det gäller följande operationer:
a) 

Leverans av förökningsmaterial till försöks- eller kontrollorgan,

b) 

Leverans av förökningsmaterial till tjänsteställen, för omvandling eller konditionering, så länge den som utför tjänsten inte har någon förtjänst av det material som lämnats.

Villkoren för tillämpningen av denna bestämmelse skall fastställas enligt det förfarande som fastställs i artikel 17.3.

▼M1

2.  Medlemsstater får övergångsvis, efter det att de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att genomföra detta direktiv trätt i kraft, föreskriva att förökningsmaterial som har använts för att inrätta moderkvarter eller plantskolor för sticklingar är likvärdigt med förökningsmaterial som certifierats eller kontrollerats i enlighet med föreskrifterna i detta direktiv, om förökningsmaterialet innan det användes kunde ge samma garantier som förökningsmaterial som certifierats eller kontrollerats i enlighet med föreskrifterna i detta direktiv.

▼M11

Artikel 3

1.  Medlemsstaterna skall föreskriva att vinförökningsmaterial inte får saluföras

a) 

om det inte har certifierats som ”ursprungligt förökningsmaterial”, ”elitmaterial” eller ”certifierat förökningsmaterial” eller, vid förökningsmaterial som inte är avsett att användas som grundstammar, inte är officiellt kontrollerat förökningsmaterial av standardtyp, och

b) 

om det inte uppfyller villkoren i bilaga 2.

2.  Trots vad som sägs i punkt 1 får medlemsstaterna under en övergångsperiod till och med den 1 januari 2005 på sina egna territorier tillåta saluföring av förökningsmaterial av standardkategorin för användning som grundstammar, om detta material härstammar från moderplantor som existerade den 23 februari 2002.

3.  Trots punkt 1 får medlemsstaterna på sitt territorium tillåta producenter att saluföra lämpliga kvantiteter av förökningsmaterial för

a) 

försök eller vetenskapliga ändamål,

b) 

växtförädlingsarbete,

c) 

åtgärder för bevarande av den genetiska mångfalden.

Villkoren för att medlemsstaterna skall få bevilja sådana tillstånd får fastställas enligt förfarandet i artikel 17.2.

När det gäller genetiskt modifierat material får detta tillstånd endast beviljas om alla lämpliga åtgärder har vidtagits för att undvika risker för människors hälsa och för miljön. För den miljöriskbedömning och andra kontroller som bör genomföras i detta syfte skall bestämmelserna i artikel 5ba gälla i tillämpliga delar.

4.  För förökningsmaterial som framställts genom förökningsteknik in vitro får följande bestämmelser fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 17.2:

a) 

Vissa undantag från bestämmelserna i detta direktiv.

b) 

Villkor som är tillämpliga på sådant förökningsmaterial.

c) 

Beteckningar som får användas på sådant förökningsmaterial.

d) 

Villkor för kontrollgaranti avseende i första hand sortäkthet.

5.  Kommissionen får i enlighet med det förfarande som avses i artikel 17.3 föreskriva att annat förökningsmaterial än sådant som skall användas som grundstammar inte får saluföras efter vissa datum, om det inte officiellt certifierats som ”ursprungligt förökningsmaterial”, ”elitmaterial” eller ”certifierat material”,

a) 

inom hela gemenskapen för vissa vinstockssorter, i den mån gemenskapens behov av dessa sorter med beaktande av den genetiska mångfalden, vid behov genom ett visst program, kan täckas av förökningsmaterial som officiellt certifierats som ”ursprungligt förökningsmaterial”, ”elitmaterial” eller ”certifierat material”, och

b) 

när det gäller förökningsmaterial av andra sorter än de som nämnts i a, om detta är avsett att användas i de medlemsstater som enligt bestämmelserna i det här direktivet skall ha föreskrivit att förökningsmaterial av typen ”standardmaterial” inte längre får saluföras.

▼B

Artikel 4

Vad gäller villkoren i bilagorna 1 och 2 får medlemsstaterna för den inhemska produktionen fastställa kompletterande eller strängare krav för certifiering av förökningsmaterial eller kontroll av standardförökningsmaterial.

▼M11

Vad gäller ympning skall denna bestämmelse inte gälla för förökningsmaterial som producerats i annan medlemsstat, eller i tredje land som erkänns som likvärdigt enligt artikel 15.2.

▼M11

Artikel 5

1.  Varje medlemsstat skall upprätta en förteckning över de vinstockssorter som är officiellt godkända för certifiering och för kontroll av standardförökningsmaterial inom dess territorium. Vem som helst skall kunna konsultera denna förteckning. Förteckningen skall ange de väsentliga morfologiska och fysiologiska egenskaper som gör det möjligt att skilja sorterna från varandra. För de sorter som redan var godkända den 31 december 1971 kan det hänvisas till den beskrivning som finns i officiella ampelografiska publikationer.

2.  Medlemsstaterna skall tillse att de sorter och kloner som upptagits i andra medlemsstaters förteckningar också skall godkännas för certifiering och för kontroll av standardförökningsmaterial på det egna territoriet, utan att detta påverkar tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 1493/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för vin ( 1 ) vad gäller allmänna bestämmelser om klassificering av vinstockssorter.

3.  Varje medlemsstat skall också, i tillämpliga fall, upprätta en förteckning över kloner som officiellt godkänts för certifiering på det egna territoriet.

Medlemsstaterna skall tillse att de kloner som godkänts för certifiering i en annan medlemsstat också godkänns för certifiering på det egna territoriet.

▼M1

Artikel 5a

Medlemsstaterna skall säkerställa att en sort godkänns endast om den är olik andra och är särskiljbar, stabil och tillräckligt enhetlig.

▼M11

Artikel 5b

1.  En sort skall anses vara unik om den skiljer sig klart från varje annan inom gemenskapen allmänt känd sort genom kännetecken, som är ett resultat av en bestämd genotyp eller kombination av genotyper.

En sort skall anses vara allmänt känd inom gemenskapen om den, när en vederbörlig ansökan om godkännande av sorten lämnas in, antingen finns upptagen i sortförteckningen i den aktuella medlemsstaten eller annan medlemsstat eller är föremål för godkännande i den aktuella medlemsstaten eller annan medlemsstat, såvida inte de tidigare nämnda villkoren inte längre är uppfyllda i samtliga berörda medlemsstater, innan beslut har fattats beträffande ansökan om godkännande av den nya sorten.

2.  En sort skall anses vara stabil om de kännetecken som används vid bedömningen av huruvida sorten är unik och alla övriga kännetecken som används för att beskriva den inte förändras vid upprepad förökning.

3.  En sort skall anses vara enhetlig om den, bortsett från den variation som kan förväntas till följd av särskilda förhållanden vid dess uppförökning, är tillräckligt enhetlig vad gäller de kännetecknen som särskiljer sorten samt övriga kännetecken som används för att beskriva den.

▼M11

Artikel 5ba

1.  En genetiskt modifierad vinstockssort i den bemärkelse som avses i artikel 2.1 och 2.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets direktiv 90/220/EEG ( 2 ) skall tillåtas endast om alla lämpliga åtgärder har vidtagits för att undvika risker för människors hälsa och för miljön.

2.  För en genetiskt modifierad sort enligt punkt 1 skall följande gälla:

a) 

En särskild bedömning skall göras av dess miljörisker, motsvarande den som föreskrivs i direktiv 2001/18/EG och enligt de principer som fastställs i bilaga II och på grundval av de uppgifter som närmare anges i bilaga III till det direktivet.

b) 

Förfaranden för att säkerställa att den särskilda riskbedömningen och andra relevanta krav, särskilt kraven på riskhantering, märkning, eventuell övervakning, information till allmänheten och en skyddsklausul, motsvarar dem i direktiv 2001/18/EG, skall på förslag av kommissionen införas genom en Europaparlamentets och rådets förordning. Till dess att denna förordning träder i kraft skall genetiskt modifierade sorter tillåtas i den nationella sortlistan endast efter det att de har godkänts för försäljning i enlighet med direktiv 2001/18/EG.

c) 

Artiklarna 13–24 i direktiv 2001/18/EG skall inte längre tillämpas på genetiskt modifierade vinstockssorter som godkänts i enlighet med den förordning som avses i b.

▼M13

3.  

a) 

Om produkter som härrör från vinförökningsmaterial är avsedda att användas som eller i livsmedel som omfattas av artikel 3 eller som eller i foder som omfattas av artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder ( 3 ), skall den berörda vinstockssorten godkännas endast om den har godkänts enligt den förordningen.

b) 

Medlemsstaterna skall säkerställa att vinstockssorter, från vars vinförökningsmaterial produkter härrör som är avsedda att användas som livsmedel eller foder enligt artiklarna 2 och 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet ( 4 ) godkänns endast om de har godkänts enligt tillämplig lagstiftning.

▼M11

Artikel 5c

Medlemsstaterna skall säkerställa att sorter och, i tillämpliga fall, kloner från andra medlemsstater underkastas samma villkor som de som tillämpas på de nationella sorterna eller klonerna, i synnerhet vad gäller förfarandet för godkännande.

▼M1

Artikel 5d

1.  Medlemsstaterna skall föreskriva att godkännande av sorter skall ske på grundval av resultaten från officiella undersökningar, särskilt odlingsförsök, som skall omfatta ett tillräckligt stort antal kännetecken och egenskaper för att göra det möjligt att beskriva sorten. Metoderna för att fastställa kännetecken och egenskaper skall vara exakta och tillförlitliga.

2.  I enlighet med förfarandet i ►M11  artikel 17.2 ◄ och med hänsyn till det rådande vetenskapliga och tekniska kunnandet skall följande fastställas:

a) 

De kännetecken och egenskaper som undersökningarna minst skall omfatta.

b) 

Minimikrav för genomförande av undersökningar.

3.  Om det är känt att förökningsmaterial av en viss sort även saluförs under ett annat namn i ett annat land skall också detta namn införas i förteckningen.

Artikel 5e

1.  De godkända sorterna skall genomgå regelbundna officiella kontroller. Om något av villkoren för godkännande för certifiering eller kontroll inte längre uppfylls skall godkännandet återkallas och sorten strykas från förteckningen.

▼M11

2.  Alla ansökningar eller återtagna ansökningar om godkännande av en sort och alla införanden i en sortförteckning och eventuella ändringar som görs i densamma skall omedelbart meddelas övriga medlemsstater och kommissionen. Kommissionen skall på grundval av meddelandena från medlemsstaterna offentliggöra en gemensamsortförteckning.

▼M11

Artikel 5f

Medlemsstaterna skall se till att godkända sorter som är genetiskt modifierade har en tydlig angivelse om detta i sortförteckningen. De skall vidare se till att alla som saluför en sådan sort tydligt anger i sin försäljningskatalog för vinstockar att sorten är genetiskt modifierad och klargör syftet med modifieringen.

Artikel 5g

1.  Medlemsstaterna skall föreskriva att de sorter och, i tillämpliga fall, kloner som upptas i sortförteckningen hålls stabila genom urval.

2.  Det skall via dokumentation av den eller de personer som ansvarar för sortens stabilitet alltid vara möjligt att kontrollera att en sort hålls stabil och, i tillämpliga fall, att så är fallet med klonen.

3.  Prov kan begäras från den person som ansvarar för sortens stabilitet. Om så behövs kan sådana prov tas officiellt.

4.  När det bevarande urvalet görs i en annan medlemsstat än den där sorten har godkänts, skall de berörda medlemsstaterna bistå varandra administrativt när det gäller kontrollen.

▼M1 —————

▼M11

Artikel 7

Medlemsstaterna skall föreskriva att förökningsmaterialet under insamling, behandling, lagring, transport och uppdragning hålls avskilt i partier och märks alltefter sort och, i förekommande fall när det gäller ursprungligt förökningsmaterial, elitmaterial och certifierat material, alltefter klon.

▼B

Artikel 8

1.  Medlemsstaterna skall föreskriva att förökningsmaterialet bara saluförs i tillräckligt homogena partier och i förslutna förpackningar eller buntar som i enlighet med artiklarna 9 och 10 är märkta och försedda med en förslutningsanordning. Emballeringen skall följa föreskrifterna i bilaga 3.

▼M11

2.  Trots punkt 1 skall kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 17.2 fastställa de bestämmelser som avseende förpackning, emballering, förslutning och märkning är tillämpliga på saluförandet av små kvantiteter till slutkonsumenten och saluförandet av vinplantor i krukor, backar eller lådor.

Artikel 9

Medlemsstaterna skall föreskriva att förpackningar och buntar med förökningsmaterial skall förslutas officiellt eller under officiell kontroll på sådant sätt att de inte kan öppnas utan att förslutningen skadas eller utan synlig åverkan, antingen på den etikett som föreskrivs i artikel 10.1 eller, i förekommande fall, på förpackningen. För säkrande av förslutningen skall denna åtminstone vara försedd med en officiell etikett eller plombering. I enlighet med det i artikel 17.2 föreskrivna förfarandet får det fastställas om ett visst förslutningssystem uppfyller kraven i denna artikel. Förpackningar får inte återförslutas, varken en eller flera gånger, förutom under officiell övervakning.

Artikel 10

1.  Medlemsstaterna skall föreskriva att förpackningar och buntar med förökningsmaterial utvändigt förses med en officiell etikett enligt bilaga 4 och på något av gemenskapens officiella språk. Fastsättningen skall säkras genom förslutningsanordningen. För ursprungsmaterial skall etiketten vara vit med en lila diagonal linje, för elitmaterial vit, för certifierat material blå och för standardmaterial mörkgul.

2.  Medlemsstaterna får dock tillåta att på dess eget territorium etablerade producenter saluför flera förpackningar eller buntar av rotade ympkvistar eller rotade sticklingar med samma egenskaper, med endast en etikett enligt bilaga 4. I sådana fall skall förpackningarna eller buntarna bindas ihop på sådant sätt att snöret, då dessa brutits, skadas och inte kan användas på nytt. Etiketten skall fästas med snöret. Återförslutning skall inte tillåtas.

3.  Medlemsstaterna får utan att det påverkar tillämpningen av artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1493/1999 föreskriva att varje leverans av material som produceras på deras territorium också skall åtföljas av ett standarddokument där följande uppgifter finns: varuslag, sort och i förekommande fall klon, kategori, kvantitet, avsändare och mottagare. Villkoren för detta följedokument skall fastställas enligt förfarandet i artikel 17.3 i det här direktivet.

4.  Den officiella etikett som föreskrivs i punkt 1 kan också omfatta fytosanitära följedokument enligt kommissionens direktiv 92/105/EEG ( 5 ) om standardisering av växtpass. Alla villkor som är tillämpliga på den officiella etiketten och på växtpassen är dock fastställda och bör erkännas som likvärdiga.

5.  Medlemsstaterna skall föreskriva att mottagaren av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar skall bevara de officiella etiketterna i minst ett år och hålla dem tillgängliga för den officiella kontrollmyndigheten.

6.  Kommissionen skall den 23 februari 2004 upprätta en rapport, eventuellt med förslag, om rörligheten för vinförökningsmaterial och i synnerhet om den användning av officiella etiketter och följedokument som medlemsstaterna genomför.

▼M11

Artikel 10a

När det gäller förökningsmaterial av en sort som är genetiskt modifierad, skall varje etikett och identifieringshandling, officiell eller annan, som fästs på eller åtföljer partiet med förökningsmaterial enligt bestämmelserna i detta direktiv tydligt ange att sorten är genetiskt modifierad och specificera de genetiskt modifierade organismernas benämning.

▼B

Artikel 11

►M2  1. ◄   Medlemsstaterna skall sörja för att förökningsmaterialets äkthet säkras från skörd fram till leverans till slutkonsumenten genom ett system av officiella kontroller som fastställs eller godkänns av dem. De skall vidta lämpliga åtgärder för officiell kontroll, minst genom stickprov, av att villkoren i detta direktiv efterlevs under saluföringen av förökningsmaterialet

▼M11

2.  Utan att det påverkar den fria rörligheten för material inom gemenskapen skall medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder för att följande uppgifter lämnas till den behöriga myndigheten vid saluföring av förökningsmaterial som kommer från tredje land:

a) 

Art (botanisk beteckning).

b) 

Sort och i förekommande fall klon, uppgifter som kommer till användning i fall av rotade ympkvistar, både när det gäller grundstamssticklingar och ympkvistar.

c) 

Kategori.

d) 

Slag av förökningsmaterial.

e) 

Produktionsland och officiell kontrollmyndighet.

f) 

Avsändarland, om annat än produktionslandet.

g) 

Importör.

h) 

Mängd material.

Det sätt på vilket dessa uppgifter skall lämnas får fastställas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 17.2.

Artikel 12

Medlemsstaterna skall på tvingande eller frivillig väg tillse att det förökningsmaterial som saluförs i enlighet med det här direktivet inte skall vara underkastat några andra saluföringsrestriktioner i fråga om egenskaper, undersökningskrav, märkning eller förslutning än de som fastställs i detta direktiv.

Artikel 12a

Medlemsstaterna skall tillse att förökningsmaterial för vinstockssorter och, i förekommande fall, kloner som i en medlemsstat officiellt godkänts för certifiering eller för utprovning som standardmaterial enligt bestämmelserna i det här direktivet inte omfattas av några saluföringsrestriktioner på deras territorium på grund av viss sorttillhörighet och, i förekommande fall, klon utan att detta påverkar tillämpningen av förordning (EG) nr 1493/1999.

▼B

Artikel 13

Medlemsstaterna skall föreskriva att förökningsmaterial som direkt härrör från elitmaterial som certifierats i en medlemsstat och odlats i en annan kan certifieras i den stat som producerade elitmaterialet om materialet i fråga har genomgått en fältbesiktning som uppfyller villkoren i bilaga 1 och om officiella undersökningar har visat att villkoren i bilaga 2 har uppfyllts.

Artikel 14

▼M11

1.  För att undanröja de eventuella tillfälliga svårigheter beträffande tillgången på förökningsmaterial inom gemenskapen får medlemsstaterna, då dessa svårigheter inte kan övervinnas på något annat sätt, i enlighet med förfarandet i artikel 17.2 besluta att för en begränsad tidsperiod inom hela gemenskapen tillåta saluföring av nödvändiga mängder förökningsmaterial av en kategori för vilken mindre stränga krav gäller.

▼B

2.  I fråga om en kategori förökningsmaterial av en bestämd sort skall färgen på etiketten vara den som föreskrivs för denna kategori. I samtliga övriga fall skall etiketten vara brun. Etiketten skall alltid ange om det aktuella förökningsmaterialet tillhör en kategori som uppfyller mindre stränga krav.

▼M9

3.  Regler för tillämpning av punkt 1 får antas i enlighet med det förfarande som fastställs i ►M11  artikel 17.2 ◄ .

▼M11

Artikel 14a

I avsikt att finna bättre alternativ till vissa bestämmelser i det här direktivet skall det vara tillåtet att i enlighet med förfarandet i artikel 17.3, på särskilda villkor, besluta om tillfälliga experiment på gemenskapsnivå.

▼B

Artikel 15

1.  Detta direktiv skall inte tillämpas i fråga om förökningsmaterial som visats vara avsett för export till tredje land.

▼M11

2.  

a) 

Rådet skall på förslag från kommissionen med kvalificerad majoritet fastställa om det vegetativa förökningsmaterial av vinstockar som produceras i ett tredje land erbjuder samma garantier som det material som produceras i gemenskapen och om det uppfyller kraven i detta direktiv, när det gäller villkoren för godkännande och de åtgärder som har vidtagits för att säkerställa produktionen med tanke på saluföringen.

b) 

Dessutom skall rådet också fastställa vilka slag och vilka kategorier av vegetativt förökningsmaterial av vinstockar som får godkännas för saluföring på gemenskapens territorium enligt a.

c) 

Till dess att rådet har fattat ett beslut enligt a och utan hinder av direktiv 2000/29/EG av den 8 maj 2000 om skyddsåtgärder mot att skadegörare på växter eller växtprodukter förs in till gemenskapen och mot att de sprids inom gemenskapen ( 6 ) kan medlemsstaterna bemyndigas att fatta sådana beslut i överensstämmelse med förfarandet i artikel 17.2 i detta direktiv. En sådan tillåtelse skall syfta till att säkerställa att det material som skall importeras ger samma garantier i alla avseenden som garantierna för det vegetativa förökningsmaterial av vinstockar som produceras i gemenskapen i överensstämmelse med detta direktiv. I synnerhet skall sådant importerat material åtföljas av ett dokument med de uppgifter som föreskrivs i artikel 11.2 i detta direktiv.

▼M12

Artikel 16

1.  Gemenskapens jämförande kontrollodlingar och analyser skall genomföras inom gemenskapen när det gäller efterkontroll av stickprov tagna på förökningsmaterial av vinstockar som släppts ut på marknaden enligt bestämmelserna i detta direktiv, inbegripet bestämmelser om växtskydd, vare sig dessa bestämmelser är tvingande eller frivilliga. Dessa jämförande kontrollodlingar och analyser kan omfatta

— 
förökningsmaterial som framställts i tredje land,
— 
förökningsmaterial som lämpar sig för ekologiskt jordbruk,
— 
förökningsmaterial som saluförs i samband med åtgärder för bevarande av genetisk mångfald.

2.  Dessa jämförande kontrollodlingar och analyser skall göras för att harmonisera de tekniska metoderna för certifiering och för att kontrollera att kraven på förökningsmaterialet har uppfyllts.

3.  Kommissionen skall vidta de åtgärder som behövs för genomförandet av de jämförande kontrollodlingarna och analyserna i enlighet med förfarandet i artikel 17. Kommissionen skall informera den kommitté som avses i artikel 17 om de tekniska arrangemangen för genomförandet av kontrollodlingarna och analyserna och om resultatet av dessa. Kommissionen skall meddela Ständiga kommittén för växtskydd om växtskyddsproblem uppstår.

4.  Gemenskapen kan lämna ekonomiskt bidrag till genomförandet av de kontrollodlingar och analyser som avses i punkterna 1 och 2.

Det ekonomiska bidraget får inte överskrida de årliga anslag som budgetmyndigheten har beslutat om.

5.  De kontrollodlingar och analyser som är berättigade till gemenskapsbidrag samt detaljerade regler för tillhandahållandet av detta bidrag skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 17.

6.  De kontrollodlingar och analyser som avses i punkterna 1 och 2 får endast genomföras av statliga myndigheter eller juridiska personer som bedriver verksamhet på statens ansvar.

▼M11

Artikel 16a

De åtgärder på följande områden som krävs för att genomföra detta direktiv skall antas i enlighet med det förvaltningsförfarande som avses i artikel 17.2:

— 
artikel 2.1 DA c, artikel 3.3, artikel 8.2, artikel 9, artikel 11.2, artikel 14.1 och artikel 15.2 c.

Artikel 16b

De åtgärder på följande områden som krävs för att genomföra detta direktiv skall antas i enlighet med det förvaltningsförfarande som avses i artikel 17.3:

— 
artikel 2.1 I, artikel 3.5, artikel 10.3 och artikel 14a.

▼M11

Artikel 17

1.  Kommissionen skall biträdas av Ständiga kommittén för utsäde och uppförökningsmaterial för jordbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk, nedan kallad kommittén.

2.  När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 4 och 7 i rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter ( 7 ) tillämpas.

Den tid som avses i artikel 4.3 i beslut 1999/468/EG skall vara en månad.

3.  När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas.

Den tid som föreskrivs i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara två månader.

4.  Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

▼M1

Artikel 17a

▼M2

Ändringar i bilagorna som är nödvändiga på grund av utvecklingen beträffande det vetenskapliga och tekniska kunnandet skall fastställas i enlighet med förfarandet i ►M11  artikel 17.2 ◄ .

▼B

Artikel 18

Detta direktiv skall inte påverka nationella lagar avsedda att skydda människors, djurs och växters hälsa och liv eller för att skydda industriell och kommersiell egendom.

▼M1

Artikel 18a

▼M2

I enlighet med förfarandet i ►M11  artikel 17.2 ◄ får en medlemsstat på begäran helt eller delvis befrias från förpliktelsen att tillämpa detta direktiv, med undantag för artiklarna 12.1 och 12a, om vinodling och saluföring av förökningsmaterial är av mycket liten ekonomisk betydelse inom dess territorium.

▼M1

Artikel 18b

Detta direktiv skall gälla utan att det påverkar tillämpningen av rådets förordning (EEG) nr 234/68 ( 8 ) av den 27 februari 1968 om den gemensamma organisationen av marknaden för levande träd och andra levande växter, lökar, rötter o.d., snittblommor och snittgrönt.

▼B

Artikel 19

Medlemsstaterna skall senast den 1 juli 1969 sätta i kraft de bestämmelser som är nödvändiga för att följa detta direktiv och genast underrätta kommissionen om detta.

▼M10

Förbundsrepubliken Tyskland medges härmed att, med avseende på förutvarande Tyska demokratiska republikens territorium, uppfylla artikel 3.1 senare än den dag som anges ovan, men senast den 1 januari 1995.

Förbundsrepubliken Tyskland skall se till att det material som omfattas av medgivandet inte införs i andra delar av gemenskapen än på förutvarande Tyska demokratiska republikens territorium, såvitt inte det kan styrkas att direktivets bestämmelser är uppfyllda.

▼B

Artikel 20

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

▼M15
BILAGA I

VILLKOR RÖRANDE ODLINGAR

Avsnitt 1: Identitet, renhet och odlingsförhållanden

1. De odlade växterna ska vara sortäkta och sortrena samt i tillämpliga fall även klonäkta och klonrena.

2. Växtförhållandena och växternas utvecklingsstadium ska vara sådana att det är möjligt att tillfredsställande kontrollera sortäkthet och sortrenhet, eventuella kloners äkthet och renhet samt växternas hälsa.

Avsnitt 2: Sundhetskrav för moderkvarter avsedda för produktion av förökningsmaterial av alla kategorier, och för plantskolor för sticklingar avsedda för sticklingar av alla kategorier

1. Detta avsnitt ska tillämpas för moderkvarter avsedda för produktion av alla kategorier av förökningsmaterial, och för plantskolor för sticklingar av alla de kategorierna.

2. Moderkvarter och plantskolor för sticklingar ska vid okulärbesiktning befinnas vara fria från de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som är förtecknade i avsnitt 6 och 7 för berörda släkten och arter.

Moderkvarter och plantskolor för sticklingar ska genomgå provtagning och testning med avseende på de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som är förtecknade i avsnitt 7 för berörda släkten och arter. Vid osäkerhet om förekomsten av de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som är förtecknade i avsnitt 6 och 7 för berörda släkten och arter ska moderkvarter och plantskolor för sticklingar genomgå provtagning och testning.

3. Okulärbesiktning och, i tillämpliga fall, provtagning och testning av berörda moderkvarter och plantskolor för sticklingar ska utföras i enlighet med avsnitt 8.

4. Provtagning och testning i enlighet med punkt 2 ska äga rum under den lämpligaste perioden under året, med beaktande av klimatförhållandena och vinstockens odlingsförhållanden, och biologin hos de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som är relevanta för den vinstocken.

När det gäller provtagning och testning ska medlemsstaterna använda protokoll från Växtskyddsorganisationen för Europa och Medelhavsområdet (EPPO) eller andra internationellt erkända protokoll. Om det inte finns några sådana protokoll ska relevanta protokoll som fastställts på nationell nivå användas. Medlemsstaterna ska i sådana fall på begäran översända dessa protokoll till övriga medlemsstater och till kommissionen.

När det gäller provtagning och testning av vinstockar i moderkvarter som är avsedda för produktion av ursprungligt förökningsmaterial ska medlemsstaterna tillämpa biologisk indexering för indikatorväxter för bedömning av förekomsten av virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma eller andra likvärdiga och internationellt erkända protokoll.

Avsnitt 3: Krav för jord och produktionsförhållanden för moderkvarter avsedda för produktion av alla kategorier av förökningsmaterial, och för plantskolor för sticklingar av alla kategorier av förökningsmaterial

1. Vinstockar i moderkvarter och plantskolor för sticklingar får endast planteras i jord eller, i förekommande fall, i krukor med odlingssubstrat som är fritt från alla skadegörare som kan hysa de virus som är förtecknade i avsnitt 7. Frihet från dessa skadegörare ska fastställas genom provtagning och testning.

Provtagning och testning ska utföras med beaktande av klimatförhållandena och biologin hos de skadegörare som kan hysa de virus som är förtecknade i avsnitt 7.

2. Provtagning och testning ska inte utföras om den officiella kontrollmyndigheten på grundval av en officiell inspektion drar slutsatsen att jorden är fri från alla skadegörare som kan hysa de virus som är förtecknade i avsnitt 7.

Provtagning och testning ska inte heller utföras om inte vinstockarna har vuxit i produktionsjorden under en period på minst fem år, och om det inte finns något tvivel om frånvaron i jorden av de skadegörare som kan hysa de virus som är förtecknade i avsnitt 7.

3. När det gäller provtagning och testning ska medlemsstaterna använda protokoll från EPPO eller andra internationellt erkända protokoll. Om det inte finns några sådana protokoll ska medlemsstaterna använda relevanta protokoll som fastställts på nationell nivå. Medlemsstaterna ska i sådana fall på begäran översända dessa protokoll till övriga medlemsstater och till kommissionen.

Avsnitt 4: Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område

1. Moderkvarter och plantskolor för sticklingar ska vara inrättade under lämpliga förhållanden för att förebygga all risk för kontaminering av skadegörare som kan hysa de virus som är förtecknade i avsnitt 7.

2. Plantskolor för sticklingar ska inte inrättas inom en vinodling eller ett moderkvarter. Minsta tillåtna avstånd till en vinodling eller till ett moderkvarter ska vara tre meter.

3. Förutom sundhets- och jordkraven och de produktionsförhållanden som anges i avsnitt 2 och 3 ska förökningsmaterial framställas i enlighet med de krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område som anges i avsnitt 8 i syfte att begränsa förekomsten av de skadegörare som är förtecknade i det avsnittet.

Avsnitt 5: Officiell kontroll

1. Det förökningsmaterial som produceras i moderkvarter och plantskolor för sticklingar ska ha konstaterats uppfylla kraven i avsnitten 2–4 genom årliga officiella inspektioner av växterna.

2. Dessa officiella inspektioner ska utföras av den officiella kontrollmyndigheten i enlighet med avsnitt 8.

3. Ytterligare officiella inspektioner av växterna ska utföras i sådana fall då det råder oenighet om ett resultat, men då beslut kan fattas utan att det påverkar förökningsmaterialets kvalitet negativt.

Avsnitt 6: Förteckning över reglerade EU-icke-karantänskadegörare för vilka okulärbesiktning och vid tveksamheter även provtagning och testning krävs enligt avsnitt 2 punkt 2Släkte eller art av förökningsmaterial av vinstockar utom utsäde

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare

 

Insekter och kvalster

Icke ympad Vitis vinifera L.

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

 

Insekter och kvalster

Vitis L. utom icke ympad Vitis vinifera L.

Viteus vitifoliae Fitch [VITEVI]

 

Bakterier

Vitis L.

Xylophilus ampelinus Willems et al. [XANTAM]

 

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

Vitis L.

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]

Avsnitt 7: Förteckning över reglerade EU-icke-karantänskadegörare för vilka okulärbesiktning och i vissa fall även provtagning och testning krävs enligt avsnitt 2 punkt 2 och avsnitt 8Släkte eller art

Reglerade EU-icke-karantänskadegörare

 

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

Vitis L. förökningsmaterial utom utsäde

Arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus) [ARMV00]

Grapevine fanleaf virus [GFLV00]

Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1]

Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]

 

Virus, viroider, virusliknande sjukdomar och fytoplasma

Grundstammar av Vitis spp. och deras hybrider, utom Vitis vinifera

Arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus) [ARMV00]

Grapevine fanleaf virus [GFLV00]

Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1]

Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]

Grapevine fleck virus [GFKV00]

Avsnitt 8: Krav avseende åtgärder för moderkvarter för sticklingar av Vitis L. och, i förekommande fall, moderkvarter för sticklingar för varje kategori i enlighet med punkt 2 i avsnitt 2

Vitis L.

1.    Ursprungligt förökningsmaterial, elitmaterial och certifierat material

Okulärbesiktningar

Den officiella kontrollmyndigheten ska utföra okulärbesiktningar av moderkvarter och plantskolor för sticklingar minst en gång per odlingssäsong med avseende på alla de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som är förtecknade i avsnitten 6 och 7.

2.    Ursprungligt förökningsmaterial

Provtagning och testning

Alla vinstockar i moderkvarter som är avsedda för produktion av ursprungligt förökningsmaterial ska genomgå provtagning och testning med avseende på förekomst av arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), grapevine fanleaf virus, grapevine leafroll-associated virus 1 och grapevine leafroll-associated virus 3. Provtagning och testning ska därefter upprepas med fem års mellanrum.

Moderkvarter som är avsedda för produktion av grundstammar ska, utöver provtagning och testning med avseende på de virus som anges i första stycket, även genomgå provtagning och testning vid ett tillfälle med avseende på förekomst av Grapevine fleck virus.

Resultaten från provtagning och testning ska vara tillgängliga före godkännande av de berörda moderkvarteren.

3.    Elitmaterial

Provtagning och testning

Alla vinstockar i moderkvarter som är avsedda för produktion av elitmaterial ska genomgå provtagning och testning med avseende på förekomst av arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), grapevine fanleaf virus, grapevine leafroll-associated virus 1 och grapevine leafroll-associated virus 3.

Provtagning och testning ska inledas med sex år gamla moderkvarter och därefter upprepas med sex års mellanrum.

Resultaten från provtagning och testning ska vara tillgängliga före godkännande av de berörda moderkvarteren.

4.    Certifierat material

Provtagning och testning

Ett representativt urval av vinstockarna i moderkvarter som är avsedda för produktion av certifierat material ska genomgå provtagning och testning med avseende på förekomst av arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), grapevine fanleaf virus, grapevine leafroll-associated virus 1 och grapevine leafroll-associated virus 3.

Provtagning och testning ska inledas med tio år gamla moderkvarter och därefter upprepas med tio års mellanrum.

Resultaten från provtagning och testning ska vara tillgängliga före godkännande av de berörda moderkvarteren.

5.    Ursprungligt förökningsmaterial, elitmaterial och certifierat material

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område för varje berörd reglerad EU-icke-karantänskadegörare

(a) 

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

(i) 

Vinstockar ska produceras i områden där det är känt att Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. inte förekommer, eller

(ii) 

inga symtom på Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. har observerats på vinstockar i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, eller

(iii) 

följande villkor ska vara uppfyllda avseende förekomst av Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.:

— 
Alla vinstockar i moderkvarter avsedda för produktion av ursprungligt förökningsmaterial och elitmaterial som uppvisar symtom på Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. har gallrats ut.
— 
Alla vinstockar i moderkvarter som är avsedda för produktion av certifierat material och som uppvisar symtom på Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. har åtminstone undantagits från förökning.
— 
När det gäller förökningsmaterial som är avsett för saluföring och som uppvisar symtom på Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ska hela partiet av detta material genomgå varmvattenbehandling eller annan lämplig behandling i enlighet med EPPO:s protokoll eller andra internationellt erkända protokoll för att säkerställa frihet från Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al..
(b) 

Xylophilus ampelinus Willems et al.

(i) 

Vinstockar ska produceras i områden där det är känt att Xylophilus ampelinus Willems et al. inte förekommer. eller

(ii) 

inga symtom på Xylophilus ampelinus Willems et al. har observerats på vinstockar i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, eller

(iii) 

följande villkor ska vara uppfyllda avseende förekomst av Xylophilus ampelinus Willems et al.:

— 
Alla vinstockar i moderkvarter avsedda produktion av ursprungligt förökningsmaterial, elitmaterial eller certifierat material som uppvisar symtom på Xylophilus ampelinus Willems et al. ska ha gallrats ut och lämpliga hygienåtgärder ska ha vidtagits.
— 
Vinstockar i produktionsanläggningen som uppvisar symtom på Xylophilus ampelinus Willems et al. ska behandlas med en baktericid efter beskärning för att säkerställa frihet från Xylophilus ampelinus Willems et al.. och
— 
När det gäller förökningsmaterial som är avsett för saluföring och som uppvisar symtom på Xylophilus ampelinus Willems et al. ska hela partiet av detta material genomgå varmvattenbehandling eller annan lämplig behandling i enlighet med EPPO:s protokoll eller andra internationellt erkända protokoll för att säkerställa frihet från Xylophilus ampelinus Willems et al..
(c) 

Arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), grapevine fanleaf virus, grapevine leafroll-associated virus 1 och grapevine leafroll-associated virus 3

(i) 

Villkor som ska vara uppfyllda avseende förekomst av arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), grapevine fanleaf virus, grapevine leafroll-associated virus 1 och grapevine leafroll-associated virus 3 är att

— 
inga symtom på något av dessa virus har observerats på vinstockar i moderkvarter som är avsedda för produktion av ursprungligt förökningsmaterial och elitmaterial, och
— 
symtom på dessa virus har observerats på högst 5 % av vinstockarna i moderkvarter som är avsedda för produktion av certifierat material, och dessa vinstockar har gallrats ut och destruerats, eller
(ii) 

alla vinstockar i moderkvarter som är avsedda för produktion av ursprungligt förökningsmaterial, och ursprungligt förökningsmaterial, ska bevaras i insektsskyddade anläggningar för att säkerställa frihet från grapevine leafroll-associated virus 1 och grapevine leafroll-associated virus 3.

(d) 

Viteus vitifoliae Fitch

(i) 

Vinstockar ska produceras i områden där det är känt att Viteus vitifoliae Fitch inte förekommer, eller

(ii) 

vinstockar ska ympas på grundstammar som är resistenta mot Viteus vitifoliae Fitch, eller

— 
alla vinstockar i moderkvarter som är avsedda för produktion av ursprungligt förökningsmaterial, och allt det ursprungliga förökningsmaterialet, ska bevaras i insektsskyddade anläggningar och inga symtom på Viteus vitifoliae Fitch har observerats på dessa vinstockar under den senaste avslutade odlingssäsongen, och
— 
när det gäller förökningsmaterial som är avsett för saluföring och som uppvisar symtom på Viteus vitifoliae Fitch ska hela partiet av detta material genomgå gasning, varmvattenbehandling eller annan lämplig behandling i enlighet med EPPO:s protokoll eller andra internationellt erkända protokoll för att säkerställa frihet från Viteus vitifoliae Fitch.

6.    Standardmaterial

Okulärbesiktningar

Den officiella kontrollmyndigheten ska utföra okulärbesiktningar av moderkvarter och plantskolor för sticklingar minst en gång per odlingssäsong med avseende på alla de reglerade EU-icke-karantänskadegörare som är förtecknade i avsnitten 6 och 7.

Krav för produktionsanläggning, produktionsplats eller område för varje berörd reglerad EU-icke-karantänskadegörare

(a) 

Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al.

(i) 

Vinstockar ska produceras i områden där det är känt att Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. inte förekommer, eller

(ii) 

inga symtom på Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. har observerats på vinstockar i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, eller

(iii) 
— 
alla vinstockar i moderkvarter som är avsedda för produktion av certifierat material som uppvisar symtom på Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. har åtminstone undantagits från förökning, och
— 
när det gäller förökningsmaterial som är avsett för saluföring och som uppvisar symtom på Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. ska hela partiet av detta material genomgå varmvattenbehandling eller annan lämplig behandling i enlighet med EPPO:s protokoll eller andra internationellt erkända protokoll för att säkerställa frihet från Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al..
(b) 

Xylophilus ampelinus Willems et al.

(i) 

Vinstockar ska produceras i områden där det är känt att Xylophilus ampelinus Willems et al. inte förekommer, eller

(ii) 

inga symtom på Xylophilus ampelinus Willems et al. har observerats på vinstockar i produktionsanläggningen under den senaste avslutade odlingssäsongen, eller

(iii) 

följande villkor ska vara uppfyllda avseende förekomst av Xylophilus ampelinus Willems et al.:

— 
Alla vinstockar i moderkvarter avsedda produktion av standardmaterial som uppvisar symtom på Xylophilus ampelinus Willems et al. har gallrats ut och lämpliga hygienåtgärder ska vidtas.
— 
Vinstockar i produktionsanläggningen som uppvisar symtom på Xylophilus ampelinus Willems et al. ska behandlas med en baktericid efter beskärning för att säkerställa frihet från Xylophilus ampelinus Willems et al..
— 
När det gäller förökningsmaterial som är avsett för saluföring och som uppvisar symtom på Xylophilus ampelinus Willems et al. ska hela partiet av detta material genomgå varmvattenbehandling eller annan lämplig behandling i enlighet med EPPO:s protokoll eller andra internationellt erkända protokoll för att säkerställa frihet från Xylophilus ampelinus Willems et al..
(c) 

Arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), grapevine fanleaf virus, grapevine leafroll-associated virus 1 och grapevine leafroll-associated virus 3

Symtom på alla virus (arabismosaikvirus (Arabis mosaic virus), grapevine fanleaf virus, grapevine leafroll-associated virus 1 och grapevine leafroll-associated virus 3) har observerats på högst 10 % av vinstockarna i moderkvarter som är avsedda för produktion av standardmaterial, och dessa vinstockar har uteslutits från förökning.

(d) 

Viteus vitifoliae Fitch

(i) 

Vinstockar ska produceras i områden där det är känt att Viteus vitifoliae Fitch inte förekommer, eller

(ii) 

vinstockar ska ympas på grundstammar som är resistenta mot Viteus vitifoliae Fitch, eller

(iii) 

när det gäller förökningsmaterial som är avsett för saluföring och som uppvisar symtom på Viteus vitifoliae Fitch ska hela partiet av detta material genomgå gasning, varmvattenbehandling eller annan lämplig behandling i enlighet med EPPO:s protokoll eller andra internationellt erkända protokoll för att säkerställa frihet från Viteus vitifoliae Fitch.

▼M14
BILAGA II

VILLKOR RÖRANDE FÖRÖKNINGSMATERIAL

I   ALLMÄNNA VILLKOR

1. Förökningsmaterialet skall vara sortäkta och sortrent, och i tillämpliga fall klonrent; en avvikelse på upp till 1 % skall accepteras när standardförökningsmaterialet släpps ut på marknaden.

2. Förökningsmaterialet skall ha en minsta tillåtna teknisk renhet på 96 %.

Som tekniska orenheter betraktas följande:

a) 

Helt eller delvis uttorkat förökningsmaterial, även om det efter uttorkningen doppats i vatten.

b) 

Böjt eller skadat förökningsmaterial, särskilt när skadan orsakats av hagel eller frost, eller krossat och avbrutet förökningsmaterial.

c) 

Material som inte uppfyller kraven i punkt III nedan.

3. Skotten skall ha uppnått tillräcklig förvedning.

▼M15

4. Förökningsmaterial ska vara praktiskt taget fritt från alla skadegörare som minskar förökningsmaterialets användbarhet och kvalitet.

Förökningsmaterial ska även uppfylla de krav avseende EU-karantänskadegörare, karantänskadegörare för skyddad zon som föreskrivs i de genomförandeakter som antagits i enlighet med förordning (EU) 2016/2031, samt de åtgärder som antagits i enlighet med artikel 30.1 i den förordningen.

▼M14

II   SÄRSKILDA VILLKOR

1.   Rotade ympkvistar

Rotade ympkvistar bestående av en kombination av samma kategori av förökningsmaterial skall klassificeras i den kategorin.

Rotade ympkvistar som består av en kombination av olika kategorier av förökningsmaterial skall klassificeras i den lägre kategorin för de olika delar de består av.

2.   Tillfälligt undantag

Medlemsstaterna får besluta sig för att inte tillämpa bestämmelserna i punkt 1 förrän den 31 juli 2010 när det gäller rotade ympkvistar bestående av ursprungligt förökningsmaterial som ympats på elitmaterial. När medlemsstaterna beslutar sig för att inte tillämpa punkt 1 skall de istället tillämpa följande bestämmelse:.

Rotade ympkvistar bestående av ursprungligt förökningsmaterial som ympats på elitmaterial skall klassificeras som ursprungligt förökningsmaterial.

III   SORTERING

1.   Grundstamssticklingar, sticklingar utan rot och ympkvistar

Diameter

Detta rör tvärsnittets största diameter. Denna norm skall inte tillämpas på örtartade sticklingar.

a) 

Grundstamssticklingar och ympkvistar:

aa) 

övre diameter: 6,5 till 12 mm,

ab) 

största nedre diameter: 15 mm, med undantag för ympkvistar avsedda för ympning på odlingsplatsen.

b) 

Sticklingar utan rot:

minsta övre diameter: 3,5 mm.

2.   Rotade sticklingar

A.   Diameter

Största diametern, mätt på mitten av internoden under det översta skottet och längs med den längsta axeln, får inte vara mindre än 5 mm. Denna norm skall inte tillämpas på rotade sticklingar som härrör från örtartat förökningsmaterial.

B.   Längd

Avståndet från den lägsta punkt där rötter kommer fram, till basen på det översta skottet får inte vara mindre än följande mått:

a) 

30 cm för rotade sticklingar avsedda för ympning; för rotade sticklingar avsedda för Sicilien skall dock denna längd vara 20 cm.

b) 

20 cm för andra rotade sticklingar.

Denna standard skall inte tillämpas på rotade sticklingar som härrör från örtartat förökningsmaterial.

C.   Rötter

Varje planta skall ha minst tre välutvecklade och väl fördelade rötter. Sorten 420 A behöver emellertid bara ha två välutvecklade rötter under förutsättning att de sitter på motsatta sidor.

D.   Klack

Snittet skall utföras på tillräckligt långt avstånd under diafragman för att denna inte skall skadas, men inte mer än 1 cm därunder.

3.   Rotade ympkvistar

A.   Längd

Stammen skall vara minst 20 cm lång.

Denna standard skall inte tillämpas på rotade ympkvistar som härrör från örtartat förökningsmaterial.

B.   Rötter

Varje planta skall ha minst tre välutvecklade och väl fördelade rötter. Sorten 420 A behöver emellertid bara ha två välutvecklade rötter under förutsättning att de sitter på motsatta sidor.

C.   Ympning

Varje planta skall uppvisa en tillräckligt läkt, regelmässig och fast ympning.

D.   Klack

Snittet skall utföras på tillräckligt långt avstånd under diafragman för att denna inte skall skadas, men inte mer än 1 cm därunder.
BILAGA III

EMBALLERINGInnehåll i packar eller buntar

1 – Typ

2 – Antal individer

3 – Högsta tillåtna mängd

1.  Rotade ympkvistar

25, 50, 100 eller multipler av 100

500

2.  Rotade sticklingar

50, 100 eller multipler av 100

500

3.  Ympkvistar

 

 

—  med minst fem användbara ögon

100 eller 200

200

—  med ett användbart öga

500 eller multipler av 500

5 000

4.  Ympningsbara grundstamssticklingar

100 eller multipler av 100

1 000

5.  Sticklingar utan rot

100 eller multipler av 100

500

SÄRSKILDA VILLKOR

I   Små mängder

När så är nödvändigt får storleken på packar och buntar (dvs. antal individer) av förökningsmaterial som nämns i kolumn 1 ovan vara mindre än de minsta tillåtna mängder som nämns i kolumn 2 ovan, oavsett typ och kategori.

II   Vinplantor med rot i substrat i krukor, backar och lådor

Bestämmelserna om antal individer och högsta tillåtna mängd skall inte tillämpas.
BILAGA IV

MÄRKNING

A.   MÄRKNINGSETIKETT

I   Obligatoriska uppgifter

1. EG-norm.

2. Produktionsland.

3. Certifierings- eller tillsynsmyndighet och medlemsstat, eller deras förkortning.

4. Namn och adress för den person som ansvarar för märkningen eller personens identifieringsnummer.

5. Art.

6. Typ av material.

7. Kategori.

8. Sort, och i tillämpliga fall, klon. Beträffande rotade ympkvistar gäller denna uppgift både grundstammen och ympkvisten.

9. Partiets referensnummer.

10. Mängd.

11. Längd – endast för ympningsbara grundstamssticklingar: detta avser minsta tillåtna längd för sticklingarna i det berörda partiet.

12. Odlingsår.

II   Minimikrav

Märkningsetiketten skall uppfylla följande krav:

1. 

Märkningen skall vara outplånlig och lättläst.

2. 

Märkningsetiketten skall vara placerad på en framträdande plats så att den är väl synlig.

3. 

De uppgifter som föreskrivs i punkt A.I får inte på något sätt gömmas, skymmas eller avbrytas av annan text eller bilder.

4. 

Alla de uppgifter som föreskrivs i punkt A.I skall finnas i samma synfält.

III   Undantag när det gäller små mängder till slutkonsumenten

1.   Fler än en enhet

De uppgifter som skall finnas med i märkningen enligt punkt I.10 skall anges med följande lydelse: ”Exakt antal enheter per packe eller bunt”.

2.   Endast en enhet

Av de uppgifter som anges i punkt A.I är följande inte obligatoriska:

— 
Typ av material.
— 
Kategori.
— 
Partiets referensnummer.
— 
Mängd.
— 
Längd för ympningsbara grundstamssticklingar.
— 
Odlingsår.

IV   Undantag när det gäller vinplantor i krukor, backar eller lådor

När det rör sig om vinplantor med rot i substrat i krukor, backar och lådor, och kraven för försegling (inklusive märkning) inte kan uppfyllas på grund av materialets art, gäller följande:

a) 

Förökningsmaterialet skall hållas avskilt i partier och märkas med sort och, när så är relevant, klon och antal individer.

b) 

Den officiella märkningsetiketten är inte obligatorisk.

c) 

Förökningsmaterialet skall åtföljas av ett dokument enligt punkt B nedan.

B.   ÅTFÖLJANDE DOKUMENT

I   Villkor som skall uppfyllas

När medlemsstaterna kräver att ett åtföljande dokument skall utfärdas skall det uppfylla följande krav:

a) 

Det skall utfärdas i minst två exemplar (avsändare och mottagare).

b) 

Det (mottagarens exemplar) skall åtfölja leveransen från avsändarens adress till mottagarens.

c) 

På dokumentet skall anges alla de uppgifter som föreskrivs i punkt II nedan rörande leveransens individuella partier.

d) 

Det skall bevaras i minst ett år och göras tillgängligt för den officiella tillsynsmyndigheten.

II   Förteckning över uppgifter som skall finnas med

1. EG-norm.

2. Produktionsland.

3. Certifierings- eller tillsynsmyndighet och medlemsstat, eller deras förkortning.

4. Löpnummer.

5. Avsändare (adress, registreringsnummer).

6. Mottagare (adress).

7. Art.

8. Typ(er) av material.

9. Kategori(er).

10. Sort(er), och i tillämpliga fall, klon(er). Beträffande rotade ympkvistar gäller denna angivelse både grundstammen och ympkvisten.

11. Antal individer per parti.

12. Totalt antal partier.

13. Leveransdatum.( 1 ) EGT L 179, 17.7.1999, s. 1.

( 2 ) EGT L 106, 17.4.2001, s. 1.

( 3 ) EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.

( 4 ) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

( 5 ) EGT L 4, 8.1.1993, s. 22.

( 6 ) EGT L 169, 10.7.2000, s. 1.

( 7 ) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

( 8 ) EGT nr L 55, 2.3.1968, s. 1