EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1095

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1095 av den 24 juli 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/502 om godkännande av ett preparat av Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 som fodertillsats för mjölkkor (Text av betydelse för EES)

C/2020/4957

OJ L 241, 27.7.2020, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1095/oj

27.7.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 241/18


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1095

av den 24 juli 2020

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/502 om godkännande av ett preparat av Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 som fodertillsats för mjölkkor

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 13.3, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/502 (2) godkändes i enlighet med förordning (EG) nr 1831/2003 ett preparat av Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 som fodertillsats för mjölkkor.

(2)

Genomförandeförordning (EU) 2015/502 ändrades genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/146 (3).

(3)

Den 8 januari 2020 föreslog innehavaren av godkännandet Micron Bio-systems Ltd i en ansökan i enlighet med artikel 13.3 i förordning (EG) nr 1831/2003 att namnet på dess företrädare skulle ändras. Sökanden meddelade att FF Chemicals BV kommer att fungera som dess företrädare i unionen för den berörda fodertillsatsen. Ansökan åtföljdes av relevanta stödjande uppgifter.

(4)

Den föreslagna ändringen av villkoren för godkännandet är av rent administrativ karaktär och föranleder ingen ny bedömning av den berörda tillsatsen. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har underrättats om ansökan.

(5)

För att FF Chemicals BV ska kunna fungera som företrädare för innehavaren av godkännandet måste villkoren för det berörda godkännandet ändras. Företrädarens namn bör därför ändras i titeln och bilagan till genomförandeförordning (EU) 2015/502.

(6)

Genomförandeförordning (EU) 2015/502 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av genomförandeförordning (EU) 2015/502

Genomförandeförordning (EU) 2015/502 ska ändras på följande sätt:

1.

I titeln ska orden ”Micron Bio-Systems Ltd, företrätt av FeedVision BV” ersättas med orden ”Micron Bio-Systems Ltd som företräds av FF Chemicals BV”.

2.

I andra kolumnen i bilagan ”Namn på innehavaren av godkännandet” ska orden ”Micron Bio-Systems Ltd, företrätt av FeedVision BV” ersättas med orden ”Micron Bio-Systems Ltd som företräds av FF Chemicals BV”.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juli 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/502 av den 24 mars 2015 om godkännande av ett preparat av Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 som fodertillsats för mjölkkor (innehavare av godkännandet: Micron Bio-Systems Ltd, företrätt av FeedVision BV) (EUT L 79, 25.3.2015, s. 57).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/146 av den 30 januari 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/502 om godkännande av ett preparat av Saccharomyces cerevisiae NCYC R404 som fodertillsats för mjölkkor (EUT L 27, 31.1.2019, s. 12).


Top