EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1094

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1094 av den 24 juli 2020 om förlängning av godkännandet av preparatet av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som fodertillsats för suggor och om upphävande av förordning (EG) nr 896/2009 (innehavare av godkännandet: Prosol S.p.A.) (Text av betydelse för EES)

C/2020/4960

OJ L 241, 27.7.2020, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1094/oj

27.7.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 241/15


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1094

av den 24 juli 2020

om förlängning av godkännandet av preparatet av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som fodertillsats för suggor och om upphävande av förordning (EG) nr 896/2009 (innehavare av godkännandet: Prosol S.p.A.)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt de skäl och förfaranden som gäller för att ett godkännande ska beviljas eller förlängas.

(2)

Preparatet av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 godkändes för tio år som fodertillsats för suggor genom kommissionens förordning (EG) nr 896/2009 (2).

(3)

En ansökan om förlängning av godkännandet av preparatet Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som fodertillsats för suggor har lämnats in i enlighet med artikel 14.1 i förordning (EG) nr 1831/2003, med en begäran om att den tillsatsen ska införas i kategorin ”zootekniska tillsatser”. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 14.2 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sitt yttrande av den 14 maj 2019 (3) att sökandena hade lämnat in uppgifter som visade att tillsatsen uppfyller villkoren för godkännande. Myndigheten konstaterade att Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 under föreslagna användningsvillkor inte inverkar negativt på djurs hälsa, konsumenternas säkerhet eller miljön. Myndigheten konstaterade också att tillsatsen betraktas som potentiellt irriterande för hud och ögon och som potentiellt hud- och luftvägssensibiliserande. Kommissionen anser därför att lämpliga skyddsåtgärder bör vidtas för att motverka negativa effekter på människors hälsa, framför allt vad gäller användare av tillsatsen.

(5)

Bedömningen av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 visar att villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003 är uppfyllda. Godkännandet av tillsatsen bör därför förlängas i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(6)

Till följd av förlängningen av godkännandet av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som fodertillsats enligt villkoren i bilagan till den här förordningen bör förordning (EG) nr 896/2009 upphävas.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godkännandet av den tillsats i kategorin ”zootekniska tillsatser” och den funktionella gruppen ”medel som stabiliserar tarmfloran” som anges i bilagan förlängs under förutsättning att de villkor som anges i den bilagan uppfylls.

Artikel 2

Förordning (EG) nr 896/2009 ska upphöra att gälla.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juli 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EG) nr 896/2009 av den 25 september 2009 om godkännande av ett nytt användningsområde för Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som fodertillsats för suggor (innehavare av godkännandet: Prosol SpA) (EUT L 256, 29.9.2009, s. 6).

(3)  EFSA Journal, vol. 17(2019):6, artikelnr 5719.


BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

CFU/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: medel som stabiliserar tarmfloran

4b1710

Prosol

S.p.A.

Saccharomyces cerevisiae

MUCL 39885

Tillsatsens sammansättning

Preparat av Saccharomyces cerevisiae

MUCL 39885

Pulver och granulat som innehåller minst 1 × 109 CFU/g tillsats

Suggor

6,4 × 109

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling.

2.

För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker som kan uppstå vid användning. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive hudskydd, ögonskydd och andningsskydd.

16.8.2030

Beskrivning av den aktiva substansen

Livsdugliga celler av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885

Analysmetod  (1)

Räkning: ingjutningsmetod med användning av agar med kloramfenikol, glukos och jästextrakt (EN 15789:2009)

Identifiering: polymeraskedjereaktion (PCR)


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Top