EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1091

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1091 av den 24 juli 2020 om godkännande av L-treonin som fodertillsats för alla djurarter (Text av betydelse för EES)

C/2020/4951

OJ L 241, 27.7.2020, p. 6–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1091/oj

27.7.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 241/6


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1091

av den 24 juli 2020

om godkännande av L-treonin som fodertillsats för alla djurarter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden.

(2)

En ansökan om godkännande av L-treonin framställt av Escherichia coli CGMCC 11473 som fodertillsats för användning i foder för alla djurarter har lämnats in i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i den förordningen.

(3)

Ansökan gäller godkännande av L-treonin framställt av Escherichia coli CGMCC 11473 som fodertillsats i kategorin ”näringstillsatser” för alla djurarter.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sina yttranden av den 5 juli 2017 (2) och den 4 oktober 2019 (3) att L-treonin framställt av Escherichia coli CGMCC 11473 under föreslagna användningsvillkor inte inverkar negativt på djurs eller konsumenters hälsa eller på miljön. Myndigheten kunde inte heller dra några slutsatser om huruvida L-treonin framställt av Escherichia coli CGMCC 11473 är hudsensibiliserande och irriterande för hud och ögon och fastställde att användarna av tillsatsen riskerar att inandas endotoxiner. Lämpliga skyddsåtgärder bör därför vidtas för att motverka negativa effekter på människors hälsa, framför allt vad gäller användare av tillsatsen. Myndigheten konstaterade också att tillsatsen är en effektiv källa till aminosyran L-treonin för alla djurarter och att den för att vara lika effektiv för idisslare som för icke-idisslande arter bör skyddas mot nedbrytning i våmmen. Myndigheten anser inte att det behövs några särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden. Den bekräftade även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen i foder som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats genom förordning (EG) nr 1831/2003.

(5)

Bedömningen av L-treonin framställt av Escherichia coli CGMCC 11473 visar att villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003 är uppfyllda. Tillsatsen bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det ämne i kategorin ”näringstillsatser” och den funktionella gruppen ”aminosyror, deras salter och analoger” som anges i bilagan godkänns som fodertillsats, under förutsättning att de villkor som anges i den bilagan uppfylls.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 24 juli 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal, vol. 15(2017):7, artikelnr 4939.

(3)  EFSA Journal, vol. 17(2019):11, artikelnr 5885.


BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

mg/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: näringstillsatser. Funktionell grupp: aminosyror, deras salter och analoger

3c411

L-Treonin

Tillsatsens sammansättning

Pulver med minst 98 % L-Treonin och en högsta vattenhalt på 1 %

Alla arter

1.

L-Treonin får släppas ut på marknaden och användas som en tillsats bestående av ett preparat.

2.

L-Treonin får användas via dricksvatten.

3.

För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker vid inandning, hudkontakt eller kontakt med ögonen. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive andningsskydd, skyddsglasögon och handskar.

4.

Tillsatsens endotoxinhalt och dess dammrisk ska tillförsäkra en maximal endotoxinexponering på 1 600 IU endotoxiner/m3 luft (2).

5.

Ange följande på märkningen av tillsatsen och förblandningarna:

”Vid komplettering med L-treonin, särskilt via dricksvattnet, bör det tas hänsyn till alla de essentiella och villkorligt essentiella aminosyrorna för att undvika obalans.”

16.8.2030

Beskrivning av den aktiva substansen

L-Treonin framställt genom fermentering med Escherichia coli CGMCC 11473

Kemisk formel: C4H9NO3

CAS-nr: 72-19-5

Analysmetoder  (1)

Bestämning av halten L-treonin i fodertillsatsen:

Food Chemical Codex ”L-threonine monograph”.

Jonbyteskromatografi med post-kolonnderivatisering och optisk detektion (IEC-VIS/FLD) – EN ISO 17180.

Bestämning av halten treonin i förblandningar:

Jonbyteskromatografi med post-kolonnderivatisering och optisk detektion (IEC-VIS/FLD) – EN ISO 17180.

Jonbyteskromatografi med post-kolonnderivatisering och fotometrisk detektion (IEC-VIS) – kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 (bilaga III del F).

Bestämning av halten treonin i foderblandningar och foderråvaror:

Jonbyteskromatografi med post-kolonnderivatisering och fotometrisk detektion (IEC-VIS) – kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 (bilaga III del F).

Bestämning av halten treonin i vatten:

Jonbyteskromatografi med post-kolonnderivatisering och optisk detektion (IEC-VIS/FLD).


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports

(2)  Exponering beräknad på grundval av tillsatsens endotoxinhalt och dammrisk enligt den metod som används av Efsa (EFSA Journal, vol. 15(2017):7 artikelnr 4939). Analysmetod: Europeiska farmakopén 2.6.14 (bakteriella endotoxiner).


Top