EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1087

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1087 av den 23 juli 2020 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2020/466 vad gäller utförandet av offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet av bemyndigade fysiska personer, utförandet av analyser, tester och diagnostik samt tillämpningsperioden för tillfälliga åtgärder (Text av betydelse för EES)

C/2020/5147

OJ L 239, 24.7.2020, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1087/oj

24.7.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 239/12


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/1087

av den 23 juli 2020

om ändring av genomförandeförordning (EU) 2020/466 vad gäller utförandet av offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet av bemyndigade fysiska personer, utförandet av analyser, tester och diagnostik samt tillämpningsperioden för tillfälliga åtgärder

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (1), särskilt artikel 141.1, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2017/625 fastställs bestämmelser bland annat om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs av medlemsstaternas behöriga myndigheter. Förordningen ger även kommissionen befogenhet att genom en genomförandeakt anta lämpliga tillfälliga åtgärder som är nödvändiga för att begränsa riskerna för människors och djurs hälsa samt för växtskydd och djurskydd, om den har belägg för att det förekommer allvarliga störningar i en medlemsstats kontrollsystem.

(2)

För att hantera de särskilda omständigheter som beror på den pågående krisen som föranletts av sjukdomen covid-19 ger kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/466 (2) medlemsstaterna möjlighet att tillämpa tillfälliga åtgärder i samband med offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet.

(3)

Medlemsstaterna har meddelat kommissionen att vissa allvarliga störningar i deras kontrollsystem, svårigheterna att utföra offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som gäller officiella intyg och officiella attesteringar när det gäller förflyttningar av djur och varor till och inom unionen samt svårigheterna att organisera fysiska möten med aktörer och deras personal i samband med offentlig kontroll kommer att kvarstå efter den 1 augusti 2020 på grund av den kris som föranletts av covid-19. För att motverka dessa allvarliga störningar och underlätta planeringen och utförandet av offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet under den kris som föranletts av covid-19 bör tillämpningsperioden för genomförandeförordning (EU) 2020/466 förlängas till och med den 1 oktober 2020.

(4)

Medlemsstaterna har också meddelat kommissionen att andra störningar när det gäller tillgång till personal och officiella laboratoriers kapacitet i samband med offentlig kontroll inte kommer att kvarstå efter den 1 augusti 2020. De bestämmelser i genomförandeförordning (EU) 2020/466 som medger undantagsåtgärder inom de områdena bör därför utgå.

(5)

Genomförandeförordning (EU) 2020/466 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) 2020/466 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 3 ska utgå.

2.

I artikel 5 ska led a utgå.

3.

I artikel 6 ska andra stycket ersättas med följande:

”Den ska tillämpas till och med den 1 oktober 2020.”

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 2 augusti 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juli 2020.

På kommissionens vägnar

Ordförande

Ursula VON DER LEYEN


(1)  EUT L 95, 7.4.2017, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/466 av den 30 mars 2020 om tillfälliga åtgärder för att begränsa riskerna för människors och djurs hälsa samt för växtskydd och djurskydd vid vissa allvarliga störningar i medlemsstaternas kontrollsystem på grund av sjukdomen covid-19 (EUT L 98, 31.3.2020, s. 30).


Top