EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1085

Kommissionens förordning (EU) 2020/1085 av den 23 juli 2020 om ändring av bilagorna II och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för klorpyrifos och klorpyrifosmetyl i eller på vissa produkter (Text av betydelse för EES)

C/2020/4935

OJ L 239, 24.7.2020, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/07/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1085/oj

24.7.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 239/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/1085

av den 23 juli 2020

om ändring av bilagorna II och V till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för klorpyrifos och klorpyrifosmetyl i eller på vissa produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (1), särskilt artiklarna 14.1 a och 18.1 b, och

av följande skäl:

(1)

Gränsvärden har fastställts för klorpyrifos och klorpyrifos-metyl i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005.

(2)

Godkännandena av de verksamma ämnena klorpyrifos och klorpyrifosmetyl förnyades inte genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/18 (2) respektive kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/17 (3).

(3)

Alla befintliga godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller klorpyrifos och klorpyrifosmetyl har återkallats. De gränsvärden som fastställs för dessa ämnen i bilaga II till förordning (EG) nr 396/2005 bör därför strykas i enlighet med artikel 17 i förordning (EG) nr 396/2005 jämförd med artikel 14.1 a i samma förordning.

(4)

Kommissionen har rådfrågat Europeiska unionens referenslaboratorier om behovet av att anpassa vissa bestämningsgränser för de två ämnena. Laboratorierna fann att den tekniska utvecklingen gör det möjligt att fastställa bestämningsgränser på 0,01 mg/kg för klorpyrifos och klorpyrifosmetyl i alla produkter. Dessa standardvärden bör förtecknas i bilaga V till förordning (EG) nr 396/2005 i enlighet med artikel 18.1 b i den förordningen.

(5)

I samband med att godkännandena av klorpyrifos och klorpyrifosmetyl inte förnyades offentliggjorde Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) uttalanden om bedömningen av riskerna för människors hälsa vad gäller de verksamma ämnena (4) (5). I dessa uttalanden bekräftade myndigheten att båda de verksamma ämnena orsakade utvecklingsneurotoxicitet hos barn och att en genotoxisk potential på grund av exponering för resthalter av de två ämnena i livsmedel inte kunde uteslutas.

(6)

Unionens handelspartner har inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO) tillfrågats om de nya gränsvärdena, och deras synpunkter har beaktats.

(7)

Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(8)

Innan de ändrade gränsvärdena blir tillämpliga bör medlemsstaterna, tredjeländer och livsmedelsföretagare ges en rimlig tidsperiod för att anpassa sig till de nya krav som följer av ändringen av gränsvärdena.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilagorna II och V till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 6 augusti 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 juli 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/18 av den 10 januari 2020 om att inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet klorpyrifos i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 7, 13.1.2020, s. 14).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/17 av den 10 januari 2020 om att inte förnya godkännandet av det verksamma ämnet klorpyrifosmetyl i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, och om ändring av bilagan till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 540/2011 (EUT L 7, 13.1.2020, s. 11).

(4)  ”Statement on the available outcomes of the human health assessment in the context of the pesticides peer review of the active substance chlorpyrifos”, EFSA Journal, vol. 17(2019):5, artikelnr 5809.

(5)  ”Updated statement on the available outcomes of the human health assessment in the context of the pesticides peer review of the active substance chlorpyrifos-methyl”, EFSA Journal, vol. 17(2019):11, artikelnr 5908.


Top