EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0996

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/996 av den 9 juli 2020 om godkännande av ett preparat av karvakrol, tymol, D-karvon, metylsalicylat och L-mentol som fodertillsats för slaktkycklingar, kycklingar som föds upp till värphöns och mindre vanligt förekommande fjäderfäarter som föds upp för värpning (innehavare av godkännandet: Biomin GmbH) (Text av betydelse för EES)

C/2020/4559

OJ L 221, 10.7.2020, p. 87–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/996/oj

10.7.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 221/87


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/996

av den 9 juli 2020

om godkännande av ett preparat av karvakrol, tymol, D-karvon, metylsalicylat och L-mentol som fodertillsats för slaktkycklingar, kycklingar som föds upp till värphöns och mindre vanligt förekommande fjäderfäarter som föds upp för värpning (innehavare av godkännandet: Biomin GmbH)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden.

(2)

En ansökan om godkännande av ett preparat av karvakrol, tymol, D-karvon, metylsalicylat och L-mentol har lämnats in i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i den förordningen.

(3)

Ansökan gäller godkännande av preparatet av karvakrol, tymol, D-karvon, metylsalicylat och L-mentol som fodertillsats i kategorin ”zootekniska tillsatser” för slaktkycklingar, kycklingar som föds upp till värphöns och mindre vanligt förekommande fjäderfäarter som föds upp för värpning.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sitt yttrande av den 15 maj 2019 (2) att preparatet av karvakrol, tymol, D-karvon, metylsalicylat och L-mentol under föreslagna användningsvillkor inte inverkar negativt på djurs hälsa, konsumenternas säkerhet eller miljön. Myndigheten konstaterade också det inte är troligt att användare exponeras via inandning och att det inte går att dra några slutsatser om hud- eller ögonsensibilisering. Kommissionen anser därför att lämpliga skyddsåtgärder bör vidtas för att motverka negativa effekter på människors hälsa, framför allt vad gäller användare av tillsatsen. Myndigheten drog också slutsatsen att tillsatsen kan förbättra de zootekniska resultaten hos slaktkycklingar samt att denna slutsats även kan tillämpas på kycklingar som föds upp till värphöns och extrapoleras till mindre vanligt förekommande fjäderfäarter som föds upp för värpning. Myndigheten anser inte att det behövs några särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden. Den bekräftade även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen i foder som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats genom förordning (EG) nr 1831/2003.

(5)

Bedömningen av preparatet av karvakrol, tymol, D-karvon, metylsalicylat och L-mentol visar att villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003 är uppfyllda. Preparatet bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det preparat i kategorin ”zootekniska tillsatser” och den funktionella gruppen ”andra zootekniska tillsatser” som anges i bilagan godkänns som fodertillsats, under förutsättning att de villkor som anges i den bilagan uppfylls.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 juli 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal, vol. 17(2019):6, artikelnr 5724.


BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

mg tillsats/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

 

 

Kategori: zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: andra zootekniska tillsatser (förbättring av de zootekniska parametrarna).

4d20

Biomin GmbH

Preparat av karvakrol, tymol, D-karvon, metylsalicylat och L-mentol

Tillsatsens sammansättning

Preparat av

karvakrol (120–160 mg/g)

tymol (1–3 mg/g)

D-karvon (3–6 mg/g)

metylsalicylat (10–35 mg/g)

L-mentol (30–55 mg/g)

amorf silika (högst 100 mg/g)

hydrogenerad vegetabilisk olja (högst 700 mg/g)

Fast inkapslad form

Slaktkycklingar

Kycklingar som föds upp till värphöns

Mindre vanligt förekommande fjäderfäarter som föds upp för värpning

65

105

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling.

2.

Tillsatsen ska inte användas tillsammans med andra källor för karvakrol, tymol, D-karvon, metylsalicylat och L-mentol.

3.

För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker som kan uppstå vid användning. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive hudskydd och ögonskydd.

30.7.2030

Beskrivning av den aktiva substansen

Karvakrol (CAS-nr: 499-75-2)

Tymol (CAS-nr: 89-83-8)

D-karvon (CAS-nr: 2244-16-8) Metylsalicylat (CAS-nr: 119-36-8)

L-mentol (CAS-nr: 2216-51-8)

Analysmetod  (1)

Bestämning av aktiva substanser:

Gaskromatografi med flamjonisationsdetektion (GC-FID)


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Top