EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0797

Kommissionens förordning (EU) 2020/797 av den 17 juni 2020 om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller kraven på animaliska biprodukter och därav framställda produkter med ursprung i unionen och som återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland (Text av betydelse för EES)

C/2020/3891

OJ L 194, 18.6.2020, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/797/oj

18.6.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 194/1


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/797

av den 17 juni 2020

om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller kraven på animaliska biprodukter och därav framställda produkter med ursprung i unionen och som återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (1), särskilt artikel 41.3 första stycket och artikel 42.2 a, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 (2) fastställs åtgärder för att genomföra bestämmelserna i förordning (EG) nr 1069/2009, inklusive folk- och djurhälsobestämmelser för import eller transitering av animaliska biprodukter och därav framställda produkter som importeras till eller transiteras genom unionen, i syfte att förebygga och minimera de risker för människors och djurs hälsa som dessa produkter medför.

(2)

I artikel 15 i rådets direktiv 97/78/EG (3) fastställs bestämmelser om veterinärkontroller som ska utföras för att tillåta återinförsel av sändningar av produkter med ursprung i unionen och som återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland. Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 (4) upphävs och ersätts direktiv 97/78/EG med verkan från den 14 december 2019.

(3)

I kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2074 (5) fastställs bestämmelser för utförande av särskild offentlig kontroll av sändningar av djur och varor som avses i artikel 47.1 a, b och c i förordning (EU) 2017/625 och som har sitt ursprung i unionen och återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland, bland annat animaliska biprodukter och därav framställda produkter.

(4)

Djur- och folkhälsokraven för införsel till unionen av animaliska biprodukter och därav framställda produkter med ursprung i unionen och som återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland bör fastställas i enlighet med artiklarna 41 och 42 i förordning (EG) nr 1069/2009.

(5)

I avsaknad av djur- och folkhälsokrav som är relevanta för återsändandet av avvisade sändningar av animaliska biprodukter och därav framställda produkter omfattas dessa sändningar av de allmänna importbestämmelser som fastställs i förordning (EG) nr 1069/2009 och de produktspecifika kraven för import som anges i bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011, vilket skulle kunna hindra vissa sändningar med ursprung i EU från att återvända till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland, till exempel på grund av att produktspecifika handelsdokument eller hälsointyg som krävs för införsel saknas.

(6)

Riskerna för djurs och människors hälsa i samband med animaliska biprodukter och därav framställda produkter med ursprung i unionen skiljer sig dock från de risker som dessa varor med ursprung i tredjeländer medför. En sändning av animaliska biprodukter och därav framställda produkter som har sitt ursprung i och återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till tredjeländer behöver därför inte åtföljas av ett handelsdokument, ett hälsointyg eller, i förekommande fall, en förklaring som motsvarar en förlaga som för närvarande fastställs i enlighet med artikel 42.2 första stycket d i förordning (EG) nr 1069/2009 för sändningar som kommer från tredjeländer.

(7)

Ovannämnda sändning bör få föras in till unionen och sändas till varje anläggning som godkänts i enlighet med artikel 24 i förordning (EG) nr 1069/2009 för kategorin och typen av animaliska biprodukter och därav framställda produkter, under förutsättning att den behöriga myndigheten på destinationsorten i unionen har samtyckt till att godta sändningen.

(8)

Vissa sändningar av animaliska biprodukter eller därav framställda produkter som är avsedda för export till tredjeländer kan omfattas av kontroller utförda av en annan behörig myndighet i unionen än de som är ansvariga för animaliska biprodukter eller därav framställda produkter. Om originalförseglingen har ersatts under dessa kontroller ska numret på den nya förseglingen anges i den medföljande dokumentationen.

(9)

För att säkerställa lämplig hantering av riskerna för djurs och människors hälsa samt rättssäkerhet är det därför nödvändigt att fastställa villkor för när animaliska biprodukter och därav framställda produkter med ursprung i unionen återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland.

(10)

För att säkerställa spårbarhet för de återvändande sändningarna av animaliska biprodukter och därav framställda produkter, bör transporten av dem från gränskontrollstationen för ankomst till unionen till destinationsanläggningen övervakas i enlighet med det förfarande som föreskrivs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1666 (6).

(11)

Bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011 bör ändras i enlighet med detta.

(12)

Eftersom den delegerade förordningen (EU) 2019/2074 ska tillämpas från och med den 14 december 2019, bör även de bestämmelser som fastställs i den här förordningen tillämpas från och med den dagen.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i den här förordningen är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 142/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 25.3 ska följande led läggas till:

”c)

De särskilda kraven för animaliska biprodukter och därav framställda produkter med ursprung i unionen och som återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland anges i kapitel VI i den bilagan.”

2.

I artikel 26 ska följande led läggas till:

”e)

Material med ursprung i en medlemsstat och som återvänder till den medlemsstaten efter att ha nekats införsel till ett tredjeland, måste uppfylla de särskilda krav som anges i kapitel VI i bilaga XIV.”

3.

I artikel 31 ska följande stycke läggas till:

”Genom undantag från det första stycket måste animaliska biprodukter och därav framställda produkter med ursprung i unionen och som återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland uppfylla de särskilda krav som anges i kapitel VI i bilaga XIV.”

4.

Bilaga XIV ska ändras i enlighet med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 14 december 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 juni 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (EUT L 54, 26.2.2011, s. 1).

(3)  Rådets direktiv 97/78/EG av den 18 december 1997 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter från tredje land som förs in i gemenskapen (EGT L 24, 30.1.1998, s. 9).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (EUT L 95, 7.4.2017, s. 1).

(5)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2074 av den 23 september 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller bestämmelser om särskild offentlig kontroll av sändningar av vissa djur och varor med ursprung i unionen och som återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland (EUT L 316, 6.12.2019, s. 6).

(6)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1666 av den 24 juni 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller villkoren för övervakning av transport och ankomst av sändningar av vissa varor från gränskontrollstationen för ankomst till anläggningen på destinationsorten i unionen (EUT L 255, 4.10.2019, s. 1).


BILAGA

I bilaga XIV till förordning (EU) nr 142/2011 ska följande läggas till som kapitel VI:

”KAPITEL VI

KRAV FÖR INFÖRSEL AV SÄNDNINGAR AV ANIMALISKA BIPRODUKTER OCH DÄRAV FRAMSTÄLLDA PRODUKTER MED URSPRUNG I UNIONEN OCH SOM ÅTERVÄNDER TILL UNIONEN EFTER ATT HA NEKATS INFÖRSEL TILL ETT TREDJELAND

Avsnitt 1

Animaliska biprodukter och därav framställda produkter, oförpackade eller i bulk, med ursprung i unionen och som återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland vars territorium inte helt eller delvis förtecknas i bilaga XIV

1.

Den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen ska endast tillåta införsel till unionen av sändningar av animaliska biprodukter eller därav framställda produkter, oförpackade eller i bulk, med ursprung i unionen och som återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland vars territorium inte helt eller delvis förtecknas i bilaga XIV för införsel till unionen av produkttypen i fråga, om följande villkor är uppfyllda:

a)

Sändningen åtföljs av det officiella intyget eller dokumentet, antingen i original eller i bestyrkt kopia, eller av den elektroniska motsvarigheten till ett sådant intyg eller dokument som genererats i Imsoc (1), utfärdat av den behöriga myndigheten i exportmedlemsstaten.

b)

Sändningen åtföljs av en förklaring från den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten som bekräftar att myndigheten går med på att ta emot sändningen och anger destinationsorten.

c)

Sändningen uppfyller båda följande villkor:

i)

Den är fortfarande förseglad med en obruten originalförsegling, om det nämns i det originalintyg som avses i punkt 1 a eller i ett annat officiellt dokument som utfärdats av en myndighet i unionen att sändningen förseglats innan den lämnade unionen.

ii)

Den åtföljs av en officiell förklaring från den behöriga myndigheten eller från en annan myndighet i det tredjeland som nekat införsel av sändningen där skälet till nekad införsel anges.

2.

Genom undantag från led 1 a, ska sändningens ursprung, om sändningen exporterats utan åtföljande officiellt intyg eller dokument, bestyrkas på annat sätt, med dokumentation från den aktör som ansvarar för sändningen.

3.

Transporten av sändningar av de produkter som avses i led 1 från gränskontrollstationen till destinationsorten ska övervakas i enlighet med artikel 2 i delegerade förordning (EU) 2019/1666.

Avsnitt 2

Animaliska biprodukter och därav framställda produkter, oförpackade eller i bulk, med ursprung i unionen och som återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland vars territorium helt eller delvis förtecknas i bilaga XIV

1.

Den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen ska endast tillåta införsel till unionen av sändningar av animaliska biprodukter eller därav framställda produkter, oförpackade eller i bulk, med ursprung i unionen och som återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland vars territorium helt eller delvis förtecknas i bilaga XIV för införsel till unionen av produkttypen i fråga, om villkoren i led 1 a, b och c ii, 2 och 3 i avsnitt 1 är uppfyllda.

2.

Om de produkter som avses i punkt 1 har lossats, lagrats eller lastats om eller om originalförseglingen har ersatts i eller vid ankomsten till det tredjeland eller den del av dess territorium som förtecknas i bilaga XIV, ska sändningen åtföljas av en officiell förklaring från den behöriga myndigheten eller från en annan myndighet i det tredjelandet eller territoriet

a)

som anger plats och datum för lossning, lagring och omlastning samt förseglingens nummer på containern efter omlastning,

b)

som bekräftar

i)

att förseglingen på fordonet eller sändningens container endast har brutits för den offentliga kontrollen,

ii)

att produkterna endast har hanterats i den utsträckning som är nödvändig, och särskilt

vid lämplig temperatur som krävs för de relevanta typerna av animaliska biprodukter eller därav framställda produkter, och

på ett sätt som förhindrar korskontaminering av produkterna under kontrollen,

iii)

att fordonet eller containern omedelbart återförseglades efter den offentliga kontrollen,

c)

som anger skälen för lossning och lagring.

Avsnitt 3

Förpackade animaliska biprodukter och därav framställda produkter med ursprung i unionen och som återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland

1.

Den behöriga myndigheten vid gränskontrollstationen ska endast tillåta införsel till unionen av sändningar av förpackade animaliska biprodukter eller därav framställda produkter med ursprung i unionen och som återvänder till unionen efter att ha nekats införsel till ett tredjeland, om kraven i avsnitt 1 är uppfyllda och varje enskild produktförpackning förblivit intakt jämfört med dess tillstånd före export.

2.

Om de produkter som avses i led 1 har lossats i ett tredjeland, ska sändningen åtföljas av ett officiellt intyg från den behöriga myndigheten eller från en annan myndighet i tredjelandet som intygar att produkterna

a)

inte har genomgått någon annan hantering än lossning, lagring och omlastning,

b)

hanterats vid den temperatur som krävs för de relevanta typerna av animaliska biprodukter eller därav framställda produkter.”


(1)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1715 av den 30 september 2019 om fastställande av bestämmelser för ett datoriserat informationshanteringssystem för offentlig kontroll och dess systemkomponenter (Imsoc-förordningen) (EUT L 261, 14.10.2019, s. 37).


Top