EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0786

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/786 av den 15 juni 2020 om ändring och rättelse av förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer (Text av betydelse för EES)

C/2020/3754

OJ L 190, 16.6.2020, p. 20–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/786/oj

16.6.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 190/20


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/786

av den 15 juni 2020

om ändring och rättelse av förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (1), särskilt artiklarna 33.2, 33.3 och 38 d, och

av följande skäl:

(1)

Bilaga III till kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 (2) innehåller en förteckning över tredjeländer vars produktionssystem och kontrollåtgärder för ekologisk produktion av jordbruksprodukter har erkänts som likvärdiga med dem som fastställs i förordning (EG) nr 834/2007.

(2)

Enligt den information som lämnats av Indien har Indiens behöriga myndighet dragit in erkännandet av ”Indian Society for Certification of Organic Products (ISCOP)”. Följaktligen bör det kontrollorganet inte längre förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1235/2008.

(3)

I bilaga III till förordning (EG) nr 1235/2008 anges produktkategori F (vegetativt förökningsmaterial och utsäde) avseende Japan. Japan har dock inga regler för ekologisk produktion av vegetativt förökningsmaterial och utsäde. Hänvisningar till den produktkategorin bör därför utgå ur texten om Japan i den bilagan. Denna ändring gör det möjligt för kontrollorgan att bli erkända avseende den produktkategorin för Japan i enlighet med bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008. Japan har informerats om dessa ändringar.

(4)

Enligt den information som lämnats av Republiken Korea har namnet på kontrollorganet ”Konkuk University industrial cooperation corps” ändrats till ”KAFCC”, och ”Woorinong Certification” och ”Neo environmentally-friendly Certification Center” har nya webbadresser. Dessutom har erkännandet av kontrollorganet ”Ecolivestock Association” dragits in. Slutligen har den koreanska behöriga myndigheten erkänt följande sex kontrollorgan som bör läggas till i förteckningen i bilaga III till förordning (EG) nr 1235/2008: ”Korea Crops Research Institute (co.Ltd)”, ”Korea organic certification”, ”Jayeondeul agri-food certification institute”, ”Institute of Organic food Evaluation”, ”EverGreen Nongouhwi” och ”ONNURI ORGANIC Co., Ltd”.

(5)

Enligt den information som lämnats av Förenta staterna har namnet på kontrollorganet ”PrimusLabs” ändrats till ”Primus Auditing Operations”, och en ny webbadress har angetts för det kontrollorganet. Namnen på två kontrollorgan som lades till genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/25 (3) var felstavade. De namnen bör rättas med verkan från och med dagen för ikraftträdandet av genomförandeförordning (EU) 2020/25.

(6)

I bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008 finns en förteckning över de kontrollmyndigheter och kontrollorgan som är behöriga att genomföra kontroller och utfärda intyg om likvärdighet i tredjeländer.

(7)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan från ”BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd” om ändring av dess specifikationer. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga räckvidden av erkännandet till att även omfatta Kirgizistan avseende produktkategorierna A och D.

(8)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan från ”Beijing Continental Hengtong Certification Co., Ltd” om att upptas i förteckningen i bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att erkänna det kontrollorganet avseende produktkategorierna A och D för Kina.

(9)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan från ”Biocert International Pvt Ltd” om ändring av dess specifikationer. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga räckvidden av erkännandet avseende Georgien till att även omfatta produktkategori A.

(10)

”BioGro New Zealand Limited” har underrättat kommissionen om en adressändring.

(11)

På grundval av den dokumentation som lades fram av ”Bio.inspecta AG” utvidgades räckvidden av erkännandet till att även omfatta Tunisien avseende produktkategorierna A och D genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/39 (4). Eftersom Tunisien förtecknas i bilaga III till förordning (EG) nr 1235/2008 avseende produktkategorierna A och D kan kommissionen dock inte på grund av artikel 10.2 b i den förordningen uppta ”Bio.inspecta AG” i bilaga IV avseende de produktkategorierna för det landet. Av rättssäkerhetsskäl bör de nödvändiga ändringarna i texten avseende ”Bio.inspecta AG” i bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008 betraktas som en ändring, inte som en rättelse med retroaktiv verkan från dagen för ikraftträdandet av genomförandeförordning (EU) 2019/39.

(12)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan från ”CCPB SrL” om ändring av dess specifikationer. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga räckvidden av erkännandet till att även omfatta Tanzania och Moçambique avseende produktkategorierna C och D.

(13)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan från ”CERES Certification of Environmental Standards GmbH” om ändring av dess specifikationer. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga erkännandet till att även omfatta Kosovo (5), Kuba och Sudan avseende produktkategorierna A, B och D och till att även omfatta Algeriet, Bangladesh, Burundi, Gambia, Guinea, Kongo (Brazzaville), Niger och Tchad avseende produktkategorierna A och D samt att utvidga erkännandet avseende Belarus till att även omfatta produktkategori B, avseende Ghana till att även omfatta produktkategori D, avseende Kazakstan till att även omfatta produktkategorierna B och F och avseende Moldavien till att även omfatta produktkategori F.

(14)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan från ”Ecocert SA” om ändring av dess specifikationer. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga räckvidden av erkännandet till att även omfatta Dominica avseende produktkategori A samt att utvidga räckvidden av erkännandet avseende Japan till att även omfatta produktkategori F.

(15)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan från ”Ecovivendi d.o.o. Belgrade” om att upptas i förteckningen i bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att erkänna ”Ecovivendi d.o.o. Belgrade” avseende produktkategorierna A och D för Serbien.

(16)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan från ”Ekoagros” om ändring av dess specifikationer. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga räckvidden av erkännandet avseende Belarus till att även omfatta produktkategori D och F, avseende Kazakstan till att även omfatta produktkategorierna B och D, avseende Ryssland till att även omfatta produktkategori F och avseende Tadzjikistan till att även omfatta produktkategorierna B och F.

(17)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan från ”Japan Organic and Natural Foods Association” om ändring av dess specifikationer. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga räckvidden av erkännandet avseende Japan till att även omfatta produktkategori C.

(18)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan från ”ORSER” om ändring av dess specifikationer. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga räckvidden av erkännandet avseende Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Iran, Kazakstan, Kirgizistan och Turkiet till att även omfatta produktkategorierna B och E.

(19)

”Servicio de Certificación CAAE S.L.U” har underrättat kommissionen om en adressändring.

(20)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan från ”SIA ’Sertifikācijas un testēšanas centrs’” om ändring av dess specifikationer. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga räckvidden av erkännandet till att även omfatta Turkmenistan avseende produktkategori A.

(21)

Kommissionen har tagit emot och granskat en ansökan från ”TÜV Nord Integra” om ändring av dess specifikationer. På grundval av den mottagna informationen har kommissionen dragit slutsatsen att det är motiverat att utvidga räckvidden av erkännandet till att även omfatta Algeriet avseende produktkategorierna A och D.

(22)

Förordning (EG) nr 1235/2008 bör därför ändras och rättas i enlighet med detta.

(23)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för ekologisk produktion.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EG) nr 1235/2008

Förordning (EG) nr 1235/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga III ska ändras i enlighet med bilaga I till den här förordningen.

2.

Bilaga IV ska ändras i enlighet med bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Rättelse av förordning (EG) nr 1235/2008

Bilaga III till förordning (EG) nr 1235/2008 ska rättas i enlighet med bilaga III till den här förordningen.

Artikel 3

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 2 ska tillämpas från och med den 3 februari 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 juni 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 av den 8 december 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer (EUT L 334, 12.12.2008, s. 25).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/25 av den 13 januari 2020 om ändring och rättelse av förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer (EUT L 8, 14.1.2020, s. 18).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/39 av den 10 januari 2019 om ändring av förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer (EUT L 9, 11.1.2019, s. 106).

(5)  Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.


BILAGA I

Bilaga III till förordning (EG) nr 1235/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I texten avseende Indien ska raden i punkt 5 avseende kodnummer IN-ORG-009 utgå.

2.

Texten avseende Japan ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska raden avseende kategori F (vegetativt förökningsmaterial och utsäde) utgå.

b)

Den inledande frasen i punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.

Ursprung: Produkter av kategori A som har odlats i Japan och produkter av kategori D som har bearbetats i Japan med ekologiskt odlade ingredienser som har odlats i Japan eller som har importerats till Japan”

3.

I texten avseende Republiken Korea ska punkt 5 ändras på följande sätt:

a)

Raderna avseende kodnumren KR-ORG-006, KR-ORG-009 och KR-ORG-019 ska ersättas med följande:

”KR-ORG-006

KAFCC

http://eco.konkuk.ac.kr

KR-ORG-009

Woorinong Certification

https://blog.naver.com/woorinongin/70107436715

KR-ORG-019

Neo environmentally-friendly Certification Center

https://neoefcc.modoo.at/”

b)

Raden avseende kodnummer KR-ORG-025 ska utgå.

c)

Följande rader ska läggas till i kodnummerordning:

”KR-ORG-030

Korea Crops Research Institute (co.Ltd)

https://blog.naver.com/kor034

KR-ORG-031

Korea organic certification

http://blog.daum.net/koafc2019

KR-ORG-032

Jayeondeul agri-food certification institute

www.jaci.kr

KR-ORG-033

Institute of Organic food Evaluation

www.ioe42.com

KR-ORG-034

EverGreen Nongouhwi

http://blog.naver.com/evergreen8374

KR-ORG-035

ONNURI ORGANIC Co., Ltd

https://blog.naver.com/onr77830”

4.

I texten avseende Förenta staterna ska den rad i punkt 5 som avser kodnummer US-ORG-048 ersättas med följande:

”US-ORG-048

Primus Auditing Operations

http://www.primusauditingops.com”


BILAGA II

Bilaga IV till förordning (EG) nr 1235/2008 ska ändras på följande sätt:

1.

I texten avseende ”BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd” ska följande rad föras in i kodnummerordning i punkt 3:

”KG-BIO-175

Kirgizistan

X

-

-

x

-

-”

2.

Efter texten avseende ”BAȘAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd” ska följande text införas:

 

””Beijing Continental Hengtong Certification Co., Ltd”

1.

Adress: Room 315, No. 18 Jiaomen, Majiaopu West Rd, Beijing, 100068

2.

Webbadress: www.bjchtc.com

3.

Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:

Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

”CN-BIO-182

Kina

X

-

-

x

-

-”

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion och vin.

5.

Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 30 juni 2021.”

3.

I texten avseende ”Biocert International Pvt Ltd” ska raden avseende Georgien i punkt 3 ersättas med följande:

”GE-BIO-177

Georgien

X

-

-

x

x

-”

4.

I texten avseende ”BioGro New Zealand Limited” ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.

Adress: BizDojo, 115 Tory Street, Wellington 6011, Nya Zeeland”

5.

I texten avseende ”Bio.inspecta AG” ska raden avseende Tunisien i punkt 3 utgå.

6.

I texten avseende ”CCPB Srl” ska följande rader föras in i kodnummerordning i punkt 3:

”MZ-BIO-102

Moçambique

-

-

x

x

-

-

TZ-BIO-102

Tanzania

-

-

x

x

-

-”

7.

I texten avseende ”CERES Certification of Environmental Standards GmbH” ska punkt 3 ändras på följande sätt:

a)

Följande rader ska införas i kodnummerordning:

”BD-BIO-140

Bangladesh

X

x

BI-BIO-140

Burundi

X

x

CB-BIO-140

Kuba

X

x

x

CG-BIO-140

Kongo (Brazzaville)

X

x

DZ-BIO-140

Algeriet

X

x

GN-BIO-140

Guinea

X

x

GM-BIO-140

Gambia

X

x

NE-BIO-140

Niger

X

x

SD-BIO-140

Sudan

X

x

x

TD-BIO-140

Tchad

X

x

XK-BIO-140

Kosovo (*1)

X

x

x

—”

b)

Raderna avseende Belarus, Ghana, Kazakstan och Moldavien ska ersättas med följande:

”BY-BIO-140

Belarus

X

x

x

GH-BIO-140

Ghana

X

x

KZ-BIO-140

Kazakstan

X

x

x

x

MD-BIO-140

Moldavien

X

x

x

x”

8.

I texten avseende ”Ecocert SA” ska punkt 3 ändras på följande sätt:

a)

Följande rad ska införas i kodnummerordning:

”DM-BIO-154

Dominica

X

—”

b)

Raden som avser Japan ska ersättas med följande:

”JP-BIO-154

Japan

x

x

x”

9.

Efter texten avseende ”Ecoglobe” ska följande text införas:

 

””Ecovivendi d.o.o. Belgrade”

1.

Adress: Voje Veljkovica no.5, Belgrad 11000

2.

Webbadress: www.ecovivendi.rs

3.

Berörda kodnummer, tredjeländer och produktkategorier:

Kodnummer

Tredjeland

Produktkategori

A

B

C

D

E

F

”RS-BIO-183

Serbien

X

-

-

x

-

-”

4.

Undantag: Produkter under omställning till ekologisk produktion och vin.

5.

Varaktighet för upptagande i förteckningen: Till och med den 30 juni 2021.”

10.

I texten avseende ”Ekoagros” ska den rad i punkt 3 som avser Belarus, Kazakstan, Ryssland och Tadzjikistan ersättas med följande:

”BY-BIO-170

Belarus

X

x

x

x

KZ-BIO-170

Kazakstan

X

x

x

x

RU-BIO-170

Ryssland

X

x

x

x

TJ-BIO-170

Tadzjikistan

X

x

x

x”

11.

I texten avseende ”Japan Organic and Natural Foods Association” ska raden avseende Japan i punkt 3 ersättas med följande:

”JP-BIO-145

Japan

x

x

—”

12.

I texten avseende ”ORSER” ska raderna i punkt 3 avseende Azerbajdzjan, Bosnien och Hercegovina, Georgien, Iran, Kirgizistan, Kazakstan och Turkiet ersättas med följande:

”AZ-BIO-166

Azerbajdzjan

x

x

-

x

x

-

BA-BIO-166

Bosnien och Hercegovina

x

x

-

x

x

-

GE-BIO-166

Georgien

x

x

-

x

x

-

IR-BIO-166

Iran

x

x

-

x

x

-

KG-BIO-166

Kirgizistan

x

x

-

x

x

-

KZ-BIO-166

Kazakstan

x

x

-

x

x

-

TR-BIO-166

Turkiet

x

x

-

x

x

-”

13.

I texten avseende ”Servicio de Certificación CAAE S.L.U” ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.

Adress: Avenida Diego Martínez Barrio nr 10 3e våningen modul 12, 41013 Sevilla, Spanien”

14.

I texten avseende ”SIA ”Sertifikācijas un testēšanas centrs”” ska följande rad föras in i punkt 3 i kodnummerordning:

”TM-BIO-173

Turkmenistan

x

-

-

-

-

-”

15.

I texten avseende TÜV Nord Integra” ska följande rad föras in i kodnummerordning i punkt 3:

”DZ-BIO-160

Algeriet

x

-

-

x

-

-”


(*1)  Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.


BILAGA III

I bilaga III till förordning (EG) nr 1235/2008 ska raderna med kodnummer US-ORG-063 och US-ORG-067 i punkt 5 i texten avseende Förenta staterna ersättas med följande:

”US-ORG-063

Eco-Logica SA

http://www.eco-logica.com/

US-ORG-067

OnMark Certification Services

http://onmarkcertification.com/”


Top