EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0757

Kommissionens förordning (EU) 2020/757 av den 8 juni 2020 om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller spårbarheten av vissa animaliska biprodukter och därav framställda produkter (Text av betydelse för EES)

C/2020/3581

OJ L 179, 9.6.2020, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/757/oj

9.6.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 179/5


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/757

av den 8 juni 2020

om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller spårbarheten av vissa animaliska biprodukter och därav framställda produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (1), särskilt artiklarna 21.6 d och 31.2, och

av följande skäl:

(1)

Genom kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 (2) fastställs genomförandebestämmelser för förordning (EG) nr 1069/2009, inbegripet krav på spårbarhet av animaliska biprodukter och därav framställda produkter.

(2)

I enlighet med artikel 7.2 i förordning (EG) nr 1069/2009 ska framställda produkter placeras i samma kategori som de animaliska biprodukter som de härrör från. Under vissa förhållanden får emellertid fiskoljor och fiskmjöl innehålla vissa resthalter som är högre än de som finns i den fisk eller i de fiskprodukter som är tjänliga som livsmedel och från vilka de extraherats, och de behöver sålunda avgiftas innan de kan användas i foder.

(3)

I kommissionens förordning (EU) 2015/786 (3) fastställs godtagbarhetskriterier för avgiftningsprocesser som tillämpas på produkter avsedda för djurfoder. Kraven och godtagbarhetskriterierna för avgiftningsprocesser för fiskoljor och fiskmjöl av kategori 3-material i förordning (EU) 2015/786 bör säkerställa att de avgiftade fiskoljorna och fiskmjölen av kategori 3-material i foder inte utgör någon fara för djurs eller människors hälsa eller miljön och att fodrets egenskaper inte påverkas negativt av avgiftningsprocessen. Den behöriga myndigheten får därför tillåta avgiftning inom sin medlemsstats territorium eftersom det inte finns några harmoniserade bestämmelser om sändning av dessa material för avgiftning i en annan medlemsstat.

(4)

För att göra det möjligt att tillåta avgiftning av vissa fiskoljor och fiskmjöl avsedda för utfordring av produktionsdjur bör krav fastställas för sändning av fiskoljor och fiskmjöl med alltför höga resthalter till en annan medlemsstat för avgiftning i anläggningar som godkänts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 (4). Medlemsstater bör därför, vid behov efter en riskbedömning, tillåta transport av fiskoljor och fiskmjöl som är avsedda för framställning av foderråvaror och som innehåller alltför höga nivåer av dioxin och/eller polyklorerade bifenyler (PCB) i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG (5) från andra medlemsstater till anläggningar som registrerats eller godkänts för avgiftning på deras territorium.

(5)

Fiskoljor och fiskmjöl av kategori 3-material som redan släppts ut på marknaden och som testats med positivt resultat för alltför höga nivåer av dioxin och/eller polyklorerade bifenyler (PCB) under offentliga kontroller bör inte avgiftas i enlighet med den här förordningen.

(6)

Artikel 21 och bilaga VIII till förordning (EU) nr 142/2011 bör ändras i enlighet med kraven för sändning av framställda produkter avsedda för avgiftning i en annan medlemsstat.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 142/2011 ska ändras på följande sätt:

(1)

I artikel 21 ska följande punkt läggas till:

”3.   Transport av andra fiskoljor och fiskmjöl av kategori 3-material för framställning av foderråvara än de som importeras från tredjeländer, från en godkänd bearbetningsanläggning för framställning av fiskmjöl och fiskolja till en foderanläggning som registrerats eller godkänts i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009 och som godkänts i enlighet med artikel 10.3 i förordning (EG) nr 183/2005 i en annan medlemsstat för avgiftning i enlighet med de processer som avses i kommissionens förordning (EU) 2015/786 (*1), ska ske i enlighet med de regler som fastställts i kapitel VII i bilaga VIII.

(*1)  Kommissionens förordning (EU) 2015/786 av den 19 maj 2015 om fastställande av godtagbarhetskriterier för avgiftningsprocesser som tillämpas på produkter avsedda för djurfoder enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG (EUT L 125, 21.5.2015, s. 10).”"

(2)

Bilaga VIII ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 8 juni 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (EUT L 54, 26.2.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens förordning (EU) 2015/786 av den 19 maj 2015 om fastställande av godtagbarhetskriterier för avgiftningsprocesser som tillämpas på produkter avsedda för djurfoder enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG (EUT L 125, 21.5.2015, s. 10).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien (EUT L 35, 8.2.2005, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG av den 7 maj 2002 om främmande ämnen och produkter i djurfoder (EGT L 140, 30.5.2002, s. 10).


BILAGA

I bilaga VIII till förordning (EU) nr 142/2011 ska följande läggas till:

”Kapitel VII

TRANSPORT AV FISKOLJOR OCH FISKMJÖL SOM ÄR AVSEDDA FÖR FRAMSTÄLLNING AV FODERRÅVAROR TILL EN AVGIFTNINGSANLÄGGNING

1.

Driftsansvariga som ämnar transportera fiskoljor och fiskmjöl av kategori 3-material som är avsedda för framställning av foderråvara från en godkänd bearbetningsanläggning för framställning av fiskoljor och fiskmjöl till en foderanläggning som registrerats eller godkänts i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009 och som godkänts i enlighet med artikel 10.3 i förordning (EG) nr 183/2005 i en annan medlemsstat för avgiftning i enlighet med de processer som avses i förordning (EU) 2015/786, ska hos den behöriga myndigheten på bestämmelseorten ansöka om godkännande av sändningen.

Ansökan ska vara i det standardformat för ansökningar och godkännanden som fastställts i kapitel III avsnitt 10 i bilaga XVI till förordning (EU) nr 142/2011.

2.

Den behöriga myndigheten i den mottagande medlemsstat som avses i punkt 1 ska informera den driftsansvariga om sitt beslut avseende sändningen genom att returnera den ansökan som avses i punkt 1 andra stycket ifylld.

3.

Den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten ska genom Traces-systemet i enlighet med beslut 2004/292/EG underrätta den behöriga myndigheten i den mottagande medlemsstaten om avsändande av varje sändning.

4.

Punkterna 1–3 i detta kapitel ska inte tillämpas på fiskoljor och fiskmjöl av kategori 3-material som släppts ut på marknaden för framställning av foder där alltför höga nivåer av dioxin och/eller polyklorerade bifenyler (PCB) påvisats under officiella kontroller.”


Top