EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0749

Kommissionens förordning (EU) 2020/749 av den 4 juni 2020 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för klorat i eller på vissa produkter (Text av betydelse för EES)

C/2020/3541

OJ L 178, 8.6.2020, p. 7–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/749/oj

8.6.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 178/7


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/749

av den 4 juni 2020

om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för klorat i eller på vissa produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (1), särskilt artiklarna 14.1 a och 16.1 a, och

av följande skäl:

(1)

Enligt kommissionens beslut 2008/865/EG (2) har alla godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller klorat återkallats eftersom klorat inte tagits upp i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG (3).

(2)

Inga särskilda gränsvärden har fastställts för klorat och eftersom ämnet inte har tagits upp i bilaga IV till förordning (EG) nr 396/2005 gäller för närvarande standardgränsvärdet på 0,01 mg/kg för alla livsmedel och foder som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 396/2005.

(3)

Förutom den tidigare användningen i växtskyddsmedel är klorat också ett ämne som bildas som biprodukt när klorinnehållande desinfektionsmedel används vid bearbetning av livsmedel och dricksvatten. Dessa användningar har lett till den nuvarande situationen med mätbara resthalter av klorat i livsmedel.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) samlade under 2014–2018 in övervakningsuppgifter för att undersöka förekomsten av resthalter av klorat i livsmedel och dricksvatten. Dessa uppgifter tyder på att resthalter av klorat förekommer i halter som ofta överskrider standardgränsvärdet på 0,01 mg/kg och att halterna varierar beroende på källa och produkt. Resultaten visar att det för närvarande är omöjligt att uppnå resthalter av klorat som överensstämmer med det nuvarande gränsvärdet på 0,01 mg/kg, även om god praxis iakttas.

(5)

Myndigheten antog ett vetenskapligt yttrande om riskerna för folkhälsan i samband med förekomsten av klorat i livsmedel (4). I yttrandet fastställde myndigheten ett tolerabelt dagligt intag (TDI) på 3 μg/kg kroppsvikt per dag och en akut referensdos (ARfD) på 36 μg/kg kroppsvikt. På grundval av de uppgifter som samlades in 2014 konstaterade myndigheten att den akuta exponeringen för klorat via kosten inte översteg den akuta referensdosen. Den genomsnittliga exponeringen för klorat via kosten i europeiska länder översteg det tolerabla dagliga intaget i vissa undergrupper av befolkningen, såsom spädbarn och små barn med lindrig till måttlig jodbrist.

(6)

För att sänka klorathalten och minska exponeringen genom samordnade åtgärder i flera relevanta och närliggande sektorer, enades medlemsstaterna 2017 om en sektorsövergripande åtgärdsplan med en rad åtgärder som ska vidtas parallellt, bland annat åtgärder gällande dricksvatten och hygien samt fastställande av tillfälliga gränsvärden för livsmedel och foder.

(7)

I denna förordning behandlas fastställandet av tillfälliga gränsvärden när det gäller livsmedel. I detta syfte samlades ett stort antal uppgifter om förekomst in under 2014–2018, både av medlemsstaterna och av livsmedelsföretagare. Uppgifterna visar en allmän tendens mot minskande halter, vilket tyder på att tillverkningsmetoderna redan har förbättrats i viss utsträckning. När det gäller klorat, där resthalterna inte härrör från användningen av bekämpningsmedel utan från användningen av klorbaserade lösningar vid bearbetning av livsmedel och behandling av dricksvatten, bör gränsvärden fastställas på nivåer som är så låga som rimligen är möjligt (ALARA-principen) genom att man följer god tillverkningssed och säkrar att det fortfarande är möjligt att säkerställa god hygienpraxis. Därmed ser man till att livsmedelsföretagare vidtar åtgärder för att så långt som möjligt förebygga och minska klorathalten i livsmedel för att skydda folkhälsan, samtidigt som behovet av mikrobiologisk säkerhet i livsmedel beaktas.

(8)

Tillfälliga gränsvärden för klorat enligt ALARA-principen baseras på den 95:e percentilen av förekomstuppgifter, med beaktande av användningen av lagenligt behandlat dricksvatten vid bearbetning av livsmedel. De tillfälliga gränsvärdena bör ses över senast fem år efter offentliggörandet av denna förordning mot bakgrund av den eventuella utvecklingen på hygien- eller dricksvattenområdet och ytterligare framsteg som livsmedelsföretagarna gör för att sänka klorathalten, eller när helst nya uppgifter blir tillgängliga som motiverar en tidigare översyn.

(9)

Kommissionen har samrått med Europeiska unionens referenslaboratorier om lämpliga bestämningsgränser för resthalter av klorat i vissa särskilda varor.

(10)

På grundval av myndighetens vetenskapliga yttrande och med hänsyn till faktorer av relevans för ärendet i fråga konstateras att de föreslagna gränsvärdena uppfyller kraven i artikel 14.2 i förordning (EG) nr 396/2005.

(11)

Förordning (EG) nr 396/2005 bör därför ändras i enlighet med detta.

(12)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

De tillfälliga gränsvärdena för klorat ska ses över senast den 8 juni 2025.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 juni 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Kommissionens beslut 2008/865/EG av den 10 november 2008 om att inte ta upp klorat i bilaga I till rådets direktiv 91/414/EEG och om återkallande av godkännanden av växtskyddsmedel som innehåller detta ämne (EUT L 307, 18.11.2008, s. 7).

(3)  Rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EGT L 230, 19.8.1991, s. 1).

(4)  ”Scientific opinion on the risks for public health related to the presence of chlorate in food”, EFSA Journal, vol. 13(2015):6, artikelnr 4135 [103 s.].


BILAGA

I del A i bilaga III till förordning (EG) nr 396/2005 ska följande kolumn för klorat läggas till:

Bekämpningsmedelsrester och gränsvärden (mg/kg)

Kod

Grupper och exempel på enskilda produkter som omfattas av gränsvärdena (a)

Klorat (A)

(1)

(2)

(3)

0100000

 

FRUKTER, FÄRSKA ELLER FRYSTA; TRÄDNÖTTER

 

0110000

 

Citrusfrukter

0,05

0110010

 

Grapefrukter

 

0110020

 

Apelsiner

 

0110030

 

Citroner

 

0110040

 

Limefrukter

 

0110050

 

Mandariner

 

0110990

 

Övriga (2)

 

0120000

 

Trädnötter

0,1

0120010

 

Mandlar

 

0120020

 

Paranötter

 

0120030

 

Cashewnötter

 

0120040

 

Kastanjer

 

0120050

 

Kokosnötter

 

0120060

 

Hasselnötter

 

0120070

 

Macadamianötter

 

0120080

 

Pekannötter

 

0120090

 

Pinjenötter

 

0120100

 

Pistaschmandlar

 

0120110

 

Valnötter

 

0120990

 

Övriga (2)

 

0130000

 

Kärnfrukter

0,05

0130010

 

Äpplen

 

0130020

 

Päron

 

0130030

 

Kvitten

 

0130040

 

Mispel

 

0130050

 

Japansk mispel

 

0130990

 

Övriga (2)

 

0140000

 

Stenfrukter

0,05

0140010

 

Aprikoser

 

0140020

 

Körsbär (söta)

 

0140030

 

Persikor

 

0140040

 

Plommon

 

0140990

 

Övriga (2)

 

0150000

 

Bär och små frukter

0,05

0151000

a)

Druvor

 

0151010

 

Bordsdruvor

 

0151020

 

Druvor för vinframställning

 

0152000

b)

Jordgubbar

 

0153000

c)

Rubusfrukter

 

0153010

 

Björnbär

 

0153020

 

Blåhallon

 

0153030

 

Hallon (gula och röda)

 

0153990

 

Övriga (2)

 

0154000

d)

Andra små frukter och bär

 

0154010

 

Amerikanska blåbär

 

0154020

 

Amerikanska tranbär

 

0154030

 

Vinbär (röda, svarta och vita)

 

0154040

 

Krusbär (gröna, röda och gula)

 

0154050

 

Nypon

 

0154060

 

Mullbär (svarta och vita)

 

0154070

 

Azarolhagtorn

 

0154080

 

Fläderbär

 

0154990

 

Övriga (2)

 

0160000

 

Diverse frukter med

 

0161000

a)

ätligt skal

 

0161010

 

Dadlar

0,3

0161020

 

Fikon

0,3

0161030

 

Bordsoliver

0,7

0161040

 

Kumquat

0,3

0161050

 

Carambola/stjärnfrukter

0,3

0161060

 

Kaki/kakiplommon/sharon/persimon

0,3

0161070

 

Jambolanäpplen

0,3

0161990

 

Övriga (2)

0,3

0162000

b)

oätligt skal, små

0,3

0162010

 

Kiwifrukter (gröna, gula och röda)

 

0162020

 

Litchi/litchiplommon

 

0162030

 

Passionsfrukter/maracuja

 

0162040

 

Kaktusfikon

 

0162050

 

Stjärnäpplen

 

0162060

 

Amerikansk persimon

 

0162990

 

Övriga (2)

 

0163000

c)

oätligt skal, stora

0,3

0163010

 

Avokado

 

0163020

 

Bananer

 

0163030

 

Mango

 

0163040

 

Papaya

 

0163050

 

Granatäpplen

 

0163060

 

Kirimoja/cherimoya

 

0163070

 

Guava

 

0163080

 

Ananas

 

0163090

 

Brödfrukter

 

0163100

 

Durian/durio

 

0163110

 

Taggannona/graviola/guanabana

 

0163990

 

Övriga (2)

 

0200000

 

GRÖNSAKER, FÄRSKA ELLER FRYSTA

 

0210000

 

Rot- och knölgrönsaker

 

0211000

a)

Potatis

0,05

0212000

b)

Tropiska rot- och knölgrönsaker

0,05

0212010

 

Maniok/kassava

 

0212020

 

Sötpotatis

 

0212030

 

Jamsbönrot

 

0212040

 

Arrowrot

 

0212990

 

Övriga (2)

 

0213000

c)

Övriga rot- och knölgrönsaker utom sockerbetor

0,15

0213010

 

Rödbetor

 

0213020

 

Morötter

 

0213030

 

Rotselleri

 

0213040

 

Pepparrot

 

0213050

 

Jordärtskockor

 

0213060

 

Palsternackor

 

0213070

 

Rotpersilja/persiljerot

 

0213080

 

Rädisor

 

0213090

 

Haverrot

 

0213100

 

Kålrötter

 

0213110

 

Rovor/majrovor

 

0213990

 

Övriga (2)

 

0220000

 

Lökgrönsaker

 

0220010

 

Vitlök

0,7

0220020

 

Kepalök

0,5

0220030

 

Schalottenlök

0,5

0220040

 

Knipplök/salladslök och piplök

0,5

0220990

 

Övriga (2)

0,05

0230000

 

Fruktgrönsaker

 

0231000

a)

Potatisväxter/Solanaceae och malvaväxter

 

0231010

 

Tomater

0,1

0231020

 

Paprikor

0,3

0231030

 

Auberginer/äggplantor

0,4

0231040

 

Okra/gombo

0,1

0231990

 

Övriga (2)

0,1

0232000

b)

Gurkväxter – ätligt skal

0,2

0232010

 

Slanggurkor

 

0232020

 

Druvgurkor

 

0232030

 

Zucchini/squash

 

0232990

 

Övriga (2)

 

0233000

c)

Gurkväxter – oätligt skal

0,08

0233010

 

Meloner

 

0233020

 

Pumpor

 

0233030

 

Vattenmeloner

 

0233990

 

Övriga (2)

 

0234000

d)

Sockermajs

0,1

0239000

e)

Övriga fruktgrönsaker

0,1

0240000

 

Kålgrönsaker (utom rötter och späda bladgrödor av Brassica)

 

0241000

a)

Blommande kål

 

0241010

 

Broccoli

0,4

0241020

 

Blomkål

0,06

0241990

 

Övriga (2)

0,06

0242000

b)

Huvudbildande kål

0,07

0242010

 

Brysselkål

 

0242020

 

Huvudkål

 

0242990

 

Övriga (2)

 

0243000

c)

Bladbildande kål

 

0243010

 

Salladskål/kinakål

0,06

0243020

 

Grönkål

0,2

0243990

 

Övriga (2)

0,06

0244000

d)

Kålrabbi

0,06

0250000

 

Bladgrönsaker, örter och ätliga blommor

0,7

0251000

a)

Sallat och sallatväxter

 

0251010

 

Vårklynne/vintersallat/vårsallat/mâche(sallat)/fältsallat

 

0251020

 

Sallat

 

0251030

 

Escarole/escarolesallat

 

0251040

 

Smörgåskrasse och andra groddar och skott

 

0251050

 

Vinterkrasse/vårgyllen

 

0251060

 

Rucola/rucolasallat/senapskål

 

0251070

 

Sareptasenap/salladssenap

 

0251080

 

Späda bladgrödor/”baby leaf” (inklusive Brassica-arter)

 

0251990

 

Övriga (2)

 

0252000

b)

Spenat och liknande blad

 

0252010

 

Spenat

 

0252020

 

Portlaker

 

0252030

 

Mangold/betblad

 

0252990

 

Övriga (2)

 

0253000

c)

Blad från vinranka och liknande arter

 

0254000

d)

Vattenkrasse

 

0255000

e)

Endivesallat

 

0256000

f)

Örter och ätliga blommor

 

0256010

 

Körvel

 

0256020

 

Gräslök

 

0256030

 

Bladselleri/snittselleri

 

0256040

 

Persilja

 

0256050

 

Salvia

 

0256060

 

Rosmarin

 

0256070

 

Timjan

 

0256080

 

Basilika och ätliga blommor

 

0256090

 

Lagerblad

 

0256100

 

Dragon

 

0256990

 

Övriga (2)

 

0260000

 

Baljväxter, färska

0,35

0260010

 

Bönor (med balja)

 

0260020

 

Bönor (utan balja)

 

0260030

 

Ärter (med balja)

 

0260040

 

Ärter (utan balja)

 

0260050

 

Linser

 

0260990

 

Övriga (2)

 

0270000

 

Stjälkgrönsaker

0,25

0270010

 

Sparris

 

0270020

 

Kardoner

 

0270030

 

Stjälkselleri/blekselleri

 

0270040

 

Fänkål

 

0270050

 

Kronärtskockor

 

0270060

 

Purjolök

 

0270070

 

Rabarber

 

0270080

 

Bambuskott

 

0270090

 

Palmhjärtan

 

0270990

 

Övriga (2)

 

0280000

 

Svampar, mossor och lavar

 

0280010

 

Odlade svampar

0,7

0280020

 

Vilda svampar

0,7

0280990

 

Mossor och lavar

0,05

0290000

 

Alger och prokaryota organismer

0,05

0300000

 

BALJVÄXTER, TORKADE

0,35

0300010

 

Bönor

 

0300020

 

Linser

 

0300030

 

Ärter

 

0300040

 

Lupiner

 

0300990

 

Övriga (2)

 

0400000

 

OLJEVÄXTFRÖER OCH OLJEVÄXTFRUKTER

 

0401000

 

Oljeväxtfröer

0,05

0401010

 

Linfrö

 

0401020

 

Jordnötter

 

0401030

 

Vallmofrö

 

0401040

 

Sesamfrö

 

0401050

 

Solrosfrö

 

0401060

 

Rapsfrö

 

0401070

 

Sojabönor

 

0401080

 

Senapsfrö

 

0401090

 

Bomullsfrö

 

0401100

 

Pumpafrö

 

0401110

 

Safflorfrö

 

0401120

 

Gurkörtsfrö

 

0401130

 

Oljedådrafrö

 

0401140

 

Hampfrö

 

0401150

 

Ricinfrö

 

0401990

 

Övriga (2)

 

0402000

 

Oljeväxtfrukter

0,7

0402010

 

Oliver för oljeproduktion

 

0402020

 

Oljepalmkärnor

 

0402030

 

Oljepalmfrukter

 

0402040

 

Kapok

 

0402990

 

Övriga (2)

 

0500000

 

SPANNMÅL

0,05

0500010

 

Korn

 

0500020

 

Bovete och andra pseudocerealier

 

0500030

 

Majs

 

0500040

 

Hirs/vanlig hirs

 

0500050

 

Havre

 

0500060

 

Ris

 

0500070

 

Råg

 

0500080

 

Durra/sorgum

 

0500090

 

Vete

 

0500990

 

Övriga (2)

 

0600000

 

TE, KAFFE, ÖRTTEER, KAKAO OCH JOHANNESBRÖD

0,05

0610000

 

Te

 

0620000

 

Kaffebönor

 

0630000

 

Örtteer från

 

0631000

a)

blommor

 

0631010

 

Kamomill

 

0631020

 

Rosellhibiskus

 

0631030

 

Ros

 

0631040

 

Jasmin

 

0631050

 

Lind

 

0631990

 

Övriga (2)

 

0632000

b)

blad och örter

 

0632010

 

Jordgubbe

 

0632020

 

Rooibos

 

0632030

 

Mate/maté

 

0632990

 

Övriga (2)

 

0633000

c)

rötter

 

0633010

 

Vänderot/läkevänderot

 

0633020

 

Ginseng

 

0633990

 

Övriga (2)

 

0639000

d)

andra delar av växten

 

0640000

 

Kakaobönor

 

0650000

 

Johannesbröd

 

0700000

 

HUMLE

0,05

0800000

 

KRYDDOR

 

0810000

 

Frökryddor

0,07

0810010

 

Anis/anisfrö

 

0810020

 

Svartkummin

 

0810030

 

Selleri

 

0810040

 

Koriander

 

0810050

 

Spiskummin

 

0810060

 

Dill

 

0810070

 

Fänkål

 

0810080

 

Bockhornsklöver

 

0810090

 

Muskot

 

0810990

 

Övriga (2)

 

0820000

 

Fruktkryddor

0,07

0820010

 

Kryddpeppar

 

0820020

 

Sichuanpeppar

 

0820030

 

Kummin

 

0820040

 

Kardemumma

 

0820050

 

Enbär

 

0820060

 

Pepparkorn (gröna, svarta och vita)

 

0820070

 

Vanilj

 

0820080

 

Tamarind

 

0820990

 

Övriga (2)

 

0830000

 

Barkkryddor

0,07

0830010

 

Kanel

 

0830990

 

Övriga (2)

 

0840000

 

Rot- och jordstamskryddor

 

0840010

 

Lakritsrot

0,07

0840020

 

Ingefära (10)

 

0840030

 

Gurkmeja

0,07

0840040

 

Pepparrot (11)

 

0840990

 

Övriga (2)

0,07

0850000

 

Kryddor bestående av knoppar

0,07

0850010

 

Kryddnejlika

 

0850020

 

Kapris

 

0850990

 

Övriga (2)

 

0860000

 

Kryddor bestående av pistiller

0,07

0860010

 

Saffran

 

0860990

 

Övriga (2)

 

0870000

 

Kryddor bestående av frömantlar

0,07

0870010

 

Muskotblomma

 

0870990

 

Övriga (2)

 

0900000

 

SOCKERVÄXTER

0,05

0900010

 

Sockerbetsrötter

 

0900020

 

Sockerrör

 

0900030

 

Rotcikoria

 

0900990

 

Övriga (2)

 

1000000

 

ANIMALISKA PRODUKTER – LANDLEVANDE DJUR

 

1010000

 

Produkter från

 

1011000

a)

svin

 

1011010

 

Muskel

0,05

1011020

 

Fett

0,1*

1011030

 

Lever

0,05

1011040

 

Njure

0,05

1011050

 

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

0,05

1011990

 

Övriga (2)

0,05

1012000

b)

nötkreatur

 

1012010

 

Muskel

0,05

1012020

 

Fett

0,1*

1012030

 

Lever

0,05

1012040

 

Njure

0,05

1012050

 

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

0,05

1012990

 

Övriga (2)

0,05

1013000

c)

får

 

1013010

 

Muskel

0,05

1013020

 

Fett

0,1*

1013030

 

Lever

0,05

1013040

 

Njure

0,05

1013050

 

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

0,05

1013990

 

Övriga (2)

0,05

1014000

d)

get

 

1014010

 

Muskel

0,05

1014020

 

Fett

0,1*

1014030

 

Lever

0,05

1014040

 

Njure

0,05

1014050

 

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

0,05

1014990

 

Övriga (2)

0,05

1015000

e)

hästdjur

 

1015010

 

Muskel

0,05

1015020

 

Fett

0,1*

1015030

 

Lever

0,05

1015040

 

Njure

0,05

1015050

 

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

0,05

1015990

 

Övriga (2)

0,05

1016000

f)

fjäderfä

 

1016010

 

Muskel

0,05

1016020

 

Fett

0,1*

1016030

 

Lever

0,05

1016040

 

Njure

0,05

1016050

 

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

0,05

1016990

 

Övriga (2)

0,05

1017000

g)

andra hägnade landlevande djur

 

1017010

 

Muskel

0,05

1017020

 

Fett

0,1*

1017030

 

Lever

0,05

1017040

 

Njure

0,05

1017050

 

Ätbara slaktbiprodukter (utom lever och njure)

0,05

1017990

 

Övriga (2)

0,05

1020000

 

Mjölk

0,1

1020010

 

Nötkreatur

(+)

1020020

 

Får

(+)

1020030

 

Get

(+)

1020040

 

Häst

(+)

1020990

 

Övriga (2)

 

1030000

 

Fågelägg

0,05

1030010

 

Tamhöna

 

1030020

 

Anka

 

1030030

 

Gås

 

1030040

 

Vaktel

 

1030990

 

Övriga (2)

 

1040000

 

Honung och andra biodlingsprodukter (7)

0,05*

1050000

 

Amfibier och reptiler

0,05

1060000

 

Landlevande ryggradslösa djur

0,05

1070000

 

Vilda landlevande ryggradsdjur

0,05

1100000

 

PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG - FISK, FISKERIPRODUKTER OCH ANDRA LIVSMEDEL FRÅN HAV OCH INSJÖAR (8)

 

1200000

 

PRODUKTER ELLER DELAR AV PRODUKTER SOM ANVÄNDS ENBART TILL FODERPRODUKTION (8)

 

1300000

 

BEARBETADE LIVSMEDELSPRODUKTER (9)

 

(*)

Analytisk bestämningsgräns.

(a)

Se bilaga I för en fullständig förteckning över produkter av vegetabiliskt och animaliskt ursprung för vilka gränsvärden gäller.

Klorat (A)

(A)

För att ta hänsyn till den särskilda situationen vad gäller resthalter av klorat i bearbetade livsmedel (inklusive livsmedel som vid tillämpningen av den här förordningen har genomgått de behandlingar som förtecknas i artikel 2.1 n i förordning (EG) nr 852/2004) som har kommit i kontakt med produkter innehållande resthalter av klorat eller som innehåller ingredienser med sådana resthalter (t.ex. processhjälpmedel eller dricksvatten som används i enlighet med respektive rättsliga krav), bör dessa ytterligare bidrag till resthalter av klorat beaktas när man fastställer den tillåtna mängden resthalter av klorat i eller på bearbetade livsmedelsprodukter i enlighet med artikel 20.1 i den här förordningen. Bevisbördan vad gäller halten av dessa ytterligare bidrag till resthalter ligger hos livsmedels- och foderföretagarna.

(+)

Omfattar obehandlad mjölk, värmebehandlad mjölk och mjölk för framställning av mjölkbaserade produkter enligt definitionen i förordning (EU) nr 1308/2013. Gränsvärdet gäller mjölk som är konsumtionsfärdig (saluförd som sådan eller som beretts enligt tillverkarens anvisningar).

1020010 Nötkreatur

(+)

Omfattar obehandlad mjölk, värmebehandlad mjölk och mjölk för framställning av mjölkbaserade produkter. Gränsvärdet gäller mjölk som är konsumtionsfärdig (saluförd som sådan eller som beretts enligt tillverkarens anvisningar).

1020020 Får

1020030 Get

1020040 Häst


Top