EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0735

Kommissionens förordning (EU) 2020/735 av den 2 juni 2020 om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller användningen av kött- och benmjöl som bränsle i förbränningsanläggningar (Text av betydelse för EES)

C/2020/3433

OJ L 172, 3.6.2020, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/735/oj

3.6.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 172/3


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/735

av den 2 juni 2020

om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller användningen av kött- och benmjöl som bränsle i förbränningsanläggningar

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (1), särskilt artiklarna 15.1 e och 27 första stycket i, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 (2) fastställs genomförandeåtgärder för de bestämmelser som rör människors och djurs hälsa i förordning (EG) nr 1069/2009, inklusive krav för användning av animaliska biprodukter och därav framställda produkter som bränsle i förbränningsanläggningar.

(2)

Kött- och benmjöl är det djurprotein som erhålls vid bearbetning av kategori 1- och kategori 2-material. Under de senaste årtiondena har kött- och benmjöl bortskaffats som avfall genom förbränning eller samförbränning i enlighet med artikel 12 a eller b i förordning (EG) nr 1069/2009. Industrisektorn har utvecklat en teknik för att använda kött- och benmjöl som bränsle i förbränningsanordningar i enlighet med artikel 12 e i den förordningen i syfte att utnyttja energiresurser på ett hållbart sätt och dra nytta av den värme som alstras vid förbränningen.

(3)

I artikel 6 i förordning (EU) nr 142/2011 fastställs bestämmelserna om godkännande av förbränningsanläggningar som använder naturgödsel från produktionsdjur som bränsle vid förbränning. Det är nödvändigt att ändra den artikeln i syfte att införa bestämmelser om användning av kött- och benmjöl som bränsle vid förbränning.

(4)

I kapitel V i bilaga III till förordning (EU) nr 142/2011 fastställs bestämmelser om de typer av anläggningar och bränslen som får användas vid förbränning och särskilda krav för vissa typer av anläggningar. Det bör föreskrivas bestämmelser för förbränningsanläggningar där kött- och benmjöl används som bränsle vid förbränning, inklusive utsläppsgränser och övervakningskrav. I syfte att uppfylla relevanta miljöstandarder bör de utsläppsgränser och övervakningskrav som tillämpas på förbränningsanläggningar som använder fjäderfägödsel som bränsle även tillämpas på förbränningsanläggningar med en total nominell termisk tillförd effekt på högst 50 MW som använder kött- och benmjöl som bränsle.

(5)

Denna förordning bör inte påverka tillämpningen av skyldigheterna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU (3) som föreskriver omfattande bestämmelser om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar som härrör från industriella verksamheter. Detta direktiv innehåller också bestämmelser som syftar till att förebygga eller, när det visar sig vara omöjligt, minska utsläppen till luft, vatten och mark och förebygga uppkomst av avfall, så att en hög skyddsnivå kan uppnås för miljön som helhet. Anläggningar som behandlar animaliska biprodukter omfattas av det direktivet förutsatt att deras behandlingskapacitet överskrider tio ton per dag. Enligt direktivet måste alla anläggningar som omfattas av det ha ett tillstånd som ska grunda sig på bästa tillgängliga teknik (BAT). BAT-slutsatserna, som är en del av de BAT-referensdokument som Europeiska kommissionen offentliggör, ska användas som referens vid fastställandet av tillståndsvillkoren (4).

(6)

I Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2193 (5) infördes gränsvärden för utsläpp av vissa luftföroreningar från medelstora förbränningsanläggningar med en total nominell termisk tillförd effekt på högst 50 MW, som omfattade alla typer av fasta bränslen. I förordning (EU) nr 142/2011 fastställs det dessutom omfattande åtgärder och villkor för förbränning av särskilda animaliska biprodukter i sådana anläggningar. Vid den tidpunkten fastställdes emellertid inga åtgärder eller villkor för användning av andra animaliska biprodukter eller därav framställda produkter än fjäderfägödsel som bränsle i förbränningsanläggningar på jordbruksföretag. Det är därför nödvändigt att inom ramen för lagstiftningen om animaliska biprodukter fastställa bestämmelser och krav, inklusive särskilda gränsvärden för utsläpp, för användning av kött- och benmjöl som bränsle i förbränningsanläggningar med en total nominell termisk tillförd effekt på högst 50 MW.

(7)

Kraven i förordning (EU) nr 142/2011 bör vara så strikta att de är förenliga med utsläppsgränserna för andra fasta bränslen i direktiv (EU) 2015/2193. I samma förordning säkerställs det också att eventuella negativa effekter på miljön eller människors hälsa av förbränning av kött- och benmjöl inte är större än dem av förbränning av avfall.

(8)

Gränsvärden för utsläpp vid användning av olika material som bränsle i förbränningsanläggningar med en total nominell termisk tillförd effekt på högst 50 MW fastställs i direktiv 2010/75/EU och tillämpas vid användning av animaliska biprodukter eller därav framställda produkter, inklusive kött- och benmjöl, som bränsle i sådana förbränningsanläggningar.

(9)

Artikel 6 i förordning (EU) nr 142/2011 och bilaga III till den förordningen bör därför ändras i enlighet med detta.

(10)

Denna förordning bör tillåta behöriga myndigheter att bevilja befintliga förbränningsanläggningar en övergångsperiod för att uppfylla kraven i fråga om utsläpp vid en kontrollerad temperaturökning av avgaserna, under förutsättning att utsläppen inte innebär någon risk för människors och djurs hälsa eller för miljön under denna övergångsperiod. Lagstiftningen om animaliska biprodukter hindrar inte att medlemsstaterna tillämpar de relevanta beräkningsreglerna för gränsvärden för utsläpp i direktiv (EU) 2015/2193 när kött- och benmjöl förbränns tillsammans med andra bränslen eller annat avfall.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 6.8 i förordning (EU) nr 142/2011 ska ersättas med följande:

”8.   För användning av naturgödsel från produktionsdjur eller kött- och benmjöl som bränsle vid förbränning enligt kapitel V i bilaga III ska följande regler tillämpas utöver dem som avses i punkt 7 i denna artikel:

a)

Ansökningar om godkännande som lämnas av driftansvariga till den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 24.1 d i förordning (EG) nr 1069/2009 ska innehålla bevis, certifierade av den behöriga myndigheten eller av en yrkesorganisation som är godkänd av medlemsstatens behöriga myndigheter, för att förbränningsanläggningen där naturgödsel från produktionsdjur eller kött- och benmjöl används som bränsle uppfyller kraven i led B.3 för naturgödsel och led D för kött- och benmjöl samt kraven för båda bränslen i leden B.4 och B.5 i kapitel V i bilaga III till denna förordning utan att det påverkar möjligheten för medlemsstatens behöriga myndigheter att bevilja undantag från efterlevnaden av vissa bestämmelser i enlighet med kapitel V led C.4 i bilaga III.

b)

Det förfarande för godkännande som föreskrivs i artikel 44 i förordning (EG) nr 1069/2009 får inte betraktas som genomfört förrän minst två på varandra följande kontroller, varav en oanmäld, har utförts av den behöriga myndigheten eller av en yrkesorganisation som är godkänd av den myndigheten, under de första sex månaderna av förbränningsanläggningens drift, inbegripet nödvändiga mätningar av temperatur och utsläpp. Efter det att dessa mätningar visat att kraven i leden B.3, B.4 och B.5 för naturgödsel och led D för kött- och benmjöl, och i förekommande fall i led C.4 eller led D.5 i kapitel V i bilaga III till denna förordning är uppfyllda får ett fullständigt godkännande beviljas.

c)

Förbränning av kött- och benmjöl i de förbränningsanläggningar som avses i leden A, B och C i kapitel V i bilaga III till den här förordningen får inte godkännas.”

Artikel 2

Bilaga III till förordning (EU) nr 142/2011 ska ändras i enlighet med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 2 juni 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 300, 14.11.2009, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (EUT L 54, 26.2.2011, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (EUT L 334, 17.12.2010, s. 17).

(4)  Referensdokumentet om bästa möjliga teknik rörande slakterier och industrin för bearbetning av animaliska biprodukter antogs av Europeiska kommissionen den 15 april 2005 https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

I dokumentet finns bestämmelser om förbränning av kött- och benmjöl.

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2193 av den 25 november 2015 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar (EUT L 313, 28.11.2015, s. 1).


BILAGA

I kapitel V i bilaga III till förordning (EU) nr 142/2011 ska följande punkt läggas till som punkt D:

”D.

Förbränningsanläggningar där kött- och benmjöl används som bränsle vid förbränning

1.

Anläggningstyp

Förbränningsanläggningar med en total nominell termisk tillförd effekt på högst 50 MW.

2.

Utgångsmaterial

Kött- och benmjöl av kategori 1- och kategori 2-material som ska användas enbart som bränsle i enlighet med kraven i punkt 3 eller i en blandning av kött- och benmjöl, utsmält fett och naturgödsel.

3.

Särskilda krav för kött- och benmjöl som används som bränsle vid förbränning

a)

Kött- och benmjöl ska lagras säkert i förbränningsanläggningen i ett slutet lagerutrymme dit djur inte har tillträde och får endast sändas till en annan destination om den behöriga myndigheten gett tillstånd i händelse av haveri eller vid onormala driftsförhållanden.

b)

Förbränningsanläggningen ska vara utrustad med

i)

ett automatiskt eller kontinuerligt bränslesystem som för in bränslet direkt i förbränningskammaren utan vidare hantering,

ii)

en hjälpbrännare som ska användas under start- och stoppförlopp för att säkerställa att temperaturkraven i avsnitt 2.2 i kapitel IV är uppfyllda vid varje ögonblick under processen och så länge som oförbränt material finns i förbränningskammaren.

4.

Metod

Förbränningsanläggningar där kött- och benmjöl av kategori 1- eller kategori 2-material används som bränsle ska uppfylla de allmänna kraven i kapitel IV och de särskilda kraven i leden B.4 och B.5 i detta kapitel.

5.

Undantag och övergångsperiod

Den behöriga miljöansvariga myndigheten i medlemsstaten får genom undantag från led 3 b ii bevilja förbränningsanläggningar som är i drift den 3 juni 2020 en ytterligare tidsfrist på högst fyra år för att följa kapitel IV avsnitt 2 punkt 2 andra stycket.”


Top