EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0625

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/625 av den 6 maj 2020 om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1793 om tillfällig ökning av offentlig kontroll av och nödåtgärder avseende införsel till unionen av vissa varor från vissa tredjeländer, om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2017/625 och (EG) nr 178/2002 och om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/943 och kommissionens genomförandebeslut 2014/88/EU (Text av betydelse för EES)

C/2020/2812

OJ L 144, 7.5.2020, p. 13–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/625/oj

7.5.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 144/13


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/625

av den 6 maj 2020

om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1793 om tillfällig ökning av offentlig kontroll av och nödåtgärder avseende införsel till unionen av vissa varor från vissa tredjeländer, om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2017/625 och (EG) nr 178/2002 och om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/943 och kommissionens genomförandebeslut 2014/88/EU

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (1), särskilt artikel 53.1 b i och ii,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (2), särskilt artiklarna 47.2 första stycket b och 54.4 första stycket a och b, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1793 (3) fastställs regler om en tillfällig ökning av offentlig kontroll vid införsel till unionen av vissa livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung från vissa tredjeländer enligt förteckningen i bilaga I till den förordningen samt vissa särskilda villkor för införsel till unionen av vissa livsmedel och foder från vissa tredjeländer på grund av risken för kontaminering med aflatoxiner, bekämpningsmedelsrester, pentaklorfenol och dioxiner samt mikrobiologisk kontaminering enligt förteckningen i bilaga II till den förordningen.

(2)

Vissa kategorier av sändningar av livsmedel och foder är undantagna från tillämpningsområdet för genomförandeförordning (EU) 2019/1793, förutsatt att deras bruttovikt inte överstiger 30 kg. Eftersom farorna rör själva produkterna och inte deras inre och yttre emballage bör denna viktgräns endast avse själva produkterna. Det är därför lämpligt att ändra artikel 1.3 i genomförandeförordning (EU) 2019/1793 så att hänvisningen till bruttovikten däri ersätts med en hänvisning till nettovikten.

(3)

Enligt artikel 12 i genomförandeförordning (EU) 2019/1793 ska kommissionen regelbundet se över förteckningarna i bilagorna I och II minst var sjätte månad, med beaktande av ny information om risker och bristande efterlevnad.

(4)

Förekomsten och relevansen av livsmedelstillbud som nyligen anmälts genom det system för snabb varning för livsmedel och foder (RASFF) som inrättats genom förordning (EG) nr 178/2002, information om medlemsstaternas offentliga kontroller av livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung samt de halvårsvisa rapporter om sändningar av livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung som medlemsstaterna lämnat till kommissionen under 2019 i enlighet med artikel 15 i kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 (4) visar att förteckningarna i bilagorna I och II till genomförandeförordning (EU) 2019/1793 bör ändras.

(5)

För sändningar med apelsiner, mandariner, klementiner, wilkings och liknande citrushybrider från Turkiet visar uppgifterna från anmälningar som mottagits via RASFF samt informationen om medlemsstaternas offentliga kontroller att nya risker för människors hälsa uppstått till följd av eventuell kontaminering med bekämpningsmedelsrester, vilket kräver strängare offentlig kontroll. För kryddblandningar från Pakistan visar uppgifterna från anmälningar som mottagits via RASFF samt informationen om medlemsstaternas offentliga kontroller att nya risker för människors hälsa uppstått till följd av eventuell kontaminering med aflatoxin, vilket kräver strängare offentlig kontroll. Poster avseende dessa sändningar bör därför läggas till i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2019/1793.

(6)

På grund av den höga frekvensen av bristande efterlevnad av de relevanta kraven i unionslagstiftningen som upptäcktes under första halvåret 2019 vid den offentliga kontroll som medlemsstaterna utför i enlighet med förordning (EG) nr 669/2009 är det lämpligt att öka frekvensen av identitetskontroller och fysiska kontroller av bönor från Kenya och av torkade vindruvor och granatäpplen från Turkiet. Poster avseende dessa sändningar i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2019/1793 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

Sesamfrön från Sudan och Uganda omfattas redan av strängare offentlig kontroll när det gäller förekomsten av salmonella sedan juli respektive januari 2017. Den offentliga kontroll som medlemsstaterna genomför på dessa livsmedel visar på en ökad grad av bristande efterlevnad sedan den strängare offentliga kontrollen införts. Resultaten visar att införseln av dessa livsmedel till unionen utgör en allvarlig risk för människors hälsa.

(8)

För att skydda människors hälsa i unionen är det därför nödvändigt att, utöver den strängare offentliga kontrollen, införa särskilda villkor för sesamfrön från Sudan och Uganda. I synnerhet bör alla sändningar av sesamfrön från Sudan och Uganda åtföljas av ett officiellt intyg där det anges att alla resultat av provtagning och analyser visar frånvaro av salmonella i 25 g. Resultaten av provtagning och analyser bör bifogas intyget. Posterna avseende sesamfrön från Sudan och Uganda bör därför utgå ur bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2019/1793 och läggas till i bilaga II till den förordningen.

(9)

Dessutom omfattas redan spanskpeppar av Capsicum-arter (annan än sötpaprika) från Indien och Pakistan sedan januari 2018 av strängare offentlig kontroll vad gäller förekomsten av bekämpningsmedelsrester. Kontrollen ökades redan i januari 2019 från 10 % till 20 % på grund av en hög grad av bristande efterlevnad av de relevanta kraven i unionslagstiftningen. Den offentliga kontroll som utförs på dessa livsmedel visar på en fortsatt hög grad av bristande efterlevnad för spanskpeppar av Capsicum-arter (annan än sötpaprika) från Indien och på ökad bristande efterlevnad av spanskpeppar av Capsicum-arter (annan än sötpaprika) från Pakistan sedan införandet av strängare offentlig kontroll. Flera RASFF-anmälningar har översänts avseende båda varorna sedan den strängare offentliga kontrollen infördes. Resultaten visar att införseln av dessa livsmedel till unionen utgör en allvarlig risk för människors hälsa.

(10)

För att skydda människors hälsa i unionen är det därför nödvändigt att, utöver den strängare offentliga kontrollen, införa särskilda villkor för spanskpeppar av Capsicum-arter (annan än sötpaprika) från Indien och Pakistan. Alla sändningar av spanskpeppar (annan än sötpaprika) från Indien och Pakistan bör åtföljas av ett officiellt intyg där det anges att produkterna har genomgått provtagning och analyser av bekämpningsmedelsrester och att alla resultat visar att de relevanta gränsvärdena för bekämpningsmedelsrester inte har överskridits. Resultaten av provtagning och analyser bör bifogas intyget. Posterna avseende spanskpeppar av Capsicum-arter (annan än sötpaprika) från Indien och Pakistan bör därför utgå ur bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2019/1793 och läggas till i bilaga II till den förordningen.

(11)

För curryblad från Indien har antalet fall av bristande efterlevnad av de relevanta kraven i unionslagstiftningen som upptäckts under medlemsstaternas offentliga kontroller minskat. Posten avseende curryblad från Indien bör därför utgå ur bilaga II till genomförandeförordning (EU) 2019/1793 och läggas till i bilaga I till den förordningen. Det är lämpligt att öka frekvensen för identitetskontroller och fysiska kontroller av denna vara, eftersom kraven om officiella intyg samt provtagning och analyser vad gäller bekämpningsmedelsrester i tredjelandet kommer att upphöra för denna vara.

(12)

För hallon från Serbien och för torkade aprikoser, aprikoser, på annat sätt beredda eller konserverade, och citroner från Turkiet visar tillgänglig information att de relevanta säkerhetskraven i unionslagstiftningen på det hela taget uppfylls på ett tillfredsställande sätt och att strängare offentlig kontroll därmed inte längre är motiverad. Posterna avseende dessa varor i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2019/1793 bör därför utgå.

(13)

Det KN-nummer som anges för sesamfrön i bilagorna I och II till genomförandeförordning (EU) 2019/1793 inbegriper råa och bearbetade sesamfrön. Ur ett riskhanteringsperspektiv är det lämpligt att bilagorna I och II till genomförandeförordning (EU) 2019/1793 omfattar både råa och bearbetade sesamfrön, eftersom de medför samma risker, särskilt när det gäller de ursprungsländer som nämns i bilagorna I och II till genomförandeförordning (EU) 2019/1793. Samtliga produktbeskrivningar av sesamfrön i bilagorna I och II till genomförandeförordning (EU) 2019/1793 bör därför ändras så att de omfattar både råa och bearbetade sesamfrön. För att säkerställa överensstämmelse med produktbeskrivningen för det KN-numret i rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (5) bör dessa produkter i bilagorna I och II till genomförandeförordning (EU) 2019/1793 endast benämnas ”Sesamfrön” och inte ”Sesamfrön (Sesamum-frön)” (berör inte den svenska versionen).

(14)

Mjöl av jordnötter medför samma risk som de former av livsmedel och foder som för närvarande förtecknas i bilagorna I och II till genomförandeförordning (EU) 2019/1793. Samtliga poster i bilagorna I och II till genomförandeförordning (EU) 2019/1793 om jordnötter bör därför ändras så att de även omfattar mjöl av jordnötter.

(15)

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jordnötsolja, även malda eller i form av pelletar, medför också samma risk som de former av den råvaran som för närvarande förtecknas i bilagorna I och II till genomförandeförordning (EU) 2019/1793. Vissa poster i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2019/1793 avseende jordnötter omfattar inte jordnötter i ovannämnda form. Därför bör alla poster för jordnötter i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2019/1793 ändras så att de även omfattar oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jordnötsolja, även malda eller i form av pelletar.

(16)

De KN-nummer som anges för spanskpeppar av Capsicum-arter (annan än sötpaprika) från Sri Lanka respektive Indien och för aprikoser, på annat sätt beredda eller konserverade, från Uzbekistan bör ändras i genomförandeförordning (EU) 2019/1793 för att säkerställa överensstämmelse med beskrivningen av dessa varor i bilagorna I och II till den förordningen.

(17)

För att säkerställa enhetlighet och tydlighet bör bilagorna I och II till genomförandeförordning (EU) 2019/1793 ersättas i sin helhet.

(18)

Genom kommissionens genomförandebeslut 2014/88/EU (6) förbjöds import till unionen av livsmedel som innehåller eller består av betelblad med ursprung i eller avsända från Bangladesh. Beslutet antogs efter ett stort antal anmälningar via RASFF på grund av att förekomst av många olika salmonellastammar, bl.a. Salmonella Typhimurium, konstaterats i livsmedel som innehåller eller består av betelblad (Piper betle, även kallat betelpeppar) från Bangladesh.

(19)

Bangladesh har inte lämnat in någon tillfredsställande handlingsplan. Det är därför inte möjligt att dra slutsatsen att de garantier som Bangladesh lämnat är tillräckliga för att undanröja de allvarliga risker för människors hälsa som tidigare konstaterats. De nödåtgärder som fastställs i genomförandebeslut 2014/88/EU bör därför fortsätta att gälla.

(20)

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/943 (7) stoppades tills vidare importen till unionen av torkade bönor med ursprung i Nigeria enligt KN-numren 0713 39 00, 0713 35 00 och 0713 90 00 på grund av fortsatt förekomst av diklorvos. Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1256 (8) förlängdes tillämpningsdatumet för genomförandeförordning (EU) 2015/943 till och med den 30 juni 2022 för att ge Nigeria möjlighet att vidta lämpliga riskhanteringsåtgärder och ge nödvändiga garantier.

(21)

Reglerna i genomförandeförordning (EU) 2019/1793, genomförandebeslut 2014/88/EU och genomförandeförordning (EU) 2015/943 är innehållsmässigt kopplade till varandra i och med att de alla gäller införande av ytterligare åtgärder avseende införsel till unionen av vissa livsmedel och foder från vissa tredjeländer på grund av en identifierad risk och dessa åtgärder tillämpas beroende på hur allvarlig risken är. Det är därför lämpligt att underlätta korrekt och omfattande tillämpning av de relevanta reglerna genom att i en enda akt fastställa bestämmelser för den tillfälliga ökningen av offentlig kontroll av vissa livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung och respektive nödåtgärder. Genomförandebeslut 2014/88/EU och genomförandeförordning (EU) 2015/943 bör därför upphävas och deras bestämmelser överföras till genomförandeförordning (EU) 2019/1793, och den sistnämnda bör ändras i enlighet med detta.

(22)

Av rättssäkerhetsskäl är det lämpligt att föreskriva att medlemsstaterna får tillåta införsel till unionen av sändningar av sesamfrön från Sudan och Uganda och av spanskpeppar av Capsicum-arter (annan än sötpaprika) från Indien och Pakistan som inte åtföljs av ett officiellt intyg och resultaten från provtagning och analyser om de har lämnat ursprungslandet eller avsändningslandet, om det landet är ett annat än ursprungslandet, före dagen för denna förordnings ikraftträdande.

(23)

Genomförandeförordning (EU) 2019/1793 bör därför ändras i enlighet med detta.

(24)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av genomförandeförordning (EU) 2019/1793

Genomförandeförordning (EU) 2019/1793 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 1 ska följande led införas som led ba:

”ba)

Tillfälligt förbud mot införsel till unionen av de livsmedel och foder som förtecknas i bilaga IIa.”

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   Denna förordning är inte tillämplig på följande kategorier av sändningar av livsmedel och foder som avses i punkt 1 a och b, såvida de inte har en nettovikt på över 30 kg:

a)

Sändningar av livsmedel och foder som sänds som varuprover, som laboratorieprover eller som visningsobjekt avsedda för utställningar och som inte är avsedda att släppas ut på marknaden.

b)

Sändningar av livsmedel och foder som ingår i passagerares personliga bagage och är avsedda för egen konsumtion eller användning.

c)

Icke-kommersiella sändningar av livsmedel och foder som sänds till fysiska personer och som inte är avsedda att släppas ut på marknaden.

d)

Sändningar av livsmedel och foder som är avsedda att användas för vetenskapliga ändamål.”

2.

Rubriken till avsnitt 3 ska ersättas med följande:

”SÄRSKILDA VILLKOR FÖR INFÖRSEL TILL UNIONEN OCH TILLFÄLLIGT FÖRBUD MOT INFÖRSEL TILL UNIONEN AV VISSA LIVSMEDEL OCH FODER FRÅN VISSA TREDJELÄNDER”

3.

Följande artikel ska införas som artikel 11a:

Artikel 11a

Tillfälligt förbud mot införsel till unionen

1.   Medlemsstaterna ska förbjuda införsel till unionen av de livsmedel och foder som förtecknas i bilaga IIa.

2.   Punkt 1 ska tillämpas på livsmedel och foder som är avsedda för utsläppande på unionsmarknaden och på livsmedel och foder som är avsedda för egen användning eller konsumtion inom unionens tullområde.”

4.

Bilagorna I och II ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

5.

En bilaga ska införas som bilaga IIa i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Upphävanden

1.   Genomförandeförordning (EU) 2015/943 och genomförandebeslut 2014/88/EU ska upphöra att gälla.

2.   Hänvisningar till de upphävda akterna ska anses som hänvisningar till genomförandeförordning (EU) 2019/1793.

Artikel 3

Övergångsbestämmelser

Sändningar av sesamfrön från Sudan och Uganda och av spanskpeppar av Capsicum-arter (annan än sötpaprika) från Indien och Pakistan som har lämnat ursprungslandet eller avsändningslandet, om det landet är ett annat än ursprungslandet, före dagen för denna förordnings ikraftträdande får föras in i unionen utan att åtföljas av de resultat från provtagning och analyser samt det officiella intyg som föreskrivs i artiklarna 10 och 11 i genomförandeförordning (EU) 2019/1793.

Artikel 4

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 maj 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUT L 95, 7.4.2017, s. 1.

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1793 av den 22 oktober 2019 om tillfällig ökning av offentlig kontroll av och nödåtgärder avseende införsel till unionen av vissa varor från vissa tredjeländer, om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2017/625 och (EG) nr 178/2002 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 och genomförandeförordningar (EU) nr 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 och (EU) 2018/1660 (EUT L 277, 29.10.2019, s. 89).

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 669/2009 av den 24 juli 2009 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 när det gäller strängare offentlig kontroll av import av visst foder och vissa livsmedel av icke-animaliskt ursprung och om ändring av beslut 2006/504/EG (EUT L 194, 25.7.2009, s. 11).

(5)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).

(6)  Kommissionens genomförandebeslut 2014/88/EU av den 13 februari 2014 om tillfälligt förbud mot import från Bangladesh av livsmedel som innehåller eller består av betelblad (EUT L 45, 15.2.2014, s. 34).

(7)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/943 av den 18 juni 2015 om nödåtgärder för att tills vidare stoppa importen av torkade bönor från Nigeria och om ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009 (EUT L 154, 19.6.2015, s. 8).

(8)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1256 av den 23 juli 2019 om ändring av genomförandeförordning (EU) 2015/943 om nödåtgärder för att tills vidare stoppa importen av torkade bönor från Nigeria vad gäller förlängning av tillämpningsperioden (EUT L 196, 24.7.2019, s. 3).


BILAGA

1.   

Bilagorna I och II till genomförandeförordning (EU) 2019/1793 ska ändras på följande sätt:

1)

Bilaga I ska ersättas med följande:

”BILAGA I

Livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung från vissa tredjeländer som omfattas av en tillfällig ökning av offentlig kontroll vid gränskontrollstationer och andra kontrollställen

Livsmedel och foder (avsedd användning)

KN-nummer (1)

Taric-undernummer

Ursprungsland

Fara

Frekvens för identitetskontroller och fysiska kontroller (%)

Jordnötter, med skal

1202 41 00

 

Bolivia (BO)

Aflatoxiner

50

Jordnötter, skalade

1202 42 00

 

 

 

 

Jordnötssmör

2008 11 10

 

 

 

 

Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Mjöl av jordnötter

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jordnötsolja, även malda eller i form av pelletar

(Livsmedel och foder)

2305 00 00

 

 

 

 

Svartpeppar (Piper)

(Livsmedel – varken krossade eller malda)

ex 0904 11 00

10

Brasilien (BR)

Salmonella  (2)

20

Gojibär (bocktörne) (Lycium barbarum L.)

(Livsmedel – färska, kylda eller torkade)

ex 0813 40 95 ;

10

Kina (CN)

Bekämpningsmedelsrester  (3)  (4)  (5)

20

ex 0810 90 75

10

Sötpaprika (Capsicum annuum)

(Livsmedel – krossade eller malda)

ex 0904 22 00

11

Kina (CN)

Salmonella  (6)

20

Te, även aromatiserat

(Livsmedel)

0902

 

Kina (CN)

Bekämpningsmedelsrester  (3)  (7)

20

Auberginer (Solanum melongena)

(Livsmedel – färska eller kylda)

0709 30 00

 

Dominikanska republiken (DO)

Bekämpningsmedelsrester (3)

20

Sötpaprika (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Dominikanska republiken (DO)

Bekämpningsmedelsrester  (3)  (8)

50

Spanskpeppar av Capsicum-arter (annan än sötpaprika)

ex 0709 60 99 ;

20

 

 

 

ex 0710 80 59

20

Sparrisböna (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

ex 0708 20 00 ;

10

 

 

 

ex 0710 22 00

10

Sötpaprika (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Egypten (EG)

Bekämpningsmedelsrester  (3)  (9)

20

Spanskpeppar av Capsicum-arter (annan än sötpaprika)

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

ex 0709 60 99 ;

20

 

 

 

ex 0710 80 59

20

Sesamfrön

(Livsmedel)

1207 40 90

 

Etiopien (ET)

Salmonella  (2)

50

Hasselnötter, med skal

0802 21 00

 

Georgien (GE)

Aflatoxiner

50

Hasselnötter, skalade

0802 22 00

 

 

 

 

Mjöl och pulver av hasselnötter

ex 1106 30 90

40

 

 

 

Hasselnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

(Livsmedel)

ex 2008 19 19 ;

30

 

 

 

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99

30

Palmolja

(Livsmedel)

1511 10 90 ;

 

Ghana (GH)

Färgämnet Sudan  (10)

50

1511 90 11 ;

 

ex 1511 90 19 ;

90

1511 90 99

 

Curryblad (Bergera/Murraya koenigii)

(Livsmedel – färska, kylda, frysta eller torkade)

ex 1211 90 86

10

Indien (IN)

Bekämpningsmedelsrester  (3)  (11)

50

Okra

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

ex 0709 99 90 ;

20

Indien (IN)

Bekämpningsmedelsrester  (3)  (12)

10

ex 0710 80 95

30

Bönor (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Livsmedel – färska eller kylda)

0708 20

 

Kenya (KE)

Bekämpningsmedelsrester  (3)

10

Kinesisk bladselleri (Apium graveolens)

(Livsmedel – färska eller kylda örter)

ex 0709 40 00

20

Kambodja (KH)

Bekämpningsmedelsrester  (3)  (13)

50

Sparrisböna

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta grönsaker)

ex 0708 20 00 ;

10

Kambodja (KH)

Bekämpningsmedelsrester  (3)  (14)

50

ex 0710 22 00

10

Rovor (Brassica rapa spp. rapa)

(Livsmedel – beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra)

ex 2001 90 97

11; 19

Libanon (LB)

Rhodamin B

50

Rovor (Brassica rapa spp. rapa)

(Livsmedel – beredda eller konserverade i saltlake eller med citronsyra, inte frysta)

ex 2005 99 80

93

Libanon (LB)

Rhodamin B

50

Spanskpeppar av Capsicum-arter (sötpaprika eller annan än sötpaprika)

(Livsmedel – torkade, rostade, krossade eller malda)

0904 21 10 ;

 

Sri Lanka (LK)

Aflatoxiner

50

ex 0904 21 90 ;

20

ex 0904 22 00 ;

11; 19

ex 2005 99 10 ;

10; 90

ex 2005 99 80

94

Jordnötter, med skal

1202 41 00

 

Madagaskar (MG)

Aflatoxiner

50

Jordnötter, skalade

1202 42 00

 

 

 

 

Jordnötssmör

2008 11 10

 

 

 

 

Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Mjöl av jordnötter

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jordnötsolja, även malda eller i form av pelletar

(Livsmedel och foder)

2305 00 00

 

 

 

 

Jackfrukter (Artocarpus heterophyllus)

(Livsmedel – färska)

ex 0810 90 20

20

Malaysia (MY)

Bekämpningsmedelsrester  (3)

20

Sesamfrön

(Livsmedel)

1207 40 90

 

Nigeria (NG)

Salmonella  (2)

50

Kryddblandningar

(Livsmedel)

0910 91 10 ;

0910 91 90

 

Pakistan (PK)

Aflatoxiner

50

Vattenmelonfrön (Egusi, Citrullus spp.) och produkter därav

(Livsmedel)

ex 1207 70 00 ;

10

Sierra Leone (SL)

Aflatoxiner

50

ex 1208 90 00 ;

10

ex 2008 99 99

50

Jordnötter, med skal

1202 41 00

 

Senegal (SN)

Aflatoxiner

50

Jordnötter, skalade

1202 42 00

 

 

 

 

Jordnötssmör

2008 11 10

 

 

 

 

Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Mjöl av jordnötter

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jordnötsolja, även malda eller i form av pelletar

(Livsmedel och foder)

2305 00 00

 

 

 

 

Rovor (Brassica rapa spp. rapa)

(Livsmedel – beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra)

ex 2001 90 97

11; 19

Syrien (SY)

Rhodamin B

50

Rovor (Brassica rapa spp. rapa)

(Livsmedel – beredda eller konserverade i saltlake eller med citronsyra, inte frysta)

ex 2005 99 80

93

Syrien (SY)

Rhodamin B

50

Spanskpeppar av Capsicum-arter (annan än sötpaprika)

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

ex 0709 60 99 ;

20

Thailand (TH)

Bekämpningsmedelsrester  (3)  (15)

10

ex 0710 80 59

20

Torkade vindruvor (inklusive torkade druvor som skurits eller krossats till en pasta, utan ytterligare behandling)

(Livsmedel)

0806 20

 

Turkiet (TR)

Okratoxin A

10

Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas); klementiner, wilkings och liknande citrushybrider

(Livsmedel – färska eller torkade)

0805 21 ;

0805 22 ;

0805 29

 

Turkiet (TR)

Bekämpningsmedelsrester  (3)

5

Apelsiner

(Livsmedel – färska eller torkade)

0805 10

 

Turkiet (TR)

Bekämpningsmedelsrester  (3)

10

Granatäpplen

(Livsmedel – färska eller kylda)

ex 0810 90 75

30

Turkiet (TR)

Bekämpningsmedelsrester  (3)  (16)

20

Sötpaprika (Capsicum annuum)

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Turkiet (TR)

Bekämpningsmedelsrester  (3)  (17)

10

Obearbetade hela, malda, krossade eller hackade aprikoskärnor avsedda att släppas ut på marknaden till slutkonsumenter  (18)  (19)

(Livsmedel)

ex 1212 99 95

20

Turkiet (TR)

Cyanid

50

Spanskpeppar av Capsicum-arter (annan än sötpaprika)

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

ex 0709 60 99 ;

20

Uganda (UG)

Bekämpningsmedelsrester  (3)

20

ex 0710 80 59

20

Jordnötter, med skal

1202 41 00

 

Förenta staterna (US)

Aflatoxiner

10

Jordnötter, skalade

1202 42 00

 

 

 

 

Jordnötssmör

2008 11 10

 

 

 

 

Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Mjöl av jordnötter

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jordnötsolja, även malda eller i form av pelletar

(Livsmedel och foder)

2305 00 00

 

 

 

 

Pistaschmandlar, med skal

0802 51 00

 

Förenta staterna (US)

Aflatoxiner

10

Pistaschmandlar, skalade

0802 52 00

 

 

 

 

Pistaschmandlar, rostade

(Livsmedel)

ex 2008 19 13 ;

20

 

 

 

ex 2008 19 93

20

Torkade aprikoser

0813 10 00

 

Uzbekistan (UZ)

Sulfiter  (20)

50

Aprikoser, på annat sätt beredda eller konserverade

(Livsmedel)

2008 50

 

 

 

 

Korianderblad

ex 0709 99 90

72

Vietnam (VN)

Bekämpningsmedelsrester  (3)  (21)

50

Basilika (helig, söt)

ex 1211 90 86

20

 

 

 

Mynta

ex 1211 90 86

30

 

 

 

Persilja

(Livsmedel – färska eller kylda örter)

ex 0709 99 90

40

 

 

 

Okra

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

ex 0709 99 90 ;

20

Vietnam (VN)

Bekämpningsmedelsrester  (3)  (21)

50

ex 0710 80 95

30

Spanskpeppar av Capsicum-arter (annan än sötpaprika)

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

ex 0709 60 99 ;

20

Vietnam (VN)

Bekämpningsmedelsrester  (3)  (21)

50

ex 0710 80 59

20

2)

Bilaga II ska ersättas med följande:

”BILAGA II

Livsmedel och foder från vissa tredjeländer som omfattas av särskilda villkor för införsel till unionen på grund av risken för kontaminering med mykotoxiner, inklusive aflatoxiner, bekämpningsmedelsrester, pentaklorfenol och dioxiner samt mikrobiologisk kontaminering

1.   Livsmedel och foder av icke-animaliskt ursprung som avses i artikel 1.1 b i

Livsmedel och foder (avsedd användning)

KN-nummer (22)

Taric-undernummer

Ursprungsland

Fara

Frekvens för identitetskontroller och fysiska kontroller (%)

Jordnötter, med skal

1202 41 00

 

Argentina (AR)

Aflatoxiner

5

Jordnötter, skalade

1202 42 00

 

 

 

 

Jordnötssmör

2008 11 10

 

 

 

 

Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jordnötsolja, även malda eller i form av pelletar

2305 00 00

 

 

 

 

Mjöl av jordnötter

(Livsmedel och foder)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Hasselnötter (Corylus sp.), med skal

0802 21 00

 

Azerbajdzjan (AZ)

Aflatoxiner

20

Hasselnötter (Corylus sp.), skalade

0802 22 00

 

 

 

 

Blandningar av nötter eller av torkad frukt eller torkade bär som innehåller hasselnötter

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

70

70

 

 

 

Hasselnötspasta

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97

70

40

05; 06

33

23

 

 

 

Hasselnötter, på annat sätt beredda eller konserverade, inbegripet blandningar

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 92 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99 ;

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98

30

30

30

20

30

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

 

 

 

Mjöl och pulver av hasselnötter

ex 1106 30 90

40

 

 

 

Hasselnötsolja

(Livsmedel)

ex 1515 90 99

20

 

 

 

Paranötter, med skal

0801 21 00

 

Brasilien (BR)

Aflatoxiner

50

Blandningar av nötter eller av torkad frukt eller torkade bär som innehåller paranötter med skal

(Livsmedel)

ex 0813 50 31 ;

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

20

20

20

20

 

 

 

Jordnötter, med skal

1202 41 00

 

Brasilien (BR)

Aflatoxiner

10

Jordnötter, skalade

1202 42 00

 

 

 

 

Jordnötssmör

2008 11 10

 

 

 

 

Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jordnötsolja, även malda eller i form av pelletar

2305 00 00

 

 

 

 

Mjöl av jordnötter

(Livsmedel och foder)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Jordnötter, med skal

1202 41 00

 

Kina (CN)

Aflatoxiner

20

Jordnötter, skalade

1202 42 00

 

 

 

 

Jordnötssmör

2008 11 10

 

 

 

 

Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jordnötsolja, även malda eller i form av pelletar

2305 00 00

 

 

 

 

Mjöl av jordnötter

(Livsmedel och foder)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Jordnötter, med skal

1202 41 00

 

Egypten (EG)

Aflatoxiner

20

Jordnötter, skalade

1202 42 00

 

 

 

 

Jordnötssmör

2008 11 10

 

 

 

 

Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jordnötsolja, även malda eller i form av pelletar

2305 00 00

 

 

 

 

Mjöl av jordnötter

(Livsmedel och foder)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Peppar av släktet Piper; frukter av släktena Capsicum och Pimenta, torkade, krossade eller malda

0904

 

Etiopien (ET)

Aflatoxiner

50

Ingefära, saffran, gurkmeja, timjan, lagerblad, curry och andra kryddor

(Livsmedel – torkade kryddor)

0910

 

 

 

 

Jordnötter, med skal

1202 41 00

 

Ghana (GH)

Aflatoxiner

50

Jordnötter, skalade

1202 42 00

 

 

 

 

Jordnötssmör

2008 11 10

 

 

 

 

Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jordnötsolja, även malda eller i form av pelletar

2305 00 00

 

 

 

 

Mjöl av jordnötter

(Livsmedel och foder)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Jordnötter, med skal

1202 41 00

 

Gambia (GM)

Aflatoxiner

50

Jordnötter, skalade

1202 42 00

 

 

 

 

Jordnötssmör

2008 11 10

 

 

 

 

Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jordnötsolja, även malda eller i form av pelletar

2305 00 00

 

 

 

 

Mjöl av jordnötter

(Livsmedel och foder)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Muskotnöt (Myristica fragrans)

(Livsmedel – torkade kryddor)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Indonesien (ID)

Aflatoxiner

20

Betelblad (Piper betle L.)

(Livsmedel)

ex 1404 90 00

10

Indien (IN)

Salmonella  (23)

10

Spanskpeppar av Capsicum-arter (sötpaprika eller annan än sötpaprika)

(Livsmedel – torkade, rostade, krossade eller malda)

0904 21 10 ;

 

Indien (IN)

Aflatoxiner

20

ex 0904 22 00 ;

11; 19

ex 0904 21 90 ;

20

ex 2005 99 10 ;

10; 90

ex 2005 99 80

94

Muskotnöt (Myristica fragrans)

(Livsmedel – torkade kryddor)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Indien (IN)

Aflatoxiner

20

Jordnötter, med skal

1202 41 00

 

Indien (IN)

Aflatoxiner

10

Jordnötter, skalade

1202 42 00

 

 

 

 

Jordnötssmör

2008 11 10

 

 

 

 

Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jordnötsolja, även malda eller i form av pelletar

2305 00 00

 

 

 

 

Mjöl av jordnötter

(Livsmedel och foder)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Guarkärnmjöl

(Livsmedel och foder)

ex 1302 32 90

10

Indien (IN)

Pentaklorfenol och dioxiner  (24)

5

Spanskpeppar av Capsicum-arter (annan än sötpaprika)

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Indien (IN)

Bekämpningsmedelsrester  (25)  (26)

10

Sesamfrön

(Livsmedel)

1207 40 90

 

Indien (IN)

Salmonella  (27)

20

Pistaschmandlar, med skal

0802 51 00

 

Iran (IR)

Aflatoxiner

50

Pistaschmandlar, skalade

0802 52 00

 

 

 

 

Blandningar av nötter eller av torkad frukt eller torkade bär som innehåller pistaschmandlar

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

60

60

60

 

 

 

Pistaschmandelpasta

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97

60

30

03; 04

32

22

 

 

 

Pistaschmandlar, på annat sätt beredda eller konserverade, inbegripet blandningar

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93 ;

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98

20

20

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

 

 

 

Mjöl och pulver av pistaschmandlar

(Livsmedel)

ex 1106 30 90

50

 

 

 

Vattenmelonfrön (Egusi, Citrullus spp.) och produkter därav

(Livsmedel)

ex 1207 70 00 ;

ex 1208 90 00 ;

ex 2008 99 99

10

10

50

Nigeria (NG)

Aflatoxiner

50

Spanskpeppar av Capsicum-arter (annan än sötpaprika)

(Livsmedel – färska, kylda eller frysta)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Pakistan (PK)

Bekämpningsmedelsrester  (25)

20

Jordnötter, med skal

1202 41 00

 

Sudan (SD)

Aflatoxiner

50

Jordnötter, skalade

1202 42 00

 

 

 

 

Jordnötssmör

2008 11 10

 

 

 

 

Jordnötter, på annat sätt beredda eller konserverade

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jordnötsolja, även malda eller i form av pelletar

2305 00 00

 

 

 

 

Mjöl av jordnötter

(Livsmedel och foder)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Sesamfrön

(Livsmedel)

1207 40 90

 

Sudan (SD)

Salmonella  (27)

20

Fikon, torkade

0804 20 90

 

Turkiet (TR)

Aflatoxiner

20

Blandningar av nötter eller av torkad frukt eller torkade bär som innehåller fikon

ex 0813 50 99

50

 

 

 

Torkad fikonpasta

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97

50

20

01; 02

31

21

 

 

 

Torkade fikon, på annat sätt beredda eller konserverade, inbegripet blandningar

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98 ;

ex 2008 99 28

ex 2008 99 34 ;

ex 2008 99 37 ;

ex 2008 99 40 ;

ex 2008 99 49 ;

ex 2008 99 67 ;

ex 2008 99 99

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

10

10

10

10

60

95

60

 

 

 

Mjöl och pulver av torkade fikon

(Livsmedel)

ex 1106 30 90

60

 

 

 

Hasselnötter (Corylus sp.), med skal

0802 21 00

 

Turkiet (TR)

Aflatoxiner

5

Hasselnötter (Corylus sp.), skalade

0802 22 00

 

 

 

 

Blandningar av nötter eller av torkad frukt eller torkade bär som innehåller hasselnötter

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

70

70

 

 

 

Hasselnötspasta

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97

70

40

05; 06

33

23

 

 

 

Hasselnötter, på annat sätt beredda eller konserverade, inbegripet blandningar

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 92 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99 ;

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98

30

30

30

20

30

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

 

 

 

Mjöl och pulver av hasselnötter

ex 1106 30 90

40

 

 

 

Hasselnötsolja

(Livsmedel)

ex 1515 90 99

20

 

 

 

Pistaschmandlar, med skal

0802 51 00

 

Turkiet (TR)

Aflatoxiner

50

Pistaschmandlar, skalade

0802 52 00

 

 

 

 

Blandningar av nötter eller av torkad frukt eller torkade bär som innehåller pistaschmandlar

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

60

60

60

 

 

 

Pistaschmandelpasta

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99

60

30

 

 

 

Pistaschmandlar, på annat sätt beredda eller konserverade, inbegripet blandningar

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97 ;

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93 ;

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98

03; 04

32

22

20

20

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

 

 

 

Mjöl och pulver av pistaschmandlar

(Livsmedel)

ex 1106 30 90

50

 

 

 

Vinblad

(Livsmedel)

ex 2008 99 99

11; 19

Turkiet (TR)

Bekämpningsmedelsrester  (25)  (28)

20

Sesamfrön

(Livsmedel)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonella  (27)

20

Pitahaya (drakfrukt)

(Livsmedel – färska eller kylda)

ex 0810 90 20

10

Vietnam (VN)

Bekämpningsmedelsrester  (25)  (29)

10

2.   Sammansatta livsmedel som avses i artikel 1.1 b ii

Sammansatta livsmedel som innehåller något av de livsmedel som förtecknas i tabell 1 i denna bilaga på grund av risken för kontaminering med aflatoxiner, i en mängd som överskrider 20 % av antingen en enskild produkt eller summan av de förtecknade produkterna

KN-nummer  (30)

Varuslag  (31)

ex 1704 90

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao, andra än tuggummi, även överdragna med socker

ex 1806

Choklad och andra livsmedelsberedningar innehållande kakao

ex 1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter

2.   

Följande bilaga ska införas som bilaga IIa i genomförandeförordning (EU) 2019/1793:

”BILAGA IIa

Livsmedel och foder från vissa tredjeländer som omfattas av det tillfälliga förbud mot införsel till unionen som avses i artikel 11a

Livsmedel och foder (avsedd användning)

KN-nummer (32)

Taric-undernummer

Ursprungsland

Fara

Livsmedel som innehåller eller består av betelblad (Piper betle)

(Livsmedel)

1404 90 00  (33)

 

Bangladesh (BD)  (34)

Salmonella

Livsmedel som består av torkade bönor

(Livsmedel)

0713 35 00

0713 39 00

0713 90 00

 

Nigeria (NG)

Bekämpningsmedelsrester


(1)  Om bara vissa produkter som omfattas av ett KN-nummer behöver undersökas anges KN-numret med ”ex”.

(2)  Provtagningen och analyserna ska utföras i enlighet med provtagningsförfarandena och de analytiska referensmetoderna i punkt 1 a i bilaga III till denna förordning.

(3)  Resthalter av åtminstone de bekämpningsmedel som anges i kontrollprogrammet antaget i enlighet med artikel 29.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1) som kan analyseras med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera resthalter (endast övervakning av bekämpningsmedel i eller på produkter av vegetabiliskt ursprung).

(4)  Resthalter av amitraz.

(5)  Resthalter av nikotin.

(6)  Provtagningen och analyserna ska utföras i enlighet med provtagningsförfarandena och de analytiska referensmetoderna i punkt 1 b i bilaga III till denna förordning.

(7)  Resthalter av tolfenpyrad.

(8)  Resthalter av amitraz (amitraz inklusive metaboliter innehållande 2,4-dimetylanilin, uttryckt som amitraz), diafentiuron, dikofol (summan av p,p’- och o,p’-isomerer) och ditiokarbamater (ditiokarbamater uttryckta som CS2, inklusive maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram och ziram).

(9)  Resthalter av dikofol (summan av p,p’- och o,p’-isomerer), dinotefuran, folpet, prokloraz (summan av prokloraz och dess metaboliter innehållande 2,4,6-triklorofenol, uttryckt som prokloraz), tiofanatmetyl och triforin.

(10)  I denna bilaga avses med färgämnet Sudan något av de kemiska ämnena i) Sudan I (CAS-nummer 842-07-9), ii) Sudan II (CAS-nummer 3118-97-6), iii) Sudan III (CAS-nummer 85-86-9), iv) Scarlet Red eller Sudan IV (CAS-nummer 85-83-6).

(11)  Resthalter av acefat.

(12)  Resthalter av diafentiuron.

(13)  Resthalter av fentoat.

(14)  Resthalter av klorbufam.

(15)  Resthalter av formetanat (summan av formetanat och dess salter, uttryckt som formetanathydroklorid), protiofos och triforin.

(16)  Resthalter av prokloraz.

(17)  Resthalter av diafentiuron, formetanat (summan av formetanat och dess salter, uttryckt som formetanathydroklorid) och tiofanatmetyl.

(18)  Obearbetade produkter enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1).

(19)  Utsläppande på marknaden och slutkonsument enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet (EGT L 31, 1.2.2002, s. 1).

(20)  Referensmetoder: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 eller ISO 5522:1981.

(21)  Resthalter av ditiokarbamater (ditiokarbamater uttryckta som CS2, inklusive maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram och ziram), fentoat och kvinalfos.

(22)  Om bara vissa produkter som omfattas av ett KN-nummer behöver undersökas anges KN-numret med ”ex”.

(23)  Provtagningen och analyserna ska utföras i enlighet med provtagningsförfarandena och de analytiska referensmetoderna i punkt 1 b i bilaga III till denna förordning.

(24)  Den analysrapport som avses i artikel 10.3 i denna förordning ska utfärdas av ett laboratorium som har ackrediterats i enlighet med standarden EN ISO/IEC 17025 för analysen av pentaklorfenol i livsmedel och foder.

Analysrapporten ska ange

a)

resultaten av provtagningen och analysen av förekomsten av pentaklorfenol som utförts av de behöriga myndigheterna i ursprungslandet eller i det land varifrån sändningen avsänds, om det landet är ett annat än ursprungslandet,

b)

analysresultatets mätosäkerhet,

c)

analysmetodens detektionsgräns, och

d)

analysmetodens bestämningsgräns.

Extraktionen före analysen ska göras med ett surt lösningsmedel. Analysen ska utföras enligt den ändrade versionen av QuEChERS-metoden, som finns tillgänglig på webbplatsen för unionens referenslaboratorier för bekämpningsmedelsrester, eller enligt en lika tillförlitlig metod.

(25)  Resthalter av åtminstone de bekämpningsmedel som anges i kontrollprogrammet antaget i enlighet med artikel 29.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG (EUT L 70, 16.3.2005, s. 1) som kan analyseras med GC-MS- och LC-MS-metoder för flera resthalter (endast övervakning av bekämpningsmedel i eller på produkter av vegetabiliskt ursprung).

(26)  Resthalter av karbofuran.

(27)  Provtagningen och analyserna ska utföras i enlighet med provtagningsförfarandena och de analytiska referensmetoderna i punkt 1 a i bilaga III till denna förordning.

(28)  Resthalter av ditiokarbamater (ditiokarbamater uttryckta som CS2, inklusive maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram och ziram) och metrafenon.

(29)  Resthalter av ditiokarbamater (ditiokarbamater uttryckta som CS2, inklusive maneb, mankozeb, metiram, propineb, tiram och ziram), fentoat och kvinalfos.

(30)  Om bara vissa produkter som omfattas av ett KN-nummer behöver undersökas anges KN-numret med ”ex”.

(31)  Beskrivningen av varuslaget fastställs i enlighet med kolumnen ”Varuslag” i KN i bilaga I till förordning (EEG) nr 2658/87. Närmare uppgifter om vad som omfattas av Gemensamma tulltaxan framgår av den senaste ändringen av den bilagan.

(32)  Om bara vissa produkter som omfattas av ett KN-nummer behöver undersökas anges KN-numret med ”ex”.

(33)  Livsmedel som innehåller eller består av betelblad (Piper betle), inbegripet, men inte begränsat till dem som klassificeras enligt KN-nummer 1404 90 00.

(34)  Ursprungsland och/eller avsändningsland.


Top