EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0531

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/531 av den 16 april 2020 om undantag när det gäller året 2020 från artikel 75.1 tredje stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller nivån av förskottsutbetalningar av direktstöd och åtgärder för landsbygdsutveckling med avseende på jordbruksarealer och djurhållning, och från artikel 75.2 första stycket i den förordningen vad gäller direktstöd

C/2020/2404

OJ L 119, 17.4.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/531/oj

17.4.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 119/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/531

av den 16 april 2020

om undantag när det gäller året 2020 från artikel 75.1 tredje stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller nivån av förskottsutbetalningar av direktstöd och åtgärder för landsbygdsutveckling med avseende på jordbruksarealer och djurhållning, och från artikel 75.2 första stycket i den förordningen vad gäller direktstöd

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 av den 17 december 2013 om finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 352/78, (EG) nr 165/94, (EG) nr 2799/98, (EG) nr 814/2000, (EG) nr 1290/2005 och (EG) nr 485/2008 (1), särskilt artikel 75.3, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 75.1 tredje stycket i förordning (EU) nr 1306/2013 får medlemsstaterna från och med den 16 oktober till och med den 30 november betala ut förskott på upp till 50 % av direktstödet enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 (2) och upp till 75 % av stödåtgärderna med avseende på jordbruksarealer och djurhållning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 (3).

(2)

I artikel 75.2 i förordning (EU) nr 1306/2013 föreskrivs att de betalningar som avses i punkt 1 i den artikeln, inbegripet förskott av direktstöd, inte ska göras innan administrativa kontroller och kontroller på plats har slutförts enligt artikel 74 i den förordningen. När det gäller arealrelaterade och djurrelaterade stödåtgärder inom ramen för landsbygdsutveckling tillåter dock artikel 75.2 i förordning (EU) nr 1306/2013 att förskott utbetalas efter det att administrativa kontroller slutförts enligt artikel 59.1 i den förordningen.

(3)

Den pandemi som orsakats av covid-19 och de omfattande begränsningarna av rörelsefriheten som medlemsstaterna har infört har medfört extrema administrativa svårigheter i alla medlemsstater. Dessa svårigheter riskerar att försena genomförandet av kontroller och efterföljande stödutbetalningar. Jordbrukarna är dessutom sårbara för de ekonomiska störningar som orsakas av pandemin och upplever ekonomiska svårigheter och likviditetsproblem.

(4)

Med tanke på att dessa omständigheter kan anses vara exceptionella är det nödvändigt att mildra dessa svårigheter genom att göra undantag från artikel 75.1 tredje stycket i förordning (EU) nr 1306/2013 för att låta medlemsstaterna betala ut en högre nivå av förskottsutbetalningarna till stödmottagare för året 2020.

(5)

Med beaktande av de exempellösa exceptionella omständigheterna är det dessutom nödvändigt att bevilja undantag från artikel 75.2 första stycket i förordning (EU) nr 1306/2013 för att tillåta att förskott av direktstöd betalas ut efter det att de administrativa kontroller som specificeras i artiklarna 28 och 29 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 (4) har slutförts. Det är dock absolut nödvändigt att ett sådant undantag inte förhindrar en sund ekonomisk förvaltning och kravet på en tillräcklig nivå av säkerhet. De medlemsstater som utnyttjar detta undantag ansvarar därför för att vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att undvika för höga utbetalningar och att obefogade belopp faktiskt och snabbt återvinns. Utnyttjande av detta undantag bör dessutom omfattas av den förvaltningsförklaring som avses i artikel 7.3 första stycket b i förordning (EU) nr 1306/2013 för budgetåret 2021.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för landsbygdsutveckling, förvaltningskommittén för direktstöd och kommittén för jordbruksfonderna.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genom undantag från artikel 75.1 tredje stycket i förordning (EU) nr 1306/2013 när det gäller ansökningsår 2020, får medlemsstaterna betala ut förskott på upp till 70 % för direktstöd som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 1307/2013 och upp till 85 % för stöd som beviljas inom ramen för landsbygdsutveckling och som avses i artikel 67.2 i förordning (EU) nr 1306/2013.

Artikel 2

Genom undantag från artikel 75.2 första stycket i förordning (EU) nr 1306/2013 när det gäller ansökningsår 2020, får medlemsstaterna betala ut förskott för direktstöd som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 1307/2013 efter det att de administrativa kontroller som avses i artikel 74 i förordning (EU) nr 1306/2013 har slutförts.

Artikel 3

För de medlemsstater som tillämpar artikel 2 i denna förordning ska den förvaltningsförklaring som upprättas enligt artikel 7.3 första stycket b i förordning (EU) nr 1306/2013 för budgetåret 2021 innefatta en bekräftelse på att för stora utbetalningar till mottagare har förhindrats och att obefogade belopp faktiskt och snabbt har återvunnits, på grundval av kontroll av all nödvändig information.

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 16 april 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 549.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) nr 73/2009 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 608).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 av den 17 december 2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 487).

(4)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor (EUT L 227, 31.7.2014, s. 69).


Top