EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0510

Rådets genomförandeförordning (EU) 2020/510 av den 7 april 2020 om genomförande av förordning (EU) nr 359/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Iran

ST/6115/2020/INIT

OJ L 113, 8.4.2020, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/510/oj

8.4.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 113/1


RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/510

av den 7 april 2020

om genomförande av förordning (EU) nr 359/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Iran

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 359/2011 av den 12 april 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Iran (1), särskilt artikel 12.1,

med beaktande av förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, och

av följande skäl:

(1)

Den 12 april 2011 antog rådet förordning (EU) nr 359/2011.

(2)

På grundval av en översyn av rådets beslut 2011/235/Gusp (2) har rådet beslutat att de restriktiva åtgärderna i beslutet ska förlängas till och med den 13 april 2021.

(3)

Rådet har också konstaterat att uppgifterna avseende 82 personer som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 359/2011 bör uppdateras.

(4)

Bilaga I till förordning (EU) nr 359/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 359/2011 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 7 april 2020.

På rådets vägnar

Ordförande

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  EUT L 100, 14.4.2011, s. 1.

(2)  Rådets beslut 2011/235/Gusp av den 12 april 2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter med hänsyn till situationen i Iran (EUT L 100, 14.4.2011, s. 51).


BILAGA

Uppgifterna avseende följande personer i bilaga I till förordning (EU) nr 359/2011 ska ersättas med följande:

Personer

 

Namn

Identifieringsuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

”1.

AHMADI-MOQADDAM Esmail

Födelseort: Teheran (Iran)

Födelsedatum: 1961

Kön: man

Tidigare högre rådgivare till chefen för försvarsmaktens generalstab. Chef för Irans nationella polis från 2005 till i början av 2015. Även chef för den iranska it-polisen (uppförd på förteckningen) från och med januari 2011 till i början av 2015. Styrkor under hans befäl ledde brutala attacker mot fredliga demonstranter och en våldsam nattlig attack mot sovsalarna på Teherans universitet den 15 juni 2009. För närvarande chef för Irans huvudkontor för stöd till det jemenitiska folket.

12.4.2011

2.

ALLAHKARAM Hossein (Hoseyn)

Födelseort: Najafabad (Iran)

Födelsedatum: 1945

Kön: man

Chef för Ansar-e Hezbollahs samordningsråd och tidigare general i Islamiska revolutionsgardet. Medgrundare av Ansar-e Hezbollah. Denna paramilitära styrka ansvarade för extremt våld under ingripanden mot studenter och universitet 1999, 2002 och 2009.

Han bibehåller sin framträdande roll i en organisation som är beredd att begå människorättsbrott mot allmänheten, inbegripet genom att främja aggression mot kvinnor för deras val av klädsel.

12.4.2011

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

Kön: man

Titel: Brigadgeneral

Brigadgeneral i Islamiska revolutionsgardet. Chef för säkerhetsavdelningen vid försvarsmaktens generalstab. Tidigare ställföreträdande chef för Islamiska revolutionsgardets markstridskrafter. Han hade direkt och personligt ansvar för ingripandena mot protester under hela sommaren 2009.

12.4.2011

4.

FAZLI Ali

Kön: man

Titel: Brigadgeneral

Chef för militärhögskolan Imam Hossein Cadet College (sedan 2018). Tidigare ställföreträdande befälhavare för Basij (2009–2018), chef för Islamiska revolutionsgardets Seyyed al-Shohada-kår, provinsen Teheran (till och med februari 2010). Seyyed al-Shohada-kåren ansvarar för säkerheten i provinsen Teheran och spelade en avgörande roll i de brutala repressiva åtgärderna mot demonstranter under 2009.

12.4.2011

6.

JAFARI Mohammad-Ali (alias ”Aziz Jafari”)

Födelseort: Yazd (Iran)

Födelsedatum: 1.9.1957

Kön: man

Direktör för den sociala och kulturella basen Hazrat-e Baqiatollah. Tidigare befälhavare för Islamiska revolutionsgardet (september 2007–april 2019). Islamiska revolutionsgardet och Sarollah-basen som stod under general Mohammad-Ali (Aziz) Jafaris befäl spelade en avgörande roll i de olagliga ingripandena i 2009 års presidentval, genom att anhålla och häkta politiska aktivister och genom sammandrabbningar med demonstranter på gatorna.

12.4.2011

7.

KHALILI Ali

Kön: man

General i Islamiska revolutionsgardet, har en framträdande roll inom Sarollah-basen. Han undertecknade en skrivelse som den 26 juni 2009 skickades till hälsoministeriet enligt vilken det är förbjudet att lämna ut dokument eller medicinska journaler till personer som skadats eller lagts in på sjukhus vid händelserna som ägde rum efter valet.

12.4.2011

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

Kön: man

Tidigare chef för arméns kommando- och generalstabshögskola (Dafoos). F.d. chef för Islamiska revolutionsgardets Seyyed al-Shohada-kår, provinsen Teheran. Seyyed al-Shohada-kåren spelade en avgörande roll i organisationen av repressiva åtgärder mot protester under 2009.

12.4.2011

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Födelseort: Najaf (Irak)

Födelsedatum: cirka 1952

Kön: man

Titel: Brigadgeneral

Ställföreträdande samordnare för Islamiska revolutionsgardet. Tidigare ställföreträdande chef för kulturella och sociala frågor inom Islamiska revolutionsgardet. Tidigare befälhavare för Basij (2009–2016). I egenskap av befälhavare för Islamiska revolutionsgardets Basij-styrkor bar Mohammad-Reza Naqdi ansvaret för eller medverkade till Basij-övergrepp som skedde i slutet av 2009, inbegripet de våldsamma ingripandena mot protesterna under Ashura-dagen i december 2009, som resulterade i upp till 15 dödsfall och arresteringar av hundratals demonstranter. Innan han utsågs till befälhavare för Basij i oktober 2009 var Mohammad-Reza Naqdi chef för Basijs underrättelsetjänst vilken ansvarade för förhören av de personer som anhölls vid ingripandena efter valet.

12.4.2011

10.

RADAN Ahmad-Reza

Födelseort: Esfahan (Iran)

Födelsedatum: 1963

Kön: man

Chef för den iranska brottsbekämpningsstyrkans centrum för strategiska studier, ett organ med anknytning till den nationella polisen. Ställföreträdande chef för Irans nationella polis till och med juni 2014. I egenskap av ställföreträdande chef för den nationella polisen fr.o.m. 2008 bar Ahmad-Reza Radan ansvaret för misshandel, mord samt godtyckliga arresteringar och frihetsberövanden av demonstranter som utfördes av polisstyrkorna. För närvarande befälhavare i Islamiska revolutionsgardet med ansvar för utbildning av irakiska styrkor för ”terrorismbekämpning”.

12.4.2011

11.

RAJABZADEH Azizollah

Kön: man

Rådgivare till Teherans borgmästare. Tidigare chef för organet för katastrofberedskap i Teheran (2010–2013). I egenskap av chef för Teherans polis fram till januari 2010 var han ansvarig för våldsamma angrepp från polisens sida på demonstranter och studenter. I egenskap av befälhavare för de brottsbekämpande styrkorna i Stor-Teheran var Azizollah Rajabzadeh den av de anklagade i fallet med övergreppen i fånglägret Kahrizak i december 2009 som hade högst rang.

12.4.2011

12.

SAJEDI-NIA Hossein

Kön: man

Ställföreträdande befälhavare för polisinsatser. Tidigare chef för Teherans polis, tidigare ställföreträdande chef för Irans nationella polis med ansvar för polisinsatser. Han ansvarar för inrikesministeriets samordning av repressiva insatser i den iranska huvudstaden.

12.4.2011

13.

TAEB Hossein

Födelseort: Teheran (Iran)

Födelsedatum: 1963

Kön: man

Chef för Islamiska revolutionsgardets underrättelseorgan från oktober 2009. Hans ansvarsområden utökades i maj 2019 genom sammanslagningen av kansliet för den ställföreträdande chefen för strategiska underrättelser vid Islamiska revolutionsgardet och Islamiska revolutionsgardets underrättelseorganisation. Befälhavare för Basij fram till oktober 2009. Styrkor under hans befäl deltog i massmisshandel, mord, frihetsberövanden och tortyr av fredliga demonstranter.

12.4.2011

14.

SHARIATI Seyeed (Seyed) Hassan

Kön: man

Rådgivare och ledamot i högsta domstolens 28:e avdelning. Chef för domstolen i Mashhad fram till september 2014. Rättegångar under hans överinsyn har genomförts på ett summariskt sätt och bakom lyckta dörrar utan att de åtalades grundläggande rättigheter respekterats och på grundval av bekännelser som tvingats fram genom påtryckningar och tortyr. Då domar om verkställighet avkunnades i stor skala avkunnades också dödsdomar utan att rättvisa förfaranden för förhör hade iakttagits.

12.4.2011

15.

DORRI-NADJA-FABADI Ghorban-Ali

Födelseort: Najafabad (Iran)

Födelsedatum: 1945

Kön: man

Ledamot av Sakkunnigrådet (Assembly of Experts), även representant för den högste ledaren i provinsen Markazi och ordförande för högsta förvaltningsdomstolen. Allmän åklagare i Iran fram till september 2009 och tidigare underrättelseminister under Khatamis presidentskap. I egenskap av allmän åklagare i Iran beslutade han om och övervakade skenrättegångarna efter de första protesterna efter valet, då de åtalade förvägrades sina rättigheter och rätten till juridiskt biträde.

12.4.2011

16.

HADDAD Hassan (alias Hassan ZAREH DEHNAVI)

Kön: man

Tidigare biträdande säkerhetsofficer vid revolutionsdomstolen i Teheran. Tidigare domare vid revolutionsdomstolen i Teheran, enhet 26. Han ansvarade för ärendena rörande de fångar som gripits i samband med kriserna efter valet och hotade regelbundet fångarnas familjer för att tysta dem. Han har spelat en avgörande roll i utfärdandet av beslut om frihetsberövande och förpassning till fånglägret Kahrizak under 2009. I november 2014 erkände de iranska myndigheterna officiellt hans delaktighet i fall där fångar avlidit.

12.4.2011

17.

SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad (Mohamad)

Kön: man

Chef för organisationen för islamisk propaganda i provinsen Khorasan-Razavi. Domare, revolutionsdomstolen i Mashhad, fram till 2013. Rättegångar under hans behörighet har genomförts på ett summariskt sätt och bakom lyckta dörrar utan att de åtalades grundläggande rättigheter respekterats. Då domar om verkställighet avkunnades i stor skala avkunnades också dödsdomar utan att rättvisa förfaranden för förhör hade iakttagits.

12.4.2011

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

Kön: man

Tidigare domare, revolutionsdomstolen i Teheran. Han medverkade i rättegångar mot demonstranter. Blev förhörd i domstol om övergrepp i Kahrizak. Han spelade en avgörande roll i utfärdandet av beslut om frihetsberövande och förpassning av fångar till fånglägret Kahrizak under 2009. I november 2014 erkände de iranska myndigheterna officiellt hans delaktighet i fall där fångar avlidit.

12.4.2011

19.

JAFARI-DOLA-TABADI Abbas

Födelseort: Yazd (Iran)

Födelsedatum: 1953

Kön: man

Tidigare allmän åklagare i Teheran (augusti 2009–april 2019). Dolatabadis kansli lagförde ett stort antal demonstranter, inbegripet personer som deltog i protesterna under Ashura-dagen i december 2009. Han beslutade om stängning av Karubis kansli i september 2009 och om att flera reformpolitiker skulle gripas, och i juni 2010 beslutade han att två reformpartier skulle förbjudas. Hans kansli åtalade demonstranterna för Moharebeh, eller fiendskap mot Gud, som är förenat med dödsstraff och förvägrade dem som riskerade dödsstraff ett korrekt rättsförfarande. Hans kansli grep också reformivrare, människorättsaktivister och företrädare för medier som en del i de omfattande ingripandena mot den politiska oppositionen.

I oktober 2018 meddelade han medierna att fyra fängslade iranska miljöaktivister skulle åtalas för att ”så korruption på jorden”, en anklagelse som medför dödsstraff.

12.4.2011

20.

MOGHISSEH Mohammad (alias NASSERIAN)

Kön: man

Domare, chef för revolutionsdomstolen i Teheran, enhet 28. Anses också ansvarig för domarna mot medlemmar av bahaisamfundet. Han har handlagt domstolsärenden efter valet. Han utdömde långa fängelsestraff för sociala och politiska aktivister och journalister vid orättvisa rättegångar och dömde ett flertal demonstranter och sociala och politiska aktivister till döden.

12.4.2011

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Födelseort: Ejiyeh

Födelsedatum: cirka 1956

Kön: man

Ledamot av rådet för lämplighetsbedömning (Expediency Council). Allmän åklagare i Iran sedan september 2009 samt ställföreträdande chef och talesman för domstolsväsendet. Tidigare underrättelseminister under 2009 års val. Under valperioden 2009, när han var underrättelseminister, var tjänstemän inom underrättelsetjänsten ansvariga för frihetsberövande, tortyr och framtvingande av felaktiga erkännanden under press från hundratals aktivister, journalister, oliktänkande och reformpolitiker. Dessutom tvingades personligheter inom politiken till felaktiga erkännanden vid fruktansvärda förhör med tortyr, övergrepp, utpressning och hot riktade mot familjemedlemmar.

12.4.2011

22.

MORTAZAVI Said

Födelseort: Meybod, Yazd (Iran)

Födelsedatum: 1967

Kön: man

Allmän åklagare i Teheran fram till augusti 2009. I egenskap av allmän åklagare i Teheran utfärdade han en in blanco-order som användes för att frihetsberöva hundratals aktivister, journalister och studenter. I januari 2010 höll en parlamentarisk utredning honom direkt ansvarig för frihetsberövandet av tre fångar som senare dog i häktet. Han avstängdes från sin befattning i augusti 2010 sedan det iranska domstolsväsendet utrett hans delaktighet i fallet där tre män dött som häktats på hans order efter valet. I november 2014 erkände de iranska myndigheterna officiellt hans delaktighet i fall där fångar avlidit. Han frikändes den 19 augusti 2015 av en iransk domstol från anklagelser med anknytning till tortyren av tre unga män och deras död i fånglägret i Kahrizak 2009.

12.4.2011

23.

PIR-ABASSI Abbas

Kön: man

Domare vid en brottmålsavdelning. Tidigare domare vid revolutionsdomstolen i Teheran, enhet 26. Han ansvarade för domstolsärenden efter valet. Han utfärdade långa fängelsestraff efter orättvisa rättegångar mot människorättsaktivister och utfärdade flera dödsdomar mot demonstranter.

12.4.2011

24.

MORTAZAVI Amir

Kön: man

Ställföreträdande chef för domstolsväsendets enhet för sociala frågor och brottsförebyggande i provinsen Khorasan-Razavi. Vice åklagare i Mashhad fram till åtminstone 2015. Rättegångar med honom som åklagare har genomförts på ett summariskt sätt och bakom lyckta dörrar utan att de åtalades grundläggande rättigheter respekterats. Då domar om verkställighet avkunnades i stor skala avkunnades också dödsdomar utan att rättvisa förfaranden för förhör hade iakttagits.

12.4.2011

25.

SALAVATI Abdolghassem

Kön: man

Domare, chef för revolutionsdomstolen i Teheran, enhet 15. Häktningsdomare vid tribunalen i Teheran. Som ansvarig för domstolsärenden efter valet var han den domare som ledde ”skenrättegångarna” sommaren 2009 och han dömde där två monarkister till döden. Han har dömt över hundra politiska fångar, människorättsaktivister och demonstranter till långa fängelsestraff.

År 2018 visade rapporter att han fortsatte att avkunna liknande domar utan att rättvisa förfaranden för förhör hade iakttagits.

12.4.2011

26.

SHARIFI Malek Adjar (alias SHARIFI Malek Ajdar)

Kön: man

Domare i högsta domstolen, chef för 43:e avdelningen. Tidigare chef för Östazarbaijans domstolsväsen. Han var ansvarig för Sakineh Mohammadi-Ashtianis rättegång.

12.4.2011

27.

ZARGAR Ahmad

Kön: man

Domare vid andra enheten i specialdomstolen för ekonomisk korruption. Chef för organisationen för moralens bevarande. F.d. domare, appellationsdomstolen i Teheran, enhet 36.

Han fastställde ett antal utmätta domar med långa fängelsestraff och avrättning för demonstranter.

12.4.2011

28.

YASAGHI Ali-Akbar

Kön: man

Domare i högsta domstolen, chef för 44:e avdelningen. Vice verkställande direktör för stiftelsen Setad-e Dieh. Chefsdomare, revolutionsdomstolen i Mashhad (2001–2011). Rättegångar under hans behörighet har genomförts på ett summariskt sätt och bakom lyckta dörrar utan att de åtalades grundläggande rättigheter respekterats. Då domar om verkställighet avkunnades i stor skala (upp till 550 mellan sommaren 2009 och sommaren 2011) avkunnades också dödsdomar utan att rättvisa förfaranden för förhör hade iakttagits.

12.4.2011

29.

BOZORGNIA Mostafa

Kön: man

Chef för avdelning 350 vid Evin-fängelset. Han utsatte vid ett flertal tillfällen fångar för oproportionerligt våld.

12.4.2011

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

Kön: man

Talesman för domstolsväsendet sedan april 2019. Tidigare chef för domstolsväsendet i Teheran. Tidigare chef för Irans fängelseförvaltning. I denna egenskap medverkade han i massgripanden av politiska demonstranter och sopade igen spåren efter övergrepp som begåtts inom fängelsesystemet.

12.4.2011

31.

SEDAQAT (alias Sedaghat) Farajollah

Kön: man

Biträdande chef för Teherans kriminalvårdsförvaltning. Chef för Evin-fängelset i Teheran fram till oktober 2010, en period under vilken tortyr ägde rum. Han var fångvaktare och hotade och utövade ofta påtryckningar på fångar.

12.4.2011

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

Kön: man

I egenskap av högre rådgivare till chefen för, och biträdande chef för, Irans kriminalvårdsförvaltning var han ansvarig för allvarliga kränkningar av fångars mänskliga rättigheter. Administrerade ett system där fångar utsattes för övergrepp, tortyr och omänsklig/förnedrande behandling och hade mycket dåliga levnadsförhållanden.

12.4.2011

33.

ABBASZADEH-MESHKINI Mahmoud (Mahmud)

Kön: man

Rådgivare till Irans höga råd för mänskliga rättigheter. Tidigare sekreterare för det höga rådet för mänskliga rättigheter. Tidigare guvernör i provinsen Ilam. Tidigare politisk direktör vid inrikesministeriet. Som chef för artikel 10-kommittén enligt lagen om politiska partiers och gruppers verksamhet ansvarade han för utfärdandet av tillstånd till demonstrationer och andra offentliga evenemang och för registreringen av politiska partier.

Under 2010 stoppade han verksamheten inom två reformistiska politiska partier med kopplingar till Musavi – Fronten för delaktighet i det islamiska Iran (Islamic Iran Participation Front) och Islamiska revolutionens heliga krigare (Islamic Revolution Mujahedeen Organisation). Från 2009 och framåt har han systematiskt och kontinuerligt vägrat tillstånd till alla icke-statliga folkmöten och därmed åsidosatt den konstitutionella rätten att demonstrera, vilket har lett till många gripanden av fredliga demonstranter i strid med rätten till mötesfrihet.

Under 2009 vägrade han också att ge oppositionen tillstånd att genomföra en ceremoni för att hedra minnet av dem som dödats i protesterna mot presidentvalet.

10.10.2011

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

Kön: man

Tidigare generaldirektör för Irans huvudkontor för narkotikakontroll (även känt som huvudkontoret för narkotikabekämpning). Tidigare chef för Teherans polis. Under hans ledning har polisstyrkan använt utomrättsligt våld mot misstänkta vid gripanden och i häkte. Teherans polis medverkade även i räderna mot sovsalarna vid Teherans universitet i juni 2009, i vilka, enligt en iransk parlamentskommission, över 100 studenter skadades av polisen och Basij-milisen. För närvarande chef för järnvägspolisen.

10.10.2011

35.

AKHARIAN Hassan (Hasan)

Kön: man

Ansvarig för avdelning 1 i fängelset i Rajai Shahr, Karaj, fram till juli 2010. Flera före detta fångar har uppgett att han använt tortyr och gett order om att fångar skulle vägras medicinsk vård. En fånge i fängelset i Rajai Shahr har enligt en utskrift av en utsaga rapporterat att han med Akharians goda minne blivit allvarligt misshandlad av samtliga fångvaktare. Dessutom har under Akharians period som ansvarig åtminstone en fånge, Mohsen Beykvand, rapporterats misshandlad och avliden. Beykvand avled i september 2010. Andra fångar hävdar på ett trovärdigt sätt att han mördades på order av Hassan Akharian.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias AVAEE Seyyed Alireza)

Kön: man

Justitieminister. Tidigare direktör för byrån för särskilda utredningar. Fram till juli 2016 biträdande inrikesminister och chef för det offentliga registret. Rådgivare till disciplinära domstolen för domare sedan april 2014. Tidigare ordförande för domstolsväsendet i Teheran. Som ordförande för domstolsväsendet i Teheran har han gjort sig skyldig till kränkningar av de mänskliga rättigheterna, godtyckliga gripanden, åsidosättande av fångars rättigheter samt ett stort antal avrättningar.

10.10.2011

37.

BANESHI Jaber

Kön: man

Chef för enhet 22 vid appellationsdomstolen i Shiraz från november 2011. Åklagare i Shiraz fram till oktober 2011. Åklagare i målet om bombattentatet i Shiraz 2008, vilket regimen utnyttjade för att döma flera personer utan koppling till attentatet till döden. Han har utdömt dödsstraff och andra hårda straff mot minoriteter och därmed bland annat kränkt deras rätt till en rättvis rättegång och till skydd mot godtyckligt frihetsberövande.

10.10.2011

38.

FIRUZABADI generalmajor doktor Seyyed Hasan (alias FIRUZABADI generalmajor doktor Seyed Hassan, FIROUZABADI generalmajor doktor Seyyed Hasan, FIROUZABADI generalmajor doktor Seyed Hassan)

Födelseort: Mashhad

Födelsedatum: 3.2.1951

Kön: man

Som chef för Irans försvarsmakt (1989–2016) var han högsta militära befälhavare med ansvar för ledningen av samtliga militära divisioner och all militär strategi, inbegripet Islamiska revolutionsgardet och polisen. Styrkor under hans formella befäl utförde 2009 brutala angrepp på fredliga demonstranter samt massgripanden.

För närvarande militär rådgivare till den högste ledaren och medlem i högsta nationella säkerhetsrådet och rådet för lämplighetsbedömning (Expediency Council).

10.10.2011

39.

GANJI Mostafa Barzegar

Kön: man

Allmän åklagare i Qom (2008–2017), nu chef för generaldirektoratet för fängelser. Han bar ansvaret för godtyckliga frihetsberövanden och misshandel av dussintals dömda brottslingar i Qom. Han var medansvarig för en grov överträdelse av rätten till ett korrekt rättsförfarande och har bidragit till den extrema och ökande användningen av dödsstraffet, och en stark ökning av antalet avrättningar under 2009–2010.

10.10.2011

40.

HABIBI Mohammad Reza (Mohamed Reza)

Kön: man

Allmän åklagare i Esfahan. Tidigare chef för justitieministeriets kontor i Yazd. Tidigare vice åklagare i Esfahan. Delaktig i förfaranden där de åtalade har förvägrats en rättvis rättegång, såsom fallet Abdollah Fathi, som avrättades i maj 2011 sedan Habibi under rättegången i mars 2010 ignorerat hans rätt att bli hörd samt frågor om hans mentala hälsa. Han var därmed medansvarig för en grov överträdelse av rätten till ett korrekt rättsförfarande och bidrog till en markant ökning av antalet avrättningar under 2011.

10.10.2011

41.

HEJAZI Mohammad

Födelseort: Esfahan

Födelsedatum: 1956

Kön: man

I egenskap av general i Islamiska revolutionsgardet har han haft en huvudroll i att skrämma och hota Irans ”fiender”. I egenskap av tidigare chef för Islamiska revolutionsgardets Sarollah-kår i Teheran och före detta chef för Basij-styrkorna spelade han en central roll vid ingripandena mot demonstranter efter valet 2009.

10.10.2011

43.

JAVANI Yadollah

Kön: man

Ställföreträdande befälhavare för politiska frågor i Islamiska revolutionsgardet. Han har gjort ett stort antal försök att undertrycka yttrandefriheten och den fria debatten genom sina offentliga uttalanden till stöd för gripande och bestraffning av demonstranter och oliktänkande. Han var en av de första högt rankade ämbetsmän som 2009 begärde att Musavi, Karubi och Khatami skulle gripas. Han har stött användningen av metoder som bryter mot rätten till en rättvis rättegång, inbegripet offentliga bekännelser, och han har offentliggjort innehållet i förhör före rättegång. Det finns också belägg som visar att han översett med användningen av våld mot demonstranter, och i egenskap av fullvärdig medlem av Islamiska revolutionsgardet är det högst sannolikt att han varit medveten om användningen av hårdföra förhörsmetoder för att tvinga fram bekännelser.

10.10.2011

44.

JAZAYERI Massoud (Masud)

Kön: man

Titel: Brigadgeneral

Brigadgeneral Masud Jazayeri var inom den gemensamma militära staben vid Irans försvarsmakt biträdande stabschef med ansvar för kultur- och mediefrågor (även känt som högkvarteret för statlig försvarspublicitet). Som biträdande stabschef deltog han aktivt i de repressiva åtgärderna mot demonstrationerna 2009. I en intervju i Kayhan varnade han för att många demonstranter i och utanför Iran hade identifierats och att åtgärder skulle vidtas mot dem när tillfälle gavs.

Han har öppet manat till repressiva åtgärder mot utländska massmediekanaler och den iranska oppositionen. År 2010 uppmanade han regeringen att införa hårdare lagstiftning mot iranier som samarbetade med utländska medier.

10.10.2011

45.

JOKAR Mohammad (Mohamed) Saleh

Kön: man

Ställföreträdande ansvarig för parlamentsfrågor vid revolutionsgardet. Mellan 2011 och 2016 parlamentsledamot för provinsen Yazd och ledamot av den parlamentariska kommittén för nationell säkerhets- och utrikespolitik. Tidigare befälhavare för milisen Basijs studentstyrkor.

I denna egenskap var han aktivt involverad i ingripandena mot demonstrationer och i indoktrineringen av barn och ungdomar i syfte att undertrycka yttrandefrihet och avvikande åsikter. I egenskap av ledamot av den parlamentariska kommittén för nationell säkerhets- och utrikespolitik har han offentligt uttryckt stöd för undertryckandet av oppositionen mot regeringen.

10.10.2011

46.

KAMALIAN Behrouz (Behruz)

(alias Hackers Brain, Behrooz_Ice)

Födelseort: Teheran (Iran)

Födelsedatum: 1983

Kön: man

Chef för it-gruppen ”Ashiyaneh”, som har kopplingar till den iranska regimen. ”Ashiyaneh” är en it-säkerhetsgrupp som grundades av Behruz Kamalian och som ligger bakom intensiva cyberattacker mot motståndare inom landet samt mot reformister och utländska institutioner. Verksamheten inom Kamalians Ashiyaneh-organisation har stött regimens ingripanden mot oppositionen under vilka en mängd allvarliga människorättskränkningar har begåtts.

10.10.2011

47.

KHALILOLLAHI Moussa (alias KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

Kön: man

Åklagare i Tabriz. Han arbetade med fallet Sakineh Mohamadi Ashtiani och bidragit till grova överträdelser av rätten till ett korrekt rättsförfarande.

10.10.2011

48.

MAHSOULI Sadeq (alias MAHSULI Sadeq)

Födelseort: Oroumiyeh (Iran)

Födelsedatum: 1959/1960

Kön: man

Rådgivare till den tidigare presidenten Mahmud Ahmadinejad, och nuvarande ledamot av rådet för lämplighetsbedömning (Expediency Council), och ställföreträdande chef för Fronten för ståndaktighet (Perseverance Front). Minister för välfärd och social trygghet mellan 2009 och 2011. Inrikesminister fram till augusti 2009. I egenskap av inrikesminister förde Mahsuli befäl över alla polisstyrkor, säkerhetstjänstemän inom inrikesministeriet och civilklädda agenter. Styrkor under hans ledning bar ansvaret för attacker mot sovsalarna vid Teherans universitet den 14 juni 2009 och för tortyr av studenter i ministeriets källare (den ökända källarvåning 4). Andra demonstranter utsattes för allvarliga övergrepp inom fånglägret i Kahrizak, vilket förvaltades av polis som stod under Mahsulis befäl.

10.10.2011

49.

MALEKI Mojtaba

Kön: man

Biträdande chef för justitieministeriet i provinsen Khorasan Razavi. Tidigare åklagare i Kermanshah. Han har haft betydelse för det stora antal dödsdomar som utdömts i Iran, inbegripet åtal mot sju fångar som dömts för narkotikahandel, vilka hängdes samma dag, den 3 januari 2010, i Kermanshahs centralfängelse.

10.10.2011

50.

OMIDI Mehrdad (alias Reza, OMIDI Reza)

Kön: man

Chef för polisens avdelning VI, utredningsavdelningen. Tidigare chef för iranska polisens underrättelsetjänst. Tidigare chef för den iranska polisens enhet för databrott. Han hade ansvaret för tusentals utredningar och åtal mot reformister och politiska motståndare som använt sig av internet. Han var därmed ansvarig för grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna genom förtryck av personer som står upp för sina lagenliga rättigheter, inbegripet yttrandefriheten, under och efter den gröna rörelsen 2009.

10.10.2011

51.

SALARKIA Mahmoud (Mahmud)

Kön: man

Tidigare direktör för fotbollsklubben ”Persepolis” i Teheran

Tidigare ordförande i Teherans stads olje- och transportnämnd. Teherans biträdande allmänna åklagare för fängelsefrågor under ingripandena 2009. Som Teherans biträdande allmänna åklagare för fängelsefrågor bar han det direkta ansvaret för många beslut om gripande av oskyldiga fredliga demonstranter och aktivister. Många rapporter från människorättsförsvarare visar att praktiskt taget alla som greps, på hans order hölls isolerade utan tillgång till sin advokat eller sin familj och utan att åtal väcktes, under en kortare eller längre tid, ofta under förhållanden som innebar påtvingat försvinnande. Familjerna har ofta inte informerats om gripandet. Han arbetar för närvarande som advokat.

10.10.2011

52.

KHODAEI SOURI (KHODAI SURI) Hojatollah

Födelseort: Selseleh (Iran)

Födelsedatum: 1964

Kön: man

Ledamot av nationella kommittén för säkerhets- och utrikespolitik. Parlamentsledamot för provinsen Lorestan. Ledamot av parlamentets utskott för utrikes- och säkerhetspolitik. Chef för Evin-fängelset fram till 2012. Tortyr var vanligt förekommande i Evin-fängelset under Suris tid som chef där. På avdelning 209 hölls många aktivister fängslade på grund av fredlig oppositionell verksamhet riktad mot den sittande regeringen.

10.10.2011

53.

TALA Hossein (alias TALA Hosseyn)

Kön: man

Borgmästare i Eslamshahr. Tidigare iransk parlamentsledamot. Tidigare generalguvernör (”farmandar”) för provinsen Teheran fram till september 2010, ansvarig för polisens repressiva åtgärder och därmed för kuvandet av demonstrationer. Fick i december 2010 ta emot ett pris för sin roll i samband med de repressiva åtgärder som följde på valet.

10.10.2011

54.

TAMADDON Morteza (alias TAMADON Morteza)

Födelseort: Shahr Kord, Esfahan

Födelsedatum: 1959

Kön: man

Tidigare ordförande i rådet för allmän säkerhet i provinsen Teheran. Tidigare generalguvernör för Islamiska revolutionsgardet i provinsen Teheran. I sin egenskap av guvernör och ordförande i rådet för allmän säkerhet i provinsen Teheran bar han ett övergripande ansvar för all Islamiska revolutionsgardets repression i provinsen Teheran, inbegripet ingripandena mot politiska protester sedan juni 2009. För närvarande styrelseledamot vid Khajeh Nasireddin Tusi tekniska universitet.

10.10.2011

55.

ZEBHI Hossein (Hoseyn)

Kön: man

Första biträdande rådgivare till domstolsväsendet och domare i högsta domstolen. Irans biträdande allmänna åklagare (2007–2015). I denna egenskap var han ansvarig för mål som hade anknytning till protesterna efter valet 2009 och som genomfördes i strid med de mänskliga rättigheterna. I denna egenskap har han också översett med de orimliga straffen för narkotikabrott.

10.10.2011

56.

BAHRAMI Mohammad-Kazem (Mohamed-Kazem)

Kön: man

Ordförande för förvaltningsdomstolen. Han medverkade i egenskap av chef för försvarsmaktens domstolsväsende i de repressiva åtgärderna mot fredliga demonstranter 2009.

10.10.2011

57.

HAJMOHAM-MADI Aziz (alias Aziz Hajmohammadi, Noorollah Azizmohammadi)

Födelseort: Teheran (Iran)

Födelsedatum: 1948

Kön: man

Domare vid brottmålsdomstolen i provinsen Teheran. Han har arbetat för domstolsväsendet sedan 1971 och varit involverad i ett flertal mål mot demonstranter, bl.a. mot Abdol-Reza Ghanbari, en lärare som arresterades i januari 2010 och dömdes till döden för sin politiska verksamhet.

10.10.2011

58.

BAGHERI Mohammad-Bagher (Mohamed-Bagher)

Kön: man

Domare i högsta domstolen sedan december 2015. Tidigare vice ordförande för domstolsförvaltningen i provinsen Sydkhorasan, med ansvar för brottsförebyggande verksamhet. Utöver de 140 avrättningar för brott som ger dödsstraff, som han i juni 2011 medgav hade ägt rum under perioden mars 2010–mars 2011, har ett hundratal andra avrättningar i hemlighet genomförts under samma period i samma provins, Sydkhorasan, utan att vare sig de avrättades familjer eller advokater informerats. Han var därmed medansvarig för en grov överträdelse av rätten till ett korrekt rättsförfarande och har bidragit till ett stort antal dödsstraff.

10.10.2011

59.

BAKHTIARI Seyyed (Seyed) Morteza

Födelseort: Mashhad (Iran)

Födelsedatum: 1952

Kön: man

Ordförande för stiftelsen Imam Khomeini Relief Foundation (sedan juli 2019). Tidigare ställföreträdande tillsyningsman vid imam Rezas helgedom. Tidigare ämbetsman i den särskilda klerikala domstolen. Tidigare justitieminister från 2009 till 2013. Under sin tid som justitieminister försämrades förhållandena i Irans fängelser och föll långt under godtagna internationella normer, och misshandel av fångar var vanligt förekommande. Dessutom spelade han en nyckelroll i samband med hot och trakasserier mot exil-iranier genom att meddela att det ska upprättas en specialdomstol som specifikt ska behandla mål som gäller iranier som lever utanför landets gränser. Han bar också ansvaret för en kraftig ökning av antalet avrättningar i Iran, inbegripet hemliga avrättningar som inte meddelats av regeringen, och avrättningar för narkotikarelaterade brott.

10.10.2011

60.

HOSSEINI doktor Mohammad (alias HOSSEYNI, doktor Seyyed Mohammad, Seyed, Sayyed och Sayyid)

Födelseort: Rafsanjan, Kerman

Födelsedatum: 1961

Kön: man

Rådgivare till den tidigare presidenten Mahmud Ahmadinejad och talesperson för Yekta, en hårdför politiska falang. Minister för kultur och islamisk vägledning (2009–2013). Tidigare medlem i Islamiska revolutionsgardet och medansvarig för de repressionen mot journalister.

10.10.2011

61.

MOSLEHI Heydar (alias MOSLEHI Heidar, MOSLEHI Haidar)

Födelseort: Esfahan (Iran)

Födelsedatum: 1956

Kön: man

Representant för det ideologisk-politiska kontoret för den iranska försvarsmaktens överbefälhavare (sedan 2018). Tidigare rådgivare om högsta rättspraxis i Islamiska revolutionsgardet. Chef för organisationen för publikationer om prästerskapets roll i krig. Tidigare underrättelseminister (2009–2013). Under hans ledning fortsatte underrättelseministeriet att i stor utsträckning godtyckligt frihetsberöva och åtala demonstranter och dissidenter. Underrättelseministeriet förestår avdelning 209 i Evin-fängelset, där många aktivister hålls fängslade på grund av fredlig oppositionell verksamhet riktad mot den sittande regeringen. Förhörsledare från underrättelseministeriet har utsatt fångar vid avdelning 209 för misshandel samt psykiskt och sexuellt våld.

10.10.2011

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

Födelseort: Dezful (Iran)

Födelsedatum: 22 juli 1959

Kön: man

Ledamot av det högsta cyberrymdsrådet och kulturrevolutionsrådet. Tidigare chef för Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) fram till november 2014. Under sin tjänstetid vid IRIB var han ansvarig för alla programbeslut. IRIB har sänt framtvingade bekännelser av fångar och en serie ”skenrättegångar” i augusti 2009 och december 2011. Dessa utgör ett klart brott mot internationella bestämmelser om rättvis rättegång och rätten till ett korrekt rättsförfarande.

23.3.2012

63.

TAGHIPOUR Reza

Födelseort: Maragheh (Iran)

Födelsedatum: 1957

Kön: man

Ledamot av det högsta cyberrymdsrådet. Ledamot av stadsfullmäktige i Teherans stad. Tidigare informations- och kommunikationsminister (2009–2012).

I egenskap av informationsminister var han en av de högsta tjänstemännen med ansvar för censur och kontroll av verksamhet på internet och även av alla typer av kommunikation (särskilt mobiltelefoner). Under förhören med politiska fångar använder förhörsledarna deras personuppgifter, e-post och kommunikation. Vid flera tillfällen sedan presidentvalet 2009 och under gatudemonstrationer blockerades mobila anslutningar och sms, satellit-tv-kanaler blockerades, internet blockerades lokalt eller bromsades.

23.3.2012

64.

KAZEMI Toraj

Kön: man

Chef för avdelningen Stor-Teheran inom it-polisen, som EU har fört upp på förteckningen. I denna egenskap förkunnade han inledandet av en kampanj för att rekrytera statliga hackare i syfte att bättre kontrollera informationen på internet och angripa ”skadliga” webbplatser.

23.3.2012

65.

LARIJANI Sadeq

Födelseort: Najaf (Irak)

Födelsedatum: 1960 eller augusti 1961

Kön: man

Utsågs till chef för rådet för lämplighetsbedömning (Expediency Council) den 29 december 2018. Chef för domstolsväsendet sedan 2009. Chefen för domstolsväsendet måste samtycka till och skriva under varje straff rörande qisas (vedergällning), hudud (brott mot Gud) och tazirat (brott mot staten). Detta inbegriper domar som innebär dödsstraff, spöstraff och amputationer. I detta hänseende har han personligen skrivit under talrika domar om dödsstraff som strider mot internationella standarder, inbegripet stening, avrättningar genom hängning med strangulation, avrättning av underåriga och offentliga avrättningar, som de avrättningar där fångar hängts från broar inför folkmassor på flera tusen personer. Han har därför bidragit till ett stort antal avrättningar. Han har också tillåtit kroppsstraff, såsom amputationer och droppande av syra i de dömdas ögon. Sedan Sadeq Larijani tillträdde sitt ämbete har godtyckliga frihetsberövanden av politiska fångar, människorättsförsvarare och minoriteter ökat markant. Sadeq Larijani bär också ansvaret för de iranska rättsprocessernas systematiska underlåtande att respektera rätten till en rättvis rättegång.

23.3.2012

66.

MIRHEJAZI Ali

Kön: man

Hör till den högste ledarens inre krets och är en av de ansvariga för utformningen av det undertryckande av protester som genomförts sedan 2009, och har koppling till de ansvariga för ingripandena mot protesterna.

23.3.2012

67.

SAEEDI Ali

Kön: man

Revolutionsledarens representant hos Pasdaran (revolutionära gardet) sedan 1995 efter att ha gjort hela sin karriär inom militären, närmare bestämt i Pasdarans underrättelsetjänst. Denna officiella ställning innebär att han är den centrala förmedlaren av order från revolutionsledarens kansli till Pasdarans repressionsapparat.

23.3.2012

68.

RAMIN Mohammad-Ali

Födelseort: Dezful (Iran)

Födelsedatum: 1954

Kön: man

Generalsekreterare för World Holocaust Foundation, som inrättades 2006 vid den internationella konferensen för översyn av den globala visionen av Förintelsen, vilken Ramin ansvarade för på uppdrag av Irans regering. Huvudansvarig för censuren i egenskap av vice minister med ansvar för pressfrågor fram till december 2013 med direkt ansvar för stängningen av flera reformvänliga pressorgan (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh m.fl.), för stängningen av det oberoende pressförbundet och för hot mot och gripanden av journalister.

23.3.2012

69.

MORTAZAVI Seyyed (Seyed) Solat

Födelseort: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (South) – (Iran)

Födelsedatum: 1967

Kön: man

Till och med november 2019 direktör för Astan Qods Razavi-stiftelsens filial i Teheran. Tidigare borgmästare i Irans näst största stad, Mashhad, där det regelbundet förekommer offentliga avrättningar. Tidigare biträdande inrikesminister för politiska frågor, utnämnd 2009. I denna egenskap var han ansvarig för beslut om förtryck av personer som försökte hävda sina legitima rättigheter, inbegripet yttrandefriheten. Senare utsågs han till chef för den iranska valkommissionen för parlamentsvalet 2012 och presidentvalet 2013.

23.3.2012

73.

FAHRADI Ali

Kön: man

Biträdande chef för inspektoratet för rättsliga frågor och offentlig inspektion inom justitieministeriet i Teheran. Tidigare åklagare i Karaj. Ansvarig för allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, inbegripet som åklagare vid rättegångar där dödsstraff utdömts. Det genomfördes ett stort antal avrättningar i Karaj-regionen under hans tid som åklagare.

23.3.2012

74.

REZVANMA-NESH Ali

Kön: man

Biträdande åklagare i provinsen Karaj, regionen Alborz. Ansvarig för allvarliga brott mot de mänskliga rättigheterna, inbegripet delaktighet i avrättningen av en underårig.

23.3.2012

75.

RAMEZANI Gholamhossein

Kön: man

Sedan 2011 chef för underrättelsetjänsten vid försvarsministeriet; mellan november 2009 och mars 2011 befälhavare för Pasdarans underrättelsetjänst; mellan mars 2008 och november 2009 ställföreträdande befälhavare för Pasdarans underrättelsetjänst; mellan april 2006 och mars 2008 chef för Pasdarans beskydds- och underrättelsetjänst. Deltog i undertryckandet av yttrandefriheten, inbegripet genom sin koppling till de ansvariga för gripandena av bloggare och journalister under 2004, och uppgavs ha haft en roll i undertryckandet av protesterna efter valet 2009.

23.3.2012

76.

SADEGHI Mohamed

Kön: man

Överste och biträdande chef för Islamiska revolutionsgardets underrättelseavdelning för teknik och it samt ledare för centrumet för analys och kampen mot organiserad brottslighet inom Pasdaran. Ansvarig för gripanden och tortyr av bloggare och journalister.

23.3.2012

77.

JAFARI Reza

Födelsedatum: 1967

Kön: man

Rådgivare till disciplinära domstolen för domare sedan 2012. Ledamot av ”kommittén för fastställande av brottsligt webbmaterial”, ett organ som ansvarar för censur av webbplatser och sociala medier. Tidigare chef för det särskilda åklagarämbetet för it-brottslighet mellan 2007 och 2012. Ansvarig för undertryckandet av yttrandefriheten, inbegripet genom gripande, frihetsberövande och åtal av bloggare och journalister. Personer som arresterats misstänkta för it-brottslighet har misshandlats och blivit föremål för orättvist rättsförfarande.

23.3.2012

78.

RESHTE-AHMADI Bahram

Kön: man

Domare i en förstainstansrätt i norra Teheran. Tidigare tillsyningsman inom åklagarämbetet i Teheran. Biträdande chef för kontoret för fängelsefrågor i provinsen Teheran. Tidigare biträdande åklagare i Teheran fram till 2013. Han ledde åklagarämbetets centrum i Evin. Var ansvarig för att ha förvägrat människorättsförsvarare och politiska fångar deras rättigheter, inbegripet besöksrätt och andra rättigheter för fångar.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM Ali Ashraf

Kön: man

Tidigare direktör för Evin-fängelset, utnämnd i mitten av 2012. Under hans ämbetstid försämrades förhållandena i fängelset och enligt rapporter ökade misshandeln av fångar. I oktober 2012 inledde nio kvinnliga fångar en hungerstrejk i protest mot kränkningen av deras rättigheter och den brutala behandlingen från fängelsevakternas sida.

12.3.2013

80.

KIASATI Morteza

Kön: man

Domare vid revolutionsdomstolen i Ahvaz, enhet 4, dömde fyra arabiska politiska fångar till döden, nämligen Taha Heydarian, Abbas Heydarian, Abd al-Rahman Heydarian (tre bröder) och Ali Sharifi. De arresterades, torterades och hängdes utan korrekt rättsförfarande. En rapport daterad den 13 september 2012 från FN:s särskilda rapportör för mänskliga rättigheter i Iran och rapporten från FN:s generalsekreterare om Iran av den 22 augusti 2012 nämner dessa fall och avsaknaden av ett korrekt rättsförfarande.

12.3.2013

81.

MOUSSAVI Seyed Mohammad Bagher

Kön: man

Domare vid revolutionsdomstolen i Ahvaz, enhet 2, dömde den 17 mars 2012 fem araber från Ahvaz till döden, nämligen Mohamad Ali Amuri, Hashem Sha’bani Amuri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka och Sayed Mokhtar Alboshoka, med hänvisning till ”verksamhet mot den nationella säkerheten” och ”fiendskap mot Gud”. Domarna bekräftades av Irans högsta domstol den 9 januari 2013. De fem hade hållits fängslade utan åtal i över ett år, torterats och dömts utan korrekt rättsförfarande.

12.3.2013

82.

SARAFRAZ Mohammad (dr) (alias Haj-agha Sarafraz)

Födelseort: Teheran

Födelsedatum: cirka 1963

Bostadsort: Teheran

Kön: man

Tidigare ledamot av det högsta cyberrymdsrådet. Tidigare ordförande för Irans radio och tv (Islamic Republic of Iran Broadcasting, IRIB) (2014–2016). Tidigare chef för IRIB World Service och Press TV, ansvarig för alla programbeslut. Har nära samröre med den statliga säkerhetsapparaten. Under hans ledning har Press TV tillsammans med IRIB arbetat med de iranska säkerhetstjänsterna och åklagarna för att sända framtvingade bekännelser från fångar, inbegripet den iransk-kanadensiska journalisten och filmproducenten Maziar Bahari i programmet Iran Today, som sänds varje vecka. Det oberoende organet för tillsyn av tv-utsändningar, Ofcom, förelade Press TV i Förenade kungariket böter på 100 000 GBP för att 2011 ha sänt Baharis bekännelse, vilken filmades i fängelset när Bahari var utsatt för tvång. Sarafraz är därför kopplad till kränkning av rätten till ett korrekt rättsförfarande och en rättvis rättegång.

12.3.2013

83.

JAFARI Asadollah

Kön: man

I egenskap av åklagare i provinsen Mazandaran har Jafari rekommenderat att dödsdomar utfärdas i mål han drivit, vilket har lett till många avrättningar, bland annat offentliga avrättningar och under omständigheter där utfärdandet av dödsdomar strider mot internationell människorättslagstiftning, inbegripet för att det är oproportionerlig eller alltför hård bestraffning. Jafari har också varit ansvarig för olagliga gripanden och kränkningar av bahaifångars rättigheter från det inledande gripandet till deras placering i isoleringscell i underrättelsetjänstens häkte.

12.3.2013

84.

EMADI Hamid Reza (alias Hamidreza Emadi)

Födelseort: Hamadan

Födelsedatum: cirka 1973

Bostadsort: Teheran

Arbetsplats: Press TV:s huvudkontor, Teheran

Kön: man

Direktör för Press TV Newsroom. F.d. chefsproducent på Press TV.

Ansvarig för produktion och sändning av framtvingade bekännelser från fångar, inbegripet journalister, politiska aktivister, personer som tillhör den kurdiska och den arabiska minoriteten, vilket utgör en kränkning av internationellt erkända rättigheter till en rättvis rättegång och ett korrekt rättsförfarande. Det oberoende organet för tillsyn av tv-utsändningar Ofcom förelade Press TV i Förenade kungariket böter på 100 000 GBP för att ha sänt den iransk-kanadensiska journalisten Maziar Baharis framtvingade bekännelse 2011, som filmades i fängelset när Bahari befann sig under tvång. Icke-statliga organisationer har rapporterat om ytterligare fall av framtvingade tv-sända bekännelser från Press TV. Emadi är därför kopplad till kränkning av rätten till ett korrekt rättsförfarande och en rättvis rättegång.

12.3.2013

85.

HAMLBAR Rahim

Kön: man

Domare vid revolutionsdomstolen i Tabriz, enhet 1. Ansvarig för hårda domar mot azeriska etniska minoriteter och aktivister för arbetstagares rättigheter, och har anklagat dem för spionage, handlingar mot den nationella säkerheten, propaganda mot den iranska regimen och förolämpning av Irans ledare. Ett uppmärksammat fall rörde 20 frivilliga jordbävningshjälparbetare (efter en jordbävning i Iran i augusti 2012) som han dömde till fängelse för deras försök att hjälpa offer för jordbävningen. Domstolen befann hjälparbetarna skyldiga till att ”gemensamt ha samarbetat och samverkat för att begå brott mot den nationella säkerheten.”

12.3.2013

86.

MUSAVI-TABAR Seyed Reza

Kön: man

Tidigare chef för revolutionsåklagarmyndigheten i Shiraz. Ansvarig för olagliga gripanden och misshandel av politiska aktivister, journalister, människorättsförsvarare, bahaier och samvetsfångar, som utsatts för trakasserier, torterats, förhörts och nekats tillgång till advokat och ett korrekt rättsförfarande. Musavi-Tabar har undertecknat rättsliga beslut i det ökända häktet nr 100 (ett fängelse för män), inbegripet ett beslut att kvarhålla den kvinnliga bahaifången Raha Sabet i tre år i isoleringscell.

12.3.2013

87.

KHORAMABADI Abdolsamad

Chef för ”kommissionen för att fastställa fall med brottsliga inslag”.

Kön: man

Biträdande direktör för rättslig tillsyn (sedan den 13 oktober 2018). Tidigare chef för ”kommissionen för att fastställa fall med brottsliga inslag”, en statlig organisation med ansvar för censur på internet och it-brottslighet. Under hans ledarskap definierade kommissionen it-brottslighet med hjälp av ett antal vaga kriterier som kriminaliserar skapandet och offentliggörandet av innehåll som bedöms som olämpligt av regimen. Han är ansvarig för förtryck och blockering av flera oppositionswebbplatser, elektroniska dagstidningar, bloggar, webbplatser för icke-statliga organisationer för mänskliga rättigheter samt Google och Gmail sedan september 2012. Han och kommissionen bidrog aktivt till bloggaren Sattar Beheshtis död i fängelset i november 2012. Kommissionen han leder är alltså direkt ansvarig för systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna, särskilt genom förbjuda och filtrera webbplatser för allmänheten och emellanåt helt och hållet stoppa tillgången till internet.

12.3.2013”


Top