EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0479

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/479 av den 1 april 2020 om ändring av förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer (Text av betydelse för EES)

C/2020/1906

OJ L 102, 2.4.2020, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; tyst upphävande genom 32021R2306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/479/oj

2.4.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 102/4


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/479

av den 1 april 2020

om ändring av förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (1), särskilt artikel 38 d, och

av följande skäl:

(1)

Produkter som importeras från ett tredjeland får saluföras som ekologiska produkter på unionsmarknaden om de omfattas av ett kontrollintyg som utfärdats av de behöriga myndigheterna, kontrollmyndigheterna eller kontrollorganen i ett erkänt tredjeland eller av en erkänd kontrollmyndighet eller ett erkänt kontrollorgan.

(2)

För att säkerställa överensstämmelse med artikel 33.1 i förordning (EG) nr 834/2007 och för att säkerställa att de importerade produkterna kan spåras under distributionen, även under transporten från tredjeländer, föreskriver kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 (2), ändrad genom genomförandeförordning (EU) 2020/25 (3), att kontrollintyget ska utfärdas av den behöriga kontrollmyndigheten eller det behöriga kontrollorganet innan sändningen lämnar det tredjeland som är export- eller ursprungsland. Den kontrollmyndigheten eller det kontrollorganet måste underteckna deklarationen i fält 18 i intyget efter att ha utfört en dokumentkontroll på grundval av alla relevanta inspektionsdokument, inbegripet bl.a. transportdokument.

(3)

I vissa fall förefaller det som om kontrollorganet inte har tillgång till fullständiga transportdokument i tid för att kunna ange alla transportuppgifter på kontrollintyget innan sändningen lämnar tredjelandet. Det bör därför anges att uppgifterna i transportdokumenten måste kontrolleras och anges på kontrollintyget av den behöriga kontrollmyndigheten eller det behöriga kontrollorganet senast tio dagar efter det att intyget utfärdats eller, under alla omständigheter, innan intyget påtecknas av medlemsstatens myndigheter.

(4)

Förordning (EG) nr 1235/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Eftersom dessa ändringar är nödvändiga för att tillämpa artikel 13 i förordning (EG) nr 1235/2008, ändrad genom genomförandeförordning (EU) 2020/25, bör denna förordning tillämpas retroaktivt från den dag då genomförandeförordning (EU) 2020/25 träder i kraft.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för ekologisk produktion.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Ändringar av förordning (EG) nr 1235/2008

Artikel 13 i förordning (EG) nr 1235/2008 ska ändras på följande sätt:

(1)

I punkt 2 tredje stycket ska följande mening läggas till:

”Om det i den tryckta för hand undertecknade kopian av kontrollintyget saknas information rörande transportdokumenten i fälten 16 och 17 och under de relevanta rubrikerna i fält 13, eller om denna information skiljer sig från den som finns tillgänglig i Traces, ska de relevanta medlemsstaternas behöriga myndigheter och den förste mottagaren, i syfte att verifiera och påteckna inspektionsintyget, endast pröva den information som finns tillgänglig i Traces.”

(2)

I punkt 4 ska första stycket ersättas med följande:

”Den kontrollmyndighet eller det kontrollorgan som utfärdar kontrollintyget ska endast utfärda kontrollintyget och underteckna deklarationen i fält 18 i intyget efter att ha utfört en dokumentkontroll på grundval av alla relevanta inspektionsdokument, inbegripet i synnerhet produktionsplanen för den berörda produkten, handelsdokumenten och, vid behov grundat på den egna riskbedömningen, efter att ha genomfört en fysisk kontroll av sändningen. Uppgifter i transportdokument som ska anges i fält 13, särskilt antal förpackningar och nettovikt, och uppgifterna i fält 16 och 17 i kontrollintyget om transportsätt och transportdokument ska anges på kontrollintyget senast tio dagar efter det att intyget utfärdats eller, under alla omständigheter, innan intyget påtecknas av medlemsstatens behöriga myndigheter.”

Artikel 2

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 3 februari 2020.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 1 april 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 189, 20.7.2007, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 av den 8 december 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer (EUT L 334, 12.12.2008, s. 25).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/25 av den 13 januari 2020 om ändring och rättelse av förordning (EG) nr 1235/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer (EUT L 8, 14.1.2020, s. 18).


Top