EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22020D0425

AEP-kommitténs beslut nr 1/2020 av den 14 januari 2020 om ändring av vissa bestämmelser i protokoll 1 om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt samarbete till interimsavtalet om upprättande av en ram för ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan stater i östra och södra Afrika, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan [2020/425]

OJ L 93, 27.3.2020, p. 1–194 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/425/oj

27.3.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 93/1


AEP-KOMMITTÉNS BESLUT nr 1/2020

av den 14 januari 2020

om ändring av vissa bestämmelser i protokoll 1 om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt samarbete till interimsavtalet om upprättande av en ram för ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan stater i östra och södra Afrika, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan [2020/425]

AEP-KOMMITTÉN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av interimsavtalet om upprättande av en ram för ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan stater i östra och södra Afrika, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan (nedan kallat avtalet(1), särskilt artikel 13,

med beaktande av protokoll 1 om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt samarbete till avtalet, särskilt artikel 44, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 13 i avtalet får AEP-kommittén besluta om ändringar av bestämmelserna i protokoll 1 om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt samarbete (nedan kallat protokollet) i syfte att åstadkomma ytterligare förenkling.

(2)

Parterna har enats om att göra en rättelse av artikel 6.2 i protokollet vad gäller definitioner för termerna deras fartyg och deras fabriksfartyg.

(3)

Parterna har enats om att införa en ny artikel 13 med titeln Bokföringsmässig uppdelning, i syfte att göra det möjligt för de ekonomiska aktörerna att minska kostnaderna genom att använda den metoden för lagerhållning.

(4)

Parterna har enats om att ersätta bestämmelsen om Direkttransport med en ny bestämmelse med titeln Oförändrat skick, i syfte att möjliggöra mer flexibilitet för de ekonomiska aktörerna vad gäller de bevis som måste lämnas in till tullmyndigheten i importlandet då omlastning eller lagring av ursprungsvaror äger rum i ett tredjeland.

(5)

Parterna har enats om att införa en ny artikel 17 i protokollet, i syfte att göra det möjligt för de ekonomiska aktörerna att frakta socker med olika ursprung utan att behöva lagra det i olika lager.

(6)

Parterna har enats om att ändra artikeln om ursprungsintyg, som nu numreras om till artikel 18, i syfte att möjliggöra mer flexibilitet för de ekonomiska aktörerna vad gäller att uppfylla kraven på ursprungsbevis.

(7)

Den 1 januari 2012 och den 1 januari 2017 gjordes ändringar av den nomenklatur som upprättats i enlighet med den internationella konventionen om systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering (Harmoniserade systemet). Då avsikten med ändringarna inte var att ändra ursprungsreglerna är det, för att bevara status quo, nödvändigt att ändra bilaga II till protokollet i enlighet därmed.

(8)

Till följd av Kroatiens anslutning till unionen är det nödvändigt att göra ändringar i bilaga IV till protokollet i syfte att införa den kroatiska språkversionen av fakturadeklarationen i bilaga IV.

(9)

Det har gjorts ändringar i förteckningen över utomeuropeiska länder och territorier i bilaga IX till protokollet. Det är därför nödvändigt att ändra den bilagan för att återspegla de ändringarna.

(10)

Mot bakgrund av hur många ändringar som måste göras i protokollet och i dess bilagor är det av tydlighetsskäl nödvändigt att ersätta hela protokollet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Texten i protokoll 1 om definition av begreppet ”ursprungsprodukter” och om metoder för administrativt samarbete till interimsavtalet om upprättande av en ram för ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan stater i östra och södra Afrika, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan, ska härmed ersättas med texten som anges i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den 31 mars 2020.

Utfärdat i Viktoria, Seychellerna, den 14 januari 2020.

På AEP-kommitténs vägnar

Dillum HAYMANDOYAL

Medordförande för ESA

Cécile BILLAUX

Medordförande för EU


(1)  EUT L 111, 24.4.2012, s. 2.


BILAGA

”PROTOKOLL 1

om definition av begreppet ursprungsprodukter och om metoder för administrativt samarbete

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artiklar

1.

Definitioner

AVDELNING II

DEFINITION AV BEGREPPET URSPRUNGSPRODUKTER

Artiklar

2.

Allmänna villkor

3.

Kumulation i gemenskapen

4.

Kumulation i ESA-staterna

5.

Kumulation med angränsande utvecklingsländer

6.

Helt framställda produkter

7.

Tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter

8.

Otillräcklig bearbetning eller behandling

9.

Bedömningsenhet

10.

Tillbehör, reservdelar och verktyg

11.

Satser

12.

Neutrala element

13.

Bokföringsmässig uppdelning

AVDELNING III

TERRITORIELLA VILLKOR

Artiklar

14.

Territorialprincip

15.

Oförändrat skick

16.

Utställningar

17.

Frakt av socker

AVDELNING IV

URSPRUNGSINTYG

Artiklar

18.

Allmänna villkor

19.

Förfarande för utfärdande av varucertifikat EUR.1

20.

Varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand

21.

Utfärdande av duplikat av varucertifikat EUR.1

22.

Utfärdande av varucertifikat EUR.1 på grundval av ett tidigare utfärdat eller upprättat ursprungsintyg

23.

Villkor för upprättande av en fakturadeklaration

24.

Godkänd exportör

25.

Ursprungsintygs giltighet

26.

Transiteringsförfarande

27.

Uppvisande av ursprungsintyg

28.

Import i delleveranser

29.

Undantag från krav på ursprungsintyg

30.

Informationsförfarande för kumulationsändamål

31.

Styrkande handlingar

32.

Bevarande av ursprungsintyg och styrkande handlingar

33.

Avvikelser och formella fel

34.

Belopp i euro

AVDELNING V

BESTÄMMELSER OM ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artiklar

35.

Administrativa villkor för produkter som ska omfattas av avtalet

36.

Anmälan av parternas tullmyndigheter

37.

Ömsesidigt bistånd

38.

Kontroll av ursprungsintyg

39.

Kontroll av leverantörsdeklarationer

40.

Tvistlösning

41.

Sanktioner

42.

Frizoner

43.

Tullsamarbetskommitté

44.

Undantag

AVDELNING VI

CEUTA OCH MELILLA

Artiklar

45.

Särskilda villkor

AVDELNING VII

SLUTBESTÄMMELSER

Artiklar

46.

Ändringar av protokollet

47.

Bilagor

48.

Genomförande av protokollet

BILAGOR

BILAGA I

Inledande anmärkningar till förteckningen i bilaga II

BILAGA II

Förteckning över bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som krävs för att den tillverkade produkten ska få ursprungsstatus

BILAGA II a

Undantag från förteckningen över bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som krävs för att den tillverkade produkten ska få ursprungsstatus i enlighet med artikel 7.2

BILAGA III

Formulär för varucertifikat

BILAGA IV

Fakturadeklaration

BILAGA V A

1 Leverantörsdeklaration för produkter som har förmånsursprungsstatus

BILAGA V B

1: Leverantörsdeklaration för produkter som inte har förmånsursprungsstatus

BILAGA VI

Informationscertifikat

BILAGA VII

Formulär för ansökan om undantag

BILAGA VIII

Angränsande utvecklingsländer

BILAGA IX

Utomeuropeiska länder och territorier

BILAGA X

Produkter för vilka de bestämmelser om kumulation som avses i artiklarna 3 och 4 ska tillämpas efter den 1 oktober 2015 och för vilka bestämmelserna i artikel 5 inte ska gälla

BILAGA XI

Övriga AVS-stater

BILAGA XII

Produkter med ursprung i Sydafrika som inte omfattas av kumulation enligt artikel 4

BILAGA XIII

Produkter med ursprung i Sydafrika som omfattas av bestämmelserna om kumulation i artikel 4 efter den 31 december 2009

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I detta protokoll avses med

a)

tillverkning: alla slag av bearbetning eller behandling, inbegripet sammansättning eller särskilda åtgärder,

b)

material: alla ingredienser, råvaror, beståndsdelar eller delar osv. som används vid tillverkningen av en produkt,

c)

produkt: den produkt som tillverkas, även om den är avsedd för senare användning i en annan tillverkningsprocess,

d)

varor: både material och produkter,

e)

tullvärde: det värde som fastställs i enlighet med 1994 års avtal om tillämpning av artikel VII i Allmänna tull- och handelsavtalet (WTO-avtalet om tullvärdeberäkning),

f)

pris fritt fabrik: det pris som betalas för produkten fritt fabrik till den tillverkare i gemenskapen eller i ESA-staterna i vars företag den sista bearbetningen eller behandlingen äger rum, förutsatt att värdet av allt använt material är inkluderat i priset och att avdrag gjorts för alla inhemska skatter som betalats och som kommer att eller kan komma att återbetalas när den framställda produkten exporteras,

g)

värdet av material: tullvärdet vid importtillfället för det icke-ursprungsmaterial som använts eller, om värdet inte är känt och inte kan fastställas, det första fastställbara pris som betalats för materialet i gemenskapen eller i ESA-staterna,

h)

värdet av ursprungsmaterial: värdet av ursprungsmaterial enligt tillämpliga delar av definitionen i g,

i)

mervärde: priset fritt fabrik med avdrag för tullvärdet av allt material som ingår och som har ursprung i de andra länder och territorier som avses i artiklarna 3 och 4 och med vilka kumulation tillämpas eller, om tullvärdet inte är känt och inte kan fastställas, det första fastställbara pris som betalats för materialet i gemenskapen eller i någon av ESA-staterna,

j)

kapitel och HS-nummer eller nummer: de kapitel och nummer (med fyrställig sifferkod) som används i systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering, i detta protokoll kallat Harmoniserade systemet eller HS,

k)

klassificering: klassificeringen av en produkt eller ett material enligt ett visst nummer,

l)

sändning: produkter som antingen sänds samtidigt från en exportör till en mottagare eller omfattas av ett enda transportdokument för hela transporten från exportören till mottagaren eller, i avsaknad av ett sådant dokument, av en enda faktura,

m)

territorier: territorier, inbegripet territorialvatten,

n)

utomeuropeiska länder och territorier: de länder och territorier som anges i bilaga IX,

o)

övriga AVS-stater: alla AVS-stater utom ESA-staterna.

AVDELNING II

DEFINITION AV BEGREPPET URSPRUNGSPRODUKTER

Artikel 2

Allmänna villkor

1.   I det ekonomiska partnerskapsavtalet mellan ESA-staterna och EU, nedan kallat avtalet, ska följande produkter anses ha ursprung i gemenskapen:

a)

Produkter som helt framställts i gemenskapen enligt artikel 6 i detta protokoll.

b)

Produkter som framställts i gemenskapen och som innehåller material som inte helt framställts där, om detta material har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling i gemenskapen enligt artikel 7.

2.   I avtalet ska följande produkter anses ha ursprung i en ESA-stat:

a)

Produkter som helt framställts i en ESA-stat enligt artikel 6 i detta protokoll.

b)

Produkter som framställts i en ESA-stat och som innehåller material som inte helt framställts där, om detta material har genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling i denna ESA-stat enligt artikel 7.

Artikel 3

Kumulation i gemenskapen

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 2.1 ska produkter anses ha ursprung i gemenskapen om de framställts där och det därvid lagts till material med ursprung i en ESA-stat, i övriga AVS-länder eller i de utomeuropeiska länderna och territorierna, förutsatt att bearbetningen eller behandlingen i gemenskapen är mer omfattande än de åtgärder som anges i artikel 8. Sådant material behöver inte ha genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling.

2.   Om bearbetningen eller behandlingen i gemenskapen inte är mer omfattande än de åtgärder som anges i artikel 8, ska den framställda produkten anses ha ursprung i gemenskapen endast om det mervärde den tillförts där överstiger värdet av använt material med ursprung i något av de övriga länder eller territorier som avses i punkt 1. Om så inte är fallet ska den framställda produkten anses ha ursprung i det land eller territorium som står för den största delen av värdet av det ursprungsmaterial som använts vid tillverkningen i gemenskapen.

3.   Produkter som har ursprung i något av de länder eller territorier som avses i punkterna 1 och 2 och som inte genomgår någon bearbetning eller behandling i gemenskapen ska behålla sitt ursprung när de exporteras till något av dessa länder eller territorier.

4.   Vid tillämpning av artikel 2.1 b ska den bearbetning eller behandling som utförs i en ESA-stat, i övriga AVS-stater eller i de utomeuropeiska länderna och territorierna anses ha utförts i gemenskapen om de framställda produkterna genomgår ytterligare bearbetning eller behandling i gemenskapen. Om ursprungsprodukterna enligt denna bestämmelse är framställda i två eller flera av de berörda länderna eller territorierna, ska de anses ha ursprung i gemenskapen endast om bearbetningen eller behandlingen är mer omfattande än de åtgärder som anges i artikel 8.

5.   Om bearbetningen eller behandlingen i gemenskapen inte är mer omfattande än de åtgärder som anges i artikel 8, ska den framställda produkten anses ha ursprung i gemenskapen endast om det mervärde den tillförts där överstiger värdet av använt material med ursprung i något av de övriga länder eller territorier som avses i punkt 4. Om så inte är fallet ska den framställda produkten anses ha ursprung i det land eller territorium som står för den största delen av värdet av det material som använts vid tillverkningen.

6.   Kumulation enligt denna artikel får tillämpas endast om

a)

de länder som är inblandade när det gäller erhållande av ursprungsstatus och bestämmelselandet har ingått ett avtal om administrativt samarbete genom vilket det kan säkerställas att denna artikel tillämpas på ett riktigt sätt,

b)

material och produkter har erhållit ursprungsstatus genom tillämpning av samma ursprungsregler som i detta protokoll, och

c)

gemenskapen ger ESA-staterna, genom Europeiska kommissionen, närmare upplysningar om avtal om administrativt samarbete med övriga länder eller territorier som avses i denna artikel. Europeiska kommissionen ska i Europeiska unionens officiella tidning (C-serien) och ESA-staterna i enlighet med sina egna förfaranden offentliggöra från och med vilken dag som kumulation enligt denna artikel får tillämpas när det gäller de länder eller territorier som anges i denna artikel och som uppfyller de nödvändiga kraven.

7.   Kumulation enligt denna artikel får endast tillämpas efter den 1 oktober 2015 på de produkter som förtecknas i bilaga X respektive efter den 1 januari 2010 på ris enligt HS-nummer 1006.

Artikel 4

Kumulation i ESA-staterna

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 2.2 ska produkter anses ha ursprung i en ESA-stat om de framställts där och det därvid lagts till material med ursprung i gemenskapen, i övriga AVS-stater, i de utomeuropeiska länderna och territorierna eller i de andra ESA-staterna, förutsatt att bearbetningen eller behandlingen i den berörda ESA-staten är mer omfattande än de åtgärder som anges i artikel 8. Sådant material behöver inte ha genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling.

2.   Om bearbetningen eller behandlingen i ESA-staten inte är mer omfattande än de åtgärder som anges i artikel 8, ska den framställda produkten anses ha ursprung i den ESA-staten endast om det mervärde den tillförts där överstiger värdet av använt material med ursprung i något av de övriga länder eller territorier som avses i punkt 1. Om så inte är fallet ska den framställda produkten anses ha ursprung i det land eller territorium som står för den största delen av värdet av det ursprungsmaterial som använts vid tillverkningen i den berörda ESA-staten.

3.   Produkter som har ursprung i något av de länder eller territorier som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel och som inte genomgår någon bearbetning eller behandling i den ESA-staten ska behålla sitt ursprung när de exporteras till något av dessa länder eller territorier.

4.   Vid tillämpning av artikel 2.2 b ska den bearbetning eller behandling som utförs i gemenskapen, i övriga ESA-stater, i övriga AVS-länder eller i de utomeuropeiska länderna och territorierna anses ha utförts i en ESA-stat om de framställda produkterna genomgår ytterligare bearbetning eller behandling i denna ESA-stat. Om ursprungsprodukterna enligt denna bestämmelse är framställda i två eller flera av de berörda länderna eller territorierna, ska de anses ha ursprung i denna ESA-stat endast om bearbetningen eller behandlingen är mer omfattande än de åtgärder som anges i artikel 8.

5.   Om bearbetningen eller behandlingen i ESA-staten inte är mer omfattande än de åtgärder som anges i artikel 8, ska den framställda produkten anses ha ursprung i den ESA-staten endast om det mervärde den tillförts där överstiger värdet av använt material med ursprung i något av de övriga länder eller territorier som avses i punkt 4. Om så inte är fallet ska den framställda produkten anses ha ursprung i det land eller territorium som står för den största delen av värdet av det material som använts vid tillverkningen.

6.   Kumulation enligt denna artikel får tillämpas endast om

a)

de länder som är inblandade när det gäller erhållande av ursprungsstatus och bestämmelselandet har ingått ett avtal om administrativt samarbete genom vilket det kan säkerställas att denna artikel tillämpas på ett riktigt sätt,

b)

material och produkter har erhållit ursprungsstatus genom tillämpning av samma ursprungsregler som i detta protokoll, och

c)

ESA-staterna ger gemenskapen, genom Europeiska kommissionen, närmare upplysningar om avtal om administrativt samarbete med övriga länder eller territorier som avses i denna artikel. Europeiska kommissionen ska i Europeiska unionens officiella tidning (C-serien) och ESA-staterna i enlighet med sina egna förfaranden offentliggöra från och med vilken dag som kumulation enligt denna artikel får tillämpas när det gäller de länder eller territorier som anges i denna artikel och som uppfyller de nödvändiga kraven.

7.   Kumulationen enligt denna artikel ska inte tillämpas på produkter som förtecknas i bilaga X. Trots detta får kumulation enligt denna artikel endast tillämpas efter den 1 oktober 2015 på produkter som förtecknas i bilaga X respektive efter den 1 januari 2010 på ris enligt HS-nummer 1006, när det material som används för tillverkning av sådana produkter har ursprung i eller bearbetningen eller behandlingen utförs i en ESA-stat eller i en annan AVS-stat som är part i ett ekonomiskt partnerskapsavtal.

8.   Denna artikel ska inte gälla för produkter i bilaga XII med ursprung i Sydafrika. Kumulation enligt denna artikel ska tillämpas efter den 31 december 2009 för de produkter med ursprung i Sydafrika som förtecknas i bilaga XIII.

Artikel 5

Kumulation med angränsande utvecklingsländer

På begäran av ESA-staterna och i enlighet med bestämmelserna i artikel 41 kan material med ursprung i ett angränsande utvecklingsland som inte är en AVS-stat och som är en del av en sammanhängande geografisk enhet, enligt förteckningen i bilaga VIII, anses ha ursprung i en ESA-stat om materialet ingår i en produkt som framställts där. Om följande förutsättningar är uppfyllda behöver materialet inte ha genomgått tillräcklig bearbetning eller behandling:

a)

Den bearbetning eller behandling som äger rum i ESA-staten är mer omfattande än de åtgärder som anges i artikel 8.

b)

ESA-staterna, gemenskapen och de berörda angränsande utvecklingsländerna har ingått ett avtal om tillfredsställande förfaranden för administrativt samarbete som säkerställer att denna punkt tillämpas på ett riktigt sätt. Kumulation enligt denna artikel ska inte tillämpas på produkter som ska förtecknas enligt beslut i tullsamarbetskommittén.

Vid fastställandet av om produkterna har ursprung i det angränsande utvecklingslandet enligt bilaga VIII ska bestämmelserna i detta protokoll gälla.

Artikel 6

Helt framställda produkter

1.   The following shall be considered as wholly obtained in an ESA State or in the Community:

a)

Mineraliska produkter som utvunnits ur deras jord eller havsbotten.

b)

Vegetabiliska produkter som skördats där.

c)

Levande djur som fötts och uppfötts där.

d)

Produkter som erhållits från levande djur som uppfötts där.

e)

i)

Produkter från jakt eller fiske som bedrivits där.

ii)

Produkter från vattenbruk, inklusive havsbruk, om fisken fötts och uppfötts där.

f)

Produkter från havsfiske och andra produkter som hämtats ur havet utanför gemenskapens eller en ESA-stats territorialvatten av deras fartyg.

g)

Produkter som framställts ombord på deras fabriksfartyg uteslutande av produkter som avses i f.

h)

Begagnade varor som insamlats där och som endast kan användas för återvinning av råvaror, inbegripet begagnade däck som endast kan användas för regummering eller som avfall.

i)

Avfall och skrot från tillverkningsprocesser som ägt rum där.

j)

Produkter som utvunnits ur havsbottnen eller dess underliggande lager utanför deras territorialvatten, förutsatt att de har ensamrätt att exploatera denna havsbotten eller dess underliggande lager.

k)

Varor som tillverkats där uteslutande av sådana produkter som avses i a–j.

2.   Med deras fartyg och deras fabriksfartyg i punkt 1 f och g avses endast fartyg och fabriksfartyg

a)

som är registrerade i en EG-medlemsstat eller i en ESA-stat,

b)

som för en EG-medlemsstats eller en ESA-stats flagg, eller

c)

som uppfyller något av villkoren att

i)

de ägs till minst 50 % av medborgare i en EG-medlemsstat eller i en ESA-stat, eller

ii)

de ägs av företag

som har sitt huvudkontor och sin huvudsakliga verksamhet i en EG-medlemsstat eller en ESA-stat, och

som ägs till minst 50 % av en EG-medlemsstat eller av en ESA-stat eller av offentliga organ eller medborgare i den staten.

3.   Trots bestämmelserna i punkt 2 ska gemenskapen, på begäran av en ESA-stat, erkänna att fartyg som aktörer från denna ESA-stat befraktar eller hyr ska behandlas som deras fartyg och ha rätt att bedriva fiske i dess exklusiva ekonomiska zon, förutsatt att befraktnings- eller hyreskontraktet, till vilket gemenskapen getts förhandsrätt, har godkänts av tullsamarbetskommittén i och med att det anses ge den begärande ESA-staten tillräckliga möjligheter att utveckla sin förmåga att fiska för egen räkning och, framför allt, innebära att denna ESA-stat ges ansvaret för den sjöfartsmässiga och kommersiella förvaltningen av de fartyg som befraktas eller hyrs under en väsentlig tidsperiod.

4.   Villkoren i punkt 2 kan uppfyllas i olika stater, förutsatt att de är ESA-stater. I så fall ska produkter anses ha sitt ursprung i den stat vars medborgare eller företag äger fartyget eller fabriksfartyget, i enlighet med punkt 2 c. Om ett fartyg eller fabriksfartyg ägs av medborgare eller företag i stater som omfattas av olika ekonomiska partnerskapsavtal, ska produkterna anses ha sitt ursprung i den stat vars medborgare eller företag står för den största andelen enligt bestämmelserna i punkt 2 c.

Artikel 7

Tillräckligt bearbetade eller behandlade produkter

1.   Vid tillämpning av artikel 2 ska produkter som inte är helt framställda anses vara tillräckligt bearbetade eller behandlade om villkoren i förteckningen i bilaga II är uppfyllda.

2.   Trots vad som sägs i punkt 1 kan produkter som förtecknas i bilaga II a betraktas som tillräckligt bearbetade eller behandlade vid tillämpning av artikel 2, om villkoren i den bilagan är uppfyllda.

3.   I villkoren i punkterna 1 och 2 anges för samtliga produkter som omfattas av detta avtal om ekonomiskt partnerskap vilken bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som krävs för att den tillverkade produkten ska få ursprungsstatus och villkoren gäller endast icke-ursprungsmaterial. Om en produkt, som genom att uppfylla villkoren i någon av förteckningarna har fått ursprungsstatus, används vid tillverkningen av en annan produkt, är alltså de villkor som gäller för den produkt i vilken den ingår inte tillämpliga på den, och ingen hänsyn ska tas till det icke-ursprungsmaterial som kan ha använts vid dess tillverkning.

4.   Trots vad som sägs i punkterna 1 och 2 får icke-ursprungsmaterial som enligt villkoren i bilaga II eller bilaga II a inte får användas vid tillverkningen av en produkt ändå användas, om

a)

dess totala värde inte överstiger 15 % av produktens pris fritt fabrik,

b)

ingen av de andelar för icke-ursprungsmaterials högsta värde som anges i förteckningen överskrids genom tillämpning av denna punkt.

5.   Bestämmelserna i punkt 4 ska inte tillämpas på produkter som omfattas av kapitlen 50–63 i Harmoniserade systemet.

6.   Punkterna 1–5 ska tillämpas om inte annat sägs i artikel 8.

Artikel 8

Otillräcklig bearbetning eller behandling

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 ska följande åtgärder anses utgöra otillräcklig bearbetning eller behandling för att ge en produkt ursprungsstatus, oavsett om villkoren i artikel 7 är uppfyllda eller inte:

a)

Åtgärder för att bevara produkten i gott skick under transport och lagring.

b)

Uppdelning eller sammanföring av kollin.

c)

Tvättning, rengöring, avlägsnande av damm, oxid, olja, färg eller andra beläggningar.

d)

Strykning eller pressning av textilier.

e)

Enklare målning eller polering.

f)

Skalning, partiell eller fullständig blekning, polering eller glasering av spannmål eller ris.

g)

Tillsats av färgämnen till socker eller formning av sockerbitar; partiell eller fullständig malning av kristallsocker.

h)

Skalning eller urkärning av frukter, nötter eller grönsaker.

i)

Vässning, enklare slipning eller enklare tillskärning.

j)

Siktning, sållning, sortering, klassificering, indelning i kategorier och hoppassning (inbegripet sammanföring av artiklar i satser).

k)

Enklare förpackning i flaskor, burkar, säckar, fodral eller askar, uppsättning på kartor eller skivor samt alla övriga enklare förpackningsåtgärder.

l)

Anbringande eller stämpling av varumärken, etiketter, logotyper eller annan liknande särskiljande märkning på produkter eller på deras förpackningar.

m)

Enklare blandning av produkter, även av olika slag; blandning av socker med något annat material.

n)

Enklare sammansättning av delar av artiklar i avsikt att framställa en komplett artikel eller isärtagning av produkter i delar.

o)

En kombination av två eller flera av de åtgärder som anges i a–n.

p)

Slakt av djur.

2.   Alla åtgärder som har vidtagits antingen i gemenskapen eller i ESA-staterna i fråga om en viss produkt ska beaktas tillsammans när det fastställs om den bearbetning eller behandling som produkten har genomgått ska anses vara otillräcklig i den mening som avses i punkt 1.

Artikel 9

Bedömningsenhet

1.   Bedömningsenheten för tillämpningen av bestämmelserna i detta protokoll ska vara den särskilda produkt som anses som grundenhet vid klassificeringen enligt Harmoniserade systemets nomenklatur.

Av detta följer att

a)

när en produkt som består av en grupp eller sammansättning av artiklar klassificeras enligt ett enda nummer i Harmoniserade systemet, ska helheten utgöra bedömningsenheten,

b)

när en sändning består av flera identiska produkter som klassificeras enligt samma nummer i Harmoniserade systemet, ska varje produkt beaktas för sig vid tillämpning av bestämmelserna i detta protokoll.

2.   Om förpackningen, enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 5 i Harmoniserade systemet, klassificeras tillsammans med den produkt som den innehåller, ska den vid ursprungsbestämningen anses utgöra en helhet tillsammans med produkten.

Artikel 10

Tillbehör, reservdelar och verktyg

Tillbehör, reservdelar och verktyg som levereras tillsammans med en utrustning, en maskin, en apparat eller ett fordon ska tillsammans med dessa anses som en enhet när de utgör standardutrustning och ingår i priset för utrustningen, maskinen, apparaten eller fordonet eller inte faktureras separat.

Artikel 11

Satser

Satser, enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 3 i Harmoniserade systemet, ska anses som ursprungsprodukter när alla produkter som ingår i satsen är ursprungsprodukter. När en sats består av både ursprungsprodukter och icke-ursprungsprodukter ska dock hela satsen anses ha ursprungsstatus, om värdet av icke-ursprungsprodukterna inte överstiger 15 % av satsens pris fritt fabrik.

Artikel 12

Neutrala element

För att avgöra om en produkt är en ursprungsprodukt behöver ursprunget inte fastställas för följande element som kan användas i tillverkningsprocessen:

a)

Energi och bränsle.

b)

Anläggningar och utrustning.

c)

Maskiner och verktyg.

d)

Varor som inte ingår i och som inte är avsedda att ingå i den slutliga sammansättningen av produkten.

Artikel 13

Bokföringsmässig uppdelning

1.   Om det är förenat med avsevärda kostnader eller väsentliga svårigheter att hålla separata lager av fungibla material med respektive utan ursprungsstatus, får tullmyndigheterna, på skriftlig begäran av berörda parter, tillåta att metoden med bokföringsmässig uppdelning (nedan kallad metoden) används för förvaltningen av dessa lager.

2.   Den metod ska även gälla råsocker utan tillsats av aromämnen eller färgämnen, för raffinering, med eller utan ursprungsstatus, enligt nummer 1701 12, 1701 13, 1701 14 i Harmoniserade systemet, och som fysiskt kombineras eller blandas i en ESA-stat eller i gemenskapen före export till gemenskapen respektive till ESA-staterna.

3.   Genom metoden ska det säkras att antalet eller kvantiteten framställda produkter som kan anses ha sitt ursprung i ESA-staterna eller i gemenskapen alltid är detsamma som vad som hade varit fallet om lagren skilts åt fysiskt.

4.   Tullmyndigheterna får bevilja det tillstånd som avses i punkt 1 på de villkor som de anser lämpliga.

5.   Metoden ska tillämpas, och dess tillämpning ska dokumenteras, i enlighet med de allmänna redovisningsprinciper som gäller i det land där produkten tillverkats.

6.   Den som beviljats tillstånd att använda denna metod får, beroende på vad som är tillämpligt, upprätta eller ansöka om ursprungsintyg för den kvantitet produkter som kan anses ha ursprungsstatus. På begäran av tullmyndigheterna ska tillståndshavaren lämna en redogörelse för hur kvantiteterna förvaltats.

7.   Tullmyndigheterna ska övervaka hur tillståndet används och får återkalla det om tillståndshavaren på något sätt missbrukar tillståndet eller inte uppfyller något av de andra villkor som anges i detta protokoll.

8.   Vid tillämpning av punkt 1 avses med fungibla material material av samma art och av samma handelskvalitet med samma tekniska och fysiska egenskaper, som inte kan åtskiljas från varandra vad gäller ursprung.

AVDELNING III

TERRITORIELLA VILLKOR

Artikel 14

Territorialprincip

1.   De villkor för erhållande av ursprungsstatus som anges i avdelning II ska vara uppfyllda i ESA-staterna eller gemenskapen utan avbrott, om inte annat följer av artiklarna 3, 4 och 5.

2.   Om ursprungsvaror som exporterats från en ESA-stat eller gemenskapen till ett annat land återinförs ska de, om inte annat följer av artiklarna 3, 4 och 5, inte anses ha ursprungsstatus, såvida det inte på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna kan visas

a)

att de återinförda varorna är samma varor som de som exporterades, och

b)

att varorna inte har blivit föremål för någon åtgärd som är mer omfattande än vad som krävs för att bevara dem i gott skick under tiden i det landet eller under exporten.

Artikel 15

Oförändrat skick

1.   De ursprungsprodukter som deklareras för inhemsk förbrukning i en part ska vara samma produkter som de som exporterats från den andra parten där de erhållit ursprungsstatus. De får inte ha ändrats eller omvandlats på något sätt eller blivit föremål för andra åtgärder än för att bevara dem i gott skick eller för att anbringa märken, etiketter, försegling eller annan dokumentation för att säkra att särskilda inhemska krav hos den importerande parten är uppfyllda, innan de deklareras för inhemsk förbrukning.

2.   Produkter och sändningar får lagras i en icke-part på villkor att de kvarstår under tullövervakning i icke-parten.

3.   Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i avdelning V får sändningar delas upp i en icke-parts territorium om det görs av exportören eller på dennes ansvar, och förutsatt att produkterna kvarstår under tullövervakning i icke-parten.

4.   Vid tvivel om huruvida villkoren i punkterna 1–3 är uppfyllda får tullmyndigheterna begära att deklaranten uppvisar intyg på efterlevnad, vilka kan vara av alla slag, däribland transportavtalsdokument såsom konossement, faktabevis eller konkret bevisning grundad på märkning eller numrering av kollin eller bevisning som rör själva varorna.

Artikel 16

Utställningar

1.   Ursprungsprodukter som har sänts till en utställning i ett annat land eller territorium än de som avses i artiklarna 3, 4 och 5 och med vilka kumulation tillämpas och som efter utställningen sålts för att importeras till gemenskapen eller en ESA-stat ska vid importen omfattas av bestämmelserna i avtalet, om det på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna kan visas att

a)

en exportör har sänt produkterna från en ESA-stat eller gemenskapen till utställningslandet och ställt ut produkterna där,

b)

exportören har sålt eller på annat sätt överlåtit produkterna till en person i en ESA-stat eller gemenskapen,

c)

produkterna under utställningen eller omedelbart därefter har avsänts i samma skick som de var i när de sändes till utställningen, och

d)

produkterna, sedan de sändes till utställningen, inte har använts för något annat ändamål än visning på utställningen.

2.   Ett ursprungsintyg ska utfärdas eller upprättas i enlighet med bestämmelserna i avdelning IV och på vanligt sätt uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet. Utställningens namn och adress ska anges på intyget. Vid behov kan ytterligare styrkande handlingar krävas som visar under vilka förhållanden produkterna har ställts ut.

3.   Bestämmelserna i punkt 1 ska tillämpas på alla handels-, industri-, jordbruks- och hantverksutställningar samt på mässor och offentliga visningar av liknande karaktär under vilka produkterna kvarstår under tullkontroll, dock med undantag för sådana visningar som anordnas i privat syfte i butiker eller affärslokaler för försäljning av utländska produkter.

Artikel 17

Frakt av socker

Transport sjövägen mellan parternas territorier av råsocker utan tillsats av aromämnen eller färgämnen och avsett för vidare raffinering, enligt nummer 1701,12, 1701,13 och 1701,14 i Harmoniserade systemet, av olika ursprung, ska vara tillåten utan att sockret hålls i separata lager. Det ska säkerställas att mängden sådant socker som kan anses ha ursprungsstatus är densamma som den mängd som skulle ha deklarerats för import om sockret hade hållits i separata lager. Den sista lastningshamnen bör tillhöra territoriet för en AVS-stat som ingått ett ekonomiskt partnerskapsavtal.

AVDELNING IV

URSPRUNGSINTYG

Artikel 18

Allmänna villkor

1.   Produkter med ursprung i en ESA-stat som importeras till gemenskapen och produkter med ursprung i gemenskapen som importeras till en ESA-stat ska omfattas av avtalet, förutsatt att det uppvisas

a)

ett varucertifikat EUR.1 enligt förlagan i bilaga III, eller

b)

i de fall som avses i artikel 23.1, en deklaration, nedan kallad fakturadeklaration, som exportören lämnar på en faktura, en följesedel eller någon annan kommersiell handling där de berörda produkterna beskrivs tillräckligt noggrant för att kunna identifieras. Fakturadeklarationens lydelse återges i bilaga IV.

2.   Trots vad som sägs i punkt 1 ska ursprungsprodukter enligt detta protokoll i de fall som anges i artikel 29 omfattas av avtalet utan att någon av de handlingar som anges ovan behöver uppvisas.

3.   Efter anmälan till tullsamarbetskommittén ska produkter med ursprung i den ena partens territorium som importeras till den andra parten omfattas av förmånsbehandling i enlighet med detta avtal mot uppvisande av en fakturadeklaration som upprättats i enlighet med artikel 23 av en exportör som är registrerad i enlighet med parternas relevanta lagstiftning. I anmälan ska det anges att punkt 1 a och b ska upphöra att gälla.

4.   Vid tillämpning av bestämmelserna i denna avdelning ska exportörerna sträva efter att använda ett språk som ESA-staterna och gemenskapen har gemensamt.

Artikel 19

Förfarande för utfärdande av varucertifikat EUR.1

1.   Varucertifikat EUR.1 ska utfärdas av tullmyndigheterna i exportlandet på skriftlig ansökan av exportören eller, på exportörens ansvar, av exportörens befullmäktigade ombud.

2.   För detta ändamål ska exportören eller exportörens befullmäktigade ombud fylla i både ett varucertifikat EUR.1 och en ansökningsblankett enligt förlagorna i bilaga III. Dessa blanketter ska ifyllas i enlighet med bestämmelserna i detta protokoll. Om blanketterna fylls i för hand ska detta göras med bläck och tryckbokstäver. Produktbeskrivningen ska anges i det avsedda fältet utan att någon rad lämnas tom. Om hela fältet inte fylls i ska en vågrät linje dras under den sista textraden under varuslag och det tomma utrymmet korsas över.

3.   En exportör som ansöker om ett varucertifikat EUR.1 ska vara beredd att när som helst på begäran av tullmyndigheterna i det exportland där varucertifikatet EUR.1 utfärdas, uppvisa alla relevanta handlingar som styrker att de berörda produkterna har ursprungsstatus samt att övriga villkor i detta protokoll är uppfyllda.

4.   Varucertifikat EUR.1 ska utfärdas av tullmyndigheterna i en medlemsstat eller i en ESA-stat om de berörda produkterna kan anses vara produkter med ursprung i gemenskapen eller en ESA-stat eller något av de övriga länder eller territorier som avses i artiklarna 3, 4 och 5 och om de uppfyller övriga villkor i detta protokoll.

5.   De utfärdande tullmyndigheterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att kontrollera att produkterna har ursprungsstatus och att övriga villkor i detta protokoll är uppfyllda. För detta ändamål ska de ha rätt att begära alla slags bevisning och att göra alla slags kontroller av exportörens räkenskaper eller varje annan kontroll som de anser lämplig. De utfärdande tullmyndigheterna ska också kontrollera att de blanketter som avses i punkt 2 är korrekt ifyllda. De ska särskilt kontrollera att fältet för varuslag har fyllts i på ett sådant sätt att det utesluter varje möjlighet till bedrägliga tillägg.

6.   Datum för utfärdandet av varucertifikat EUR.1 ska anges i fält 11 på certifikatet.

7.   Varucertifikat EUR.1 ska utfärdas av tullmyndigheterna och ställas till exportörens förfogande så snart exporten faktiskt ägt rum eller säkerställts.

Artikel 20

Varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand

1.   Trots vad som sägs i artikel 19.7 får ett varucertifikat EUR.1 undantagsvis utfärdas efter export av de produkter som certifikatet avser, om

a)

det inte utfärdades vid tidpunkten för exporten på grund av misstag, förbiseende eller särskilda omständigheter, eller

b)

det på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna visas att ett varucertifikat EUR.1 utfärdades men av tekniska skäl inte godtogs vid importen.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 ska exportören i sin ansökan ange ort och datum för exporten av de produkter som varucertifikatet EUR.1 avser samt ange skälen för ansökan.

3.   Tullmyndigheterna får utfärda varucertifikat EUR.1 i efterhand först efter att ha kontrollerat att uppgifterna i exportörens ansökan stämmer överens med uppgifterna i motsvarande handlingar.

4.   Varucertifikat EUR.1 som utfärdas i efterhand ska förses med följande påskrift på engelska:

’ISSUED RETROSPECTIVELY’.

5.   Den påskrift som avses i punkt 4 ska göras i fältet ’Anmärkningar’ på varucertifikatet EUR.1.

Artikel 21

Utfärdande av duplikat av varucertifikat EUR.1

1.   Om ett varucertifikat EUR.1 stulits, förlorats eller förstörts får exportören hos den tullmyndighet som utfärdade certifikatet ansöka om ett duplikat, som tullmyndigheten ska utfärda på grundval av de exporthandlingar som den har tillgång till.

2.   Ett duplikat som utfärdas på detta sätt ska förses med följande påskrift på engelska:

’DUPLICATE’.

3.   Den påskrift som avses i punkt 2 ska göras i fältet ”Anmärkningar” på duplikatet av varucertifikatet EUR.1.

4.   Duplikatet ska ha samma utfärdandedatum som det ursprungliga varucertifikatet EUR.1 och gälla från och med samma dag.

Artikel 22

Utfärdande av varucertifikat EUR.1 på grundval av ett tidigare utfärdat eller upprättat ursprungsintyg

Om ursprungsprodukter står under kontroll av ett tullkontor i en ESA-stat eller i gemenskapen, ska det vara möjligt att ersätta det ursprungliga ursprungsintyget med ett eller flera varucertifikat EUR.1, så att alla eller vissa av dessa produkter kan sändas någon annanstans i ESA-staterna eller gemenskapen. Ersättningsvarucertifikat EUR.1 ska utfärdas av det tullkontor under vars kontroll produkterna står och påskrivas av den tullmyndighet under vars kontroll produkterna står.

Artikel 23

Villkor för upprättande av en fakturadeklaration

1.   En fakturadeklaration enligt artikel 18.1 b får upprättas

a)

av en godkänd exportör enligt artikel 24, eller

b)

av vilken exportör som helst för sändningar som består av ett eller flera kollin med ursprungsprodukter vars totala värde inte överstiger 6 000 EUR.

2.   En fakturadeklaration får upprättas om de berörda produkterna kan anses vara produkter med ursprung i en ESA-stat eller i gemenskapen eller i något av de andra länder eller territorier som avses i artiklarna 3, 4 och 5 och om de uppfyller övriga villkor i detta protokoll.

3.   En exportör som upprättar en fakturadeklaration ska vara beredd att när som helst på begäran av tullmyndigheterna i exportlandet uppvisa alla relevanta handlingar som styrker att de berörda produkterna har ursprungsstatus samt att övriga villkor i detta protokoll är uppfyllda.

4.   En fakturadeklaration ska upprättas av exportören genom att deklarationen enligt bilaga IV till detta protokoll maskinskrivs, stämplas eller trycks på fakturan, följesedeln eller någon annan kommersiell handling, med användning av en av de språkversioner som anges i den bilagan och enligt bestämmelserna i exportlandets nationella lagstiftning. Om deklarationen skrivs för hand, ska den skrivas med bläck och tryckbokstäver.

5.   Fakturadeklarationer ska undertecknas för hand av exportören. Godkända exportörer enligt artikel 24 behöver dock inte underteckna sådana deklarationer, om de lämnar en skriftlig försäkran till tullmyndigheterna i exportlandet om att de påtar sig fullt ansvar för varje fakturadeklaration där de identifieras, som om den hade undertecknats av dem för hand.

6.   En fakturadeklaration får upprättas av exportören när de produkter som den avser exporteras, eller efter exporten om den uppvisas i importlandet senast två år efter importen av de produkter som den avser.

Artikel 24

Godkänd exportör

1.   Tullmyndigheterna i exportlandet kan ge en exportör som ofta exporterar produkter som omfattas av bestämmelserna om handelssamarbete i avtalet tillstånd att upprätta fakturadeklarationer oberoende av de berörda produkternas värde. En exportör som ansöker om ett sådant tillstånd måste på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna lämna de garantier som behövs för att kontrollera att produkterna har ursprungsstatus och att övriga villkor i detta protokoll är uppfyllda.

2.   Tullmyndigheterna får bevilja tillstånd som godkänd exportör på de villkor som de anser lämpliga.

3.   Tullmyndigheterna ska tilldela den godkända exportören ett tillståndsnummer som ska anges i fakturadeklarationen.

4.   Tullmyndigheterna ska övervaka hur den godkända exportören använder sitt tillstånd.

5.   Tullmyndigheterna kan återkalla tillståndet när som helst. De ska göra det när den godkända exportören inte längre lämnar de garantier som avses i punkt 1, inte uppfyller de villkor som avses i punkt 2 eller på annat sätt använder tillståndet felaktigt.

Artikel 25

Ursprungsintygs giltighet

1.   Ett ursprungsintyg ska gälla i tio månader från och med dagen för utfärdandet i exportlandet och ska uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet inom den tiden.

2.   Ursprungsintyg som uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet efter den sista dagen enligt punkt 1 får godtas för förmånsbehandling om underlåtenhet att uppvisa dessa handlingar senast den föreskrivna dagen beror på exceptionella omständigheter.

3.   Även i andra fall när ursprungsintyg uppvisas för sent får tullmyndigheterna i importlandet godta ursprungsintygen om produkterna har visats upp för dem före ovannämnda sista dag.

Artikel 26

Transiteringsförfarande

När varorna anländer till en stat eller ett territorium som avses i artiklarna 3 eller 4 och som inte är ursprungslandet ska ytterligare en giltighetsperiod på fyra månader inledas den dag då transitlandets tullmyndigheter anger följande i fält 7 på varucertifikatet EUR.1:

Ordet ’transit’.

Transitlandets namn.

Den officiella stämpeln, varav ett avtryck gjorts tillgängligt för kommissionen i enlighet med artikel 36.

Datum för påskrifterna.

Artikel 27

Uppvisande av ursprungsintyg

Ursprungsintyg ska uppvisas för tullmyndigheterna i importlandet i enlighet med de förfaranden som gäller i det landet. Dessa myndigheter kan begära en översättning av ursprungsintyget och kan också kräva att importdeklarationen åtföljs av en förklaring av importören om att produkterna uppfyller de villkor som gäller för tillämpning av avtalet.

Artikel 28

Import i delleveranser

Om isärtagna eller icke hopsatta produkter, enligt den allmänna tolkningsbestämmelsen 2 a i Harmoniserade systemet, vilka klassificeras enligt avdelningarna XVI och XVII eller nummer 7308 och 9406 i Harmoniserade systemet, importeras i delleveranser på begäran av importören och på de villkor som fastställts av importlandets tullmyndigheter, ska ett enda ursprungsintyg för dessa produkter uppvisas för tullmyndigheterna vid import av den första delleveransen.

Artikel 29

Undantag från krav på ursprungsintyg

1.   Produkter som sänds som småpaket mellan privatpersoner eller som ingår i resandes personliga bagage ska godtas som ursprungsprodukter utan att ett ursprungsintyg behöver uppvisas, om importen av sådana produkter inte är av kommersiell karaktär och om produkterna har förklarats uppfylla villkoren i detta protokoll och det inte finns något tvivel om denna förklarings riktighet. I fråga om produkter som sänds med post kan denna förklaring göras på posttulldeklarationer CN 22 eller CN 23 eller på ett papper som bifogas det dokumentet.

2.   Import av tillfällig karaktär som uteslutande består av produkter för mottagarnas, de resandes eller deras familjers personliga bruk ska inte anses vara import av kommersiell karaktär, om det på grund av produkternas art och mängd är uppenbart att syftet inte är kommersiellt.

3.   Dessa produkters sammanlagda värde får vidare inte överstiga 500 EUR för småpaket eller 1 200 EUR för produkter som ingår i resandes personliga bagage.

Artikel 30

Informationsförfarande för kumulationsändamål

1.   När artiklarna 3.1, 4.1 och 5 tillämpas ska ett varucertifikat EUR.1 eller en leverantörsdeklaration enligt förlagan i bilaga V A till detta protokoll, som lämnas av exportören i gemenskapen eller den stat som materialet kommer från, utgöra bevis för ursprungsstatus enligt detta protokoll för material från en ESA-stat, gemenskapen, en annan AVS-stat, ett utomeuropeiskt land eller territorium eller ett annat land med vilket kumulation tillämpas.

2.   När artiklarna 3.4 och 4.4 tillämpas ska en leverantörsdeklaration enligt förlagan i bilaga V B till detta protokoll, som lämnas av exportören i gemenskapen eller den stat som materialet kommer från, utgöra bevis för den bearbetning eller behandling som utförts i en ESA-stat, gemenskapen, en annan AVS-stat eller ett utomeuropeiskt land eller territorium.

3.   En separat leverantörsdeklaration ska för varje sändning av varor lämnas av leverantören på den faktura som avser den sändningen, i en bilaga till den fakturan eller på en följesedel eller någon annan kommersiell handling som avser den sändningen och där det berörda materialet beskrivs tillräckligt noggrant för att kunna identifieras.

4.   Leverantörsdeklarationen får göras på en förtryckt blankett.

5.   Leverantörsdeklarationerna ska undertecknas för hand av exportören. När fakturan och leverantörsdeklarationen upprättas med hjälp av elektronisk databehandling, behöver leverantörsdeklarationen emellertid inte undertecknas för hand, under förutsättning att den ansvarige tjänstemannen i leverantörsföretaget är identifierad på ett sätt som tillfredsställer tullmyndigheterna i den stat där leverantörsdeklarationerna upprättas. Dessa tullmyndigheter får fastställa villkor för tillämpningen av denna punkt.

6.   Leverantörsdeklarationerna ska lämnas till tullmyndigheterna i det exportland till vilket begäran om utfärdande av varucertifikatet EUR.1 lämnas.

7.   En leverantör som upprättar en deklaration ska vara beredd att när som helst på begäran av tullmyndigheterna i det land där den upprättas uppvisa alla relevanta handlingar som styrker att uppgifterna i deklarationen är riktiga.

8.   Leverantörsdeklarationer som gjorts och informationscertifikat som utfärdats i överensstämmelse med artikel 26 i protokoll 1 till Cotonouavtalet innan detta protokoll träder i kraft ska fortsätta att vara giltiga.

Artikel 31

Styrkande handlingar

De handlingar som avses i artiklarna 19.3 och 23.3 och som används för att styrka att de produkter som omfattas av ett varucertifikat EUR.1 eller en fakturadeklaration kan anses vara produkter med ursprung i en ESA-stat, gemenskapen eller något av de övriga länder eller territorier som avses i artiklarna 3, 4 och 5 och att de uppfyller övriga villkor i detta protokoll, kan t.ex. vara följande:

a)

Direkta bevis för de åtgärder som exportörerna eller leverantörerna vidtagit för att framställa de berörda varorna, vilka framgår av exempelvis deras räkenskaper eller interna bokföring.

b)

Handlingar som styrker det använda materialets ursprungsstatus och som utfärdats eller upprättats i en ESA-stat, gemenskapen eller något av de övriga länder eller territorier som avses i artiklarna 3, 4 och 5, om dessa handlingar används i enlighet med nationell lagstiftning.

c)

Handlingar som styrker att materialet har bearbetats eller behandlats i en ESA-stat, gemenskapen eller något av de övriga länder eller territorier som avses i artiklarna 3, 4 och 5 och som utfärdats eller upprättats i en ESA-stat, gemenskapen eller något av de övriga länder eller territorier som avses i artiklarna 3, 4 och 5, om dessa handlingar används i enlighet med nationell lagstiftning.

d)

Varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklarationer som styrker det använda materialets ursprungsstatus och som utfärdats eller upprättats i enlighet med detta protokoll i en ESA-stat, gemenskapen eller något av de övriga länder eller territorier som avses i artiklarna 3, 4 och 5.

Artikel 32

Bevarande av ursprungsintyg och styrkande handlingar

1.   En exportör som ansöker om ett varucertifikat EUR.1 ska under minst tre år bevara de handlingar som avses i artikel 19.3.

2.   En exportör som upprättar en fakturadeklaration ska under minst tre år bevara en kopia av denna och de handlingar som avses i artikel 23.3.

3.   En leverantör som upprättar en leverantörsdeklaration ska under minst tre år bevara kopior av denna och av den faktura, följesedel eller andra kommersiella handlingar till vilka deklarationen bifogats samt av de handlingar som avses i artikel 30.7.

4.   Den tullmyndighet i exportlandet som utfärdar ett varucertifikat EUR.1 ska under minst tre år bevara den ansökningsblankett som avses i artikel 19.2.

5.   Tullmyndigheterna i importlandet ska under minst tre år bevara de varucertifikat EUR.1 och de fakturadeklarationer som lämnats in hos dem.

Artikel 33

Avvikelser och formella fel

1.   Om det konstateras att uppgifterna i ursprungsintyget endast obetydligt avviker från uppgifterna i de handlingar som uppvisats för tullkontoret för genomförande av formaliteterna vid import av produkterna, ska detta inte i sig medföra att ursprungsintyget blir ogiltigt, förutsatt att det vederbörligen fastställs att uppgifterna i intyget verkligen avser de uppvisade produkterna.

2.   Uppenbara formella fel, t.ex. skrivfel, i ett ursprungsintyg ska inte leda till att handlingen underkänns, om felen inte är av den arten att det uppstår tvivel om att uppgifterna i intyget är riktiga.

Artikel 34

Belopp i euro

1.   För tillämpning av bestämmelserna i artiklarna 23.1 b och 29.3 i fall där produkter faktureras i en annan valuta än euro, ska de i euro uttryckta beloppens motvärde i de nationella valutorna i en ESA-stat, i gemenskapens medlemsstater och i de övriga länder eller territorier som avses i artiklarna 3, 4 och 5 fastställas årligen av vart och ett av de berörda länderna.

2.   En sändning ska omfattas av bestämmelserna i artikel 23.1 b eller 29.3 med utgångspunkt i den valuta i vilken fakturan upprättats och det belopp som fastställts av det berörda landet.

3.   Beloppen i en viss nationell valuta ska utgöra motvärdet till beloppen i euro den första arbetsdagen i oktober varje år. Beloppen ska meddelas Europeiska gemenskapernas kommission senast den 15 oktober och ska tillämpas från och med den 1 januari följande år. Europeiska gemenskapernas kommission ska meddela samtliga berörda länder de aktuella beloppen.

4.   Ett land får avrunda, uppåt eller nedåt, det belopp som blir resultatet av omräkningen till dess nationella valuta av ett belopp i euro. Det avrundade beloppet får inte avvika med mer än 5 % från det belopp som omräkningen resulterar i. Ett land får bibehålla motvärdet i nationell valuta till ett belopp uttryckt i euro oförändrat om, vid tidpunkten för den årliga justering som avses i punkt 3, omräkningen av detta belopp före avrundning resulterar i en ökning på mindre än 15 % av motvärdet i nationell valuta. Motvärdet i nationell valuta får bibehållas oförändrat om omräkningen skulle resultera i ett lägre motvärde.

5.   De i euro uttryckta beloppen ska ses över av tullsamarbetskommittén på begäran av gemenskapen eller ESA-staterna. Vid denna översyn ska tullsamarbetskommittén beakta det önskvärda i att bevara effekten av berörda beloppsgränser i reala tal. För detta ändamål får den besluta att ändra de i euro uttryckta beloppen.

AVDELNING V

BESTÄMMELSER OM ADMINISTRATIVT SAMARBETE

Artikel 35

Administrativa villkor för produkter som ska omfattas av avtalet

1.   Produkter som enligt detta protokoll har ursprung i ESA-staterna eller i gemenskapen får vid tidpunkten för tullimportdeklarationen omfattas av de förmåner som följer av avtalet endast under förutsättning att de exporterades från och med den dag då exportlandet började följa bestämmelserna i punkt 2.

2.   De avtalsslutande parterna ska åta sig att införa

a)

de nationella och regionala ordningar som krävs för genomförandet och tillämpningen av reglerna och förfarandena i detta protokoll, inbegripet i tillämpliga fall ordningar som krävs för tillämpningen av artiklarna 3, 4 och 5,

b)

de administrativa strukturer och system som krävs för ändamålsenlig förvaltning och kontroll av produkters ursprung och överensstämmelse med andra villkor i detta protokoll.

De ska göra de anmälningar som avses i artikel 36.

Artikel 36

Anmälan av parternas tullmyndigheter

1.   ESA-staterna och gemenskapens medlemsstater ska genom Europeiska gemenskapernas kommission respektive Comesas sekretariat förse varandra med adresserna till de tullmyndigheter som ansvarar för utfärdande och kontroll av varucertifikat EUR.1 och fakturadeklarationer eller leverantörsdeklarationer, samt med avtryck av de stämplar som används vid deras tullkontor för utfärdande av dessa certifikat. Varucertifikat EUR.1 och fakturadeklarationer eller leverantörsdeklarationer ska godtas för förmånsbehandling från och med den dag då Europeiska gemenskapernas kommission respektive Comesas sekretariat tar emot uppgifterna.

2.   ESA-staterna och gemenskapens medlemsstater ska omedelbart underrätta varandra om de uppgifter som avses i punkt 1 ändras.

3.   De myndigheter som avses i punkt 1 ska handla under överinseende av det berörda landets regering. De myndigheter som svarar för kontroll och granskning ska vara en del av det berörda landets offentliga myndigheter.

Artikel 37

Ömsesidigt bistånd

1.   För att sörja för att detta protokoll tillämpas på ett riktigt sätt ska gemenskapen, ESA-staterna och övriga länder som avses i artiklarna 3, 4 och 5 genom de behöriga tullförvaltningarna bistå varandra vid kontrollen av att varucertifikaten EUR.1, fakturadeklarationerna och leverantörsdeklarationerna är äkta och att uppgifterna i dessa handlingar är riktiga.

2.   De tillfrågade myndigheterna ska lämna relevanta uppgifter om de förhållanden under vilka en produkt tillverkats och särskilt ange under vilka förhållanden ursprungsreglerna har iakttagits i de olika berörda ESA-staterna, gemenskapen och övriga länder som avses i artiklarna 3, 4 och 5.

Artikel 38

Kontroll av ursprungsintyg

1.   Efterkontroll av ursprungsintyg ska göras på grundval av en riskanalys och stickprovsvis eller när importlandets tullmyndigheter har rimliga tvivel beträffande handlingarnas äkthet, de berörda produkternas ursprungsstatus eller uppfyllandet av övriga villkor i detta protokoll.

2.   Vid tillämpning av punkt 1 ska importlandets tullmyndigheter återsända varucertifikatet EUR.1 och fakturan, om den lämnats in, fakturadeklarationen eller en kopia av dessa handlingar till exportlandets tullmyndigheter och vid behov ange skälen för begäran om kontroll. Till stöd för begäran om kontroll ska de tillhandahålla alla de erhållna handlingar och upplysningar som tyder på att uppgifterna i ursprungsintyget inte är riktiga.

3.   Kontrollen ska göras av exportlandets tullmyndigheter. För detta ändamål ska de ha rätt att begära alla slags underlag och att göra alla slags kontroller av exportörens eller tillverkarens räkenskaper eller varje annan kontroll som de anser lämplig.

4.   Om importlandets tullmyndigheter beslutar att tills vidare upphöra att bevilja förmånsbehandling för de berörda produkterna i avvaktan på resultatet av kontrollen, ska de erbjuda importören att produkterna frigörs, med förbehåll för de säkerhetsåtgärder som de finner nödvändiga.

5.   De tullmyndigheter som begärt kontrollen ska så snart som möjligt underrättas om resultatet av denna. Detta resultat måste klart utvisa om handlingarna är äkta och om de berörda produkterna kan anses vara produkter med ursprung i en ESA-stat, gemenskapen eller något av de andra länder som avses i artiklarna 3, 4 och 5 och om de uppfyller övriga villkor i detta protokoll.

6.   Om rimliga tvivel föreligger och inget svar erhålls inom tio månader från den dag då kontrollen begärdes, eller om svaret inte innehåller tillräckliga uppgifter för att handlingens äkthet eller produkternas verkliga ursprung ska kunna fastställas, ska de tullmyndigheter som begärt kontrollen vägra förmånsbehandling, utom under exceptionella omständigheter.

7.   När kontrollförfarandet eller andra tillgängliga uppgifter tycks tyda på att bestämmelserna i detta protokoll överträds, ska exportlandet på eget initiativ eller på begäran av importlandet genomföra nödvändiga undersökningar eller se till att sådana undersökningar genomförs snarast möjligt för att överträdelserna ska kunna identifieras och förhindras; det berörda exportlandet får i detta syfte erbjuda importlandet att delta i kontrollerna.

Artikel 39

Kontroll av leverantörsdeklarationer

1.   Kontroll av leverantörsdeklarationer ska göras på grundval av en riskanalys och stickprovsvis eller när tullmyndigheterna i det land där sådana deklarationer har beaktats vid utfärdandet av ett varucertifikat EUR.1 eller upprättandet av en fakturadeklaration har rimliga tvivel beträffande handlingens äkthet eller huruvida uppgifterna i handlingen är riktiga.

2.   De tullmyndigheter till vilka en leverantörsdeklaration lämnas får begära att tullmyndigheterna i den stat där deklarationen gjordes utfärdar ett informationscertifikat enligt förlagan i bilaga VI till detta protokoll. Alternativt får de utfärdande myndigheter till vilka en leverantörsdeklaration lämnas anmoda exportören att uppvisa ett informationscertifikat utfärdat av tullmyndigheterna i den stat där deklarationen gjordes. En kopia av informationscertifikatet ska bevaras i minst tre år av det kontor som utfärdat det.

3.   De tullmyndigheter som begärt kontrollen ska så snart som möjligt underrättas om resultatet av den. Detta resultat måste klart utvisa om uppgifterna i leverantörsdeklarationen är riktiga och göra det möjligt för tullmyndigheterna att fastställa huruvida och i vilken utsträckning denna leverantörsdeklaration skulle kunna beaktas vid utfärdandet av ett varucertifikat EUR.1 eller vid upprättandet av en fakturadeklaration.

4.   Kontrollen ska göras av tullmyndigheterna i det land där leverantörsdeklarationen upprättades. För kontrollen ska de ha rätt att begära alla slags underlag och att göra alla slags kontroller av leverantörens räkenskaper eller varje annan kontroll som de anser lämplig i syfte att fastställa om en leverantörsdeklaration är riktig.

5.   Alla varucertifikat EUR.1 eller fakturadeklarationer som utfärdats eller upprättats på grundval av en oriktig leverantörsdeklaration ska anses vara ogiltiga.

Artikel 40

Tvistlösning

Om det i samband med kontrollförfaranden enligt artiklarna 38 och 39 uppstår tvister som inte kan lösas mellan de tullmyndigheter som begärt en kontroll och de tullmyndigheter som ansvarar för att denna kontroll utförs, eller om frågor uppstår angående tolkningen av detta protokoll, ska tvisterna hänskjutas till tullsamarbetskommittén.

Alla tvister mellan importören och importlandets tullmyndigheter ska lösas enligt lagstiftningen i importlandet.

Artikel 41

Sanktioner

Den som i syfte att erhålla förmånsbehandling för produkter upprättar eller låter upprätta en handling som innehåller oriktiga uppgifter ska bli föremål för sanktioner.

Artikel 42

Frizoner

1.   När handel sker med produkter på grundval av ett ursprungsintyg eller en leverantörsdeklaration och produkterna i fråga under transporten befinner sig i en frizon på ESA-staternas eller gemenskapens territorium, ska ESA-staterna och gemenskapen vidta nödvändiga åtgärder för att se till att produkterna inte ersätts med andra varor och inte genomgår någon annan hantering än normala åtgärder för att förhindra att de försämras.

2.   När produkter med ursprung i en ESA-stat eller i gemenskapen importeras till en frizon på grundval av ett ursprungsintyg och där genomgår hantering eller behandling, ska, trots bestämmelserna i punkt 1, de berörda myndigheterna på exportörens begäran utfärda ett nytt varucertifikat EUR.1, om den genomförda hanteringen eller behandlingen är förenlig med bestämmelserna i detta protokoll.

Artikel 43

Tullsamarbetskommitté

1.   En tullsamarbetskommitté (nedan kallad kommittén) ska inrättas med uppgift att genomföra administrativt samarbete som syftar till en riktig och enhetlig tillämpning av detta protokoll samt utföra alla andra uppgifter på tullområdet.

2.   Kommittén ska regelbundet undersöka de effekter som tillämpningen av ursprungsreglerna har på ESA-staterna, särskilt på de minst utvecklade ESA-staterna, och ska rekommendera AEP-kommittén lämpliga åtgärder.

3.   Kommittén ska fatta beslut om kumulation på de villkor som anges i artikel 5.

4.   Kommittén ska fatta beslut om undantag från detta protokoll på de villkor som anges i artikel 44.

5.   Kommittén ska mötas regelbundet med en dagordning som ESA-staterna och gemenskapen kommit överens om i förväg.

6.   Kommittén ska vara sammansatt, å ena sidan, av experter från gemenskapens medlemsstater och kommissionstjänstemän med ansvar för tullfrågor och, å andra sidan, av experter som företräder ESA-staterna och tjänstemän från regionala grupperingar av ESA-staterna med ansvar för tullfrågor. Kommittén får anlita lämplig expertis när så behövs. Ordförandeskapet i kommittén ska innehas växelvis av vardera parten.

Artikel 44

Undantag

1.   Tullsamarbetskommittén, i denna artikel kallad kommittén, får medge undantag från detta protokoll när utvecklingen av befintlig industri eller skapandet av ny industri i ESA-staterna motiverar detta. Den eller de berörda ESA-staterna ska, antingen innan eller när ärendet inges till kommittén, anmäla sin ansökan om undantag till gemenskapen och ange skälen för begäran enligt punkt 2. Gemenskapen ska bifalla alla ansökningar från ESA-staterna som är vederbörligen motiverade i enlighet med denna artikel och som inte kan förorsaka en etablerad gemenskapsindustri allvarlig skada.

2.   För att underlätta kommitténs granskning av ansökningar om undantag ska den eller de ansökande ESA-staterna, med hjälp av blanketten enligt bilaga VII till detta protokoll, till stöd för sin ansökan lämna så fullständiga uppgifter som möjligt, särskilt om följande:

Beskrivning av den färdiga produkten.

Arten och mängden av material med ursprung i tredjeland.

Arten och mängden av material med ursprung i ESA-staterna eller de länder och territorier som avses i artiklarna 3 och 4, eller av material som behandlats i dessa länder eller territorier.

Tillverkningsprocesser.

Uppnått mervärde.

Antal anställda i det berörda företaget.

Förväntad exportvolym till gemenskapen.

Andra möjliga källor till råvaruförsörjning.

Skäl för den begärda giltighetstiden mot bakgrund av ansträngningar att finna nya försörjningskällor.

Andra iakttagelser.

Samma regler ska gälla för ansökningar om förlängning. Kommittén får ändra blanketten.

3.   Vid granskningen av ansökningarna ska särskilt följande beaktas:

a)

Den eller de berörda ESA-staternas utvecklingsnivå eller geografiska läge.

b)

Fall där tillämpningen av de gällande ursprungsreglerna väsentligt skulle påverka förmågan hos en befintlig industri i en ESA-stat att fortsätta exportera till gemenskapen, med särskild hänsyn till fall där detta skulle kunna leda till att industrins verksamhet upphör.

c)

Särskilda fall där det klart kan visas att ursprungsreglerna skulle kunna hindra betydande investeringar i en industri och där ett undantag som gynnar genomförandet av investeringsprogrammet skulle möjliggöra ett gradvist uppfyllande av dessa regler.

4.   I samtliga fall ska det undersökas om reglerna för ursprungskumulation möjliggör en lösning av problemet.

5.   Vidare ska en ansökan om undantag avseende en av de minst utvecklade ESA-staterna eller en ESA-östat granskas välvilligt och med särskild hänsyn till

a)

de ekonomiska och sociala konsekvenserna av det beslut som ska fattas, särskilt vad sysselsättningen beträffar, och

b)

behovet av att tillämpa undantaget under en period, med beaktande av den berörda ESA-statens särskilda situation och dess svårigheter.

6.   Vid granskningen av ansökningarna ska särskild hänsyn från fall till fall tas till möjligheten att ge ursprungsstatus åt produkter som i sin sammansättning innefattar material med ursprung i angränsande utvecklingsländer, minst utvecklade länder eller utvecklingsländer med vilka en eller flera ESA-stater har särskilda förbindelser, förutsatt att ett tillfredsställande administrativt samarbete kan upprättas.

7.   Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 1–6 ska undantaget beviljas när det mervärde som lagts till i de icke-ursprungsprodukter som används i den berörda ESA-staten utgör minst 45 % av värdet av den färdiga produkten, förutsatt att undantaget inte är sådant att det ger upphov till allvarlig skada för en ekonomisk sektor i gemenskapen eller i en eller flera medlemsstater.

8.   Utan att det påverkar tillämpningen av och som komplement till punkterna 1–7 ska undantag för konserverad tonfisk och tonfiskfilé beviljas inom en årlig kvot på 8 000 ton för konserverad tonfisk och på 2 000 ton för tonfiskfilé. Ansökningar om sådana undantag inom ramen för de ovannämnda kvoterna ska överlämnas av ESA-staterna till kommittén, som ska bevilja undantagen automatiskt och genom beslut sätta undantagen i kraft.

9.   Kommittén ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att beslut fattas snarast möjligt och i alla händelser senast 75 arbetsdagar efter det att ansökan mottagits av gemenskapens medordförande i kommittén. Om gemenskapen inte inom denna frist underrättat ESA-staterna om hur den ställer sig till ansökan, ska denna anses ha godtagits.

10.

a)

Undantaget ska gälla under en viss period som ska bestämmas av kommittén, i allmänhet fem år.

b)

Beslutet om undantag får innehålla bestämmelser om förnyelse utan att kommittén behöver fatta ett nytt beslut, under förutsättning att den eller de berörda ESA-staterna tre månader före slutet av varje period lägger fram bevis för att man fortfarande inte kan uppfylla de villkor i detta protokoll från vilka undantag har beviljats. Om någon invändning görs mot förlängningen ska kommittén granska den så snart som möjligt och besluta om huruvida undantaget ska förlängas. Kommittén ska förfara på det sätt som anges i punkt 9. Alla nödvändiga åtgärder ska vidtas för att undvika att tillämpningen av undantaget avbryts.

c)

Kommittén får under de perioder som avses i a och b se över villkoren för tillämpningen av undantaget, om det skulle konstateras att en väsentlig förändring ägt rum i fråga om de huvudsakliga faktorer som ligger till grund för beslutet att bevilja undantaget. När kommittén avslutat sin översyn får den besluta att ändra sitt beslut vad beträffar undantagets räckvidd eller varje annat villkor som tidigare fastställts.

AVDELNING VI

CEUTA OCH MELILLA

Artikel 45

Särskilda villkor

1.   Begreppet gemenskapen som används i detta protokoll omfattar inte Ceuta och Melilla. Begreppet produkter med ursprung i gemenskapen omfattar inte produkter med ursprung i Ceuta och Melilla.

2.   Vid fastställande av om produkter ska anses ha ursprung i en ESA-stat vid import till Ceuta och Melilla ska detta protokoll gälla i tillämpliga delar.

3.   När produkter som är helt framställda i Ceuta, Melilla eller gemenskapen genomgår bearbetning eller behandling i en ESA-stat ska de anses vara helt framställda i en ESA-stat.

4.   Bearbetning eller behandling i Ceuta, Melilla eller gemenskapen ska anses ha ägt rum i en ESA-stat, om materialet genomgår ytterligare bearbetning eller behandling i en ESA-stat.

5.   Vid tillämpning av punkterna 3 och 4 ska de otillräckliga åtgärder som anges i artikel 8 i detta protokoll inte anses utgöra bearbetning eller behandling.

6.   Ceuta och Melilla ska anses som ett enda territorium.

AVDELNING VII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 46

Ändringar av protokollet

AEP-kommittén får besluta att ändra bestämmelserna i detta protokoll.

Artikel 47

Bilagor

Bilagorna till detta protokoll ska utgöra en integrerad del av protokollet.

Artikel 48

Genomförande av protokollet

Gemenskapen och ESA-staterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av detta protokoll.

”BILAGA I

INLEDANDE ANMÄRKNINGAR TILL FÖRTECKNINGEN I BILAGA II

Anmärkning 1:

I förteckningen anges de villkor som gäller för alla produkter för att de ska anses tillräckligt bearbetade eller behandlade i den mening som avses i artikel 7 i protokollet.

Anmärkning 2:

1.

I förteckningens två första kolumner beskrivs den framställda produkten. Den första kolumnen innehåller det nummer (med fyrställig sifferkod) eller kapitelnummer i Harmoniserade systemet och den andra kolumnen innehåller den varubeskrivning som används i detta system för det numret eller kapitlet. För varje post i de två första kolumnerna finns en regel angiven i kolumn 3 eller 4. Om en post i den första kolumnen föregås av ordet ”ex”, betyder detta att reglerna i kolumn 3 eller 4 endast gäller för den del av numret eller kapitlet som anges i kolumn 2.

2.

Om flera nummer är grupperade tillsammans i kolumn 1 eller ett kapitelnummer angetts och varubeskrivningen i kolumn 2 därför gjorts i allmänna ordalag, gäller de motsvarande reglerna i kolumn 3 eller 4 för alla de produkter som enligt Harmoniserade systemet klassificeras enligt de olika numren i kapitlet eller enligt något av de nummer som är grupperade i kolumn 1.

3.

Om olika regler i förteckningen gäller för olika produkter inom samma nummer, innehåller varje strecksats beskrivningen av den del av numret för vilken motsvarande regel i kolumn 3 eller 4 gäller.

4.

Om en regel anges i både kolumnerna 3 och 4 för en post i de två första kolumnerna, kan exportören välja mellan den regel som anges i kolumn 3 eller den som anges i kolumn 4. Om inte någon ursprungsregel anges i kolumn 4, ska den regel som anges i kolumn 3 tillämpas.

Anmärkning 3:

1.

Bestämmelserna i artikel 7 i protokollet om produkter som erhållit ursprungsstatus och som används vid tillverkningen av andra produkter gäller oavsett om denna status erhållits i den fabrik där dessa produkter används eller i en annan fabrik i gemenskapen eller i ESA-staterna.

Exempel:

En motor enligt nummer 8407, för vilken det i regeln föreskrivs att värdet av det icke-ursprungsmaterial som ingår inte får överstiga 40 % av priset fritt fabrik, är tillverkad av ”annat legerat stål, grovt tillformat genom smidning” enligt nummer ex 7224.

Om detta smide har smitts i gemenskapen av ett göt med icke-ursprungsstatus, har det redan fått ursprungsstatus med stöd av regeln för nummer ex 7224 i förteckningen. Smidet kan då räknas som ursprungsprodukt vid beräkningen av värdet på motorn, oberoende av om det tillverkats i samma fabrik eller i en annan fabrik i gemenskapen. Värdet av götet med icke-ursprungsstatus ska därför inte räknas med när värdet av icke-ursprungsmaterial som använts läggs samman.

2.

I regeln i förteckningen anges den minsta bearbetning eller behandling som fordras, och ytterligare bearbetning eller behandling ger också ursprungsstatus; däremot kan utförandet av mindre bearbetning eller behandling inte ge ursprungsstatus. Om det i en regel fastslås att icke-ursprungsmaterial på ett visst tillverkningsstadium får användas, är alltså användning av sådant material på ett tidigare tillverkningsstadium tillåten, medan användning av sådant material på ett senare tillverkningsstadium inte är tillåten.

3.

Utan att det påverkar tillämpningen av anmärkning 3.2 kan, om det i en regel anges att ”material enligt vilket nummer som helst” får användas, material med samma nummer som produkten också användas, dock med förbehåll för alla särskilda begränsningar som också kan ingå i regeln. Uttrycket ”tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, även annat material enligt nr …” innebär däremot att endast material som klassificeras enligt samma nummer som en produkt med en annan produktbeskrivning än den som anges för produkten i kolumn 2 får användas.

4.

Om det i en regel i förteckningen anges att en produkt får tillverkas av mer än ett material, innebär detta att vilket eller vilka som helst av dessa material får användas. Det krävs inte att alla material används.

Exempel:

Regeln för vävnader enligt numren 5208–5212 anger att naturfibrer får användas och att bl.a. kemiska material också får användas. Denna regel innebär inte att både naturfibrer och kemiska material måste användas, utan det är möjligt att använda det ena eller det andra av dessa material eller båda.

5.

Om det i en regel i förteckningen anges att en produkt måste tillverkas av ett visst material, hindrar villkoret givetvis inte användning av andra material som på grund av sin beskaffenhet inte kan uppfylla det villkoret. (Se även anmärkning 6.3 rörande textilier.)

Exempel:

Regeln för livsmedelsberedningar enligt nummer 1904, som uttryckligen utesluter användning av spannmål eller av produkter härledda från spannmål, hindrar inte användning av mineralsalter, kemikalier och andra tillsatsämnen som inte har framställts av spannmål.

Detta gäller dock inte produkter som, trots att de inte kan tillverkas av det specifika material som anges i förteckningen, kan tillverkas av material av samma slag på ett tidigare tillverkningsstadium.

Exempel:

I fråga om ett klädesplagg enligt ex kapitel 62 tillverkat av bondad duk är det, om endast garn som utgör icke-ursprungsprodukt är tillåtet för detta slags plagg, inte möjligt att utgå från bondad duk, även om bondad duk normalt inte kan tillverkas av garn. I sådana fall skulle utgångsmaterialet normalt vara i stadiet före garnstadiet, dvs. fiberstadiet.

6.

Om två procentsatser anges i en regel i förteckningen som det högsta värdet för icke-ursprungsmaterial som kan användas, får dessa procentsatser inte läggas samman. Värdet av allt icke-ursprungsmaterial som används får med andra ord aldrig överstiga den högsta av de angivna procentsatserna. Dessutom får de enskilda procentsatserna för de specifika material som de är tillämpliga på inte överskridas.

Anmärkning 4:

1.

Med termen naturfibrer avses i förteckningen andra fibrer än regenat- eller syntetfibrer. Det är begränsat till stadiet innan spinningen äger rum, inklusive avfall och, om inte annat anges, inbegriper det även sådana fibrer som har kardats, kammats eller behandlats på annat sätt, men inte spunnits.

2.

Begreppet naturfibrer inbegriper tagel enligt nummer 0503, natursilke enligt numren 5002 och 5003 samt ullfibrer och fina eller grova djurhår enligt numren 5101–5105, bomullsfibrer enligt numren 5201–5203 och andra vegetabiliska fibrer enligt numren 5301–5305.

3.

Med termerna textilmassa, kemiska material och material för papperstillverkning avses i förteckningen de material som inte klassificeras enligt kapitlen 50–63 och som kan användas för tillverkning av regenat-, syntet- eller pappersfibrer eller regenat-, syntet- eller pappersgarn.

4.

Med termen konststapelfibrer avses i förteckningen fiberkabel av syntetfilament eller av regenatfilament, syntet- eller regenatstapelfibrer och avfall av syntet- eller regenatfibrer enligt numren 5501–5507.

Anmärkning 5:

1.

Om det i fråga om en viss produkt i förteckningen hänvisas till denna anmärkning, ska villkoren i kolumn 3 inte tillämpas på bastextilmaterial som används vid tillverkning av denna produkt och som sammanlagt utgör högst 10 % av den sammanlagda vikten av alla de bastextilmaterial som använts. (Se även anmärkningarna 5.3 och 5.4 nedan.)

2.

Den tolerans som anges i anmärkning 5.1 gäller emellertid endast för blandprodukter som har tillverkats av två eller flera bastextilmaterial.

Följande är bastextilmaterial:

Natursilke.

Ull.

Grova djurhår.

Fina djurhår.

Tagel.

Bomull.

Material för papperstillverkning och papper.

Lin.

Mjukhampa.

Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål.

Sisal och andra textilfibrer från växter av släktet Agave.

Kokosfibrer, manillahampa, rami och andra vegetabiliska textilfibrer.

Syntetkonstfilament.

Regenatkonstfilament.

Elektriskt ledande fibrer.

Syntetkonststapelfibrer av polypropen.

Syntetkonststapelfibrer av polyester.

Syntetkonststapelfibrer av polyamid.

Syntetkonststapelfibrer av polyakrylnitril.

Syntetkonststapelfibrer av polyimid.

Syntetkonststapelfibrer av polytetrafluoreten.

Syntetkonststapelfibrer av polyfenylensulfid.

Syntetkonststapelfibrer av polyvinylklorid.

Andra syntetkonststapelfibrer.

Regenatkonststapelfibrer av viskos.

Andra regenatkonststapelfibrer.

Garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyeter, även överspunnet.

Garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyester, även överspunnet.

Produkter enligt nummer 5605 (metalliserat garn) som innehåller en remsa som utgörs av en kärna bestående antingen av aluminiumfolie eller av plastfilm med eller utan överdrag av aluminiumpulver, med en bredd av högst 5 mm, och som är infogad mellan två plastfilmer med hjälp av genomskinligt eller färgat klister.

Andra produkter enligt nummer 5605.

Exempel:

Ett garn enligt nummer 5205 tillverkat av bomullsfibrer enligt nummer 5203 och syntetstapelfibrer enligt nummer 5506 är ett blandgarn. Syntetstapelfibrer som inte uppfyller ursprungsreglerna (enligt vilka det krävs tillverkning utgående från kemiska material eller textilmassa) får därför användas upp till 10 % av garnets vikt.

Exempel:

En vävnad av ull enligt nummer 5112 tillverkad av garn av ull enligt nummer 5107 och syntetiskt garn av stapelfibrer enligt nummer 5509 är en blandväv. Syntetiskt garn som inte uppfyller ursprungsreglerna (enligt vilka det krävs tillverkning utgående från kemiska material eller textilmassa) eller garn av ull som inte uppfyller ursprungsreglerna (enligt vilka det krävs tillverkning utgående från naturfibrer, inte kardade eller kammade eller på annat sätt förberedda för spinning) eller en kombination av båda får därför användas, om deras sammanlagda vikt utgör högst 10 % av vävnadens vikt.

Exempel:

Tuftad dukvara av textilmaterial enligt nummer 5802 tillverkad av bomullsgarn enligt nummer 5205 och bomullsvävnad enligt nummer 5210 är en blandprodukt endast om bomullsvävnaden själv är en blandväv tillverkad av garn som klassificeras enligt två skilda nummer, eller om de använda bomullsgarnerna själva är blandningar.

Exempel:

Om den tuftade dukvaran av textilmaterial är tillverkad av bomullsgarn enligt nummer 5205 och syntetisk vävnad enligt nummer 5407, är de använda garnerna givetvis två skilda bastextilmaterial och den tuftade dukvaran av textilmaterial är följaktligen en blandprodukt.

3.

I fråga om produkter som innehåller ”garn av segmenterad polyuretan med mjuka segment av polyeter, även överspunnet” är denna tolerans 20 % för sådant garn.

4.

I fråga om produkter som innehåller ”remsor som utgörs av en kärna bestående antingen av aluminiumfolie eller av plastfilm med eller utan överdrag av aluminiumpulver, med en bredd av högst 5 mm, och som är infogad mellan två plastfilmer med hjälp av klister” är denna tolerans 30 % för sådana remsor.

Anmärkning 6:

1.

I fråga om de textilprodukter i förteckningen som är märkta med en fotnot som hänvisar till denna inledande anmärkning, kan beslag och tillbehör av textilmaterial som inte uppfyller regeln i kolumn 3 i förteckningen för de berörda konfektionsprodukterna användas, om deras vikt inte överstiger 10 % av den sammanlagda vikten av allt ingående textilmaterial.

Med beslag och tillbehör av textilmaterial avses de som klassificeras enligt kapitlen 50–63. Foder och mellanfoder ska inte anses utgöra beslag eller tillbehör.

2.

Beslag och tillbehör som inte är tillverkade av textilmaterial och andra använda material som innehåller textilier behöver inte uppfylla villkoren i kolumn 3, även om de inte omfattas av anmärkning 3.5.

3.

I enlighet med anmärkning 3.5 får beslag och tillbehör som inte är tillverkade av textilmaterial och som inte har ursprungsstatus, liksom andra produkter som inte innehåller textilier och som inte har ursprungsstatus, ändå användas fritt om de inte kan tillverkas av de material som anges i kolumn 3.

Om det i en regel i förteckningen exempelvis (1) anges att garn ska användas för en viss textilprodukt, t.ex. en blus, hindrar inte detta användning av metallföremål, t.ex. knappar, eftersom knappar inte kan tillverkas av textilmaterial.

4.

När en procentregel gäller ska hänsyn tas till värdet av beslag och tillbehör vid beräkningen av värdet av ingående icke-ursprungsmaterial.

Anmärkning 7:

1.

Med särskilda processer avses i samband med numren ex 2707, 2713–2715, ex 2901, ex 2902 och ex 3403 följande:

a)

Vakuumdestillation.

b)

Omfattande fraktionerad omdestillation (2).

c)

Krackning.

d)

Reformering.

e)

Extraktion med selektiva lösningsmedel.

f)

Den process som omfattar alla följande åtgärder: behandling med koncentrerad svavelsyra, oleum (rykande svavelsyra) eller svaveltrioxid och efterföljande neutralisering med alkali samt blekning och rening med naturligt aktiva jordarter, aktiverade jordarter, aktiverat kol eller bauxit.

g)

Polymerisering.

h)

Alkylering.

i)

Isomerisering.

2.

Med särskilda processer avses i samband med numren 2710, 2711 och 2712 följande:

a)

Vakuumdestillation.

b)

Omfattande fraktionerad omdestillation.

c)

Krackning.

d)

Reformering.

e)

Extraktion med selektiva lösningsmedel.

f)

Den process som omfattar alla följande åtgärder: behandling med koncentrerad svavelsyra, oleum (rykande svavelsyra) eller svaveltrioxid och efterföljande neutralisering med alkali samt blekning och rening med naturligt aktiva jordarter, aktiverade jordarter, aktiverat kol eller bauxit.

g)

Polymerisering.

h)

Alkylering.

i)

Isomerisering.

j)

Endast för tungoljor enligt nummer ex 2710: avsvavling med väte om de behandlade produkternas svavelinnehåll minskas med minst 85 % (ASTM D 1266–59 T).

k)

Endast för produkter enligt nummer 2710: avparaffinering på annat sätt än genom enkel filtrering.

l)

Endast för tungoljor enligt nummer ex 2710: vätebehandling, annan än avsvavling, vid vilken väte vid ett tryck över 20 bar och en temperatur över 250 °C aktivt deltar i en kemisk reaktion med hjälp av en katalysator. Efterföljande hydrering av smörjoljor enligt nummer ex 2710 (t.ex. hydrofinishing eller avfärgning) för att framför allt förbättra färg eller stabilitet ska emellertid inte räknas som en särskild process.

m)

Endast för eldningsoljor enligt nummer ex 2710: atmosfärisk destillation, om mindre än 30 volymprocent destillat (inklusive destillationsförluster) erhålls vid 300 °C enligt ASTM D 86.

n)

Endast för andra tungoljor än dieselbrännoljor och eldningsoljor enligt nummer ex 2710: bearbetning genom elektrisk högfrekvensurladdning.

I fråga om numren ex 2707, 2713–2715, ex 2901, ex 2902 och ex 3403 ska enkla åtgärder såsom rengöring, dekantering, avsaltning, vattenseparering, filtrering, färgning, märkning eller erhållande av en viss svavelhalt genom blandning av produkter med olika svavelhalt, eller någon kombination av dessa eller liknande åtgärder, inte medföra ursprungsstatus.

”BILAGA II

Förteckning över bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som krävs för att den tillverkade produkten ska få ursprungsstatus

Alla produkter som anges i förteckningen behöver inte omfattas av avtalet. Det är därför nödvändigt att beakta avtalets övriga delar.

HS-nr

(1)

Varuslag

(2)

Bearbetning eller behandling av icke-ursprungsmaterial som ger ursprungsstatus

(3) eller (4)

Kapitel 01

Levande djur

Alla djur enligt kapitel 1 som använts ska vara helt framställda

 

Kapitel 02

Kött och andra ätbara djurdelar

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitlen 1 och 2 ska vara helt framställt

 

ex kapitel 03

Fisk samt kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur; med undantag av följande:

Allt använt material enligt kapitel 3 ska vara helt framställt

 

0304

Fiskfiléer och annat fiskkött (även hackat eller malet), färska, kylda eller frysta

Tillverkning vid vilken värdet av använt material enligt kapitel 3 inte överstiger 15 % av produktens pris fritt fabrik

 

0305

Fisk, torkad, saltad eller i saltlake; rökt (även varmrökt) fisk; mjöl och pelletar av fisk, lämpliga som livsmedel

Tillverkning vid vilken värdet av använt material enligt kapitel 3 inte överstiger 15 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 0306

Kräftdjur, även utan skal, torkade, saltade eller i saltlake; rökta kräftdjur, även utan skal, även kokta eller på annat sätt värmebehandlade före eller under rökningen; kräftdjur med skal, ångkokta eller kokta i vatten, även kylda, frysta, torkade, saltade eller i saltlake; mjöl och pelletar av kräftdjur, lämpliga som livsmedel

Tillverkning vid vilken värdet av använt material enligt kapitel 3 inte överstiger 15 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 0307

Blötdjur, även utan skal, torkade, saltade eller i saltlake; rökta blötdjur, även utan skal, även kokta eller på annat sätt värmebehandlade före eller under rökningen; mjöl och pelletar av blötdjur, lämpliga som livsmedel

Tillverkning vid vilken värdet av använt material enligt kapitel 3 inte överstiger 15 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 0308

Ryggradslösa vattendjur, andra än kräftdjur och blötdjur, torkade, saltade eller i saltlake; rökta (även kokta eller på annat sätt värmebehandlade före eller under rökningen); mjöl och pelletar av andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur och blötdjur, lämpliga som livsmedel

Tillverkning vid vilken värdet av använt material enligt kapitel 3 inte överstiger 15 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 04

Mejeriprodukter; fågelägg; naturlig honung; ätbara produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 4 ska vara helt framställt

 

0403

Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao

Tillverkning vid vilken

allt använt material enligt kapitel 4 ska vara helt framställt,

använd frukt- och bärsaft (utom saft av ananas, lime eller grapefrukt) enligt nr 2009 redan har ursprungsstatus,

värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 05

Produkter av animaliskt ursprung, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 5 ska vara helt framställt

 

ex 0502

Borst och andra hår av svin, bearbetade

Rengöring, desinficering, sortering och uträtning av borst och andra hår

 

Kapitel 06

Levande träd och andra levande växter; lökar, rötter o.d.; snittblommor och snittgrönt

Tillverkning vid vilken

allt använt material enligt kapitel 6 ska vara helt framställt,

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 07

Grönsaker samt vissa ätbara rötter och stam- eller rotknölar

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 7 ska vara helt framställt

 

Kapitel 08

Ätbar frukt samt ätbara bär och nötter; skal av citrusfrukter eller meloner

Tillverkning vid vilken

all använd frukt och alla använda bär och nötter ska vara helt framställda,

värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 09

Kaffe, te, matte och kryddor; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 9 ska vara helt framställt

 

0901

Kaffe, även rostat eller befriat från koffein; skal och hinnor av kaffe; kaffesurrogat innehållande kaffe, oavsett mängden

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

 

0902

Te, även aromatiserat

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

 

ex 0910

Kryddblandningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

 

Kapitel 10

Spannmål

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 10 ska vara helt framställt

 

ex kapitel 11

Produkter från kvarnindustrin; malt; stärkelse; inulin; vetegluten; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken all använd spannmål och alla använda grönsaker och ätbara rötter och stam- och rotknölar enligt nr 0714 eller alla använda frukter eller bär ska vara helt framställda

 

ex 1106

Mjöl och pulver av torkade baljväxtfrön enligt nr 0713

Torkning och malning av baljfrukter och baljväxtfrön enligt nr 0708

 

ex kapitel 12

Oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter; diverse andra frön och frukter; växter för industriellt eller medicinskt bruk; halm och foderväxter

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 12 ska vara helt framställt

 

ex 1211

Växter och växtdelar (inbegripet frön och frukter) av sådana slag som används främst för framställning av parfymeringsmedel, för farmaceutiskt bruk eller för insektsbekämpning, svampbekämpning eller liknande ändamål, kylda eller frysta, även skurna, krossade eller pulveriserade

 

 

ex 1211 90

Andra växter och växtdelar, inbegripet frön och frukter (med undantag av ginsengrot, cocablad, vallmohalm, efedra och tonkabönor)

Tillverkning vid vilken värdet av använda nötter och oljeväxtfrön enligt nr 0801 , 0802 och 1202 –1207 , som redan utgör ursprungsprodukter, överstiger 60 % av produktens pris fritt fabrik

 

1301

Schellack o.d.; naturliga gummiarter, hartser, gummihartser och oleoresiner (t.ex. balsamer)

Tillverkning vid vilken värdet av använt material enligt nr 1301 inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

1302

Växtsafter och växtextrakter; pektinämnen, pektinater och pektater; agar-agar samt annat växtslem och andra förtjockningsmedel, även modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter:

 

 

 

Växtslem och andra förtjockningsmedel, modifierade, erhållna ur vegetabiliska produkter

Tillverkning utgående från icke-modifierat växtslem och icke-modifierade förtjockningsmedel

 

 

Andra

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 14

Vegetabiliska flätningsmaterial; vegetabiliska produkter, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 14 ska vara helt framställt

 

ex kapitel 15

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt spaltningsprodukter av sådana fetter och oljor; beredda ätbara fetter; animaliska och vegetabiliska vaxer; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

1501

Ister, annat svinfett och fjäderfäfett, annat än sådant enligt nr 0209 och 1503 :

 

 

 

Fett från ben eller avfall

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt nr 0203 , 0206 eller 0207 eller ben enligt nr 0506

 

 

Annat

Tillverkning utgående från kött eller ätbara slaktbiprodukter av svin enligt nr 0203 eller 0206 eller från kött och ätbara slaktbiprodukter av fjäderfä enligt nr 0207

 

1502

Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, andra än sådana enligt nr 1503 :

 

 

 

Fett från ben eller avfall

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt nr 0201 , 0202 , 0204 eller 0206 eller ben enligt nr 0506

 

 

Annat

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 2 ska vara helt framställt

 

1504

Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade:

 

 

 

Fasta fraktioner

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, även annat material enligt nr 1504

 

 

Andra

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitlen 2 och 3 ska vara helt framställt

 

ex 1505

Raffinerad lanolin

Tillverkning utgående från rått ullfett enligt nr 1505

 

1506

Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade:

 

 

 

Fasta fraktioner

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, även annat material enligt nr 1506

 

 

Andra

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 2 ska vara helt framställt

 

1507 –1515

Vegetabiliska oljor och fraktioner av dessa oljor:

Sojabönolja, jordnötsolja, palmolja, kokosolja, palmkärnolja och babassuolja, tungolja, oiticicaolja, myrtenvax, japanvax, fraktioner av jojobaolja och oljor avsedda för tekniskt eller industriellt bruk, med undantag av tillverkning av livsmedel

Fasta fraktioner, utom av jojobaolja

Andra

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

Tillverkning utgående från annat material enligt nr 1507 –1515

Tillverkning vid vilken allt använt vegetabiliskt material ska vara helt framställt

 

1516

Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade:

Tillverkning vid vilken

allt använt material enligt kapitel 2 ska vara helt framställt,

allt använt vegetabiliskt material ska vara helt framställt. Material enligt nr 1507 , 1508 , 1511 och 1513 får dock användas

 

1517

Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 1516

Tillverkning vid vilken

allt använt material enligt kapitlen 2 och 4 ska vara helt framställt,

allt använt vegetabiliskt material ska vara helt framställt. Material enligt nr 1507 , 1508 , 1511 och 1513 får dock användas

 

ex kapitel 16

Beredningar av kött, fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från djur enligt kapitel 1

 

1604 och 1605

Fisk, beredd eller konserverad; kaviar och kaviarersättning som framställts av fiskrom

Kräftdjur, blötdjur och andra ryggradslösa vattendjur beredda eller konserverade

Tillverkning vid vilken värdet av använt material enligt kapitel 3 inte överstiger 15 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 17

Socker och sockerkonfektyrer; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

ex 1701

Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form, med tillsats av aromämnen eller färgämnen

Tillverkning vid vilken värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

1702

Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form; sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen; konstgjord honung, även blandad med naturlig honung; sockerkulör:

 

 

 

Kemiskt ren maltos eller fruktos

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, även annat material enligt nr 1702

 

 

Annat socker i fast form med tillsats av aromämnen eller färgämnen

Tillverkning vid vilken värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Andra slag

Tillverkning vid vilken allt använt material redan har ursprungsstatus

 

ex 1703

Melass erhållen vid utvinning eller raffinering av socker, med tillsats av aromämnen eller färgämnen

Tillverkning vid vilken värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

1704

Sockerkonfektyrer (inbegripet vit choklad), inte innehållande kakao

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten,

värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 18

Kakao och kakaoberedningar

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten,

värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

1901

Maltextrakt; livsmedelsberedningar av mjöl, krossgryn, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 40 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 0401 –0404 , som inte innehåller kakao eller innehåller mindre än 5 viktprocent kakao beräknat på helt avfettad bas, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

 

 

 

Maltextrakt

Tillverkning utgående från spannmål enligt kapitel 10

 

 

Andra slag

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten,

värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

1902

Pastaprodukter, såsom spaghetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, även beredd:

 

 

 

Innehållande högst 20 viktprocent kött, korv, slaktbiprodukter, fisk, kräftdjur eller blötdjur

Tillverkning vid vilken all använd spannmål och alla använda produkter därav (utom durumvete och produkter därav) ska vara helt framställda

 

 

Innehållande mer än 20 viktprocent kött, korv, slaktbiprodukter, fisk, kräftdjur eller blötdjur

Tillverkning vid vilken

all använd spannmål och alla använda produkter därav (utom durumvete och produkter därav) ska vara helt framställda,

allt använt material enligt kapitlen 2 och 3 ska vara helt framställt

 

1903

Tapioka och tapiokaersättningar, framställda av stärkelse, i form av flingor, gryn o.d.

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom potatisstärkelse enligt nr 1108

 

1904

Livsmedelsberedningar erhållna genom svällning eller rostning av spannmål eller spannmålsprodukter (t.ex. majsflingor); spannmål, annan än majs, i form av korn eller flingor eller andra bearbetade korn (med undantag av mjöl och krossgryn), förkokt eller på annat sätt beredd, inte nämnd eller inbegripen någon annanstans

Tillverkning:

utgående från material som inte klassificeras enligt nr 1806 ,

vid vilken all använd spannmål och allt använt mjöl (utom durumvete och produkter därav och majs av arten Zea indurata) ska vara helt framställda,

vid vilken värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

1905

Bröd, kakor, kex och andra bakverk, även innehållande kakao; nattvardsbröd, tomma oblatkapslar av sådana slag som är lämpliga för farmaceutiskt bruk, sigilloblater och liknande produkter

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt kapitel 11

 

ex kapitel 20

Beredningar av grönsaker, frukt, bär, nötter eller andra växtdelar, med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken alla använda frukter, bär, nötter eller grönsaker ska vara helt framställda

 

ex 2001

Jams, batater (sötpotatis) och liknande ätbara växtdelar, innehållande minst 5 viktprocent stärkelse, beredda eller konserverade med ättika eller ättiksyra

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

ex 2004 och ex 2005

Potatis i form av mjöl eller flingor, beredd eller konserverad på annat sätt än med ättika eller ättiksyra

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

2006

Grönsaker, frukt, bär, nötter, fruktskal och andra växtdelar, konserverade med socker (avrunna, glaserade eller kanderade)

Tillverkning vid vilken värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

2007

Sylter, frukt- och bärgeléer, marmelader, mos och pastor av frukt, bär eller nötter, beredda genom kokning eller annan värmebehandling, med eller utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten,

värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 2008

Nötter, utan tillsats av socker eller alkohol

Tillverkning vid vilken värdet av använda nötter och oljeväxtfrön enligt nr 0801 , 0802 och 1202 –1207 , som redan utgör ursprungsprodukter, överstiger 60 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Jordnötssmör; blandningar baserade på spannmål; palmhjärtan; majs

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

 

Andra slag, utom frukter, bär och nötter kokade på annat sätt än med vatten eller ånga, utan tillsats av socker, frysta

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten,

värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

2009

Frukt- och bärsaft (inbegripet druvmust) samt grönsakssaft, ojäst och utan tillsats av alkohol, även med tillsats av socker eller annat sötningsmedel

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten,

värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 21

Diverse ätbara beredningar; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

2101

Extrakter, essenser och koncentrat av kaffe, te eller matte samt beredningar på basis av dessa produkter eller på basis av kaffe, te eller matte; rostad cikoriarot och andra rostade kaffesurrogat samt extrakter, essenser och koncentrat av dessa produkter

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten,

all använd cikoriarot ska vara helt framställd

 

2103

Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål; senapspulver och beredd senap:

 

 

 

Såser samt beredningar för tillredning av såser; blandningar för smaksättningsändamål

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Senapspulver och beredd senap får dock användas

 

 

Senapspulver och beredd senap

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

 

ex 2104

Soppor och buljonger samt beredningar för tillredning av soppor eller buljonger

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom beredda eller konserverade grönsaker enligt nr 2002–2005

 

2106

Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten,

värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 22

Drycker, sprit och ättika; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten,

alla använda druvor eller använt material som utvunnits ur druvor ska vara helt framställda

 

2202

Vatten, inbegripet mineralvatten och kolsyrat vatten, med tillsats av socker eller annat sötningsmedel eller av aromämne, samt andra alkoholfria drycker, med undantag av frukt- och bärsaft samt grönsakssaft enligt nr 2009

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten,

värdet av använt material enligt kapitel 17 inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik;

använd frukt- och bärsaft (utom saft av ananas, lime och grapefrukt) redan har ursprungsstatus

 

2207 2208

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av minst 80 volymprocent; etylalkohol och annan sprit, denaturerade, oavsett alkoholhalt

Odenaturerad etylalkohol med alkoholhalt av mindre än 80 volymprocent; sprit, likör och andra spritdrycker

Tillverkning:

utgående från material som inte klassificeras enligt nr 2207 eller 2208 ,

vid vilken alla använda druvor eller använt material som utvunnits ur druvor ska vara helt framställda, eller vid vilken, om allt annat använt material redan har ursprungsstatus, högst 5 volymprocent arrak får användas

Tillverkning:

utgående från material som inte klassificeras enligt nr 2207 eller 2208 ,

vid vilken alla använda druvor eller använt material som utvunnits ur druvor ska vara helt framställda, eller vid vilken, om allt annat använt material redan har ursprungsstatus, högst 5 volymprocent arrak får användas

 

ex kapitel 23

Återstoder och avfall från livsmedelsindustrin; beredda fodermedel; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

ex 2301

Mjöl av val; mjöl och pelletar av fisk, kräftdjur, blötdjur eller andra ryggradslösa vattendjur, olämpliga som livsmedel

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitlen 2 och 3 ska vara helt framställt

 

ex 2303

Återstoder från framställning av majsstärkelse (med undantag av koncentrerat majsstöpvatten), med ett proteininnehåll beräknat på torrsubstansen av mer än 40 viktprocent

Tillverkning vid vilken all använd majs ska vara helt framställd

 

ex 2306

Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av olivolja, innehållande mer än 3 % olivolja

Tillverkning vid vilken alla använda oliver ska vara helt framställda

 

2309

Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur

Tillverkning vid vilken

spannmål, socker, melass, kött eller mjölk som används redan har ursprungsstatus,

allt använt material enligt kapitel 3 ska vara helt framställt

 

ex kapitel 24

Tobak samt varor tillverkade av tobaksersättning; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material enligt kapitel 24 ska vara helt framställt

 

2402

Cigarrer, cigariller och cigaretter av tobak eller tobaksersättning

Tillverkning vid vilken minst 70 viktprocent av den använda råtobaken eller det använda tobaksavfallet enligt nr 2401 redan har ursprungsstatus

 

ex 2403

Röktobak

Tillverkning vid vilken minst 70 viktprocent av den använda råtobaken eller det använda tobaksavfallet enligt nr 2401 redan har ursprungsstatus

 

ex kapitel 25

Salt; svavel; jord och sten; gips, kalk och cement; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten

 

ex 2504

Naturlig kristallgrafit, kolanrikad, renad och malen

Förhöjning av kolinnehållet genom anrikning, rening och malning av kristallinisk rå grafit

 

ex 2515

Marmor, enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form, med en tjocklek av högst 25 cm

Sönderdelning, genom sågning eller på annat sätt, av marmor (även om den redan är sågad) med en tjocklek av mer än 25 cm

 

ex 2516

Granit, porfyr, basalt, sandsten och annan monument- eller byggnadssten, enkelt sönderdelad, genom sågning eller på annat sätt, till block eller plattor av kvadratisk eller rektangulär form, med en tjocklek av högst 25 cm

Sönderdelning, genom sågning eller på annat sätt, av sten (även om den redan är sågad) med en tjocklek av mer än 25 cm

 

ex 2518

Bränd dolomit

Bränning av obränd dolomit

 

ex 2519

Krossat naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) i hermetiskt förslutna behållare och magnesiumoxid, även ren, annat än smält magnesia eller dödbränd (sintrad) magnesia

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) får dock användas

 

ex 2520

Gips speciellt beredd för dentalbruk

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 2524

Naturliga asbestfibrer

Tillverkning utgående från asbestkoncentrat

 

ex 2525

Glimmerpulver

Malning av glimmer eller glimmeravfall

 

ex 2530

Jordpigment, bränt eller pulveriserat

Bränning eller malning av jordpigment

 

Kapitel 26

Malm, slagg och aska

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

ex kapitel 27

Mineraliska bränslen, mineraloljor och destillationsprodukter av dessa; bituminösa ämnen; mineralvaxer; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

ex 2707

Oljor som liknar mineraloljor och i vilka de aromatiska beståndsdelarnas vikt överstiger de icke-aromatiska beståndsdelarnas vikt, erhållna genom destillation av högtemperaturtjära från stenkol, som ger mer än 65 volymprocent destillat vid en temperatur på upp till 250 °C (inklusive blandningar av bensin [petroleum spirit och bensen]), avsedda att användas som drivmedel eller bränsle

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer (3)

Andra åtgärder än de som avses i kolumn 3, vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2709

Råolja erhållen ur bituminösa mineral

Torrdestillation av bituminösa mineral

 

2710

Oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral, andra än råolja; produkter inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, innehållande som karaktärsgivande beståndsdel minst 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer (4)

Andra åtgärder än de som avses i kolumn 3, vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

2711

Petroleumgaser och andra gasformiga kolväten

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer (3)

Andra åtgärder än de som avses i kolumn 3, vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

2712

Paraffin, mikrovax, ”slack wax”, ozokerit, montanvax (lignitvax), torvvax, andra mineralvaxer och liknande produkter erhållna genom syntes eller genom andra processer, även färgade

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer (5)

Andra åtgärder än de som avses i kolumn 3, vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

2713

Petroleumkoks, petroleumbitumen (asfalt) och andra återstoder från oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer (6)

Andra åtgärder än de som avses i kolumn 3, vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

2714

Naturlig bitumen och naturasfalt; bituminösa skiffrar och oljeskiffrar samt naturlig bitumenhaltig sand; asfaltit och asfaltsten

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer (7)

Andra åtgärder än de som avses i kolumn 3, vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

2715

Bituminösa blandningar baserade på naturasfalt, naturlig bitumen, petroleumbitumen, mineraltjära eller mineraltjärbeck (t.ex. asfaltmastix, ”cut backs”)

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer (5)

Andra åtgärder än de som avses i kolumn 3, vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 28

Oorganiska kemikalier; organiska och oorganiska föreningar av ädla metaller, av sällsynta jordartsmetaller, av radioaktiva grundämnen och av isotoper; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2805

”Mischmetall”

Tillverkning genom elektrolytisk behandling eller värmebehandling, vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 2811

Svaveltrioxid

Tillverkning utgående från svaveldioxid

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2833

Aluminiumsulfat

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 2840

Natriumperborat

Tillverkning utgående från dinatriumtetraboratpentahydrat

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2852

Kvicksilverföreningar av inre etrar, cykliska acetaler och inre hemiacetaler, samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

Inre etrar samt halogen-, sulfo, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

Cykliska acetaler och inre hemiacetaler, samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2909 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kvicksilverföreningar av nukleinsyror och salter av nukleinsyror, även inte kemiskt definierade; andra heterocykliska föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2932 , 2933 och 2934 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

Andra kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; innehållande kvicksilverföreningar

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Reagens av kvicksilverföreningar för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på underlag, innehållande kvicksilverföreningar, även utan underlag, andra än sådana som omfattas av nr 3002 eller 3006 ; certifierade referensmaterial, innehållande kvicksilverföreningar

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 29

Organiska kemikalier; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2901

Acykliska kolväten avsedda att användas som drivmedel eller bränsle

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer (8)

Andra åtgärder än de som avses i kolumn 3, vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2902

Cyklaner och cyklener (andra än azulen), bensen, toluen, xylener, avsedda att användas som drivmedel eller bränsle

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer (9)

Andra åtgärder än de som avses i kolumn 3, vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2905

Metallalkoholater av alkoholer enligt detta nummer och av etanol

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, även annat material enligt nr 2905 . Metallalkoholater enligt detta nummer får dock användas endast om deras värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

2915

Mättade acykliska monokarboxylsyror samt deras anhydrider, halogenider, peroxider och peroxisyror; halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2915 och 2916 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2932

Inre etrar samt halogen-, sulfo, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

Cykliska acetaler och inre hemiacetaler, samt halogen-, sulfo-, nitro- och nitrosoderivat av sådana föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2909 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2933

Heterocykliska föreningar med enbart kväve som heteroatom(er)

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2932 och 2933 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2934

Nukleinsyror och salter av nukleinsyror; andra heterocykliska föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2932 , 2933 och 2934 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2937

Hormoner, prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener, naturliga eller syntetiskt reproducerade; derivat och strukturellt analoga ämnen därav, inbegripet kedjemodifierade polypeptider, använda främst som hormoner:

 

 

 

- Andra heterocykliska föreningar med enbart kväve som heteroatom(er)

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2932 och 2933 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

Andra nukleinsyror och salter av nukleinsyror; andra heterocykliska föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2932 , 2933 och 2934 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 2939 11

Koncentrat av vallmohalm innehållande minst 50 viktprocent alkaloider

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

2939 80

Alkaloider av icke-vegetabiliskt ursprung

- Heterocykliska föreningar med enbart kväve som heteroatom(er)

Nukleinsyror och salter av nukleinsyror; andra heterocykliska föreningar

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2932 och 2933 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2932 , 2933 och 2934 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 30

Farmaceutiska produkter; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 3002

Människoblod; djurblod berett för terapeutiskt, profylaktiskt eller diagnostiskt bruk; immunsera och andra fraktioner av blod samt modifierade immunologiska produkter, även erhållna genom biotekniska processer; vacciner, toxiner, kulturer av mikroorganismer (med undantag av jäst) och liknande produkter:

 

 

 

Andra föreningar med karboximidfunktion (inbegripet sackarin och dess salter) och föreningar med iminofunktion, i form av peptider och proteiner som är direkt involverade i regleringen av immunologiska processer

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

Produkter bestående av två eller flera beståndsdelar som har blandats med varandra för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk eller oblandade produkter för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk, som föreligger i avdelade doser eller i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, även annat material enligt nr 3002 . Även material som motsvarar denna varubeskrivning får användas, förutsatt att dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Andra slag

 

 

 

Människoblod

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, även annat material enligt nr 3002 . Även material som motsvarar denna varubeskrivning får användas, förutsatt att dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Djurblod berett för terapeutiskt eller profylaktiskt bruk

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, även annat material enligt nr 3002 . Även material som motsvarar denna varubeskrivning får användas, förutsatt att dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Fraktioner av blod andra än immunsera, hemoglobin, blodglobuliner och serumglobuliner

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, även annat material enligt nr 3002 . Även material som motsvarar denna varubeskrivning får användas, förutsatt att dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Hemoglobin, blodglobuliner och serumglobuliner

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, även annat material enligt nr 3002 . Även material som motsvarar denna varubeskrivning får användas, förutsatt att dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Andra slag

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, även annat material enligt nr 3002 . Även material som motsvarar denna varubeskrivning får användas, förutsatt att dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Andra heterocykliska föreningar med enbart kväve som heteroatom(er), med en icke kondenserad imidazolring (även hydrogenerad) i sin struktur, i form av peptider och proteiner som är direkt involverade i regleringen av immunologiska processer

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2932 och 2933 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

Andra nukleinsyror och salter av nukleinsyror, även inte kemiskt definierade, i form av peptider och proteiner som är direkt involverade i regleringen av immunologiska processer; andra heterocykliska föreningar, i form av peptider och proteiner som är direkt involverade i regleringen av immunologiska processer

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst. Värdet av allt använt material enligt nr 2932 , 2933 och 2934 får dock inte överstiga 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

Andra hormoner, prostaglandiner, tromboxaner och leukotriener, naturliga eller syntetiskt reproducerade, i form av peptider och proteiner (andra än varor enligt nr 2937 ) som är direkt involverade i regleringen av immunologiska processer; derivat och strukturellt analoga ämnen därav, inbegripet kedjemodifierade polypeptider, använda främst som hormoner, i form av (andra än varor enligt nr 2937 ) som är direkt involverade i regleringen av immunologiska processer

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

Andra polyetrar, i obearbetad form, i form av peptider och proteiner som är direkt involverade i regleringen av immunologiska processer

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik (e)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

3003 och 3004

Medikamenter (med undantag av varor enligt nr 3002 , 3005 eller 3006 ):

Framställda av amikacin enligt nr 2941

Andra slag

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt nr 3003 eller 3004 får dock användas om dess värde sammanlagt inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten, material enligt nr 3003 eller 3004 får dock användas om dess värde sammanlagt inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik,

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 3006

Artiklar, igenkännliga för att användas för stomier, av plast

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Sterila resorberbara trådar för kirurgiskt eller dentalt bruk och sterila adhesionsbarriärer för kirurgiskt eller dentalt bruk, även resorberbara:

Av plast:

Platta produkter, vidare bearbetade än ytbehandlade eller nedskurna till annan än kvadratisk eller rektangulär form; andra produkter, vidare bearbetade än ytbehandlade

Additionspolymerisationsprodukter i vilka en monomer står för mer än 99 viktprocent av hela polymerinnehållet

Andra

Av vävnader

Tillverkning vid vilken värdet av använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

värdet av använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik (10)

Tillverkning vid vilken värdet av använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik (10)

Tillverkning utgående från garn (11)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

3006 70

Gelberedningar avsedda för användning i human- eller veterinärmedicin som smörjmedel för kroppsdelar vid kirurgiska ingrepp eller kroppsundersökningar eller som kontaktmedel mellan kroppen och medicinska instrument

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 3006 92

Läkemedelsavfall:

Andra kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans;

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 31

Gödselmedel; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3105

Mineraliska eller kemiska gödselmedel som innehåller två eller tre av grundämnena kväve, fosfor och kalium; varor enligt detta kapitel i tablettform eller liknande former eller i förpackningar med en bruttovikt av högst 10 kg; med undantag av följande:

Natriumnitrat.

Kalciumcyanamid.

Kaliumsulfat.

Magnesium- och kaliumsulfat.

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten, material enligt samma nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik,

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 32

Garvämnes- och färgämnesextrakter, garvsyror och garvsyraderivat, pigment och andra färgämnen; färger och lacker; kitt och andra tätnings- och utfyllningsmedel; tryckfärger, bläck och tusch, med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3201

Garvsyror (tanniner) samt salter, etrar, estrar och andra derivat av garvsyror

Tillverkning utgående från garvämnesextrakter med vegetabiliskt ursprung

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3205

Substratpigment; preparat enligt anmärkning 3 till detta kapitel på basis av substratpigment (12)

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt nr 3203 , 3204 och 3205 . Material enligt nr 3205 får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 33

Eteriska oljor och resinoider; parfymerings-, skönhets- och kroppsvårdsmedel; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3301

Eteriska oljor (även avterpeniserade), inbegripet ”concretes” och ”absolutes”; resinoider; extraherade oleoresiner; koncentrat av eteriska oljor i fett, icke flyktig olja, vax e.d., erhållna genom s.k. enfleurage eller maceration; terpenhaltiga biprodukter erhållna vid avterpenisering av eteriska oljor; vatten från destillation av eteriska oljor och vattenlösningar av sådana oljor

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, även material ur en annan ”grupp” (13) enligt detta nummer. Material enligt samma grupp får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 34

Tvål och såpa, organiska ytaktiva ämnen, tvättmedel, smörjmedel, konstgjorda vaxer, beredda vaxer, puts- och skurmedel, ljus och liknande artiklar, modelleringspastor, s.k. dentalvax samt dentalpreparat på basis av gips; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3403

Beredda smörjmedel innehållande mindre än 70 viktprocent oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

Raffinering och/eller en eller flera särskilda processer (14)

Andra åtgärder än de som avses i kolumn 3, vid vilka allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

3404

Konstgjorda vaxer och beredda vaxer:

Baserade på paraffin, petroleumvax, vaxer erhållna ur bituminösa mineral, ”slack wax” eller ”scale wax”

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Andra slag

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom

hydrerade oljor enligt nr 1516 som har karaktär av vaxer,

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

icke kemiskt definierade fettsyror eller tekniska fettalkoholer enligt nr 3823 som har karaktär av vaxer,

 

 

 

material enligt nr 3404

Dessa material får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik.

 

ex kapitel 35

Proteiner, modifierad stärkelse, lim och klister, enzymer, med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3505

Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller förestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse:

 

 

 

Företrad eller förestrad stärkelse

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, även annat material enligt nr 3505

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

Andra slag

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt nr 1108

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3507

Enzympreparat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 36

Krut och sprängämnen; pyrotekniska produkter; tändstickor; pyrofora legeringar; vissa brännbara produkter

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 37

Varor för foto- eller kinobruk; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3701

Fotografiska plåtar och fotografisk bladfilm, strålningskänsliga, oexponerade, av annat material än papper, papp eller textilvara; bladfilm, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning, även i form av filmpaket:

 

 

 

Färgfilm avsedd för omedelbar bildframställning, i form av filmpaket

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än nr 3701 eller 3702 . Material enligt nr 3702 får dock användas om dess värde inte överstiger 30 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

Andra

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än nr 3701 eller 3702 . Material enligt nr 3701 och 3702 får dock användas om dess värde sammanlagt inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3702

Fotografisk film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, av annat material än papper, papp eller textilmaterial; film i rullar, strålningskänslig, oexponerad, avsedd för omedelbar bildframställning

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än nr 3701 eller 3702

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3704

Fotografiska plåtar, fotografisk film, fotografiskt papper, fotografisk papp och fotografisk textilvara, exponerade men inte framkallade

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än nr 3701 –3704

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 38

Diverse kemiska produkter; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3801

Kolloidal grafit suspenderad i olja och halvkolloidal grafit; kolhaltig elektrodmassa

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Grafit i pastaform, bestående av en blandning av mer än 30 viktprocent grafit med mineraloljor

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt nr 3403 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3803

Raffinerad tallolja (tallsyra)

Raffinering av rå tallolja

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3805

Sulfatterpentin, renad

Rening genom destillation eller raffinering av rå sulfatterpentin

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3806

Estrar bildade av hartssyror och glycerol eller annan polyol

Tillverkning utgående från hartssyror

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3807

Träbeck (trätjärebeck)

Destillation av trätjära

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

3808

Insekts-, svamp- och ogräsbekämpningsmedel, groningshindrande medel, tillväxtreglerande medel för växter, desinfektionsmedel, bekämpningsmedel mot gnagare och liknande produkter, föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln eller som preparat eller utformade artiklar (t.ex. band, vekar och ljus, preparerade med svavel, samt flugpapper)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3809

Appreturmedel, preparat för påskyndande av färgning eller för fixering av färgämnen samt andra produkter och preparat (t.ex. glättmedel och betmedel), av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3810

Betmedel för metaller; flussmedel och andra preparat, utgörande hjälpmedel vid lödning eller svetsning; pulver och pastor för lödning eller svetsning, bestående av metall och andra ämnen; preparat av sådana slag som används för fyllning eller beläggning av svetselektroder eller svetstråd

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3811

Preparat för motverkande av knackning, oxidation, korrosion eller hartsbildning, viskositetsförbättrande preparat och andra beredda tillsatsmedel för mineraloljor (inbegripet bensin) eller för andra vätskor som används för samma ändamål som mineraloljor:

 

 

 

Beredda tillsatsmedel för smörjoljor, innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt nr 3811 inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Andra slag

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3812

Beredda vulkningsacceleratorer; sammansatta mjukningsmedel för gummi eller plast, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; antioxidanter och andra sammansatta stabiliseringsmedel för gummi eller plast

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3813

Preparat och laddningar till brandsläckningsapparater; brandsläckningsbomber

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3814

Sammansatta organiska lösnings- och spädningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; beredda färg- eller lackborttagningsmedel

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3818

Kemiska grundämnen, dopade för användning inom elektroniken, i form av skivor, plattor eller liknande former; kemiska föreningar, dopade för användning inom elektroniken

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3819

Hydrauliska bromsvätskor och andra beredda vätskor för hydraulisk kraftöverföring, inte innehållande oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral eller innehållande mindre än 70 viktprocent sådana oljor

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3820

Frysskyddsmedel och beredda flytande avisningsmedel

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 3821

Beredda närsubstrat för bevarande av mikroorganismer (inbegripet virus och likartade organismer) eller av växtceller, mänskliga celler eller djurceller

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3822

Reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk på underlag samt beredda reagens för diagnostiskt bruk eller laboratoriebruk, även utan underlag, andra än sådana som omfattas av nr 3002 eller 3006

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3823

Tekniska enbasiska fettsyror, sura oljor från raffinering; tekniska fettalkoholer

 

 

 

Tekniska enbasiska fettsyror; sura oljor från raffinering

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

 

- Tekniska fettalkoholer

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, även annat material enligt nr 3823

 

3824

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor; kemiska produkter samt preparat från kemiska eller närstående industrier (inbegripet sådana som består av blandningar av naturprodukter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; restprodukter från kemiska eller närstående industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans:

 

 

 

Följande produkter enligt detta nummer:

Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor på basis av naturligt hartsartade produkter

Naftensyror, vattenolösliga salter av naftensyror samt estrar av naftensyror

Sorbitol, annan än sorbitol enligt nr 2905

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

Petroleumsulfonater med undantag av petroleumsulfonater av alkalimetaller, av ammonium eller av etanolaminer; tiofenhaltiga sulfonsyror av oljor erhållna ur bituminösa mineral och salter av dessa syror

Jonbytare

Getter för vakuumrör

 

 

 

Alkalisk järnoxid för rening av gas

Flytande ammoniak och förbrukad oxid från kolgasrening

Svavelnaftensyror, vattenolösliga salter samt estrar av dessa

Finkelolja och dippelsolja

 

 

 

Blandningar av salter som har olika anjoner

Pastor eller massor på basis av gelatin för kopieringsändamål, även på underlag av papper eller textil

 

 

 

Andra

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 3825

Restprodukter från kemiska eller närstående industrier, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; kommunalt avfall; avloppsslam; andra avfall specificerade i anmärkning 6 till detta kapitel:

 

 

 

Vadd, förbandsgas, bindor och liknande artiklar (t.ex. färdiga förband, häftplåster och kataplasmer), impregnerade eller överdragna med farmaceutiska ämnen eller föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln för medicinskt, kirurgiskt, dentalt eller veterinärt ändamål

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Sjukvårdsavfall; handskar för kirurgiskt bruk

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

 

Injektionssprutor, kanyler, katetrar o.d.

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten,

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

3826

Biodiesel och blandningar av biodiesel, inte innehållande, eller innehållande mindre än 70 viktprocent, oljor erhållna ur petroleum eller ur bituminösa mineral

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

3901 –3915

Plaster i obearbetad form, avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot; med undantag av nr ex 3907 och 3912 för vilka följande gäller:

 

 

 

Additionspolymerisationsprodukter i vilka en monomer står för mer än 99 viktprocent av hela polymerinnehållet

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik;

värdet av använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik (15)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

 

Andra slag

Tillverkning vid vilken värdet av använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik (15)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3907

Sampolymerer av polykarbonater samt av akrylnitril, butadien och styren (ABS)

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Material enligt samma nummer som produkten får dock användas om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik (16)

 

 

Polyester

Tillverkning vid vilken värdet av använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik och/eller tillverkning utgående från polykarbonat av tetrabrombifenol A

 

3912

Cellulosa och kemiska cellulosaderivat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, i obearbetad form

Tillverkning vid vilken värdet av material enligt samma nummer som produkten inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

3916 –3921

Halvfabrikat av plast och andra plastvaror, med undantag av nr ex 3916 , ex 3917 , ex 3920 och ex 3921 för vilka följande gäller:

 

 

 

Platta produkter, vidare bearbetade än ytbehandlade eller nedskurna till annan än kvadratisk eller rektangulär form; andra produkter, vidare bearbetade än ytbehandlade

Andra slag

Tillverkning vid vilken värdet av använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

 

Additionspolymerisationsprodukter i vilka en monomer står för mer än 99 viktprocent av hela polymerinnehållet

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik;

värdet av använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik (17)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

 

Andra slag

Tillverkning vid vilken värdet av använt material enligt kapitel 39 inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik (18)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3916 och ex 3917

Profilerade stänger och strängar samt rör

Tillverkning vid vilken

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik;

värdet av material enligt samma nummer som produkten inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

ex 3920

Duk eller film av jonomer

Tillverkning utgående från ett termoplastiskt partiellt salt utgörande en sampolymer av eten och metakrylsyra delvis neutraliserad med metalljoner, huvudsakligen zink och natrium

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

 

Duk av cellulosaregenerat, polyamider eller polyeten

Tillverkning vid vilken värdet av material enligt samma nummer som produkten inte överstiger 20 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 3921

Metallbelagda folier av plastmaterial

Tillverkning utgående från högtransparenta folier av polyester med en tjocklek på mindre än 23 mikrometer (19)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 25 % av produktens pris fritt fabrik

3922 –3926

Varor av plast

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 40

Gummi och gummivaror; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

ex 4001

Laminerade plattor av sulkräpp

Laminering av kräpplattor av naturgummi

 

4005

Ovulkat gummi med inblandning av tillsatsämnen, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material, utom naturgummi, inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

4012

Regummerade eller begagnade däck, andra än massivdäck, av gummi; massivdäck, utbytbara slitbanor samt fälgband, av gummi:

 

 

 

Regummerade däck (även massivdäck och s.k. slanglösa däck) av gummi

Regummering av begagnade däck

 

 

Andra slag

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt nr 4011 eller 4012

 

ex 4017

Varor av hårdgummi

Tillverkning utgående från hårdgummi

 

ex kapitel 41

Oberedda hudar och skinn (andra än pälsskinn) samt läder; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

ex 4102

Oberedda skinn av får eller lamm, utan ullbeklädnad

Borttagning av ull från skinn av får eller lamm, med ullbeklädnad

 

4104 –4106

Hudar och skinn, garvade eller som crust, utan kvarsittande ull eller hår, även spaltade men inte vidare beredda

Garvning av förgarvat läder

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

4107

Läder, vidare berett efter garvning eller grundfärgning och torkning, även berett till pergament, av nötkreatur och andra oxdjur (inbegripet buffel) eller av hästdjur, utan kvarsittande hår, även spaltat, annat än läder enligt nr 4114 :

Garvning av förgarvat läder

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

ex 4114

Lackläder och laminerat lackläder; metalliserat läder

Tillverkning utgående från läder enligt nr 4104 –4107 , 4112 eller 4113 , om dess värde inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 42

Lädervaror; sadelmakeriarbeten; reseffekter, handväskor och liknande artiklar; varor av tarmar

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

ex kapitel 43

Pälsskinn och konstgjord päls; varor av dessa material; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

ex 4302

Garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn, hopfogade:

 

 

 

Tavlor, kors och liknande former

Blekning eller färgning, utöver tillskärning och hopfogning av garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn, icke hopfogade

 

 

Andra

Tillverkning utgående från garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn, icke hopfogade

 

4303

Kläder och tillbehör till kläder samt andra varor av pälsskinn

Tillverkning utgående från garvade eller på annat sätt beredda pälsskinn enligt nr 4302 , icke hopfogade

 

ex kapitel 44

Trä och varor av trä; träkol; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

ex 4403

Virke, bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor

Tillverkning utgående från obearbetat virke, även barkat eller endast befriat från splintved

 

ex 4407

Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av mer än 6 mm, hyvlat, slipat eller fingerskarvat

Hyvling, slipning eller fingerskarvning

 

ex 4408

Skarvat faner, med en tjocklek av högst 6 mm, och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, med en tjocklek av högst 6 mm, hyvlat, slipat eller fingerskarvat

Skarvning, hyvling, slipning eller fingerskarvning

 

ex 4409

Virke, likformigt bearbetat utefter hela längden på kanter eller sidor, även hyvlat, slipat eller fingerskarvat:

 

Slipat eller fingerskarvat

Slipning eller fingerskarvning

 

 

Profilerat virke

Profilering

 

ex 4410 –ex 4413

Profilerade lister, inbegripet profilerade socklar och andra profilerade skivor

Profilering

 

ex 4415

Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, av trä

Tillverkning utgående från brädor eller skivor i icke avpassade dimensioner

 

ex 4416

Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar till sådana arbeten, av trä

Tillverkning utgående från kluven tunnstav, inte vidare bearbetad än sågad på de två huvudsidorna

 

ex 4418

Byggnadssnickerier och timmermansarbeten av trä

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Cellplattor och vissa takspån (”shingles” och ”shakes”) får dock användas

 

 

Profilerat virke

Profilering

 

ex 4421

Ämnen till tändstickor; träpligg till skodon

Tillverkning utgående från virke enligt vilket nummer som helst utom trätråd enligt nr 4409

 

ex kapitel 45

Kork och varor av kork; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

4503

Varor av naturkork

Tillverkning utgående från kork enligt nr 4501

 

Kapitel 46

Varor av halm, esparto eller andra flätningsmaterial; korgmakeriarbeten

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

Kapitel 47

Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; återanvänt (avfall och förbrukade varor) papper eller papp

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

ex kapitel 48

Papper och papp; varor av pappersmassa, papper eller papp; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

ex 4811

Papper och papp, endast linjerade eller rutade

Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt kapitel 47

 

4816

Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller övertryckspapper (med undantag av papper enligt nr 4809 ), pappersstenciler och offsetplåtar av papper, även förpackade i askar

Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt kapitel 47

 

4817

Kuvert, kortbrev, brevkort med enbart postalt tryck samt korrespondenskort, av papper eller papp; askar, mappar o.d. av papper eller papp, innehållande ett sortiment av brevpapper, papperskuvert e.d.

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten,

 

 

 

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 4818

Toalettpapper

Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt kapitel 47

 

ex 4819

Kartonger, askar, lådor, säckar, påsar och andra förpackningar av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten,

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 4820

Brevpapper i block

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 4823

Andra slag av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer, tillskurna till bestämd storlek eller form

Tillverkning utgående från material för papperstillverkning enligt kapitel 47

 

ex kapitel 49

Tryckta böcker, tidningar, bilder och andra produkter från den grafiska industrin; handskrifter, maskinskrivna texter samt ritningar; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

4909

Brevkort och vykort, med bildtryck eller annat tryck; tryckta kort med personliga hälsningar, meddelanden eller tillkännagivanden, även med bildtryck, med eller utan kuvert eller utstyrsel

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt nr 4909 eller 4911

 

4910

Almanackor av alla slag, tryckta, inbegripet almanacksblock

 

 

 

S.k. evighetskalendrar eller almanackor med utbytbara block, fastsatta på ett annat underlag än papper eller papp

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten,

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Andra slag

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom material enligt nr 4909 eller 4911

 

ex kapitel 50

Natursilke; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

ex 5003

Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lump), kardat eller kammat

Kardning eller kamning av avfall av natursilke

 

5004 –ex 5006

Garn av natursilke och garn spunnet av avfall av natursilke

Tillverkning utgående från (20):

råsilke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning,

andra naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa, eller

material för papperstillverkning

 

5007

Vävnader av natursilke eller av avfall av natursilke:

Tillverkning utgående från garn (21)

Tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 51

Ull samt fina eller grova djurhår; garn och vävnader av tagel; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

5106 –5110

Garn av ull eller fina eller grova djurhår eller av tagel

Tillverkning utgående från (21):

råsilke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning,

naturfibrer, inte kardade eller kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa, eller

material för papperstillverkning

 

5111 –5113

Vävnader av ull eller fina eller grova djurhår eller av tagel

Tillverkning utgående från garn (22)

Tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 52

Bomull; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

5204 –5207

Garn och tråd av bomull

Tillverkning utgående från (23):

råsilke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning,

naturfibrer, inte kardade eller kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa, eller

material för papperstillverkning

 

5208 –5212

Bomullsväv

Tillverkning utgående från garn (23)

Tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 53

Andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn och vävnader av pappersgarn; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

5306 –5308

Andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn

Tillverkning utgående från (24):

råsilke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning,

naturfibrer, inte kardade eller kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa, eller

material för papperstillverkning

 

5309 –5311

Vävnader av andra vegetabiliska textilfibrer; vävnader av pappersgarn:

Tillverkning utgående från garn (24)

Tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

5401 –5406

Garn, monofilamentgarn och sytråd av konstfilament

Tillverkning utgående från (24):

råsilke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning,

naturfibrer, inte kardade eller kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

 

 

 

kemiska material eller textilmassa, eller

material för papperstillverkning

 

5407 och 5408

Vävnader av garn av syntet- eller regenatfilament:

Tillverkning utgående från garn (25)

Tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

5501 –5507

Konststapelfibrer

Tillverkning utgående från kemiska material eller textilmassa

 

5508 –5511

Garn och sytråd av konststapelfibrer

Tillverkning utgående från (25):

råsilke eller avfall av natursilke, kardat, kammat eller på annat sätt berett för spinning,

naturfibrer, inte kardade eller kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa, eller

material för papperstillverkning

 

5512 –5516

Vävnader av konststapelfibrer:

Tillverkning utgående från garn (26)

Tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 56

Vadd, filt och bondad duk; specialgarner; surrningsgarn och tågvirke samt varor av sådana produkter; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från (27):

garn av kokosfibrer,

naturfibrer,

kemiska material eller textilmassa, eller

material för papperstillverkning

 

5602

Filt, även impregnerad, överdragen, belagd eller laminerad:

 

 

 

Nålfilt

Tillverkning utgående från (27):

naturfibrer,

kemiska material eller textilmassa

 

 

Andra slag

Tillverkning utgående från (27):

naturfibrer,

konststapelfibrer, eller

kemiska material eller textilmassa

 

5604

Tråd och rep av gummi, textilöverdragna; textilgarn samt remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405 , impregnerade, överdragna eller belagda med gummi eller plast eller försedda med hölje av gummi eller plast:

 

 

 

Tråd och rep av gummi, textilöverdragna

Tillverkning utgående från tråd eller rep av gummi, inte textilöverdragna

 

 

Andra slag

Tillverkning utgående från (27):

naturfibrer, inte kardade och kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa, eller

material för papperstillverkning

 

5605

Metalliserat garn (även överspunnet), dvs. textilgarn eller remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405 , i förening med metall i form av tråd, remsa eller pulver eller överdragna med metall

Tillverkning utgående från (28):

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa, eller

material för papperstillverkning

 

5606

Överspunnet garn samt remsor o.d. enligt nr 5404 eller 5405 , överspunna (dock inte garn enligt nr 5605 och överspunnet tagelgarn); sniljgarn (inbegripet sniljgarn framställt av textilflock)

Tillverkning utgående från (29):

naturfibrer,

konststapelfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning,

kemiska material eller textilmassa, eller

material för papperstillverkning

 

Kapitel 57

Mattor och annan golvbeläggning av textilmaterial:

 

 

 

Av nålfilt

Tillverkning utgående från (28):

naturfibrer, eller

kemiska material eller textilmassa

Vävnader av jute får användas som underlag

 

 

Av annan filt

Tillverkning utgående från (30):

naturfibrer, inte kardade, kammade eller på annat sätt beredda för spinning, eller

kemiska material eller textilmassa

 

 

Annat

Tillverkning utgående från garn (31):

Vävnader av jute får användas som underlag

 

ex kapitel 58

Speciella vävnader; tuftade dukvaror av textilmaterial; spetsar; tapisserier; snörmakeriarbeten; broderier; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från garn (31)

Tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

5805

Handvävda tapisserier av typerna Gobelins, Flandern, Aubusson, Beauvais och liknande samt handbroderade tapisserier (t.ex. med petits points eller korsstygn), även konfektionerade

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

5810

Broderier som längdvara, remsor eller i form av motiv

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

5901

Textilvävnader överdragna med gummi arabicum e.d. eller med stärkelseprodukter, av sådana slag som används till bokpärmar o.d.; preparerad målarduk; kanfas och liknande styva textilvävnader av sådana slag som används till hattstommar

Tillverkning utgående från garn

 

5902

Kordväv av högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, polyestrar eller viskos:

Tillverkning utgående från garn

 

5903

Textilvävnader, impregnerade, överdragna, belagda eller laminerade med plast, andra än vävnader enligt nr 5902

Tillverkning utgående från garn

Tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

5904

Linoleum o.d., även i tillskurna stycken; golvbeläggning bestående av en textilbotten med överdrag eller beläggning, även i tillskurna stycken

Tillverkning utgående från garn (31)

 

5905

Textiltapeter:

Tillverkning utgående från garn

Tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

5906

Gummibehandlade textilvävnader, andra än vävnader enligt nr 5902 :

Tillverkning utgående från garn

 

5907

Textilvävnader med annan impregnering, annat överdrag eller annan beläggning; målade teaterkulisser, ateljéfonder o.d., av textilvävnad

Tillverkning utgående från garn

Tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta textilvävnaden inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

5908

Vekar av vävt, flätat eller stickat textilmaterial, för lampor, kaminer, tändare, ljus e.d.; glödstrumpor och rundstickad glödstrumpsväv, även impregnerade:

 

 

 

Glödstrumpor, impregnerade

Tillverkning utgående från rundstickad glödstrumpsväv

 

 

Andra slag

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

5909 –5911

Produkter och artiklar av textilmaterial av sådana slag som lämpar sig för tekniskt bruk:

 

Polerskivor eller ringar, andra än av filt enligt nr 5911

Tillverkning utgående från garn eller från lump (inbegripet klipp och liknande avfall) enligt nr 6310

Tillverkning utgående från garn (32)

Tillverkning utgående från garn (32)

 

 

 

Vävnader, även filtade, av sådana slag som används i pappersmaskiner eller för annat tekniskt bruk, även impregnerade eller belagda, tubformade eller ändlösa, med ett eller flera varp- och/eller väftsystem, eller flatvävda med flera varp- och/eller väftsystem enligt nr 5911

 

Andra slag

 

 

Kapitel 60

Dukvaror av trikå

Tillverkning utgående från garn (33)

 

Kapitel 61

Kläder och tillbehör till kläder, av trikå:

 

 

 

Tillverkade genom sömnad eller annan hopfogning av två eller flera stycken av trikå, som antingen tillskurits eller formats direkt vid framställningen

Tillverkning utgående från vävnad

 

 

Andra slag

Tillverkning utgående från garn (32)

 

ex kapitel 62

Kläder och tillbehör till kläder, av annan textilvara än trikå; med undantag av följande:

Tillverkning utgående från vävnad

 

6213 och 6214

Näsdukar, sjalar, scarfar, halsdukar, mantiljer, slöjor o.d.:

 

 

 

Broderade

Tillverkning utgående från garn (34)

Tillverkning utgående från obroderad vävnad, vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik (34)

 

Andra

Tillverkning utgående från garn (35)  (36)

Konfektionering följd av tryckning samt minst två förberedande eller avslutande behandlingar (t.ex. kokning, blekning, mercerisering, värmefixering, uppruggning, kalandrering, krympfribehandling, appretering, dekatering, impregnering, stoppning eller noppning), om värdet av den otryckta varan enligt nr 6213 och 6214 inte överstiger 47,5 % av produktens pris fritt fabrik

6217

Andra konfektionerade tillbehör till kläder; delar till kläder eller till tillbehör till kläder, andra än sådana enligt nr 6212 :

 

 

 

Broderade

Tillverkning utgående från garn (34)

Tillverkning utgående från obroderad vävnad, vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik (34)

 

Brandsäker utrustning av väv med en beläggning av aluminerad polyesterfolie

Tillverkning utgående från garn (34)

Tillverkning utgående från väv, inte belagd, vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik (37)

 

Tillskurna mellanlägg till kragar och manschetter

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten,

värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 63

Andra konfektionerade textilvaror; satser; begagnade kläder och andra begagnade textilvaror; lump; med undantag av:

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

6301 –6304

Res- och sängfiltar, sänglinne etc.; gardiner, etc.; andra inredningsartiklar:

 

 

 

Av filt eller av bondad duk

Tillverkning utgående från (38)

naturfibrer, eller

kemiska material eller textilmassa

 

 

Andra slag

 

 

 

Broderade

Tillverkning utgående från garn (38)  (39)

Tillverkning utgående från obroderad vävnad (annan än trikå), vars värde inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

Andra

Tillverkning utgående från garn (38)  (39)

 

6305

Säckar och påsar av sådana slag som används för förpackning av varor

Tillverkning utgående från garn (38)

 

6306

Presenningar och markiser; tält; segel till båtar, segelbrädor eller fordon; campingartiklar

Tillverkning utgående från vävnad

 

6307

Andra konfektionerade artiklar, inbegripet tillskärningsmönster

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 40 % av produktens pris fritt fabrik

 

6308

Satser bestående av vävnadsstycken och garn, med eller utan tillbehör, avsedda för tillverkning av mattor, tapisserier, broderade borddukar eller servetter eller liknande artiklar av textilmaterial, i detaljhandelsförpackningar

Varje artikel i satsen måste uppfylla de ursprungsvillkor som skulle gälla för den om den inte ingick i satsen. Icke-ursprungsvaror får dock ingå om deras sammanlagda värde inte överstiger 25 % av satsens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 64

Skodon, damasker o.d.; med undantag av:

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst, utom sammansatta skodelar bestående av överdelar som fastsatts vid bindsulor eller vid andra underdelar enligt nr 6406

 

6406

Delar till skodon (inbegripet överdelar, även hopfogade med andra sulor än yttersulor), lösa inläggssulor, hälinlägg o.d.; damasker, benläder och liknande artiklar samt delar till sådana artiklar

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

ex kapitel 65

Huvudbonader och delar till huvudbonader;

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

6505

Hattar och andra huvudbonader, av trikå eller tillverkade av spetsar, filt eller annan textilvara i längder (dock inte av band eller remsor), även ofodrade och ogarnerade; hårnät av alla slags material, även fodrade och garnerade

Tillverkning utgående från garn eller textilfibrer (40)

 

ex kapitel 66

Paraplyer, parasoller, promenadkäppar, sittkäppar, piskor och ridspön samt delar till sådana artiklar

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

6601

Paraplyer och parasoller (inbegripet käpparaplyer, trädgårdsparasoller och liknande parasoller)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 67

Bearbetade fjädrar och dun samt varor tillverkade av fjädrar eller dun; konstgjorda blommor; varor av människohår

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

ex kapitel 68

Varor av sten, gips, cement, asbest, glimmer eller liknande material; med undantag av

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

ex 6803

Varor av skiffer eller agglomererad skiffer

Tillverkning utgående från bearbetad skiffer

 

ex 6812

Varor av asbest eller av blandningar på basis av asbest eller på basis av asbest och magnesiumkarbonat

Tillverkning utgående från material enligt vilket nummer som helst

 

ex 6814

Varor av glimmer, inbegripet agglomererad eller rekonstruerad glimmer, på underlag av papper, papp eller annat material

Tillverkning utgående från bearbetad glimmer (även agglomererad eller rekonstruerad glimmer)

 

Kapitel 69

Keramiska produkter

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

ex kapitel 70

Glas och glasvaror; med undantag av

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

ex 7003 , ex 7004 och ex 7005

Glas, försett med ett icke-reflekterande skikt

Tillverkning utgående från material enligt nr 7001

 

7006

Glas enligt nr 7003 , 7004 eller 7005 , böjt, bearbetat på kanterna, graverat, borrat, emaljerat eller på annat sätt bearbetat, men inte inramat och inte i förening med annat material:

 

 

 

Glasplattor (substrat), täckta med ett dielektriskt metallskikt, utgörande halvledare enligt SEMII:s standard (41)

Tillverkning utgående från icke-täckta glasplattor (substrat) enligt nr 7006

 

 

Andra slag

Tillverkning utgående från material enligt nr 7001

 

7007

Säkerhetsglas bestående av härdat eller laminerat glas

Tillverkning utgående från material enligt nr 7001

 

7008

Flerväggiga isolerrutor av glas

Tillverkning utgående från material enligt nr 7001

 

7009

Speglar av glas, inbegripet backspeglar, även inramade

Tillverkning utgående från material enligt nr 7001

 

7010

Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och andra behållare av glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor; konserveringsburkar av glas; proppar, lock och andra tillslutningsanordningar av glas

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

Slipning av glasvaror, om värdet av sådan vara i oslipat skick inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

7013

Glasvaror av sådana slag som används som bords-, köks-, toalett- eller kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus eller för liknande ändamål (andra än sådana som omfattas av nr 7010 eller 7018 )

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

Slipning av glasvaror, om värdet av sådan vara i oslipat skick inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

eller

dekorering för hand (utom serigrafiskt tryck) av munblåsta glasvaror, om värdet av den munblåsta glasvaran inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex 7019

Varor (andra än garn) av glasfibrer

Tillverkning utgående från

förgarn (slivers), roving och andra fiberknippen, även huggna, eller garn, utan färg, eller

glasull

 

ex kapitel 71

Naturpärlor och odlade pärlor, ädelstenar och halvädelstenar, ädla metaller och metaller med plätering av ädel metall samt varor av sådana produkter; oäkta smycken; mynt; med undantag av

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

ex 7101

Naturpärlor eller odlade pärlor, sorterade, temporärt uppträdda för att underlätta transporten

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex 7102 , ex 7103 och ex 7104

Bearbetade ädelstenar och halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade)

Tillverkning utgående från obearbetade ädelstenar och halvädelstenar

 

7106 , 7108 och 7110

Ädla metaller:

 

 

 

Obearbetade

Tillverkning utgående från material som inte klassificeras enligt nr 7106 , 7108 eller 7110

Elektrolytisk, termisk eller kemisk separering av ädla metaller enligt nr 7106 , 7108 eller 7110 ,

eller

legering av ädla metaller enligt nr 7106 , 7108 eller 7110 , med varandra eller med oädla metaller

 

I form av halvfabrikat eller pulver

Tillverkning utgående från obearbetade ädla metaller

 

ex 7107 , ex 7109 och ex 7111

Metall med plätering av ädel metall, i form av halvfabrikat

Tillverkning utgående från metall med plätering av ädel metall, obearbetad

 

7116

Varor bestående av naturpärlor eller odlade pärlor eller av ädelstenar eller halvädelstenar (naturliga, syntetiska eller rekonstruerade)

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

7117

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

Tillverkning genom elektrolytisk behandling eller värmebehandling, vid vilken värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

ex kapitel 72

Järn och stål; med undantag av

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

7207

Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål

Tillverkning utgående från material enligt nr 7201 , 7202 , 7203 , 7204 eller 7205

 

7208 –7216

Valsade platta produkter, stång och profiler, av järn eller olegerat stål

Tillverkning utgående från göt, andra obearbetade former eller halvfärdigt material enligt nr 7206 eller 7207

 

7217

Tråd av järn eller olegerat stål

Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt nr 7207

 

ex 7218

Halvfärdiga produkter

Tillverkning utgående från material enligt nr 7201 , 7202 , 7203 , 7204 eller 7205

 

7219 –7222

Valsade platta produkter, stång och profiler, av rostfritt stål

Tillverkning utgående från göt, andra obearbetade former eller halvfärdigt material enligt nr 7218

 

7223

Tråd av rostfritt stål

Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt nr 7218

 

ex 7224

Halvfärdiga produkter

Tillverkning utgående från material enligt nr 7201 , 7202 , 7203 , 7204 eller 7205

 

7225 –7228

Valsade platta produkter, varmvalsad stång i oregelbundet upprullade ringar; profiler av annat legerat stål; ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål

Tillverkning utgående från göt, andra obearbetade former eller halvfärdigt material enligt nr 7206 , 7207 , 7218 eller 7224

 

7229

Tråd av annat legerat stål

Tillverkning utgående från halvfärdigt material enligt nr 7224

 

ex kapitel 73

Varor av järn eller stål; med undantag av

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

ex 7301

Spont

Tillverkning utgående från material enligt nr 7206

 

7302

Följande banbyggnadsmateriel av järn eller stål för järnvägar eller spårvägar: räler, moträler och kuggskenor, växeltungor, spårkorsningar, växelstag och andra delar till spårväxlar, sliprar, rälskarvjärn, rälstolar, rälstolskilar, underläggsplattor, klämplattor, spårhållare, spårplattor och annan speciell materiel för sammanbindning eller fästande av räler

Tillverkning utgående från material enligt nr 7206

 

7304 , 7305 och 7306

Rör och ihåliga profiler, av järn (annat än gjutjärn) eller stål

Tillverkning utgående från material enligt nr 7206 , 7207 , 7218 eller 7224

 

ex 7307

Rördelar av rostfritt stål (ISO nr X5CrNiMo 1712 ), bestående av flera delar

Svarvning, borrning, brotschning, gängning, gradning och sandblästring av smidda ämnen, vars värde inte överstiger 35 % av produktens pris fritt fabrik

 

7308

Konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406 ) och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, slussportar, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, fönsterluckor, räcken och pelare), av järn eller stål; plåt, stång, profiler, rör o.d. av järn eller stål, bearbetade för användning i konstruktioner

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Profiler framställda genom svetsning enligt nr 7301 får dock inte användas

 

ex 7315

Snökedjor o.d.

Tillverkning vid vilken värdet av allt använt material enligt nr 7315 inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

ex kapitel 74

Koppar och varor av koppar; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten,

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

7401

Kopparskärsten; cementkoppar (utfälld koppar)

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

7402

Oraffinerad koppar; kopparanoder för elektrolytisk raffinering

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

7403

Raffinerad koppar och kopparlegeringar, i obearbetad form:

 

 

 

Raffinerad koppar

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

 

Kopparlegeringar och raffinerad koppar innehållande andra ämnen

Tillverkning utgående från raffinerad koppar, från obearbetad koppar eller från avfall och skrot av koppar

 

7404

Avfall och skrot av koppar

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

7405

Kopparförlegeringar

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

ex kapitel 75

Nickel och varor av nickel, med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten,

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

7501 –7503

Nickelskärsten, nickeloxidsinter och andra mellanprodukter vid framställning av nickel; nickel i obearbetad form; avfall och skrot av nickel

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

ex kapitel 76

Aluminium och varor av aluminium; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten,

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

7601

Aluminium i obearbetad form

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten, och

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

Tillverkning genom termisk eller elektrolytisk behandling av olegerat aluminium eller av avfall eller skrot av aluminium

7602

Avfall och skrot av aluminium

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

ex 7616

Varor av aluminium, andra än duk, galler, nät, stängselnät, armeringsnät och liknande produkter (inbegripet ändlösa band) av aluminiumtråd och klippnät av aluminium

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten, duk, galler, nät, stängselnät, armeringsnät och liknande produkter (inbegripet ändlösa band) av aluminiumtråd och klippnät av aluminium får dock användas,

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

Kapitel 77

Reserverat för eventuell framtida användning i Harmoniserade systemet

 

 

ex kapitel 78

Bly och varor av bly; med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten,

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

7801

Bly i obearbetad form:

 

 

 

Raffinerat bly

Tillverkning utgående från bly i form av tacka eller verkbly

 

 

Annat

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Avfall och skrot enligt nr 7802 får dock inte användas

 

7802

Avfall och skrot av bly

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

ex kapitel 79

Zink och varor av zink, med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten,

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

7901

Zink i obearbetad form

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Avfall och skrot enligt nr 7902 får dock inte användas

 

7902

Avfall och skrot av zink

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

ex kapitel 80

Tenn och varor av tenn, med undantag av följande:

Tillverkning vid vilken

allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten,

värdet av allt använt material inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

8001

Tenn i obearbetad form

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten. Avfall och skrot enligt nr 8002 får dock inte användas

 

8002 och ex 8007

Avfall och skrot av tenn, andra varor av tenn

Tillverkning vid vilken allt använt material klassificeras enligt ett annat nummer än produkten.

 

Kapitel 81

Andra oädla metaller; kermeter; varor av dessa material

 

 

 

Andra oädla metaller, bearbetade, varor av dessa material

Tillverkning vid vilken värdet av allt material som klassificeras enligt samma nummer som produkten inte överstiger 50 % av produktens pris fritt fabrik

 

 

Andra slag