EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0427

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/427 av den 13 januari 2020 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 vad gäller vissa detaljerade produktionsregler för ekologiska produkter (Text av betydelse för EES)

C/2020/51

OJ L 87, 23.3.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/427/oj

23.3.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 87/1


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2020/427

av den 13 januari 2020

om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 vad gäller vissa detaljerade produktionsregler för ekologiska produkter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007 (1), särskilt artiklarna 12.2 e, 14.2 c och 15.2 a och d, och

av följande skäl:

(1)

I kapitel III i förordning (EU) 2018/848 fastställs allmänna produktionsregler för ekologiska produkter och i bilaga II till den förordningen anges detaljerade produktionsregler.

(2)

Vid produktion av groddar används enbart fröernas egna reserver vid groning och groddarna konsumeras sedan direkt som livsmedel, vilket medför att frön som används till produktion av groddar bör vara ekologiska

(3)

Vad gäller utfodring av bisamhällen skulle, om bisamhällets överlevnad är i fara på grund av klimatförhållanden, pollen från ekologisk biodling kunna användas för att förhindra svält bland larverna. I syfte att öka chanserna för bisamhällets överlevnad bör bisamhällen också kunna utfodras med ekologiskt pollen.

(4)

Vad gäller kraven på ursprung för vattenbruksdjur, särskilt yngelproduktion, kännetecknas larvodling av att larven genomgår tre stadier: äggkläcknings- och autotrofstadiet där larverna förbrukar sina gulesäckar, heterotrofstadiet där larverna utfodras med plankton och sedan slutlig avvänjning till nya utfodringssystem. Eftersom det sista stadiet av larvens utveckling leder till yngelstadiet bör nya förutsättningar för yngelproduktion ges som införlivar den senaste kunskapen i sektorn i överensstämmelse med ekologiska principer.

(5)

De nuvarande reglerna för utfodring av köttätande vattenbruksdjur inbegriper en allmän kvantitativ begränsning av foder av vegetabiliskt ursprung. Eftersom den föda som blir resultatet av detta inte tillgodoser näringsbehoven hos alla arter och utvecklingsstadier bör denna begränsning avskaffas.

(6)

Bilaga II till förordning (EU) 2018/848 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

Av tydlighets- och rättssäkerhetsskäl bör denna förordning tillämpas från och med det datum då förordning (EU) 2018/848 börjar tillämpas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga II till förordning (EU) 2018/848 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 januari 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 150, 14.6.2018, s. 1.


BILAGA

Bilaga II till förordning (EU) 2018/848 ska ändras på följande sätt:

1.

I del I ska punkt 1.3 ersättas med följande:

”1.3

Genom undantag från punkt 1.1 ska produktion av groddar, under förutsättning att fröna är ekologiska, och produktion av endiver, inbegripet genom nedsänkning i klart vatten, vara tillåten.”

2.

I punkt 1.9.6.2 i del II ska led b ersättas med följande:

”b)

Bisamhällen får endast utfodras om bisamhällets överlevnad är i fara på grund av klimatförhållanden. Utfodringen ska i dessa fall ske med ekologisk honung, ekologiskt pollen, ekologisk sockerlösning eller ekologiskt socker.”

3.

Del III ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 3.1.2 ska följande punkt läggas till:

”3.1.2.3

Yngelproduktion

Vid larvodling för marina fiskarter får odlingssystem (företrädesvis mesokosmsystem eller odling i stora tankar) användas. Dessa odlingssystem ska uppfylla följande krav:

a)

Den ursprungliga djurtätheten ska vara under 20 ägg eller larver per liter.

b)

Odlingstanken för larver ska ha en volym om minst 20 m3.

c)

Larverna ska livnära sig på naturligt plankton som utvecklas i tanken, vid behov kompletterat med externt producerat fytoplankton och zooplankton.”

b)

I punkt 3.1.3.3 ska led e ersättas med följande:

”e)

Ekologiska foderråvaror av vegetabiliskt och animaliskt ursprung.”


Top