EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0150

Kommissionens Genomförandeförordning (EU) 2020/150 av den 4 februari 2020 om godkännande av ett preparat av 6-fytas framställt av Komagataella phaffii CGMCC 12056 som fodertillsats för slaktkycklingar, kycklingar som föds upp för värpning eller avel och mindre vanligt förekommande fjäderfäarter avsedda för slakt eller som föds upp för värpning eller avel (innehavare av godkännandet: Andrés Pintaluba SA) (Text av betydelse för EES)

C/2020/559

OJ L 33, 5.2.2020, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/150/oj

5.2.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 33/9


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/150

av den 4 februari 2020

om godkännande av ett preparat av 6-fytas framställt av Komagataella phaffii CGMCC 12056 som fodertillsats för slaktkycklingar, kycklingar som föds upp för värpning eller avel och mindre vanligt förekommande fjäderfäarter avsedda för slakt eller som föds upp för värpning eller avel (innehavare av godkännandet: Andrés Pintaluba SA)

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden.

(2)

En ansökan om godkännande av ett preparat av 6-fytas framställt av Komagataella phaffii CGMCC 12056 har lämnats in i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i den förordningen.

(3)

Ansökan gäller godkännande av ett preparat av 6-fytas framställt av Komagataella phaffii CGMCC 12056 som fodertillsats i kategorin ”zootekniska tillsatser” för slaktkycklingar, kycklingar som föds upp till värphöns och mindre vanligt förekommande fjäderfäarter avsedda för slakt eller som föds upp för värpning eller avel.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sitt yttrande av den 2 april 2019 (2) att preparatet av 6-fytas framställt av Komagataella phaffii CGMCC 12056 under föreslagna användningsvillkor inte inverkar negativt på djurs hälsa, konsumenternas säkerhet eller miljön. Myndigheten konstaterade också att tillsatsen kan vara potentiellt luftvägssensibiliserande. Kommissionen anser därför att lämpliga skyddsåtgärder bör vidtas för att motverka negativa effekter på människors hälsa, framför allt vad gäller användare av tillsatsen. Kommissionen konstaterade att tillsatsen kan förbättra användningen av fosfor. Myndigheten anser inte att det behövs några särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden. Den bekräftade även den rapport om analysmetoden för fodertillsatsen i foder som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats genom förordning (EG) nr 1831/2003.

(5)

Bedömningen av preparatet av 6-fytas framställt av Komagataella phaffii CGMCC 12056 visar att villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003 är uppfyllda. Preparatet bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Det preparat i kategorin ”zootekniska tillsatser” och den funktionella gruppen ”smältbarhetsförbättrande medel” som anges i bilagan godkänns som fodertillsats, under förutsättning att de villkor som anges i den bilagan uppfylls.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 4 februari 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal, vol. 4(2019):17, artikelnr 5692.


BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Namn på innehavaren av godkännandet

Tillsats

Sammansättning, kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

Aktivitet/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Kategori: zootekniska tillsatser. Funktionell grupp: smältbarhetsförbättrande medel.

4a31

Andrés Pintaluba SA.

6-Fytas

EC 3.1.3.26

Tillsatsens sammansättning

Preparat av 6-fytas (EC 3.1.3.26)

framställt av Komagataella phaffii CGMCC 12056. Minsta aktivitet:

Fast form: 20 000 U (1)/g

Flytande form: 20 000 U/ml

Slaktkycklingar

Kycklingar som föds upp för värpning eller avel

Mindre vanligt förekommande fjäderfäarter avsedda för slakt eller som föds upp för värpning eller avel

250 U

 

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningarna: lagringsvillkor och stabilitet vid värmebehandling.

2.

För användare av tillsatsen och förblandningarna ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker som kan uppstå vid användning. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive andningsskydd.

25 februari 2030

Beskrivning av den aktiva substansen

6-Fytas framställt av Komagataella phaffii CGMCC 12056

Analysmetod (2)

Bestämning av fytasaktivitet i fodertillsatsen: Kolorimetrisk metod baserad på fytas enzymreaktion med fytat – VDLUFA 27.1.4.

Bestämning av fytasaktivitet i förblandningar: Kolorimetrisk metod baserad på fytas enzymreaktion med fytat – VDLUFA 27.1.3.

Bestämning av fytasaktivitet i foder: Kolorimetrisk metod baserad på fytas enzymreaktion med fytat – EN ISO 30024.


(1)  En enhet (U) är den mängd enzym som per minut frisätter 1 mikromol oorganiskt fosfat från fytat vid pH 5,5 och 37 °C.

(2)  Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Top