EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0106

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/106 av den 23 januari 2020 om godkännande av natriumformiat som fodertillsats för alla djurarter (Text av betydelse för EES)

C/2020/225

OJ L 19, 24.1.2020, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/106/oj

24.1.2020   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 19/15


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2020/106

av den 23 januari 2020

om godkännande av natriumformiat som fodertillsats för alla djurarter

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (1), särskilt artikel 9.2, och

av följande skäl:

(1)

Förordning (EG) nr 1831/2003 innehåller bestämmelser om godkännande av fodertillsatser samt de skäl och förfaranden som gäller för sådana godkännanden.

(2)

En ansökan om godkännande av natriumformiat har lämnats in i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 1831/2003. Till ansökan bifogades de uppgifter och handlingar som krävs enligt artikel 7.3 i förordning (EG) nr 1831/2003.

(3)

Ansökan gäller godkännande av natriumformiat som fodertillsats i kategorin ”tekniska tillsatser” för alla djurarter.

(4)

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (nedan kallad myndigheten) konstaterade i sina yttranden av den 30 april 2015 (2) och den 26 februari 2019 (3) att natriumformiat under föreslagna användningsvillkor inte inverkar negativt på djurs hälsa, konsumenternas säkerhet eller miljön. Myndigheten drog även slutsatsen att ämnet är måttligt irriterande för ögonen och hudsensibiliserande. Eftersom exponering för natriumformiat genom inandning anses utgöra en risk för oskyddade arbetstagare som hanterar tillsatsen menade myndigheten dessutom att det är lämpligt att betrakta den som irriterande för luftvägarna. Kommissionen anser därför att lämpliga skyddsåtgärder bör vidtas för att motverka negativa effekter på människors hälsa, framför allt vad gäller användare av tillsatsen. Myndigheten konstaterade också att flytande natriumformiat kan vara effektivt som hygienkvalitetsförbättrande medel i foder. Myndigheten anser inte att det behövs några särskilda krav på övervakning efter utsläppandet på marknaden. Den bekräftade även den rapport om analysmetoder för fodertillsatsen i foder som lämnats av det referenslaboratorium som inrättats genom förordning (EG) nr 1831/2003.

(5)

Bedömningen av natriumformiat visar att villkoren för godkännande i artikel 5 i förordning (EG) nr 1831/2003 är uppfyllda. Natriumformiat bör därför godkännas för användning i enlighet med bilagan till den här förordningen.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Godkännande

Det ämne i kategorin ”tekniska tillsatser” och den funktionella gruppen ”hygienkvalitetsförbättrande medel” som anges i bilagan godkänns som fodertillsats, under förutsättning att de villkor som anges i den bilagan uppfylls.

Artikel 2

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 23 januari 2020.

På kommissionens vägnar

Ursula VON DER LEYEN

Ordförande


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal, vol. 13(2015):5, artikelnr 4113.

(3)  EFSA Journal, vol. 17(2019):3, artikelnr 5645.


BILAGA

Tillsatsens identifieringsnummer

Tillsats

Kemisk formel, beskrivning, analysmetod

Djurart eller djurkategori

Högsta ålder

Lägsta halt

Högsta halt

Övriga bestämmelser

Godkännandet gäller till och med

mg myrsyra/kg helfoder med en vattenhalt på 12 %

Tekniska tillsatser: hygienkvalitetsförbättrande medel.

1k237

Natriumformiat

Tillsatsens sammansättning

Flytande form

≥ 15 % natriumformiat

≤ 75 % myrsyra

≤ 25 % vatten

Alla djurarter utom svin

-

-

10 000

(uttryckt som myrsyra)

1.

Ange följande i bruksanvisningen till tillsatsen och förblandningen: lagringsvillkor.

2.

Blandningen av myrsyra från olika källor får inte överskrida den högsta tillåtna halten i helfoder.

3.

För användare av tillsatsen och förblandningar ska foderföretagare fastställa driftsrutiner och organisatoriska åtgärder för att hantera potentiella risker som kan uppstå vid användningen. När dessa risker inte kan elimineras eller minskas till ett minimum genom sådana rutiner och åtgärder ska tillsatsen och förblandningarna användas med personlig skyddsutrustning, inklusive andningsskydd, skyddsglasögon och handskar.

13 februari 2030

Beskrivning av den aktiva substansen

Natriumformiat ≥ 15 % (flytande form) Myrsyra ≤ 75 %

Framställd genom kemisk syntes

Svin

12 000

(uttryckt som myrsyra)

Analysmetod  (1)

Bestämning av halten natrium i fodertillsatsen: EN ISO 6869: atomabsorptionsspektrometri (AAS) eller EN 15510: ICP-atomemissionsspektrometri (ICP-AES).

Bestämning av totala halten formiat i fodertillsatsen: EN 15909: omvänd fas-HPLC med UV-detektion (RP-HPLC-UV).

Bestämning av totala halten formiat i förblandningar och foder: jonkromatografi (ion exclusion) med UV-detektion eller brytningsindexdetektion (HPLC-UV/RI) eller jonkromatografi med elektrisk konduktivitetsdetektion (IC-ECD).


(1)  Närmare information om analysmetoderna finns på referenslaboratoriets webbplats: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Top