EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1741

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1741 av den 23 september 2019 om fastställande av format och periodicitet för uppgifter som medlemsstaterna ska göra tillgängliga vid rapporteringen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG [delgivet med nr C(2019) 6745] (Text av betydelse för EES)

C/2019/6745

OJ L 267, 21.10.2019, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1741/oj

21.10.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 267/3


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/1741

av den 23 september 2019

om fastställande av format och periodicitet för uppgifter som medlemsstaterna ska göra tillgängliga vid rapporteringen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG

[delgivet med nr C(2019) 6745]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 av den 18 januari 2006 om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EG (1), särskilt artikel 7.2, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 166/2006 (nedan kallad förordningen) rapporterar medlemsstaterna uppgifter till kommissionen om utsläpp och överföringar av föroreningar från stora industrienheter. Kommissionen samlar dessa uppgifter i ett elektroniskt och offentligt tillgängligt europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar (nedan kallat E-PRTR) för att underlätta allmänhetens deltagande i beslut som rör miljön och bidra till att minska miljöföroreningarna.

(2)

För öka samstämmigheten med rapporteringen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp (2), vars format, periodicitet och innehåll fastställs i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1135 (3), ändrades förordningen genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1010 (4) (nedan kallad ändringsförordningen) i syfte att ge kommissionen genomförandebefogenheter så att den kan fastställa vilken information som ska göras tillgänglig inom ramen för förordningen och för att avskaffa den rapporteringsmall som för närvarande fastställs i den förordningen.

(3)

I ändringsförordningen betonades den överordnade vikten av att göra det möjligt för unionens medborgare att snabbt få tillgång till miljöinformation och nödvändigheten av att medlemsstaterna och kommissionen gör uppgifterna allmänt tillgängliga så snabbt som det är tekniskt möjligt. I ändringsförordningen fastställdes också att medlemsstaternas rapportering bör lämnas senast elva månader efter årets slut, med målsättningen att informationen ska finnas tillgänglig senast tre månader efter årsslutet, bland annat genom att gå vidare mot detta mål genom en genomförandeakt inom ramen för förordningen.

(4)

De rutiner och den informationsteknik som för närvarande används för rapportering syftar till att säkerställa hög kvalitet på de uppgifter som ingår både i nationella register över utsläpp och överföringar av föroreningar, och i E-PRTR. Målet att göra information i E-PRTR tillgänglig tidigare för allmänheten bör ytterligare främja rapporteringen av information av hög kvalitet. Eftersom detta mål kräver genomförande av en strategi i flera steg och noggranna förberedelser, inbegripet testning av nya rapporteringsmetoder och utveckling av nya rapporteringsverktyg, bland annat för validering och kvalitetskontroll av rapporterade uppgifter, bör rapporteringsfristerna ses över mot bakgrund av informationsteknikens utveckling, resultaten av pilottestningen och bästa praxis i medlemsstaterna.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats enligt artikel 19 i förordningen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Medlemsstaterna ska tillhandahålla den information som anges i bilagan genom att använda det särskilda elektroniska format som kommer att tas fram särskilt för denna rapportering.

Den information som anges i bilagan ska första gången tillhandahållas för rapporteringsåret 2019, såvida inget annat anges i den bilagan.

Den administrativa information som anges i avsnitten 1–4 i bilagan ska lämnas till kommissionen senast den 30 september det påföljande rapporteringsåret.

Den tematiska information som anges i avsnitten 5–10 i bilagan ska lämnas till kommissionen senast den 30 november det påföljande rapporteringsåret.

Artikel 2

Detta beslut ska ha setts över senast den 31 december 2024 i syfte att bedöma genomförbarheten i att gå vidare mot målet att göra uppgifter i E-PRTR offentligt tillgängliga tidigare. Denna översyn ska omfatta informationsutbyte mellan medlemsstaterna, kommissionen och Europeiska miljöbyrån om nationell bästa praxis och tillgänglig teknik samt om verktyg som möjliggör tidigare rapportering.

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 23 september 2019.

På kommissionens vägnar

Karmenu VELLA

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 33, 4.2.2006, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (EUT L 334, 17.12.2010, s. 17).

(3)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1135 av den 10 augusti 2018 om fastställande av typ, format och periodicitet för den information som medlemsstaterna ska göra tillgänglig vid rapporteringen om genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp (EUT L 205, 14.8.2018, s. 40).

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1010 av den 5 juni 2019 om samordning av rapporteringsskyldigheter inom miljöanknuten lagstiftning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 166/2006 och (EU) nr 995/2010, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG och 2010/63/EU, rådets förordningar (EG) nr 338/97 och (EG) nr 2173/2005 samt rådets direktiv 86/278/EEG (EUT L 170, 25.6.2019, s. 115).


BILAGA

Fastställande av format och periodicitet för uppgifter som medlemsstaterna ska göra tillgängliga vid rapporteringen enligt förordning (EG) nr 166/2006

Anmärkning:

Medlemsstaterna får meddela att de betraktar viss information som konfidentiell, med angivande av skälen för detta, för att på så sätt förhindra att kommissionen gör den tillgänglig för allmänheten.

A. Administrativ information

1.

Rapportidentifikation

Typ

Format

1.1

Landsidentifierare

Uppgift om det land där den industrienhet som rapporteringen avser är belägen.

1.2

Rapporteringsår

Det kalenderår som rapporteringen avser.

2.

Uppgifter om industrienheten  (1),  (2)

Typ

Format

2.1.

inspireId

Unik identifierare för industrienheten som uppfyller kraven i direktiv 2007/2/EG (3).

2.2

thematicId (4)

Tematisk objektidentifierare.

2.3

Identifierare för systemet för handel med utsläppsrätter

I de fall där en anläggning helt eller delvis omfattas av direktiv 2003/87/EG (5) ska den identifierare anges som används för rapportering enligt det direktivet.

2.4

Industrienhetens namn

Industrienhetens officiella beteckning, egennamn eller vedertagna namn.

2.5

Moderföretagets namn

Ett moderföretag är ett företag som äger eller kontrollerar det företag som driver industrienheten (t.ex. genom att inneha mer än 50 % av företagets aktiekapital eller en majoritet av aktieägarnas eller delägarnas röster) – se Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU  (6).

2.6

Adress

Industrienhetens postadress, dvs. husnummer, gata, kommun/ort, postnummer, land.

2.7

Geometri

Latitud och longitud (koordinater för industrienhetens ungefärliga centrum) enligt koordinatreferenssystemet ETRS89 (2D)-EPSG:4258 med en noggrannhet på fem decimaler.

2.8

Avrinningsområde

Kodidentifierare och/eller namn som tilldelats ett vattendrags avrinningsområde.

2.9

Funktion

Verksamhet som bedrivs vid industrienheten. Funktionen beskrivs som industrienhetens verksamheter uttryckt som Nace-koder.

2.10

Verksamheter enligt bilaga I till E-PRTR

Bilaga I-verksamheter som bedrivs vid industrienheten, med uppgift om den huvudsakliga verksamheten och alla övriga verksamheter.

2.11

Status

Industrienhetens driftsstatus.

2.12

Produktionsvolym (7),  (8)

 

2.13

Antal driftstimmar per år  (9)

Frivillig uppgift

2.14

Antal anställda (10)

Frivillig uppgift

2.15

Webbadress

Industrienhetens eller moderföretagets webbadress där man hittar industrienhetens eller moderföretagets miljörapport eller miljöredovisning enligt Emas.

2.16

Anmärkningar

Annan relevant information. Frivillig uppgift

3.

Information om behörig myndighet avseende E-PRTR för industrienheten

Typ

Format

3.1

Den behöriga myndighetens namn

 

3.2

Den behöriga myndighetens adress

Postadress, dvs. husnummer, gata, kommun/ort, postnummer, land.

3.3

E-postadress

 

3.4

Telefonnummer

 

4.

Information som ska lämnas i fall där en E-PRTR-registrerad industrienhet är en del av eller utgör en ”produktionsplats”  (11)

Typ

Format

4.1.

inspireId

Unik identifierare för produktionsplatsen som uppfyller kraven i direktiv 2007/2/EG.

4.2

thematicId (12)

Tematisk objektidentifierare för produktionsplatsen.

4.3

Geometri

Latitud och longitud (koordinater för produktionsplatsens ungefärliga centrum) enligt koordinatreferenssystemet ETRS89 (2D)-EPSG:4258 med en noggrannhet på fem decimaler.

4.4

Produktionsplatsens namn

Produktionsplatsens officiella beteckning, egennamn eller vedertagna namn.

B. Tematisk information

5.

Uppgifter om utsläpp till luft – för varje förorening som överskrider tröskelvärdet i bilaga II till förordning (EG) nr 166/2006

Typ

Format

5.1

Föroreningens namn

I enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 166/2006.

5.2

Utsläppets totala massa

Total massa per förorenande ämne för alla utsläpp från alla källor på industrienheten (kg/år).

Kvantifieringsmetod som använts: Mätning (med uppgift om analysmetod); Beräkning (med uppgift om beräkningsmetod); Uppskattning.

5.3

Total massa för utsläpp genom olyckshändelse

Den del av den ”totala massan för utsläppet” som härrör från olyckshändelser (kg/år).

6.

Uppgifter om utsläpp till vatten – för varje förorening som överskrider tröskelvärdet i bilaga II till förordning (EG) nr 166/2006

Typ

Format

6.1

Föroreningens namn

I enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 166/2006.

6.2

Utsläppets totala massa

Total massa per förorenande ämne för alla utsläpp från alla källor på industrienheten (kg/år).

Kvantifieringsmetod som använts: Mätning (med uppgift om analysmetod); Beräkning (med uppgift om beräkningsmetod); Uppskattning.

6.3

Total massa för utsläpp genom olyckshändelse

Den del av den ”totala massan för utsläppet” som härrör från olyckshändelser (kg/år).

7.

Uppgifter om utsläpp till mark – för varje förorening som överskrider tröskelvärdet i bilaga II till förordning (EG) nr 166/2006

Typ

Format

7.1

Föroreningens namn

I enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 166/2006.

7.2

Utsläppets totala massa

Total massa per förorenande ämne för alla utsläpp från alla källor på industrienheten (kg/år).

Kvantifieringsmetod som använts: Mätning (med uppgift om analysmetod); Beräkning (med uppgift om beräkningsmetod); Uppskattning.

7.3

Total massa för utsläpp genom olyckshändelse

Den del av den ”totala massan för utsläppet” som härrör från olyckshändelser (kg/år).

8.

Borttransport för avloppsrening – för varje förorening som överskrider tröskelvärdet i bilaga II till förordning (EG) nr 166/2006

Typ

Format

8.1

Föroreningens namn

I enlighet med bilaga II till förordning (EG) nr 166/2006.

8.2

Överföringens totala massa

Total massa per förorenande ämne för alla överföringar från industrienheten (kg/år).

Kvantifieringsmetod som använts: Mätning (med uppgift om analysmetod); Beräkning (med uppgift om beräkningsmetod); Uppskattning.

9.

Borttransport av farligt avfall – när avfallet överskrider tröskelvärdet i artikel 5.1 i förordning (EG) nr 166/2006

Typ

Format

9.1

Inom landet för återvinning (R)

Överföringens totala massa (ton/år).

Kvantifieringsmetod som använts: Mätning (med uppgift om analysmetod); Beräkning (med uppgift om beräkningsmetod); Uppskattning.

9.2

Inom landet för bortskaffande (D)

Överföringens totala massa (ton/år).

Kvantifieringsmetod som använts: Mätning (med uppgift om analysmetod); Beräkning (med uppgift om beräkningsmetod); Uppskattning.

9.3

Till andra länder för återvinning (R)

Överföringens totala massa (ton/år).

Kvantifieringsmetod som använts: Mätning (med uppgift om analysmetod); Beräkning (med uppgift om beräkningsmetod); Uppskattning.

Adress till den som svarar för återvinningen:

Adress till den återvinningsanläggning som tar emot avfallet

9.4

Till andra länder för bortskaffande (D)

Överföringens totala massa (ton/år).

Kvantifieringsmetod som använts: Mätning (med uppgift om analysmetod); Beräkning (med uppgift om beräkningsmetod); Uppskattning.

Adress till den som svarar för bortskaffandet:

Adress till den bortskaffningsanläggning som tar emot avfallet

10.

Borttransport av icke-farligt avfall – när avfallet överskrider tröskelvärdet i artikel 5.1 i förordning (EG) nr 166/2006

Typ

Format

10.1

För återvinning (R)

Överföringens totala massa (ton/år).

Kvantifieringsmetod som använts: Mätning (med uppgift om analysmetod); Beräkning (med uppgift om beräkningsmetod); Uppskattning.

10.2

För bortskaffande (D)

Överföringens totala massa (ton/år).

Kvantifieringsmetod som använts: Mätning (med uppgift om analysmetod); Beräkning (med uppgift om beräkningsmetod); Uppskattning.


(1)  Här avses det som i kommissionens förordning (EU) nr 1253/2013 av den 21 oktober 2013 om ändring av förordning (EU) nr 1089/2010 om genomförande av direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster (EUT L 331, 10.12.2013, s. 1) benämns produktionsanläggning (production facility), vilket i punkt 8.2.1 i bilaga IV definieras som ”[e]n eller flera installationer [dvs. anläggningar enligt direktiv 2010/75/EU] på samma plats som drivs av samma fysiska eller juridiska person, utformad, byggd eller installerad för att uppfylla vissa produktions- eller industrisyften, inklusive all infrastruktur, utrustning och allt material”, och som omfattas av förordning (EG) nr 166/2006.

(2)  När en produktionsanläggning även omfattas av direktiv 2010/75/EU är den rättsliga grunden för att tillhandahålla denna information genomförandebeslut (EU) 2018/1135.

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1).

(4)  Detta fält har en multiplicitet på 0–1 enligt Inspire och är därför inte ett obligatoriskt fält.

(5)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, 25.10.2003, s. 32).

(6)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).

(7)  Frivillig uppgift för rapporteringsåren 2019 och 2020. Från och med rapporteringsåret 2021 är rapporteringen obligatorisk för sektorer där kommissionen har fastställt enheter och parametrar för rapportering.

(8)  Enskilda uppgifter kommer inte att offentliggöras genom E-PRTR, utan att detta påverkar tillämpningen av EU:s lagstiftning om allmänhetens tillgång till miljöinformation.

(9)  Se fotnot nr 7 (ovan).

(10)  Se fotnot nr 7 (ovan).

(11)  Här avses det som i förordning (EU) nr 1253/2013 benämns produktionsplats (production site), vilket i punkt 8.2.4 i bilaga IV definieras som ”[a]ll mark på en viss geografisk position där produktionsanläggningen låg, ligger eller är avsedd att ligga. Detta omfattar all infrastruktur, utrustning och allt material”, och som omfattas av förordning (EG) nr 166/2006.

(12)  Detta fält har en multiplicitet på 0–1 enligt Inspire.


Top