Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019D1035

Beslut nr 1/2019 av den 10 april 2019 av gemensamma kommittén för avtalet mellan EU och Japan om ett ekonomiskt partnerskap [2019/1035]

OJ L 167, 24.6.2019, p. 81–94 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1035/oj

24.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 167/81


BESLUT nr 1/2019

av den 10 april 2019

AV GEMENSAMMA KOMMITTÉN FÖR AVTALET MELLAN EU OCH JAPAN OM ETT EKONOMISKT PARTNERSKAP [2019/1035]

GEMENSAMMA KOMMITTÉN FÖR AVTALET MELLAN EU OCH JAPAN OM ETT EKONOMISKT PARTNERSKAP HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av avtalet mellan Europeiska unionen och Japan om ett ekonomiskt partnerskap (nedan kallat avtalet mellan EU och Japan om ett ekonomiskt partnerskap), särskilt artikel 22.1.4 e, artikel 21.6 och artikel 21.30, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 22.1.4 e i avtalet mellan EU och Japan om ett ekonomiskt partnerskap ska gemensamma kommittén anta sin egen arbetsordning.

(2)

I enlighet med artikel 21.6.2 ska gemensamma kommittén anta sitt eget medlingsförfarande.

(3)

I enlighet med artikel 21.30 ska gemensamma kommittén anta arbetsordningen för en panel och uppförandekoden för skiljemän.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Följande antas härmed:

Arbetsordningen för gemensamma kommittén som återfinns i bilaga I.

Medlingsförfarandet som återfinns i bilaga II.

Arbetsordningen för en panel som återfinns i bilaga III.

Uppförandekoden för skiljemän som återfinns i bilaga IV.

Undertecknat i Tokyo den 10 april 2019.

För gemensamma kommittén för avtalet mellan EU och Japan om ekonomiskt partnerskap

på Japans vägnar

Taro KONO

på EU:s vägnar

Cecilia MALMSTRÖM


BILAGA 1

ARBETSORDNING FÖR GEMENSAMMA KOMMITTÉN ENLIGT AVTALET MELLAN EUROPEISKA UNIONEN OCH JAPAN OM ETT EKONOMISKT PARTNERSKAP

Artikel 1

Sammansättning och ordförandeskap

1.   Den gemensamma kommitté som inrättas genom artikel 22.1.1 i avtalet mellan Europeiska unionen och Japan om ett ekonomiskt partnerskap (nedan kallat avtalet) kommer att utföra sina uppgifter så som anges i artikel 22.1 i avtalet och ansvara för den allmänna tillämpningen och genomförandet av avtalet.

2.   Gemensamma kommittén kommer att vara sammansatt av företrädare för Europeiska unionen och Japan och kommer, i enlighet med artikel 22.1.3 i avtalet, att ledas gemensamt av Europeiska kommissionens ledamot med ansvar för handel och Japans utrikesminister.

3.   Medordförandena får låta sig företrädas av sina respektive ställföreträdare i enlighet med artikel 22.1.3 i avtalet. Alla senare hänvisningar i denna arbetsordning till medordförande i gemensamma kommittén kommer att förstås som att det inbegriper deras ställföreträdare.

4.   Medordförandena får åtföljas av tjänstemän. Före ett sammanträde kommer förteckningarna över de tjänstemän som kommer att närvara för varje part att utbytas via kontaktpunkterna.

5.   Medordförandena får efter ömsesidig överenskommelse besluta att bjuda in observatörer eller oberoende experter på ad hoc-basis.

Artikel 2

Kontaktpunkter

1.   De kontaktpunkter som utsetts i enlighet med artikel 22.6.1 i avtalet (nedan kallade kontaktpunkterna) samordnar förberedelserna och organisationen av gemensamma kommitténs sammanträden.

2.   All skriftväxling och kommunikation mellan parterna om gemensamma kommitténs arbete och dess sammanträden kommer att ske via kontaktpunkterna i enlighet med artikel 22.6.2 c i avtalet.

3.   Kontaktpunkterna kommer att ansvara för att samordna förberedelserna av den preliminära dagordningen, utkast till beslut och utkast till rekommendationer från gemensamma kommittén samt skriftväxling och kommunikationen mellan gemensamma kommittén och de specialiserade kommittéer, arbetsgrupper och andra organ som inrättas enligt detta avtal.

Artikel 3

Dagordning

1.   En preliminär dagordning för varje sammanträde kommer att upprättas gemensamt av kontaktpunkterna och tillsammans med relevanta handlingar sändas till deltagarna i gemensamma kommittén senast 15 kalenderdagar före dagen för sammanträdet.

2.   Bägge parter får föreslå punkter till dagordningen senast 21 kalenderdagar före dagen för sammanträdet.

3.   Parterna får, efter ömsesidig överenskommelse, förkorta de tidsperioder som avses i punkterna 1 och 2 för att ta hänsyn till kraven i ett särskilt fall.

4.   Dagordningen kommer att antas av gemensamma kommittén i början av varje sammanträde. Andra punkter än de som är uppsatta på den preliminära dagordningen får, om parterna beslutar om det, föras upp på dagordningen.

Artikel 4

Arbetsspråk

Såvida parterna inte beslutar något annat kommer all korrespondens och kommunikation mellan parterna som rör gemensamma kommitténs arbete, liksom förberedelserna av och överläggningarna om beslut och rekommendationer, att ske på engelska.

Artikel 5

Beslut och rekommendationer

1.   Gemensamma kommitténs beslut och rekommendationer, i enlighet med artikel 22.2 i avtalet, kommer att fattas i samförstånd. De får antas genom skriftligt förfarande genom en notväxling mellan medordförandena i kommittén.

2.   Alla beslut och rekommendationer som antagits av gemensamma kommittén kommer att tilldelas ett löpnummer, datum för antagande och en titel som hänvisar till deras innehåll.

Artikel 6

Gemensamt protokoll

1.   Utkastet till gemensamt protokoll kommer, som en allmän regel, att omfatta den slutliga dagordningen och en sammanfattning av diskussionerna under varje punkt på dagordningen.

2.   Utkastet till gemensamt protokoll för varje sammanträde kommer att utarbetas av kontaktpunkterna så snart som möjligt, men senast 60 dagar efter det datum då sammanträdet ägde rum.

3.   Utkastet till gemensamt protokoll kommer att godkännas skriftligt av kontaktpunkterna så snart som möjligt, men senast 70 dagar efter det datum då sammanträdet ägde rum. När protokollet godkänts kommer två exemplar av protokollet att undertecknas av kontaktpunkterna och varje part kommer att motta ett originalexemplar av protokollen. Parterna får besluta att undertecknande och utbyte av elektroniska kopior uppfyller detta krav.

Artikel 7

Offentliggörande och konfidentiell behandling

1.   Om inte annat anges i avtalet eller beslutas av parterna ska sammanträdena i gemensamma kommittén inte vara öppna för allmänheten.

2.   När en part överlämnar information som betraktas som konfidentiell eller skyddad från utlämnande enligt dess lagar och andra författningar till gemensamma kommittén eller en specialiserad kommitté, en arbetsgrupp eller andra organ som inrättas enligt avtalet, ska den andra parten behandla den informationen som konfidentiell i enlighet med artikel 1.6 i avtalet.

3.   Varje part får i lämpligt medium offentliggöra den dagordning som parterna överenskommit före gemensamma kommitténs sammanträde, det godkända gemensamma protokoll som upprättas i enlighet med artikel 6, med förbehåll för tillämpningen av punkt 2 ovan. Varje part ska säkerställa att de beslut, rekommendationer och tolkningar som antas av gemensamma kommittén offentliggörs.

Artikel 8

Utgifter

Varje part ska stå för de utgifter den ådrar sig för deltagandet i gemensamma kommitténs sammanträden. Utgifter i samband med anordnandet av sammanträden ska bäras av den part som är värd för sammanträdet. Om ett sammanträde äger rum utanför Europeiska unionen eller Japan, kommer parterna efter ömsesidig överenskommelse att besluta om hur utgifterna för anordnandet av sammanträdet ska fördelas.


BILAGA 2

MEDLINGSFÖRFARANDE

I.   Syfte

1.

Syftet med medlingsförfarandet enligt artikel 21.6, såsom anges i detta dokument, är att underlätta att komma fram till en ömsesidigt godtagbar lösning genom ett heltäckande och skyndsamt förfarande med bistånd av en medlare.

II.   Definitioner

2.

I detta dokument gäller följande definitioner:

a)    avtalet : avtalet mellan Europeiska unionen och Japan om ett ekonomiskt partnerskap.

b)    uppförandekod : den uppförandekod för skiljemän som avses i artikel 21.30 i avtalet.

c)    dagar : kalenderdagar.

d)    gemensam kommitté : den gemensamma kommitté som upprättats i enlighet med artikel 22.1 i avtalet.

e)    anmodad part : den part till vilken begäran att inleda ett medlingsförfarande riktar sig i enlighet med artikel 21.6 i avtalet.

f)    begärande part : den part som begär att det inleds ett medlingsförfarande i enlighet med artikel 21.6 i avtalet. och

g)    arbetsordning : den arbetsordning för en panel som avses i artikel 21.30 i avtalet.

III.   Inledande av medlingsförfarandet

3.

En part får när som helst begära att parterna ska inleda ett medlingsförfarande. En sådan begäran ska sändas skriftligen till den andra parten. Begäran ska vara så detaljerad att den andra parten förstår oron hos den part som begärt medlingsförfarandet. Den begärande parten ska i sin ansökan beskriva ärendet genom att

a)

ange den särskilda åtgärd som berörs,

b)

lämna en redogörelse för de påstådda negativa effekterna som den begärande parten anser att åtgärden har, eller kommer att ha, på handeln eller investeringarna mellan parterna, och and

c)

förklara orsakssambandet mellan åtgärden och de negativa effekterna på handeln och investeringarna mellan parterna.

4.

En part förväntas vanligen utnyttja alla relevanta bestämmelser om samarbete eller samråd i detta avtal innan den lämnar en skriftlig begäran till den andra parten enligt punkt 3. Samråd enligt artikel 21.5 i avtalet krävs inte innan medlingsförfarandet inleds.

5.

Medlingsförfarandet kan endast inledas genom ömsesidig överenskommelse mellan parterna i syfte att utforska ömsesidigt överenskomna lösningar och överväga eventuella råd och lösningsförslag från medlaren. Den anmodade parten ska välvilligt beakta begäran och svara genom att skriftligen godta eller avslå den inom 10 dagar från mottagandet. Om den anmodade parten inte svarar inom denna tid ska begäran anses vara avslagen. Dagen för den begärande partens mottagande av den anmodade partens svar ska anses vara den dag då medlingsförfarandet inleds.

IV.   Val av medlare

6.

Parterna ska sträva efter att komma överens om en medlare senast 15 dagar efter dagen för medlingsförfarandets inledande.

7.

Om parterna inte kan komma överens om en medlare inom den tidsperiod som avses i punkt 6 ska, på begäran av en part, gemensamma kommitténs medordförande från den begärande parten, eller dess utsedda företrädare, genom lottning, senast fem dagar efter begäran, utse medlaren från delförteckningen över ordförande som upprättats i enlighet med artikel 21.9.1 i avtalet. Begäran ska skickas i kopia till den andra parten.

8.

Det kontor som utsetts av den begärande parten i enlighet med artikel 21.25.1 i avtalet ska ansvara för organisationen av lottningen, och ska i god tid informera gemensamma kommitténs medordförande, om datum, klockslag och plats för lottdragningen. Medordföranden från den anmodade parten får närvara eller representeras av en annan person när lottdragningen sker. Företrädare för båda parterna får också närvara. Lottningen ska under alla omständigheter genomföras med den eller de parter som är närvarande.

9.

Såvida parterna inte kommer överens om något annat, får medlaren inte vara medborgare i någon av parterna eller anställd av någon av parterna.

10.

Medlaren ska på ett opartiskt och öppet sätt bistå parterna när det gäller att bringa klarhet i ärendet, exempelvis den särskilda åtgärdens eventuella effekter på handel eller investeringar, och att nå en ömsesidigt godtagbar lösning.

11.

Den uppförandekod för skiljemän som antagits av gemensamma kommittén i enlighet med artikel 21.30 i avtalet, ska i tillämpliga delar gälla för medlaren.

V.   Regler för medlingsförfarandet

12.

Inom 10 dagar från den dag då man enades om medlaren i enlighet med punkt 6 eller valde ut medlaren i enlighet med punkt 7, ska den begärande parten till medlaren och den anmodade parten lämna en detaljerad skriftlig beskrivning av ärendet i fråga, inklusive hur den särskilda åtgärden tillämpas eller skulle tillämpas och hur det påverkar handel eller investeringar. Inom 20 dagar från den dag då denna beskrivning läggs fram får den anmodade parten skriftligen lämna sina synpunkter på beskrivningen. Varje part får i sin problembeskrivning respektive i sina synpunkter ta med alla uppgifter som den bedömer vara relevanta.

13.

Medlaren får besluta om det lämpligaste tillvägagångssättet för att bringa klarhet i det aktuella ärendet, inklusive den särskilda åtgärdens eventuella effekt på handel eller investeringar. Medlaren får särskilt anordna möten mellan parterna, samråda med parterna gemensamt eller enskilt, samt tillhandahålla allt ytterligare stöd som parterna begär. Medlaren får också söka bistånd från, eller samråda med, relevanta experter och berörda parter efter samråd med parterna.

14.

Medlaren ska sträva efter att ge råd och föreslå en lösning som parterna ska överväga. Parterna kan godta eller förkasta den föreslagna lösningen, eller komma överens om en annan lösning. Medlaren får inte ge råd eller lämna synpunkter på om den särskilda åtgärden är förenlig med avtalet.

15.

Förfarandet ska äga rum i den anmodade parten, såvida inte parterna kommer överens om något annat.

16.

Inom 60 från den dag då man enades om medlaren i enlighet med punkt 6 eller valde ut medlaren i enlighet med punkt 7, ska parterna sträva efter att nå en ömsesidigt godtagbar lösning. På begäran av en part ska den ömsesidigt godtagbara lösningen antas genom beslut av gemensamma kommittén. Den ömsesidigt godtagbara lösningen ska offentliggöras, såvida inte parterna kommer överens om något annat. Den version som offentliggörs får dock inte innehålla uppgifter som en part har angett som konfidentiella. I avvaktan på en slutlig godtagbar lösning får parterna överväga eventuella tillfälliga lösningar.

17.

På begäran av någon av parterna ska medlaren utarbeta ett skriftligt utkast till en rapport med en kort sammanfattning av

a)

det aktuella ärendet, inklusive den särskilda åtgärdens eventuella effekt f på handel eller investeringar,

b)

det tillämpade förfarandet,

c)

de åsikter som uttryckts av parterna, experter och berörda parter, om det är relevant, och

d)

i förekommande fall, en ömsesidigt godtagbar lösning och tillfälliga lösningar.

Detta ska ske senast 15 dagar efter begäran om denna rapport.

Parterna får lämna sina synpunkter på utkastet till rapport inom 15 dagar från det att det lagts fram. Efter att ha beaktat parternas synpunkter ska medlaren lämna in en skriftlig slutrapport till parterna inom 30 dagar från det att utkastet till rapport lades fram. Denna rapport får inte innehålla någon tolkning från medlarens sida av avtalet.

18.

Medlingsförfarandet ska avslutas

a)

genom att parterna antar en ömsesidigt godtagbar lösning, på dagen för antagandet av den lösningen,

b)

genom en skriftlig förklaring från medlaren, efter samråd med parterna, om att ytterligare medling inte är meningsfull, på dagen för den förklaringen,

c)

genom en överenskommelse mellan parterna i någon etapp av förfarandet, på dagen för den överenskommelsen, eller

d)

genom en skriftlig och motiverad förklaring från en part efter det att parterna har undersökt ömsesidigt godtagbara lösningar under medlingsförfarandet, på dagen för den förklaringen.

Avslutandet av medlingsförfarandet påverkar inte punkt 17.

19.

Punkterna 5–9, 15–26, 33, 34 och 42–46 i arbetsordningen för en panel ska, i tillämpliga delar, tillämpas i fråga om medlingsförfarandet.

VI.   Konfidentiell behandling

20.

Såvida inte parterna kommer överens om något annat, och utan att det påverkar tillämpningen av punkt 16, ska alla steg i medlingsförfarandet, inbegripet alla råd eller förslag till lösningar, vara konfidentiella. Medlaren och parterna ska iaktta sekretess beträffande all information som lämnats till medlaren från en part eller från någon annan källa och som har identifierats som konfidentiell. En part får dock offentliggöra att medling äger rum.

VII.   Förhållande till andra tvistlösningsförfaranden

21.

Medlingsförfarandet ska inte påverka parternas rättigheter och skyldigheter enligt kapitel 21 (Tvistlösning) i avtalet, eller enligt ett tvistlösningsfarande i något annat avtal.

22.

En part får inte stödja sig på eller lägga fram som bevisning i andra tvistlösningsförfaranden enligt detta eller andra avtal, och en panel får inte beakta

a)

den andra partens ståndpunkter under medlingsförfarandet eller uppgifter som samlats in enligt punkt 13,

b)

det faktum att den andra parten har meddelat att den är beredd att godta en lösning rörande det ärende som medlingen gäller, eller

c)

råd eller förslag från medlaren.

23.

Såvida parterna inte kommer överens om annat får en medlare inte tjänstgöra som skiljeman eller som ledamot i en panel i ett annat tvistlösningsförfarande enligt detta avtal eller enligt något annat avtal rörande samma ärende för vilket han eller hon har tjänstgjort som medlare.

VIII.   Tidsfrister

24.

Alla tidsfrister som det hänvisas till under detta förmedlingsförfarande får ändras genom överenskommelse mellan parterna.

IX.   Kostnader

25.

Varje part ska stå för sina egna utgifter för deltagandet i medlingsförfarandet.

26.

Parterna ska gemensamt och lika dela på utgifter som rör de organisatoriska aspekterna, inklusive medlarens arvode och kostnadsersättning. Medlarens arvode ska motsvara skiljemännens arvoden som anges i punkt 4 i arbetsordningen för en panel.

BILAGA 3

ARBETSORDNING FÖR EN PANEL

I fråga om panelförfaranden enligt avsnitt C i kapitel 21 (Tvistlösning) i avtalet, ska följande regler tillämpas:

I.   Definitioner

1.

I denna arbetsordning gäller följande definitioner:

a)    administrativ personal : i förbindelse med en skiljeman, sådana personer, andra än biträden, som står under skiljemannens ledning och överinseende.

b)    rådgivare : en person som anlitats av en part för att ge råd till eller biträda den parten för panelförfarandet, annan än företrädare för den parten.

c)    avtalet : avtalet mellan Europeiska unionen och Japan om ett ekonomiskt partnerskap.

d)    skiljeman : en medlem av en panel.

e)    biträde : en person som, inom ramen för en skiljemans mandat, utför utredningsarbete eller bistår den skiljemannen.

f)    uppförandekod : den uppförandekod för skiljemän som avses i artikel 21.30 i avtalet.

g)    klagande part : den part som begär att en panel ska upprättas i enlighet med artikel 21.7 i avtalet.

h)    dagar : kalenderdagar.

i)    panel : en panel som upprättats i enlighet med artikel 21.7 i avtalet.

j)    svarande part : den part mot vilken en tvist har väckts i en panel i enlighet med artikel 21.7 i avtalet.

k)    förfaranden : panelens förfaranden. och

l)    representant : i fråga om en part, en tjänsteman eller annan person hos en statlig myndighet, ett statligt organ eller någon annan offentlig enhet i en part och annan personal, som parten utser som sin representant för förfarandet i panelens förfaranden.

II.   Utnämning av skiljemän

2.

Det kontor som utsetts av den klagande parten i enlighet med artikel 21.25.1 i avtalet ska ansvara för organisationen av den lottning som avses i artikel 21.8.3, 21.8.4 och 21.8.5 i avtalet och ska i god tid informera gemensamma kommitténs medordföranden om datum, klockslag och plats för lottdragningen. Medordföranden från den svarande parten får närvara eller representeras av en annan person när lottdragningen sker. Företrädare för båda parterna får också närvara. Lottningen ska under alla omständigheter genomföras med den eller de parter som är närvarande.

3.

Parterna ska skriftligen underrätta varje person som har utsetts att fungera som skiljeman i enlighet med artikel 21.8 i avtalet om hans eller hennes utnämning. Varje person ska bekräfta sin tillgänglighet till båda parterna inom fem dagar från den dag då personen mottog uppgifterna om utnämningen.

III.   Konstituerande sammanträde

4.

Såvida parterna inte kommer överens om något annat, ska de inom sju dagar från dagen för upprättandet av panelen träffa panelen i syfte att avgöra sådana frågor som parterna eller panelen anser lämpliga, bland annat följande:

a)

Arvode och kostnadsersättning till skiljemännen som ska överensstämma med WTO:s normer och kriterier.

b)

Arvoden till biträden. Den totala ersättningen för varje skiljemans biträde eller biträden får inte överstiga 50 % av den skiljemannens ersättning, såvida inte parterna kommer överens om något annat. and

c)

Tidsplanen för förfarandet, som ska grundas på tidszonen hos den svarande parten.

Endast de skiljemän och de företrädare för parterna som är tjänstemän eller andra personer från en statlig myndighet, ett statligt organ eller någon annan offentlig enhet får delta i detta möte personligen eller via telefon eller videokonferens.

IV.   Underrättelser

5.

Varje begäran, meddelande, skriftlig inlaga eller annan handling från

a)

panelen ska sändas till båda parter samtidigt,

b)

en part i panelen ska skickas i kopia till den andra parten vid samma tidpunkt, och

c)

en part riktad till den andra parten ska skickas i kopia till panelen vid samma tidpunkt, beroende på vad som är lämpligt.

Alla handlingar som avses i denna punkt ska också vid samma tidpunkt skickas i kopia till det externa organ som avses i artikel 21.25.2 i avtalet, om det är relevant.

6.

Den underrättelse till en part om alla dokument som avses i punkt 5 ska riktas till det kontor som utsetts av den parten enligt artikel 21.25.1 i avtalet.

7.

Alla underrättelser som avses i punkt 5 ska skickas med e-post eller om så är lämpligt med någon annan form av telekommunikation som registrerar att dokumentet skickats. Om inte något annat kan bevisas ska en sådan underrättelse anses ha mottagits den dag då den avsändes.

8.

Rättelse av mindre skrivfel i en begäran, ett meddelande, en skriftlig inlaga eller annan handling med anknytning till förfarandena i panelen får ske genom att en ny handling överlämnas i vilken ändringarna tydligt anges.

9.

Om sista dagen för inlämnande av en handling infaller på en officiell helgdag i Japan eller i Europeiska unionen eller på någon annan dag då kontoren hos en parts myndigheter är officiellt stängda, eller stängda på grund av force majeure, ska handlingen anses inkommen påföljande vardag. Vid det konstituerande sammanträde som avses i punkt 4 ska varje part lämna en förteckning över sina lagstadgade helgdagar och andra dagar då kontoren är officiellt stängda. Varje part ska hålla förteckningen uppdaterad under panelförfarandet.

V.   Skriftliga inlagor

10.

Den klagande parten ska överlämna sin skriftliga inlaga senast 20 dagar efter det att panelen upprättades. Den svarande parten ska inge sin skriftliga svarsinlaga senast 20 dagar efter dagen för mottagandet av den skriftliga inlagan från den klagande parten.

VI.   Panelens verksamhet

11.

Panelens ordförande ska leda panelens samtliga sammanträden. Panelen får delegera rätten att fatta beslut i administrativa frågor och procedurfrågor till ordföranden.

12.

Om inte annat föreskrivs i kapitel 21 i avtalet eller i denna arbetsordning, får panelen använda vilka hjälpmedel den vill för fullgörandet av sin uppgift, inbegripet telefon, telefax eller dataförbindelser.

13.

Om det uppkommer en procedurfråga som inte täcks av kapitel 21 i avtalet, dessa regler eller den uppförandekod för skiljemän som avses i artikel 21.30, får panelen, efter att ha samrått med parterna, anta ett lämpligt förfarande som är förenligt med de bestämmelserna.

14.

Panelen får närsomhelst ändra alla tidsperioder förutom den tidsperiod som anges i kapitel 21 i avtalet och genomföra andra procedurmässiga eller administrativa anpassningar av förfarandena efter att ha samrått med parterna. När panelen samråder med parterna ska den skriftligen underrätta parterna om den föreslagna ändringen eller anpassningen och ange orsaken till den.

VII.   Höranden

15.

På grundval av den tidsplan som fastställs i enlighet med punkt 4, ska panelens ordförande, efter att ha samrått med parterna och de andra skiljemännen, fastställa datum och klockslag för hörandet.

16.

Såvida parterna inte kommer överens om något annat, ska den part i vilken hörandet sker i enlighet med artikel 21.15.2 i avtalet

a)

fastställa platsen för hörandet och informera panelens ordförande om detta, och

b)

ansvara för den logistiska administrationen av hörandet.

17.

Såvida parterna inte kommer överens om något annat, och utan att det påverkar tillämpningen av punkt 46, ska parterna dela på kostnaderna för den logistiska administrationen för hörandet.

18.

Panelens ordförande ska i god tid underrätta parterna, och i tillämpliga fall det externa organ som avses i artikel 21.25.2 i avtalet, skriftligen om datum, klockslag och plats för hörandet. Denna information ska göras tillgänglig för allmänheten av den part i vilken hörandet äger rum eller, i tillämpliga fall, av det externa organ som avses i artikel 21.25.2 i avtalet, såvida inte hörandet är stängt för allmänheten.

19.

Som regel bör det anordnas endast ett hörande. Om tvisten handlar om frågor av synnerligen komplicerad natur, får panelen kalla till ytterligare höranden på eget initiativ eller, på begäran av endera parten, efter att ha samrått med parterna. I fråga om vart och ett av de ytterligare hörandena gäller punkterna 15–18 i tillämpliga delar.

20.

Samtliga skiljemän ska närvara under hela hörandet.

21.

Följande personer får närvara vid ett hörande, oavsett om det är öppet för allmänheten eller inte:

a)

Parternas företrädare.

b)

Rådgivare.

c)

Biträden och administrativ personal.

d)

Panelens tolkar, översättare och protokollförare. and

e)

Experter, såsom beslutats av panelen i enlighet med artikel 21.17.2 i avtalet.

22.

Senast fem dagar före ett hörande ska vardera parten till panelen överlämna en förteckning över namnen på de personer som på dess vägnar muntligen kommer att framföra synpunkter eller göra en föredragning vid hörandet, samt namnen på andra företrädare eller rådgivare som kommer att närvara.

23.

Panelen ska leda hörandet på följande sätt, varvid den klagande parten och den svarande parten ska tilldelas lika lång tid för såväl framställning som genmäle:

Framställning

a)

klagandes framställning, and

b)

Den svarande partens framställning.

Genmäle

a)

klagandes replik, and

b)

Den svarande partens motreplik.

24.

Panelen får när som helst under hörandet ställa frågor till parterna.

25.

Panelen ska ombesörja att en utskrift av hörandet utarbetas och överlämnas till parterna så snart som möjligt efter hörandet. Parterna får lämna synpunkter på utskriften och panelen får ta dessa synpunkter under övervägande.

26.

Varje part får inom 10 dagar från dagen för hörandet inge en kompletterande skriftlig inlaga rörande frågor som tagits upp under hörandet.

VIII.   Överläggningar

27.

Endast skiljemän får delta i panelens överläggningar. Trots vad som anges i föregående mening kan panelen tillåta att biträden närvarar vid överläggningarna.

IX.   Skriftliga frågor

28.

Panelen får när som helst under ett förfarande ställa skriftliga frågor till en av eller båda parterna. Frågor som ställs till en part ska sändas i kopia till den andra parten.

29.

Vardera parten ska tillhandahålla den andra parten en kopia av sina svar på panelens frågor. Varje part ska ges tillfälle att skriftligen lämna synpunkter på den andra partens svar inom fem arbetsdagar från dagen för mottagandet av kopian.

X.   Ersättande av skiljemän

30.

För att ersätta en skiljeman i enlighet med artikel 21.11 i avtalet ska artikel 21.8 tillämpas i tillämpliga delar.

31.

Om en part anser att en skiljeman inte uppfyller kraven i uppförandekoden och därför bör ersättas, ska den parten anmäla detta till den andra parten inom 15 dagar från det att parten fått tillräckliga belägg för att skiljemannen inte uppfyller kraven i uppförandekoden.

32.

Om en part anser att en skiljeman, annan än ordföranden, inte uppfyller kraven i uppförandekoden, ska parterna samråda och, om de är överens om det, utse en ny skiljeman i enlighet med punkt 30.

Om parterna inte kan enas om behovet av att ersätta en skiljeman, får endera parten begära att ärendet hänskjuts till panelens ordförande, vars beslut ska vara slutgiltigt.

Om ordföranden, efter denna begäran, konstaterar att skiljemannen inte uppfyller kraven i uppförandekoden, ska en ny skiljeman utses i enlighet med punkt 30.

33.

Om en part anser att panelens ordförande inte uppfyller kraven i uppförandekoden, ska parterna samråda och, om de är överens om det, utse en ny ordförande i enlighet med punkt 30.

Om parterna inte kan enas om behovet av att ersätta ordföranden, får endera parten begära att ärendet hänskjuts till de två kvarvarande skiljemännen. Skiljemännen ska, senast 10 dagar efter dagen för ingivandet av begäran, besluta huruvida det finns ett behov av att ersätta ordföranden i panelen. Skiljemännens beslut om behovet av att ersätta ordföranden ska vara slutgiltigt.

Om skiljemännen beslutar att ordföranden inte uppfyller kraven i uppförandekoden, ska en ny ordförande väljas i enlighet med punkt 30.

34.

Förfarandet ska skjutas upp under den tid som det tar att slutföra de förfaranden som det hänvisas till i punkterna 30–33.

XI.   Konfidentiell behandling

35.

Om en part inger en konfidentiell version av sina skriftliga inlagor till panelen ska den även, på begäran av den andra parten, inom 20 dagar från dagen för begäran, tillhandahålla en icke-konfidentiell version av inlagorna som kan offentliggöras. Inget i denna i arbetsordning ska hindra en part från att offentliggöra sina egna inlagor, under förutsättning att parten inte lämnar ut några uppgifter som den andra parten har angett som konfidentiella. Panelen ska sammanträda bakom lyckta dörrar om en parts inlagor och framställningar innehåller konfidentiella uppgifter. Panelen och parterna ska vidmakthålla sekretessen beträffande höranden i panelen där utfrågningen hålls bakom lyckta dörrar.

XII.   Ensidiga kontakter

36.

Panelen får inte träffa eller kommunicera med någon av parterna i den andra partens frånvaro.

37.

En skiljeman får inte diskutera någon aspekt av den fråga förfarandet gäller med någon av eller båda parterna i de andra skiljemännens frånvaro.

XIII.    Amicus curiae-inlagor

38.

Såvida parterna inte kommer överens om något annat senast tre dagar efter upprättandet av panelen, kan panelen få icke begärda skriftliga inlagor från personer som avses i artikel 21.17.3 i avtalet och som är oberoende i förhållande till parternas myndigheter, under förutsättning att inlagorna inkommit senast 10 dagar efter den dag då panelen upprättades.

39.

Inlagorna ska vara kortfattade och under inga omständigheter längre än 15 sidor med dubbla radavstånd, och ska ha direkt relevans för en sakfråga eller en rättslig fråga som behandlas av panelen. Inlagorna ska innehålla en beskrivning av den person som lämnat inlagor inklusive följande:

a)

I fråga om en fysisk person, hans eller hennes nationalitet. and

b)

I fråga om en juridisk person, dess etableringsort, art av verksamhet, rättsliga status, allmänna mål och finansieringskällor.

Alla personer ska i sina inlagor ange det intresse de har i förfarandet. Inlagorna ska utarbetas på de språk som parterna valt i enlighet med punkterna 42 och 43 i denna arbetsordning.

40.

Panelen ska i sitt avgörande förteckna samtliga inlagor som den tagit emot i enlighet med punkterna 38 och 39. Panelen ska inte vara skyldig att i sitt avgörande kommentera de framställningar som görs i dessa inlagor. Inlagorna ska överlämnas till parterna för synpunkter. Panelen ska beakta de kommentarer från parterna som den mottagit inom 10 dagar.

XIV.   Brådskande fall

41.

I sådana brådskande fall som avses i kapitel 21 i avtalet ska panelen, efter samråd med parterna, anpassa de tidsfrister som anges i denna arbetsordning, beroende på vad som är lämpligt. Panelen ska underrätta parterna om anpassningarna.

XV.   Språk och översättning

42.

Under de samråd som det hänvisas till i artikel 21.5 i avtalet, och senast under det konstituerande sammanträde som det hänvisas till i punkt 4, ska parterna sträva efter att enas om ett gemensamt arbetsspråk för förfarandena inför panelen. Varje part ska underrätta den andra parten, senast 90 dagar efter gemensamma kommitténs antagande av denna arbetsordning i enlighet med artikel 22.1.4 f i avtalet, om en förteckning med språk som parten föredrar. Förteckningen ska innehålla åtminstone ett av WTO:s arbetsspråk.

43.

Om parterna inte kan enas om ett gemensamt arbetsspråk, ska varje part författa sina skriftliga inlagor på det språk parten väljer, och samtidigt tillhandahålla en översättning till ett av WTO:s arbetsspråk som anmälts av den andra parten i enlighet med punkt 42, om så är lämpligt. Den part som är ansvarig för den muntliga utfrågningen ska ombesörja tolkning av muntliga framställningar till samma arbetsspråk i WTO, där så är lämpligt.

44.

Panelens interimsrapport och slutrapport ska utfärdas på det gemensamma arbetsspråket. Om parterna inte har kommit överens om ett gemensamt arbetsspråk, ska panelens interimsrapport och slutrapport utfärdas på det WTO-arbetsspråk som avses i punkt 43.

45.

Varje part får lämna synpunkter vad gäller översättningens korrekthet på alla översatta versioner av handlingar som upprättats i enlighet med denna arbetsordning.

46.

Om det är nödvändigt att översätta eller tolka en skriftlig eller muntlig inlaga från en part till relevant WTO-arbetsspråk, ska den parten betala kostnaderna för detta.

BILAGA 4

UPPFÖRANDEKOD FÖR SKILJEMÄN

I.   Definitioner

1.

I denna uppförandekod gäller följande definitioner:

a)    administrativ personal : i förbindelse med en skiljeman, sådana personer, andra än biträden, som står under skiljemannens ledning och överinseende.

b)    avtalet : avtalet mellan Europeiska unionen och Japan om ett ekonomiskt partnerskap.

c)    skiljeman : en medlem av en panel.

d)    biträde : en person som, inom ramen för en skiljemans mandat, utför utredningsarbete eller bistår den skiljemannen.

e)    kandidat : en enskild person vars namn finns upptaget i den förteckning över skiljemän som avses i artikel 21.9 i avtalet.

f)    panel : en panel som upprättats i enlighet med artikel 21.7 i avtalet. and

g)    förfaranden : panelens förfaranden.

II.   Tillhandahållande av uppförandekoden

2.

Parterna ska tillhandahålla varje kandidat denna uppförandekod när hans eller hennes namn finns upptaget i den förteckning som avses i artikel 21.9 i avtalet.

III.   Ledande principer

3.

Varje kandidat och skiljeman ska i sitt uppträdande iaktta stränga normer i enlighet med denna uppförandekod, så att tvistlösningsmekanismens integritet och objektivitet bibehålls.

IV.   Skyldighet att lämna uppgifter

4.

En kandidat som ombetts utföra ett uppdrag som skiljeman ska, innan han eller hon godtar utnämningen till skiljeman, lämna uppgift om sådana intressen, förbindelser eller andra omständigheter som kan påverka hans eller hennes oberoende eller opartiskhet eller som rimligen skulle kunna ge upphov till ett intryck av oegentligheter eller partiskhet i förfarandet. I detta syfte ska han eller hon vidta alla rimliga åtgärder för att söka utröna om det föreligger några sådana intressen, förbindelser och andra omständigheter, inklusive finansiella intressen, yrkesmässiga intressen eller anställnings- eller familjerelaterade intressen.

5.

Skyldigheten att lämna uppgifter enligt punkt 4 är en fortlöpande skyldighet och ska även gälla efter det att en skiljeman godtagit uppdraget. Under förfarandets gång ska en skiljeman skriftligen lämna ny information om skyldigheten enligt punkt 4 till parterna så snart som möjligt då han eller hon får kännedom om sådan information.

6.

Vid uppfyllandet av denna skyldighet att lämna uppgifter, ska den personliga integriteten respekteras.

V.   Fullgörandet av uppdrag

7.

När en skiljeman har godtagit en utnämning till skiljeman ska han eller hon vara tillgänglig för att utföra sitt uppdrag och ska utföra sitt uppdrag noggrant och skyndsamt under hela panelförfarandet, med iakttagande av ärlighet och omsorg.

8.

En skiljeman ska endast ta ställning till de frågor som uppkommer inom ramen för varje förfarande och som är nödvändiga för ett avgörande och får inte delegera denna uppgift till någon annan.

9.

En skiljeman får inte ha några ensidiga kontakter med parterna i ärenden som behandlas av panelen under förfarandet.

VI.   Oberoende och opartiskhet

10.

En skiljeman ska vara oberoende och opartisk, ska undvika direkta och indirekta intressekonflikter, ska inte låta sig påverkas av egna intressen, påtryckningar från utomstående, politiska överväganden, den allmänna opinionen, lojalitet i förhållande till en part eller rädsla för kritik och ska samtidigt undvika att skapa ett intryck av oegentligheter eller partiskhet.

11.

En skiljeman får varken direkt eller indirekt påta sig förpliktelser eller acceptera förmåner som på något sätt skulle kunna inkräkta, eller synas inkräkta, på skiljemannens utövande av sina uppdrag.

12.

En skiljeman får inte utnyttja sin ställning som ledamot av panelen för att främja personliga eller privata intressen och ska undvika åtgärder som kan ge ett intryck av att andra skulle ha särskilda möjligheter att påverka honom eller henne.

13.

En skiljeman får inte låta tidigare eller nuvarande förbindelser eller åligganden rörande ekonomi, affärsverksamhet, yrkesliv, personliga, familjära eller sociala relationer eller ansvar påverka hans eller hennes uppträdande eller omdöme.

14.

En skiljeman ska undvika att inleda förbindelser eller förvärva ekonomiska intressen som kan påverka hans eller hennes opartiskhet eller som rimligen skulle kunna ge intryck av oegentligheter eller partiskhet.

15.

En före detta skiljeman ska undvika agerande som kan ge intryck av att han eller hon varit partisk vid fullgörandet av sina uppgifter som skiljeman eller vunnit någon fördel av beslut från panelen där skiljemannen verkade.

VII.   Konfidentiell behandling

16.

En skiljeman får inte vid något tillfälle röja några icke-offentliga uppgifter om eller som förvärvats under panelförfarandet för vilket han eller hon är utnämnd. En skiljeman får inte under några omständigheter använda sådan information för att vinna en personlig fördel eller fördel för andra eller för att negativt påverka andras intressen.

17.

En skiljeman får inte röja panelens beslut eller delar därav, såvida det inte offentliggörs.

18.

En skiljeman får inte vid något tillfälle röja vad som framkommit vid överläggningarna i panelen eller någon skiljemans synpunkter, och inte heller göra några uttalanden om panelförfarandet för vilket han eller hon är utnämnd eller om de tvister som är föremål för ett sådant förfarande.

19.

Skyldigheterna enligt punkterna 16–18 ska fortsätta att gälla för tidigare skiljemän.

VIII.   Andra förpliktelser

20.

En kandidat eller skiljeman ska lämna ut uppgifter som rör faktiska eller möjliga överträdelser av denna uppförandekod, så att båda parter kan beakta uppgifterna så snart som möjligt och på konfidentiell basis.

21.

En skiljeman ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa att hans eller hennes biträden och administrativa personal är medvetna om och följer skyldigheterna för skiljemännen i delarna III, IV, VI och VII i denna uppförandekod.

22.

Varje skiljeman ska föra register över och lämna in en slutlig redovisning av hur mycket tid som ägnats åt panelförfarandet och av sina utgifter, samt tid och utgifter för sina biträden.

Top