Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D1028

Rådets Beslut (EU) 2019/1028 av den 14 juni 2019 om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella olivrådets medlemsråd vad gäller handelsnormerna för olivoljor och olivoljor av pressrester

ST/10117/2019/INIT

OJ L 167, 24.6.2019, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1028/oj

24.6.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 167/24


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/1028

av den 14 juni 2019

om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella olivrådets medlemsråd vad gäller handelsnormerna för olivoljor och olivoljor av pressrester

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.3 jämförd med artikel 218.9,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

2015 års internationella avtal om olivolja och bordsoliver (nedan kallat avtalet) undertecknades på unionens vägnar i enlighet med rådets beslut (EU) 2016/1892 (1) av den 18 november 2016 i Förenta nationernas högkvarter i New York med förbehåll för ingående vid en senare tidpunkt. Avtalet trädde provisoriskt i kraft den 1 januari 2017 i enlighet med dess artikel 31.2.

(2)

Avtalet ingicks den 17 maj 2019 genom rådets beslut (EU) 2019/848 (2).

(3)

I enlighet med artikel 7 första stycket i avtalet ska Internationella olivrådets medlemsråd (nedan kallat medlemsrådet) anta beslut som ändrar handelsnormerna för olivoljor och olivoljor av pressrester.

(4)

Under det 109:e sammanträdet den 17–21 juni 2019 ska medlemsrådet anta beslut som ändrar handelsnormerna för olivoljor och olivoljor av pressrester.

(5)

Det är lämpligt att fastställa den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar i medlemsrådet, eftersom de beslut som antas kommer att rättslig verkan för unionen vid internationell handel med övriga medlemmar i Internationella olivrådet, och eftersom de kommer att kunna få avgörande verkan på innehållet i unionsrätten, närmare bestämt på de handelsnormer för olivolja som kommissionen antagit i enlighet med artikel 75 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 (3).

(6)

De beslut som medlemsrådet ska anta rör ändring av en rubrik, fel- och siffermarginaler, kromatogram, precisionsvärden och hänvisningar till andra dokument. De har varit föremål för ingående diskussioner mellan vetenskapliga och tekniska experter på olivolja hos kommissionen och i medlemsstaterna. De kommer att bidra till harmonisering av normerna för olivolja på det internationella planet och skapa en ram som sörjer för rättvisa konkurrensförhållanden inom handeln med olivoljeprodukter. Dessa beslut bör därför tillstyrkas och det kommer följaktligen att krävas ändringar av kommissionens förordning (EEG) nr 2568/91 (4).

(7)

Om antagandet av dessa beslut av medlemsrådet skjuts upp under Internationella olivrådets 109:e sammanträde till följd av att vissa medlemmar inte kan ge sitt godkännande, bör ståndpunkten som avses i bilagan till detta beslut intas på unionens vägnar inom ramen för ett eventuellt förfarande för antagande av medlemsrådet genom skriftväxling i enlighet med artikel 10.6 i avtalet. Förfarandet för antagande genom skriftväxling bör inledas före medlemsrådets nästa ordinarie sammanträde i november 2019.

(8)

För att skydda unionens intressen bör dess företrädare i medlemsrådet kunna begära att antagandet av besluten om att ändra handelsnormerna för olivoljor och olivoljor av pressrester på medlemsrådets 109:e möte skjuts upp om nya vetenskapliga eller tekniska rön som läggs fram före eller under det mötet ifrågasätter den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den ståndpunkt som ska intas på unionens vägnar vid det 109:e sammanträdet i medlemsrådet den 17–21 juni 2019 eller inom ramen för ett förfarande för antagande av beslut av medlemsrådet genom skriftväxling som ska inledas före nästa ordinarie sammanträde i november 2019, vad gäller handelsnormerna för olivoljor och olivoljor av pressrester, fastställs i bilagan.

Artikel 2

Om den ståndpunkt som avses i artikel 1 kan komma att påverkas av nya vetenskapliga och tekniska rön som läggs fram före eller under det 109:e mötet i medlemsrådet ska unionen begära att antagandet i medlemsrådet av beslut som ändrar handelsnormerna för olivoljor och olivoljor av pressrester inte ska äga rum förrän unionens ståndpunkt har fastställts på grundval av de nya rönen.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Bryssel den Luxemburg den 14 juni 2019.

På rådets vägnar

E.O. TEODOROVICI

Ordförande


(1)  Rådets beslut (EU) 2016/1892 av den 10 oktober 2016 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av 2015 års internationella avtal om olivolja och bordsoliver (EUT L 293, 28.10.2016, s. 2).

(2)  Rådets beslut (EU) 2019/848 av den 17 maj 2019 om ingående på Europeiska unionens vägnar av 2015 års internationella avtal om olivolja och bordsoliver (EUT L 139, 27.5.2019, s. 1).

(3)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).

(4)  Kommissionens förordning (EEG) nr 2568/91 av den 11 juli 1991 om egenskaper hos olivolja och olivolja av pressrester och om lämpliga analysmetoder (EGT L 248, 5.9.1991, s. 1).


BILAGA

Unionen ska stödja följande ändringar av Internationella olivrådets metoder vid det 109:e sammanträdet i medlemsrådet den 17–21 juni 2019 eller inom ramen för ett förfarande för antagande av beslut av medlemsrådet genom skriftväxling som ska inledas före nästa ordinarie sammanträde i november 2019.

Översyn av metod COI/T.20/Dok. nr 19/Rev. 5 (”Spektrofotometrisk undersökning i ultraviolett ljus”): det absoluta värdet stryks och precisionsvärdena ses över.

Översyn av metod COI/T.20/Dok. nr 42–2/Rev. 3 (”Precisionsvärden för de analysmetoder som antagits av Internationella olivrådet”): översyn av de precisionsvärden som hänger samman med metoderna COI/T.20/Dok. nr 19 och COI/T.20/Dok. nr 26.

Översyn av metod COI/T.20/Dok. nr 26/Rev. 4 (”Bestämning av sammansättningen och halten av steroler samt alkoholhaltiga beredningar genom kapillärgaskromatografi”): ändring av rubriken, fel- och siffermarginalerna och kromatogrammen.

Unionens företrädare i medlemsrådet får godkänna tekniska anpassningar till andra metoder eller dokument från Internationella olivrådet utan något nytt beslut av rådet om dessa tekniska anpassningar följer av de ändringar som avses i första stycket.


Top