EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0834

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/834 av den 20 maj 2019 om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller clearingkravet, ett tillfälligt upphävande av clearingkravet, rapporteringskraven, riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart, registreringen och tillsynen av transaktionsregister samt kraven för transaktionsregister (Text av betydelse för EES.)

PE/73/2019/REV/1

OJ L 141, 28.5.2019, p. 42–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/834/oj

28.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 141/42


EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/834

av den 20 maj 2019

om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller clearingkravet, ett tillfälligt upphävande av clearingkravet, rapporteringskraven, riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart, registreringen och tillsynen av transaktionsregister samt kraven för transaktionsregister

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (3), och

av följande skäl:

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (4) trädde i kraft den 16 augusti 2012. Förordningens krav, närmare bestämt kravet på central clearing av standardiserade OTC-derivatkontrakt, krav på marginalsäkerheter och krav på begränsning av operativ risk för OTC-derivatkontrakt som inte clearas centralt, rapporteringsskyldigheter när det gäller derivatkontrakt, kraven på centrala motparter och kraven på transaktionsregister bidrar till att minska systemrisken genom att öka genomlysningen av OTC-derivatmarknaden och minska motpartskreditrisken och den operativa risken i samband med OTC-derivat.

(2)

Förenklingen på vissa områden som omfattas av förordning (EU) nr 648/2012 och ett mer proportionellt angreppssätt när det gäller dessa områden är i överensstämmelse med kommissionens program om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat som framhåller behovet av kostnadsminskningar och förenkling för att unionens politik ska uppnå sina mål så effektivt som möjligt och som framför allt syftar till att minska regelbördan och den administrativa bördan. Denna förenkling och ett mer proportionellt angreppssätt bör emellertid inte påverka de övergripande målen – att främja den finansiella stabiliteten och avhjälpa systemriskerna i linje med G20-ledarnas uttalande vid toppmötet den 26 september 2009 i Pittsburgh.

(3)

Effektiva och motståndskraftiga efter-handel-system och marknader för säkerheter är av grundläggande betydelse för en väl fungerande kapitalmarknadsunion och förstärker ansträngningarna att främja investeringar, tillväxt och sysselsättning i enlighet med kommissionens politiska prioriteringar.

(4)

Under 2015 och 2016 genomförde kommissionen två offentliga samråd om tillämpningen av förordning (EU) nr 648/2012. Kommissionen fick även in synpunkter på tillämpningen av den förordningen från Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten) (Esma), som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (5), Europeiska systemrisknämnden (ESRB), som inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 (6), och Europeiska centralbankssystemet (ESCB). Dessa offentliga samråd visade att målen med förordning (EU) nr 648/2012 hade intressenternas stöd och att det inte behövdes någon mer genomgripande ändring av förordningen. Den 23 november 2016 antog kommissionen en allmän rapport i enlighet med förordning (EU) nr 648/2012. Även om alla bestämmelser i förordning (EU) nr 648/2012 inte var fullt tillämpliga och en fullständig utvärdering av förordningen därför inte var möjlig pekade den rapporten på områden där det skulle behövas riktade åtgärder för att säkerställa att målen med förordning (EU) nr 648/2012 skulle uppnås på ett mer proportionellt, effektivt och ändamålsenligt sätt.

(5)

Förordning (EU) nr 648/2012 bör omfatta alla finansiella motparter som skulle kunna utgöra en betydande systemrisk för det finansiella systemet. Definitionen av finansiell motpart bör därför ändras.

(6)

Aktiesparplaner för anställda är system som inrättas vanligen av ett företag genom vilket personer direkt eller indirekt kan teckna, köpa, ta emot eller äga aktier i det företaget eller i ett annat företag inom samma grupp, förutsatt att denna plan åtminstone gynnar de anställda eller tidigare anställda i det företaget eller i ett annat företag inom samma grupp eller ledamöter eller tidigare ledamöter i företagets styrelse eller i styrelsen för ett annat företag inom samma grupp. I kommissionens meddelande av den 8 juni 2017 om halvtidsöversynen av handlingsplanen för kapitalmarknadsunionen identifieras åtgärder avseende aktiesparplaner för anställda som en möjlig åtgärd för att stärka kapitalmarknadsunionen i syfte att främja investeringar av icke-professionella investerare. Ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) eller en alternativ investeringsfond (AIF-fond), som inrättats uteslutande för att genomföra en eller flera aktiesparplaner för anställda, bör därför i enlighet med proportionalitetsprincipen inte kategoriseras som finansiell motpart.

(7)

Vissa finansiella motparter använder sig av OTC-derivatmarknaderna på ett sätt som är för begränsat för att utgöra en betydande systemrisk för det finansiella systemet och för begränsat för att central clearing ska vara ekonomiskt genomförbart. Dessa motparter, vanligen kallade små finansiella motparter, bör undantas från clearingkravet men bör fortsättningsvis omfattas av kravet på utväxling av säkerheter för att minska eventuell systemrisk. Om en finansiell motpart tar position som överskrider clearingtröskeln för åtminstone en klass av OTC-derivat, beräknat på gruppnivå, bör emellertid clearingkravet tillämpas för alla klasser av OTC-derivat med tanke på de inbördes kopplingarna mellan finansiella motparter och den systemrisk som skulle kunna uppstå för det finansiella systemet om dessa OTC-derivatkontrakt inte skulle clearas centralt. Den finansiella motparten bör ha möjlighet att när som helst visa att dess positioner inte längre överskrider clearingtröskeln för någon klass av OTC-derivat, varvid clearingkravet bör upphöra att tillämpas.

(8)

Icke-finansiella motparter har färre inbördes kopplingar än finansiella motparter. Deras verksamhet inskränker sig dessutom ofta främst till bara en klass av OTC-derivat. Därför utgör deras verksamhet en mindre systemrisk för det finansiella systemet än finansiella motparters verksamhet. Clearingkravets tillämpning på icke-finansiella motparter som väljer att beräkna sina positioner var tolfte månad i förhållande till clearingtrösklarna bör därför inskränkas. Dessa icke-finansiella motparter bör endast omfattas av clearingkravet avseende de klasser av OTC-derivat som överskrider clearingtröskeln. De icke-finansiella motparterna bör emellertid fortfarande vara underställda kravet att de ska utväxla säkerheter när någon av clearingtrösklarna överskrids. Icke-finansiella motparter som väljer att inte beräkna sina positioner i förhållande till clearingtrösklarna bör omfattas av clearingkravet för alla klasser av OTC-derivat. Den icke-finansiella motparten bör ha möjlighet att när som helst visa att dess positioner inte längre överskrider clearingtröskeln för en klass av OTC-derivat, varvid clearingkravet för denna klass av OTC-derivat bör upphöra att tillämpas.

(9)

För att ta hänsyn till eventuell utveckling på finansmarknaderna bör Esma regelbundet se över clearingtrösklarna och vid behov uppdatera dessa. Denna regelbundna översyn bör åtföljas av en rapport.

(10)

Kravet att vissa OTC-derivatkontrakt som ingåtts innan clearingkravet fått verkan ska clearas leder till rättsosäkerhet och praktiska svårigheter samtidigt som dess nytta är begränsad. Detta krav ger framför allt upphov till ytterligare kostnader och bördor för motparterna i dessa kontrakt och skulle även kunna påverka marknadens goda funktion utan att leda till någon betydande förbättring av den enhetliga och konsekventa tillämpningen av förordning (EU) nr 648/2012 eller av skapandet av lika spelregler för marknadsdeltagarna. Detta krav bör därför avskaffas.

(11)

Motparter med en begränsad aktivitet på OTC-derivatmarknaden har svårt att få tillgång till central clearing både som kunder till en clearingmedlem och genom indirekta clearingarrangemang. Det bör därför finnas ett krav att clearingmedlemmar och clearingmedlemmars kunder som tillhandahåller clearingtjänster antingen direkt till andra motparter eller indirekt genom att tillåta att deras egna kunder tillhandahåller andra motparter dessa tjänster ska göra detta på rättvisa, skäliga, icke-diskriminerande och transparenta handelsvillkor. Detta krav bör inte leda till prisreglering eller en skyldighet att ingå kontrakt, men clearingmedlemmar och kunder bör tillåtas att kontrollera de risker som är förknippade med de clearingtjänster som erbjuds, exempelvis motpartsriskerna.

(12)

I information om vilka finansiella instrument som omfattas av auktorisationer av centrala motparter anges eventuellt inte alla klasser av OTC-derivat som en central motpart är auktoriserad att cleara. För att säkerställa att Esma kan utföra sina uppgifter och uppdrag med avseende på clearingkravet bör de behöriga myndigheterna utan dröjsmål underrätta Esma om all information som de erhåller från en central motpart om dennes avsikt att börja cleara en klass av OTC-derivat som omfattas av dess befintliga auktorisation.

(13)

Clearingkravet bör kunna upphävas tillfälligt i vissa exceptionella situationer. Ett sådant tillfälligt upphävande bör vara möjligt om de kriterier enligt vilka särskilda klasser av OTC-derivat har underställts clearingkravet inte längre uppfylls. Detta kan vara fallet om klasser av OTC-derivat inte längre är lämpliga för obligatorisk central clearing eller om det har skett en väsentlig förändring av sådana kriterier avseende givna klasser av OTC-derivat. Ett tillfälligt upphävande av clearingkravet bör även vara möjligt om en central motpart upphör att erbjuda en clearingtjänst för särskilda klasser av OTC-derivat eller för en särskild typ av motpart och andra centrala motparter inte tillräckligt snabbt kan träda in och överta dessa clearingtjänster. Ett tillfälligt upphävande av clearingkravet bör även vara möjligt om det anses vara nödvändigt för att undvika ett allvarligt hot mot den finansiella stabiliteten i unionen. I syfte att säkerställa finansiell stabilitet och undvika störningar på marknaden bör Esma, med samtidigt beaktande av G20-målen, säkerställa att ett avskaffande av clearingkravet, om ett sådant är lämpligt, påbörjas under det tillfälliga upphävandet av clearingkravet och i tillräckligt god tid för att möjliggöra ändringen av relevanta tekniska standarder för tillsyn.

(14)

Den skyldighet som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 (7) för motparter att bedriva handel med derivat som omfattas av clearingkravet på handelsplatser utlöses, i enlighet med det förfarande i samband med handelsskyldigheten som beskrivs närmare i den förordningen, när en klass av derivat förklaras vara föremål för clearingkravet. Ett tillfälligt upphävande av clearingkravet skulle kunna förhindra att motparter kan uppfylla handelsskyldigheten. Om ett tillfälligt upphävande av clearingkravet har begärts och det sker en väsentlig förändring i de kriterier som ligger till grund för handelsskyldigheten, bör Esma således ha möjlighet att föreslå ett samtidigt tillfälligt upphävande av handelsskyldigheten på grundval av förordning (EU) nr 648/2012 i stället för förordning (EU) nr 600/2014.

(15)

Retroaktiv rapportering av kontrakt har visat sig vara svår eftersom det saknas vissa uppgifter som inte behövde rapporteras innan förordning (EU) nr 648/2012 trädde i kraft men som krävs i dag. Detta har lett till en kraftig underrapportering och till att de inrapporterade uppgifterna är av dålig kvalitet, samtidigt som den börda som rapportering av dessa kontrakt medför är betydande. Det är därför mycket sannolikt att dessa retroaktiva uppgifter inte kommer att användas. När tidsfristen för retroaktiv rapportering löper ut kommer flera av dessa kontrakt dessutom redan att ha förfallit och därmed även de exponeringar och risker som är förbundna med dem. Av detta skäl bör kravet på retroaktiv rapportering av kontrakt avskaffas.

(16)

Transaktioner inom grupper med icke-finansiella motparter utgör en relativt liten andel av alla OTC-derivatkontrakt och används främst för intern säkring inom grupper. Dessa transaktioner bidrar därför inte i väsentlig grad till systemrisker och graden av sammankoppling, samtidigt som skyldigheten att rapportera dessa transaktioner medför betydande kostnader och bördor för icke-finansiella motparter. Transaktioner mellan motparter inom en grupp där minst en av motparterna är en icke-finansiell motpart bör därför undantas från rapporteringsskyldigheten, oavsett den icke-finansiella motpartens etableringsort.

(17)

Kommissionen inledde 2017 en kontroll av ändamålsenligheten i offentlig rapportering från företag. Syftet med kontrollen är att samla in uppgifter om enhetligheten, samstämmigheten, ändamålsenligheten och effektiviteten för unionens rapporteringsram. Mot bakgrund av detta bör möjligheten att undvika onödigt dubbelarbete vad gäller rapporteringen och att minska eller förenkla rapporteringen för derivatkontrakt som inte är OTC-derivat analyseras ytterligare, med beaktande av behovet av rapportering i rätt tid och de åtgärder som antagits enligt förordningarna (EU) nr 648/2012 och (EU) nr 600/2014. I denna analys bör i synnerhet följande beaktas: de inrapporterade uppgifterna, de berörda myndigheternas åtkomst till uppgifter och åtgärder för att ytterligare förenkla rapporteringskedjorna för derivat som inte är OTC-derivatkontrakt, i synnerhet för icke-finansiella motparter som inte omfattas av clearingkravet, utan onödig förlust av information. En mer allmän bedömning av ändamålsenligheten och effektiviteten hos de åtgärder som införts i förordning (EU) nr 648/2012 för att rapporteringen av OTC-derivatkontrakt ska fungera bättre och vara mindre betungande bör övervägas när det föreligger tillräcklig erfarenhet och tillräckliga uppgifter om tillämpningen av den förordningen, i synnerhet vad gäller kvaliteten på och tillgängligheten av de uppgifter som rapporterats till transaktionsregister samt införandet och genomförandet av delegerad rapportering.

(18)

För att minska rapporteringsbördan avseende OTC-derivatkontrakt för icke-finansiella motparter som inte omfattas av clearingkravet bör den finansiella motparten i regel vara ensamt ansvarig, även juridiskt sett, för rapportering både för egen räkning och för en icke-finansiell motpart som inte omfattas av clearingkravet av OTC-derivatkontrakt som ingås av dessa motparter samt för att säkerställa att de inrapporterade uppgifterna är korrekta. För att säkerställa att den finansiella motparten har de uppgifter som krävs för att uppfylla sin rapporteringsskyldighet bör den icke-finansiella motparten tillhandahålla de uppgifter som rör de OTC-derivatkontrakt som den finansiella motparten rimligen inte kan förväntas inneha. Det bör dock vara möjligt för icke-finansiella motparter att välja att rapportera sina OTC-derivatkontrakt. I sådana fall bör den icke-finansiella motparten informera den finansiella motparten om detta och vara ansvarig, även juridiskt sett, för rapportering av dessa uppgifter och för säkerställande av att de är korrekta.

(19)

Det bör även fastställas vem som ska ansvara för rapportering av OTC-derivatkontrakt om en eller båda motparterna är fondföretag eller alternativa investeringsfonder. Det bör därför närmare anges att förvaltningsbolag för fondföretag ska vara ansvariga, även juridiskt sett, för rapportering för sådana fondföretags räkning av OTC-derivatkontrakt som ingås av sådana fondföretag samt för att säkerställa att de inrapporterade uppgifterna är korrekta. På samma sätt bör förvaltare av alternativa investeringsfonder vara ansvariga, även juridiskt sett, för rapportering för sådana alternativa investeringsfonders räkning av OTC-derivatkontrakt som ingås av sådana alternativa investeringsfonder samt för att säkerställa att de inrapporterade uppgifterna är korrekta.

(20)

För att undvika skillnader i tillämpningen av riskbegränsningstekniker inom unionen på grund av komplexiteten hos riskhanteringsförfaranden som kräver en utväxling av säkerheter mellan motparterna som sker i tid, är korrekt och på lämpligt vis separerad och som inbegriper användning av interna modeller, bör behöriga myndigheter validera dessa riskhanteringsförfaranden eller betydande ändringar av sådana förfaranden, innan de tillämpas.

(21)

Behovet av internationell regleringsmässig konvergens och behovet för icke-finansiella motparter och små finansiella motparter av att minska de risker som är förknippade med deras valutariskexponeringar gör det nödvändigt att fastställa särskilda riskhanteringsförfaranden för fysiskt avvecklade valutaterminer och fysiskt avvecklade valutaswappar. Med tanke på deras särskilda riskprofil bör den obligatoriska utväxlingen av variationssäkerheter på fysiskt avvecklade valutaterminer och fysiskt avvecklade valutaswappar begränsas till transaktioner mellan de mest systemviktiga motparterna i syfte att begränsa uppkomsten av systemrisk och undvika internationella regleringsmässiga skillnader. Internationell regleringsmässig konvergens bör också säkerställas med avseende på riskhanteringsförfaranden för andra klasser av derivat.

(22)

Riskreduceringstjänster efter handel inbegriper tjänster såsom portföljkompression. Portföljkompression omfattas inte av den handelsskyldighet som föreskrivs i förordning (EU) nr 600/2014. För att anpassa förordning (EU) nr 648/2012 till förordning (EU) nr 600/2014 när så är nödvändigt och lämpligt, samtidigt som hänsyn tas till skillnaderna mellan dessa två förordningar, till möjligheten att kringgå clearingkravet samt till den utsträckning till vilken riskreduceringstjänster efter handel begränsar eller minskar riskerna, bör kommissionen, i samarbete med Esma och ESRB, bedöma vilken eventuell handel som är ett resultat av riskreduceringstjänster efter handel som bör beviljas undantag från clearingkravet.

(23)

För att öka transparensen och förutsebarheten när det gäller initialsäkerheter och få centrala motparter att avhålla sig från att ändra sina modeller för initialsäkerheter på ett sätt som kan vara procykliskt bör centrala motparter ge sina clearingmedlemmar verktyg för att simulera sina initialsäkerheter och en detaljerad översikt över de modeller för beräkning av initialsäkerheter som de använder. Detta är i överensstämmelse med de internationella standarder som offentliggjorts av CPMI (Committee on Payments and Market Infrastructures) och Iosco (International Organisation of Securities Commissions) och i synnerhet med de regler om informationslämnande som offentliggjordes i december 2012 och de standarder för centrala motparters lämnande av kvantitativ information som offentliggjordes 2015, vilka är relevanta för att främja en rättvisande bild av de risker och kostnader som är förbundna med clearingmedlemmars deltagande i en central motpart och för att öka centrala motparters transparens gentemot marknadsdeltagare.

(24)

Medlemsstaternas nationella insolvensrätt bör inte hindra centrala motparter från att med tillräcklig rättslig säkerhet kunna överföra kundpositioner eller betala ut intäkterna från en likvidation direkt till kunderna om en clearingmedlem blir insolvent med avseende på tillgångar på kunders separerade samlingskonton (omnibuskonton) och på individuellt separerade konton. För att uppmuntra och förbättra tillgången till clearing bör medlemsstaternas nationella insolvensrätt inte hindra en central motpart från att följa obeståndsförfarandena i enlighet med förordning (EU) nr 648/2012 med avseende på de tillgångar och positioner som innehas på kunders separerade samlingskonton och på individuellt separerade konton hos clearingmedlemmen och den centrala motparten. Om indirekta clearingarrangemang upprättas bör indirekta kunder dock fortsätta att åtnjuta ett skydd som är likvärdigt med det som föreskrivs enligt de regler för separering och överförbarhet som fastställs i förordning (EU) nr 648/2012.

(25)

De avgifter som Esma kan påföra för transaktionsregister som står under myndighetens direkta tillsyn bör vara tillräckligt effektiva, proportionella och avskräckande för att göra Esmas tillsynsbefogenheter verkningsfulla och öka genomlysningen av positioner i och exponeringar mot derivat. De avgiftsbelopp som ursprungligen föreskrevs i förordning (EU) nr 648/2012 är inte tillräckligt avskräckande med tanke på transaktionsregistrens nuvarande omsättning, vilket potentiellt kan begränsa verkningsfullheten hos Esmas tillsynsbefogenheter enligt den förordningen i förhållande till transaktionsregister. Taket för avgifternas basbelopp bör därför höjas.

(26)

Myndigheter i tredjeland bör ha tillgång till uppgifter som rapporteras till transaktionsregister i unionen om det berörda tredjelandet uppfyller vissa villkor rörande behandlingen av dessa uppgifter och har en rättsligt bindande och verkställbar skyldighet som ger unionens myndigheter direkt tillgång till uppgifter som rapporteras till transaktionsregister i detta tredjeland.

(27)

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 (8) får transaktionsregister som redan har registrerats i enlighet med förordning (EU) nr 648/2012 och som vill utvidga denna registrering till att även omfatta tillhandahållandet av tjänster i samband med transaktioner för värdepappersfinansiering omfattas av ett förenklat registreringsförfarande. Ett liknande förenklat registreringsförfarande bör införas för registrering av transaktionsregister som redan har registrerats i enlighet med förordning (EU) 2015/2365 och som vill utvidga denna registrering till att även omfatta tillhandahållande av tjänster i samband med derivatkontrakt.

(28)

Att kvaliteten och transparensen hos uppgifter som görs tillgängliga av transaktionsregister är otillräcklig innebär att det är svårt för enheter som har beviljats tillgång till dessa uppgifter att använda dem för att övervaka derivatmarknader, och förhindrar reglerings- och tillsynsmyndigheter från att i god tid upptäcka risker för den finansiella stabiliteten. För att förbättra uppgifternas kvalitet och transparens och anpassa rapporteringskraven i förordning (EU) nr 648/2012 till kraven i förordningarna (EU) 2015/2365 och (EU) nr 600/2014 krävs att rapporteringsregler och rapporteringskrav harmoniseras ytterligare och i synnerhet en ytterligare harmonisering av datastandarder, format, metoder och arrangemang för rapportering, samt harmonisering av förfaranden som transaktionsregister ska tillämpa för validering av inrapporterade uppgifters fullständighet och korrekthet samt förfarandena för avstämning av uppgifterna mot andra transaktionsregister. Transaktionsregister bör dessutom på begäran och på skäliga handelsvillkor ge icke rapporterande motparter tillgång till alla uppgifter som rapporteras för deras räkning.

(29)

När det gäller de tjänster som tillhandahålls av transaktionsregister har en konkurrensutsatt miljö upprättats genom förordning (EU) nr 648/2012. Motparter bör därför kunna välja vilket transaktionsregister de vill rapportera till och kunna byta transaktionsregister om de så önskar. För att underlätta byten och säkerställa att uppgifterna fortsatt är tillgängliga utan att det krävs upprepade förfaranden bör transaktionsregister fastställa lämpliga riktlinjer för att säkerställa att överföring av inrapporterade uppgifter till andra transaktionsregister sker under ordnade former om en rapporteringsskyldig motpart begär detta.

(30)

I förordning (EU) nr 648/2012 fastställs att clearingkravet inte ska tillämpas på pensionssystem innan de centrala motparterna har utvecklat en lämplig teknisk lösning för överföring av icke-kontanta säkerheter som variationssäkerheter. Eftersom ingen lämplig lösning för att möjliggöra central clearing för pensionssystem hittills har tagits fram bör denna övergångsperiod förlängas och tillämpas i åtminstone ytterligare två år. Central clearing bör emellertid fortsätta att vara det yttersta målet med tanke på att utvecklingen på regleringsområdet och på marknaden gör det möjligt för marknadsdeltagare att ta fram lämpliga tekniska lösningar inom denna tidsperiod. Kommissionen bör med bistånd från Esma, Europeiska bankmyndigheten (EBA), som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (9), Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) (Eiopa), som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 (10), och ESRB övervaka de framsteg som görs av centrala motparter, clearingmedlemmar och pensionssystem mot lämpliga lösningar som gör det lättare för pensionssystem att delta i central clearing och sammanställa en rapport om dessa framsteg. Denna rapport bör även behandla lösningarna och relaterade kostnader för pensionssystem och därmed ta hänsyn till utvecklingen på regleringsområdet och på marknaden, t.ex. ändringar av vilken typ av finansiell motpart som omfattas av clearingkravet. För att ta hänsyn till händelser som inte förutsågs när denna förordning antogs bör kommissionen ha befogenhet att förlänga denna övergångsperiod två gånger med en ettårsperiod efter en noggrann bedömning av behovet av en sådan förlängning.

(31)

Övergångsperioden för pensionssystems undantag från clearingkravet upphörde den 16 augusti 2018. Av skäl som rör rättslig säkerhet och för att undvika bristande kontinuitet är det nödvändigt med en retroaktiv tillämpning av förlängningen av den övergångsperioden för OTC-derivatkontrakt som ingås av pensionssystem från och med den 17 augusti 2018 till och med den 16 juni 2019.

(32)

I syfte att förenkla ramverket för reglering bör det beaktas i vilken utsträckning det kan vara nödvändigt och lämpligt att anpassa handelsskyldigheten enligt förordning (EU) nr 600/2014 till ändringarna av clearingkravet för derivat enligt den här förordningen, i synnerhet vilka enheter som ska omfattas av clearingkravet. En mer allmän bedömning av denna förordnings inverkan på omfattningen av clearing hos olika typer av motparter och spridningen av clearing inom varje typ av motpart samt clearingtjänsternas tillgänglighet, inbegripet ändamålsenligheten hos ändringarna enligt den här förordningen avseende tillhandahållandet av clearingtjänster på rättvisa, skäliga, icke-diskriminerande och transparenta handelsvillkor för att möjliggöra tillgång till clearing, bör göras när tillräckliga erfarenheter och uppgifter om denna förordnings tillämpning blir tillgängliga.

(33)

För att säkerställa en enhetlig harmonisering i fråga om när handelsvillkor för tillhandahållandet av clearingtjänster ska anses vara rättvisa, skäliga, icke-diskriminerande och transparenta samt för att, under vissa omständigheter, ge mer tid åt marknadsaktörer att ta fram clearinglösningar för pensionssystem bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) delegeras till kommissionen med avseende på fastställandet av under vilka förhållanden handelsvillkor för tillhandahållandet av clearingtjänster ska anses vara rättvisa, skäliga, icke-diskriminerande och transparenta, samt när det gäller förlängningen av den övergångsperiod under vilken clearingkravet inte ska tillämpas på OTC-derivatkontrakt som ingås av pensionssystem. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (11). För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(34)

Kommissionen bör tilldelas genomförandebefogenheter för att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning och i synnerhet när det gäller det tillfälliga upphävandet av clearingkravet och av handelsskyldigheten och när det gäller den direkta tillgången för tredjeländers berörda myndigheter till information i transaktionsregister som är etablerade i unionen. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (12). Kommissionen bör anta omedelbart tillämpliga genomförandeakter för att tillfälligt upphäva clearingkravet och handelsskyldigheten för särskilda klasser av OTC-derivat eftersom det behövs snabba beslut som säkerställer rättslig säkerhet avseende resultatet av förfarandet för tillfälligt upphävande och det sålunda föreligger tvingande skäl till skyndsamhet.

(35)

För att säkerställa en enhetlig harmonisering av regler om riskbegränsningstekniker, registrering av transaktionsregister och rapporteringskrav bör kommissionen ges befogenhet att anta tekniska standarder för tillsyn utarbetade av EBA eller Esma när det gäller följande: tillsynsförfaranden för att säkerställa att den inledande och den fortlöpande valideringen av riskhanteringsförfaranden som förutsätter en utväxling av säkerheter som sker i tid, är korrekt och på lämpligt vis separerad, närmare bestämmelser om den förenklade ansökan om utvidgning av ett transaktionsregisters registrering enligt förordning (EU) nr 2015/2365, förfarandena för effektiv avstämning av uppgifter mellan transaktionsregister, förfaranden som transaktionsregister ska tillämpa för att kontrollera den rapporterande motpartens eller inlämnande enhetens uppfyllande av rapporteringskraven och för att kontrollera att de inrapporterade uppgifterna är fullständiga och korrekta samt villkor, arrangemang och vilken dokumentation som krävs för att vissa enheter ska beviljas tillgång till transaktionsregister. Kommissionen bör anta dessa tekniska standarder för tillsyn genom delegerade akter enligt artikel 290 i EUF-fördraget och i enlighet med artiklarna 10–14 i förordningarna (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 1095/2010.

(36)

Kommissionen bör även ges befogenhet att anta tekniska standarder för genomförande utarbetade av Esma med avseende på datastandarder för den information som ska rapporteras om olika klasser av derivat, och metoder och arrangemang för rapportering samt formatet för ansökan om utvidgning av ett transaktionsregisters registrering som redan är registrerat enligt förordning (EU) 2015/2365. Kommissionen bör anta dessa tekniska standarder för genomförande genom genomförandeakter enligt artikel 291 i EUF-fördraget och i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

(37)

Eftersom målen för denna förordning, nämligen att säkerställa att reglerna är proportionella, inte leder till onödiga administrativa bördor eller kostnader för regelefterlevnad, inte äventyrar den finansiella stabiliteten, samt ökar genomlysningen av positioner i och exponeringar mot OTC-derivat, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av deras omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(38)

Tillämpningen av vissa bestämmelser i denna förordning bör skjutas upp för att fastställa alla nödvändiga genomförandeåtgärder och ge marknadsdeltagarna möjlighet att vidta de åtgärder som krävs för att efterleva bestämmelserna.

(39)

Förordning (EU) nr 648/2012 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EU) nr 648/2012 ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 2.8 ska ersättas med följande:

”8.    finansiell motpart :

a)

ett värdepappersföretag som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (*1),

b)

ett kreditinstitut som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (*2),

c)

ett försäkringsföretag eller återförsäkringsföretag som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (*3),

d)

ett fondföretag och, i förekommande fall, dess förvaltningsbolag, som auktoriserats i enlighet med direktiv 2009/65/EG, utom om det fondföretaget enbart inrättats för driften av en eller flera aktiesparplaner för anställda,

e)

ett tjänstepensionsinstitut enligt definitionen i artikel 6.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 (*4),

f)

en alternativ investeringsfond enligt definitionen i artikel 4.1 a i direktiv 2011/61/EU, som antingen är etablerad i unionen eller som förvaltas av en förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) som auktoriserats eller registrerats i enlighet med det direktivet, utom om den alternativa investeringsfonden enbart inrättats för driften av en eller flera aktiesparplaner för anställda eller om den alternativa investeringsfonden är ett specialföretag för värdepapperisering som avses i artikel 2.3 g i direktiv 2011/61/EU och, i tillämpliga fall, vars AIF-förvaltare är etablerad i unionen,

g)

en värdepapperscentral som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 (*5).

(*1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349)."

(*2)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338)."

(*3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1)."

(*4)  Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (EUT L 354, 23.12.2016, s. 37)."

(*5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappersavveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och 2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 (EUT L 257, 28.8.2014, s. 1).”"

2.

Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ändras på följande sätt:

i)

Leden a i–iv ska ersättas med följande:

”i)

mellan två finansiella motparter som uppfyller villkoren i artikel 4a.1 andra stycket,

ii)

mellan en finansiell motpart som uppfyller villkoren i artikel 4a.1 andra stycket och en icke-finansiell motpart som uppfyller villkoren i artikel 10.1 andra stycket,

iii)

mellan två icke-finansiella motparter som uppfyller villkoren i artikel 10.1 andra stycket,

iv)

mellan, å ena sidan, en finansiell motpart som uppfyller villkoren i artikel 4a.1 andra stycket eller en icke-finansiell motpart som uppfyller villkoren i artikel 10.1 andra stycket och, å andra sidan, en i ett tredjeland etablerad enhet som skulle omfattas av clearingkravet om den var etablerad i unionen,”

ii)

Led b ska ersättas med följande:

”b)

De har ingåtts eller förnyats på eller efter dagen då clearingkravet börjar gälla, förutsatt att båda motparter på den dagen då de har ingåtts eller förnyats uppfyller villkoren i led a.”

b)

Följande punkt ska införas:

”3a.   Utan skyldighet att ingå kontrakt ska clearingmedlemmar och kunder som tillhandahåller clearingtjänster, oavsett om det sker direkt eller indirekt, tillhandahålla dessa tjänster på rättvisa, skäliga, icke-diskriminerande och transparenta handelsvillkor. Sådana clearingmedlemmar och kunder ska vidta alla rimliga åtgärder som syftar till att identifiera, förebygga, hantera och övervaka intressekonflikter, särskilt mellan handelsenheten och clearingenheten, som på ett negativt sätt kan påverka ett rättvist, skäligt, icke-diskriminerande och transparent tillhandahållande av clearingtjänster. Sådana åtgärder ska också vidtas när handels- och clearingtjänster tillhandahålls av olika juridiska personer som tillhör samma grupp.

Clearingmedlemmar och kunder ska tillåtas att kontrollera de risker med anknytning till de clearingtjänster som erbjuds.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta en delegerad akt i enlighet med artikel 82 för att komplettera denna förordning genom att närmare fastställa vad som ska anses utgöra rättvisa, skäliga, icke-diskriminerande och transparenta handelsvillkor enligt första stycket i denna punkt, på grundval av

a)

krav på rättvisa och transparens vad gäller avgifter, priser, rabatter och andra allmänna avtalsvillkor avseende prislistan, utan att det påverkar konfidentialiteten för avtalsmässiga arrangemang med enskilda motparter,

b)

faktorer som utgör skäliga handelsvillkor, i syfte att säkerställa opartiska och rationella avtalsmässiga arrangemang,

c)

krav på möjliggörande av clearingtjänster som grundar sig på kostnader och risker på rättvisa och icke-diskriminerande villkor, så att alla prisskillnader är proportionerliga i förhållande till kostnader, risker och nytta, och

d)

riskkontrollskriterier för clearingmedlem eller kund vilka är anknutna till de clearingtjänster som erbjuds.”

3.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 4a

Finansiella motparter som omfattas av ett clearingkrav

1.   En finansiell motpart som tar positioner i OTC-derivatkontrakt får var tolfte månad beräkna sin aggregerade genomsnittliga position vid månadsslutet för de föregående tolv månaderna i enlighet med punkt 3.

Om en finansiell motpart inte beräknar sina positioner eller om resultatet av beräkningen överskrider någon av de clearingtrösklar som fastställs enligt artikel 10.4 b ska den finansiella motparten

a)

omedelbart underrätta Esma och den berörda behöriga myndigheten om detta, inbegripet, i förekommande fall, ange perioden för beräkningen,

b)

upprätta clearingarrangemang inom fyra månader efter den underrättelse som avses i led a i detta stycke, och

c)

börja omfattas av det clearingkrav som avses i artikel 4 för alla OTC-derivatkontrakt som gäller någon klass av OTC-derivat som omfattas av clearingkravet och som har ingåtts eller förnyats mer än fyra månader efter den underrättelsen som avses i led a i detta stycke.

2.   En finansiell motpart som omfattas av clearingkravet som avses i artikel 4 den 17 juni 2019 eller som börjar omfattas av clearingkravet i enlighet med punkt 1 andra stycket ska fortsätta att omfattas av detta krav och fortsätta cleara tills den finansiella motparten visar för den berörda behöriga myndigheten att dess aggregerade genomsnittliga position vid månadsslutet för de föregående tolv månaderna inte överskrider den clearingtröskel som fastställs enligt artikel 10.4 b.

Den finansiella motparten ska kunna visa för den berörda behöriga myndigheten att beräkningen av den aggregerade genomsnittliga positionen vid månadsslutet för de föregående tolv månaderna inte leder till en systematisk underskattning av den positionen.

3.   Vid beräkning av de positioner som avses i punkt 1 ska den finansiella motparten inkludera alla OTC-derivatkontrakt som ingåtts av den finansiella motparten eller av andra enheter inom den grupp som den finansiella motparten tillhör.

Utan hinder av första stycket ska de positioner som avses i punkt 1 beräknas på fondnivå när det gäller fondföretag och alternativa investeringsfonder.

Förvaltningsbolag för fondföretag som förvaltar fler än ett fondföretag och AIF-förvaltare som förvaltar fler än en alternativ investeringsfond ska kunna visa för den berörda behöriga myndigheten att beräkningen av positioner på fondnivå inte leder till

a)

en systematisk underskattning av positionerna för någon av de fonder som de förvaltar eller av förvaltarens positioner, och

b)

ett kringgående av clearingkravet.

De berörda behöriga myndigheterna för den finansiella motparten och de andra enheterna inom gruppen ska upprätta samarbetsförfaranden för att säkerställa en effektiv beräkning av positioner på gruppnivå.”

4.

Artikel 5 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   När en behörig myndighet auktoriserar en central motpart för clearing av en klass av OTC-derivat enligt artikel 14 eller 15, eller när en klass av OTC-derivat som en central motpart avser att börja cleara omfattas av en befintlig auktorisation som beviljats i enlighet med artikel 14 eller 15 ska den behöriga myndigheten omedelbart underrätta Esma om den auktorisationen eller om den klass av OTC-derivat som den centrala motparten avser att börja cleara.”

b)

I punkt 2 ska led c utgå.

5.

Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 2 ska led e utgå.

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   När en central motpart inte längre är auktoriserad eller godkänd i enlighet med denna förordning för clearing av en viss klass av OTC-derivat, ska Esma genast stryka den från det offentliga registret avseende denna klass av OTC-derivat.”

6.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 6a

Tillfälligt upphävande av clearingkravet

1.   Esma får begära att kommissionen tillfälligt upphäver clearingkravet i artikel 4.1 för särskilda klasser av OTC-derivat eller för en särskild typ av motpart om något av följande villkor är uppfyllt:

a)

De särskilda klasserna av OTC-derivat är inte längre lämpliga för central clearing i enlighet med kriterierna i artikel 5.4 första stycket och 5.5.

b)

En central motpart kommer sannolikt att upphöra med clearing av dessa särskilda klasser av OTC-derivat och ingen annan central motpart kan cleara dessa särskilda klasser av OTC-derivat utan avbrott.

c)

Ett tillfälligt upphävande av clearingkravet för särskilda klasser av OTC-derivat eller för en särskild typ av motpart är nödvändigt för att undvika eller hantera ett allvarligt hot mot den finansiella stabiliteten eller finansmarknadernas korrekta funktionssätt i unionen och ett sådant tillfälligt upphävande står i proportion till dessa syften.

Vid tillämpning av första stycket led c och före den begäran som avses i första stycket ska Esma samråda med ESRB och de behöriga myndigheter som utsetts i enlighet med artikel 22.

Den begäran som avses i första stycket ska åtföljas av bevis för att åtminstone ett av de däri angivna villkoren är uppfyllt.

Om Esma anser att det tillfälliga upphävandet av clearingkravet är en väsentlig ändring av kriterierna för att handelsskyldigheten ska träda i kraft enligt vad som avses i artikel 32.5 i förordning (EU) nr 600/2014 får den begäran som avses i första stycket i den här punkten även inbegripa en begäran om att tillfälligt upphäva handelsskyldigheten i artikel 28.1 och 28.2 i den förordningen för samma särskilda klasser av OTC-derivat som omfattas av begäran om att tillfälligt upphäva clearingkravet.

2.   På de villkor som anges i punkt 1 i den här artikeln får de behöriga myndigheter som ansvarar för tillsyn av clearingmedlemmar och behöriga myndigheter som utsetts i enlighet med artikel 22 begära att Esma lämnar in en begäran om tillfälligt upphävande av clearingkravet till kommissionen. En sådan begäran från den behöriga myndigheten ska innehålla skäl och bevis för att åtminstone ett av villkoren i första stycket i punkt 1 i den här artikeln är uppfyllt.

Esma ska inom 48 timmar från den begäran från den behöriga myndigheten som avses i första stycket i den här punkten och på grundval av de skäl och bevis som den behöriga myndigheten har lagt fram antingen begära att kommissionen tillfälligt upphäver clearingkravet i artikel 4.1 eller avslå den begäran som avses i första stycket i den här punkten. Esma ska informera den berörda behöriga myndigheten om sitt beslut. Om Esma avslår den behöriga myndighetens begäran ska en skriftlig motivering tillhandahållas.

3.   De begäranden som avses i punkterna 1 och 2 ska inte offentliggöras.

4.   Kommissionen ska utan onödigt dröjsmål vid mottagandet av den begäran som avses i punkt 1, och på grundval av de skäl och bevis som Esma har lagt fram, antingen genom en genomförandeakt tillfälligt upphäva clearingkravet för särskilda klasser av OTC-derivat eller för den särskilda typ av motpart som avses i punkt 1, eller avslå begäran om tillfälligt upphävande. Om kommissionen avslår begäran om tillfälligt upphävande ska den lämna en skriftlig motivering till Esma. Kommissionen ska omedelbart informera Europaparlamentet och rådet om detta och vidarebefordra motiveringen till Esma. Uppgifterna ska inte offentliggöras.

Den genomförandeakt som avses i första stycket i denna punkt ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 86.3.

5.   Den genomförandeakt genom vilken clearingkravet för särskilda klasser av OTC-derivat tillfälligt upphävs får också innebära ett tillfälligt upphävande av handelsskyldigheten i artikel 28.1 och 28.2 i förordning (EU) nr 600/2014 för samma särskilda klasser av OTC-derivat som omfattas av det tillfälliga upphävandet av clearingkravet, om Esma begär det i enlighet med punkt 1 fjärde stycket i den här artikeln.

6.   Det tillfälliga upphävandet av clearingkravet och, i förekommande fall, handelsskyldigheten ska meddelas Esma och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, på kommissionens webbplats och i det offentliga register som avses i artikel 6.

7.   Det tillfälliga upphävande av clearingkravet som avses i punkt 4 ska vara giltigt under en inledande period på högst tre månader från tillämpningsdagen för det tillfälliga upphävandet.

Det tillfälliga upphävande av handelsskyldigheten som avses i punkt 5 ska vara giltigt under samma inledande period.

8.   Om skälen för tillfälligt upphävande fortsätter att gälla, får kommissionen genom en genomförandeakt förlänga det tillfälliga upphävande som avses i punkt 4 med fler perioder, som inte får överstiga tre månader, upp till en total period för det tillfälliga upphävandet på högst tolv månader. Förlängningar av det tillfälliga upphävandet ska offentliggöras i enlighet med punkt 6.

Den genomförandeakt som avses i första stycket i denna punkt ska antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 86.3.

I tillräckligt god tid innan den period av tillfälligt upphävande som avses i punkt 7 i denna artikel eller en förlängningsperiod som avses i första stycket i den här punkten löper ut ska Esma utfärda ett yttrande till kommissionen om huruvida skälen för tillfälligt upphävande fortsätter att vara tillämpliga. Vid tillämpning av punkt 1 första stycket led c i denna artikel ska Esma samråda med ESRB och de behöriga myndigheter som utsetts i enlighet med artikel 22. Esma ska översända en kopia av detta yttrande till Europaparlamentet och rådet. Det yttrandet ska inte offentliggöras.

Perioden för det tillfälliga upphävande av handelsskyldigheten som avses i punkt 7 får förlängas genom genomförandeakten om förlängning av det tillfälliga upphävandet av clearingkravet.

Förlängningen av det tillfälliga upphävandet av handelsskyldigheten ska gälla för samma period som förlängningen av det tillfälliga upphävandet av clearingkravet.”

7.

Artikel 9 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Motparter och centrala motparter ska säkerställa att närmare uppgifter om varje derivatkontrakt som de har ingått och varje ändring eller avslutande av kontraktet rapporteras in i enlighet med punkterna 1a–1f i denna artikel till ett transaktionsregister som registrerats i enlighet med artikel 55 eller godkänts i enlighet med artikel 77. De närmare uppgifterna ska rapporteras in senast den första arbetsdagen efter varje ingående, ändring eller avslutande av kontraktet.

Rapporteringskravet ska gälla de derivatkontrakt som

a)

har ingåtts före den 12 februari 2014 och som fortfarande är utestående den dagen,

b)

ingicks den 12 februari 2014 eller senare.

Utan hinder av artikel 3 ska rapporteringsskyldigheten inte gälla derivatkontrakt inom en och samma grupp om minst en av motparterna är en icke-finansiell motpart eller skulle vara en icke-finansiell motpart om den var etablerad i unionen, under förutsättning att

a)

båda motparterna till fullo omfattas av samma konsolidering, och

b)

båda motparterna omfattas av lämpliga centraliserade förfaranden för bedömning, mätning och kontroll av risker, och

c)

moderbolaget inte är en finansiell motpart.

Motparterna ska underrätta sina behöriga myndigheter om sin avsikt att tillämpa det undantag som avses i tredje stycket. Undantaget ska gälla om inte de underrättade behöriga myndigheterna inom tre månader efter underrättelsen meddelar att de inte längre instämmer i att de villkor som avses i tredje stycket är uppfyllda.”

b)

Följande punkter ska införas:

”1a.   Finansiella motparter ska vara ensamt ansvariga, även juridiskt sett, för rapportering för båda motparters räkning av närmare uppgifter om OTC-derivatkontrakt som ingåtts med en icke-finansiell motpart som inte uppfyller villkoren i artikel 10.1 andra stycket och för att säkerställa att de inrapporterade uppgifterna är korrekta.

För att säkerställa att den finansiella motparten har alla de uppgifter som krävs för att uppfylla rapporteringsskyldigheten ska den icke-finansiella motparten tillhandahålla den finansiella motparten de närmare uppgifterna avseende OTC-derivatkontrakt som ingåtts mellan dem och som den finansiella motparten rimligen inte kan förväntas inneha. Den icke-finansiella motparten ska ansvara för att dessa uppgifter är korrekta.

Utan hinder av första stycket får icke-finansiella motparter som redan har investerat i ett rapporteringssystem besluta att rapportera de närmare uppgifterna om sina OTC-derivatkontrakt med finansiella motparter till ett transaktionsregister. I så fall ska den icke-finansiella motparten före rapporteringen av uppgifterna informera de finansiella motparterna med vilka den har ingått OTC-derivatkontrakt om sitt beslut. Ansvaret, inbegripet det juridiska ansvaret, för rapportering och för säkerställande av korrektheten av dessa uppgifter ska i denna situation ligga kvar hos de icke-finansiella motparterna.

När det gäller OTC-derivatkontrakt som en icke-finansiell motpart som inte uppfyller villkoren i artikel 10.1 andra stycket ingår med en i ett tredjeland etablerad enhet ska en sådan icke-finansiell motpart inte vara skyldig att rapportera enligt denna artikel och inte ha det juridiska ansvaret för att rapportera in de närmare uppgifterna om sådana OTC-derivatkontrakt och säkerställa deras korrekthet, under förutsättning att

a)

den tredjelandsenheten skulle vara en finansiell motpart om den varit etablerad i unionen,

b)

om det rättssystem för rapportering som tredjelandsenheten är underkastad har bedömts vara likvärdigt enligt artikel 13, och

c)

tredjelandets finansiella motpart har rapporterat in sådan information enligt det tredjelandsrättssystemet för rapportering till ett transaktionsregister som omfattas av en rättsligt bindande och verkställbar skyldighet att ge de enheter som avses i artikel 81.3 direkt och omedelbar tillgång till uppgifterna.

1b.   Förvaltningsbolaget för ett fondföretag ska vara ansvarigt, även juridiskt sett, för rapportering av närmare uppgifter om OTC-derivatkontrakt i vilka fondföretaget är motpart och för att säkerställa de inrapporterade uppgifternas korrekthet.

1c.   Förvaltaren av en alternativ investeringsfond ska vara ansvarig, även juridiskt sett, för rapportering av närmare uppgifter om OTC-derivatkontrakt i vilka den relevanta alternativa investeringsfonden är motpart och för att säkerställa de inrapporterade uppgifternas korrekthet.

1d.   Den auktoriserade enhet som är ansvarig för att förvalta ett tjänstepensionsinstitut som i enlighet med nationell rätt inte är en juridisk person ska vara ansvarig, även juridiskt sett, för rapportering av närmare uppgifter om OTC-derivatkontrakt i vilka det tjänstepensionsinstitutet är motpart och för att säkerställa de inrapporterade uppgifternas korrekthet.

1e.   Motparter och centrala motparter som är skyldiga att rapportera närmare uppgifter om derivatkontrakt ska säkerställa att uppgifterna om deras derivatkontrakt är korrekt rapporterade och inte rapporteras mer än en gång.

1f.   Motparter och centrala motparter som omfattas av den rapporteringsskyldighet som avses i punkt 1 får delegera denna rapporteringsskyldighet.”

c)

Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.   För att säkerställa enhetliga villkor vid tillämpningen av punkterna 1 och 3 ska Esma, i nära samarbete med ECBS, utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande för att närmare ange följande:

a)

Datastandarder och format för den information som ska rapporteras, vilka åtminstone ska omfatta följande:

i)

Globala identifieringskoder för juridiska personer (nedan kallade LEI-koder).

ii)

Internationella standardnummer för värdepapper (nedan kallade ISIN-koder).

iii)

Unika transaktionskoder (nedan kallade UTI-koder).

b)

Metoder och arrangemang för rapportering.

c)

Rapporteringsfrekvens.

d)

Det datum då derivatkontrakten ska rapporteras in.

Vid utarbetande av dessa förslag till tekniska standarder för genomförande ska Esma ta hänsyn till den internationella utvecklingen och standarder som har överenskommits inom unionen eller på global nivå och deras överensstämmelse med rapporteringskraven i artikel 4 i förordning (EU) 2015/2365 (*6) och artikel 26 i förordning (EU) nr 600/2014.

Esma ska lägga fram dessa förslag till tekniska standarder för genomförande för kommissionen senast den 18 juni 2020.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

(*6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 337, 23.12.2015, s. 1).”"

8.

Artikel 10 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 1 och 2 ska ersättas med följande:

”1.   En icke-finansiell motpart som tar positioner i OTC-derivatkontrakt får var tolfte månad beräkna sin aggregerade genomsnittliga position vid månadsslutet för de föregående tolv månaderna i enlighet med punkt 3.

Om en icke-finansiell motpart inte beräknar sina positioner eller om resultatet av den beräkningen med avseende på en eller fler klasser av OTC-derivat överskrider de clearingtrösklar som fastställs enligt punkt 4 första stycket b ska den icke-finansiella motparten

a)

omedelbart underrätta Esma och den berörda behöriga myndigheten om detta, och, i förekommande fall, ange perioden för beräkningen,

b)

upprätta clearingarrangemang inom fyra månader efter den underrättelse som avses i led a i detta stycke,

c)

börja omfattas av det clearingkrav som avses i artikel 4 för OTC-derivatkontrakt som har ingåtts eller förnyats senare än fyra månader efter den underrättelse som avses i led a i detta stycke och som gäller antingen de tillgångsklasser för vilka resultatet av beräkningen överskrider de clearingtrösklarna eller, om den icke-finansiella motparten inte har beräknat sin position, alla klasser av OTC-derivat som omfattas av clearingkravet.

2.   En icke-finansiell motpart som omfattas av clearingkravet som avses i artikel 4 den 17 juni 2019, eller som börjar omfattas av detta krav i enlighet med punkt 1 andra stycket i denna artikel, ska fortsätta att omfattas av detta krav och fortsätta cleara tills den visar för den berörda behöriga myndigheten att dess aggregerade genomsnittliga position vid månadsslutet för de föregående tolv månaderna inte längre överskrider den clearingtröskel som fastställs enligt punkt 4 b i denna artikel.

Den icke-finansiella motparten ska kunna visa för den berörda behöriga myndigheten att beräkningen av den aggregerade genomsnittliga positionen vid månadsslutet för de föregående tolv månaderna inte leder till en systematisk underskattning av positionen.”

b)

Följande punkt ska införas:

”2a.   De berörda behöriga myndigheterna för den finansiella motparten och andra enheter inom gruppen ska upprätta samarbetsförfaranden för att säkerställa en effektiv beräkning av positioner på gruppnivå.”

c)

I punkt 4 ska fjärde stycket ersättas med följande:

”Esma ska, efter samråd med ESRB och andra berörda myndigheter, regelbundet se över de tröskelvärden som avses i första stycket b och vid behov, särskilt med hänsyn till de inbördes kopplingarna mellan finansiella motparter, föreslå att ändra de tekniska standarderna för tillsyn i enlighet med denna punkt.

Denna regelbundna översyn ska åtföljas av en rapport om detta från Esma.”

9.

Artikel 11.15 ska ändras på följande sätt:

a)

Första stycket ska ändras på följande sätt:

i)

Led a ska ersättas med följande:

”a)

Riskhanteringsförfaranden, inbegripet de nivåer på och den typ av säkerhets- och separeringssystem som avses i punkt 3.”

ii)

Följande led ska införas:

”aa)

De tillsynsförfaranden som ska säkerställa inledande och fortlöpande validering av dessa riskhanteringsförfaranden.”

b)

Tredje stycket ska ersättas med följande:

”De europeiska tillsynsmyndigheterna ska lägga fram dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn, med undantag av dem som avses i första stycket aa, för kommissionen senast den 18 juli 2018.

EBA ska i samarbete med Esma och Eiopa lägga fram de förslag till tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket aa för kommissionen senast den 18 juni 2020.”

10.

I artikel 38 ska följande punkter läggas till:

”6.   En central motpart ska tillhandahålla ett simuleringsverktyg till sina clearingmedlemmar som gör det möjligt för dem att fastställa den mängd ytterligare initialsäkerheter på bruttobasis, som den centrala motparten kan kräva vid clearing av en ny transaktion. Detta verktyg ska endast vara tillgängligt genom säkrad åtkomst och resultatet av simuleringen ska inte vara bindande.

7.   En central motpart ska ge sina clearingmedlemmar information om de modeller för initialsäkerheter som den använder. Informationen ska

a)

tydligt redogöra för hur modellen för beräkning av initialsäkerheter är konstruerad och fungerar,

b)

tydligt beskriva nyckelantaganden och begränsningar i modellen för beräkning av initialsäkerheter samt under vilka omständigheter dessa antaganden inte längre är giltiga,

c)

vara dokumenterad.”

11.

I artikel 39 ska följande punkt läggas till:

”11.   Medlemsstaternas nationella insolvensrätt ska inte hindra en central motpart från att agera i enlighet med artikel 48.5, 48.6 och 48.7 med avseende på de tillgångar och positioner som redovisas på de konton som avses i punkterna 2–5 i den här artikeln.”

12.

Artikel 56 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Vid tillämpning av artikel 55.1 ska ett transaktionsregister lämna något av följande till Esma:

a)

En ansökan om registrering.

b)

En ansökan om utvidgning av en registrering om transaktionsregistret redan är registrerat enligt kapitel III i förordning (EU) 2015/2365.”

b)

Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.   För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel ska Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn som närmare anger följande:

a)

Närmare bestämmelser om den ansökan om registrering som avses i punkt 1 a.

b)

Närmare bestämmelser om den förenklade ansökan om utvidgning av en registrering som avses i punkt 1 b.

Esma ska lägga fram dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn för kommissionen senast den 18 juni 2020.

Kommissionen ska ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

c)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   För att säkerställa enhetliga villkor vid tillämpningen av punkt 1 ska Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för genomförande för att närmare ange följande:

a)

Formatet för den ansökan om registrering som avses i punkt 1 a.

b)

Formatet för den ansökan om utvidgning av en registrering som avses i punkt 1 b.

När det gäller första stycket led b ska Esma utarbeta ett förenklat format.

Esma ska lägga fram dessa förslag till tekniska standarder för genomförande för kommissionen senast den 18 juni 2020.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta de tekniska standarder för genomförande som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

13.

Artikel 62.5 ska ersättas med följande:

”5.   Om den begäran om uppgifter över tele- eller datatrafik som avses i punkt 1 e i enlighet med nationella regler kräver att en nationell behörig myndighet ansöker om tillstånd från en rättslig myndighet, ska ESMA också ansöka om sådant tillstånd. Esma får också ansöka om ett sådant tillstånd i förebyggande syfte.”

14.

Artikel 63 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkterna 1 och 2 ska ersättas med följande:

”1.   För att fullgöra sina uppgifter enligt denna förordning får Esma genomföra alla nödvändiga kontroller på plats i företagslokaler, på mark eller i egendom som tillhör de juridiska personer som avses i artikel 61.1. Om det krävs för kontrollernas korrekta genomförande och effektivitet får Esma genomföra kontrollen på plats utan förhandsanmälan.

2.   Tjänstemän och andra personer som Esma bemyndigat att genomföra en kontroll på plats ska ha tillträde till alla företagslokaler och all mark eller egendom som tillhör de juridiska personer som är föremål för ett utredningsbeslut som antagits av Esma och ska ha alla de befogenheter som avses i artikel 62.1. De ska även ha befogenhet att försegla företagslokaler, räkenskaper eller affärshandlingar så länge och i den omfattning det är nödvändigt för kontrollen.”

b)

Punkt 8 ska ersättas med följande:

”8.   Om den kontroll på plats som föreskrivs i punkt 1 eller det bistånd som föreskrivs i punkt 7 i enlighet med nationella regler kräver att en nationell behörig myndighet ansöker om tillstånd från en rättslig myndighet, ska Esma också ansöka om sådant tillstånd. Esma får också ansöka om ett sådant tillstånd i förebyggande syfte.”

15.

Artikel 64 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.   När utredaren lämnar dossiern med de resultat som avses i punkt 3 till Esma ska denne underrätta de personer som är föremål för utredningarna om detta. Sådana personer ska ha rätt att få tillgång till dossiern, med förbehåll för andra personers berättigade intresse av att deras affärshemligheter skyddas. Rätten att få tillgång till dossiern ska inte omfatta konfidentiella uppgifter eller Esmas interna förberedande handlingar.”

b)

Punkt 8 ska ersättas med följande:

”8.   Esma ska överlämna ärenden till berörda myndigheter för utredning och eventuell lagföring om den vid fullgörandet av sina uppgifter enligt denna förordning upptäcker att det finns allvarliga indikationer på att det skulle kunna föreligga sakförhållanden som den vet utgör brott enligt tillämplig rätt. Dessutom ska Esma inte ålägga avgifter eller viten i de fall där den känner till ett tidigare frikännande eller en tidigare fällande dom som bygger på identiska eller väsentligen samma sakförhållanden, som redan har vunnit laga kraft som ett resultat av straffrättsliga förfaranden enligt nationell rätt.”

16.

Artikel 65.2 ska ändras på följande sätt:

a)

I led a ska ”20 000 EUR” ersättas med ”200 000 EUR”.

b)

Led b ska ersättas med följande:

”b)

För de överträdelser som avses i bilaga I avsnitt I leden a, b och d–k och i bilaga I avsnitt II leden a, b och h ska avgiftsbeloppen uppgå till minst 5 000 EUR och högst 100 000 EUR.”

c)

Följande led ska läggas till:

”c)

För de överträdelser som avses i bilaga I avsnitt IV ska avgiftsbeloppen uppgå till minst 5 000 EUR och högst 10 000 EUR.”

17.

Artikel 67.1 ska ersättas med följande:

”1.   Innan beslut fattas enligt artikel 73.1 och om ett vite enligt artikel 66 ska Esma ge de personer som är föremål för förfarandena möjlighet att höras om de omständigheter som Esma påtalat. Esma ska endast grunda sina beslut på omständigheter som de personer som är föremål för förfarandena har getts möjlighet att yttra sig över.

Första stycket i denna punkt ska inte tillämpas på beslut som avses i artikel 73.1 a, c och d, om brådskande åtgärder krävs för att förhindra att det finansiella systemet lider väsentlig och omedelbar skada eller för att förhindra väsentlig och omedelbar skada för finansmarknadernas integritet, transparens, effektivitet och korrekta funktionssätt, däribland stabilitet eller korrekthet för de uppgifter som registreras i transaktionsregister. Esma får i sådana fall anta ett interimistiskt beslut och ska ge de berörda personerna möjlighet att höras snarast möjligt efter det att Esma har fattat sitt beslut.”

18.

Artikel 72.2 ska ersättas med följande:

”2.   Det avgiftsbelopp som tas ut av ett transaktionsregister ska täcka Esmas samtliga skäliga administrationskostnader för registrering och tillsyn samt stå i proportion till det berörda transaktionsregistrets omsättning och typen av registrering och den tillsyn som utövas av Esma.”

19.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 76a

Ömsesidig direkt tillgång till uppgifter

1.   Berörda myndigheter i tredjeländer där ett eller flera transaktionsregister är etablerade ska, om det är nödvändigt för att de ska kunna fullgöra sitt uppdrag, ha direkt tillgång till information i transaktionsregister som är etablerade i unionen, under förutsättning att kommissionen har antagit en genomförandeakt om detta i enlighet med punkt 2.

2.   Om de myndigheter som avses i punkt 1 i denna artikel inkommer med en begäran får kommissionen anta genomförandeakter i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 86.2 i vilka det fastställs om den rättsliga ramen i den begärande myndighetens tredjeland uppfyller alla följande villkor:

a)

Transaktionsregister som är etablerade i detta tredjeland har auktoriserats på vederbörligt sätt.

b)

Transaktionsregister i detta tredjeland är fortlöpande föremål för effektiv tillsyn och kontroll av att de uppfyller sina skyldigheter.

c)

Garantier för tystnadsplikt finns, inklusive skydd för affärshemligheter som myndigheterna delar med tredje parter, som åtminstone är likvärdiga med dem som föreskrivs i denna förordning.

d)

Det föreligger en rättsligt bindande och verkställbar förpliktelse för transaktionsregister som auktoriserats i detta tredjeland att ge de enheter som avses i artikel 81.3 direkt och omedelbar tillgång till uppgifterna.”

20.

I artikel 78 ska följande punkter läggas till:

”9.   Ett transaktionsregister ska fastställa följande förfaranden och riktlinjer:

a)

Förfaranden för effektiv avstämning av uppgifter mellan transaktionsregister.

b)

Förfaranden för att kontrollera att inrapporterade uppgifter är fullständiga och korrekta.

c)

Riktlinjer för överföring under ordnade former av uppgifter till andra transaktionsregister på begäran av de motparter eller centrala motparter som avses i artikel 9 eller i andra fall där detta är nödvändigt.

10.   För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna artikel ska Esma utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn som närmare fastställer följande:

a)

Förfaranden för avstämning av uppgifter mellan transaktionsregister.

b)

De förfaranden som transaktionsregistret ska tillämpa för att kontrollera att den rapporterande motparten eller inlämnande enheten uppfyller rapporteringskraven och för att kontrollera att de uppgifter som inrapporteras enligt artikel 9 är fullständiga och korrekta.

Esma ska lägga fram dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn för kommissionen senast den 18 juni 2020.

Kommissionen ska ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

21.

I artikel 80 ska följande punkt införas:

”5a.   Ett transaktionsregister ska på begäran ge motparter som inte är skyldiga att rapportera närmare uppgifter om sina OTC-derivatkontrakt enligt artikel 9.1a–9.1d samt motparter och centrala motparter som har delegerat sin rapporteringsskyldighet enligt artikel 9.1f tillgång till information som inrapporterats för deras räkning.”

22.

Artikel 81 ska ändras på följande sätt:

a)

I punkt 3 ska följande led läggas till:

”q)

Berörda myndigheter i ett tredjeland med avseende på vilka en genomförandeakt har antagits enligt artikel 76a.”

b)

Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.   I syfte att säkerställa en konsekvent tillämpning av denna artikel ska Esma, efter samråd med ECBS:s medlemmar, utarbeta förslag till tekniska standarder för tillsyn vilka närmare anger följande:

a)

Den information som ska offentliggöras eller göras tillgänglig i enlighet med punkterna 1 och 3.

b)

Hur ofta den information som avses i punkt 1 ska offentliggöras.

c)

De operativa standarder som krävs för att aggregera och jämföra uppgifter mellan transaktionsregister och för att de enheter som avses i punkt 3 ska få tillgång till denna information.

d)

Villkor, arrangemang och vilken dokumentation som krävs för att transaktionsregister ska bevilja tillgång för de enheter som avses i punkt 3.

Esma ska lägga fram dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn för kommissionen senast den 18 juni 2020.

Vid utarbetandet av dessa förslag till tekniska standarder för tillsyn ska Esma säkerställa att offentliggörandet av den information som avses i punkt 1 inte röjer identiteten hos någon av parterna i ett kontrakt.

Kommissionen ska ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska standarder för tillsyn som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

23.

Artikel 82.2–82.6 ska ersättas med följande:

”2.   Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 1.6, 4.3a, 64.7, 70, 72.3 och 85.2 ska ges till kommissionen tills vidare.

3.   Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 1.6, 4.3a, 64.7, 70, 72.3 och 85.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.   Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den sträva efter att samråda med Esma och ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5.   Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.   En delegerad akt som antas enligt artiklarna 1.6, 4.3a, 64.7, 70, 72.3 och 85.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

24.

Artikel 85 ska ändras på följande sätt:

a)

Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.   Kommissionen ska senast den 18 juni 2024 bedöma tillämpningen av denna förordning och upprätta en allmän rapport. Kommissionen ska lägga fram denna rapport för Europaparlamentet och för rådet, åtföljd av eventuella lämpliga förslag.”

b)

Följande punkt ska införas:

”1a.   Senast den 17 juni 2023 ska Esma överlämna en rapport till kommissionen om följande:

a)

Effekten av Europaparlaments och rådets förordning (EU) 2019/834 (*7) på omfattningen av clearing av finansiella och icke-finansiella motparter och fördelningen av clearing inom varje sådan grupp av motparter, särskilt vad gäller finansiella motparter med en begränsad aktivitet inom OTC-derivat och med avseende på lämpligheten hos de clearingtrösklar som avses i artikel 10.4.

b)

Effekten av förordning (EU) 2019/834 på kvaliteten på och tillgängligheten av de uppgifter som rapporterats till transaktionsregister och kvaliteten på den information som görs tillgänglig av transaktionsregister.

c)

Ändringarna av rapporteringsramverket, inbegripet införandet och genomförandet av delegerad rapportering enligt artikel 9.1a och i synnerhet dess effekt på rapporteringsbördan för icke-finansiella motparter som inte omfattas av clearingkravet.

d)

Clearingtjänsternas tillgänglighet, i synnerhet huruvida kravet på att tillhandahålla clearingtjänster, direkt eller indirekt, på rättvisa, skäliga, icke-diskriminerande och transparenta handelsvillkor, enligt vad som avses i artikel 4.3a, har underlättat tillgången till clearing.

(*7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/834 av den 20 maj 2019 om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller clearingkravet, ett tillfälligt upphävande av clearingkravet, rapporteringskraven, riskbegränsningsteknikerna för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av en central motpart, registreringen och tillsynen av transaktionsregister samt kraven för transaktionsregister (EUT L 141, 28.5.2019, s. 42).”"

c)

Punkterna 2 och 3 ska ersättas med följande:

”2.   Kommissionen ska senast den 18 juni 2020 och därefter var tolfte månad fram till den slutliga förlängning som avses i tredje stycket upprätta en rapport med en bedömning av om lämpliga tekniska lösningar har utvecklats för pensionssystems överföring av kontanta och icke-kontanta säkerheter som variationssäkerheter och behovet av eventuella åtgärder för att underlätta dessa lämpliga tekniska lösningar.

Esma ska senast den 18 december 2019 och därefter var tolfte månad fram till den slutliga förlängning som avses i tredje stycket och i samarbete med Eiopa, EBA och ESRB lägga fram en rapport för kommissionen med en bedömning av följande:

a)

Om centrala motparter, clearingmedlemmar och pensionssystem har gjort rimliga ansträngningar och utvecklat lämpliga tekniska lösningar som gör det lättare för sådana system att delta i central clearing genom att ställa kontanta och icke-kontanta säkerheter som variationssäkerheter, inbegripet vilka implikationer dessa lösningar har för marknadslikviditet och procyklikalitet och deras möjliga rättsliga eller andra implikationer.

b)

Pensionssystems aktivitet på marknaderna för clearade och icke-clearade OTC-derivat, fördelat på tillgångsklass, i fråga om volym och typ samt eventuella relaterade systemrisker för det finansiella systemet.

c)

Konsekvenserna av att pensionssystemen uppfyller clearingkravet för deras investeringsstrategier, inbegripet eventuella förändringar av fördelningen mellan deras kontanta och icke-kontanta tillgångar.

d)

Implikationerna av de clearingtrösklar som specificeras enligt artikel 10.4 b för pensionssystem.

e)

Effekten av andra rättsliga krav på kostnadsskillnaden mellan clearade och icke-clearade OTC-derivatkontrakt, inbegripet marginalsäkerhetskrav för icke-clearade derivat och beräkning av bruttosoliditetsgraden i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013.

f)

Om ytterligare åtgärder är nödvändiga för att underlätta en clearinglösning för pensionssystem.

Kommissionen får anta en delegerad akt i enlighet med artikel 82 för att förlänga den tvåårsperiod som avses i artikel 89.1 med ett år två gånger om den drar slutsatsen att ingen lämplig teknisk lösning har utvecklats och att den negativa effekten av central clearing av derivatkontrakt på framtida pensionärers pensionsförmåner är oförändrad.

Centrala motparter, clearingmedlemmar och pensionssystem ska göra sitt bästa för att bidra till utvecklingen av lämpliga tekniska lösningar som underlättar clearing av sådana OTC-derivatkontrakt av sådana system.

Kommissionen ska inrätta en expertgrupp bestående av företrädare för centrala motparter, clearingmedlemmar, pensionssystem och andra relevanta parter av sådana tekniska lösningar för att övervaka deras ansträngningar och bedöma de framsteg som görs inom utvecklingen av lämpliga tekniska lösningar som underlättar clearing av sådana OTC-derivatkontrakt av pensionssystem, inbegripet sådana systems överföring av kontanta och icke-kontanta säkerheter som variationssäkerheter. Denna expertgrupp ska sammanträda åtminstone var sjätte månad. Kommissionen ska beakta de ansträngningar som gjorts av centrala motparter, clearingmedlemmar och pensionssystem vid upprättandet av sina rapporter enligt första stycket.

3.   Kommissionen ska senast den 18 december 2020 upprätta en rapport med en bedömning av följande:

a)

Huruvida skyldigheten att rapportera transaktioner enligt artikel 26 i förordning (EU) nr 600/2014 och enligt denna förordning skapar överlappande skyldigheter att rapportera transaktioner för derivat som inte är OTC-derivat och huruvida rapporteringen av transaktioner som inte är OTC-transaktioner skulle kunna reduceras eller förenklas för alla motparter utan otillbörlig förlust av information.

b)

Huruvida det är nödvändigt och lämpligt att anpassa handelsskyldigheten för derivat enligt förordning (EU) nr 600/2014 till ändringarna av clearingkravet för derivat enligt förordning (EU) 2019/834, i synnerhet vilka enheter som omfattas av clearingkravet.

c)

Huruvida eventuell handel som är ett direkt resultat av riskreduceringstjänster efter handel, inbegripet portföljkompression, bör undantas från clearingkravet i artikel 4.1, varvid hänsyn ska tas till i vilken utsträckning dessa tjänster minskar riskerna, i synnerhet motpartskreditrisker och operativa risker, samt möjligheterna att clearingkravet kringgås och att negativa incitament uppstår för central clearing.

Kommissionen ska överlämna den rapport som avses i första stycket till Europaparlamentet och rådet, åtföljd av eventuella lämpliga förslag.”

d)

Följande punkt ska införas:

”3a.   Esma ska senast den 18 maj 2020 lägga fram en rapport för kommissionen. I rapporten ska en bedömning av följande göras:

a)

Enhetligheten i rapporteringskraven för derivat som inte är OTC-derivat enligt förordning (EU) nr 600/2014 och enligt artikel 9 i den här förordningen, både vad gäller närmare uppgifter om derivatkontrakt som ska rapporteras och de relevanta enheternas tillgång till uppgifter och om dessa krav behöver anpassas.

b)

Möjligheten att ytterligare förenkla rapporteringskedjorna för alla motparter, inbegripet alla indirekta kunder, med beaktande av behovet av rapportering i rätt tid och de åtgärder som antagits i enlighet med artikel 4.4 i denna förordning och artikel 30.2 i förordning (EU) nr 600/2014.

c)

En eventuell anpassning av handelsskyldigheten för derivat enligt förordning (EU) nr 600/2014 till ändringarna av clearingkravet för derivat enligt förordning (EU) 2019/834, i synnerhet vilka enheter som omfattas av clearingkravet.

d)

Huruvida (denna bedömning ska göras i samarbete med ESRB) eventuell handel som är ett direkt resultat av riskreduceringstjänster efter handel, inbegripet portföljkompression, bör undantas från clearingkravet i artikel 4.1. I denna rapport ska

i)

en utredning göras av portföljkompression och andra tillgängliga icke prisbildande riskreduceringstjänster efter handel som reducerar icke-marknadsrisker i derivatportföljer utan att marknadsrisken ändras för portföljerna, såsom ombalanseringstransaktioner,

ii)

syftet med och funktionen av sådana riskreduceringstjänster efter handel och i vilken utsträckning de minskar risker, i synnerhet motpartskreditrisker och operativa risker förklaras, och en bedömning av behovet av att cleara sådan handel, eller av att undanta den från clearing, i syfte att hantera systemrisker göras, och

iii)

en bedömning göras av i vilken utsträckning eventuella undantag från clearingkravet för sådana tjänster kan leda till negativa incitament för central clearing och till att motparter kringgår clearingkravet.

e)

Huruvida förteckningen över finansiella instrument som anses vara mycket likvida med minimala marknads- och kreditrisker, i enlighet med artikel 47, skulle kunna utvidgas och huruvida denna förteckning skulle kunna inbegripa penningmarknadsfonder som auktoriserats i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 (*8).

(*8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 av den 14 juni 2017 om penningmarknadsfonder (EUT L 169, 30.6.2017, s. 8).”"

25.

I artikel 86 ska följande punkt läggas till:

”3.   När det hänvisas till denna punkt ska artikel 8 i förordning (EU) nr 182/2011 jämförd med artikel 5 i den förordningen tillämpas.”

26.

Artikel 89.1 första stycket ska ersättas med följande:

”1.   Fram till den 18 juni 2021 ska clearingkravet i artikel 4 inte tillämpas för OTC-derivatkontrakt som på ett objektivt mätbart sätt minskar investeringsrisker med direkt anknytning till pensionssystemens finansiella solvens eller enheter som etableras för att ersätta medlemmar i sådana system om systemet fallerar.

Dessutom ska clearingkravet i artikel 4 inte tillämpas för OTC-derivatkontrakt som avses i första stycket i denna punkt och som ingåtts av pensionssystem från och med den 17 augusti 2018 och till och med den 16 juni 2019.”

27.

Bilaga I ska ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den dag som den träder i kraft, med undantag för följande:

a)

Bestämmelserna i artikel 1.10 och 1.11 i denna förordning vad gäller artiklarna 38.6, 38.7 och 39.11 i förordning (EU) nr 648/2012 ska tillämpas från och med den 18 december 2019.

b)

Bestämmelserna i artikel 1.7 b i denna förordning vad gäller artikel 9.1a–9.1d i förordning (EU) nr 648/2012 ska tillämpas från och med den 18 juni 2020.

c)

Bestämmelserna i artikel 1.2 b och 1.20 i denna förordning vad gäller artiklarna 4.3a, 78.9 och 78.10 i förordning (EU) nr 648/2012 ska tillämpas från och med den 18 juni 2021.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 20 maj 2019.

På Europaparlamentets vägnar

A. TAJANI

Ordförande

På rådets vägnar

G. CIAMBA

Ordförande


(1)  EUT C 385, 15.11.2017, s. 10.

(2)  EUT C 434, 15.12.2017, s. 63.

(3)  Europaparlamentets ståndpunkt av den 18 april 2019 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 14 maj 2019.

(4)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1).

(5)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(6)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd (EUT L 331, 15.12.2010, s. 1).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).

(8)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 337, 23.12.2015, s. 1).

(9)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

(10)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1094/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/79/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 48).

(11)  EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

(12)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).


BILAGA

Bilaga I ska ändras på följande sätt:

1.

I avsnitt I ska följande led läggas till:

”i)

Ett transaktionsregister överträder artikel 78.9 a om det inte fastställer lämpliga förfaranden för avstämning av uppgifter mellan transaktionsregister.

j)

Ett transaktionsregister överträder artikel 78.9 b om det inte fastställer lämpliga förfaranden för att kontrollera att de inrapporterade uppgifterna är fullständiga och korrekta.

k)

Ett transaktionsregister överträder artikel 78.9 c om det inte fastställer lämpliga riktlinjer för överföring under ordnade former av uppgifter till andra transaktionsregister om detta begärs av de motparter och centrala motparter som avses i artikel 9 eller är nödvändigt av andra skäl.”

2.

I avsnitt IV ska följande led läggas till:

”d)

Ett transaktionsregister överträder artikel 55.4 om det inte i tid underrättar Esma om alla väsentliga ändringar av villkoren för dess registrering.”

Top