Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0803

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/803 av den 17 maj 2019 om de tekniska kraven för innehållet i kvalitetsrapporterna om europeisk statistik om naturgas- och elpriser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1952 (Text av betydelse för EES.)

C/2019/3642

OJ L 132, 20.5.2019, p. 23–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/803/oj

20.5.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 132/23


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/803

av den 17 maj 2019

om de tekniska kraven för innehållet i kvalitetsrapporterna om europeisk statistik om naturgas- och elpriser i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1952

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1952 av den 26 oktober 2016 om europeisk statistik om naturgas- och elpriser (1), särskilt artikel 7.5, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EU) 2016/1952 fastställs ett regelverk för framställning av jämförbar europeisk statistik om naturgas- och elpriser.

(2)

Enligt artikel 7.3 i förordning (EU) 2016/1952 ska medlemsstaterna vart tredje år ge kommissionen (Eurostat) en standardkvalitetsrapport om uppgifterna i enlighet med de kvalitetskriterier som fastställs i artikel 12.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 (2). Rapporterna ska innehålla information om uppgifternas räckvidd och insamling, beräkningskriterier, använda metoder och uppgiftskällor samt eventuella förändringar av dessa.

(3)

Enligt artikel 7.4 i förordning (EU) 2016/1952 ska kommissionen (Eurostat) utvärdera kvaliteten på de lämnade uppgifterna och använda den utvärderingen och en analys av kvalitetsrapporterna för att utarbeta och offentliggöra en rapport om kvaliteten på den europeiska statistik som omfattas av den förordningen.

(4)

Sedan förordning (EU) 2016/1952 trätt i kraft har kommissionen (Eurostat) i nära samarbete med medlemsstaterna utvärderat de relevanta tekniska kvalitetssäkringskraven när det gäller innehållet i och lämplig tidpunkt för kvalitetsrapporterna.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för det europeiska statistiksystemet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

(1)   De relevanta tekniska kvalitetssäkringskraven för innehållet i kvalitetsrapporterna om uppgifterna om naturgas- och elpriser anges i bilagan.

(2)   Medlemsstaterna ska överlämna de första kvalitetsrapporterna senast den 15 juni 2019.

(3)   Varje kvalitetsrapport ska omfatta de hela år som förflutit efter datumet för den föregående kvalitetsrapporten. De första kvalitetsrapporterna ska dock omfatta referensåren 2017 och 2018.

Artikel 2

Kvalitetsrapporterna ska lämnas via den centrala dataportal som kommissionen (Eurostat) tillhandahåller så att kommissionen (Eurostat) får dessa kvalitetsrapporter på elektronisk väg.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 maj 2019.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 311, 17.11.2016, s. 1.

(2)  Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program (EUT L 87, 31.3.2009, s. 164).


BILAGA

TEKNISKA KVALITETSSÄKRINGSKRAV FÖR INNEHÅLLET I KVALITETSRAPPORTERNA OM EUROPEISK STATISTIK OM NATURGAS- OCH ELPRISER

Kvalitetsrapporterna ska innehålla information om alla de kvalitetskriterier som anges i artikel 12.1 i förordning (EG) nr 223/2009.

1.   RELEVANS

Medlemsstaterna ska lämna följande information i kvalitetsrapporterna:

a)

En beskrivning av användarna, deras respektive behov och en motivering till behoven.

b)

Förfaranden som används för att mäta användarnöjdhet och framställa resultaten.

c)

I vilken utsträckning den önskade statistiken är tillgänglig.

2.   NOGGRANNHET

Kvalitetsrapporterna ska innehålla

a)

en noggrannhetsbedömning som sammanfattar de olika komponenterna i datamängden,

b)

en beskrivning av urvalsfelen,

c)

en beskrivning av andra fel.

3.   AKTUALITET OCH PUNKTLIGHET

Medlemsstaterna ska rapportera om

a)

hur lång tid som gått från den händelse eller företeelse som uppgifterna avser tills de finns tillgängliga (aktualitet),

b)

hur lång tid som gått mellan det datum då uppgifterna skulle ha levererats och det datum då uppgifterna faktiskt levererades (punktlighet)

c)

hur många iterationer som behövs för att få fullt validerade uppgifter (valideringsiterationer).

4.   TILLGÄNGLIGHET OCH TYDLIGHET

Medlemsstaterna ska rapportera om på vilka villkor och vilka sätt användarna kan

a)

få tillgång till och använda uppgifter (inklusive men inte begränsat till pressmeddelanden, publikationer, onlinedatabaser och tillgång till mikrodata),

b)

tolka uppgifterna, t.ex. genom att lämna dokumentation om metoder och kvalitetsledning.

5.   JÄMFÖRBARHET

Medlemsstaterna ska rapportera om i vilken omfattning statistiken är jämförbar

a)

mellan geografiska områden,

b)

över tid.

6.   SAMANVÄNDBARHET

Medlemsstaterna ska rapportera om i vilken omfattning statistiken

a)

stämmer överens med uppgifter från andra källor (samanvändbarhet mellan områden),

b)

är konsekvent inom en viss datamängd (intern samanvändbarhet).

Medlemsstaterna ska också rapportera om ytterligare följande kvalitetsaspekter:

1.   KVALITETSLEDNING

Medlemsstaterna ska rapportera om system och strukturer som införts för att styra kvaliteten på statistiska produkter och processer. De ska också rapportera om sin utvärdering av uppgifternas kvalitet.

2.   REVIDERING AV UPPGIFTER

Medlemsstaterna ska förklara varför validerade uppgifter har reviderats. Orsakerna kan bl.a. vara information om nya tillgängliga uppgiftskällor, nya metoder eller annan relevant information. Rapporten ska också innehålla datum för revideringarna och deras storlek och omfång.

I enlighet med artikel 7.3 i förordning (EU) 2016/1952 ska kvalitetsrapporterna innehålla information om uppgifternas räckvidd och insamling, beräkningskriterier, använda metoder och uppgiftskällor samt eventuella ändringar.

1.   STATISTISK PRESENTATION

Medlemsstaterna ska lämna följande beskrivning av de uppgifter som sprids, som kan visas för användarna i form av tabeller, diagram eller kartor:

a)

Databeskrivning.

b)

Klassificeringssystem.

c)

Sektorstäckning.

d)

Statistiska begrepp och definitioner.

e)

Statistisk enhet.

f)

Statistisk population.

g)

Referensområde (geografisk täckning).

h)

Den tidsperiod för vilken uppgifter finns tillgängliga.

i)

Referensperiod (period som rapporten omfattar).

j)

Måttenhet.

2.   STATISTISK BEARBETNING

Kvalitetsrapporterna ska innehålla en beskrivning av alla förfaranden som använts för att samla in, validera och sammanställa uppgifterna och för att ta fram ny information.

3.   PRINCIPER FÖR OFFENTLIGGÖRANDE

Kvalitetsrapporterna ska redogöra för reglerna om spridning av uppgifter på nationell nivå.

4.   SPRIDNINGSFREKVENS

Rapporterna ska också ange hur ofta uppgifterna sprids på nationell nivå.

I enlighet med de statistiska principerna i artikel 2.1 e och f i förordning (EG) nr 223/2009 ska medlemsstaterna rapportera om följande:

1.   KONFIDENTIALITET

Kvalitetsrapporterna ska innehålla information om lagstiftningsåtgärder eller andra formella förfaranden som förhindrar obehörigt utlämnande av uppgifter som direkt eller indirekt skulle kunna identifiera en individ eller en ekonomisk enhet. De kommer också att ange de regler som tillämpas för att säkra statistisk konfidentialitet och förhindra obehörigt utlämnande.

2.   KOSTNAD OCH BELASTNING

Kvalitetsrapporterna ska innehålla information om kostnader och belastning i samband med insamling och framställning av en statistisk produkt.


Top