EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22019A0128(01)

Avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ursprungskumulation mellan Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet, Konungariket Norge och Republiken Turkiet inom ramen för det allmänna preferenssystemet

ST/5814/2017/INIT

OJ L 24, 28.1.2019, p. 3–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2019/116/oj

Related Council decision
Related Council decision

28.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 24/3


AVTAL

genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ursprungskumulation mellan Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet, Konungariket Norge och Republiken Turkiet inom ramen för det allmänna preferenssystemet

A.   Skrivelse från unionen

(Fru),

1.   

Europeiska unionen (nedan kallad unionen) och Konungariket Norge (nedan kallat Norge) erkänner som parter i detta avtal att när det gäller det allmänna preferenssystemet (GSP) tillämpar båda parter liknande ursprungsregler med följande allmänna principer:

a)

Definition av begreppet ursprungsprodukter på grundval av samma kriterier.

b)

Bestämmelser om regional ursprungskumulation.

c)

Bestämmelser om tillämpning av kumulation på material som, i den mening som avses i deras GSP-regler om ursprung, har ursprung i unionen, Norge, Schweiz eller Turkiet.

d)

Bestämmelser om en allmän tolerans för icke-ursprungsmaterial.

e)

Bestämmelser om förbud mot ändring av produkter från förmånslandet.

f)

Bestämmelser om utfärdande eller upprättande av ersättningsursprungsintyg.

g)

Krav på administrativt samarbete med förmånsländernas behöriga myndigheter när det gäller ursprungsintyg.

2.   

Unionen och Norge ska erkänna att material som, i den mening som avses i deras respektive GSP-regler om ursprung, har ursprung i unionen, Norge, Schweiz eller Turkiet, förvärvar ursprunget för ett förmånsland som omfattas av endera partens GSP-ordning om de i det berörda ursprungslandet genomgår en bearbetning eller behandling som går utöver de åtgärder som anses som otillräcklig bearbetning eller behandling för att ge en produkt ursprungsstatus. Detta stycke ska tillämpas på material med ursprung i Norge och Turkiet, under förutsättning att de villkor som anges i punkterna 15 och 16 är uppfyllda.

Tullmyndigheterna i unionens medlemsstater och i Norge ska erbjuda varandra lämpligt administrativt samarbete, särskilt med avseende på efterkontroll av ursprungsintygen för de material som avses i första stycket. Bestämmelserna om administrativt samarbete i protokoll nr 3 till avtalet av den 14 maj 1973 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge ska tillämpas.

Denna punkt ska inte tillämpas på produkter som omfattas av kapitlen 1-24 i systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering som antagits av den organisation som inrättats genom konventionen om inrättandet av ett tullsamarbetsråd, undertecknad i Bryssel den 15 december 1950.

3.   

Unionen och Norge förbinder sig att godta utbyte av ursprungsintyg i form av ersättningsursprungscertifikat formulär A (nedan kallade ersättningscertifikat) som utfärdats av tullmyndigheterna i den andra parten och ersättningsförsäkringar om ursprung som upprättats av avsändare i den andra parten, under förutsättning att de registrerats för detta ändamål.

Varje part får bedöma rätten att omfattas av förmånsbehandling för produkter som omfattas av ersättningsförsäkringar om ursprung i enlighet med sin egen lagstiftning.

4.   

Var och en av parterna ska se till att följande krav är uppfyllda innan de utfärdar eller upprättar en ersättningsförsäkring om ursprung:

a)

Ersättningsförsäkringar om ursprung får utfärdas eller upprättas endast om de ursprungliga ursprungsintygen utfärdades eller upprättades i enlighet med den lagstiftning som är tillämplig i unionen eller i Norge.

b)

Endast i fall där produkter inte har övergått till fri omsättning i en part får ett ursprungsintyg eller en ersättningsförsäkring om ursprung bytas ut mot ett eller flera ursprungsintyg i syfte att sända samtliga eller en del av de varor som omfattas av det ursprungliga ursprungsbeviset från den parten till den andra parten.

c)

Produkterna ska ha varit föremål för tullövervakning i den vidaresändande parten och får inte ha ändrats eller omvandlats på något sätt eller ha blivit föremål för andra åtgärder än vad som krävs för att bevara dem i deras urspungliga tillstånd (nedan kallad principen om ändringsförbud).

d)

Om produkter har erhållit ursprungsstatus enligt ett undantag från ursprungsreglerna som en part har beviljat, ska ersättningsförsäkringar om ursprung inte utfärdas eller upprättas om produkterna vidaresänds till den andra parten.

e)

Ersättningsförsäkringar om ursprung får utfärdas av tullmyndigheterna eller upprättas av avsändarna om de produkter som ska vidaresändas till den andra partens territorium har erhållit ursprungsstatus genom regional kumulation.

f)

Ersättningsförsäkringar om ursprung får utfärdas av tullmyndigheterna eller upprättas av avsändarna om de produkter som ska vidaresändas till den andra partens territorium inte beviljas förmånsbehandling av den vidaresändande parten.

5.   

Vid tillämpningen av punkt 4 c ska följande gälla:

a)

Om det förefaller finnas skäl till tvivel i fråga om efterlevnaden av principen om ändringsförbud, får tullmyndigheterna i den part där den slutliga bestämmelseorten är belägen begära att deklaranten uppvisar intyg på att denna princip har efterlevts, vilka kan vara av alla slag.

b)

På begäran av avsändaren ska tullmyndigheterna i den vidaresändande parten intyga att produkterna har kvarstått under tullövervakning under den tid de befunnit sig på denna stats territorium, och att inget tillstånd att ändra, på något sätt omvandla eller utsätta dem för andra åtgärder än som krävs för att bevara dem i deras ursprungliga tillstånd har beviljats av tullmyndigheterna under deras lagring på den avtalsslutande partens territorium.

c)

Om ersättningsförsäkringen är ett ersättningscertifikat ska tullmyndigheterna i den part där den slutliga bestämmelseorten är belägen inte begära ett intyg om att produkterna inte har genomgått någon bearbetning eller behandling under den tid som de befunnit sig i den andra parten.

6.   

Var och en av parterna ska säkerställa följande:

a)

Om ersättningsförsäkringarna om ursprung motsvarar de ursprungliga ursprungsintyg som utfärdats eller upprättats i ett förmånsland inom ramen för unionens eller Norges allmänna preferenssystem, ska tullmyndigheterna i unionens medlemsstater och i Norge erbjuda varandra lämpligt administrativt samarbete för kontroll i efterhand av dessa ersättningsförsäkringar om ursprung. På begäran av den part där den slutliga bestämmelseorten är belägen ska tullmyndigheterna i den vidaresändande parten inleda och följa upp förfarandet för efterkontroll av motsvarande ursprungliga ursprungsintyg.

b)

Om ersättningsförsäkringarna om ursprung motsvarar de ursprungliga ursprungsintyg som utfärdats eller upprättats i ett land som endast omfattas av det allmänna preferenssystemet i den part där den slutliga bestämmelseorten är belägen, ska den parten genomföra förfarandet för efterkontroll av de ursprungliga ursprungsintygen i samarbete med det berörda förmånslandet. De ursprungliga ursprungsintyg som motsvarar de ersättningsförsäkringar om ursprung som är föremål för kontroll eller, i förekommande fall, kopior av de ursprungliga ursprungsintyg som motsvarar de ersättningsförsäkringar om ursprung som är föremål för kontroll, ska tillhandahållas av tullmyndigheterna i den vidaresändande parten till tullmyndigheterna i den part där den slutliga bestämmelseorten är belägen så att de kan genomföra förfarandet för efterkontroll.

7.   

Var och en av parterna ska säkerställa följande:

a)

I det översta högra fältet på varje ersättningscertifikat ska anges namnet på det mellanliggande vidaresändande land som utfärdat certifikatet.

b)

Fält 4 ska innehålla påskriften ”Replacement certificate” eller ”Certificat de remplacement” samt det ursprungliga certifikatets (formulär A) utfärdandedatum och löpnummer.

c)

I fält 1 ska vidaresändarens namn anges.

d)

I fält 2 kan den slutliga mottagarens namn anges.

e)

I fält 3–9 ska alla uppgifter i det ursprungliga intyget om de the vidaresända varorna lämnas.

f)

I fält 10 får uppgifter om vidaresändarens faktura lämnas.

g)

Den tullmyndighet som utfärdar ersättningscertifikatet ska påteckna det i fält 11. Myndighetens ansvar omfattar endast utfärdandet av ersättningscertifikat. Uppgifterna i fält 12 om ursprungsland och slutligt bestämmelseland ska hämtas från det ursprungliga ursprungscertifikatet formulär A. Vidaresändaren ska underteckna certifikatet i fält 12. En vidaresändare som undertecknar fält 12 i god tro ska inte hållas ansvarig för riktigheten av uppgifterna i det ursprungliga ursprungscertifikatet formulär A.

h)

Den tullmyndighet som anmodas att utfärda ersättningsintyget ska på det ursprungliga ursprungscertifikatet formulär A anteckna de vidaresända produkternas vikt, nummer och beskaffenhet samt motsvarande ersättningsintygs löpnummer. Den ska bevara ansökan om ersättningsintyg samt det ursprungliga ursprungscertifikatet formulär A under minst tre år.

i)

Ersättningsintyg om ursprung ska upprättas på engelska eller franska.

8.   

Var och en av parterna ska föreskriva följande:

a)

Vidaresändaren ska uppge följande på varje ersättningsförsäkran om ursprung:

1.

Alla uppgifter om de vidaresända produkterna från det ursprungliga ursprungsbeviset.

2.

Datum för upprättandet av det ursprungliga ursprungsbeviset.

3.

Uppgifterna i det ursprungliga ursprungsbeviset, inbegripet, i förekommande fall, information om tillämpad kumulation för varor som omfattas av ursprungsförsäkran.

4.

Namn och adress samt vidaresändarens nummer som registrerad exportör.

5.

Namnet på och adressen till mottagaren inom unionen eller i Norge.

6.

Datum och plats för upprättandet av ursprungsförsäkran eller utfärdandet av ursprungsintyget.

b)

Varje ersättningsförsäkran om ursprung ska märkas med uttrycket ”Replacement statement” eller ”Attestation de remplacement”.

c)

Ersättningsförsäkringar om ursprung får upprättas av vidaresändare som finns registrerade i det elektroniska systemet för exportörers självcertifiering av ursprung, nämligen systemet för registrerade exportörer (REX-systemet), oberoende av värdet av de ursprungsprodukter som ingår i den ursprungliga sändningen.

d)

När ett ursprungsintyg ersätts, ska vidaresändaren uppge följande på det ursprungliga ursprungsintyget:

1.

Datum för upprättande av ersättningsförsäkran/ersättningsförsäkringarna om ursprung och kvantitet av varor som omfattas av ersättningsförsäkran/ersättningsförsäkringarna om ursprung.

2.

Avsändarens namn och adress.

3.

Namn på och adress till mottagaren eller mottagarna inom unionen eller i Norge.

e)

Den ursprungliga ursprungsförsäkran ska märkas med uttrycket ”Replaced” eller ”Remplacé”.

f)

En ersättningsförsäkran om ursprung ska vara giltig under tolv månader från och med den dag den upprättas.

g)

Ersättningsförklaringar om ursprung ska upprättas på engelska eller franska.

9.   

De ursprungliga ursprungsintyg och kopior av ersättningsförsäkringarna om ursprung ska bevaras av vidaresändaren under minst tre år från utgången av det kalenderår under vilket ersättningsförsäkringarna om ursprung utfärdats eller upprättats.

10.   

Parterna är överens om att dela på kostnaderna för REX-systemet i enlighet med de samarbetsarrangemang som ska fastställas gemensamt av parternas behöriga myndigheter.

11.   

Eventuella meningsskiljaktigheter mellan parterna rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska lösas enbart genom bilaterala förhandlingar mellan parterna. Om meningsskiljaktigheterna kunde påverka Schweiz och/eller Turkiets intressen ska dessa länder kontaktas för samråd.

12.   

Parterna får när som helst ändra detta avtal genom ömsesidig skriftlig överenskommelse. Parterna ska inleda samråd rörande eventuella ändringar av detta avtal på begäran av en av parterna. Om ändringarna kunde påverka Schweiz och/eller Turkiets intressen ska dessa länder kontaktas för samråd. Sådana ändringar ska träda i kraft på en gemensamt överenskommen dag, när båda parterna har underrättat varandra om att de har slutfört sina respektive interna förfaranden.

13.   

I händelse av allvarliga tvivel beträffande detta avtals avsedda funktion, får endera parten tillfälligt avbryta tillämpningen, förutsatt att den andra parten skriftligen meddelats tre månader i förväg.

14.   

Detta avtal får sägas upp av endera parten under förutsättning att den andra parten skriftligen meddelats tre månader i förväg.

15.   

Punkt 2 första stycket ska tillämpas på material med ursprung i Schweiz endast om parterna har ingått ett liknande avtal med Schweiz och underrättat varandra om att detta villkor är uppfyllt.

16.   

Punkt 2 första stycket ska tillämpas på material med ursprung i Turkiet (1) endast om parterna har ingått ett liknande avtal med Turkiet och underrättat varandra om att detta villkor är uppfyllt.

17.   

Från och med ikraftträdandet av ett avtal mellan Norge och Turkiet i enlighet med punkt 2 första stycket i detta avtal, och under förutsättning av ömsesidighet från Turkiets sida, får var och en av parterna föreskriva att ersättningsförsäkringar om ursprung för produkter innehållande material med ursprung i Turkiet som har bearbetats inom ramen för bilateral kumulation i förmånsländer inom det allmänna preferenssystemet får utfärdas eller upprättas i parterna.

18.   

Detta avtal ska träda i kraft på en gemensamt överenskommen dag, när båda parterna har underrättat varandra om att de har slutfört sina respektive interna förfaranden. Från och med den dagen ska avtalet ersätta det avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och vart och ett av de Efta-länder som beviljar tullförmåner inom ramen för Allmänna preferenssystemet (Norge och Schweiz) om att varor som innehåller en beståndsdel med ursprung i Norge eller Schweiz vid ankomst till Europeiska gemenskapens tullområde skall behandlas som varor innehållande beståndsdelar med ursprung i gemenskapen som undertecknades den 29 januari 2001 (2).

Jag skulle vara tacksam om Ni ville bekräfta att Er regering godtar ovanstående.

Jag har äran att föreslå att, för det fall det ovan nämnda är godtagbart för Er regering, ska denna skrivelse tillsammans med Er bekräftelse utgöra ett avtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge.

Högaktningsfullt

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Utferdiget i Brussel,

Image

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

For Den europeiske union

Image

B.   Skrivelse från Konungariket Norge

(Fru),

Jag bekräftar mottagandet av Er skrivelse av dagens datum med följande lydelse:

”1.

Europeiska unionen (nedan kallad unionen) och Konungariket Norge (nedan kallat Norge) erkänner som parter i detta avtal att när det gäller det allmänna preferenssystemet (GSP) tillämpar båda parter liknande ursprungsregler med följande allmänna principer:

a)

Definition av begreppet ursprungsprodukter på grundval av samma kriterier.

b)

Bestämmelser om regional ursprungskumulation.

c)

Bestämmelser om tillämpning av kumulation på material som, i den mening som avses i deras GSP-regler om ursprung, har ursprung i unionen, Norge, Schweiz eller Turkiet.

d)

Bestämmelser om en allmän tolerans för icke-ursprungsmaterial.

e)

Bestämmelser om förbud mot ändring av produkter från förmånslandet.

f)

Bestämmelser om utfärdande eller upprättande av ersättningsursprungsintyg.

g)

Krav på administrativt samarbete med förmånsländernas behöriga myndigheter när det gäller ursprungsintyg.

2.

Unionen och Norge ska erkänna att material som, i den mening som avses i deras respektive GSP-regler om ursprung, har ursprung i unionen, Norge, Schweiz eller Turkiet, förvärvar ursprunget för ett förmånsland som omfattas av endera partens GSP-ordning om de i det berörda ursprungslandet genomgår en bearbetning eller behandling som går utöver de åtgärder som anses som otillräcklig bearbetning eller behandling för att ge en produkt ursprungsstatus. Detta stycke ska tillämpas på material med ursprung i Norge och Turkiet, under förutsättning att de villkor som anges i punkterna 15 och 16 är uppfyllda.

Tullmyndigheterna i unionens medlemsstater och i Norge ska erbjuda varandra lämpligt administrativt samarbete, särskilt med avseende på efterkontroll av ursprungsintygen för de material som avses i första stycket. Bestämmelserna om administrativt samarbete i protokoll nr 3 till avtalet av den 14 maj 1973 mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Konungariket Norge ska tillämpas.

Denna punkt ska inte tillämpas på produkter som omfattas av kapitlen 1-24 i systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering som antagits av den organisation som inrättats genom konventionen om inrättandet av ett tullsamarbetsråd, undertecknad i Bryssel den 15 december 1950.

3.

Unionen och Norge förbinder sig att godta utbyte av ursprungsintyg i form av ersättningsursprungscertifikat formulär A (nedan kallade ersättningscertifikat) som utfärdats av tullmyndigheterna i den andra parten och ersättningsförsäkringar om ursprung som upprättats av avsändare i den andra parten, under förutsättning att de registrerats för detta ändamål.

Varje part får bedöma rätten att omfattas av förmånsbehandling för produkter som omfattas av ersättningsförsäkringar om ursprung i enlighet med sin egen lagstiftning.

4.

Var och en av parterna ska se till att följande krav är uppfyllda innan de utfärdar eller upprättar en ersättningsförsäkring om ursprung:

a)

Ersättningsförsäkringar om ursprung får utfärdas eller upprättas endast om de ursprungliga ursprungsintygen utfärdades eller upprättades i enlighet med den lagstiftning som är tillämplig i unionen eller i Norge.

b)

Endast i fall där produkter inte har övergått till fri omsättning i en part får ett ursprungsintyg eller en ersättningsförsäkring om ursprung bytas ut mot ett eller flera ursprungsintyg i syfte att sända samtliga eller en del av de varor som omfattas av det ursprungliga ursprungsbeviset från den parten till den andra parten.

c)

Produkterna ska ha varit föremål för tullövervakning i den vidaresändande parten och får inte ha ändrats eller omvandlats på något sätt eller ha blivit föremål för andra åtgärder än vad som krävs för att bevara dem i deras urspungliga tillstånd (nedan kallad principen om ändringsförbud).

d)

Om produkter har erhållit ursprungsstatus enligt ett undantag från ursprungsreglerna som en part har beviljat, ska ersättningsförsäkringar om ursprung inte utfärdas eller upprättas om produkterna vidaresänds till den andra parten.

e)

Ersättningsförsäkringar om ursprung får utfärdas av tullmyndigheterna eller upprättas av avsändarna om de produkter som ska vidaresändas till den andra partens territorium har erhållit ursprungsstatus genom regional kumulation.

f)

Ersättningsförsäkringar om ursprung får utfärdas av tullmyndigheterna eller upprättas av avsändarna om de produkter som ska vidaresändas till den andra partens territorium inte beviljas förmånsbehandling av den vidaresändande parten.

5.

Vid tillämpningen av punkt 4 c ska följande gälla:

a)

Om det förefaller finnas skäl till tvivel i fråga om efterlevnaden av principen om ändringsförbud, får tullmyndigheterna i den part där den slutliga bestämmelseorten är belägen begära att deklaranten uppvisar intyg på att denna princip har efterlevts, vilka kan vara av alla slag.

b)

På begäran av avsändaren ska tullmyndigheterna i den vidaresändande parten intyga att produkterna har kvarstått under tullövervakning under den tid de befunnit sig på denna stats territorium, och att inget tillstånd att ändra, på något sätt omvandla eller utsätta dem för andra åtgärder än som krävs för att bevara dem i deras ursprungliga tillstånd har beviljats av tullmyndigheterna under deras lagring på den avtalsslutande partens territorium.

c)

Om ersättningsförsäkringen är ett ersättningscertifikat ska tullmyndigheterna i den part där den slutliga bestämmelseorten är belägen inte begära ett intyg om att produkterna inte har genomgått någon bearbetning eller behandling under den tid som de befunnit sig i den andra parten.

6.

Var och en av parterna ska säkerställa följande:

a)

Om ersättningsförsäkringarna om ursprung motsvarar de ursprungliga ursprungsintyg som utfärdats eller upprättats i ett förmånsland inom ramen för unionens eller Norges allmänna preferenssystem, ska tullmyndigheterna i unionens medlemsstater och i Norge erbjuda varandra lämpligt administrativt samarbete för kontroll i efterhand av dessa ersättningsförsäkringar om ursprung. På begäran av den part där den slutliga bestämmelseorten är belägen ska tullmyndigheterna i den vidaresändande parten inleda och följa upp förfarandet för efterkontroll av motsvarande ursprungliga ursprungsintyg.

b)

Om ersättningsförsäkringarna om ursprung motsvarar de ursprungliga ursprungsintyg som utfärdats eller upprättats i ett land som endast omfattas av det allmänna preferenssystemet i den part där den slutliga bestämmelseorten är belägen, ska den parten genomföra förfarandet för efterkontroll av de ursprungliga ursprungsintygen i samarbete med det berörda förmånslandet. De ursprungliga ursprungsintyg som motsvarar de ersättningsförsäkringar om ursprung som är föremål för kontroll eller, i förekommande fall, kopior av de ursprungliga ursprungsintyg som motsvarar de ersättningsförsäkringar om ursprung som är föremål för kontroll, ska tillhandahållas av tullmyndigheterna i den vidaresändande parten till tullmyndigheterna i den part där den slutliga bestämmelseorten är belägen så att de kan genomföra förfarandet för efterkontroll.

7.

Var och en av parterna ska säkerställa följande:

a)

I det översta högra fältet på varje ersättningscertifikat ska anges namnet på det mellanliggande vidaresändande land som utfärdat certifikatet.

b)

Fält 4 ska innehålla påskriften ’Replacement certificate’ eller ’Certificat de remplacement’ samt det ursprungliga certifikatets (formulär A) utfärdandedatum och löpnummer.

c)

I fält 1 ska vidaresändarens namn anges.

d)

I fält 2 kan den slutliga mottagarens namn anges.

e)

I fält 3–9 ska alla uppgifter i det ursprungliga intyget om de the vidaresända varorna lämnas.

f)

I fält 10 får uppgifter om vidaresändarens faktura lämnas.

g)

Den tullmyndighet som utfärdar ersättningscertifikatet ska påteckna det i fält 11. Myndighetens ansvar omfattar endast utfärdandet av ersättningscertifikat. Uppgifterna i fält 12 om ursprungsland och slutligt bestämmelseland ska hämtas från det ursprungliga ursprungscertifikatet formulär A. Vidaresändaren ska underteckna certifikatet i fält 12. En vidaresändare som undertecknar fält 12 i god tro ska inte hållas ansvarig för riktigheten av uppgifterna i det ursprungliga ursprungscertifikatet formulär A.

h)

Den tullmyndighet som anmodas att utfärda ersättningsintyget ska på det ursprungliga ursprungscertifikatet formulär A anteckna de vidaresända produkternas vikt, nummer och beskaffenhet samt motsvarande ersättningsintygs löpnummer. Den ska bevara ansökan om ersättningsintyg samt det ursprungliga ursprungscertifikatet formulär A under minst tre år.

i)

Ersättningsintyg om ursprung ska upprättas på engelska eller franska.

8.

Var och en av parterna ska föreskriva följande:

a)

Vidaresändaren ska uppge följande på varje ersättningsförsäkran om ursprung:

1.

Alla uppgifter om de vidaresända produkterna från det ursprungliga ursprungsbeviset.

2.

Datum för upprättandet av det ursprungliga ursprungsbeviset.

3.

Uppgifterna i det ursprungliga ursprungsbeviset, inbegripet, i förekommande fall, information om tillämpad kumulation för varor som omfattas av ursprungsförsäkran.

4.

Namn och adress samt vidaresändarens nummer som registrerad exportör.

5.

Namnet på och adressen till mottagaren inom unionen eller i Norge.

6.

Datum och plats för upprättandet av ursprungsförsäkran eller utfärdandet av ursprungsintyget.

b)

Varje ersättningsförsäkran om ursprung ska märkas med uttrycket ’Replacement statement’ eller ’Attestation de remplacement’.

c)

Ersättningsförsäkringar om ursprung får upprättas av vidaresändare som finns registrerade i det elektroniska systemet för exportörers självcertifiering av ursprung, nämligen systemet för registrerade exportörer (REX-systemet), oberoende av värdet av de ursprungsprodukter som ingår i den ursprungliga sändningen.

d)

När ett ursprungsintyg ersätts, ska vidaresändaren uppge följande på det ursprungliga ursprungsintyget:

1.

Datum för upprättande av ersättningsförsäkran/ersättningsförsäkringarna om ursprung och kvantitet av varor som omfattas av ersättningsförsäkran/ersättningsförsäkringarna om ursprung.

2.

Avsändarens namn och adress.

3.

Namn på och adress till mottagaren eller mottagarna inom unionen eller i Norge.

e)

Den ursprungliga ursprungsförsäkran ska märkas med uttrycket ’Replaced’ eller ’Remplacé’.

f)

En ersättningsförsäkran om ursprung ska vara giltig under tolv månader från och med den dag den upprättas.

g)

Ersättningsförklaringar om ursprung ska upprättas på engelska eller franska.

9.

De ursprungliga ursprungsintyg och kopior av ersättningsförsäkringarna om ursprung ska bevaras av vidaresändaren under minst tre år från utgången av det kalenderår under vilket ersättningsförsäkringarna om ursprung utfärdats eller upprättats.

10.

Parterna är överens om att dela på kostnaderna för REX-systemet i enlighet med de samarbetsarrangemang som ska fastställas gemensamt av parternas behöriga myndigheter.

11.

Eventuella meningsskiljaktigheter mellan parterna rörande tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska lösas enbart genom bilaterala förhandlingar mellan parterna. Om meningsskiljaktigheterna kunde påverka Schweiz och/eller Turkiets intressen ska dessa länder kontaktas för samråd.

12.

Parterna får när som helst ändra detta avtal genom ömsesidig skriftlig överenskommelse. Parterna ska inleda samråd rörande eventuella ändringar av detta avtal på begäran av en av parterna. Om ändringarna kunde påverka Schweiz och/eller Turkiets intressen ska dessa länder kontaktas för samråd. Sådana ändringar ska träda i kraft på en gemensamt överenskommen dag, när båda parterna har underrättat varandra om att de har slutfört sina respektive interna förfaranden.

13.

I händelse av allvarliga tvivel beträffande detta avtals avsedda funktion, får endera parten tillfälligt avbryta tillämpningen, förutsatt att den andra parten skriftligen meddelats tre månader i förväg.

14.

Detta avtal får sägas upp av endera parten under förutsättning att den andra parten skriftligen meddelats tre månader i förväg.

15.

Punkt 2 första stycket ska tillämpas på material med ursprung i Schweiz endast om parterna har ingått ett liknande avtal med Schweiz och underrättat varandra om att detta villkor är uppfyllt.

16.

Punkt 2 första stycket ska tillämpas på material med ursprung i Turkiet (3) endast om parterna har ingått ett liknande avtal med Turkiet och underrättat varandra om att detta villkor är uppfyllt.

17.

Från och med ikraftträdandet av ett avtal mellan Norge och Turkiet i enlighet med punkt 2 första stycket i detta avtal, och under förutsättning av ömsesidighet från Turkiets sida, får var och en av parterna föreskriva att ersättningsförsäkringar om ursprung för produkter innehållande material med ursprung i Turkiet som har bearbetats inom ramen för bilateral kumulation i förmånsländer inom det allmänna preferenssystemet får utfärdas eller upprättas i parterna.

18.

Detta avtal ska träda i kraft på en gemensamt överenskommen dag, när båda parterna har underrättat varandra om att de har slutfört sina respektive interna förfaranden. Från och med den dagen ska avtalet ersätta det avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och vart och ett av de Efta-länder som beviljar tullförmåner inom ramen för Allmänna preferenssystemet (Norge och Schweiz) om att varor som innehåller en beståndsdel med ursprung i Norge eller Schweiz vid ankomst till Europeiska gemenskapens tullområde skall behandlas som varor innehållande beståndsdelar med ursprung i gemenskapen som undertecknades den 29 januari 2001 (4).

Jag skulle vara tacksam om Ni ville bekräfta att Er regering godtar ovanstående.

Jag har äran att föreslå att, för det fall det ovan nämnda är godtagbart för Er regering, ska denna skrivelse tillsammans med Er bekräftelse utgöra ett avtal mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge.”

Jag kan meddela att min regering godtar innehållet i skrivelsen.

Högaktningsfullt,

Utferdiget i Brussel,

Съставено в Брюксел на

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Sastavljeno u Bruxellesu

Fatto a Bruxelles, addì

Briselē,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magħmul fi Brussell,

Gedaan te Brussel,

Sporządzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

Întocmit la Bruxelles,

V Bruseli

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Image

For Kongeriket Norge

За Кралство Норвегия

Por el Reino de Noruega

Za Norské království

For Kongeriget Norge

Für das Königreich Norwegen

Norra Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Νορβηγίας

For the Kingdom of Norway

Pour le Royaume de Norvège

Za Kraljevinu Norvešku

Per il Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes vārdā –

Norvegijos Karalystės vardu

A Norvég Királyság részéről

Ghar-Renju tan-Norveġja

Voor het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Królestwa Norwegii

Pelo Reino da Noruega

Pentru Regatul Norvegiei

Za Nórske kráľovstvo

Za Kraljevino Norveško

Norjan kuningaskunnan puolesta

För Konungariket Norge

Image


(1)  Unionen uppfyllde detta villkor genom offentliggörande av ett meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 85 i förordning (EEG) nr 2454/93, som genomför de bestämmelser i gemenskapens tullkodex varigenom det system för bilateral kumulation som inrättats genom den artikeln utvidgas till att omfatta Turkiet (EUT C 134, 15.4.2016, s. 1).

(2)  EGT L 38, 8.2.2001, s. 25.

(3)  Unionen uppfyllde detta villkor genom offentliggörande av ett meddelande från kommissionen i enlighet med artikel 85 i förordning (EEG) nr 2454/93, som genomför de bestämmelser i gemenskapens tullkodex varigenom det system för bilateral kumulation som inrättats genom den artikeln utvidgas till att omfatta Turkiet (EUT C 134, 15.4.2016, s. 1).

(4)  EGT L 38, 8.2.2001, s. 25.


Top