Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0116

Rådets beslut (EU) 2019/116 av den 15 oktober 2018 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ursprungskumulation mellan Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet, Konungariket Norge och Republiken Turkiet inom ramen för det allmänna preferenssystemet

ST/5883/2017/REV/2

OJ L 24, 28.1.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/116/oj

28.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 24/1


RÅDETS BESLUT (EU) 2019/116

av den 15 oktober 2018

om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ursprungskumulation mellan Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet, Konungariket Norge och Republiken Turkiet inom ramen för det allmänna preferenssystemet

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 207.4 jämförd med artikel 218.6 andra stycket a v,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande (1), och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 41 b i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 (2) ska produkter som framställts i Norge, Schweiz eller Turkiet, och som innehåller material som inte helt framställts där, anses som produkter med ursprung i ett förmånsland, förutsatt att dessa material har genomgått tillräcklig behandling eller bearbetning i den mening som avses i artikel 45 i den delegerade förordningen.

(2)

I enlighet med artikel 54 i den delegerade förordningen (EU) 2015/2446 är kumulationssystemet tillämpligt under förutsättning att Norge, på ömsesidig grund, beviljar samma behandling för produkter med ursprung i förmånsländer som innehåller material med ursprung i unionen.

(3)

Vad gäller Norge infördes kumulationssystemet ursprungligen genom ett avtal genom skriftväxling mellan unionen och Norge. Denna skriftväxling ägde rum den 29 januari 2001, efter det att rådet lämnat sitt godkännande genom beslut 2001/101/EG (3).

(4)

I syfte att säkerställa tillämpningen av ett urspungsbegrepp motsvarande det som anges i ursprungsreglerna i unionens allmänna preferenssystem har Norge ändrat ursprungsreglerna i sitt allmänna preferenssystem. Därför är det nödvändigt att revidera avtalet genom skriftväxling mellan unionen och Norge.

(5)

Systemet för unionens, Norges och Schweiz ömsesidiga godkännande av ersättningsursprungscertifikat formulär A bör bibehållas inom ramen för den reviderade skriftväxlingen och tillämpas villkorligt av Turkiet, i syfte att underlätta handeln mellan unionen, Norge, Schweiz och Turkiet.

(6)

Vidare föreskriver ursprungsreglerna i unionens allmänna preferenssystem efter reformen 2010 införandet av ett nytt system för upprättande av intyg om ursprung genom registrerade exportörer, som ska tillämpas från och med den 1 januari 2017. Ändringar i skriftväxlingen behöver göras även i detta avseende.

(7)

För att föregripa tillämpningen av detta nya system och de regler som hör samman med detta gav rådet den 8 mars 2012 kommissionen sitt bemyndigande att förhandla fram ett avtal med Norge, genom skriftväxling, om ömsesidigt godkännande av ersättningsursprungscertifikat formulär A eller ersättningsförsäkringar om ursprung, med bestämmelser om att produkter som innehåller en beståndsdel med ursprung i Norge, Schweiz eller Turkiet vid ankomst till unionens tullområde ska behandlas som varor innehållande en beståndsdel med ursprung i unionen.

(8)

Förhandlingarna med Norge fördes av kommissionen och har resulterat i ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionens råd och Konungariket Norge om ursprungskumulation mellan Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet, Konungariket Norge och Republiken Turkiet inom ramen för det allmänna preferenssystemet (nedan kallat avtalet).

(9)

Avtalet bör godkännas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om ursprungskumulation mellan Europeiska unionen, Schweiziska edsförbundet, Konungariket Norge och Republiken Turkiet inom ramen för det allmänna preferenssystemet godkänns härmed på unionens vägnar.

Texten till avtalet åtföljer detta beslut.

Artikel 2

Rådets ordförande ska på unionens vägnar lämna den underrättelse som avses i punkt 18 i avtalet (4).

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft samma dag som det antas.

Utfärdat i Luxemburg den 15 oktober 2018.

På rådets vägnar

E. KÖSTINGER

Ordförande


(1)  Godkännandet ännu ej offentliggjort i EUT.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex (EUT L 343, 29.12.2015, s. 1).

(3)  Rådets beslut 2001/101/EG av den 5 december 2000 om godkännande av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och vart och ett av de Eftaländer som beviljar preferenser inom ramen för Allmänna preferenssystemet (Norge och Schweiz) om att varor som innehåller en beståndsdel med ursprung i Norge eller Schweiz vid ankomst till Europeiska gemenskapens tullområde skall behandlas som varor innehållande en beståndsdel med ursprung i gemenskapen (ömsesidigt avtal) (EGT L 38, 8.2.2001, s. 24).

(4)  Dagen för avtalets ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


Top