Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0098

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/98 av den 21 januari 2019 om inledande av ett anbudsförfarande för uppköp av skummjölkspulver under perioden för offentlig intervention 1 mars–30 september 2019

C/2019/601

OJ L 20, 23.1.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/98/oj

23.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 20/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/98

av den 21 januari 2019

om inledande av ett anbudsförfarande för uppköp av skummjölkspulver under perioden för offentlig intervention 1 mars–30 september 2019

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1),

med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1370/2013 av den 16 december 2013 om fastställande av vissa stöd och bidrag inom ramen för den samlade marknadsordningen för jordbruksprodukter (2), särskilt artikel 3.6,

med beaktande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1240 av den 18 maj 2016 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller offentlig intervention och stöd för privat lagring (3), särskilt artikel 12.1, och

av följande skäl:

(1)

I enlighet med artikel 12 i förordning (EU) nr 1308/2013 får offentlig intervention för skummjölkspulver ske 1 mars–30 september.

(2)

Enligt förordning (EU) nr 1370/2013 ska de kvantitativa begränsningarna för uppköp av skummjölkspulver till fast pris fastställas till noll ton för 2019.

(3)

Enligt artikel 3.2 i förordning (EU) nr 1370/2013 ska ett anbudsförfarande därför inledas för uppköp av skummjölkspulver från och med början av den offentliga interventionsperioden 2019.

(4)

I avdelning II kapitel II avsnitt 3 i genomförandeförordning (EU) 2016/1240 fastställs bestämmelser för uppköp via ett anbudsförfarande.

(5)

Enligt artikel 9.1 b i genomförandeförordning (EU) 2016/1240 bör en tidsfrist fastställas för när medlemsstaterna ska anmäla alla giltiga anbud till kommissionen.

(6)

För en effektiv förvaltning bör medlemsstaterna för sina anmälningar till kommissionen använda de informationssystem som föreskrivs i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1183 (4) och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1185 (5).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inledande av anbudsförfarandet

Ett anbudsförfarande inleds 1 mars–30 september 2019 för interventionsuppköp av skummjölkspulver enligt villkoren i avdelning II kapitel II avsnitt 3 i genomförandeförordning (EU) 2016/1240 och i denna förordning.

Artikel 2

Inlämnande av anbud

1.   Anbudsperioden ska avslutas kl. 11.00 (belgisk tid) den tredje tisdagen i månaden. I augusti ska anbudsperioden emellertid avslutas kl. 11.00 (belgisk tid) den fjärde tisdagen i månaden.

Om tisdagen är en allmän helgdag ska tidsfristen löpa ut kl. 11.00 (belgisk tid) närmast föregående arbetsdag.

2.   Anbuden ska lämnas in till de utbetalande organ som medlemsstaterna godkänt (6).

Artikel 3

Anmälning till kommissionen

De anmälningar som avses i artikel 9.1 b i genomförandeförordning (EU) 2016/1240 ska lämnas senast kl. 16.00 (belgisk tid) på den dag för inlämnade av anbud som avses i artikel 2 i denna förordning, i enlighet med delegerad förordning (EU) 2017/1183 och genomförandeförordning (EU) 2017/1185.

Artikel 4

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 januari 2019.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Jerzy PLEWA

Generaldirektör

Generaldirektoratet för jordbruk och landsbygdsutveckling


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  EUT L 346, 20.12.2013, s. 12.

(3)  EUT L 206, 30.7.2016, s. 71.

(4)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1183 av den 20 april 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1307/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller anmälan av uppgifter och handlingar till kommissionen (EUT L 171, 4.7.2017, s. 100).

(5)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1185 av den 20 april 2017 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1307/2013 och (EU) nr 1308/2013 vad gäller anmälan till kommissionen av uppgifter och handlingar och om ändring och upphävande av vissa kommissionsförordningar (EUT L 171, 4.7.2017, s. 113).

(6)  De utbetalande organens adresser finns på Europeiska kommissionens webbplats http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm


Top