Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0081

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/81 av den 17 januari 2019 om ändring av bilaga I till kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2008 om djurhälsoåtgärder för bekämpning av lumpy skin disease i vissa medlemsstater [delgivet med nr C(2019) 102] (Text av betydelse för EES.)

C/2019/102

OJ L 18, 21.1.2019, p. 43–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/81/oj

21.1.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 18/43


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/81

av den 17 januari 2019

om ändring av bilaga I till kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2008 om djurhälsoåtgärder för bekämpning av lumpy skin disease i vissa medlemsstater

[delgivet med nr C(2019) 102]

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets direktiv 89/662/EEG av den 11 december 1989 om veterinära kontroller vid handeln inom gemenskapen i syfte att fullborda den inre marknaden (1), särskilt artikel 9.4,

med beaktande av rådets direktiv 90/425/EEG av den 26 juni 1990 om veterinära kontroller i handeln med vissa levande djur och varor inom unionen med sikte på att förverkliga den inre marknaden (2), särskilt artikel 10.4,

med beaktande av rådets direktiv 92/119/EEG av den 17 december 1992 om införande av allmänna gemenskapsåtgärder för bekämpning av vissa djursjukdomar och särskilda åtgärder mot vesikulär svinsjuka (3), särskilt artikel 14.2 samt artikel 19.1 a, 19.3 a, 19.4 och 19.6,

med beaktande av rådets direktiv 2002/99/EG av den 16 december 2002 om fastställande av djurhälsoregler för produktion, bearbetning, distribution och införsel av produkter av animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (4), särskilt artikel 4.3, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 92/119/EEG fastställs de allmänna bekämpningsåtgärder som ska vidtas vid ett utbrott av vissa djursjukdomar, bland annat lumpy skin disease. Dessa bekämpningsåtgärder omfattar bland annat upprättande av skydds- och övervakningszoner kring den smittade anläggningen och även nödvaccinering vid ett utbrott av lumpy skin disease, utöver övriga bekämpningsåtgärder.

(2)

I kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2008 (5) fastställs de djurhälsoåtgärder som ska vidtas vid utbrott av lumpy skin disease i de medlemsstater eller delar av dessa som förtecknas i bilaga I till det beslutet, inklusive minimikrav för de program för vaccinering mot lumpy skin disease som medlemsstaterna lämnar in till kommissionen för godkännande. I genomförandebeslut (EU) 2016/2008 definieras ”smittad zon” som den del av en medlemsstats territorium som förtecknas i del II i bilaga I till det beslutet och som omfattar det område där lumpy skin disease har bekräftats och eventuella skydds- och övervakningszoner som upprättats i enlighet med direktiv 92/119/EEG, och där vaccinering mot lumpy skin disease får genomföras efter att vaccinationsprogrammen godkänts. Där definieras också ”fri zon med vaccinering” som den del av en medlemsstats territorium som förtecknas i del I i bilaga I till det beslutet och som omfattar områdena utanför de smittade zonerna, där vaccinering mot lumpy skin disease genomförs efter att vaccinationsprogrammen godkänts.

(3)

I augusti 2015 bekräftades lumpy skin disease i Grekland för första gången. Under 2016 förekom fall av lumpy skin disease i Bulgarien och ytterligare fall i Grekland samt i en rad angränsande tredjeländer. Under 2017 förekom sjukdomen i mindre utsträckning i sydöstra Europa, med flera förekomster i Albanien och ett fåtal ytterligare sporadiska utbrott i Grekland och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

(4)

Under 2018 förbättrades den epidemiologiska situationen när det gäller lumpy skin disease och inga fall av sjukdomen rapporterades i någon medlemsstat eller i något angränsande tredjeland i sydöstra Europa, med undantag av Turkiet.

(5)

Till följd av utbrotten av lumpy skin disease genomförde de drabbade medlemsstaterna (Grekland och Bulgarien) och de drabbade angränsande tredjeländerna program för massvaccinering av sina levande nötkreatur och vilda idisslare i fångenskap. Trots att inga fall av lumpy skin disease hittills har förekommit i Kroatien genomförde landet som en förebyggande åtgärd ett program för massvaccinering mot sjukdomen under 2016 och 2017, med tanke på den epidemiologiska situationen i angränsande medlemsstater och tredjeländer. Programmen för vaccinering mot lumpy skin disease i Grekland, Bulgarien och Kroatien godkändes av kommissionen genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2009 (6).

(6)

Sedan den första förekomsten av lumpy skin disease på det europeiska fastlandet har Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) lagt fram en vägledning, ”Urgent advice on lumpy skin disease”, som antogs den 29 juli 2016 (7), samt följande tre rapporter om sjukdomen: ”Lumpy skin disease: I. Data collection and analysis”, som godkändes den 27 mars 2017 (8), ”Lumpy skin disease II. Data collection and analysis”, som godkändes den 29 januari 2018 (9), och ”Lumpy skin disease: scientific and technical assistance on control and surveillance activities”, som godkändes den 28 september 2018 (10). Alla dessa vetenskapliga bedömningar tyder på att korrekt genomförda kampanjer för massvaccinering mot lumpy skin disease håller sjukdomen under kontroll genom att de förebygger nya utbrott av sjukdomen.

(7)

Massvaccineringen mot lumpy skin disease har under 2018 fortsatt i alla de medlemsstater och angränsande tredjeländer i sydöstra Europa som drabbats av sjukdomen.

(8)

Mot bakgrund av den gynnsamma epidemiologiska situationen i Kroatien och i angränsande tredjeländer upphörde Kroatien med vaccinering mot lumpy skin disease i början av 2018. Kroatien har i stället börjat genomföra ett program för övervakning av lumpy skin disease som kommissionen godkänt. Programmet omfattar klinisk, virologisk och serologisk övervakning, med fokus på högriskområden i närheten av de medlemsstater och angränsande tredjeländer där utbrott av lumpy skin disease har rapporterats under de senaste åren.

(9)

I enlighet med artikel 11.9.4 i Terrestrial Animal Health Code från Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) får, när det gäller förebyggande vaccinering i länder eller zoner som är fria från lumpy skin disease till följd av ett sjukdomshot utan förekomst av något fall av lumpy skin disease, sjukdomsfri status återupprättas åtta månader efter den senaste vaccineringen, under förutsättning att klinisk, virologisk och serologisk övervakning har genomförts i enlighet med artikel 11.9.15 i Terrestrial Animal Health Code.

(10)

Enligt en rapport som Kroatien överlämnade till kommissionen den 13 oktober 2018 visar resultaten av den kliniska, virologiska och serologiska övervakningen att det saknas belägg för att lumpy skin disease förekommer på Kroatiens territorium. Kroatien uppfyller därmed alla OIE:s krav för status som sjukdomsfritt när det gäller lumpy skin disease, eftersom inga fall av sjukdomen har förekommit och mer än åtta månader har förflutit sedan den senaste vaccineringen mot lumpy skin disease. Restriktionerna avseende vaccinering mot lumpy skin disease i den medlemsstaten bör därför upphävas.

(11)

Till följd av detta bör Kroatien utgå ur förteckningen över medlemsstater med ”fria zoner med vaccinering” i bilaga I till genomförandebeslut (EU) 2016/2008.

(12)

Bilaga I till genomförandebeslut (EU) 2016/2008 bör därför ändras i enlighet med detta.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till genomförandebeslut (EU) 2016/2008 ska ersättas med texten i bilagan till det här beslutet.

Artikel 2

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 17 januari 2019.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EGT L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  EGT L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  EGT L 62, 15.3.1993, s. 69.

(4)  EGT L 18, 23.1.2003, s. 11.

(5)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2008 av den 15 november 2016 om djurhälsoåtgärder för bekämpning av lumpy skin disease i vissa medlemsstater (EUT L 310, 17.11.2016, s. 51).

(6)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2009 av den 15 november 2016 om godkännande av de program för vaccinering mot lumpy skin disease som lämnats in av medlemsstaterna (EUT L 310, 17.11.2016, s. 66).

(7)  EFSA Journal, vol. 14(2016):8, artikelnr 4573.

(8)  EFSA Journal, vol. 15(2017):4, artikelnr 4773.

(9)  EFSA Journal, vol. 16(2018):2, artikelnr 5176.

(10)  EFSA Journal, vol. 16(2018):10, artikelnr 5452.


BILAGA

”BILAGA I

DEL I

Fria zoner med vaccinering

1.   Bulgarien

A.

Följande regioner i Bulgarien:

Regionen Burgas.

Regionen Varna.

Regionen Dobrich.

Regionen Razgrad.

Regionen Silistra.

Regionen Ruse.

Regionen Pleven.

B.

Följande kommuner i Bulgarien:

Kommunerna Opaka, Popovo och Antonovo i regionen Targovishte.

Kommunerna Shumen, Kaspichan, Novi Pazar, Nikola Kozlevo, Kaolinovo, Venets och Hitrino i regionen Shumen.

Kommunerna Svishtov, Polski Trambesh och Strazhitsa i regionen Veliko Tarnovo.

2.   Grekland

Följande regioner i Grekland:

Regionen Joniska öarna, utom den regionala enheten Kerkyra.

Regionen Nordegeiska öarna, utom den regionala enheten Limnos.

Regionen Sydegeiska öarna.

Regionen Kreta.

DEL II

Smittade zoner

1.   Grekland

A.

Följande regioner i Grekland:

Regionen Attika.

Regionen Grekiska fastlandet.

Regionen Mellersta Makedonien.

Regionen Östra Makedonien och Trakien.

Regionen Ipiros.

Regionen Peloponnesos.

Regionen Thessalien.

Regionen Västra Grekland.

Regionen Västra Makedonien.

B.

Följande regionala enheter i Grekland:

Den regionala enheten Limnos.

Den regionala enheten Kerkyra.

2.   Bulgarien

Hela Bulgariens territorium utom de områden som anges i del I.


Top