EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018X1227(01)

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens beslut (EU) 2018/2064 av den 14 december 2018 om förlängning av det tillfälliga förbudet mot marknadsföring, distribution och försäljning av binära optioner till icke-professionella investerare

OJ L 329, 27.12.2018, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/04/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/2064/oj

27.12.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 329/27


EUROPEISKA VÄRDEPAPPERS- OCH MARKNADSMYNDIGHETENS BESLUT (EU) 2018/2064

av den 14 december 2018

om förlängning av det tillfälliga förbudet mot marknadsföring, distribution och försäljning av binära optioner till icke-professionella investerare

EUROPEISKA VÄRDEPAPPERS- OCH MARKNADSMYNDIGHETENS TILLSYNSSTYRELSE HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (1), särskilt artiklarna 9.5, 43.2 och 44.1,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (2), särskilt artikel 40,

med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/567 av den 18 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 avseende definitioner, transparens, portföljkompression och tillsynsåtgärder beträffande produktingripande och positioner (3), särskilt artikel 19, och

av följande skäl:

(1)

Genom sitt beslut (EU) 2018/795 (4) förbjöd Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) marknadsföring, distribution och försäljning av binära optioner till icke-professionella kunder för en period på tre månader från och med den 2 juli 2018.

(2)

I enlighet med artikel 40.6 i förordning (EU) nr 600/2014 måste Esma ompröva en tillfällig produktingripandeåtgärd med lämpliga intervall och minst var tredje månad.

(3)

Genom sitt beslut (EU) 2018/1466 (5) förlängde och ändrade Esma det tillfälliga förbudet mot marknadsföring, distribution och försäljning av binära optioner till icke-professionella kunder för en period på tre månader från och med den 2 oktober 2018.

(4)

Esmas ytterligare omprövning av förbudet avseende binära optioner har bland annat baserats på en undersökning bland nationella behöriga myndigheter (6) om den praktiska tillämpningen och effekten av produktingripandeåtgärden och på ytterligare information som lämnats av nationella behöriga myndigheter och intressenter.

(5)

De nationella behöriga myndigheterna fann bara ett begränsat antal exempel på att Esmas produktingripandeåtgärder inte hade respekterats. Vidare har inga nya tillstånd getts till företag som marknadsför, distribuerar eller säljer binära optioner sedan de överenskomna åtgärderna tillkännagavs den 27 mars 2018.

(6)

De nationella behöriga myndigheterna noterade att antalet kunder som på begäran behandlas som professionella ökat något. De kunder som på begäran behandlas som professionella är dock relativt få jämfört med det tidigare antalet icke-professionella kunder till leverantörer av binära optioner. Esma är medveten om att ett antal tredjelandsföretag aktivt riktar sig till kunder i unionen. Så länge de här företagen inte har tillstånd eller är registrerade i unionen får de emellertid bara erbjuda tjänster till kunder som är etablerade eller finns i unionen på initiativ av kunden själv. Esma är också medveten om att företag börjar tillhandahålla andra spekulativa investeringsprodukter. Myndigheten kommer att fortsätta kontrollera erbjudanden om sådana produkter för att avgöra om det krävs andra unionsåtgärder.

(7)

Sedan beslut (EU) 2018/795 antagits har Esma inte tagit del av några belägg som motsäger den övergripande slutsatsen om ett betydande problem för investerarskyddet som identifierats i beslut (EU) 2018/795 eller beslut (EU) 2018/1466 (besluten). Esma har därför slutit sig till att de allvarliga problem för investerarskyddet som fastställts i besluten skulle kvarstå om inte det tillfälliga förbudet mot marknadsföring, distribution och försäljning av binära optioner till icke-professionella kunder förlängs.

(8)

Dessutom har de tillämpliga tillsynskraven enligt unionslagstiftningen inte ändrats och hotet som Esma identifierat hanteras därför fortfarande inte av dem. Vidare har de nationella behöriga myndigheterna inte vidtagit åtgärder för att hantera hotet, eller också är åtgärderna som vidtagits inte tillräckliga. Sedan beslut (EU) 2018/795 antogs har framför allt ingen nationell behörig myndighet antagit någon egen nationell produktingripandeåtgärd i enlighet med artikel 42 i förordning (EU) nr 600/2014 (7).

(9)

Förlängningen av förbudet får ingen negativ effekt för finansmarknadernas effektivitet eller för investerarna som är oproportionerlig i förhållande till åtgärdens fördelar, och framkallar inte risk för regelarbitrage av samma skäl som fastställts i besluten.

(10)

Om det tillfälliga förbudet inte förlängs anser Esma fortfarande att binära optioner sannolikt återigen kommer att erbjudas till icke-professionella kunder och att det kommer att återinföras likadana eller liknande produkter på marknaden som de som gav upphov till den skada för konsumenterna som fastställdes i besluten.

(11)

Av dessa skäl och de skäl som angetts i besluten har Esma beslutat att förlänga förbudet på samma villkor som anges i beslut (EU) 2018/1466 med ytterligare en tremånadersperiod för att hantera de allvarliga problemen med investerarskyddet.

(12)

Eftersom de föreslagna åtgärderna i begränsad omfattning kan röra jordbruksråvaruderivat, har Esma haft samråd med de offentliga organ som är ansvariga för översynen, förvaltningen och tillsynen av fysiska jordbruksmarknader enligt rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (8). Inget av dessa organ har invänt mot den föreslagna förlängningen av åtgärderna.

(13)

Esma har underrättat de nationella behöriga myndigheterna om sitt förslag till beslut om förlängning.

HÄRIGENOM BESLUTAS FÖLJANDE

Artikel 1

Tillfälligt förbud mot binära optioner när det gäller icke-professionella kunder

1.   Marknadsföring, distribution och försäljning av binära optioner till icke-professionella kunder förbjuds.

2.   Vid tillämpning av punkt 1, oavsett om den binära optionen handlas på en handelsplats, är den ett derivat som uppfyller följande villkor:

a)

Den måste avvecklas kontant eller kan avvecklas kontant på begäran av en av parterna av ett annat skäl än utebliven betalning eller någon annan händelse som leder till kontraktets upphörande.

b)

Den genererar enbart betalning vid avveckling eller förfall.

c)

Dess betalning är begränsad till

i)

ett i förväg fastställt belopp eller noll om den underliggande tillgången för derivatet uppfyller ett eller flera i förväg fastställda villkor, och

ii)

ett i förväg fastställt belopp eller noll om den underliggande tillgången för derivatet inte uppfyller ett eller flera i förväg fastställda villkor.

3.   Förbudet i punkt 1 ska inte tillämpas på

a)

en binär option där det lägre av de två i förväg fastställda beloppen som lägst motsvarar den totala betalningen som en icke-professionell kund gjort för den binära optionen, inklusive eventuella arvoden, transaktionsavgifter och andra kostnader i samband därmed,

b)

en binär option som uppfyller följande villkor:

i)

löptiden från utfärdande till förfall är minst 90 kalenderdagar,

ii)

ett prospekt upprättat och godkänt i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG (9) finns tillgängligt för allmänheten, och

iii)

den binära optionen utsätter inte leverantören för marknadsrisk under den binära optionens löptid och leverantören eller någon av dennes koncernenheter gör ingen vinst eller förlust från den binära optionen, annat än tidigare tillkännagivna arvoden, transaktionsavgifter eller andra kostnader i samband därmed.

Artikel 2

Förbud mot att ägna sig åt aktiviteter i syfte att kringgå kraven

Det ska vara förbjudet att delta, medvetet och avsiktligt, i aktiviteter vars mål eller effekt är att kringgå kraven i artikel 1, däribland att agera som ersättare för leverantören av den binära optionen.

Artikel 3

Ikraftträdande och tillämpning

1.   Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.   Detta beslut ska tillämpas från och med den 2 januari 2019 för en period på tre månader.

Utfärdat i Paris den 14 december 2018.

För tillsynsstyrelsen

Steven MAIJOOR

Ordförande


(1)  EUT L 331, 15.12.2010, s. 84.

(2)  EUT L 173, 12.6.2014, s. 84.

(3)  EUT L 87, 31.3.2017, s. 90.

(4)  Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens beslut (EU) 2018/795 av den 22 maj 2018 att tillfälligt förbjuda marknadsföring, distribution och försäljning av binära optioner till icke-professionella kunder i unionen enligt artikel 40 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 (EUT L 136, 1.6.2018, s. 31).

(5)  Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens beslut (EU) 2018/1466 av den 21 september 2018 om att förlänga och ändra det tillfälliga förbudet mot att marknadsföra, distribuera och sälja binära optioner till icke-professionella kunder enligt beslut (EU) 2018/795 (EUT L 245, 1.10.2018, s. 17).

(6)  24 nationella behöriga myndigheter har svarat på undersökningen: Österrikes finansmarknadsmyndighet (AT – FMA), Cyperns värdepappers- och börsinspektion (CY – CySEC), tjeckiska centralbanken (CZ – CNB), Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht i Tyskland (DE – BaFiN), Finanstilsynet i Danmark (DK – Finanstilsynet), grekiska kapitalmarknadskommissionen (EL – HCMC), Comisión Nacional del Mercado de Valores i Spanien (ES – CNMV), Finansinspektionen i Finland (FI – FSA), Autorité des Marchés Financiers i Frankrike (FR – AMF), Magyar Nemzeti Bank i Ungern (HU – MNB), Central Bank of Ireland i Irland (IE – CBI), Islands finansinspektion (IS – FME), Commissione Nazionale per le Società e la Borsa i Italien (IT – Consob), Commission de Surveillance du Secteur Financier i Luxemburg (LU – CSSF), Malta Financial Services Authority (MT – MFSA), Autoriteit Financiële Markten i Nederländerna (NL – AFM), Finanstilsynet i Norge (Finanstilsynet – NO), Komisja Nadzoru Finansowego i Polen (PL – KNF), Comissão do Mercado de Valores Mobiliários i Portugal (PT – CMVM), Rumäniens finanstillsynsmyndighet (RO – FSA), Finansinspektionen i Sverige (SE – Finansinspektionen), Agencija za trg vrednostnih papirjev (SI – ATVP) i Slovenien, Slovakiens centralbank (NBS – SK), Financial Conduct Authority i Storbritannien (UK – FCA).

(7)  Den 4 juni 2018 antog en behörig myndighet i en EES-/Eftastat, nämligen Finanstilsynet i Norge, nationella produktingripandeåtgärder med samma bestämmelser och datum för tillämpning av Esmas åtgärder. Vidare offentliggjorde den isländska finansinspektionen den 5 juli 2018 att den anser att marknadsföring, distribution och försäljning av binära optioner strider mot korrekta och sunda affärsförfaranden och affärsmetoder vid värdepappershandel enligt de nationella bestämmelserna (artikel 5 i rättsakt nr 108/2007 om värdepapperstransaktioner). Rumäniens nationella lagstiftning, som har liknande villkor som Esmas åtgärder, började dessutom gälla den 6 juli 2018.

(8)  Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (EUT L 299, 16.11.2007, s. 1).

(9)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG (EUT L 345, 31.12.2003, s. 64).


Top