EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1785

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1785 av den 15 november 2018 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

C/2018/7708

EUT L 293, 20.11.2018, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1785/oj

20.11.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 293/5


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1785

av den 15 november 2018

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (1), särskilt artiklarna 57.4 och 58.2, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (2), är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den här förordningen.

(2)

I förordning (EEG) nr 2658/87 fastställs allmänna bestämmelser för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som inför underuppdelningar i den och som har upprättats genom särskilda unionsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i enlighet med den motivering som anges i kolumn 3.

(4)

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats för de varor som omfattas av denna förordning men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning bör under en viss period kunna åberopas av innehavaren i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013. Denna period bör vara tre månader.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre månader från den dag då denna förordning träder i kraft fortfarande åberopas i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 november 2018.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Stephen QUEST

Generaldirektör

Generaldirektoratet för skatter ochtullunionen


(1)  EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering

(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

Isolerade kablar (s.k. StackWise-kablar) i olika längder och försedda med kopplingsanordningar i båda ändar.

Varje kabel består av 32 isolerade enkelledare för en spänning på högst 1 000  V, som är ihopsatta till 16 plastöverdragna par som inte är snodda. Dessa par täcks av en metallfolie och metalltråd.

Kablarna kopplar strömbrytare som bildar kopplingsstationer (s.k. stackar) som används i telenät (lokala datornät (LAN)). De möjliggör dubbelriktad dataöverföring mellan växlar som använder Ethernet-teknik.

Kablarna har inte några ytterligare funktioner (t.ex. att leverera el).

Se bild (*1)

8544 42 10

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 8544 , 8544 42 och 8544 42 10 .

Dataöverföringen mellan apparater med hjälp av telekommunikationsteknik, t.ex. Ethernet, betraktas som telekommunikationsutrustning enligt KN-nr 8544 42 10 (se kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1112/2012 (1)). Kablarna i fråga är avsedda att användas i telekommunikationsnät som konfigurerats som LAN. Följaktligen anses de vara elektriska ledare försedda med kopplingsanordningar som används i telekommunikationsnät (se även förklarande anmärkningarna till KN för undernummer 8544 42 10 ).

Varorna ska därför klassificeras enligt KN-nummer 8544 42 10 som andra elektriska ledare för en spänning av högst 1 000  V, med kopplingsanordningar, av sådana slag som används för telekommunikation.

Image


(*1)  Bilden återges uteslutande i informationssyfte.

(1)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1112/2012 av den 23 november 2012 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen (EUT L 329, 29.11.2012, s. 9).


Top