Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D1622

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2018/1622 av den 29 oktober 2018 om icke-godkännande av vissa verksamma ämnen i biocidprodukter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (Text av betydelse för EES.)

C/2018/7001

OJ L 271, 30.10.2018, p. 26–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1622/oj

30.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 271/26


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/1622

av den 29 oktober 2018

om icke-godkännande av vissa verksamma ämnen i biocidprodukter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (1), särskilt artikel 89.1 tredje stycket, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga II till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 (2), i dess ändrade lydelse enligt delegerad förordning (EU) 2017/698 (3), förtecknas kombinationer av verksamt ämne och produkttyp som ingår i granskningsprogrammet för existerande verksamma ämnen i biocidprodukter den 3 februari 2017.

(2)

När det gäller en rad kombinationer av verksamt ämne och produkttyp som ingår i förteckningen har alla deltagare rättidigt dragit tillbaka sitt stöd.

(3)

När det gäller vissa verksamma ämnen som producerats in situ har namnen på dessa verksamma ämnen och deras prekursorer som stöds inom granskningsprogrammet preciserats ytterligare. Detta har i vissa fall lett till en omdefiniering av det verksamma ämnet i enlighet med artikel 13 i delegerad förordning (EU) nr 1062/2014.

(4)

En anmälan offentliggjordes med en inbjudan att stödja de kombinationer av verksamt ämne och produkttyp som omdefinierats och som för närvarande inte stöds, inklusive produktionen in situ av de verksamma ämnena för de produkttyper som förtecknas i bilaga II till delegerad förordning (EU) nr 1062/2014, så att någon kan ta över rollen som deltagare.

(5)

För vissa kombinationer av verksamt ämne och produkttyp har antingen inga anmälningar lämnats in eller också har de anmälningar som lämnats in avvisats i enlighet med artikel 17.4 eller 17.5 i delegerad förordning (EU) nr 1062/2014.

(6)

Enligt artikel 20 i delegerad förordning (EU) nr 1062/2014 bör dessa kombinationer av verksamt ämne och produkttyp inte godkännas för användning i biocidprodukter.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för biocidprodukter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De verksamma ämnen som förtecknas i bilagan ska inte godkännas för de produkttyper som anges där.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den 29 oktober 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 av den 4 augusti 2014 om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (EUT L 294, 10.10.2014, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/698 av den 3 februari 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 1062/2014 om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 vad gäller tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 103, 19.4.2017, s. 1).


BILAGA

Kombinationer av verksamt ämne och produkttyp som inte godkänts, inklusive nanoformer:

Produktion in situ av de verksamma ämnen för de produkttyper som förtecknas i bilaga II till delegerad förordning (EU) nr 1062/2014, med undantag av verksamma ämnen som producerats från den eller de prekursorer som anges i posten för de berörda kombinationerna av verksamt ämne och produkttyp i tabellen i den bilagan.

De kombinationer av verksamt ämne och produkttyp som förtecknas i tabellen nedan, inklusive där dessa ämnen producerats in situ med hjälp av prekursorer som inte anges i bilaga II till delegerad förordning (EU) nr 1062/2014.

Post i bilaga II till delegerad förordning (EU) nr 1062/2014

Ämnesnamn

Rapporterande medlemsstat

EG-nummer

CAS-nummer

Produkttyp(er)

60

Citronsyra

BE

201-069-1

77-92-9

1

172

Cetylpyridiniumklorid

UK

204-593-9

123-03-5

2

195

Natrium-2-bifenylat

ES

205-055-6

132-27-4

1, 2, 3

288

N-(Diklorofluorometyltio)-N′,N′-dimetyl-N-fenylsulfamid (Diklofluanid)

UK

214-118-7

1085-98-9

7

365

Pyridin-2-tiol-1-oxid, natriumsalt (Natriumpyrition)

SE

223-296-5

3811-73-2

3

401

Silver

SE

231-131-3

7440-22-4

9

405

Svaveldioxid

DE

231-195-2

7446-09-5

4

424

Natriumbromid

NL

231-599-9

7647-15-6

2, 11, 12

458

Ammoniumsulfat

UK

231-984-1

7783-20-2

11,12

1016

Silverklorid

SE

232-033-3

7783-90-6

10, 11

515

Ammoniumbromid

SE

235-183-8

12124-97-9

11, 12

526

Kalium-2-bifenylat

ES

237-243-9

13707-65-8

6, 9, 10, 13

529

Bromklorid

NL

237-601-4

13863-41-7

11

541

Natrium-p-kloro-m-kresolat

FR

239-825-8

15733-22-9

1, 2, 3, 6, 9, 13

609

Blandning av cis- och trans-p-mentan-3,8-diol (Citriodiol)

UK

Uppgift saknas

Uppgift saknas

19

620

Tetrakis(hydroximetyl)fosfoniumsulfat (2:1) (THPS)

MT

259-709-0

55566-30-8

2

673

Didecyldimetylammoniumklorid (DDAC (C8-10))

IT

270-331-5

68424-95-3

5

785

6-(ftalimido)peroxihexansyra (PAP)

IT

410-850-8

128275-31-0

3, 4

792

Tetraklorodekaoxidkomplex (TCDO)

DE

420-970-2

92047-76-2

1

952

Bacillus sphaericus, utom Bacillus sphaericus 2362, stam ABTS-1743

IT

Mikroorganism

143447-72-7

18

955

Bacillus thuringiensis subsp.israelensis serotyp H14, utom stam AM65-52 och stam SA3A

IT

Mikroorganism

Uppgift saknas

18

957

Bacillus subtilis

DE

Mikroorganism

Uppgift saknas

3

939

Aktivt klor: tillverkad genom reaktion mellan hypoklorsyra och natriumhypoklorit producerad in situ

SK

Blandning

Uppgift saknas

2, 3, 4, 5, 11, 12

824

Silverzinkzeolit

SE

Uppgift saknas

130328-20-0

5

1013

Silverkopparzeolit

SE

Uppgift saknas

130328-19-7

5

835

Esfenvalerat/(S)-.alfa.-Cyano-3-fenoxibensyl-(S)-2-(4-klorofenyl)-3-metylbutyrat (Esfenvalerat)

PT

Växtskyddsmedel

66230-04-4

18


Top