Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1531

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1531 av den 10 oktober 2018 om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

C/2018/6769

OJ L 257, 15.10.2018, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1531/oj

15.10.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 257/7


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1531

av den 10 oktober 2018

om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (1), särskilt artiklarna 57.4 och 58.2, och

av följande skäl:

(1)

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av Kombinerade nomenklaturen, som är en bilaga till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 (2), är det nödvändigt att anta bestämmelser för klassificering av de varor som avses i bilagan till den här förordningen.

(2)

I förordning (EEG) nr 2658/87 fastställs allmänna bestämmelser för tolkningen av Kombinerade nomenklaturen. Dessa bestämmelser gäller också för varje annan nomenklatur som helt eller delvis grundar sig på denna eller som inför underuppdelningar i den och som har upprättats genom särskilda unionsbestämmelser för tillämpningen av tulltaxebestämmelser eller andra åtgärder för varuhandeln.

(3)

Enligt dessa allmänna bestämmelser bör de varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i enlighet med den motivering som anges i kolumn 3.

(4)

Bindande klassificeringsbesked som har utfärdats för de varor som omfattas av denna förordning, men som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning, bör under en viss period kunna åberopas av innehavaren i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013. Denna period bör vara tre månader.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från tullkodexkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

De varor som beskrivs i kolumn 1 i tabellen i bilagan ska i Kombinerade nomenklaturen klassificeras enligt motsvarande KN-nummer i kolumn 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindande klassificeringsbesked som inte stämmer överens med reglerna i denna förordning får under en period på tre månader från den dag då denna förordning träder i kraft fortfarande åberopas i enlighet med artikel 34.9 i förordning (EU) nr 952/2013.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 10 oktober 2018.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Stephen QUEST

Generaldirektör

Generaldirektoratet för skatter och tullar


(1)  EUT L 269, 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).


BILAGA

Varubeskrivning

Klassificering

(KN-nummer)

Motivering

(1)

(2)

(3)

En platt, flexibel artikel tillverkad av folie av bubbelplast, rund till formen och med en diameter på cirka 305 cm.

Artikeln presenteras som ett överdrag för en simbassäng eller plaskdamm med syfte att hålla vattnet vid optimal temperatur och bassängen/dammen ren.

Se bilder (*1)

3926 90 92

Klassificering på grundval av de allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen samt texten till KN-nummer 3926 , 3926 90 och 3926 90 92 .

Det går inte att klassificera artikeln enligt nr 9506 , som en del av eller ett tillbehör till en simbassäng eller plaskdamm, eftersom den inte är igenkännlig som uteslutande eller huvudsakligen lämplig för simbassänger eller plaskdammar i den mening som avses i anmärkning 3 till kapitel 95. Artikeln kan vidare inte anses vara en del av eller ett tillbehör till en simbassäng eller en plaskdamm enligt nr 9506 , eftersom den inte är oundgänglig för simbassänger eller plaskdammar, och heller inte anpassar dessa till viss användning eller utökar användningsmöjligheterna, eller gör att de kan fylla en särskild uppgift i samband med huvudfunktionen, nämligen att möjliggöra simning eller bad (se domstolens dom av den 16 juni 2011 i mål C-152/10, Unomedical, ECLI:EU:C:2011:402, punkterna 29 och 36). Simbassängen eller plaskdammen kan inte användas när överdraget är påsatt.

Klassificering som ”plattor, duk, film, folier och remsor” enligt KN-nummer 3920 eller 3921 är utesluten på grund av anmärkning 10 till kapitel 39, eftersom artikeln är nedskuren till rund form, och inte oskuren eller nedskuren till rektangulär form.

Artikeln ska därför klassificeras efter materialets beskaffenhet som andra plastvaror tillverkade av duk enligt KN-nummer 3926 90 92 .

Image


(*1)  Bilderna återges uteslutande i informationssyfte.


Top