Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1128

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/1128 av den 9 augusti 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1354/2011 om öppnande av unionstullkvoter för får, getter, fårkött och getkött

C/2018/5485

OJ L 205, 14.8.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1128/oj

14.8.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 205/1


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/1128

av den 9 augusti 2018

om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1354/2011 om öppnande av unionstullkvoter för får, getter, fårkött och getkött

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (1), särskilt artikel 187 a och b, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1354/2011 (2) föreskrivs öppnandet av årliga unionstullkvoter för import av får, getter, fårkött och getkött, inklusive sådant med ursprung i Island.

(2)

I artikel 4 i genomförandeförordning (EU) nr 1354/2011 föreskrivs att tullkvoterna enligt den förordningen ska förvaltas i enlighet med artiklarna 49–54 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 (3).

(3)

Den 23 mars 2017 undertecknade Europeiska unionen och Island ett avtal genom skriftväxling (nedan kallat avtalet) om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter. Undertecknandet av avtalet på Europeiska unionens vägnar godkändes genom rådets beslut (EU) 2016/2087 (4) och ingåendet av avtalet genom rådets beslut (EU) 2017/1913 (5).

(4)

I enlighet med bilaga V till avtalet ändrade unionen förordning (EU) nr 1354/2011 genom förordning (EU) 2018/562 (6). Genom ändringen ökades den tidigare tullfria kvoten för Island för fårkött och getkött som omfattas av KN-numren 0204 och 0210, och dessutom öppnades en ny årlig tullfri kvot till unionen för bearbetat fårkött som omfattas av KN-nummer 1602 90.

(5)

De kvoter för fårkött och getkött som förvaltas i enlighet med genomförandeförordning (EU) nr 1354/2011 uttrycks i slaktviktsekvivalenter, medan det i avtalet föreskrivs att kvoterna ska uttryckas i ton produkter. De unionstullkvoter som anges i avtalet bör därför förvaltas i enlighet med en separat förordning som bör antas, för att säkerställa en smidig förvaltning av kvoterna i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 (7). Tullkvoterna bör därför samtidigt tas bort från genomförandeförordning (EU) nr 1354/2011 som bygger på förordning (EU) nr 1308/2013.

(6)

Genomförandeförordning (EU) nr 1354/2011 bör därför ändras i enlighet med detta.

(7)

Den nya förordningen som öppnar tullkvoter för fårkött och getkött samt bearbetat fårkött med ursprung i Island och som antogs i enlighet med förordning (EU) nr 952/2013 kommer att tillämpas från den 1 september 2018. Motsvarande ändringar av genomförandeförordning (EU) nr 1354/2011 bör därför tillämpas från samma dag.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från kommittén för den samlade marknadsordningen inom jordbruket.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) nr 1354/2011 ska ändras på följande sätt:

1.

I artikel 3.2 ska led e utgå.

2.

Bilagan ska ersättas med texten i bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 september 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 9 augusti 2018.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Günther OETTINGER

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 347, 20.12.2013, s. 671.

(2)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1354/2011 av den 20 december 2011 om öppnande av unionstullkvoter för får, getter, fårkött och getkött (EUT L 338, 21.12.2011, s. 36).

(3)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 343, 29.12.2015, s. 558).

(4)  Rådets beslut (EU) 2016/2087 av den 14 november 2016 om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Island om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter (EUT L 324, 30.11.2016, s. 1).

(5)  Rådets beslut (EU) 2017/1913 av den 9 oktober 2017 om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Island om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter (EUT L 274, 24.10.2017, s. 57).

(6)  Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2018/562 av den 9 april 2018 om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 1354/2011 om öppnande av unionstullkvoter för får, getter, fårkött och getkött (EUT L 94, 12.4.2018, s. 4).

(7)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (EUT L 269, 10.10.2013, s. 1).


BILAGA

BILAGA

FÅRKÖTT OCH GETKÖTT (i ton slaktviktsekvivalenter) UNIONSTULLKVOTER

KN-nr

Värdetull

(%)

Specifik tull

(EUR/100 kg)

Löpnummer enligt först till kvarn-principen

Ursprung

Årlig volym (ton slaktviktsekvivalenter)

Levande djur

(koefficient 0,47)

Benfritt lammkött (1)

(koefficient 1,67)

Benfritt fårkött (2)

(koefficient 1,81)

Produkter med ben och slaktkroppar

(koefficient 1,00)

0204

Noll

Noll

09.2101

09.2102

09.2011

Argentina

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Australien

19 186

09.2109

09.2110

09.2013

Nya Zeeland

228 254

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguay

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Chile (3)

8 000

09.2121

09.2122

09.0781

Norge

300

09.2125

09.2126

09.0693

Grönland

100

09.2129

09.2130

09.0690

Färöarna

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turkiet

200

09.2171

09.2175

09.2015

Övriga (4)

200

09.2178

09.2179

09.2016

Erga omnes  (5)

200

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10

Noll

09.2181

09.2019

Erga omnes  (5)

92


(1)  Inklusive killingkött.

(2)  Inklusive annat getkött än av killing.

(3)  Tullkvoter för Chile ökar med 200 ton per år.

(4)  Med ”övriga” avses alla WTO-medlemmar förutom Argentina, Australien, Nya Zeeland, Uruguay, Chile, Grönland och Island.

(5)  Med erga omnes avses samtliga ursprung inklusive länderna i tabellen.


Top