Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0994

Rådets beslut (EU, Euratom) 2018/994 av den 13 juli 2018 om ändring av akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet, som utgör en bilaga till rådets beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom av den 20 september 1976

ST/9425/2018/INIT

OJ L 178, 16.7.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/994/oj

16.7.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 178/1


RÅDETS BESLUT (EU, Euratom) 2018/994

av den 13 juli 2018

om ändring av akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet, som utgör en bilaga till rådets beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom av den 20 september 1976

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 223.1,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a.1,

med beaktande av Europaparlamentets förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande (1),

i enlighet med det särskilda lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)

Akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet (2) (nedan kallad valrättsakten), som utgör en bilaga till rådets beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom (3), trädde i kraft den 1 juli 1978 och har därefter ändrats genom beslut 2002/772/EG, Euratom (4).

(2)

Flera ändringar behöver göras av valrättsakten.

(3)

Till följd av Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009 måste rådet fastställa nödvändiga bestämmelser för allmänna direkta val av Europaparlamentets ledamöter i enlighet med ett särskilda lagstiftningsförfarande.

(4)

Valprocessens öppenhet och tillgången till tillförlitlig information är viktiga för att skapa ett europeiskt politiskt medvetande och för att garantera ett stabilt valdeltagande, och det är önskvärt att unionens medborgare i god tid får information om val till Europaparlamentet och om de kandidater som ställer upp i dessa val samt om nationella politiska partiers anknytning till ett europeiskt politiskt parti.

(5)

I syfte att främja valdeltagandet i val till Europaparlamentet och fullt ut utnyttja de möjligheter som den tekniska utvecklingen för med sig skulle medlemsstaterna kunna erbjuda möjlighet att exempelvis förtidsrösta, poströsta, rösta elektroniskt och rösta via internet samtidigt som man säkerställer att resultatet är tillförlitligt, att röstningen är hemlig och att personuppgifter skyddas i enlighet med tillämplig unionslagstiftning.

(6)

Unionsmedborgarna har rätt att delta i unionens demokratiska liv, särskilt genom att rösta eller ställa upp som kandidater i valen till Europaparlamentet.

(7)

Medlemsstaterna uppmuntras att vidta nödvändiga åtgärder så att de av deras medborgare som är bosatta i ett tredjeland kan rösta i val till Europaparlamentet.

(8)

Valrättsakten bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Valrättsakten ska ändras enligt följande:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

1.   I varje medlemsstat ska Europaparlamentets ledamöter väljas som företrädare för unionens medborgare genom proportionella val, och valsättet kan vara listval eller val med enkel överförbar röst.

2.   Medlemsstaterna får tillåta röstning som grundar sig på listval med preferenslistor i enlighet med förfaranden som fastställs av respektive medlemsstat.

3.   Valen ska vara allmänna, direkta, fria och hemliga.”

2.

Artikel 3 ska ersättas med följande:

”Artikel 3

1.   Medlemsstaterna får fastställa en lägsta tröskel för fördelning av mandaten. Denna tröskel får inte vara högre än 5 procent av de giltiga avgivna rösterna på nationell nivå.

2.   Medlemsstater som tillämpar listval ska fastställa en lägsta tröskel för fördelning av mandaten för valkretsar som omfattar fler än 35 mandat. Tröskeln får inte vara lägre än 2 procent och inte högre än 5 procent av de giltiga avgivna rösterna i den berörda valkretsen, inbegripet i medlemsstater med en enda valkrets.

3.   Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla den skyldighet som fastställs i andra stycket senast vid tidpunkten för det val till Europaparlamentet som följer på det första val som äger rum efter ikraftträdandet av rådets beslut (EU, Euratom) 2018/994 (*1).

(*1)  Rådets beslut (EU, Euratom) 2018/994 av den 13 juli 2018 om ändring av akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet, som utgör en bilaga till beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom av den 20 september 1976 (EUT L 178, 16.7.2018, s. 1).”"

3.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 3a

Om de nationella bestämmelserna föreskriver en tidsfrist för anmälan av kandidater för val till Europaparlamentet ska den tidsfristen vara minst tre veckor före det datum som, i enlighet med artikel 10.1, fastställs av relevant medlemsstat för val till Europaparlamentet.

Artikel 3b

Medlemsstaterna får tillåta att man på valsedlarna anger namnet på eller logotypen för det europeiska politiska parti som det nationella politiska partiet eller den enskilda kandidaten har anknytning till.”

4.

Följande artikel ska införas:

”Artikel 4a

Medlemsstaterna får erbjuda möjlighet att förtidsrösta, poströsta, rösta elektroniskt samt rösta via internet i val till Europaparlamentet. Om detta erbjuds ska de anta åtgärder som är tillräckliga för att säkerställa i synnerhet att resultatet är tillförlitligt, att röstningen är hemlig och att personuppgifter skyddas i enlighet med tillämplig unionslagstiftning.”

5.

Artikel 9 ska ersättas med följande:

”Artikel 9

1.   Vid val av ledamöter av Europaparlamentet får ingen rösta mer än en gång.

2.   Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att se till att dubbel röstning i val till Europaparlamentet bemöts med effektiva, proportionella och avskräckande påföljder.”

6.

Följande artiklar ska införas:

”Artikel 9a

I enlighet med sina nationella valförfaranden ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder så att de av deras medborgare som är bosatta i ett tredjeland kan rösta i val till Europaparlamentet.

Artikel 9b

1.   Varje medlemsstat ska utse en kontaktmyndighet med ansvar för att utbyta uppgifter om väljarna och kandidaterna med sina motsvarigheter i de andra medlemsstaterna.

2.   Utan att det påverkar nationella bestämmelser om upptagning av väljare i röstlängden och anmälan av kandidater ska den myndighet som avses i punkt 1, i enlighet med tillämplig unionslagstiftning om skyddet av personuppgifter, senast sex veckor före den första dagen i den valperiod som avses i artikel 10.1, inleda överföringen till dessa motsvarigheter av de uppgifter som anges i rådets direktiv 93/109/EG (*2) om unionsmedborgare som har upptagits i röstlängden eller ställer upp som kandidater i en medlemsstat där de inte är medborgare.

(*2)  Rådets direktiv 93/109/EG av den 6 december 1993 om fastställande av närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare (EGT L 329, 30.12.1993, s. 34).”"

Artikel 2

1.   Detta beslut ska godkännas av medlemsstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella krav. Medlemsstaterna ska till rådets generalsekretariat anmäla när de förfaranden som är nödvändiga för detta har slutförts.

2.   Detta beslut träder i kraft dagen efter det att den sista anmälan enligt punkt 1 har mottagits (5).

Utfärdad i Bryssel den 13 juli 2018.

På rådets vägnar

H. LÖGER

Ordförande


(1)  Godkännande av den 4 juli 2018 (ännu ej offentliggjort i EUT).

(2)  EGT L 278, 8.10.1976, s. 5.

(3)  Rådets beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom av den 20 september 1976 (EGT L 278, 8.10.1976, s. 1).

(4)  Rådets beslut 2002/772/EG, Euratom av den 25 juni 2002 och av den 23 september 2002 om ändring av akten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet, som utgör en bilaga till beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom (EGT L 283, 21.10.2002, s. 1).

(5)  Dagen för detta besluts ikraftträdande kommer att offentliggöras av rådets generalsekretariat i Europeiska unionens officiella tidning.


Top