Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018D0753

Kommissionens beslut (EU) 2018/753 av den 22 maj 2018 om bekräftelse av Irlands deltagande i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd

C/2018/2993

OJ L 126, 23.5.2018, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/753/oj

23.5.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 126/8


KOMMISSIONENS BESLUT (EU) 2018/753

av den 22 maj 2018

om bekräftelse av Irlands deltagande i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av protokoll nr 21 om Förenade kungarikets och Irlands ställning med avseende på området med frihet, säkerhet och rättvisa, fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 4,

med beaktande av att Irland har anmält sin önskan att godta och vara bundet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av den 26 juni 2013 om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (1), och

av följande skäl:

(1)

Direktiv 2013/33/EU antogs den 26 juni 2013. Medlemsstaterna skulle senast den 20 juli 2015 sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktivet.

(2)

Genom en skrivelse av den 24 januari 2018 meddelade Irland sin önskan om att godta och vara bundet av direktiv 2013/33/EU.

(3)

Den 20 februari, 4 april och 9 april 2018 tillställde Irland kommissionen utkast till lagstiftning som införlivar direktiv 2013/33/EU i den nationella lagstiftningen. Utkastet till lagstiftning håller på att beredas.

(4)

Eftersom villkoren för Irlands deltagande har uppfyllts bör Irlands deltagande i direktiv 2013/33/EU bekräftas, i enlighet med det förfarande som föreskrivs i artikel 333.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

(5)

Övergångsbestämmelser behövs för att Irland ska kunna slutföra förfarandet med att sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktiv 2013/33/EU. Eftersom Irland redan har kommit långt med utarbetandet av utkast till åtgärder för att införliva direktivet i den nationella lagstiftningen i syfte att anta dem, anses det rimligt att kräva att Irland slutför förfarandet senast den 30 juni 2018.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1.   Härmed bekräftas Irlands deltagande i direktiv 2013/33/EU.

2.   Direktiv 2013/33/EU ska vara tillämpligt på Irland i enlighet med detta beslut från och med den 24 maj 2018.

Artikel 2

Irland ska senast den 30 juni 2018 sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa direktiv 2013/33/EU. Irland ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen. Dessa bestämmelser ska innehålla en hänvisning till direktiv 2013/33/EU eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska Irland själv utfärda.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft den 24 maj 2018.

Utfärdat i Bryssel den 22 maj 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 180, 29.6.2013, s. 96.


Top