Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22018A0420(01)

Avtal mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

OJ L 101, 20.4.2018, p. 6–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

20.4.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 101/6


AVTAL

mellan Europeiska unionen och Nya Zeeland om samarbete och ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor

EUROPEISKA UNIONEN (nedan kallad unionen), och

NYA ZEELAND

nedan kallade de avtalsslutande parterna,

SOM BEAKTAR vikten av handelsförbindelserna mellan Nya Zeeland och unionen och som önskar bidra till att dessa förbindelser utvecklas på ett harmoniskt sätt till fördel för båda de avtalsslutande parterna,

SOM ERKÄNNER att det bör finnas ett åtagande att utveckla tullsamarbetet i syfte att uppnå detta mål,

SOM TAR HÄNSYN TILL utvecklingen av tullsamarbetet mellan de avtalsslutande parterna med avseende på tullförfaranden,

SOM BEAKTAR att verksamhet som strider mot tullagstiftningen är till skada för båda de avtalsslutande parternas ekonomiska, skattemässiga och handelsrelaterade intressen och som inser vikten av att säkerställa att tullar och andra skatter fastställs på ett korrekt sätt,

SOM ÄR ÖVERTYGADE OM att samarbete mellan tullmyndigheter leder till effektivare åtgärder mot sådana transaktioner,

SOM ERKÄNNER tullmyndigheternas viktiga roll och tullförfarandenas betydelse för att underlätta handel och skydda medborgarna,

SOM ÖNSKAR tillhandahålla en ram för att öka samarbetet med syfte att ytterligare förenkla och harmonisera tullförfaranden och främja gemensamma åtgärder inom ramen för relevanta internationella initiativ, inklusive förenklade handelsprocedurer och ökad säkerhet i leveranskedjan,

SOM ERKÄNNER betydelsen av avtalet om förenklade handelsprocedurer som har förhandlats fram inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO) och som betonar vikten av avtalets antagande och ett effektivt genomförande,

SOM BYGGER vidare på de viktigaste delarna av Världstullorganisationens (WCO) ramverk av standarder för att säkra och underlätta världshandeln (nedan kallat Safe-ramverket),

SOM BEAKTAR båda de avtalsslutande parternas stora engagemang för att tullen vidtar åtgärder och samarbetar i kampen mot överträdelser av immateriella rättigheter,

SOM BEAKTAR de skyldigheter enligt internationella konventioner som redan har godtagits av eller tillämpas på de avtalsslutande parterna, liksom de åtgärder på tullområdet som vidtas av WTO, och

SOM BEAKTAR WCO:s relevanta instrument, i synnerhet rekommendationen om ömsesidigt administrativt bistånd av den 5 december 1953,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

AVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Definitioner

1.   I detta avtal gäller följande definitioner:

a)    tullagstiftning : de lagar och författningar som gäller på de avtalsslutande parternas territorier och unionens och Nya Zeelands lagar och andra författningar som reglerar import, export och transitering av varor och hänförande av varor till alla andra slags tullordningar eller tullförfaranden, inbegripet förbud, begränsning och kontrollåtgärder, och som utövas, tillämpas eller genomförs av de avtalsslutande parternas tullmyndigheter på respektive territorium.

b)    var och en av de avtalsslutande parternas lagar och andra författningar, den avtalsslutande partens lagar och andra författningar och de avtalsslutande parternas lagar och andra författningar : lagar och andra författningar som tillämpas i unionen, eller lagar och andra författningar som tillämpas i Nya Zeeland, beroende på omständigheterna.

c)    tullmyndigheter : i unionen, de behöriga avdelningar vid Europeiska kommissionen (nedan kallad kommissionen) som ansvarar för tullfrågor och tullmyndigheterna i unionens medlemsstater, och i Nya Zeeland, New Zealand Customs Service.

d)    begärande myndighet : en behörig förvaltningsmyndighet som av en avtalsslutande part har utsetts för detta ändamål och som gör en framställan om bistånd enligt detta avtal.

e)    anmodad myndighet : en behörig förvaltningsmyndighet som av en avtalsslutande part har utsetts för detta ändamål och som mottar en framställan om bistånd enligt detta avtal.

f)    person : en fysisk person, en juridisk person och varje annan enhet som inte är en juridisk person, som inrättats eller organiserats enligt de avtalsslutande parternas lagar och andra författningar och som utför import, export eller transitering av varor.

g)    information : uppgifter, inklusive personuppgifter, dokument, rapporter och andra meddelanden, oavsett format, inbegripet elektroniska kopior av dessa.

h)    personuppgifter : de upplysningar som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

i)    verksamhet som strider mot tullagstiftningen : alla överträdelser eller försök till överträdelse av tullagstiftningen.

Artikel 2

Territoriell tillämpning

Detta avtal gäller å ena sidan för unionens tullområde (i enlighet med vad som avses i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av unionens tullkodex) och å andra sidan Nya Zeelands territorium (utom Tokelauöarna) inom vilket landets tullagstiftning gäller.

Artikel 3

Genomförande

1.   Avtalet ska genomföras i enlighet med de lagar och andra författningar som tillämpas i unionen och i Nya Zeeland, beroende på omständigheterna, inklusive uppgiftsskydd, och inom ramen för deras respektive tullmyndigheters tillgängliga resurser.

2.   Tullmyndigheterna i unionen och Nya Zeeland ska besluta om alla praktiska åtgärder och arrangemang som är nödvändiga för tillämpningen av avtalet.

Artikel 4

Förhållande till andra internationella avtal

1.   Bestämmelserna i detta avtal ska inte påverka någon av de avtalsslutande parternas rättigheter och skyldigheter enligt andra internationella avtal som vardera avtalsslutande part ingått.

2.   Utan hinder av punkt 1 ska bestämmelserna i detta avtal ha företräde framför bestämmelserna i bilaterala avtal om tullsamarbete och ömsesidigt administrativt bistånd som har ingåtts eller kan komma att ingås mellan enskilda medlemsstater i unionen och Nya Zeeland, om bestämmelserna i dessa bilaterala avtal är oförenliga med bestämmelserna i detta avtal.

3.   Bestämmelserna i detta avtal ska inte inverka på unionsbestämmelser avseende utbytet mellan kommissionens behöriga enheter och tullmyndigheterna i unionens medlemsstater av information som erhållits inom ramen för detta avtal och som kan vara av intresse för unionen.

AVDELNING II

TULLSAMARBETE

Artikel 5

Samarbetets räckvidd

1.   Samarbetet inom ramen för detta avtal ska omfatta alla frågor avseende tillämpningen av tullagstiftningen.

2.   För att underlätta laglig handel med och rörlighet för varor, se till att handlarna följer regelverket, skydda medborgarna och stärka skyddet av immateriella rättigheter ska tullmyndigheterna i unionen och Nya Zeeland samarbeta för att

a)

skydda laglig handel genom effektiv tillsyn och efterlevnad av kraven i lagstiftningen,

b)

säkra leveranskedjan för att underlätta en säker rörlighet för varor mellan unionen och Nya Zeeland,

c)

maximera deras bidrag till arbetet inom WCO, WTO och andra relevanta internationella organisationer för att förbättra tullmetoder och problemlösning i samband med tullförfaranden, verkställande av tullar och underlättande av handel, undanröja onödiga bördor för ekonomiska aktörer, underlätta för aktörer som följer regelverket, och för att se till att det finns säkerhetsmekanismer som skyddar mot bedrägeri och olaglig eller skadlig verksamhet,

d)

genomföra internationella regler och standarder som gäller på tull- och handelsområdet och som respektive avtalsslutande parter har godtagit, däribland de väsentliga delarna i den reviderade Kyotokonventionen om förenkling och harmonisering av tullförfaranden och den internationella konventionen om systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering (HS-konventionen),

e)

genomföra WTO:s avtal om förenklade handelsförfaranden när detta träder ikraft,

f)

samarbeta inom forskning och utveckling, utprovning eller utvärdering av nya tullförfaranden och utbildning och utbyte av personal samt tillhandahållande av stöd,

g)

utbyta information om tullförfaranden, tullagstiftning och genomförandet av denna, särskilt vad gäller förenkling och modernisering av tullförfaranden, och

h)

utveckla gemensamma initiativ inom import, export och andra tullförfaranden samt metoder med inriktning på effektiva tjänster till näringslivet.

Artikel 6

Säkerhet i leveranskedjan och riskhantering

1.   De avtalsslutande parterna ska samarbeta inom de tullrelaterade aspekter som avseratt säkra och underlätta den internationella leveranskedjan i enlighet med Safe-ramverket. De ska särskilt samarbeta genom att

a)

stärka de tullrelaterade aspekterna som avser att säkerställa logistikkedjan i den internationella handeln och samtidigt underlätta laglig handel,

b)

fastställa minimistandarder för riskhanteringsmetoder och relaterade krav och program, i den mån detta är praktiskt möjligt,

c)

främja och, när det är lämpligt, uppnå ömsesidigt erkännande av metoder för riskhantering, riskstandarder, säkerhetskontroller, säkerhet i leveranskedjan och partnerskapsprogram på handelsområdet inklusive likvärdiga åtgärder för att underlätta handeln,

d)

utbyta information rörande säkerhet i leveranskedjan och riskhantering,

e)

inrätta kontaktpunkter för att utbyta information rörande säkerhet i leveranskedjan och riskhantering,

f)

införa ett gränssnitt för elektronisk information (inklusive uppgifter före ankomst/avsändning) i de fall detta är lämpligt,

g)

samarbeta inom multilaterala forum där frågor som rör säkerhet i leveranskedjan och riskhantering kan tas upp och diskuteras på lämpligt sätt.

AVDELNING III

ÖMSESIDIGT ADMINISTRATIVT BISTÅND

Artikel 7

Biståndets räckvidd

1.   Unionens tullmyndigheter och Nya Zeeland ska bistå varandra i arbetet med att förebygga, identifiera, undersöka och undanröja överträdelser av tullagstiftningen.

2.   Biståndet i samband med avtalet ska inte påverka någon av de avtalsslutande parternas rättigheter och skyldigheter avseende ömsesidigt bistånd i straffrättsliga frågor enligt internationella avtal eller de avtalsslutande parternas lagar och andra författningar. Det ska heller inte omfatta information som erhållits med stöd av befogenheter som utövats på anmodan av en rättslig myndighet.

3.   Detta avtal ska inte omfatta bistånd avseende uppbörd av tullar, skatter eller böter.

Artikel 8

Bistånd efter framställan

1.   På framställan av den begärande myndigheten ska den anmodade myndigheten tillhandahålla all relevant information som den begärande myndigheten kan behöva för att säkerställa att tullagstiftningen tillämpas på ett korrekt sätt, inbegripet information om konstaterad eller planerad verksamhet som kan eller skulle kunna strida mot tullagstiftningen.

2.   På framställan av den begärande myndigheten ska den anmodade myndigheten informera den begärande myndigheten om

a)

huruvida varor som har exporterats från en av de avtalsslutande parterna har importerats i vederbörlig ordning till den andra avtalsslutande parten och, vid behov, med angivande av vilket tullförfarande som har tillämpats på varorna, och

b)

huruvida varor som har importerats till en av de avtalsslutande parterna har exporterats i vederbörlig ordning från den andra avtalsslutande parten och, vid behov, med angivande av vilket tullförfarande som har tillämpats på varorna.

3.   På framställan av den begärande myndigheten ska den anmodade myndigheten inom ramen för sina lagar och andra författningar som är tillämpliga på den senare vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att en särskild övervakning sker av

a)

personer som det finns rimliga skäl att anta är eller har varit delaktiga i verksamhet som strider mot tullagstiftningen,

b)

platser där varor lagras eller monteras eller kan lagras eller monteras på ett sådant sätt att det finns rimliga skäl att anta att dessa varor är avsedda att användas för verksamhet som strider mot tullagstiftningen,

c)

varor som är under transport eller som skulle kunna transporteras på ett sådant sätt att det skäligen kan antas att de är avsedda för verksamhet som strider mot tullagstiftningen, och

d)

transportmedel som används eller kan användas på ett sådant sätt att det finns rimliga skäl att anta att de är avsedda att användas för verksamhet som strider mot tullagstiftningen.

Artikel 9

Spontant bistånd

De avtalsslutande parterna ska, på eget initiativ och i enlighet med sina lagar och andra författningar, bistå varandra om de anser detta vara nödvändigt för en korrekt tillämpning av tullagstiftningen, särskilt genom att tillhandahålla sådan information som de får om

a)

aktiviteter som strider mot eller förefaller att strida mot tullagstiftningen och som kan vara av intresse för den andra avtalsslutande parten,

b)

nya medel eller metoder som används för att utföra en verksamhet som strider mot tullagstiftningen,

c)

varor som enligt vad som är känt är föremål för en verksamhet som innebär en överträdelse av tullagstiftningen,

d)

personer som det finns rimliga skäl att anta är eller har varit delaktiga i verksamhet som strider mot tullagstiftningen, och

e)

transportmedel som det finns rimliga skäl att anta har använts, används eller kan användas i verksamhet som strider mot tullagstiftningen.

Artikel 10

Överlämnande och meddelande

1.   På framställan av den begärande myndigheten ska den anmodade myndigheten, i enlighet med de lagar och författningar som är tillämpliga på den senare, vidta alla nödvändiga åtgärder för att

a)

överlämna alla handlingar, eller

b)

delge alla beslut som härrör från den begärande myndigheten och som omfattas av detta avtals räckvidd till mottagare som är bosatta eller etablerade inom den anmodade myndighetens jurisdiktionsområde.

2.   En framställan om överlämnande av handlingar eller om meddelande av beslut ska göras skriftligen på ett av den anmodade myndighetens officiella språk eller på ett språk som kan godtas av den myndigheten.

Artikel 11

Biståndsframställningarnas form och innehåll

1.   Framställningar i enlighet med detta avtal ska göras skriftligen. De ska åtföljas av de handlingar som är nödvändiga för att tillmötesgå framställan. I brådskande fall kan muntliga framställningar godtas, men de ska snarast bekräftas skriftligen.

2.   En framställan enligt punkt 1 ska innehålla följande information:

a)

Begärande myndighet.

b)

Begärd åtgärd.

c)

Syftet med och skälet till framställan.

d)

Berörda lagar och författningar.

e)

Så exakta och fullständiga upplysningar som möjligt om de varor eller personer som är föremål för utredningen.

f)

En sammanfattning av relevanta fakta rörande de undersökningar som redan har gjorts.

3.   En framställan ska vara avfattad på ett av den anmodade myndighetens officiella språk eller på ett språk som kan godtas av den myndigheten. Detta krav ska inte gälla sådana handlingar som åtföljer framställan enligt punkt 1.

4.   Om en framställan inte uppfyller dessa formella krav får rättelse eller komplettering av den begäras; under tiden får försiktighetsåtgärder vidtas.

Artikel 12

Handläggning av framställningar

1.   I syfte att efterkomma en framställan om bistånd ska den anmodade myndigheten, inom ramen för sina befogenheter och tillgängliga resurser, förfara skyndsamt som om den handlade för egen räkning eller på framställan av andra myndigheter hos samma avtalsslutande part genom att tillhandahålla den information som den redan innehar, eller utföra eller låta utföra lämpliga undersökningar. Denna punkt ska även gälla varje annan myndighet till vilken den anmodade myndigheten i enlighet med detta avtal har lämnat en framställan om bistånd i fall där den inte kan handla på egen hand.

2.   Framställningar om bistånd ska handläggas i enlighet med lagar och andra författningar i den avtalsslutande part som mottar framställningen.

3.   En avtalsslutande parts vederbörligen bemyndigade tjänstemän får, med den andra avtalsslutande partens samtycke och på de villkor som denna ställer, vara närvarande på den anmodade myndighetens kontor eller hos varje annan berörd myndighet som avses i punkt 1 för att erhålla information rörande aktiviteter som strider mot eller skulle kunna strida mot tullagstiftningen och som den begärande myndigheten behöver för tillämpningen av detta avtal.

4.   En avtalsslutande parts vederbörligen bemyndigade tjänstemän får med den andra avtalsslutande partens samtycke och på de villkor som denne ställer, närvara vid undersökningar som genomförs inom den senare partens territorium.

Artikel 13

Former för informationsutbyte

1.   Den anmodade myndigheten ska till den begärande myndigheten skriftligen meddela resultatet av undersökningar som gjorts i samband med en framställan inom ramen för avtalet och samtidigt översända relevanta handlingar, bestyrkta kopior av handlingar och liknande.

2.   Information som lämnas i enlighet med punkt 1 får lämnas elektroniskt.

3.   Originalakter och originalhandlingar ska överlämnas endast på begäran i fall där bestyrkta kopior är otillräckliga. Originalhandlingarna ska återlämnas till den anmodade myndigheten så snart som möjligt.

Artikel 14

Undantag från skyldigheten att lämna bistånd

1.   Bistånd inom ramen för avtalet får nekas eller göras avhängigt av att vissa villkor eller krav uppfylls i de fall då en avtalsslutande part anser att bistånd enligt detta avtal skulle

a)

sannolikt kränka Nya Zeelands suveränitet eller, om en av unionens medlemsstaters behöriga myndigheter har ombetts att lämna bistånd enligt detta avtal, denna medlemsstats suveränitet,

b)

strida mot allmän ordning, säkerhet och andra väsentliga intressen,

c)

röja affärshemligheter eller skada legitima kommersiella intressen, eller

d)

vara oförenliga med tillämpliga lagar och andra författningar, inbegripet men inte begränsat till dem som skyddar den personliga integriteten eller enskilda personers finansiella intressen och tillgångar.

2.   Biståndet får uppskjutas av den anmodade myndigheten om det skulle kunna påverka en pågående undersökning, rättslig åtgärd eller andra förfaranden. I sådana fall ska den anmodade myndigheten samråda med den begärande myndigheten för att fastställa om bistånd kan ges på de villkor som den anmodade myndigheten eventuellt ställer.

3.   Om den begärande myndigheten begär bistånd som den själv inte skulle kunna lämna om den hade fått en sådan framställan, ska den ange detta i sin framställan. Det ankommer då på den anmodade myndigheten att avgöra hur den ska förhålla sig till en sådan framställan.

4.   I de fall som avses i punkterna 1 och 2 ska den begärande myndigheten utan dröjsmål underrättas om den anmodade myndighetens beslut och om skälen för detta.

Artikel 15

Experter och vittnen

En tjänsteman vid en anmodad myndighet får bemyndigas att inom ramen för sitt bemyndigande inställa sig som expert eller vittne inför en myndighet hos den andra avtalsslutande parten när det gäller frågor som omfattas av detta avtal, och som bevisning framlägga de föremål, handlingar eller konfidentiella eller bestyrkta kopior av dessa som kan vara nödvändiga för detta ändamål. I en framställan om inställelse måste särskilt anges inför vilken myndighet tjänstemannen ska inställa sig samt om vilka frågor och i vilken egenskap tjänstemannen kommer att höras.

Artikel 16

Kostnader för bistånd

De avtalsslutande parterna ska avstå från alla krav gentemot varandra på ersättning för kostnader till följd av detta avtal utom, i tillämpliga fall, för kostnader för att höra experter och vittnen i enlighet med artikel 15, samt kostnader för tolkar och översättare som inte är offentliganställda.

AVDELNING IV

INFORMATIONSUTBYTE

Artikel 17

Konfidentialitet och skydd av uppgifter

1.   All information som, oavsett i vilken form det sker, överlämnas i enlighet med detta avtal ska behandlas som konfidentiell eller begränsad, beroende på vilka bestämmelser som tillämpas av respektive part.

2.   De avtalsslutande parterna ska inte använda eller lämna ut information som erhållits inom ramen för detta avtal undantaget om så krävs för tillämpningen av avtalet, eller om en skriftlig tillåtelse inhämtats i förväg av den avtalspart som lämnar informationen, och då bara under förutsättning att de förbehåll som denna avtalsslutande part har framfört beaktas. Om en av de avtalsslutande parterna enligt egna lagar och författningar är bunden att lämna ut information som inhämtas inom ramen för avtalet, ska denna part meddela den avtalsslutande part som lämnar informationen detta, om möjligt innan informationen lämnas ut.

3.   Med förbehåll för eventuella krav som gäller för en avtalsslutande part enligt den avtalsslutande partens egna lagar och andra författningar, eller uttryckliga villkor, förbehåll, restriktioner eller hanteringsinstruktioner som kräver ett större skydd, ska all information som lämnas inom ramen för avtalet åtnjuta samma höga skyddsnivå och skydd av personlig integritet som anges enligt den säkerhetsskyddsklassificering eller andra förbehåll som den anmodade myndighetens information är förenad med.

4.   Utbyte av personuppgifter ska endast ske om den avtalsslutande part som mottar dessa skyddar uppgifterna på ett sådant sätt att den avtalsslutande part som lämnar ut sådana uppgifter anser att skyddet är tillräckligt.

5.   De avtalsslutande parterna ska begränsa tillgången till uppgifter som mottas inom ramen för avtalet till personer som behöver känna till innehållet i dessa uppgifter.

6.   De avtalsslutande parterna ska förvara, sprida och begränsa åtkomsten till uppgifter som mottas inom ramen för detta avtal med hjälp av erkända säkerhetsmekanismer såsom lösenord, kryptering eller andra rimliga säkerhetsåtgärder i överensstämmelse med de relevanta uppgifternas säkerhetsklassificering.

7.   De avtalsslutande parterna ska meddela varandra och i detalj redogöra för varje fall av oavsiktlig eller otillåten tillgång, användning, spridning, ändring eller förstöring av uppgifter som mottagits inom ramen för avtalet.

8.   Om uppgifterna som mottagits inom ramen för avtalet har lämnats ut eller ändrats av misstag ska de avtalsslutande parterna vidta alla säkerhetsåtgärder som är möjliga och rimliga för att återta, eller om detta inte är möjligt, säkerställa att den ändrade eller utlämnade informationen förstörs.

9.   Bägge avtalsslutande parter kan begära ytterligare skyddsåtgärder för mycket känslig information.

10.   Information ska inte behandlas eller bevaras längre än vad som är nödvändigt för tillämpningen av detta avtal eller vad som är i överensstämmelse med varje avtalsslutande parts krav på skydd av personlig integritet och krav på att föra offentliga register. De avtalsslutande parterna ska säkerställa att den information som har mottagits inom ramen för detta avtal förstörs på ett korrekt sätt i enlighet med de lagar och andra författningar som den avtalsslutande parten omfattas av.

11.   Detta avtal ska inte utesluta att information eller handlingar som erhållits i enlighet med detta avtal används som bevis i administrativa eller rättsliga förfaranden som därefter inletts inför domstol med avseende på verksamhet som strider mot tullagstiftningen. De avtalsslutande parterna får därför i sitt bevismaterial, sina rapporter och vittnesmål samt i administrativa och rättsliga förfaranden som därefter inletts inför domstol som bevis använda information som de erhållit och handlingar som de tagit del av i enlighet med detta avtal. Den avtalsslutande part som lämnat informationen eller givit tillgång till handlingarna ska underrättas om sådan användning.

AVDELNING V

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 18

Rubriker

Rubrikerna till avdelningar och artiklar i detta avtal är endast avsedda att underlätta hänvisningar och ska inte påverka avtalets tolkning.

Artikel 19

Samråd

Alla frågor och tvister om tolkningen eller genomförandet av detta avtal ska lösas i samråd mellan de avtalsslutande parterna och leder i tillämpliga fall till ett beslut av den gemensamma tullsamarbetskommitté som avses i artikel 20.

Artikel 20

Gemensam tullsamarbetskommitté

1.   En gemensam tullsamarbetskommitté (nedan kallad kommittén) som består av företrädare för de avtalsslutande parternas tullmyndigheter och andra behöriga myndigheter inrättas härmed. Plats, datum och dagordning för dess möten ska fastställas i samförstånd.

2.   Kommittén ska se till att avtalet genomförs och fungerar väl och ska granska alla frågor och tvister som uppstår i samband med dess tillämpning. Kommittén ska bland annat

a)

vidta nödvändiga åtgärder när det gäller tullsamarbete och bistånd i enlighet med målen i detta avtal, i synnerhet genom att

i)

identifiera sådana ändringar i lagar och andra författningar som är nödvändiga för genomförandet av detta avtal,

ii)

identifiera och utarbeta åtgärder för att stärka mekanismen för informationsutbyte,

iii)

identifiera och utarbeta bästa praxis, även bästa praxis för harmonisering av kraven på elektronisk förhandsinformation om gods med de internationella standarderna för utgående och ingående sändningar och transiteringssändningar,

iv)

definiera och utarbeta riskanalysstandarder för den information som krävs för att identifiera högrisksändningar som importeras till, omlastas i eller transiteras via Nya Zeeland och Europeiska unionen,

v)

definiera och utarbeta åtgärder för att harmonisera riskbedömningsstandarderna,

vi)

definiera minimikontrollstandarder och metoder med vars hjälp dessa standarder kan uppnås,

vii)

förbättra och utarbeta standarder för handelspartnerskapsprogram i syfte att förbättra säkerheten i leveranskedjan och underlätta rörligheten inom ramen för laglig handel,

viii)

definiera och genomföra konkreta åtgärder som innebär att man uppnår ömsesidigt erkännande av metoder för riskhantering, riskstandarder, säkerhetskontroller, och partnerskapsprogram på handelsområdet inklusive åtgärder för att underlätta handeln,

b)

fungera som behörigt organ i frågor som uppkommer i samband med tillämpningen av avdelning III,

c)

vara bemyndigad att anta beslut om genomförandet av detta avtal, inbegripet rörande överföring av uppgifter, ömsesidigt avtalade förmåner och ömsesidigt erkännande av riskhanteringsmetoder, riskstandarder, säkerhetskontroller och handelspartnerskapsprogram samt andra åtgärder som underlättar handel,

d)

utbyta synpunkter på alla frågor rörande tullsamarbete som är av gemensamt intresse, inbegripet framtida åtgärder och medel till dessa, och

e)

anta sin arbetsordning.

3.   Kommittén ska inrätta de mekanismer, inbegripet arbetsgrupper, som krävs för dess arbete med genomförandet av detta avtal.

Artikel 21

Ikraftträdande och varaktighet

1.   Detta avtal träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter den dag då de avtalsslutande parterna genom utväxling av diplomatiska noter anmält till varandra att de för ikraftträdandet nödvändiga förfarandena har avslutats.

2.   Detta avtal kan ändras i samförstånd mellan de avtalsslutande parterna genom utväxling av diplomatiska noter. Ändringar ska träda i kraft på samma villkor som de som avses i punkt 1, om inte de avtalsslutande parterna kommer överens om något annat.

3.   Var och en av de avtalsslutande parterna kan säga upp detta avtal genom skriftlig anmälan till den andra avtalsslutande parten. Uppsägningen ska träda i kraft tre månader efter den dag då uppsägningen anmälts till den andra avtalsslutande parten. Framställningar om bistånd som har mottagits innan avtalet sagts upp ska fullföljas i enlighet med bestämmelserna i detta avtal.

Artikel 22

Giltiga texter

Detta avtal är upprättat i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, kroatiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska språken, vilka alla texter är lika giltiga. I händelse av meningsskiljaktigheter när det gäller tolkningen av detta avtal ska de avtalsslutande parterna hänskjuta ärendet till kommittén.

Till bevis härpå har undertecknade befullmäktigade, därtill vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Съставено в Брюксел на трети юли през две хиляди и седемнадесета година.

Hecho en Bruselas, el tres de julio de dos mil diecisiete.

V Bruselu dne třetího července dva tisíce sedmnáct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredje juli to tusind og sytten.

Geschehen zu Brüssel am dritten Juli zweitausendsiebzehn.

Kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta juulikuu kolmandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τρεις Ιουλίου δύο χιλιάδες δεκαεπτά.

Done at Brussels on the third day of July in the year two thousand and seventeen.

Fait à Bruxelles, le trois juillet deux mille dix-sept.

Sastavljeno u Bruxellesu trećeg srpnja godine dvije tisuće sedamnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì tre luglio duemiladiciassette.

Briselē, divi tūkstoši septiņpadsmitā gada trešajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai septynioliktų metų liepos trečią dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhetedik év július havának harmadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tielet jum ta‘ Lulju fis-sena elfejn u sbatax.

Gedaan te Brussel, drie juli tweeduizend zeventien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzeciego lipca roku dwa tysiące siedemnastego.

Feito em Bruxelas, em três de julho de dois mil e dezassete.

Întocmit la Bruxelles la trei iulie două mii șaptesprezece.

V Bruseli tretieho júla dvetisícsedemnásť.

V Bruslju, dne tretjega julija leta dva tisoč sedemnajst.

Tehty Brysselissä kolmantena päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemäntoista.

Som skedde i Bryssel den tredje juli år tjugohundrasjutton.

За Европейския съюз

Рог la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

За Нова Зеландия

Por Nueva Zelanda

Za Nový Zéland

For New Zealand

Für Neuseeland

Uus-Meremaa nimel

Για τη Νέα Ζηλανδία

For New Zealand

Pour la Nouvelle-Zélande

Za Novi Zeland

Per la Nuova Zelanda

Jaunzēlandes vārdā –

Naujosios Zelandijos vardu

Új-Zéland részéről

Għal New Zealand

Voor Nieuw-Zeeland

W imieniu Nowej Zelandii

Pela Nova Zelândia

Pentru Noua Zeelandă

Za Nový Zéland

Za Novo Zelandijo

Uuden-Seelannin puolesta

För Nya Zeeland

Image


Top